Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2017: Dane osobowe w organizacji pozarządowej

5,541 views

Published on

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z webinarium "Dane osobowe w organizacji pozarządowej. Jak uniknąć 5 najczęstszych błędów?", przeprowadzonego przez Jarosława Gresera 12 kwietnia 2017 dla portalu ngo.pl.
Webinarium przeprowadzono w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).
-> Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.
-> Bądź na bieżąco: www.facebook.com/warszawa.ngo/.
Wszystkie nagrania z webinariów SCWO są dostępne na: warszawa.ngo.pl/webinaria.
Projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2017: Dane osobowe w organizacji pozarządowej

 1. 1. System bezpłatnego wsparcia dla NGO
 2. 2. Dane osobowe w organizacji pozarządowej. Jak uniknąć pięciu najczęstszych błędów? Ekspert: Jarosław Greser Prowadzi: Małgorzata Dąbrowska 12.04.2017
 3. 3. Ekspert: Jarosław Greser Doktor nauk prawnych. Od 11 lat obsługuje organizacje pozarządowe. Specjalność? Prawo autorskie i ochrona danych osobowych. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.
 4. 4. Pięć najczęstszych problemów związanych z danymi osobowymi. 1. Jak rozróżnić administratora danych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji? 2. Powoływać ABI czy zgłosić zbiór do GIODO? 3. Jak zbierać dane sensytywne? 4. Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych? 5. Jakie zbiory nie podlegają rejestracji?
 5. 5. CZĘŚĆ 1 Jak rozróżnić administratora danych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji?
 6. 6. Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 7. 7. Daną osobową nie jest informacja umożliwiająca określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to…
 8. 8. NADMERNYCH KOSZTÓW CZASU DZIAŁAŃ
 9. 9. Co obejmuje przetwarzanie danych osobowych?
 10. 10. Zbieranie
 11. 11. Utrwalanie
 12. 12. Przechowywanie
 13. 13. Opracowanie
 14. 14. Zmienianie
 15. 15. Udostępnianie
 16. 16. Usuwanie
 17. 17. Kim jest administrator? To organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Czyli fundacja lub stowarzyszenie, a nie konkretna osoba.
 18. 18. Kim jest ABI? To osoba fizyczna odpowiedzialna za proces bezpieczeństwa informacji i nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony.
 19. 19. CZĘŚĆ 2 Powoływać ABI czy zgłosić zbiór do GIODO?
 20. 20. Kto może zostać ABI? Osoba, która:  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,  posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,  nie była karana za umyślne przestępstwo.
 21. 21. Ważny obowiązek Od 1 stycznia 2015 r. powołanie i odwołanie ABI jest obowiązkowo zgłaszane do GIODO, prowadzącego rejestr ABI.
 22. 22. Dobrze wiedzieć GIODO może zwracać się do ABI o sprawdzenie zgodności przetwarzania danych z przepisami. Po zakończonym audycie ABI przedstawi sprawozdanie z niego bezpośrednio do GIODO. Jest to tzw. uproszczona kontrola GIODO.
 23. 23. Dobrze wiedzieć Administrator zgłasza zbiór do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 40 u.o.d.o), gdy nie powołał ABI lub przetwarza dane sensytywne.
 24. 24. Organizacja nie musi wskazywać w zgłoszeniu jakie konkretnie dane osobowe zawiera zbiór i do kogo są przypisane.
 25. 25. Przedmiotem zgłoszenia jest przede wszystkim informacja, że organizacja jest w posiadaniu danych osobowych określonego rodzaju. Zgłoszeniu podlega fakt posiadania zbioru danych, a nie samych pojedynczych lub nieuporządkowanych danych osobowych.
 26. 26. CZĘŚĆ 3 Jak zbierać dane sensytywne?
 27. 27. Opracowanie Dane niewystępujące wprost w ustawie…
 28. 28. …ale szczególnie chronione!
 29. 29. Dane dotyczące:  pochodzenia rasowego lub etnicznego,  poglądów politycznych,  przekonań religijnych lub filozoficznych,  przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,  stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego,  skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 30. 30. Zasada proporcjonalności: przetwarzanie tylko tych danych, które są niezbędne.
 31. 31. Kiedy można przetwarzać dane sensytywne?
 32. 32. Gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie. Gdy jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych.
 33. 33. Gdy przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem. Gdy jest to niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie. Gdy jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, pod warunkiem anonimizacji danych.
 34. 34. CZĘŚĆ 4 Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych?
 35. 35. Do przetwarzania danych potrzebna jest zgoda.
 36. 36. Zgoda powinna być: 1. wyraźna (nie może być domniemana ani dorozumiana), 2. udzielona świadomie, 3. określać cel przetwarzania danych (nie może być blankietowa - odnosić się do bliżej nieokreślonych danych osobowych przetwarzanych w bliżej nieokreślonych celach).
 37. 37. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
 38. 38. Przykładowa klauzula nr 1 1. Stowarzyszenie będzie przetwarzało następujące dane osobowe: • imię i nazwisko, • data urodzenia, • adres zamieszkania. 2. Dane o których mowa w ust. 2 są udostępniane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zadań. 3. Stowarzyszenie jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wglądu do własnych danych, dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 39. 39. Przykładowa klauzula nr 2 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych obejmujących w szczególności przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. 2. Oświadczam, że dane osobowe podałem/am dobrowolnie i zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 3. Administratorem danych jest: …………………
 40. 40. CZĘŚĆ 5 Jakie zbiory nie podlegają rejestracji?
 41. 41. Przypomnijmy: zbiorem danych osobowych nazywamy każdy zbiór…
 42. 42. posiadający strukturę,
 43. 43. będący zestawem danych o charakterze osobowym,
 44. 44. dostępnych według określonych kryteriów,
 45. 45. niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
 46. 46. Nie podlegają zgłoszeniu zbiory:  w których gromadzone są dane osobowe dotyczące osób uczących się u administratora danych osobowych (np. przedszkola),  w których gromadzone są dane osobowe dotyczące osób zatrudnionych u administratora danych osobowych,  danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Jeżeli dane mają być wykorzystywane także w innych celach (np. marketingowych), wówczas zbiory te powinny zostać zgłoszone do rejestracji,
 47. 47. Nie podlegają zgłoszeniu zbiory: • danych powszechnie dostępnych, • wszystkie zbiory prowadzone w formie innej niż z wykorzystaniem systemów informatycznych, chyba że zawierają dane sensytywne.
 48. 48. Dziękuję Jarosław Greser j.greser@greser.pl
 49. 49. Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nagrania webinariów Znajdziecie je na: poradnik.ngo.pl/webinaria Więcej: http://poradnik.ngo.pl/ochrona-danych- osobowych-pojecia Zapraszamy!

×