Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinarium SCWO 2018: Spółka z o.o. non-profit

3,486 views

Published on

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z webinarium SCWO "Spółka z o.o. non profit – jako forma prowadzenia działalności gospodarczej", przeprowadzonego przez Katarzynę Bryczkowską 23 marca 2018 dla Stowarzyszenia BORIS.

Webinarium przeprowadzono w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).
► Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.
► Bądź na bieżąco: www.facebook.com/warszawa.ngo.

Wszystkie nagrania z webinariów SCWO są dostępne na: warszawa.ngo.pl/webinaria.

Projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" współfinansuje m.st. Warszawa.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinarium SCWO 2018: Spółka z o.o. non-profit

 1. 1. System bezpłatnego wsparcia dla NGO
 2. 2. Spółka z o.o. non profit jako Podmiot Ekonomii Społecznej Katarzyna Bryczkowska Prowadzi: Dorota Kostowska 23.03.2018
 3. 3. Czym się dzisiaj zajmiemy? część 1. część 2. część 3. część 4. Czym jest spółka z o.o. non profit? Spółka z o.o. non profit jako PES i PS Organizacja spółki z o.o. non profit Sprawy formalne
 4. 4. Spółka z o.o. non profit Czy istnieją szczegółowe regulacje w Kodeksie Spółek Handlowych dotyczące spółek z o.o. non profit? ciekawostka
 5. 5. • Podmiot prawa handlowego działający na podstawie tegoż prawa. • Ma osobowość prawną, odpowiada całym majątkiem. • Umowa Spółki - najważniejszy dokument w formie aktu notarialnego. Spółka z o.o. non profit
 6. 6. Spółka z o.o. non profit Spółka z o.o. non profit funkcjonuje tak jak spółka z o.o.  regulacje prawne, rejestracja są te same  inne są cele oraz zasady zarządzania zyskiem (zapisane na poziomie Umowy Spółki) Spółka z o.o. non profit
 7. 7. Kto może założyć taką spółkę? osoby fizyczne (też jedna osoba) osoby prawne w tym fundacje i stowarzyszenia* Spółka z o.o. non profit
 8. 8. Spółka z o.o. non profitSpółka z o.o. non profit Jako Podmiot Ekonomii Społecznej (PES), ponieważ: realizuje cele społeczne nie dzieli dywidend między udziałowców zysk przeznacza na cele społeczne określone w Umowie Spółki może zostać OPP
 9. 9. Spółka z o.o. non profit Kapitał założycielski - minimum 5 tysięcy zł. w formie środków finansowych lub aportu. Środki te są opodatkowane podatkiem od osób prawnych.
 10. 10. Spółka z o.o. non profit *Jeśli NGO zakłada spółkę, to majątek z działalności statutowej nie może być przekazany na wkład spółki. Zatem mogą to być pieniądze z działalności gospodarczej lub dotacja celowa. Spółka z o.o. non profit
 11. 11. Spółka z o.o. non profit STRUKTURA SPÓŁKI: zgromadzenie wspólników - najważniejsza władza zarząd - powoływany przez zgromadzenie możliwa jest - rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (zapis w umowie spółki) *przy PS Przedsiębiorstwie Społecznym - rada pracowników spółki - jako ciało konsultacyjno-doradcze (zapis w umowie spółki) Spółka z o.o. non profit
 12. 12. Spółka z o.o. non profit Zgromadzenie wspólników  decyduje, powołuje zarząd, przyjmuje sprawozdanie roczne, udziela absolutorium Zarząd  powołany do reprezentacji, prowadzi bieżące sprawy inne ciała  są konsultacyjno-doradcze lub wewnętrznie kontrolujące Spółka z o.o. non profit
 13. 13. Spółka z o.o. non profit Siła głosu wspólników zależna od wielkości wkładów - inaczej niż w spółdzielni socjalnej Prawa i obowiązki są równe - chyba, że umowa spółki stanowi inaczej
 14. 14. Spółka z o.o. non profit 1. Wspólnicy pokrywają straty do wysokości wniesionych udziałów. 2. Wniosek o ogłoszenie upadłości - składa zarząd, gdy spółka ma niemożliwe do zrealizowania zobowiązania - jeśli nie złoży, członkowie mogą ponieść konsekwencje majątkowe. Spółka z o.o. non profit
 15. 15. Spółka z o.o. non profit 1. Prawo nie mówi nic o funkcji non-profit. Jest to dobrowolny zapis, który pojawia się w Umowie Spółki. 2. Prawo nie wprowadza ograniczeń w sposobie dystrybucji zysku w spółkach z o.o. Spółka z o.o. non profit
 16. 16. Zapisy w Umowie Spółki mogą dotyczyć: przeznaczania zysku na cele statutowe zakazu podziału zysku między członków, udziałowców, pracowników Spółka z o.o. non profit
 17. 17. Spółka z o.o. non profit Spółka z o.o. non profit staje się PS kiedy:  jest non profit i ma odpowiednie zapisy w umowie spółki  zatrudnia minimum 3 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym  utrzymuje równowagę w zatrudnieniu w osób oddalonych od rynku pracy i nie oddalonych (50- 50)  posiada radę pracowników spółki jako organ zapisany w umowie spółki. Spółka z o.o. non profit
 18. 18. Spółka z o.o. non profit * Jeśli jedynym udziałowcem jest stowarzyszenie - zysk spółki nie będzie opodatkowany, pod warunkiem, że przechodzi na działalność stowarzyszenia realizującego cele PP. Zysk spółki, której jedynym udziałowcem jest fundacja będzie opodatkowany. Spółka z o.o. non profit
 19. 19. Spółka z o.o. non profit Czy spółka z o.o. non profit może prowadzić działalność pożytku publicznego i starać się o status OPP?  Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – może  Musi spełnić warunki omawiane wcześniej i wynikające z Ustawy -* wtedy działalność gospodarcza jest wyłącznie jako dodatkowa w odniesieniu do działalności PP Spółka z o.o. non profit
 20. 20. Spółka z o.o. non profit  Istnieje obowiązek corocznej sprawozdawczości finansowej do US i KRS  Spółki z o.o.prowadzą pełną księgowość Spółka z o.o. non profit
 21. 21. Spółka z o.o. non profit Rejestracja Spółki:  decyzja o tym czy tylko non profit czy też PS  sporządzenie Umowy Spółki - jako aktu notarialnego  wypełnienie dokumentów do KRS  opłata w KRS  rejestracja i oczekiwanie na wpis do KRS Spółka z o.o. non profit
 22. 22. Spółka z o.o. non profit Umowa Spółki - najważniejszy dokument zawiera:  akt zawiązania spółki - informacja kto Zakłada i jaki Zarząd powołuje  postanowienia ogólne - dot nazwy, siedziby, celów spółki, formy prawnej, sposobu i obszaru działania  przedmiot działalności – PKD  kapitał zakładowy - kwota, informacja o udziałach i o tym kto je obejmuje  władze spółki - opis ich działania i roli  postanowienia końcowe
 23. 23. Spółka z o.o. non profit • http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672516 • http://www.ekonomiaspoleczna.szczecin.pl/prawo/11- baza-wiedzy-prawo/811-spolka-non-profit • Kodeks Spółek Handlowych z 2000 roku: • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU20000941037 • https://www.cxo.pl/news/Spolka-kapitalowa-moze- dzialac-non-profit,404226.html • http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/797843.html Polecane linki
 24. 24. Podsumowanie 1. Spółka z o.o. non profit jest osobą prawną. 2. Jest podmiotem prawa handlowego - Kodeks Spółek Handlowych. 3. Najważniejszy akt to Umowa Spółki - tam tworzymy zapisy o założeniach społecznych i charakterze non profit i/lub o przedsiębiorstwie społecznym (PS). 4. Najważniejsza władza to - Zgromadzenie Wspólników, potem Zarząd. 5. Przy PS ważna jest Rada Pracowników, równowaga w zatrudnieniu, cele społeczne. 6. Obowiązuje pełna księgowość i sprawozdawczość finansowa do US i KRS. 7. Możliwa jest działalność w obszarze PP i status OPP. Podsumowanie
 25. 25. Dziękuję za uwagę :-) Katarzyna Bryczkowska Doradczyni Kluczowa i Biznesowa OWES przy Stowarzyszeniu BORIS katarzyna.bryczkowska@boris.org.pl Spółka z o.o. non profit
 26. 26. ► Nagrania oraz prezentacje z wcześniejszych webinariów SCWO: warszawa.ngo.pl/webinaria ► Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo facebook.com/warszawa.ngo Dowiedz się więcej
 27. 27. Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” współfinansuje m.st. Warszawa.

×