Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2018: Dane osobowe

5,655 views

Published on

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z webinarium "Wszystko, co NGO musi wiedzieć o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych", przeprowadzonego przez Jarosława Gresera 18 kwietnia 2018 dla portalu ngo.pl.

Webinarium przeprowadzono w ramach:
- Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
- Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych", realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wszystkie nagrania webinariów SCWO są dostępne na: warszawa.ngo.pl/webinaria.
Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Wszystkie nagrania webinariów portalu ngo.pl są dostępne na stronie poradnik.ngo.pl/webinaria.

Projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" współfinansuje m.st. Warszawa.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2018: Dane osobowe

 1. 1. System bezpłatnego wsparcia dla NGO
 2. 2. Wszystko, co NGO musi wiedzieć o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Ekspert: dr Jarosław Greser Prowadzi: Katarzyna Morawska, Dimpact 18.04.2018
 3. 3. Ekspert: Jarosław Greser Doktor nauk prawnych. Od 11 lat obsługuje organizacje pozarządowe. Specjalność: prawo autorskie i ochrona danych osobowych. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.
 4. 4. O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ NA DZISIEJSZYM SPOTKANIU?
 5. 5. Wszystko, co NGO musi wiedzieć o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 1. Dane osobowe i dane osobowe sensytywne 2. Przesłanki zgodności z prawem przetwarzania danych 3. Uchylenie zakazu przetwarzania danych sensytywnych (przykłady) 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 5. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 6. Pozyskiwanie zgód od małoletnich 7. Ważność zgód na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 r.
 6. 6. Dane osobowe i dane osobowe sensytywne
 7. 7. OpracowanieCzym są dane osobowe?
 8. 8. Czym są dane osobowe? Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 9. 9. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
 10. 10. Czym są dane osobowe? Identyfikatorem może być w szczególności: 1. Imię i nazwisko; 2. Numer identyfikacyjny; 3. Dane o lokalizacji; 4. Identyfikator internetowy;
 11. 11. Czym są dane osobowe? Identyfikatorem może być w szczególności: 1. Imię i nazwisko; 2. Numer identyfikacyjny; 3. Dane o lokalizacji; 4. Identyfikator internetowy; 5. Jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 12. 12. Czym są dane osobowe? Koncepcja obiektywna identyfikacji Danymi osobowymi są takie informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną niezależnie od możliwości administratora.
 13. 13. Czym są dane osobowe? Koncepcja subiektywna identyfikacji Możliwość identyfikacji musi nastąpić w ramach środków własnych administratora danych.
 14. 14. Czym są dane wrażliwe?
 15. 15. Czym są dane wrażliwe (sensytywne)? Dane wrażliwe to dane osobowe ujawniające: 1. pochodzenie rasowe lub etniczne; 2. poglądy polityczne; 3. przekonania religijne lub światopoglądowe; 4. przynależność do związków zawodowych;
 16. 16. Czym są dane wrażliwe (sensytywne)? 5. dane genetyczne; 6. dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej; 7. dane dotyczące zdrowia; 8. dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 17. 17. Przesłanki zgodności z prawem przetwarzania danych
 18. 18. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy...
 19. 19. … spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 20. 20. Warunek 1: Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 21. 21. Warunek 2: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 22. 22. Zgoda na przetwarzanie nie jest potrzebna, gdy: • przetwarzane są adresy e-mail w celach związanych z komunikacją z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie; • badana jest zdolność kredytowa. Przykłady:
 23. 23. Warunek 3: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 24. 24. Zgoda na przetwarzanie nie jest potrzebna, gdy: • pracodawca wypełnia obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS. Przykład:
 25. 25. Warunek 4: Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 26. 26. Zgoda na przetwarzanie nie jest potrzebna, gdy: • trzeba powiadomić bliskich osoby, która uległa wypadkowi. Przykład:
 27. 27. Warunek 5: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 28. 28. Zgoda na przetwarzanie nie jest potrzebna, gdy: • przetwarzane są dane pacjentów leczonych w ramach kontraktu z NFZ. Przykład:
 29. 29. Warunek 6: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 30. 30. Zgoda na przetwarzanie nie jest potrzebna, gdy: • dane są przesyłane między organizacjami wspólnie realizującymi projekt. Przykład:
 31. 31. Wyjątek! Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 32. 32. Wyjątek! • stałe monitorowanie komputerów pracowników. Przykład:
 33. 33. Uchylenie zakazu przetwarzania danych sensytywnych
 34. 34. Uchylenie zakazu przetwarzania danych sensytywnych Zakaz przetwarzania danych osobowych wrażliwych zawarty jest w art. 9 ust. 1 RODO.
 35. 35. Zakaz przetwarzania danych sensytywnych nie ma zastosowania, gdy...
 36. 36. … spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 37. 37. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.
 38. 38. Uchylenie zakazu przetwarzania danych sensytywnych Przetwarzania dokonuje się w ramach: 1. uprawnionej działalności prowadzonej, 2. z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, 3. przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, 4. pod warunkiem, że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami, 5. dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą.
 39. 39. Przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą. Przykład: osoba publicznie ujawnia informacje o chorobie nowotworowej na potrzeby zbiórki publicznej.
 40. 40. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 41. 41. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda na przetwarzanie jest przesłanką legalizującą zarówno w przypadku danych sensytywnych, jak i zwykłych.
 42. 42. Zgoda na przetwarzanie danych nie jest ważniejsza niż inne przesłanki.
 43. 43. Forma wyrażenia zgody jest dowolna, ale obowiązek udowodnienia spoczywa na administratorze.
 44. 44. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
 45. 45. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę.
 46. 46. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych • Wycofanie zgody musi być równie łatwe, jak jej wyrażenie.
 47. 47. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych • Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
 48. 48. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Przykład: Zgoda na uczestnictwo w projekcie i przetwarzanie danych dla celów marketingowych muszą być rozdzielone.
 49. 49. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych • Przy ocenie, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy m.in. od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.
 50. 50. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Przykład: Wyrażenie zgody przez pracownika na monitoring jego komputera musi być dobrowolne.
 51. 51. Pozyskiwanie zgód od małoletnich
 52. 52. Pozyskiwanie zgód od małoletnich Zgody od małoletnich: 1. mogą być zwykłe (np. w związku z uczestnictwem w zajęciach pozalekcyjnych, zapisaniem się do biblioteki itp.); 2. mogą dotyczyć usług społeczeństwa informacyjnego (czyli np. przy korzystaniu z gier, serwisów społecznościowych, przy zakładaniu skrzynki mailowej).
 53. 53. Pozyskiwanie zgód od małoletnich W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, może ono wyrazić zgodę, jeżeli ukończyło 13 lat (projekt polskiej ustawy).
 54. 54. Pozyskiwanie zgód od małoletnich Jeżeli dziecko nie ukończyło 13 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 55. 55. Pozyskiwanie zgód od małoletnich Administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 56. 56. Pozyskiwanie zgód od małoletnich W przypadku innych usług, jeżeli dziecko nie ukończyło 18 lat, to przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 57. 57. Przykład: Uczestnictwo w projekcie edukacyjnym dla dzieci lub prowadzenie zbiórki na rehabilitację.
 58. 58. Opracowanie Ważność zgód na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 r.
 59. 59. Ważność zgód na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 r. Po uchwaleniu RODO powstały wątpliwości, czy zgody pozyskane przed 25 maja 2018 r. zachowają dalej swoją ważność. Wynika to m.in. z faktu, że obecne przepisy nie nakładają obowiązku informowania o prawie do cofnięcia zgody, co będzie wymagane przez RODO.
 60. 60. Zgodnie: ze stanowiskami Grupy Roboczej art. 29 oraz z opinią Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych…
 61. 61. Ważność zgód na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 r. … zgody na przetwarzanie danych, uzyskane przed 25 maja 2018 r., co do zasady utrzymają ważność. Jednakże należy zbadać, czy były one pozyskane zgodnie z zasadami dobrowolności, konkretności, świadomości i jednoznacznego wyrażenia zgody.
 62. 62. Ważność zgód na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 r. Ponadto, jeżeli zmieni się cel przetwarzania lub będzie konieczne pozyskanie zgody na nowo z innych powodów, konieczne będzie zadośćuczynienie wszystkim obowiązkom wynikającym z RODO.
 63. 63. Co powinno się znaleźć w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych po 25 maja?
 64. 64. Przykładowa treść zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez… [np. Fundację X] z siedzibą w ..........., ul. ................, w celu ................ [np. marketingowym, promocyjnym, dla potrzeb kampanii 1%].
 65. 65. Przykładowa treść zgody na przetwarzanie danych osobowych Dane podaję dobrowolnie, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być: .............. [np. grantodawcy, ewaluatorzy].
 66. 66. Przykładowa treść zgody na przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres ….. lat. W przypadku zapytań lub problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [tu: forma kontaktu].
 67. 67. Przykładowa treść zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażając zgodę zostałem poinformowany, iż mam prawo do: 1. żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych; 2. żądania ich sprostowania; 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 4. żądania przeniesienia danych 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 68. 68. Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nagrania webinariów Znajdziecie je na: poradnik.ngo.pl/webinaria Zapraszamy!
 69. 69. Uwaga, konsultacje, seminaria – SCWO! Więcej o RODO: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosci/1428297,2170457.html Pełna oferta i aktualności Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych: warszawa.ngo.pl/scwo facebook.com/warszawa.ngo
 70. 70. www.dimpact.pl Wspieramy cele statutowe Webinaria ngo.pl realizuje
 71. 71. Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” współfinansuje m.st. Warszawa.
 72. 72. Dziękujemy!

×