Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2017: Jak otrzymać mały grant?

4,212 views

Published on

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z webinarium "Jak otrzymać mały grant?", poprowadzonego przez Monikę Chrzczonowicz w marcu 2017 dla portalu ngo.pl. Webinarium przeprowadzono w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).
-> Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo
-> Bądź na bieżąco: www.facebook.com/warszawa.ngo/
Wszystkie nagrania z webinariów SCWO są dostępne na: www.warszawa.ngo.pl/webinaria.
Projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2017: Jak otrzymać mały grant?

 1. 1. System bezpłatnego wsparcia dla NGO
 2. 2. Materiały po webinarium: JAK OTRZYMAĆ MAŁY GRANT? Osoba prowadząca: Monika Chrzczonowicz 28.03.2017
 3. 3. CO TO JEST „MAŁY GRANT”? Potoczna nazwa dotacji udzielanej przez samorząd poza konkursem – w uproszczonym trybie na mocy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. 4. PODSTAWA PRAWNA ► ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 19a ► rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego ► zarządzenie Nr 30/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie procedury małograntowej
 5. 5. WARUNKI DOT. „MAŁEGO GRANTU” • decyzja dzielnicy, biura • na „małe granty” może być przeznaczone maks. 20% środków, które są w puli „dotacje dla NGO” • maks. 10 tys. zł dofinansowania • wsparcie (czyli NGO dokłada wkład własny: finansowy) albo powierzenie (bez dokładania wkładu własnego finansowego) – do decyzji organizacji
 6. 6. • maks. 20 tys./rok • maks. 90 dni trwania projektu • zadania pożytku publicznego - art. 4. ust. 1. (ponad 30 zadań) • zadania „warszawskie”– zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (art. 19a ust.1) WARUNKI DOT. „MAŁEGO GRANTU”
 7. 7. „MAŁE GRANTY” – DLA KOGO? Dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń zwykłych i fundacji) lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3: • tzw. „organizacji kościelnych” • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego • spółdzielni socjalnych • tzw. spółek non-profit
 8. 8. „MAŁE GRANTY” – NA CO? • zadania pożytku publicznego, wymienione w ustawie o pożytku w art. 4. ust. 1. (ponad 30 zadań) • zadania „warszawskie”– zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (art. 19a ust.1)
 9. 9. „MAŁE GRANTY” – KIEDY? Nabór ciągły • wniosek można złożyć od stycznia, ale środki pojawiają się zwykle w lutym/marcu • „druga fala” środków zazwyczaj – jesień RADA: składaj wniosek, gdy środki są dostępne
 10. 10. KROK 1: SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW Sprawdź, czy są dostępne środki w „Twojej” dziedzinie GDZIE? Na stronie urzędu miasta http://ngo.um.warszawa.pl/male- granty/dostepne-srodki (po lewej stronie, w menu: dostępność środków)
 11. 11. KROK 2: NAPISZ I ZŁÓŻ WNIOSEK Napisz i złóż wniosek „po staremu” tj. na papierze, ale na nowych, uproszczonych formularzach, dostępnych na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/male- granty/formularze
 12. 12. KROK 3: POCZEKAJ NA OCENĘ FORMALNĄ • Twoja oferta zostanie poddana ocenie formalnej (urząd ma na nią 3 dni) • po maks. 7 dniach roboczych od wpłynięcia oferty i po przejściu oceny formalnej – oferta zostanie upubliczniona na 7 dni kalendarzowych w BIP i na stronie urzędu http://ngo.um.warszawa.pl/malegranty2017 Każdy mieszkaniec będzie mógł złożyć zastrzeżenia.
 13. 13. KROK 4: POCZEKAJ NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ I DECYZJĘ BURMISTRZA/DYREKTORA • ok. 10 dni: ocena zespołu oceniającego (urzędnicy + przedstawiciele NGO), który rekomenduje dyrektorowi biura lub burmistrzowi dzielnicy dofinansowanie oferty (lub nie) • decyzja dyrektora lub burmistrza – uznanie celowości realizacji zadania
 14. 14. KROK 5: DOSTARCZ DOKUMENTY I PODPISZ UMOWĘ Po decyzji dyrektora biura lub burmistrza dzielnicy – 20 dni na podpisanie umowy (w tym 7 dni na dostarczenie dokumentów przez NGO)
 15. 15. PODSUMOWANIE – TERMINY
 16. 16. NA CO UWAŻAĆ • złóż wniosek, kiedy są dostępne środki (sprawdzaj: http://ngo.um.warszawa.pl/male- granty/dostepne-srodki) • złóż wniosek do właściwego biura/ dzielnicy – to przyspiesza procedurę oceny • złóż wniosek „po staremu” na papierze • podpisz czytelnie wniosek
 17. 17. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZŁOŻONEJ OFERCIE 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta Biuro – Prezydent m.st. Warszawy Dzielnicowe – Zarząd Dzielnicy 2. Tryb, w którym złożono ofertę art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Rodzaj zadania publicznego) np. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 4. Tytuł zadania publicznego Ecie pecie co wy wiecie 5. Termin realizacji zadania publicznego) Data rozpoczęcia Moment rozpoczęcia projektu Data zakończenia Max 90 dni później
 18. 18. II. DANE OFERENTA(-TÓW) 1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Ekierka”, 0000315897, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa 2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu, adres strony internetowej) Jan Janowski, jan@janowski.pl, tel. 123 456 789
 19. 19. III.ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO 1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego ZWIĘŹLE I RZECZOWO opisz projekt, w tym napisz: -> PO CO? czyli jaki jest cel zadania -> CO? czyli jakie działania będą prowadzone -> GDZIE? czyli jakie jest miejsce realizacji -> DLA KOGO? czyli kto będzie odbiorcą działań -> Z KIM? czyli jaki jest wkład osobowy -> Z CZYM? czyli jaki jest wkład rzeczowy RADA: ►podaj (przybliżone) daty wydarzeń w projekcie; ►możesz podać informację o potocznie tzw. „podwykonawcach”, tj. o podmiotach niebędących stroną umowy, jeśli będą wykonywały merytoryczne części zadania
 20. 20. III.ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego -> TWARDE np. liczba przeprowadzonych warsztatów -> MIĘKKIE np. zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie pierwszej pomocy -> PRODUKTY np. publikacje, strony internetowe UWAGA! Rezultaty powinny: ►odpowiadać na zakładane cele ►wynikać ze zrealizowanych działań (każde działanie powinno mieć jakiś rezultat) RADA: Podaj rezultaty realne do osiągnięcia i możliwie najbardziej konkretne – takie, które da się zmierzyć i wykazać w sprawozdaniu Zakładane rezultaty zadania publicznego Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika PRZYKŁAD: Liczba dzieci, które wzięły udział w warsztatach 20 Lista przygotowana przez nauczyciela/opiekuna
 21. 21. IV. SZACUNKOWA KALKULACJA KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO [. Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity (zł) do poniesienia z wnioskowanej dotacji) (zł) do poniesienia ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) (zł) Np. wynagrodzenie prowadzących warsztaty (umowa/usługa x3) 6000,00 6000,00 0,00 Np. materiały za szkolenia i catering 1000,00 0,00 1000,00 Np. obsługa księgowa i koordynacja (umowa/usługa x3) 600,00 0,00 600,00 Koszty ogółem: 7600,00 6000,00 1600,00 UWAGA: W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
 22. 22. WKŁAD WŁASNY Wkład własny: ► finansowy ► osobowy ► rzeczowy • Możesz uwzględnić wkład rzeczowy, wkład osobowy (wolontariusze) także przy powierzeniu – wyceniaj go na podstawie cen rynkowych • Nie ma podziału na to, ile środków z wkładu własnego rzeczowego, ile z osobowego, ile z finansowego – ale może być to sprawdzone podczas kontroli finansowej • Rzetelny kosztorys to połowa sukcesu! Warto się wysilić!
 23. 23. OŚWIADCZENIA Oświadczam(-y), że: 1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. ................................................................. ................................................................. ................................................................. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta Data ........................................................
 24. 24. Na co uważać? OŚWIADCZENIA Składając papierowy wniosek, nie zapomnij o skreśleniu właściwych opcji w oświadczeniu dot. niezalegania ze składkami, czynszem itp.
 25. 25. Na co uważać? PODPIS Podpisz czytelnie – nieczytelny podpis to błąd formalny i przyczyna odrzucenia oferty. ► imię i nazwisko + czytelny podpis ► pieczątka imienna + czytelny podpis UWAGA! Wniosek podpisują upoważnione osoby (reguluje to statut albo pełnomocnictwo, poświadcza wpis do KRS lub in. ewidencji)
 26. 26. Na co uważać? ZAŁĄCZNIKI Tylko podmioty, które nie są wpisane do KRS, dołączają kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 27. 27. Na co uważać? INFORMACJE O PROJEKCIE ► pamiętaj o obowiązkach informacyjnych – umieszczaniu logotypów i informacji o dofinansowaniu (właściwa „formułka” znajduje się w umowie) ► duże formaty, tj. plakaty o formacie B2 wysyła się do sprawdzenia grafikowi miejskiemu: gm@um.warszawa.pl
 28. 28. Złóż sprawozdanie w ciągu 30 dni! RADA • nie spóźnij się, bo to jest oceniane przy następnym projekcie! • opisz faktury, rachunki do umów zgodnie z instrukcją dołączoną do umowy • pilnuj terminów wydatkowania pieniędzy z dotacji (są podane w umowie) • odnieś się do informacji, które podałeś/łaś w ofercie (wniosku) SPRAWOZDANIE
 29. 29. SPRAWOZDANIE TO NIE KONTROLA! Akceptacja sprawozdania nie oznacza, że dotacja („mały grant”) została ostatecznie rozliczona. Urząd ma 5 lat na dokonanie kontroli finansowej. RADA: Pamiętaj, że trzeba przechowywać dokumenty finansowe i dokumentację merytoryczną przez 5 lat!
 30. 30. NIE BÓJ SIĘ URZĘDNIKÓW! ► mogą sprawdzić ofertę formalnie – przed złożeniem ► mogą doradzić, do którego biura złożyć wniosek ► mogą pomóc rozwiązać problem, gdy w projekcie coś idzie nie tak
 31. 31. PRZYDATNE LINKI ZAJRZYJ DO SERWISU WARSZAWA.NGO.PL: ► „Mały grant” dla NGO. 15 rad, które pomogą Ci go zdobyć ► "Mały grant" dla NGO. Podstawowe informacje [infografika] ► Jak wypełnić wniosek o mały grant? ► 7 najczęstszych błędów popełnianych przez organizacje w procedurze małych grantów
 32. 32. KTO MOŻE POMÓC? Konsultanci i konsultantki SCWO -> doradzą -> skonsultują -> odpowiedzą na pytania. Informacja o konsultacjach i pełnej ofercie SCWO: www.warszawa.ngo.pl/scwo
 33. 33. warszawa.ngo.pl/scwo

×