Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LI‘; vim | <n‘§M

Th. S.  511?? 

 

NHA xuioir BAN xiw DUNG
HA NCDI - 201 1
LCII N01 DXU

Muc dich cda tgip sdc/1 nay nluim gz'L2p sinh vién ngdnh My dL_mg
naim wing cdc plutong phdp thié? ké'té' c...
CHUONG 1 — THI CONG DA1

Ci1u'0'ng 1
THI CONG MT

351 tozin 1.1: Thié't kéf thi céng dim ranh duimg o'ng'

Tinh klzéi 1Lr_...
'rH113'1' K13’ T6 CHUC THI CONG

Bang 1.1. Bang tinh toén kh6i luqng dfit dao

 
 
 
 

  
  
 

   
 
 
 

 
  ...
CHUONG 1 — THI CONG DXT

Bang 1.2. Bang tém tat cac kh6i luqng c0ng tac dfit
(quy vé trang thai da't nguyén thfi)

Kh6i lu...
TH11‘= .'T KB’ 16 CHUC THI CONG

 

Bang 1.3. Tién do thi cong dao ranh duong 6ng

  

 
  
 

S6 ngay lam viec

S6 c...
CHUONG 1 — THI CONG D/ ‘QT

 

Gié tién dao 1m3 ea’: 1a; 
252 1120 x 15
+ .5.. .

— = 6,86 dfing
100 4000
so’ céng lao d...
TH111:'T K113’ T6 CHUC THI c6NG

Gizi tién dao 1m3 den; 214000 + 21000 = 3,7 d6ng
4000
S6 céng lao dcfmg dc‘? déo 1m3 d...
CHUONG 1 - THI c6NG DAT

2. Ddo hé? chié‘u sciu bring ma’y ddo gcfu ddy. 

3. D60 10']: trén, sdu 5m, bcing gcfu ngfta...
T1111‘= .'T K13’ T6 CHUC THI c6NG

Gifi thué xe 6t6 téi d6 van chuy6n dfit 151 4,5 d6ng cho 1 tfi'n-km, ttic 7,4 d6ng cho
lm...
CHUUNG 1 - THI c6NG DAT

Bfing 1.5. Bfing t6ng kéft so sfinh

= 

Vfiy phuong fin th1’1 nhfft dfing duqc chon. 

  
 
 

  ...
A’ A‘ A’ z A
THIET KE TO CHUC THI CONG

F
6,, £—m, .hd, =£—1,0x3,2=7,lm
11,, 3,2

Cfic diéu k1<? .n thi c6ng bfing gfiu dfi...
CHUONG 1 — THI CONG DKT

 

Véi géc d6c cfia céin 1:21 45°, thi céc tinh néng ki thuat cfia mziy dao dc’) 1:21:
Rm = 15,lm...
TH1E’T K13’ T6 CHUC THI CONG

D61 V61 tiét dién trbn cc’) dufmg kinh D: 

wx = W, zO,1D3 _

vay: 0,1133 2 1650
Rat ra: ...
CHUONG 1 - THI CONG DA'T

véi: Q - trong téi xe; tan; 
Kch - he so’ chfra da't toi cfia gfiu; 
7 - dung trong daft 6 trang...
THIfiT K133’ T6 CHUC THI c6NG

ml = 1.”
tch
, , . , K
he so u tmh bang c6ng thuc: p. =
cp + K
V61: K = N” ; cp = V“...
CHUUNG 1 - THI c6NG DKT

5_0
n-11=_I‘_ k —-Q__L : -_5Xe

Tch -(p+k— 4 _5_9+§9

50 30

V61 nhfrng ke’t qua tinh toén, cc’)...
TH1fiT K13’ T6 CHUC THI CONG

V6n dau tu lam 5km ciucing la: 
E = 900 x 5 = 4500 men
Thc‘)i gian khai thac ducmg trong 6 ...
CHU’ONG 1 - THI CONG DAT

Dua trén cc) sc") 11 thuyet va th1_rc nghiem
ngu6i ta dua ra nhfrng c6ng thfrc ve cac thong
s6 d...
TH11‘jT K6 T6 CHUC THI CONG

 

-2 ——2
H_3 xl30xl80 ~3m

Chieu cao tam nen r61: — -4
' 2 x 3000 x 150

Bai toan 1.9: Chc)n...
CHUONG 1 - THI CONG D. /3iT

Ung suat t6i da csmax ma dam lan tac dung len mat dat Xac dinh bang c6ng th1’Ic: 

E 68.200
o...
TH11‘= .’T KE’ T6 CHUC THI c6NG

Vay: 
_1,36x10x36_490_ 3 , A _ 3
Q0 ——l7_:9T— L14 —43O m / ngay dem, hay -18 m / h
8
7
...
CHUONG 1 - THI CONG DAT

ICIAAOIAAIIII-QNULEAOJAAI| DA&CIJAA-IOAKIIJAKIIOAAIJAAOOO-&C OJ

__ 1MNN

 

0'70’VVV'VVV'¢V'¢'VV...
THIET KE’ T6 CHUC THI CONG

 

§’—= £=0,4,VayT, ,=15x1,6=24m
H 15
t=24—l5=9m
272x6x9x10 14688 14688 3
" ’ 2+ 1'; Z ‘ d
Q ...
CHUONG 1 - THI c6NG DAT

S6 gieng lee: 

I
-I
II
II
II
I? 
E
I
I
I
II

 

Hinh 1.10: Dd th_i xdc d_inh‘tr_i so"td'c dd mtd...
THIET K13’ T6 CHUC THI CONG

 

Bang 1.9

 
 

 
 

Luc can Ch6ng cat (1?)

 . . 2 D61 V61 tam Cl‘! 
Dot V61 cec (tan/ ...
CHUONG 1 - THI CONG DAT

a) Life kich déng P0 tinh bcing c6ng thz2'c

_ K032
8

V61: K - mémen t2_1o ra b6'i caic tréi léc...
THIET K1?’ T6 CHUC THI CONG

T6c dc) géc co cfia tréi léch tém: 

0) = ,f% = flgsfl = /14715 = 122 giay"

1700
Tfin s6 rung...
CHUONG 1 - THI coNG DAT

Tra "Séitay chgm mdy thi c0‘ng xciy d1_mg” trang 5_6, ta chon mfiy m5 hiou VPP-1, véti: 
P0 = 250...
A’ A’ I z A
THIET KE TO CHUC THI CONG

Xéc djnh tin so rung dong: 

(0: E3: gia)/ '1
V K 0 33000

n = 9,550) = 487 lfin/...
CHUONG 1 - THI coNG DAT

 

n - he so phu thuoc vat lieu lam c<_)c: 
V61 coc go: n = 100 ton/ m2
vori c(_)c bétong: n =...
THIET K13’ To CHUC THI CONG

h

W =4
O,4(2n -1)

Muon bén véng dot lén hai bot, phéi chon trong lo khoan mot luqng thuoc ...
CHUONG 1 - THI coNG DAT

’A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
fl
A
A
A
A
A
5
E

 

Hinh 1.12
C/10 biéi cd...
THIET K13’ 16 CHUC THI coNG

hay: e = O,6pghK + pK — 2c1/E
voi: K = tg2 45" —-(E = tgz 45" — 35 = 0,271
2 2
thi duqc...
CHUUNG 1 - THI coNG DAT

Cdc s0"liéu de"t1’nh todn loqi tLr0"ng C1? ndy nhu‘ sau: 

- Gdc ma sdt trong cda ddi: q) = 25 ...
TH11“= §T To CHUC THI coNG

Tra 1111*-:11 do (hinh 1.14): 
a=1,lm; "' t=1,1m

vi ha=0,3h=0,3x4=1,2m; hs= h—h, =4-1,2=2,...
CHUONG 1 - THI CONG DAT

 

ea - aip 1l_IC dot t2_1i 1116111 dziy ho mc’)ng; 

1] ~ ho so an 1112111 vé cuong do. 

4 2

3...
THIET K12’ T6 CHUC THI CONG

L6‘p d2‘1't thfr nh2‘1't S, 151 da't cét lfm s6i: 

H, =iO+lm; p=1,67T/ m3;
pg = 16,7 kN/ ...
CHUONG 1 — THI CONG DKT

0 Tinh d(f) sau u cfia diém khéng N: 

ea _ 13,88 =0’l9m

pgK'_17,6x4,2

U: 

- Tinh 111: QN = 21...
TH11‘3'T K6 T6 CHUC THI CONG

Chuong 2
THI CONG BETONG

Biai toén 2.1: Tinh niing suit mfiy tr6n béténg
Tinh ndng sud? mdy...
CHUONG 2 — THI CONG BETONG

 

B511 toén 2.2: Chon méy tr(‘_)n béténg Vin tinh llrqrng vat liéu tiéu thu

Chon m_o”t mdy t...
THIET K13’ T6 CHUC THI CONG

Luqng vat liéu tiéu thu héng ngay: 

Ximéng: 43,9 x 33 x 0,8 x 8 = 9272kg
Cét: 74,4 x 33 x...
CHUONG 2 - THI c6NG BETONG

0 Néng sufit cfia Xe téi Xzic dinh theo c6ng thfrc: 
N = q. n.K, 
V61: q — trong luqng hang ch...
THIET K153’ T6 cH1’Ic THI c6NG

 

K, = 0,8 - he s6 sir dung cfin truc theo th6i gian; 

, . , . 3 , 480
n - so lan cau ...
CHUONG 2 - THI c6NG BETONG

 

Bai toén 2.4: Phan kh6i d6 bét6ng c6ng lfiiy nu6c

Phdn chia mét c0‘ng Irinh c0"ng my mrdc t...
THIET K15’ T6 CHUC THI CONG

Trim dziy co‘ng

Chiéu dai tfim déy duqc giéi han b6i: 

Ngi6 (tdc _ tv. eh) ___ 40 (2925 ‘ 0,...
CHUONG 2 — THI c6NG B1‘3T6NG

Tn; c6ng

Kh6i luqng m6i tru 15 103,6m3, trong d6 e6 méng 12,5m3. Chiéu dai d6 béténg tru b...
THIET KB T6 CHUC THI c6NG

Kh6i K3 cao 1,70m, thé tich 40,7m3
Kh6i K4 cao 2,00m, th6 tich 41,0m3
Kh6i K5 cao: 7,95 — (1...
CHUONG 2 - THI c6NG B1‘3T6NG

Tu6ng I V51 L c6 kh6i luqng 199,4m3 sé ehia ra lim 5 kh6i: 
— Kh6i 1, va L, cao 1.00m, ehi...
THIET K13’ T6 CHUC THI c6NG

 

Tinh thé tieh kh6i du6i: 
Q = 0,5 x 250(8,0 — 1,6) + 0,5 x 2,0 x 1,6 + 0,5 x 150(2,0 + l,...
CHUONG 2 — THI CONG BETONG

Bring 2.3 (tie"p theo)
u—
1334
Z

  
   
  

In
1 4

—
633 K
2

 

  
 
 

11333

Béi...
A’ A’ J 1 A
THIET KE TO CHUC THI CONG

54

 

Hinh 2.4

Ta ehia phin bén tréi cfla c6ng trinh ra lam 4 kh6i: 

Ting du6i c...
CHUONG 2 — THI c6NG BBT6NG

 

Trix hai kh6i V7 V5 V9 ra, the’ tfch cée kh6i khée déu l6n horn ning suit hing ngay efia
tr...
THu‘= .'T KB’ T6 CHUC THI CONG

56

H inh 2.5

Bring 2.4 (tie"p theo)
CHUONG 2 — THI CONG BETONG

Bali toén 2.6: Tinh s6 luqng mfiy thang téi phuc vl_1 d6 béténg
Nfing suit méy thang téi tinh be...
THn“jT K1?’ T6 CHUC THI c6NG

 

Dieftn tich giéri han d6 béténg bing m<f)t thing tii: 

< N(tdc — tmh) =1,1(1,9 — 0, 2)

...
CHUONG 2 - THI CONG BETONG

Hinh 2.7

vi diy chuyén dit c6ppha din giio chi cc’) thi bit diu 6 ting trén, sau khi théti g...
THnE'T Ida’ T6 CHUC THI CONG

S6 phin doin trong m6i ting nhi: 

m, =[f%i--n+l: l%
m = [A(T-t2)- +I: |-g—2—= m &
2 k Q IQ...
CHUONG 2 — THI CONG BETONG

 

T6ng s6 cic phin doin d6 béténg Ii: 
zim= §(T—t2)—n+1=1(35—9)—4+1=23 phin doin
l k 1

S6 ph...
THIET K1?’ T6 CHITC THI CONG

S6 phin doin cfia dot thi c6ng III Ii: 

m3 = -2-5-9 = 9,5 phin doin
26 4

Theo khi ning di...
CHUONG 2 — THI CONG BETONG

D6 Iuin Iu'u cfia c6ppha dim sin: 

_E“_‘_____1“_
A‘; 4—1+Q
k 1

tg — théxi gian chi dqi d6 c6...
A’ A’ J 1 A
THIET KE TO CHUC THI CONG

b — chiéu rcfrngcfia dim hay vin (cm); 
[o']ll - {mg suit u6n cho phép cfia g6 (kG/ c...
CHU’ONG 2 - THI CONG BETONG

Vi du: Tinh ccfppha dciy (hinh 2.9): 

- C hiéu day 167) béténg bén trén: 

50cm

7- Khodng ...
THIFJT Kfi T6 CHUC THI CONG

T6ng céng lL_rc phfin b6 trén lm dii: 
q = ql +q2 =390+249 =639 kG/ m
Coi vén nhu déim don chju...
CHUONG 2 — THI CONG BETONG

 

Kich thuéc thanh sufm ngang 151 10 x 20cm. 

Kiém tra dé v6ng thanh sufm ngang: 

_bh3 _l0x...
TH11‘3’T K13’ T6 CHUC THI CONG

Mémen u6n l6n nha'tc1’1a nc’>12‘1:

M = 4340

max

x 20 = 43400 kG/ cm

Chon chiéu r6ng ...
CHUONG 2 — THI c6NG BETONG

Hai déiu ccfnt ch6ng C6 céc giimg ngang, nén coi nhu hai dfiu ngém, ta 15y: 

p. = 0,65
Bomg...
THI13:'T K1?’ T6 CHUC THI c6NG

Vi d1_1: Hinh 2.13 151 c6ppha m(‘_>t tubng béténg d1’1c bfing thimg dung vfxa nh6 V51 dim
...
CHUONG 2 — THI CONG BETONG

d— 1311]: 6"242°= ./5,9=2,43cm

" b[c 25 x 98

 

la'y d = 3cm. 
Né'u dimg vain r6ng 30cm, ...
A’ A’ J z A
THIET KE TO CHUC THI CONG

Vay l1,Ic phfin b6 trén 1 mét déti thanh su‘1‘)‘n ngang IE1:

_ 2075 x 60

= 1290 k...
. CHUONG 2 — THI CONG B1‘3T6NG

Lfiy chiéu déiy cfia thanh suim doc 151 5cm, -thi chiéu cao cfia thanh subn 5y 151:

h = —...
THIET K13’ T6 CHUC THI c6NG

0 Tinh thanh ch6ng xién AB: 

Ll_IC phfin b6 déu trén 1m dii cfia d2‘im thbi dfiiuz

q = ———16°...
CHUONG 2 — THI c6NG BETONG

L1_Ic git’) th6i véo mzf1tc6ppha mi dfiy gizing phfii chiu 18:

La'y hé s6 an toin ch6ng lat 151...
T1111‘3'T K13’ T6 CHUC THI c6NG

Chuong 3
THI CONG LAP GHEP

Béi toén 3.1: Ch0n dfiy cép

  

Hinh 3.1

N61 l1_rc S trong ...
CHUUNG 3 - THI c6NG LAP GHEP

Che’ do 121111 viec c1'1a day cép
-1387 cév siins 091 "91 thép

- Day caip nang vat cfia méy ...
THIET K13’ T6 CHUC THI CONG

 

Gifi sf: sc_)i thép trong cép cc’) cuc‘)ng d6 chiu kéo 0' = 150 kG/ mmz, khi tra being t...
CHUONG 3 - THI CONG LAP GHEP

Bring 3.1 (tié'p theo)

 
 

0
0240
H150
14600

 
  
 
  
 

 
 

1 33 16150 17300 134...
A’ A’ I r A
THIET KE TO CHUC THI CONG

vi khzing lL_rc tinh toén R, béng cong thfrc: 
Mmax S R. yc. W
2,5F s R. yc. W
TU ...
CI-IUONG 3 - THI CONG LAP GHEP

  

F
I

Hinh 3.3
Nei 1I_Ic trong thanh dbn: N = -E-tga = Etg45" = E

2 2 2
T1‘: dc’...
THIET T6 CHUC THI CONG

 

He s6 u6n dqc (p tim being caich tra being 3.2. V61 7» = 118, R = 2350 ta tim duqc: 
cp = 0...
CHUONG 3 - THI CONG LAP GHEP

 

Bfii tozin 3.3: Chc_)n cfin truc lip ghép
Ch_on mét cdn tI'l_lC dé’ [rip ghép toan bé ccfu...
A’ A‘ 3? ; A
THIET KE TO CHUC THI CONG

Ta Xét hai phuong én chon cfin truc lép ghép: 

Phuang (in 1: Cfin truc ch2_1y tren...
CHUONG 3 — THI CONG LAP GHEP

Chc_)n ra du'c_)c hai loai cfin truc sau: 

- Cfin truc tu' hilnh bénh x1’ch CKG-25, ta céin ...
TH11‘jT K1?’ T6 CHUC THI CONG

Ning suz‘1't cfin truc tinh béng ceng th1'Ic: 
NS = q Kl
tch
q — treng 1u'c_)‘ng binh qué...
CHUUNG 3 - THI CONG LAP GHEP

Thc‘)i gian liip cfinz 23 gic‘) - ceng
Th6i gian théo can: 16 git‘) - ceng
Th6i gian chay t...
THIET K13 Te CHUC THI ceNG

S6 Trong De véi Sfrc céiu 6 de véi He 56 ten dung stic céiu
Ca'u kien luqng luqng thié’t ke’ t...
CHUONG 3 - THI ceNG LAP GHEP

 

Bring 3.5 (tie? ) theo)

 

He s6 tan dung sxic ceu ciia truc cen CKG—25

= 0,53x10+0,26...
THIET KE’ Te CHUC THI CONG

Bing 3.6

Dee diem ca’u kien Cac theng so’ ceu liip

  
 

 
  
 

 
  
 
 

 
 

Ten ...
CHUONG 3 — THI CONG LAP GHEP

 

Chieu dei nh6 nhet eua tay cen 151:

4,2
4,8+1,4—1,6 + 7*“)

4: = 9,61m
sin51°20' eos51"...
A’ A’ J I A
THIET KE TO CHLKI THI CONG

Bring 3.7

Céc thong se ceu lép

 
 

 

Tinh neng ki thuet cfia cen true

S1’re t...
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm

1,878 views

Published on

Download tại
http://share-connect.blogspot.com/2015/10/thiet-ke-to-chuc-thi-cong-le-van-kiem.html

Tên Ebook: Thiết kế Tổ chức Thi công. Tác giả: Lê Văn Kiểm. Định dạng: PDF. Số trang: 198. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây Dựng. Năm phát hành: 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

Thiết kế tổ chức thi công - Lê Văn Kiểm

 1. 1. LI‘; vim | <n‘§M Th. S. 511?? NHA xuioir BAN xiw DUNG HA NCDI - 201 1
 2. 2. LCII N01 DXU Muc dich cda tgip sdc/1 nay nluim gz'L2p sinh vién ngdnh My dL_mg naim wing cdc plutong phdp thié? ké'té' chitc thi céng cdc loqi co‘ng trin/ z, lira clzqn cdc gidi pluip k2’ thudt khd thi, cé hiéu qua’ kinh te"cao. Sdch dL(_0’C trinh bdy dLto"i dang rzhiéu bdi tocin nhé, baa qudt nhrfmg lfnh v1_tc thi c0‘ng xciy hip thérzg thming nhu? thi céng daft, thi céng béténg, thi céng [tip ghép, tlliéi ke"di_e‘n, nwdc, mc_it being céng trwo“ng. .. Bén trong cluia dz_mg nlzifng bdng bié’u sé’Ii_éu va‘ pin; luc, m_o‘t dqng so‘, my tlzu g_0n giL2p cho viéc Ira khdo lam dc? (in cfia sinh vién dw_o’c tlm_a‘n l_0‘i, nhanh chéng. N godi cdc gidi phdp ki' tlmgit, séch c0‘n dé‘ cdp déh cdc gidi pluip kinh te"cL1a (I6 (in. M51" bdi todn Id m_o‘t vdiz dé kf thud! md sinh vién phdi gidi quye‘? m0"i hodn thdnh du_0'c e do” (in. C L40‘? sdch la mét mcfu (15 (in tlzié? ké't0"' clzitc thi c0‘ng co’ tinlz cha"t r0"ng qudt de"sinh vién tham khdo khi lam lucin tin to‘? ngI11'_e“p. . Ca’c so" li_éu trong cuéh sdch cfing I1/1Lt'p/ lL_l luc chi’ co’ tinh chd't minh I1_0a, vi d1_4. Tzic giii
 3. 3. CHUONG 1 — THI CONG DA1 Ci1u'0'ng 1 THI CONG MT 351 tozin 1.1: Thié't kéf thi céng dim ranh duimg o'ng' Tinh klzéi 1Lr_o'ng co‘ng tzic dd’! khi ddo mét ra'nh ddi 700m dé’ddt du'()‘ng 0‘hg béténg C0? thép, dufing kinh 1 m. Ddy rcfnh r_o‘ng 2m, dé sdu rdnh my theo tra‘c d_oc (hinh 1.1). C’) <F <1- j1 1111'. 'i“" ". <*>. v~. Cao trinh 2% 5 5-9: thién nhién Cao trinh § * day rinh Khoéng céch gifra céc coc m6c 2,0 ‘71 rs 33'7 mm TRIRC NGANG Hinh 1.1 Tfnh kh6i luqng dz’: dao cfia tirng doan rénh dubng 6ng theo céng thfic gin dung: V = [E + F2 J. L 2 véviz F1, F2 - dién tfch hai mat cit ngang mot doan rénh; L - lchoéng céch gifia hai mat cét trén. Lap béng tinh toén kh6i luqng dfit dio (being 1.1).
 4. 4. 'rH113'1' K13’ T6 CHUC THI CONG Bang 1.1. Bang tinh toén kh6i luqng dfit dao Khoéng céch gifra céc I16! dien L Chiéu cao D6 1’ ht‘e‘t cqc m6c t1é't dienh "" ‘C ' dien F (m2) F, + F2 717 10,48 I048 7,17 1 2 ,4 C) 615 2+40 14,75 885 15 12 (m) j Zj j T j jj T Zj j jj j 4 2215 2- 22-15 5 ‘‘ 23,35 100 2335 7 - Khi dao rinh dé' lai 16p béo vef: nén, dfiy 20cm v61 khfii luqng: 700 x 2 x 0,2 = 28om3 Thé tich chié'm b6i 6ng béténg c6t thép dubng kinh lm 121: 3,14 x 12 6,68 7,65 13,3 17.5 3 20,2 11760 x 700 = 550m’ Kh6i luqng d€1't dé 1a'p rfinh V61 he s6 (61 cu61 cling K0 = 1,03, quy vé trang théi da't nguyén th6, 151: 11760 - 550 1,03 Kh6i luqng dfit du [him 151: 11700 — 10900 = 860m3 = 1o9oom3
 5. 5. CHUONG 1 — THI CONG DXT Bang 1.2. Bang tém tat cac kh6i luqng c0ng tac dfit (quy vé trang thai da't nguyén thfi) Kh6i luqng Kh6i luqng h6t Kho'i luqng Kh0'i 1uc_mg da’1 thua daft dao bang may 16p ca’: béo vé nén dat lap ranh mang di xa d6 1 14801113 2301113 109001113 8601113 Bai toan 1.2: Chon phuong an thi céng dao dfit h6 méng Ddo mét ho"méng cé kich th1t0"c 40 x50m, sdu 2m, trong daft ccfp II. Dd? ddo Si bé'c lén xe tcii dem ra ngoqi thdnlz 1107 . Chi co’ the’ thué dwqc mét méy ddo, mang gciu ngfia 0,5m, gdu day 0,5m3, gcfu sci}; 0,5m3 vé'i gié thué 1120 d0“ng/ ca. Méy ddo C6 3 co‘ng nhdn phuc vL_1. Néic ddo dd? thri céng thi cdn thué bdng tdi de’bé'c da‘? ddo tit dwéi ho"mc5ng lén xe tdi, gid Ihdnh thue‘ bdng Idi Id 210 déng/ ca. Tinh xem phztang cin thi céng ndo C6 lgi. May dao gfiu ngfxa dfmg lam vieftc du'c’ri day he’ méng nén phai lam du'b‘ng cho xe may lén xu6ng hf)’. Kh6i luqng dao duémg khoéng 100m3. Con dubrng nay r61 cfing phai 1a'p lai. Dung gau xa'p va gfiu day thi khéng can lam duimg cho xe, may lén xu6ng. 1. Trufrng hop dang gzfu ngzia Kh6i luqng as: h6ng méngz 40 x 50 x 2 = 4000m3 Nang suat met ca may 15; 280 m3/ca (phu 1110 2).
 6. 6. TH11‘= .'T KB’ 16 CHUC THI CONG Bang 1.3. Tién do thi cong dao ranh duong 6ng S6 ngay lam viec S6 ca trong a “gay 2 4 12 20 22 24 May 320 dag E- 2 jjjjjijjj 3th0 déo 11111311 dm May 1'11 DT-54 i ———————— Dat ti: trén b6 d6 xu0'ng lap ho’, theo djnh mac la 5,5m3 cho mot cong. Vay mat — =18 céng lap dufmg. Tién chi vao viefac lap dufmg lén xu6ng cua xe may 15: 14 x 18 5,5 = 252 d6ng. T1101 gian hoan thanh céng tac dat la: 39031“) + 1 = 16 ca 280
 7. 7. CHUONG 1 — THI CONG D/ ‘QT Gié tién dao 1m3 ea’: 1a; 252 1120 x 15 + .5.. . — = 6,86 dfing 100 4000 so’ céng lao dong dé déo 1m3 da': 151: 15x3+l8 = 0,0161 * 3 4000 Cong/ m 2. Truimg hop dang gdu xdjz Néng suéft m6i ca: 200m3/ca Thai gian céng taic: fl = 20 ca 200 G151 tién d2‘1o 1m3 da’t: E00 = 5, 5 dfing 4000 S6 céng lao dcfmg dé déo 1m3 dfit la: 3 x 20 4000 =0,015 cong/ m3 3. Trming hop dang gtfu ddy Néng suit méi ca: 192m3 Thbi gian céng téc: @ = 21 ca 192 1 120 x 21 015 tién 0210 lm3 da't: = 5,9 dang 4000 4. Tr1Io"ng h_op ddo dd? thzf céng Néng suit: 4m3/céng T6 céng nhfin gfim 10 nguéri déo dfit V51 m<‘_)t bang téi phuc v1_1 van chuyén dfit d6 véo xe téi. Né'u djnh diao ho’ méng trong 20 ca (nhu thi céng co giéi) thi cfin c6 5 I6 thq, tfrc 50 nguéri délo daft VE1 5 being téi. Chi phi déo dfit gc“Sm: Tién céng tré céng nhan: 14 dfing x 1000 = 14.000 d6ng Tién thué bang téi: 210 déing x 5 x 20 = 21.000 d6ng'
 8. 8. TH111:'T K113’ T6 CHUC THI c6NG Gizi tién dao 1m3 den; 214000 + 21000 = 3,7 d6ng 4000 S6 céng lao dcfmg dc‘? déo 1m3 da't: i: 0,25 céng/ m3 Bing 1.4. Béng chi tiéu cfic phu'o'ng én dim h6 méng PhLl'0‘ng én Thbi gian thi céng Gié fié" Cong 130 dfimg ““°°"g ‘W’ it déo “E Né'u y6u t6 thdi gian khéng phéi 15 quyét dinh thi phuo’ng ain diao h6 méng bzing méy déo mang gfiu xfip 151 phuong zin kinh I6 nhfit. Bfui tozin 1.3: So szinh céc phuomg fin déo dfit gflllllllllllillllllhw HIE TE E Hinh 1.2 Ddo m_o‘t hcfméng (xem hinh 1.2) sdu 10m vd d6’dd't di xa being xe été ta'i. Ch_0n m_6t trong cdc phmmg dn thi céng sau: ' 1. Ddo he“? chiéiz sdu btfng méy ddo gcfu ngfta. 10
 9. 9. CHUONG 1 - THI c6NG DAT 2. Ddo hé? chié‘u sciu bring ma’y ddo gcfu ddy. 3. D60 10']: trén, sdu 5m, bcing gcfu ngfta, c0‘n I67) du‘é*i ddo being gdu ddy. Thé’ rich lo"p 5m trén, grim Cd dd? mgft Co’ [511 rdc ruzh (dd? cd'p 111) la 38.000m3. The"tich lé'p dd’: bén amt (dd? cdt thuéc ca}; 1 ) Id 27.00om3. Né'u dimg gfiu ngfra thi phfii lém du'6‘ng lén xu6ng h6 cho mfiy dfio via xe tfii. Kh6i 1u'c_mg dao duemg trong phuong fin 1 15 360Om3. Kh6i 1u'c_mg daio duemg trong phuang fin 3 15 9o0m3. (5 day kh6i luqng dfit déo khfi lén, vay chqn lofii gfiu dung tich lm3. So sfinh cfic phuong fin thi c6ng d1_Ia trén ba yé'u I6: th6‘i gian, gifi thfinh vh c6ng lao d6ng. Kh6ng xét vfin dé van chuyén dfit déo di xa bfing xe tfii, vi gifi thfinh V51 c6ng van chuyén trong cfi phudng fin déu géin being nhau. a) Phztang tin thi? nhd? Kh6i luqng 16‘p dfit cfip III 6 ting trén 1:}: 38000 + 900 = 3s900m3 Kh6i luqng 16‘p dfit cap I 6 téng duéi 151: 27000 + 2700 + 297oom3 S6 ca mfiy daio gfiu ngfra: 38900 29700 : ————-+——————=158 camfiy 59x8xO,85 72x8x0,85 M61 mfiy dho c6 3 c6ng nhfin phuc v1_1. S6’ c6ng lao d6ng: 158 x 3 = 474 c6ng Tién thué mfiy déo (phl_l Inc 1): 2790 x 158 = 440820 d6ng Kh6i luqng d§t dubng lén xu6ng cfing phfii dilng 6t6 dé vzfm chuyén di, r6i 1231 van chuyén déit vé d6 lfip. N6u lfiy néng suit xe 6t6 151 50 m3/ca thi: S6 ca van chuyén dfit lzim dubng lén xu6ng 151: 2x3600 50 S6 c6ng lfii xe 151: 144 c6ng —=144ca N6u nfing sufit mfiy fii lfip rfinh duimg lén xu6ng 151 450 m3/ca, thi: 3600 S6 ca mfiy iii 15: j = 8 ca 450 Tién Ihué mfiy 1'11 151: 120 x 8 = 7600 d6ng ll
 10. 10. T1111‘= .'T K13’ T6 CHUC THI c6NG Gifi thué xe 6t6 téi d6 van chuy6n dfit 151 4,5 d6ng cho 1 tfi'n-km, ttic 7,4 d6ng cho lm3/km; thi gifi tién d6 da't di xa 2km 15: 7,4 x 3,600 x 2 = 53.000 d6ng Gifi t6ng c6ng: 440.820 + 7.600 + 53.000 = 501.420 d6ng Néu sit dung hai mfiy dio dé thi c6ng h6 méng thi th6'1 gian thi c6ng 15: E + 8 = 87 ngéy 2 S6 c6ng lao d6ng: 474 + 144 + 8 = 624 c6ng b) Phmmg dn thi: hai Kh6i luqng dfit dzio l‘a: 38.000 + 27.000 = 65.000m3 S6 ca mfiy dzio daft gfiu dfiy: — = 191 ca 50 x 8 x 0,85 Tién thué mfiy déo: 2790 x 191 = 532.890 d6ng T1161 gian thi c6ng: 1:; = 95,5 ngfiy S6 c6ng lao d6ng: 191 x 3 = 573 c6ng c) Ph1to‘ng (in thi: ba 38900 27000 -T+——————=177 ca mfiy 59x8x0,85 50x8x0,85 S6 ca mfiy can thiét: S6 c6ng lao d6ng dfio da't: 177 x 3 = 531 c6ng S6 c6ng lfii xe ché! dfit rfinh du6‘ng len xu6ng 151: 2 x 900 50 = 2 ca = 36 c6ng S6 ca mfiy 1'11 16p dfit lit: %(3)% = 2 ca mfiy Tién thue mfiy dim: 2790 X 177 = 493.830 d6ng Tién thue mfiy (11: 1200 x 2 = 2.400 d6ng Tién thué 6t6 tfii lfiy 151: 53.000 d6ng T6ng c6ng: 549.230 d6ng Théri gian thi c6ng: % + 2 = 90,5 ngfiy S6 c6ng lao d6ng: 531 + 36 + 2 = 569 c6ng 12
 11. 11. CHUUNG 1 - THI c6NG DAT Bfing 1.5. Bfing t6ng kéft so sfinh = Vfiy phuong fin th1’1 nhfft dfing duqc chon. B511 tofin 1.4: Chqn mfiy dzio gfiu dfiy Ch_on mét mciy ddo gcfu ddy dé’ ddo m_0‘t con kénh co’ kich thu’6c. ' b = 6,0m; h = 4,5m; mdi d0“'c m = 1,5 va‘ ddo theo 30 d6 nhu hinh 1.3. Dd? thuéc loqi sét pha cdt Ta chgn mfiy dfio gfiu day theo nhfmg diéu kién sau: — Bfin kinh déo dfit 16n nhfit: Rm 2 ml g + O,5b + mzh + 0,5c — Bfin kinh d6 dfit I6’n nhfit: Rd, 2 0,50 + m, h,, + 15,, - D6 sfiu déo dfit 16n nha't: Ham 2 h - Chiéu cao d6 dfit 1<’m nhfit: Had 2 hde + (0,5 + 1,0) Mu6n xfic d1nh cfic th6ng s6 k1 thufit c1'1a mfiy dzio gfiu day, can phfii tfnh chiéu r6ng mat trén (bdé) cfia dé, V61 diéu kién 12‘: kh6i luqng c1'1a hai con dé (k6 cfi h¢ s6 dfit to’i ko) béng kh6i luqng ho’ d2‘1o. v = h(b + mzh) = 4,5(6,0 + 1,5.4,5) = 57,4 m3/m. dé1 2v, , = Vko = 57,4 x 1,15 = 66 m3/m. dai —> v, ,, = 33 m3/m. dz311 Dién tich tié't dién ngang con dé 151: Fae = 33m2. Chiéu t6ng m: f1t trén cfia dé 1&1: 13
 12. 12. A’ A‘ A’ z A THIET KE TO CHUC THI CONG F 6,, £—m, .hd, =£—1,0x3,2=7,lm 11,, 3,2 Cfic diéu k1<? .n thi c6ng bfing gfiu dfiy: Rm“, 2 mlh + O,5b + mzh + 0,5c = = 0,5 x 4,5 + 0,5 x 6 + 1,5 x 4,5 + 0,5 x 5,0 =14,5m Rd‘; 2 0,5c + m3hde + bde = 0,5 x 5,0 +1,0 x 3,2 + 7,1 = l2,8m Hdéo 2 h = 4,5m Hat; 2 hde + 1,0 = 4,2m Theo nhfmg diéu kién trén, ta chon mfiy dao gfiu day E-801, dung t1’ch gfiu 0,75m3, tay cfin dfii 14,0m (xem bfing 1.6). Bfing 1.6. Nhfmg tinh nfing k1 thufit cfia mfiy dzio mang gfiu dfiy Nhfmg t1’nh nfing Loai mfiy dao E-505A E-1513’ E-303 vi E-801 E— 1004A E-1262 Dung tich gfiu (m3) 0.15 0.35 0-5 Chiéu diti tay can L 75 10,5 13 15 15 (m) Bfink1’nhdz‘1oda't16n 10.5 14.3 15,1 16,8 16.8 nha’[R| 9 13,2 12,2 15,2 15,2 Chiéu cao d6 da'1 1c’m 3.7 5-3 5.3 4.9 5.5 nha’t H, — 6.06 8 7.8 8.8 8.8 Bfin kinh d6da't16n 6.39 12.5 13.5 14.6 14.6 nhai R2 — 10 4 12,2 12,2 12,2 Ch1é11 saut 3,1 7’ 5 dao dat kh1 -— _ 98 mfiy dao ngang E 3.2 . L7 E _7_ E 3,6 5,9 5,5 6,8 6 Chiéu sau dao dz’: 4.45 M B .193. H 1_1£ khi mfiy dfio doc — 5.4 7.8 3.3 9.3 9.3 Ghi ch12: T1’! s6 (mg V61 géc nghieng tay cfin 45°. Mfiu s6 1’mg v61 géc nghiéng tay cfin 60°. 14
 13. 13. CHUONG 1 — THI CONG DKT Véi géc d6c cfia céin 1:21 45°, thi céc tinh néng ki thuat cfia mziy dao dc’) 1:21: Rm = 15,lm > 14,5r’n Rdé = 13,5m > l2,8m Hm = 7,0 > 4,5m Hdé = 4,9m > 4,2m Bini toén 1.5: Tinh tufmg cl‘: g6 chfing véch diit h6 déo Tzrfing cu? chéhg vdch dd? hzfddo gdm nhfmg c_0c g5 min vd nhflng vain ngang, réng h = 18cm (hinh 1.4). Ccic c_oc go’ déng ccich nhau I = 1,5m vd nhé cao H = 1,8m. Ta’i trgng tinh todn tdc dL_mg lén tufing ct)’ tdng ddn theo chiéu sdu, theo quy luét tuyéh tinh, nr tr_i sap, = 400 kG/ m2 tqi mg: day, 161‘ p2 = 1600 kG/ m2 tqi defy ho"ddo. Yéu cdu ch_0n du'a‘ng kinh c_0c g5 vd chiéu ddy vén ldt khi cu'c5‘ng dé tinh toén cfia g5 Id R = 150 kG/ cmz. Dié’m ngdm cfia c_oc lcfy thcfp han ddy ho"dd0 m_o‘t doqn a = 0,2m do tinh biéh dc_mg cL2a dd}. Tinh vain nhu mét dcfm dan, t1_ta khép lén c_oc. Tinh cqc - M6i c<_>c chju zip l1_xc cfia vain lait C6 bé mat s = HI, nhu vay téi trqng lén coc tang tit: q, =p,1=4oo x 1,5 =600 kG/ m tdi q2 = p21 = 1600 x 1,5 = 2400 kG/ m I Iflfliill 3’ Mémen u6n ldn nha't tai diém ngixm cfia cc_>c trong dfit. Mu6n tinh mémen nay ta phén biéu d6 téi trqng hinh thang ra lém hai phfin: phfin hinh chi‘! nhat c6 hqp ll_IC q, H, dzfat tai diém gifra chiéu cao H; phénhhinh tam giéc 06 htfp luc (612 ~ q1)H/2. din <3 doan 2/3 H, Hinh 1.4 tinh tit dinh cqc. Mmax = q, H(H/2 + 3) + (<12 " q. )(H/2)(H/3 + a) = _ 600 x 1,8(1,8/2 + 0,2) + (2400 — 600)(1,8/2)(l,8/3 + 0,2) = 2480kG. m Mémen khéng cfia tiét dién coc phéi lit: 2 MW = 2480.10 :1 650cm; R 150 W2 15
 14. 14. TH1E’T K13’ T6 CHUC THI CONG D61 V61 tiét dién trbn cc’) dufmg kinh D: wx = W, zO,1D3 _ vay: 0,1133 2 1650 Rat ra: D 2 J1650ocm = 25,5cm Duémg kinh cay g6 phéi 121 D = 26cm. Tinh win hit Tim vain ngang du'6i cfing chju tfii lén nhfit. Téi trqng phfin b6 déu téc dung lén t&'m vén nay being: q = pzh =1600 x 0,13 = 288 kG/ m Tinh toain gi6ng nhu trén, Ih‘1tha'y chiéu dfiy tim vain ngang khong dtrqc nhé hon 4,3cm. Béi toén 1.6: Tinh s6 xe téi phuc v1_1 mtfxt méy dao (xfic) déit Tinh so" Iuqng xe ben ché dd}, tr_ong tdi 3,5 tdh, phyc vi; m_o”t mdy ddo dd? gdu ddy, dung rich ga”u 0,5m; khodng cci_ch vgin chuyéh deft Id 4km; I62‘ dé xe Id 19 km/ h. Ndng sud? ma'y ddo khi do‘, dd? vdo xe tdi N Xe = 30 m3/h. * Céc c0‘ng thitc tinh todn: S6 luqng xc bcn (m) tinh bing Cong thfrc: m = — (1-1) tch v6i T 151 thbi gian m<f)t chuyé'n Xe, tinh bing phlit, xéc djnh nhu’ sau: T= Tch+td, ,+td+tq H (1-2) trong dc’): tch — thfxi gian chaihfing lén Xe; tdv - thfxi gian di vé cfia xc; td — thfri gian dc”! hing kh6i xc = 1 phfit; tq - thfxi gian quay xc = 2 phL’1t. Th<‘1i gian chit hing lén xe tch phl_1 thu<_5c V510 s6 gfiu (131 (n) d6 déiy m<f)t Xe téi: n = Q 'Y. C.Kch 1G, , : "'°'K°*' -60 = 1-60 0 N N (1.4) 16
 15. 15. CHUONG 1 - THI CONG DA'T véi: Q - trong téi xe; tan; Kch - he so’ chfra da't toi cfia gfiu; 7 - dung trong daft 6 trang thzii nguyén thé, tan/ m3; e - dung tich h‘1nh h9c cfia gfiu dao, m3; q - dung tich xe téi (m3) tinh thco daft nguyén thé Va s6 gau chin. Thbvi gian di vé tdv cfia xe tinh bang céng thfrc: 1,, =—2£-60 (1-5) v V61: L — doan dubng van chuyén, km; v - t6c d0 Xe, km/ h; cc’) the lay t6c do ch61 hang bang t6c d0 xe vé khéng hang. Thixi gian d6 hang (td)vathE1i gian quay xe (tq) ph1_J thuéc vao diéu kien thi céng. S1)‘ két hqp lam viéc gifra may dao dfft Va céc xe ché da't C6 the biéu dién bang d6 thi (hinh 1.5). Nai chat hang C6 hang Khéng hang Hinh 1.5: D6 th_i vgin d_o‘ng cda ca'c xe ta'i 1. Xe th12nhd't; 2. Xe th12' hai; 3. Xe thtfba. Né'u so’ luqng xe tai (m) tinh ra la con s6 nguyén, c6 nghia la lfic cha't hang xong cho chié'c xe cu6i cimg va llic bat dan chat hang cho xe dfiu tién vita tré‘ vé trimg lam min, 6 diém D trén d6 thi. ' Né’u d6 thi cc’) khoéng ht"! (tx), cc’) nghia 1a thbri gian dc’) may dao dfing 1'5i, vi s6 luqng xc tai nhb hon s6 tinh béti cong th1’Ic (1-1). Doan tx ('1 bén phéi diém D, 151 thc‘1i gian dfing dqi cfia xe téi, khi s6 luqng xe tfii l6‘n hon con s6 cho béti cong thfrc (1-1). Trufmg hqp may dao d6 mét phan da't dao lén xe tai dé ch61 di xa, Va d6 phan daft cbn lai thanh d6ng lén bi! h6 dao, dé danh sau nay lap h6 méng, thi s6 luqng xe téi can thié’t tinh bang cbng thL’rc: 17
 16. 16. THIfiT K133’ T6 CHUC THI c6NG ml = 1.” tch , , . , K he so u tmh bang c6ng thuc: p. = cp + K V61: K = N” ; cp = V“ NXC VXC Nd - nang sué’t may dao khi <16 dat thanh d6ng, m3/11; Nxe -— nang suéit may dao khi d6 da’t vac Xe £211; vd - lucmg ea‘: ma mfiy dao d6 thanh d6ng, m3; Vxe — luqng da’t ma may dao d6 vao Xe tai. Giai bai toén nay, zip dung céc c6ng thfrc (1-1) den (1-5), ta cc’): n = L = 5,05, lfiy la 5 gfiu 1,6x 0,5 x 0,87 6 day: y - dung luqng da’t; y = 1,6 té’n/ m3; K9,, - he s6 ch1’ra da’t 1011; K6,, = 0,85. Dung t1’ch chl’ra cfia Xe ben: q = n. e.kch = 5 x 0,5 x 0,87 = 2,l8m3 T1161 gian chat met Xe I211 dfitz tch = 2528 x 60 = 4,36 , lffy 1a 4 phfit Thc‘11 gian di ve: tdv = = 25 phfit Thc‘11 gian mot chuye’n Xe ben: T=4+25+1+2=32ph1it S61uc_mg Xe ben cfin th1e’t: m=2=8Xe 4 (1-6) Xét truc‘>‘ng hc_)'p may dao vita d6 da’t thanh d6ng va d6 dé’t vao Xe tai, V61: Vd = 50% va Vx = 50%. Nang sua’t may dao khi d6 da’t thanh d6ng: Nd = 50 m3/h Nang suit may dao kh1d6 da’t vao Xe: Nxe = 30 m3/h. 18
 17. 17. CHUUNG 1 - THI c6NG DKT 5_0 n-11=_I‘_ k —-Q__L : -_5Xe Tch -(p+k— 4 _5_9+§9 50 30 V61 nhfrng ke’t qua tinh toén, cc’) the vé dc‘) th1 van dcfmg cfia céc Xe 151 (hinh 1.6), trong dc’) th61 gian chat hang lén Xe mat: 5 x 4 = 20 phfit, cbn 1211 12 phfit tru6c khi chie’c Xe dfiu tien tr6 vé, khi dc’) maiy dao d6 daft thanh d6ng. t, ,=5x4=20' t, =32-20:12‘ Hinh 1.6: D6 thi v_a’n déng cL1a cdc Xe cito‘ tdi Trong 20 phfit d6 dit vao Xe tai, may dao lam duqc 30 x -2-3 = l0m3 c6n trong 12 phlit d6 da1 thanh d6ng, mziy dao lam duqc: 50 x ; —g = 10m3. Vd V XE Nhu vay lat: = 1; phu hqp V61 déiu dé cho. Bai 1.7: Du’ tinh gizi thanh lam ducmg tam thc‘1ri phuc vu thi c6ng Tinh gié thdnh van ta’i 1 tcfn-km dd’! dd I12‘ c6ng tru'6‘ng khai Ilzdc dé’n céng tru'o"ng san Idfa, being mét dwérng xe o‘r6 tam th0‘ri, da‘i 5km. Phttang tién v_a’n tdi gém 8 xe tcii, trong ta’i m6i xe Id 9 tdh. Ha‘ng ngdy m5i xe chqy 12 chztyéh. Th0‘ri gian khai théc con dufing la‘ 6 ndm. U6c tinh gié m61 km ducmg tam th6i khoéng: 900 trieu d6ng. 19
 18. 18. TH1fiT K13’ T6 CHUC THI CONG V6n dau tu lam 5km ciucing la: E = 900 x 5 = 4500 men Thc‘)i gian khai thac ducmg trong 6 nam, tfic la: T = 300 x 6 = 1300 ngay lam viec Tien bao quan, sfra chfra duc‘)'ng chiem khoang 18% v6n ban dau, vay m61ngay can chi: _ 4500x0,18 ' 1300 Tien nhien lieu, dau mc"): b = 1,95 trieu. a = 0,45 trieu/ ngay Tien sua chfra, bao quan Xe may: c = 4,6 trieu. Tien 1Lro’ng c6ng nhan va nhan vien phue vu: d = 6,3 trieu. Chi ph1’ t6ng ceng cho viec khai thac con duc‘)'ng hang ngay: H = a + b + c + d = 0,45 + 1,95 + 4,6 + 6,3 =13,3tr1eu/ ngay Chi phi b6c dat da len Xe tai: B = 9,6 trieu/ ngay. Sau thc‘)i gian khai thac cc’) the chuyen nhucjng lai con duimg d6 cho met don v1 san Xuat khac cc’) nhu can va thu h61duc_Ic (0,l - 0,2)E, V6n lam duc‘)‘ng ban dau. Chi ph1’ cho viec van chuyen hang ngay: C= §+H+B=0,9x4500 T 1300 +13,3+ 9,6 = 25,15 trieu Né’u lay: - He s6 s1: dung trc_)ng tai Xe 9 tan la k, = 0,8. - He s6 sir dung khc‘)ng deu hoa con ducmg hang ngay la k2 = 1,2. Kh6i luqng van chuyen hang ngay la: Q = 1,2 x 9 tan x 8 Xe x 0,8 x 12 chuyen x 5km = 4147 tan-km Gia 1 tan-km van chuyen la: G = E = E = 0,06 trieu hay = 6000 d6ng/ tan-km Q 4147 Bai toan 1.8: Chcm dam nen de dam gia c6 nén dat Ngztdi ta d1_t d_inh ddm le‘n gia c1t0"ng dd’t ddy ho"mo’ng tru'0"c khi xdy dtmg cdng trinh (hinh 1.7). Yéu cdu tinh todn che"d_o‘ ddm nén sao cho dd’! ddm (sét pha cdt nhe) khdng b_i phd hoqi d110"i cdc nhdt ddm. 20 :7’
 19. 19. CHU’ONG 1 - THI CONG DAT Dua trén cc) sc") 11 thuyet va th1_rc nghiem ngu6i ta dua ra nhfrng c6ng thfrc ve cac thong s6 dam nen nhu’ sau: Canh a cfia tam dam nen dang hinh vuéng Xac dinh theo c6ng thfrc: 2 a: 3 3Q(5k—3k -2) cm 0.7Y(k -1) v61: Q - trong luqng tam nen, kg; Hinh 1.7: Gia cd’ne”n bdng ddm nen y - dung trong dat dam kg/ m3; k - he s6 h6i gia cfia nhat dam: k = 0,25. Chieu day (h) 16p dat ‘duqc dam: h m 0,721. Chieu cao tam nen roi: _ c5:h. h.a2 2QE v61: E - modun bien dang cfia dat dam, kG/ cmz; E = 150 + 200 kG/ cmz c161 v61 dat 131; E = 200 kG/ cmz d6i v61 dat dinh; ash - cu6ng dc) g16i han cfia dat (kg/ cmz), de cor can dat khong bi pha hoai khi dam. cm Bang 1.7. Ghi ch12: Ddm nén dfing d1t_a'c cho mpi loai dd’! (dinh vci rat"), dd? sét khd do’ng cyc, dd’! da’ sdi. Vid1_1: Cho Q = 3000kg; 7 = 0,002 kg/ cm3; k = 0,25; Ugh = 3 kG/ cmz; E = 150 kG/ cmz. Canh cfia tam nen hinh vu6ng: ——2 a: 3 3x3000(5><0,25—3xO,25 —2)z180cm 0,7x0,002x(0,25—1) Chieu day 16p dat duqc dam: h = 0,7 x 1,8 z 130cm. 21
 20. 20. TH11‘jT K6 T6 CHUC THI CONG -2 ——2 H_3 xl30xl80 ~3m Chieu cao tam nen r61: — -4 ' 2 x 3000 x 150 Bai toan 1.9: Chc)n dam Ian de Ien chat dat dap C han cdc théng sdctia ddm ldn mdt nlzdn dfmg dé’ddm lén dd’! sét pha cdt chdc cé: Dd dm ti; nhién W = 15% D0’ dm thich hop cho viec ddm Ién: W0 = 18% Dung trgng khd: 7 = 1,6 T/ m3 C Iliéu ddy I0"p dd?1'di. ' /10 = 20cm C zrdng dd gi0"i han clia dd? dé’co' cdit dd? khdng b_1' phd hoqi khi ddm le‘n (theo bdng 1.7): 01,), = 14 kG/ cmz M0‘d1m biéiz dang ctia dd’! din/1: E = 200 kG/ cmz Do dat dap khé, mu6n nang cao hieu qua dam chat dat phai tu6i am dat cho dat t6i dc‘) am thich hop cho viec dam len. C6ng thlic tinh luqng nu'6c tuc’)i am cho 1m3 dat 121: N = Yc(WO ~ yn X100 V61: yn - dung luc_)'ng cfia nu6c: yn = 1 T/ m3. N = ———————-—1’6(18—15) = fl hay 481/m3 1x100 100 Cc‘_)ng them vao Iuqng nu6c nay met luqng nu6c phbng hao hut khi van chuyen dat, tuy theo th61 tiet ltic thi c6ng. Chieu day lc’)‘p dat rai t6t nhat Xac dinh bang c6ng th1’Ic thuc nghiem: W . , . ho = av. /qR (chi ap dung kh1W < W0) 0 D61 v61 dat dinh: 01 = 0,28 D61 v61 dat r61: 01 = 0,35 R - ban kinh 6ng lan, cm; q - ap suat tuyen tinh cfia 6ng Ian len dat, kG/ cm2. Cho biet ban kinh 6ng Ian R = 80cm va chieu day 16p dat rai ho = 20cm; vay: 20 = 0,28 x 1 x c/80.q R111 ra: q = 68 kG/ cm. 22
 21. 21. CHUONG 1 - THI CONG D. /3iT Ung suat t6i da csmax ma dam lan tac dung len mat dat Xac dinh bang c6ng th1’Ic: E 68.200 om, aiq? = / 80 = 12,5 kG/ cm2 < Ggh nay kh6ng duc_)c 16n hon cuc‘)ng dcf) g16i han crgh cfia dat dam (Xem Ung suat 0' bang 1.7). Chieu dai 6ng Ian lay la: b =1,lD = 1,1 x 160 = 176cm | TlBX V61 D la ducmg kinh 6ng Ian. Trc_)ng lucyng 6ng1an: Q = q. b = 68 x 176 = l1.900kg. Bai toan 1.10: Tinh lucmg nu6c ngam tham vao h6 mc’)ng Dé’giL"r klzo‘ hdddo ndm trong dd? c6 mrdc ngdm trong 1/1071’ gian thi co‘ng méng, ngiidri ta dp dzmg phirang phdp I111! nu’0"c thd’m l_0‘ thién, l‘l1'C ddo rdn/1 thu nu6c bao quanh ddy ho"vd ddn mtdc thdm dé'n giéhg bom. Y éu cdu tinh hm lztqng mrdc thdm vdo h0"m0’ng (hinh 1.8). Ldp dat khong tham Hinh 1.8 - Dien tich day he’ mc’)ng: F = 20 x 76m = 152m"‘ - Dcf) sau day he mc’)ng so V61 muc nu6c ngam (MNN): H = 6m. - De sau tit m1_Ic nu'6c ngam den 16p dat kh6ng tham: T = 30m. - He s6 tham cfia dat nen: k = 10m/ ngay dem. ' 0 Lu'u luqng nu6c tham khéng ap luc Q0 tinh bang c6ng th1’Ic: 1,36kH2 Q0 ‘Ti 13 A v61: A - ban kinh bieu kien cfia hc“)' m6ng: A = [E = , = 7m 75 TC R - ban kinh anh hu6ng: R = 2H/ H.k = 2x 6x/6 x 10 = 92m 23
 22. 22. TH11‘= .’T KE’ T6 CHUC THI c6NG Vay: _1,36x10x36_490_ 3 , A _ 3 Q0 ——l7_:9T— L14 —43O m / ngay dem, hay -18 m / h 8 7 0 Llru luc_)‘ng nu6c tham ap l1_rc Q1: Q, = 0,16 x 152 x 6 = 146 m3/h V61 k, la he 56 tham ap luc tren 1m2 dien tich day mc’)ng cho m61 mét cet nu'6c, tuy theo loai dat: smmépl-we <m%> Cat nhc’) hat Cat trung binh Cat to hat S61 cuei Ian cat 6 Luu luqng nu'6c mua Q, ,,: V61: h - 1u'c_mg nu6c mu'a trung binh hang ngay trong mila mua, m; m - he s6 tinh them luqng nu6c mua tren be mat chay quanh h6 m6ng, gifra ranh thu nu6c hoac con trach dap ngan nu6c mat, den mép h6 mc’)ng: m = 1 + 1,5. _ 152x0,05x1,2 =3,5 3 24 mm Qm 6 day lay: h = 0,05 m/ ngay Va m = 1,2. 0 Luu luc_)‘ng nu6c chay vao h6 mc’)ng: Q= Q0+Q, +Q, ,,= 13+ 146+3,5= 168m3/h Chcpn may born Va s61uQ‘ng may bum cc’) dfi nang suat de gift khc‘) h6 m6ng. Bai toan 1.11: Ha muc nu6c ngam bang 6ng kim lc_)c hay gieng lc_)c Kich thtldc miéng h6’m0’ng 50 x 20m, ‘ d_0‘ sdu den ldp dd? khdng thd'm T = 30m, he‘ s6’ thd’m k = 10 m/ rzgdy dém; d_0‘ sdu ha mL_fC mrdc ngdm d gifra hdméng S0 = 6m (hinh 1.9). Yéu cdu: Tinh s0"ltr_ong giéhg lgc ha mtfc mrdc ngdm cho h0"mo’ng 24
 23. 23. CHUONG 1 - THI CONG DAT ICIAAOIAAIIII-QNULEAOJAAI| DA&CIJAA-IOAKIIJAKIIOAAIJAAOOO-&C OJ __ 1MNN 0'70’VVV'VVV'¢V'¢'VVVV'§VV"'WV" '9' '0' Lap dat khong tham Hinh 1.9: So dd tinh lu'c_mg nwdc ngdm thd’m vdo giéizg lac De sau ha thap muc nu6c trong gieng khoan la: S = S0 + 2 = 8m Dcf) sau cfia gieng khc‘)ng hoan chinh nay la: H= S+l, ,,_. ,», ,,=8+7= 15m Ban kinh bieu kien cfia h6 m6ng: 3: 150x20 =18m 1: Ban kinh anh huc')‘ng: R =2S/ H.k =2x8x/15x10 =196m ~ Lucmg nu6c tham kh6ng ap luc: _ 1,36lc(2H—S)S) _ 1,36x10(2x 15 —8)>< 8 Q , :23 , g: _+_19_6 3 A g 13 = 2393,6 = 2393,6 = 2236 m3/ngay dém lg11,89 1,07 — Luqng nu6c tham c6 ap luc tinh bang c6ng thl1'C: ,, 2,72S Ik Q = —-L A + R lg t A . _ _ 2 5 day chieu day l6p dat chfia nu6c du6i day gieng rat l6n, Vay phai Xac dinh Vimg anh huérng, nghia la v1‘1ng sau bang chieu day T, , c1’1a 16p dat cc’) kha nang cung cap nu6c cho gieng. Tr1 36 T, nay Xac dinh theo bang 1.8. 25
 24. 24. THIET KE’ T6 CHUC THI CONG §’—= £=0,4,VayT, ,=15x1,6=24m H 15 t=24—l5=9m 272x6x9x10 14688 14688 3 " ’ 2+ 1'; Z ‘ d Q 18+196 lgligs L2 1224m/ ngay em lg 9 18-- 2 - Lu'u luqng t6ng ceng: Q = Q‘ + Q" = 2236 + 1224 = 3460 m3/ngay dem S6 luqng 6ng kim lc_)c hay gieng lc_)c can thiet de htit luu lucjng nu6c tham Q Vao h6 m6ng, an dinh bang c6ng th1’Ic: n = m ‘I ; . V61: m - he s6 d1_1‘ trfi: m = 1,2; q - kha nang h1’1tnu'6c cfia met 6ng lec hay met gieng lc_)c: q = F. v = 2prl, ,,V, m3/ngay dem F - dien tich mat ngoai 6ng lc_)c, m2; V - t6c de nu6c tham d1.rc_)c Vao 6ng lc_)c, m/ ngay dem. D61 V61 cac 6ng kim lec Va cac 6ng gieng hlit sau du'c_)c ha bang X61 nu6c thi ban kinh r cfia gieng thu’6ng l6n hon ban kinh cfia 6ng la 4 + 6cm; vay phai tinh V61 ban kinh gieng. v = 60:‘/ E , V61 k 13 he s6 tham Cfia dat. C6 the Xac dinh v bang d6th1(h1nh 1.10): v = 110 m/ ngay dem q = 2n(0,03 + 0,05)7 x 110 = 386 m3/ngay dem 26
 25. 25. CHUONG 1 - THI c6NG DAT S6 gieng lee: I -I II II II I? E I I I II Hinh 1.10: Dd th_i xdc d_inh‘tr_i so"td'c dd mtdc thdm vdo giéhg loc Khoang cach gifta cac gieng 1c_)c: _ (50 + 20)2 =11,65m lay la 10m 12 C Chen may borm cc’) nang suat l6n ho'n: 3460 3 — = 145 24 m / h Bai toan 1.12: Chc_)n btia rung de ha cc_)c va cit Trinh tu chen cac theng sf)’ cfia btia rung ha cc_)c nhu sau: a) Xac dinh 1110 can ch6ng cat t61 han (T) cfia dat 6 de sau ha cec, cit theo cac s6 lieu dia chat. b) Chen bien de rung (A), tan s6 rung (n) Va memen cac trai lenh tam (K) cfia bfia rung. c) Xac dinh trong lucrng t6i thieu (Q) cfia btia rung. V1’ du 1: Chen cdc tlzdng sdcda bzia rung dé’ hq tdm ct? thép vdi cdc diéu kién nhu sau: tdm cit ha trong dd? cdt bdo ho‘a mrdc vd ddt th_it mam co’ xen ldn nhfing ldp so’i. Dd sdu ha cirla‘ 15m. Tdm ct? ndng 1400kg (ddi 20m). Theo bang 1.9 Va 1.10, ta cc’) nhfmg s6 lieu ban dau phuc Vl. _l tinh toan nhu sau: - Luc ch6ng cat dat: 1: = 1,7 tan/ m hay 17 kG/ cmz - Bien de rung: A = 5mm
 26. 26. THIET K13’ T6 CHUC THI CONG Bang 1.9 Luc can Ch6ng cat (1?) . . 2 D61 V61 tam Cl‘! Dot V61 cec (tan/ m ) (tab/ m) Cc_)c 6ng thép Cec Cec 6ng beteng Loai Loai (mfii kin) beteng (h6 mfii) nhe nang - ca: bao hc‘)a nu6c ‘ ‘ 1 0,7 0,5 1,2 1,4 - Bat thit kha déo Cfing nhfrng tren C6 171 0,7 1,7 2,0 Xen dat cue) S01 E Bang 1.10 Loai dat Bien de rung deng th1’ch hep A (mm) Cac loai dat 1'61 Cac loai dat dinh Tan s6 rung deng 330 830 1230 880 law "°“g “‘°‘Ph'i‘(“) 700 1000 1500 700 1000 1500 — Tam cit thép 'C°° dngthép he’ mm 3+ 10 4+6 10+ 12 - Cc_)C c6t1et dien s 150 cm2 — Coc 6ng thép mfii kin c6 ' + —: - 4 + - Coc béteng C6 tiet dien ‘ ' 1 + + - Cc)c 6ng bet6ng C6 dlI€mgkinhl6‘n, l(h1 6+10 4x6 8+12 6+10 ha C6 moi dat Mu6n ha du'c_)c cc)c, Cir bang rung deng thi luc kich deng CL'1a btia rung phai d1’) l6n de thang duqc 1l_IC can ch6ng Cat cfia dat. 1 P0 > 0LT (1-7) 28
 27. 27. CHUONG 1 - THI CONG DAT a) Life kich déng P0 tinh bcing c6ng thz2'c _ K032 8 V61: K - mémen t2_1o ra b6'i caic tréi léch tam; Po 0) - t6c do géc cfia trzii léch tam khi quay; T — 1l_Ic cén ch6ng cét t6i han cfia da't 6 dc) sau nhfit; on - he s6t1’nh dén énh hu'6'ng dan hfii cfia dfit: on = 0,6 + 0,8, d6i vdi coc V51 cqc 6ng béténg c6t thép, ha bzing btia cc’) tfin s6 tha'p (n s 600 lén/ phlit); on = 1, d6i véri t2‘1'm cit thép, ta he; being btia cc’) téin s6 cao (n 2 1000 lfin/ phfit) b) Lgtc czin T tinh bting c6ng thftc - D6i véri coo: T = C.2‘ti . hi (1-8) — D6i véi tam en: T = 2:, .11, (1-9) véi: hi — chiéu dfiy m6i lé‘p dift khzic nhau; c - chu vi tié't dién cqc; Ti - l1_rc cén don V1, lfiy 6 being 1.9. L1_Ic kfch dcfmg cfia bfia rung dém béo ha duqc t2“1'm cit: P0 2 0LT = Erh =17 x1500 = 25500kG c) Tinh cdc th6ng s6'cfia btia rung Mémcn K tao ra béi céc trzii lefzch tam: KZéA. Qbc (1-10) V61: Qbc - trong luqng cfia btia rung V51 cfia cfl, cqc; A — bién dc“) rung thich hqp, tra béng 1.0, ta d5 c6 A = 0,5cm. Trong luqng cfia tffm ctr QC = 1400kg. G151 dinh trong luqng cina btia rung Qb = 2000kg. § - he 56: Q = 0,8 d6i véi coc béténg g = ' 1,0 d6i véi czic loai coc, ct‘: khzic. K = —: —AQbc = 0,5(l4OO + 200_O) = 1700 kG. cm 29
 28. 28. THIET K1?’ T6 CHUC THI CONG T6c dc) géc co cfia tréi léch tém: 0) = ,f% = flgsfl = /14715 = 122 giay" 1700 Tfin s6 rung tinh nhu sau: n = 9,55co = 9,55 x 122 = 1165 lfiin/ phfit d) T inh trong lu'_0'ng ctfn thiéi cda btia rung Coc duqc he; being rung dcfmg chi in séu xu6ng dfit khi néo zip lyrc trén né, ké cé trong luqng bén than coc, vuqt qué mét tri s6 néo d6; tri S6 nély phu thu<f)c V5.0 loai d2“1't, hinh déng, k1’ch thuéc c<_)c v2‘1 ché' dcf) rung déng; nhfft 151 phu IhllQC véo ti 1:? Qbc/ P0, tfrc 1:21 ti lef: gifra ngoai lL_rc Qbc téc dung lén C(_)C vé 1l_IC kich dong P0 cfia maiy rung déng. Diéu kién thuc té' nay duqc trinh bay nhu sau: Qbc 2pF (1-11) [1, <%—“<p2 (1-12) 0 V61: Qbc - trong luqng cfia CQC, cfia b1’1a rung cfia gia trong (né'u C6); F - dién tich tié't dién cqc; p - ép suéit nén céin thiét lén CQC (being 1.10). va: o,15< ii <o,5 d6i V61 ta'mc1‘Ithép (1-13) 0 0,30 < Ql% < 0,6 déii V61 nhfrng ccpc nhcp, cqc 6ng thép (1-14) 0 0,40 (3% < 1,0 (161 V61 CQC via cgc 6ng bétong (1-15) 0 C3 day trong luqng t6ng céng cfia bfia rung vé cfia tfim c1‘I thép it nhéft phéi being (1-12): Qbc = 0,15P0 = 0,l5oLT = 0,15 x 25500 = 3825kg Vay trqng luqng cfia bfia rung khéng duqc nhé hon: Qb = 3825 -2- 1400 = 2425kg Bfia rung cfin thém mét gia trong being: Qg = 2450 + 2000 = 450kg; lfiy 500kg 30
 29. 29. CHUONG 1 - THI coNG DAT Tra "Séitay chgm mdy thi c0‘ng xciy d1_mg” trang 5_6, ta chon mfiy m5 hiou VPP-1, véti: P0 = 250kN = 25 tfi'n—11_Ic; n = 1500 l2”in/ phlit; Qb = 2100kg. Vi dI_1 2: Th1’(l(_11' xem co’ théidfing btia rung vé‘i cdc th0‘ng so'dd ch_0n trong vi day trén, dé’ ha nhflng tcfm C12’ thép (ndng 102 kg/ m) ddi 12m, xuéhg sdu 10m, trong nhflng lép dd? sau: 0,0 + 4,0m - dcftccithgztt1'ung, bdo h0‘a mtér: 2' = 1,4 td'n/ m 4,0 X 7,5m - dd? cét hat nhé, xen cdc lé'p daft th_1't: T = 2 tcfn/ m 7,5 . —' 10m — dd? th_it 1'ta'e’o. ' T = 2,5 tcfn/ m Xéc djnh lL_rc cén chong cét téi han tong Cong: T= 1,4 X 4,0 + 2,0 X 3,5 + 2,5 x 2,5 = 18,30 tin < 25,00 t2‘1'n Bién do rung dong c1'I1a tfi'm ctr thép: A= §_§=1 l700x10 =17o00=5,l1>5mm Q x2100+102x12 3324 Vay b1’1a rung voi nhfing thong so déi chon trong vidL_1 tren thich hqp voi céc diéu kion cfia vi d1_1 2 néy. Vi du 3: Chpn céc thong so'c12a baa rung dang dé'h41 cac 0"ng béténg cot thép. Duong kinh ngoai cda c_0c: I,5m, ch1'é‘u day thanh o'ng: 0,Im, chiéu ddi: 30m, tr_ong lu'_o'ng cgc Jng: 34 ta"n. Do sdu hg coca 25m; trong do 167) daft trén ddy 10m Id dd? th_it mém; lérp dd? du‘o’fi ddy 15m Id dd'tse’t1't de’o. Trong lu‘_o'ng btia rung lcfy ba°ng I0 tdh. Theo béng 1.9, ta co: 1: = 0,5 tffn/ m2, do’i véi lop trén 1 = 1,0 ta’n/ m2, do’i V61 16p duéri a) Xéc djnh 11_Ic cén cho’ng cét tong cong, voi gié thiét 151 lop dfit 6 trong ong chua moi hét lén duqc, nho hon 3m; vii 1fi'y 01 = 0,8. T: 0,8[(15 + 3)3,l4 x 1,5 x10 +10 x 3,14 x 1,5 x 0,5] = 87 tin b) Xéc dinh momen cfia cfic trzii loch tfim cfia bfia rung, khi lfiy bien do rung A = 6m, ‘ theo béng 1.10: K = lA. Qbc = L x 0,6(34000 + 10000) = 33000 kG. cm 1.‘, 0,8 31
 30. 30. A’ A’ I z A THIET KE TO CHUC THI CONG Xéc djnh tin so rung dong: (0: E3: gia)/ '1 V K 0 33000 n = 9,550) = 487 lfin/ phfit c) Xéc dinh trong luqng cfin thiot Q do tao zip l1_Ic nén p = 6 kG/ cm2 Q = F. p=g(l, —52 —1,—32)x60 =26,6 ta'n Th1_)'c to thi cc_)c ong vi blia rung dz? ) nzfmg Q, ,,=10+34=441a'n Bay giol thir 101 being cong thfrc (1-15) voi P0 = T = 87: 0,4 x 87 = 34,8 t&'n < 44 < 0,9 x 87 = 78,3 ton Kot qua’) nhu vay 15 161. Tra so tay, ta chqn bfia rung ma”) hiefzu VP-170, co: P0 = 102 ton 1110; n = 404 + 505 lfin/ phlit; Qb = 13,3 tfin. B511 toén 1.13: Tinh do choi dong c0c Vi d1_1: Tinh do choi khi déng c_oc béténg co’! thép cé tiéi‘ di_én 25 x 25cm, ddi 5,5m, ch_1'u ta'i tr_ong th1'e‘i‘ke"P = 19,5 td'n, bcing blia diézen, cé trong Iu'_ang chdy Q = 600kg vd ncing Iu’g7ng nhdl btia E = 31 Okgm. Do choi thiot ké’ ciia c<_)c duori nhfmg nhzit bfia cuoi cimg tinh being cong th1’Ic: mnFQH . Q + 0, 2q P(nF+£] Q” m e: vc’7i: F - diefzn tich tiot dien ngang cfia coc, m2; Q - trong luqng chéy cfia blia dong cc_)c, ton; q - trong luqng cqc, ton; P - téi trong cho phép cfia c<_)c, ton; H - chiéu cao bfia rdi, m; m - ho so an toén: m = 0,5 cho cong trinh v'inh ciru m = 0,7 cho cong trinh tam thoi; 32
 31. 31. CHUONG 1 - THI coNG DAT n - he so phu thuoc vat lieu lam c<_)c: V61 coc go: n = 100 ton/ m2 vori c(_)c bétong: n = 150 ton/ m2 voi c(_)c thép: n = 500 ton/ m2 Trong luqng cc_)c: q = 0,25 x 0,25 x 5,5 x 2,4 = 0,825 ton Chiéu cao btia roi: H = E = E = 0,518m Q 600 Do choi sau moi nhét bfia: _ 0,6x150x0,0625x0,60x0,518 X 0,60x0,2x0,825 ’ 19,5} 0,60+0,825 9 C 19,5[150 x 0, 0625 + = 0,0011m = l, lmm Loy tron so thi sau 10 nhét btia cuoi cimg, do choi 1E1 10mm. Ghi ch12: Nou do choi e _<_ 2mm, mi) c(_)c chua xuong hot thi phéi thay btia co néng luqng nhét blia E l6n hon. Béi toén 1.14: D50 dot béng no min Do thiéit phuong tién ca gio"i dcio dd? ngmii ta d1_t tinh zip dung phu’o’ng phép no min dé’tqo ra nhzfng ho chfta mtétc sinh hog! 07 céc vL‘mg cao. Yéu cciu tinh lttqng thuoc no ccin thiéi. Hinh 1.11: Nomin dé’t(_1o ho mtitc Tinh luqng thuoc no biin Véng chon trong mot lo min bong cong thfrc: Q = qw3 (0, 4 + 0,6113) = qw3 f(n) voi q - 1u'<_)'ng thuoc no riéng, con thiot do pha’) vo 1m3 dot dai. Doi voi dot cait pha vé dat 11111 co tho 1a'y q = 1,2 x 1,3 kg/ m3; W - duong cén nho nhat, xéc dinh theo do sau ho dao (h) vs: chi so téc dung no min (n): 33
 32. 32. THIET K13’ To CHUC THI CONG h W =4 O,4(2n -1) Muon bén véng dot lén hai bot, phéi chon trong lo khoan mot luqng thuoc no cc’) sfrc véng manh, nghia 15) chi so no min (n) phéi lén ho'n 1; 6 day ta lffy n = 2. D0 diéu kion sir dung, khong cho phép nén dot déy ho bi phzi hoai, nén phéi dat tém chon min cao hon déy ho khoéng 10 —: - 15% chiéu sou ho. Tinh khoéng caich gifra czic lo min a, vi) khoéng czich gifra céc hang lo min b, theo chi so n d5 chon, being cong thtic: a = b = 0,5(W(n +1) So luqng lo min N trong mot hang tinh bong: N= £ a V61 L 151 chiéu déi ho nuoc, m. Thong thuong chi nén bo tri hai hang lo min. Béng 1.11 sau day cho nhfmg thong so tinh toén no min do tgo ra nhfmg ho chfra nuoc cc’) dung tich khéc nhau. Being 1.11 2,75 11,25 11,25 E B511 toén 1.15: Tinh hé khung chong vzich dot M 22 2 5,2 1,9 18 34,2 C ho kéi cd'u khung clufng vdcI1dd'tra"nI1ddo, gom cdc vdn ngang, sLr0“n citing vd thanh vdng ngang, cung cdc sot do tinh todn néu trong h1‘nh 1.12. 34
 33. 33. CHUONG 1 - THI coNG DAT ’A A A A A A A A A A A A A A A A A E A A A A A A A A A fl A A A A A 5 E Hinh 1.12 C/10 biéi cdc s6’1i_éu: 5 p - dung lztqng cfia dd}; p = 1,75 T/ m3 pg - dung tich ctia dd}; pg = 17,5 kN/ m3 (0 — go’c ma sdt trong, ‘ ¢) = 35" C - l1_tc dinh; c = 0 _n - tdi trong xe trén be)‘; p = 5 kN/ mz h - clziéu sdu rdnh ddo; I1 = 3,6m h , - khodng céch gi17'a czic thanh vdng theo chiéiu dfing. ‘ I1, = 0,6m; 112 = 0.2m l, — khodng céch gi17’a cdc thanh wing theo chiéu dzii rcfnh: 1, = 2,1 m Yéu cciu. 'T1’nh todn néi lL_rc trong khung cI1(3'ng vdch ddi. Do do'n gién tinh toén ta coi téi trong tzic dung lén kot cfiu chong vzich dot 151 téi trong phén phoi dou e. Ap lt_Ic dot tinh bong cong thfrc: e= O,6c. d +e —ec P 35
 34. 34. THIET K13’ 16 CHUC THI coNG hay: e = O,6pghK + pK — 2c1/E voi: K = tg2 45" —-(E = tgz 45" — 35 = 0,271 2 2 thi duqc: e = 0,6 x 17,5 x 3,6 x 0,271+ 5 x 0,271=11,60 kN/ m “T51 trong phon phoi déu theo chiou dting, lén mot déi rong lm: q, = c x l,0m =11,60 kN/ m T51 trong phan phoi dou theo chiéu déi, lén mot déi rong 11m = 2,1m 151: qb = cl, = 11,60 x 2,l0m = 24,36 kN/ m Momen goi gay b6'i thanh véng ngang cho suon dfmg 151: M, =1q .12=1lx11,6ox2_,12=-6,391cN.111 ‘ g 8 al 8 Momen or gifta nhip thanh suon dfing 15: M —1q, ,(11,2—411§ = %x24,36(0,62—4xfi2=1,53 kN. m 1 ' 5 Ltrc nén trong thanh vzing ngang: N = q, ,[%+ h2) = 24,36(9é—6+ 0,2) = l2,18kN Béi toén 1.16: Xéc dinh cfic thong so cho tuorng cit Tuong c12'(h1‘nI1 1.13a) gdm cdc c_dt dfmg, chdn cot dttqc dong sdu xuong ddi‘, phdn trén cot h dupe chditg ngang bdng thanh vdng (goi t1_Ia A) or do cao ha = (0,2 + 0,3 )h. if Hinh 1.13: a) So do tinh rodn; b) B1'e"u dd cdc tdi tr_ong t1?dd? L ' c) Biéiz 1115 Iqlc cdt; d) Biéiu do mdmen. 36
 35. 35. CHUUNG 1 - THI coNG DAT Cdc s0"liéu de"t1’nh todn loqi tLr0"ng C1? ndy nhu‘ sau: - Gdc ma sdt trong cda ddi: q) = 25 . —' 30” I I 7 A’ I I I - Goc ma sat trong cua dat vo’z twang cat: 6' = Ego - Tdi tr_ong cda xe trén bd hdddo: p = 3 kN/ m2 - Chiéiu sdu hdddo; h 5 5m - Khodng cdch gi1?a cdc thanh vcing: a _<1,6m Tinh todn dd cho biéi Id: trong diéu k1'_én co thanh vdng néu trén thi dd sdu cdm trong dd? c1Za c_o‘t dfing, tinh I1‘! ddy ho" dao: t = 1,5m Id dd vd ta co’ the" sir dnng biéyu dd (hinh 1.14) de“’t1’nh todn cu thé'cdc thdng s0"c12a tu'o’ng C1?‘ C6 mot go‘? n_1'a ndy. , Bié'u dd dp I1_tc dd? ldy theo dqng chi? nhdt (hinh 1.13b) thi pha'n lL_1‘c B aid dd? tqi dd sdu 0,61, tinh I1? ddy hdddo co tr_i Id: h/2-h B= E———"do2714A=0 "h_‘_+0,6t (p=25° 111=3o° Chiéudayvénlétd d=6od=4o =60d=40mm d=40 d=60mm 6.0 1,6 1.4 1,2 1,0 0,3 0.5 1,0 1,5 2,0 2.5 B0 sau chan tudng cut (m) Cu Iy a gifra céc go"1 tua A (m) Hinh 1.14: B1'é'u dd dé'xdc d_1'nh cdc thdng 315' ctia tI. ro“ng cit co mot gdi tL_l'a A vi 1111.- D211 cét co p = 1,765 T/1113; pg = 17,65 kN/ m3 (p = 25°; c = 0; p = 3 kN/ m2 Soliou vé hodéo: h=4m; Z=1;‘—“=0,3; d=40mm. 37
 36. 36. TH11“= §T To CHUC THI coNG Tra 1111*-:11 do (hinh 1.14): a=1,lm; "' t=1,1m vi ha=0,3h=0,3x4=1,2m; hs= h—h, =4-1,2=2,8m K, =1g2[45“ — 2: J: 0,37 Ea = 1,2 x 4(0,6 x 17,65 x 4 x 0,37 + 3 x 0,37) = 80kN _11/2—11,_80 2—1,2 B= E D- : —_ "11,+0,61 2,8+0,6xl,1 =18,5kN A= B—E, ,=80—18,5=61,5kN B511 toén 1.17: Tinh tuong cit‘ ngém trong 111:1’: nén Céc buoc tinh nhu sau: 1. Tinh ép luc dot lén tuong cit‘, tit mat dot xuong don vi tri 1116111 khong N (hinh 1.15). Hinh 1.15 Goc ma sait trong ciia 1151 IE1 (p. Goc ma szit trong cfia dot V61 tuong cir1a'y 15: 2 l 6=—; 5=— 13‘? P2‘? 2. Xfic dinh do sau u cfia 1116111 khong N, tinh ti: déy ho mong, being cong thfrc: ea pK u. .'= trong do: K‘ = 38
 37. 37. CHUONG 1 - THI CONG DAT ea - aip 1l_IC dot t2_1i 1116111 dziy ho mc’)ng; 1] ~ ho so an 1112111 vé cuong do. 4 2 3. 14111116 1161 lén 111c111g ctx khong c6 20 dang phzin phoi déu; do do tinh toain 18 nguoti ta phfin lop 116 thétnh ra nhfmg 1l_1'C 17 thénh phfin riéng biét (hinh 1.17). 15 15 4. Doan tuong ct‘) ngap trong nén d3’: 14 10, duqc xéc 1111111 bfing 111611 116 (1111111 1.16) theo 11111 thong so 111 v2‘) 11: i ,1 m: 6Q'=6ZE, 'i; pgK pgK m5 n : 6M = 62E, ,_, , pgK' pgK' Phfin tuong cit cém ngap trong nén dot IR, ko cé doan du A, = 0,20t0 151: o_. Nw-: >LnO’7qaz¢o8 tR = u + 1,20t0 ’ ’ Hinh 1.16: Biéu dd dé xdc d_1'nh dd ngdp to 5- Dlém C9 momcn 91.39 dill» C9 [U5 951 trong dd? ndn cda titdng cu‘: béng khong, ném or do sou: X 2 (21:13,, pgK Momen cuc dai or 1116111 nay béing: M = EEai(a+x)——é-pgK'x3 ITIHX V1’ d1_1: Tuong cit 131111 viefzc theo kiou congson (hinh 1.17). Chiéu sau ho mc’)ng h = 3m. Téi trong tz_1i mép bi) ho mc’)ng p = 10 kN/ m2. 39
 38. 38. THIET K12’ T6 CHUC THI CONG L6‘p d2‘1't thfr nh2‘1't S, 151 da't cét lfm s6i: H, =iO+lm; p=1,67T/ m3; pg = 16,7 kN/ m3; (p = 30°; c = 0; 2 , <9 aa = -:: (p; K3 = tg2[45‘ —§j = 0,289 Lé‘p dé't thfr hai S2: H, = ——1,0 + —O,8m; p = 1,76 T/ m3; pg = 17,6 kN/ m3; (p = 35°; _A 2 c = O; 68 = gqa; 1 K3 = 0,224; ESP = —§(p _ 2 ‘P _ KP-lg (45°+3)_1o,2 K, _ uK, , _K _ 0,67x10,2 4 —0,224=4,2 71 1,5 40
 39. 39. CHUONG 1 — THI CONG DKT 0 Tinh d(f) sau u cfia diém khéng N: ea _ 13,88 =0’l9m pgK'_17,6x4,2 U: - Tinh 111: QN = 2151; MN = 2Ea, .a, _ 0 QN = 26,29 kN/ m QN = 34,54 kN. m/m 0 Tinh dc) ngap trong da't nén to c1"1a_tub'ng Cir. Truéc hé't tinh hai thong 56 m V51 n: m: 6Q = 6x26,29 =2’16m2 pgK' l7,6x4,2 H: 6M = 6x34,5 =2’84m3 pgK' 17,6x4,2 Tra biéu d6 (hinh 1.16) th‘1t‘1m ra: to = l,90m. 0 DC) sau ngap trong dfit nén cfia tuémg cit: 1,, = u +1210 = 0,19 +1,2x 1,90 = 2,47m o Xéc dinh diém tgi d6 l1_Ic cét being khéng (hinh 1.13): X = 22Ea, = 2x26,29 =0,85m pgK' 17,6x 4,2 =21Eai(a+x)—%pgK'x3 Mémen cL_rc d2_u: Mm“ =26,29(l3,1+0,8S)—%x17,6x4,2xO,853 =49,3kN. m
 40. 40. TH11‘3'T K6 T6 CHUC THI CONG Chuong 2 THI CONG BETONG Biai toén 2.1: Tinh niing suit mfiy tr6n béténg Tinh ndng sud? mdy trén béténg di déng cé dung tich 250 lit. Néng suéit k1 thuét cfia mfiy tr6nt1’nh being c6ngth1’rc: e. n N” = 1000 'K‘’ v6'i: e — dung tich mziy tr6n, lit; m3/h n - s6 mé tron trong mot gia; KP - hé s6 thanh phéim: KP = 0,65 + 0,72. S6 mé tr6n trong m6t gia tinh béng c6ng th1’Ic: _ 3600 T n V61 T IE1 thbi gian d6 c6t liéu V516 c6i, thbi gian tr6n V21 thbi gian d6 vfia béténg kh6i c6i tron (xem being 2.1). * Bing 2.1 Duns fish may «on <19 E misianT<sec> E V6i méy tr6n dung tich 250 lit thi: n = 3600 = 32,7». = 33 l 15 Ning sué't k1 thuat: N, “ = 2533033 x 0,69 = 5,8 m3/h Néng sua't st’: dung (c6 tinh thém hé s6 sf: dung thbi gian K, ): Nsd = Nk, .K, = 5,8 x 0,8 = 4,7 m3/h 42
 41. 41. CHUONG 2 — THI CONG BETONG B511 toén 2.2: Chon méy tr(‘_)n béténg Vin tinh llrqrng vat liéu tiéu thu Chon m_o”t mdy tr_0‘n béto‘ng m6i ngay sdn xud? 35 + 40m3 vfla béténg vd tinh kha‘? lzrqng vgit li_e‘u (mtdc, ximdng, ccit, dd) tiéu thu hdng ngay. Bié? ring via bét0‘ng co’ thanh phzfn: ximdng : cét : dd Id 1 : 2,2 : 4,2; vd ti lé mréc - ximdng Id N/ X = 0,60. Theo k6t qua’: cfia bhi toén trén thi nfing su3't m6i ca cfia méy tr6n c6 dung tich 250 lit 13; NC, = 4,7 x 8 = 38,0 m3/ca. Vay chon loai maiy trcfm 250 lit nay. Tinh toén cfic kh6i ltrqng vat liéu (ximfing - X, czit - C, s6i hoaftc dé dam - S hozftc D, nu6c - N) d6 sén xufit m6t mé vfra béténg being m2’1ytr6n L lit nhu sau: . L L Luqng Xrmfingz X = I———— lit hay X = —Y—"—— , kg + m + n 1 + m + n Luqng czit: c = LL 111 1+m+n Luqng dé dam: D = i 111 . 1+m+n Luqng nu6c: N = X. N/X lit trong d6: 1 : m : n - thanh phfin vzfat liéu; yx - trqng luqng thé tich cfia xim2'1ng, kg/ lit: yx = 1,3. Dién cfic s6 liéu V510 c6ng thfrc tahduqcz X= ——fl——x1=33,8 lit 1+2,2+4,2 hoac: 33,8 x 1,3=43,9 kg C= ix2,2=74,4 lit 1+2,2+4,2 D = i><4,2=142 lit 1+2,2+4,2 N = 43,9 X 0,60 = 26,4 lit Kiém tra lz_1i tinh toén: L= X+C+D=33,8+74,4+ l42=250,2l1’t 43
 42. 42. THIET K13’ T6 CHUC THI CONG Luqng vat liéu tiéu thu héng ngay: Ximéng: 43,9 x 33 x 0,8 x 8 = 9272kg Cét: 74,4 x 33 x 0,8 x 8 = 15714 lit Bai: 142 x 33 x 0,8 x 8 = 29990 lit 6' day: 33 — s6 mé tr6n m6i gifx; 0,8 - he s6 sf: dung thfri gian vi 8 git‘: 151m viéc m6i ca. B511 tozin 2.3: Chon phuong tién co giéi thi c6ng d6 béténg C hgm mdy trén, xe ta'i vd cdn truc dé'd0" béténg m_0‘t tuimg ke‘ réng 1,6m, cao 7.0m dd? va'ri mc_it daft. Kh6i luzmg béténg Id 1165m3, sdn xuzft tir mQ‘t trqm Irén 6‘ ccich c0‘ng trinh 400m. Tho“i gian thi co‘ng in d_inh Id 2 thdng, m5i -ngciy lam mét ca. Kh6i luqng bétong d6 trung binh m6i ngéy 15: E = 24 m3/ca 2.25 V61 kh6i luqng nay thi nén chqn méy tr6n c6 dung tich 250 lit (néng suit 35 + 40 m3/ca). Béténg dung trong thung 0,35m3, thung r6ng nzfmg 0,15 ta'n. Thung chfia dfiy vita bétong nzfing 1,0 tffn (ybemng = 2,4 tin/ m3). Xe téi GAZ-51 A trong téi 2,5 ta'n ché‘ duqc 2 thimg bétong néy. Chqn cfin truc 6t6 K-51 d6 céiu céc thung béténg tir Xe téi d6 v2‘1o c6ng trinh. Cfin truc nay c6 tay can déi L = 12m, sL’Ic truc being 1 —: - 3 tan (mg v61 do V61 R = 9.0 + 4,5m vé chiéu cao nang m6c ca°u H = 5 + 10,5m. (3 day chiéu cao néng m6c c§u l6‘n nha't 1.21: h = 7 + 1,15 +0,5 = 8,65m trong d6: 7m - chiéu cao Iudng ké; l, l5m - chiéu cao thung bétbng V51 quai treo; 0.5m - chiéu cao du' gifia déy thung V51 c6ppha. Cfin truc K-51 cén gifip viec lip dat c6ppha va‘1 c6t thép cL’1a cong trinh. Sir dung mziy déim dui I-21A, dufmg kinh 75mm, nfing suit 6 m3/h, phu hqp véi nfing sua't mfiy tr6n dfi chon. Bay git‘: cfin Xzic dinh néng sufft cfia xe téi vi: cfin truc mi ta c6 dl_I kién chc_>n 6 trén, sao cho phu hqp v6'i néng sua't méy tr6n betong d5 chon (trong thi c6ng bétong méy tron thuémg duqc coi 15 méy céi hay mfiy chinh). 44
 43. 43. CHUONG 2 - THI c6NG BETONG 0 Néng sufit cfia Xe téi Xzic dinh theo c6ng thfrc: N = q. n.K, V61: q — trong luqng hang chuyen ch61, 6 day 151 trong luqng hai thung vfia bét6ng: q = 2 x 0,35 x 2,4 = 1,7 tin; K, - he s6 sir dung Xe theo thbti gian: K, = 0,7 + 0,8; . ,, , 60 x 8 480 n - s6 chuyen Xe trong mcpt ca: n = = ; Tch Tch T - thbri ian m6t chuyé'n Xe (di V51 vé): ch g L L Tch = chA'l + tdfi + Ivan dong + j + —— ‘ ' Vda Vve tom = 3 phfit (Xe dung nhzfm chfit hai thfmg vfra); Ida = 3 phtit (Xe dfmg dqi b6c h6t hai thung vfia); tvan dong = 2 phlit (Xe phéi di d6ng d6i chfit d6 d6 b6c d6); L = 0,4km - quéng dubng chuyen ch6. vd-I = vvé = 20 km/ h — t6c d6 khi di V51 khi vé trén dubng dat khéng t6t lém. Tc, =3+3+2+2°’4"6° =10,5 phlit 20 Nang sufit Xe téi GAZ-51 A: N= q-fl-K, =l,7x 480 x0,76 =6Ot£1'n/ ca Tc, 10,5 hay: N=6—O= fl=25 m3/ca yb 2,4 S6 Xe téi can thi6t (khi tan dung h6t néng suit méy tr6n): _ Néng suéft meiy tr6n __ 38 _ m , _ — — — Néng suat Xe tar 25 1,5 Vay can 2 Xe téi GAZ-51 A. 0 Néng sufit cfia cfin truc 6t6 K-51, t1'nh theo c6ng th1’Ic: n = q. n.K, V61: q = 1,0 tin - trong luqng thung vfra béténg;
 44. 44. THIET K153’ T6 cH1’Ic THI c6NG K, = 0,8 - he s6 sir dung cfin truc theo th6i gian; , . , . 3 , 480 n - so lan cau trong mot ca: n = Tch Tch - th6i gian m6t 1a'n céu hang: h h ' Tch = tm + +— + 2 I vnang vha vquay tm = 2 phfit - th6i gian 6n dinh ca‘n truc (ke lai cac chan ph| ,1). m6 va d6ng thung vfra; h = 8,0m - chiéu cao l6n nhat cfiu thfing bét6ng; V = vh? = 15 m/ phtit nang vquay = 3 vbng/ phfit, theo tinh nang k1 thuat cfia cin truc 6t6; i = 0,5 - v6ng quay tay cfin d6 d6 beténgz 8 0 5 TC, = 2+2E+2—_; ’—= .3,3 phfit Nang sua't méy cfin truc: N = q-480 -K, =1xi§9x0,8=120 tin/ ca Tch 3,3 hay: N = 1-22 = E = 50 m3/ca Yb 2v4 Nhu vay, ta kh6ng tan dung hé’t khé nang cfin true vi nang sua't cfia may tr6n chi béng 38 m3/ca. Th6i gian d6 betong tu6ng nay la: t= —-121335 =31 ca, hay 31 ngay To’m l_ai: céin c6 31 ca may tr6n 250 lit 62 ca Xe t2"11GAZ—51 A 31 ca can truc 6t6 K-51 31 ca dim dfii cha'n d6ng I-21A 46
 45. 45. CHUONG 2 - THI c6NG BETONG Bai toén 2.4: Phan kh6i d6 bét6ng c6ng lfiiy nu6c Phdn chia mét c0‘ng Irinh c0"ng my mrdc thanh cdc kh0"i do”’bét0‘ng va cfn dinh trinh tL_t d0"bét0‘ng. Céhg gdm béh cL3'a v('7i ba try va hai tu'6‘ng cdnh gd (kinh 2.1) dL[_0‘C thi céng trong mita d0‘ng, nhiét d_0‘ khi trdi khodng 200C. Bét0‘ng trdn bcing mciy tr_0‘n 250 lit v6’z' ndng sud? 38 +40 m3/ca, vén chuyé7n trén qua'ng du‘0“ng ddi 400m bring xe tdi GAZ-51 A, tr_ong rdi 2,5 td'n; béténg chita trong nhflng thimg 0,35m3 (mo? xe cho’ hai thimg) vd do” vcio kha"? being ccfn trz_1c o‘t6 K-51 (tay cdn ddi 12m, site truc 1 . —' 3 tcfn), ddm ba°ng ddm diti [-2 IA, ndng sud’! 6 m3/h. Kh6i luqng cac b6 phan c6ng trinh néu trong being 2.2. Bfing 2.2 so’ K’ h" Kh6i 1"‘-mg Kh6i luong ' V *8“ * b‘ ha - Cac bg pha“ luqng trong ban vé “mg 03p ‘n t6ng c6ng Ta'm day Tr 1-1 Tuvnscénhsatréi 66,2 + 199,4 + 194,7 + 199,4 + 66,2 = 725,9 Che’ d6 thi c6ng beténg m6i ngay lam 1 ea. Tu6ng eanh ga phéi Cée tru c6ng va tu6ng canh gé phan each V61 téim day béng cac mach lfin. Tu6ng canh ga phia phéi efing bi phfin ra lam ném phfin (E, I, K, L, M). Th6i gian biit déiu d6ng cfrng cfia bét6ng, tdc 6 nhi€_: t d6 20°C, léfy 121 2,25 gi6. T1161 gian van ehuyén Va d6 béténg, tv_Ch: tv. ch = teha't + 7 + tvzjtn dong + ztquay + tnang + td6 0 "$60 +1+2L35+2= 7,6 phL’1t= 0,13 gi6 Chiéu dfiy 16p beténg duqc dfim being dili I-21A lfiy being h = 0,25m. =3+ Nang suit méy tr6n: N = 40 m3/ca. K1’ hieu ehiéu r6ng efia kh6i c6ng trinh duqe d6 bét6ng 151 B. 47
 46. 46. THIET K15’ T6 CHUC THI CONG Trim dziy co‘ng Chiéu dai tfim déy duqc giéi han b6i: Ngi6 (tdc _ tv. eh) ___ 40 (2925 ‘ 0,13) B. h 8 X 4 x 0,25 LS =10,60m Nhu vay eéc ta'm déy (kh6i luqng m6i ta'm 20,5m3, déi 10m) c6 thé d6 bétong riéng biet (kh6i D1, D2, D3, D4), khéng can phéi phan ra thanh céc kh6i nh6 hon n1'i’a. 48
 47. 47. CHUONG 2 — THI c6NG B1‘3T6NG Tn; c6ng Kh6i luqng m6i tru 15 103,6m3, trong d6 e6 méng 12,5m3. Chiéu dai d6 béténg tru bi gi6i han b6i: < 40(2,25 — 0,13) _ =16,96m 8 x 2,50 x 0,25 L Chiéu dfii cfia tru 151 10m < l6,96m, cho nén c6 th6 d6 bét6ng su6t eé chiéu déi tru m6t11’1c, kh6ng phéi phén ehia thfinh nhfmg kh6i nh6. V6 chiéu eao thi phén tru ra lam ba kh6i: - Kh6i thap (a), cao 2,0m, e6 kh6i1uc_mg 35,0m3 — Kh6i gifra (b), cao 2,5m, e6 kh6i lu'c_)‘ng 37,5m3 — Kh6i cao (c), cao 2,45m, e6 kh6i luqng 31,1m3 T tiring cdnh gd tréi Tu6ng nfiy e6 méng r6ng 1,0m, than r6ng 0,5m, v6i kh6i luqng 46,9m3. Chiéu déi giéi han efia tu6ng: L_<_ =42,4m 8x1,0x0,25 gVzf1y tu6ng ezinh git C6 the“? d6 béténg lién mot kh6i, chi cfin kéo déi ea lam viée thém 1,5 gi6 nfra (vi kh6i luqng tu6ng eainh ga 151 46,9m3 > 40m3). Trtring crinh gd phrii Kh6i luqng tu6ng nay I21 725,9m3, trong d6 tu'6ng K ehi6m 194,7m3, tu'6ng I vi L déu ehié’m 199,4m3, m6i tu6ng E va M ehiém 66,2m3. Khi ehiéu r6ng B = 3,50m, thi: L s M0”) = l2,1m 8x3,50xO,25 < 40(2,25 — 0,13) Khi chiéu r6ng B = 2,50m, thi: L _ 8 x 2,50 x 0, 25 =16,96m Ngoéi ra kh6i luqng cfia tfrng kh6i bét6ng kh6ng duqc l6n hon ning suéft ca cfia mfiy tr6n la N = 40 m3/ca. Tuémg K phéi ehia ra lam 5 kh6i: (j z J. Kh6i K, cao 1,25m, th6 tich 39,3m3 Kh6i K2 cao l,50m, thé tich 405m3 49
 48. 48. THIET KB T6 CHUC THI c6NG Kh6i K3 cao 1,70m, thé tich 40,7m3 Kh6i K4 cao 2,00m, th6 tich 41,0m3 Kh6i K5 cao: 7,95 — (1,25 + 1,5 + 1,7 + 2,0) = 1,5m the tich: 194,7 — (39.3 + 40,5 + 40,7 + 41,0) = 33,2m3 Chiéu r6ng efia tu6ng K thay d6i, lén cao thi nh6 din di, viy Xeic dinh ehiéu cao m6i kh6i theo thé tieh, ehiéu déti vi chiéu r6ng cfia kh6i d6 being eéch giéi phuong trinh bic hai hozfie bing czieh m6 din. Vi £111.‘ Kh6i K, e6 Q = 40m3’ ‘ Q = 3,5 x 0,5 x 10,0 + 10,0(3,0 — O,5mh)h 40 = 17,5 + 30,0h — 5,0 x O,188h2 trong d6: 17,5 - thé tieh cfia mc’)ng tu6ng K, e6 ti6t dien ngang 1:31 hinh chfr nhit r6ng 3,5, cao 0,5m; (3,0 — 0,5mh)h - dien tieh ti6t dien hinh thang efia kh6i e6 chiéu cao h thay d6i, dziy du6i r6ng 3,0m, méi d6c m = 0,188. Giéi phlIo'ng trinh bic hai: 0,94h2 —30h =22,5 =0 hz —31,9h +23,9 = 0 h=0,75m Kiém tra lai kh6i luqng: Q = 17,5 + 30,0 x 0,75 - 0,94 x o',7’52 = 39,3m3 Chiéu cao t6ng c6ng eila kh6i K , : 0,5 + 0,75 = l,25m Xét kh6i K2: Q = 40,0 = l0,0(3,0 — 0,188 X 0,75 - 0,5 x 0,188h)h = 0,94h2 — 28,59h = 40,0 = 0 h2 -30,4h +42,6 =0 h=1,50m Kiém tra: Q = l0,0(3,0 - 0,14 - 0,094 x l,5)l,5 = 40,8m3 Ta cfing tinh toén nhu viy d6 Xéc dinh chiéu cao vi kiém tra thé tich zfia ba kh6i kia c1'1atu6ng eainh git K. 50
 49. 49. CHUONG 2 - THI c6NG B1‘3T6NG Tu6ng I V51 L c6 kh6i luqng 199,4m3 sé ehia ra lim 5 kh6i: — Kh6i 1, va L, cao 1.00m, ehie’m 39,0m3 — Kh6i 1, va L2 cao 1,20m, chié'm 39,9m3 - Kh6i 1, vi L3 cao 1,30m, chié'm 39,2m3 — Kh6i 14 Va L4 cao 1,50m, ehiém 40,1m3 — Kh6i 1, Va L, cao 2.95m, chiém 41,2m3 0,5 0,5 Chiéu r6ng efia tu6ng I vi L nily thay d6i theo chiéu cao vai ehiéu dii: tren cling déu li 1,60m; 6 daiy mit méng: t1‘r 3,50 + 2,95m; 6 mat tren m6ng: tir 3,00 + 2,45m. Hinh 2.2 Chiéu cao efia tu6ng 1 vi L giém tit 7,95 —: - 5,0m. Kh6i thip nhit I, g6m phin méng cao hm = 0,5m vi phin tu6ng cao 0,50m (hinh 2.2). Chiéu cao cfia kh6i I, Xzie dinh nhu sau: Q = Qméng + Qmfmg = 0.5/hm(b; n + b'r'n) + O,5lh (bib + bfb) = 0,5 x 13,2 x O,5(3,5 + 2,95) + 0,5xl3,2h(30 —- 0,5mh + 2,45 — 0,5mh) 40,0 = 21,3 + 6,6(5,45h — 0,188h2) 1,24h2 — 36h +18,7 = 0 Trong naiy (bgb vi bfb) lit nhfmg du6ng trung binh cfia cie ti6t dien ngang hinh thang, nghia Ii chiéu r6ng ef1atu6ng 6 gifi'a ehiéu cao efia kh6i. Giéi phu’6ng trinh thi duqc h = 0,53m. Liy h = 0,50m vi tinh thfr lai thé t1’ch kh6i: Q = Qm + Q, = 21,3 + 0,5 x 13.2 x 0,5(2,95 + 2,4) = 21,3 + 17,7 = 39,0m3 Chiéu cao vi thé tieh b6n kh6i ebn lai efia phin tu6ng czinh gi 1 vi L efing tinh tu6ng t1_r nhu vay. 5,0m Tuemg E vi M, m6i d0z_in c6 kh6i luqng 66,2m3, dii 8,0m, cao 5,0m, chiéu r6ng 6 trén 1,3m, chiéu r6ng chin tu6ng 2,0m, chiéu r6ng dziy mc’)ng 2,5m, mzii d6c m = 0,155 (hinh 2.3). V61 kh6i luqng 66,2m3 thi phéi ehia tu6ng E V21 M thimh hai kh6i d6 bét6ng. Chiéu cab cfia kh6i du6i liy hing 2,0m. Hinh 2.3 511"
 50. 50. THIET K13’ T6 CHUC THI c6NG Tinh thé tieh kh6i du6i: Q = 0,5 x 250(8,0 — 1,6) + 0,5 x 2,0 x 1,6 + 0,5 x 150(2,0 + l,78)6,4 + 1.5 x 1,3 x 1,6 = 8,0 +1,6 +18,0 + 3,1 = 30,7m3 Chiéu cao efia kh6i tren lit 3,0m, thi thé tfch efia n6: Q = 0,5 x 3,0(1,78 + 1,3)6,4 =1,3 x 3,0 x 1,6 = 35,7m3 Trinh tt_r d6 betdng cée kh6i efia c6ng (béng 2.3). Bing 2.3 Kh6i T, é Thé tich Ten ket ciu luqng gi ° cha kh6i 06 betohg (m3) (m3) céc kh6i 2 840 3198 103.6 1016 3 5 E 205 D2 20,5 i D3 20,5 _ — 35-0 37,5 H 3“ It Bza 35~° — B21» 37,5 Bzc 31,1 EB 103,6 B3,, 2,0 35,0 5 — Bab 37,5 _ B3. W -1 7255 : — 1947 K L25 39.3 — K» L5 40,5 — K. 407 : Kt 419 K 23 26 29 33,2 52
 51. 51. CHUONG 2 — THI CONG BETONG Bring 2.3 (tie"p theo) u— 1334 Z In 1 4 — 633 K 2 11333 Béi toén 2.5: Phin kh6i d6 béténg sin tiéu nfmg c6ng trinh thuy 10:1 116S,6 Cho cring trinh (hinh 2.4), vdi chiéu réng 10m: Phdn chia co‘ng trinh thrinh cric kha‘? dd’ be”t0“ng vd (in dinh trinh n_r do” be‘t0‘ng. Bié? rring ndng sud? cda trqm mriy tr_6n Id 156 m3/ca. Thdi gian béténg brit ririu déng cimg lei Id‘. = 2,25 gid; tho"i gian vrin chuyé'n vita déng Id tm. ,, = 0,16 giri. Clziéu driy [rip bétring dL(_0’c dim Id h = 0,30m. Khi phdn kho"i crin ch12 )3 mriy dzinz sau: - S0"cdc m_ach ng1.‘rng phdi it nha"t. — Cric mgch dfing phdi léch nhau. - C hia lrim hai tdng do’ be‘t0‘ng. 53
 52. 52. A’ A’ J 1 A THIET KE TO CHUC THI CONG 54 Hinh 2.4 Ta ehia phin bén tréi cfla c6ng trinh ra lam 4 kh6i: Ting du6i cao 3.0m ehia thanh kh6i V, V6 V2, dii 12,5m. Ting tren cao 1,5m ehia thinh kh6i V5 vi V6, déi 12,0m V51 13,0m. Ta ehia phin bén phéi c6ng trinh ra lém ném kh6i: Ting duéri ehia thénh: Kh6i V3 (dii 12,0m, cao 2,0m) Kh6i V4 (dii 13,00m, cao 2,0m) Ting tren ehia thinh: Kh6i V7 (da?1i6,25m, cao I,5m) Kh6i V8 (déti 12,0m, chiéu cao thay d6i) Kh6i V9 (dii 6.75m, cao 1,5m) Tinh thé tich cée kh6i: v, = [(5.0 + 8,0)0,5 x 1,5 + 12,5 x 3,0]10,0 = 472,5m3 V, =12,5 x 3,0 x 10,0 V3 = 12,0 x 2,0 x 10,0 V4 = 13,0 X 20 x10,0 v, =13,0 x 1,5 x10,0 V6 =12,0 x 1,5 x 10,0 v, = 6,25 x 2,5 x 10,0 0,5+1,0 v8= [I2,0x1,5 +(10,25 — 0,5 x1,0)l, O + [2,0 2 V, ,=6,75 x 1,5 x 10 Th6 tieh t6ng c6ng: = 375,0m3 = 240,0m3 = 260,0m3 = 195,0m3 = 180,0m3 = 156,0m3 x 3,5” 10 = 439,2m3 = 101,0m3 2417,7m3
 53. 53. CHUONG 2 — THI c6NG BBT6NG Trix hai kh6i V7 V5 V9 ra, the’ tfch cée kh6i khée déu l6n horn ning suit hing ngay efia tram miy tr6n beténg, eho nen ein phéi phan ehia eée kh6i nity bing eeie mach dcpc (song song V6i chiéu dii c6ng trinh) ra thanh cac kh6i nh6 hon. Mu6n in dinh chiéu r6ng gi6i han efia eie kh6i (khi Vin git": nguyén chiéu déi cfia ehfing), ta zip dung c6ng th1’Ie: Ngit‘1(tdc _ tV. ch) s = BL s h Chiéu r6ng Ctla kh6i V5 phat la: B5 s 9’—5(3Z5—"Q@ = 5,08m 13,0.0,30 Chiéu r6ng kh6i V, phat ta: B, s fl2—5“—(”1—6) = 5.28m 12,5.0,30 B2 5 5,28m; B8 = B3 = B6 5 5,52m B4 = B5 s 5,08m B7 s 10,6m; B9 3 9,86m Trir hai kh6i V7 Vi V9 ra, ein phéi ehia cac kh6i khae ra lam hai, ba phin. Kh6i V, phéin ra Iim 3 kh6i: V, ,,, V, ,,, V, c, r6ng 3,33m, thé tieh I57,5m3. Kh6i V2 cfing phin ra Ieim 3 kh6i; r6ng 3,33m, th6 tieh 125,0m3. Cic kh6i khéc efing Iém nhu viy (hinh 2.5). Bing 2.4. Bing t6ng k6t Th “Ch Kich thu'6e caic kh6i (m) Trinh {,1 d5 bétfing Ting Ten 6 , , . betong caic kh6i m3 ‘ ' - (thu W ngay do _ 2 Ting du6i V, ,, I 6 2 7 3 8 4 9 1- O LII 55
 54. 54. THu‘= .'T KB’ T6 CHUC THI CONG 56 H inh 2.5 Bring 2.4 (tie"p theo)
 55. 55. CHUONG 2 — THI CONG BETONG Bali toén 2.6: Tinh s6 luqng mfiy thang téi phuc vl_1 d6 béténg Nfing suit méy thang téi tinh being céng thfrc: 60 N= q-—-K V [ck q - trgng luqng vat néng; tck - thbi gian mcjt chu ki van chuyén, gc‘3m: - Th<‘Ji gian trfit vfia véo thfing I1‘: xe z 3 phlit - Th(‘1i gian d5 vfia ra kh6i thfmg z 2 phlit - Thfri gian néng thimg lén cao v6'i dc) cao 5 - 30m , .. ... .. 1 phtit 30 - 60m . ... .. . . 2 ph_t’1t 60 - 90m . ... .. . . 3 phfit K = 0,8 — he so’ khéng déu hba khi ch1’Ia vfra V510 thfmg V51 khi néng thfmg lén cao. Vi dl_1: Chgn s0"mdy thdng tdi ph1_4c v14 dé’ béténg doqn 6ng kh6i 6' £145 cao 40m, co’ kh6i lwgng V = 32,8m3, bdn Hinh 2.6 kinh trung binh r = 4m, chié7u cao h = 2,5m (hinh 2.6). Bié} ring: Théi gian ba‘t dfiu déng czhzg cda ximdng 0" nhi_ét d_o‘ 30" C Id tac = 1,9 git}. Thciri gian vén chuyé’n vita b__éténg déh céng trw0‘*ng Id t, ,.c, , = 0,2 gidt Chon loai thang téi giéfing c6 sfic néng 0,5 ta'n. Thfing chfra vfra béténg cfia n6 c6 dung tich 0,2Om3, najmg 50kg. Thilng chi chfra 80% dung tich, tL’rc: 0,2 x 0,8 = 0,l6m3 bétong Luqng vfia nay nzfmgz 0,16 x 2,4 = 0,384 ta'n Thfxi gian mQt chu ky van chuyén vfra: Ick=3'+2'+2'=7phflt Nang suit thing téi: N = 0,16 -2 - 0,8 =1,1 m3/h 57
 56. 56. THn“jT K1?’ T6 CHUC THI c6NG Dieftn tich giéri han d6 béténg bing m<f)t thing tii: < N(tdc — tmh) =1,1(1,9 — 0, 2) S 6,2m2 h 0,3 S h - chiéu diy 16p bétong dll'(_)'C dim bing dim d1‘1i chin d6ng. Dicftn tich d6 béténg cfia tié't dién 6ng kh6i: S, = 2nrd r - bén kinh trung binh cfia tié't diefzn 6ng khéi = 4m d - chiéu diy thanh 6ng kh6i = O,4m s, = 2n.4.0,4 = 10m2 Vay cin 2 mziy thang téi giéng méi kip d6 béténg doan 6ng khéi néy. Biti toén 2.7: Thiét ké’ t6 chI’Ic dtic béténg khung nhi nhiéu ting theo phuong phép diy chuyén Thi céng béténg nhé nhiéu ting c6 hai giin doan ki thuat 151: t, - thbi gian ch? ) dqi cho dé'n khi duqc phép dtmg din giéo, c6ppha tren cfic ké't ca'u vita méi d6 béténg. t2 - thfxi gian chi? dqi cho dé'n khi thio d6 duqc c6ppha cfia ké’t ciu méi d6 béténg. Hinh 2.7 trinh biy tié'n d6 thi cong day chuyén dtic khung nhi bétbng c6t thép hai ting véi 4 day chuyén dorn Ii: cong tic c6ppha, cong tic c6t thép, c6ng tic béténg vi c6ng tic thzio d6 c6ppha. m, , m2 - s6 phin doan d6 béténg cfia khung nhi ting 1 vi ting 2. k - nhip day chuyén don. n - s6 day chuyén don. a - s6 ting nh2‘1. A - s6 ca lim viec trong ngéy. Thbi gian d2f1tc6ppha din giio trén mC>t ting nhé, m6t mat phéi bing: mi . A mat khéc phii bing hozfic 1c’m hon: (n—l)—§-+t, 58
 57. 57. CHUONG 2 - THI CONG BETONG Hinh 2.7 vi diy chuyén dit c6ppha din giio chi cc’) thi bit diu 6 ting trén, sau khi théti gian giin doz_1n ki thuit t, di ké't thfic, méti cho phép ting duéi chiu lL_rc: E_l_(_2(n—l)k_H1 A A S6 phin doin t6i thiéu Iii m6i ting phii bing: _ At: mmin —: +n—1 thi méi dim bio yéu ciu li ciccéng tic cé thé giin doin nhau, nhtmg day chuyén cfia . timg céng tic Vin lién tuc. Thbi gian thi cong tit ci a ting nhi li: T= (arri+n—1)-ls-+t2 A Né'u kh6i hrqng cong tic cfia cic ting nhi khéng bing nhau thi thbi gian thi c6ng sé Ii: T= !:im+n—1]£+t2 I A 59
 58. 58. THnE'T Ida’ T6 CHUC THI CONG S6 phin doin trong m6i ting nhi: m, =[f%i--n+l: l% m = [A(T-t2)- +I: |-g—2—= m & 2 k Q IQ] . ... ... .. . . Q, - kh6i luqng c6ng tic ting thfr nhit; Qa - kh6i luqng c6ng tic ting thfr a. D6 luin luu c6ppha v xzic dinh bing cich chia thfri gian lip dtmg c6ppha toin bf) c6ng trinh TV cho thbti gian mot lin sir dung m6t bo c6ppha tv: 3 k a T ZmA $m V (n—1)7l: —+t2 n—l+é—tl < H II II S6 bo c6ppha: zm b= ' = n—l+— v k D6 luin lu'u c6ppha vi s6 b6 c6ppha c6 thi xic dinh riéng ré cho c6ppha thinh vi c6ppha déy. ' VI’ du: Thié? ke"thi co‘ng du'c khung nhd béténg C6! thép hai Icing (hinh 2.8) theo phtwng phép ddy chuyén, vo"i céc s0"liéu cho nhu sau: T = 35 ngdy; k = 1; A = 1; t, = 2 ngtiy; I2 = 9 ngay. Kh0'i htqng béténg méngs 190m3 Kho"i luqng béténg Icing mét: 270m3 Kho"i lwqmg béto‘ng tdng hai: 250m3 Téhgkhéiluqngs 710»? Phin chia khung nhi theo chiéu cao thinh ba dqt: dqt I gdm cic mc’)ng cQt, dqt II g6m ting m6t, dqt III g6m ting hai. ‘ 60
 59. 59. CHUONG 2 — THI CONG BETONG T6ng s6 cic phin doin d6 béténg Ii: zim= §(T—t2)—n+1=1(35—9)—4+1=23 phin doin l k 1 S6 phin doan t6i thiéu til m5i ting Ii: m - = ékE'—+n—1=%+4—1=5 phindoin mm Kh6i Iuqng béténg trung binh cfia m6i phin doin: V0 = 7%; = 3o,8m3 Cho bié't ning suit d6 béténg mc’)ng cfia mcfwt d()i c6ng nhin Ii 36 m3/ca vi ning suit ad béténg cic ké’t ciu ting nhi Ii 26,4 m3/ca. » ' S6 phin doin cfia dqt thi c6ng I Ii: ml = Lsggo = 5,2 (liy chin Ii 5 phin doin) S6 phin doin cfia dqt thi cong II Ii: m2 = E =10,2 phin doin 26,4 61
 60. 60. THIET K1?’ T6 CHITC THI CONG S6 phin doin cfia dot thi c6ng III Ii: m3 = -2-5-9 = 9,5 phin doin 26 4 Theo khi ning dit duqc cic mach ngtmg tii cic vi tri cho phép, ta phin m6i ting nhi thinh 9 phin doin. Viy kh6i Iuqng d6 béténg m6i ca: 6' ting m6t Ii: V2 = E; —0- = 30m3 6 ting hai Ii: V3 = 33-9 = 27,8m3 Nhu viy Ii di thiét ké vuqt dinh mfrc ning suit tit 5,3 dé'n l2,6%. S6 phin doin m6i dqt déu t1‘: 5 trfx lén, nhu viy dim bio cic diy chuyin thi c6ng béténg lién tuc. S6 cic phin doin cila ci ba dot Ii: ml+m3+m2 =5+9+9=23 Thdi gian thi c6ng bétong toin bo cong trinh Ii: “ k 1 T= [Zm+n—l]X+t2 = (23+4—1)I+9=35 ngiy 1 Nhu viy dim bio hoin thinh cong tic dfing thbi gian quy dinh. S6 b6 c6ppha méng cin thié't: b= n—I+AT':2-=4—l+¥=5b6 t'2 - thbi gian ch? ! dqi dc"! c6ppha thinh, Iiy t5 = 2 ngiy. D6 luin luu c6ppha c6t: 2m 18 v= ,= —j——=3,6 vbng n—1+5‘i 4—1+Q k 1 S6 b6 c6ppha ccjtcin thiét: b= n—1+%=4-1+%=5b¢ 62
 61. 61. CHUONG 2 — THI CONG BETONG D6 Iuin Iu'u cfia c6ppha dim sin: _E“_‘_____1“_ A‘; 4—1+Q k 1 tg — théxi gian chi dqi d6 c6ppha diy, Iiy t; = 9 ngiy. v = =1,5 vbng n—1+ S6 b6 c6ppha dim sin cin thiét: A‘2=4—1+1—9—=12bcj, k 1 b= n—I+ Bii toin 2.8: Thié't ké c6ppha diy Tinh c6ppha diy ta dfing cic c6ng thuc tinh dim don hoic dim Iién tuc chiu tii trong phin ph6i déu. I. Céng th1’Ict1'nh mémen u6n cfia dim don, chiu tii trong phin ph6i déu: I ql2 Mmax = E ' fi q — tii trong phin b6 déu trén lcm, tinh bing kG/ m; l - khiu d6 tinh bing cm. 2. C6ng thfrc tinh dc} v6ng cfia dim don chiu tii trong phin ph6i déu: 5 P14 3 Cm < 384 IOOEI 1000 3. C6ng thfrc tinh m6men u6n cfia dim don, chiu tii trong tip trung 6 gifra dim: I 2 M =2. kG/ cm ITIBX 4 P — It_Ic tip trung, tinh bing kG. 4. C6ngth1’rc tinh d6 v6ng cfia dim don, chiu tii trong tip trung 6 gifra dim: _ P13 f= , 48EI cm 5. Céng thfrc tinh chiéu diy Vin d hoic chiéu cao dim h: 6Mmax d hay h = , b[6]. , cm 63
 62. 62. A’ A’ J 1 A THIET KE TO CHUC THI CONG b — chiéu rcfrngcfia dim hay vin (cm); [o']ll - {mg suit u6n cho phép cfia g6 (kG/ cmz). 6. Tinh c<f)t ch6ng d6 bén duéi c6ppha diy theo c6ng thfrc sau: N [0'iép 2 (‘T N - tii trong dé Ién c6t (kG); F - dien tich mit cit cét (mat cit dic) (cmz) (p - heft s6 u6n doc, phu thucfwc vio dc) minh 7L 2» = “+’ 1 I - chiéu dii c6t (cm); 11 —' he s6 phu thuoc diéu kién ch6t n6i hai diu ccfrt; i - bin kinh chuyén h6i mit cit cc)t 1=— F I - mémen quin tinh cfia cc‘_)t (cm4); F - dién tich mit cit cc‘_>t (cmz). Ne‘, -'u c6t hinh trbn thi: I = d - dubng kinh c6t. Khi biét ]J. , l, i thi tinh duqc 7L; vi ti‘ 7» tim ra (p bing cich tra bing (bing 2.5). Bing 2.5. Bing tra hé s6 (p dfing cho g6 Ghi chu: Cot ch6ng co‘ cic giing ngang 6 hai diu, nén coi nhu hai diu cot bi ngim vi p. = 0,65. 64
 63. 63. CHU’ONG 2 - THI CONG BETONG Vi du: Tinh ccfppha dciy (hinh 2.9): - C hiéu day 167) béténg bén trén: 50cm 7- Khodng czich ngang giL7'a hai c_6tch0'31g. ' 2m — Khodng czich d_0c gifla hai c_o‘t chéhg: I m 5m 3 . A . - Chiéu cao cét chc3'ng: EDI a) Céc l1_tc tdc dung lén co"ppha ddy 1- Trong luqng béténg trén lm déi (chiéu I'QI'1g vain 30cm): q] = 0,5 x 0,30 x 1 x 2600 = 390 kG/ m 2- LL_| 'C dcfmg do d6 béténg xu6ng vein: 3- Trong luqng ngubi dfmg trén: 4 - Trong luqng xe van chuyén, céiu cong téc: 5- Luc rung d()ng do dém méy: Téng cfgng hoat téi: b) Tinh chie“u ddy win Hoat téi phén ph6i trén 1m déi vain: _ 830x30 100 92 = 249 kG/ m 200 kG/ m2 200 kG/ m2 300 kG/ m2 130 kG/ m2 830 kG/ m2 65
 64. 64. THIFJT Kfi T6 CHUC THI CONG T6ng céng lL_rc phfin b6 trén lm dii: q = ql +q2 =390+249 =639 kG/ m Coi vén nhu déim don chju luc phén b6 déu, c6 nhjp l = 60cm (khoéng czich gifra céc sufm ngang 151 60cm). Mémen lérn nhéit cfia déimz 2 "62 Mm = % x 1% = %— = 2875 kG/ cm Dc) déiy cfia vain: A‘ d 5 LM = 6 X 2875 = 2,40cm b[o] 30x98 Ta dfing vzin 30 x 30cm. c) Tinh kich thwéc swim ngang (hinh 2.10) Ll_IC phan b6 trén thanh suim ngang 151 luc phfin b6 trén dién tich vain Sim | .‘5‘)j. | 60x200cm. ‘ Van (3 phfin trén ta d5 tinh duqc lL_Ic Sudn ngang phén b6 déu trén dién tich 30 x 100cm 121 639 kG/ m. Vay luc phén b6 trén dién tich 60 x 100cm IE1: Sudn doc 60cm 60cm 60cm q = 639 x 2 = 1273 kG/ m Hinh 2-10 Ta coi thanh sufm ngang 151 mot dfim don chju lL_rc phan ph6i déu q = 1278 KG/ m2 tL_ra lén hai sufirn doc V51 nhip cila n6 béng 2m. Né'u tinh thém trong luqng cfia vain: qv = 0,6 x 1 x 0,03 x 800 = 14,4 kG/ m thi: q = 1278 + 14,4 = 1293 kG/ m Mémen u6n l6n nhfit cfia thanh sufm ngang: 2 *2 = 1x1 — —. _i1’‘1293’‘ 200 = 64650 kG. cm ”““" 8 100' 'sx100 Chon chiéu réng thanh suém lé 10cm, thi chiéu cao 151: h: 6M = 6x64650= (T9 zzocm b[cr] 10x98 66
 65. 65. CHUONG 2 — THI CONG BETONG Kich thuéc thanh sufm ngang 151 10 x 20cm. Kiém tra dé v6ng thanh sufm ngang: _bh3 _l0x2—O3 _ — _ = 6666,7cm“ 12 12 I 5q14 _ 5'x 1293 x 2064 fmax - —— =0,0033Cm 384131 384xl00xl,2xlO x_6666,7 f _ 3 _3x200 °“°""é" 1000 1000 = 0,60cm Vfiyz f Vén Subn ngang udn doc Hinh 2.11 Trong luqng vain truyén lén suém doc (vain day 3cm): 2m x 1m x 0,03m x 800kg = 48 kg/ m Tfong luqng hai thanh subn ngang: 2 x 01,0m x O,20m x 1m x 800kg = 32kg 6 phfin tinh sufm ngang ta d5. bié't lL_Ic phan b6 trén dien tich 60 x 100cm 1:‘: 1278 kG/ m. Vay ta c6 thé tinh luc phfin b6 tren dien tich 200 x 100cm: 1278 x 200 60 = 4260kG Téi trqng téc dung lén subn doc 15: P = 4260 + 48 + 32': 4340kG Ta coi subn doc 16 m¢t déim don gién, cé nhjp 1m, ch'1u hai 1t_Ic tap trung: 67
 66. 66. TH11‘3’T K13’ T6 CHUC THI CONG Mémen u6n l6n nha'tc1’1a nc’>12‘1: M = 4340 max x 20 = 43400 kG/ cm Chon chiéu r6ng cfia su(‘m doc 151 10cm thi: h= 6M = zl6,3cm b[cr]u Vl0x98 Kich thuéc cfia subn doc 151 10 x 20cm. e) Tinh cét ch6'ng (hinh 2.12) Hinh 2.12 Téi trong taic dung lén c6t ch6ng 151 phfin luc phan b6 trén dién t1'ch 1 x 2m, nhu d5 tinh 6 trén, thi béng 4340kg, chua ké trqng luqng sufm dc_>c. Trong luqng suim doc: 0,l0m x O,20m x 1m x 800 = 16kg Téi trong truyén lén ccf>t ch6ng: 4340 + 16 = 4356kG Phuong phzip tinh ccf>t ch6ng IE1 chon tié't dién ccf>t truéc, 161 kiém tra khé nang chju nén, kha": néng ch6ng u6n doc. Né'u tié't dién théa min hai diéu kicftn trén 151 duqc. Ta chon cot ch6ng g6 trbn, duimg kinh 15cm. Bén kinh chuyén h6i c1'1a hinh trbn: E 4 i= g= =3,75cm 4 68
 67. 67. CHUONG 2 — THI c6NG BETONG Hai déiu ccfnt ch6ng C6 céc giimg ngang, nén coi nhu hai dfiu ngém, ta 15y: p. = 0,65 Bomgmh; x= E= _37 ' i 3,75 Tra béng 2.5, ta c6: 7». = 80 . ... .. (p = 0,47 1:90 . ... .. (p=0,38 (0,47 — 0,38)7 V61: 1:87 . ... .. (p=0,47 — = o,41 10 Di€_: nt1’ch cfia c6t: F = 1tR2 = 3,14 x 7,_52 = l75cm2 c, _£_i5_ (pF O,41x175 = 62,2 kG/ cm2 0' = 62,2 kG/ cmz < [6], ,é, , = 67 kc; /cmz Nhu vay c6t ¢15cm khi chju ll_IC nén thi khéng bj oz°1n. Bai toén 2.9: Thié't ké' c6pphath: ?1nh a) Céc lgtc ngang tdc dung lén cé'ppha thanh (phi; lye 5) 1- Tii trong d6ng do d6 béténg vino c6ppha: Pd = 200 kG/ m2 (luqng béténg d6 < 200 111) Pd = 400 kG/ m2) (luqng bétong 66 200 + 700 11:) 2- T51 trqng ngang cfia vfra béténg khi d6 vét dim: P = 1500H + Pd - Déim being méy: P = 7H + Pd - Dim being tay: y - dung trong cfia 1m3 béténg; H - chiéu cao 16‘p béténg sinh ra zip lL_IC ngang. + Khi dim tay thi H 1a’y being lérp bétong d6 trong 4 giér + Khi dim béng dfim d1‘1i: H = 0,75m. + Khi dim being dém ngoai: H = 2R. + Khi dim ba? '1ng déim mat: H = R R - bén kinh tic dung cfia dim maiy. 69
 68. 68. THI13:'T K1?’ T6 CHUC THI c6NG Vi d1_1: Hinh 2.13 151 c6ppha m(‘_>t tubng béténg d1’1c bfing thimg dung vfxa nh6 V51 dim being déim dili. Téi trong ngang 151: P = 7H + Pd = 2500 x 0,75 + 200 = 2075 kG/ m2 2 1. Vén dgc 2. Suém ngang 3. Sudn d<_>c kép 4. Buléng giang 5. Khung ch6ng xién 6. Déy thép giing 7. Buléng neo ‘I-§iI‘«-? I-‘-1~‘-E Hinh 2.13: 1. Vén dqc; 2. Swim ngang; 3. Surdn doc kép, ‘ 4. Buldng gifing; 5. Khung chéhg xién; 6. Day thép gidng; 7. Buléng neo. b) Tinh chié‘u dtfy win (hinh 2.14) Néu dfing vain r6ng 25cm, thi luc phén b6 trén 1m déi: Q IIIIIIIII 5 4 5 4 q = ——20:5 = 518 kG/ m E . 5 l l| |l 2 __ V51: Mmdx = lx1=lx 5;8x602 8 100 3 100 Hinh 2.14 = 2420 kG. cm 70
 69. 69. CHUONG 2 — THI CONG BETONG d— 1311]: 6"242°= ./5,9=2,43cm " b[c 25 x 98 la'y d = 3cm. Né'u dimg vain r6ng 30cm, thi: _ 2075 x 3 10 = ix fix 6-02 = 2900 kG. cm max 8 100 d = r6x2900 =2,43Cm 30x98 = 623 kG/ m Q 1a'y d = 3cm. Kiém tra do v6ng cfia vzin r6ng 25cm: 4 ‘*4 fmax = ._ixi. = _ = o, o17cm 384 l00EI 384x100xl,2xl0 x54 Mémen quén tinh: 3 -3 I= i= 25x3 =54cm4 12 12 D6 v6ng cho phép: Van Sudn ngang ' Sudn doc ké f= iI=3"6°=0,18cm>0,017cm 1. 1000 1000 c) Tinh kich thmfc su/ o"n ngang (hinh 2.15) Ta coi sufm ngang 151 m6t dfim don gifm, chiu 11_rc phan ph6i déu ma g6i t1_Ia 12‘: hai thanh su0'n doc kép, caich nhau 100cm. 60cm HHHHH Chiéu cao cfia 16'p vfia béténg sinh ra zip11_Ic ngang 16’n nhat 151 75cm, nhung d6 dém béo an toan ta coi zip l1_1'c ngang 2‘1'y do m6t thanh sufm ngang chiu, chiéu cao 16p béténg truyén ép 11_rc ngang V510 thanh éfy 1:. 60cm. Hinh 2.15 71
 70. 70. A’ A’ J z A THIET KE TO CHUC THI CONG Vay l1,Ic phfin b6 trén 1 mét déti thanh su‘1‘)‘n ngang IE1: _ 2075 x 60 = 1290 kG/ m 100 9 2 2 M =1x$ —?129°X1°° =16125 kG. cm ’"“ 8 100' 8x100 Né'u chiéu rcfmg thanh subn ngang 121 5cm, thi chiéu cao h 131: h: 16xl6l25 =14cm 5x98 Ta la'y k1’ch thu'6c thanh suim néy 151 5 x 15cm. Kiém tra lai dc) v6ng cfia thanh subn ngang: —4 f = 5q1“ = _ 5x1290xl0O = OOO96cm "‘“ 384EIx100 384x100x1,2x106x1406 ’ 15113 5x1’53 4 1=—= =1406cm 12 12 f L =3x100=0,30cm>rm ' °"°""‘**’ = 1000 1000 d) T 1’nh kich thuéc su/ (‘In doc kép Ta 1a'y trufrng hop bar 161 nhat ‘khi thanh sufm ngang ném giiia hai bul6ng giéng, t1'rc IE1 n6 6 czich buléng gifing 50cm. Ta coi thanh suém doc kép IE1 m6t dim don gién, nhjp lm, mi g6i t1_Ia lit nhfrng buléng gifing éiy, dfiim néy chju 1t_1'c tap trung ("J ch1’nh gifra (hinh 2.16). Hinh 2.16 Dién tich mé dinh IE1 b6n bu1c‘>ng being lmz. Téi trong phfin b6 déu Lrén dién tich éfy duqc truyén tap trung lén thanh suc‘m dqc kép. Vay 1L_rc tap trung lén m(f)t thanh suém doc dcm lé: P = ———2°275 =1038kG MW = g = 9? = 25950 kG. cm 72
 71. 71. . CHUONG 2 — THI CONG B1‘3T6NG Lfiy chiéu déiy cfia thanh suim doc 151 5cm, -thi chiéu cao cfia thanh subn 5y 151: h = ——6M = L X 25950 =18,lcm , lfiy 20cm b[o'] V 5 x 98 ‘ K1’ch thudc thanh suan d6c nay1a: 5 x 20cm. Kiém tra d6 v6ng cfia thanh suim d6c kép: 3 ‘—‘3 1= 3 = :5 ’‘ 2° = 3333,4cm“ 12 12 D6 v6ng 1611 nhat: 3 —3 f = P1 = 1038x100 = O,OO56cm ”"“* 48EI 48 x 1,2 x 106 x 3333,4 fmax < fcho phép : O’30cm e) Kie’m tra c6ppha ch_iu tdi trpng giéb khi chua dfic béténg tu'd‘ng (hinh 2.17) L1_rc g16: 100 kG/ m2 Chiéu cao tufmgz 4m C6ppha tu6ng duqc git”! ch6ng gié being khung ch6ng xién vé dfiy thép giéng, ct’! czich 4m m6t. Néu gic’) th6i t1‘I traii sang phéi thi toan b6 khung ch6ng xién ch6ng lai sfrc gié lat. Né'u gié th6i tit phéi sang trail thi day thép gifing vi‘: bul6ng neo gift chfin vzin khu6ng ch6ng 181 site gié lat. Di6n tich chiu 1l_l'C cfia m6t khung ch6ng hoaftc cfia m6t day thép gii‘1ng1E14 x 4 = 16m2. Ll_l'C phéi chju 121: 100 KG/ m2 x 16m2 = 1600kG Hinh 2.17 73
 72. 72. THIET K13’ T6 CHUC THI c6NG 0 Tinh thanh ch6ng xién AB: Ll_IC phfin b6 déu trén 1m dii cfia d2‘im thbi dfiiuz q = ———16°° = 400 kG/ m 4 Lfiy m6men d6i V61 diém C, ta cc’): Md = (Rlx&)—-[qlxéj = (Rlxl,5sin45°)-—(400x4x%)=0_ _400x4x2 / E l,5— 2 R] = 3047kG La'y m6men d6i v6’i diém A, ta 06: (R2 x 1,5) — (ql X 0,5) = 0; _ 400x4xO,5 1,5 R2 . = 534kG H6 s6 an toitn ch6ng l. '§1tK = 1,3. Thanh AB chiu nén d6c thé, mi [add] = 67 kG/ cmz. Vay di6n tich thanh AB: FAB = ‘¥ X63047 = 59cm2 Kich thuéc thanh AB: 6 x 10cm. 0 Thanh CB chiu kéo d6c thé, mét [add] = 120 kG/ cm2 Dién tich thanh CB: K. R2 _ 1,3 x 534 = — =5,8cm2 CB [cm] 120 Vay dién tich t6i thiéu cfia thanh CB 151: 2 x 3cm. 0 Khi gié th6i ti: phéi sang treii thi day thép giéng 6 vii bul6ng neo 7 ch6ng 181: day gieing chiu m6t nfra 11_Ic gié V51 bulong neo chiu m6t nfra (hinh 2.16). 74
 73. 73. CHUONG 2 — THI c6NG BETONG L1_Ic git’) th6i véo mzf1tc6ppha mi dfiy gizing phfii chiu 18: La'y hé s6 an toin ch6ng lat 151: K = 1,3. K1111 ning 1:11:11 kéo cfia day thép 131 2250 11G/ c1112. Vf_1y dién tich tiét dien day thép 1:1; Dfmg 2 day thép 116111111, ta c6 Fa = 0,55cm2. = 0, 5201:1112 1 600 2 cos 30° = 920kG . 75
 74. 74. T1111‘3'T K13’ T6 CHUC THI c6NG Chuong 3 THI CONG LAP GHEP Béi toén 3.1: Ch0n dfiy cép Hinh 3.1 N61 l1_rc S trong m6i nhénh day khi c6u m6t vat nafmg G tinh bzing c6ng thfic: G G [ 1 J S= ——j= ——-a a= m. n. COS(p m. n COS (p G - trqng lu6‘ng vat cfiu; n - 86' nhzinh day cfiu; m - hef: s6 kh6ng déu hba trong cfic nhénh day: khi n= 1+2thim=1 n=4+8thim=0,75 q) - gc’)c nghiéng cfia nhénh day so véti duémg thing dfing; a - h6 s6 ph1_1 thu6c géc nghiéng cfia nhainh day. 76
 75. 75. CHUUNG 3 - THI c6NG LAP GHEP Che’ do 121111 viec c1'1a day cép -1387 cév siins 091 "91 thép - Day caip nang vat cfia méy t6i quay tay cha_1y hing dong co: nhc’) trung binh lc’)’n - Day ciu vat c6 méc hoaflc khuyén c’) hai déu (kh6ng cu6n bc') lafy vat) - Day cflu cu6n b6 la'y vat Luc thié-It ke’ day caip (l1_Ic 151m d1’It day cép): 6 R = K. S K - h6 s6 an toin; V1’ dy 1: Chon du'o‘ng kinh ddy cdp dfing him ddy neo gicfng cét try, néi l1_tc trong ddy ndy la: 2000kG. Day cép dfing lém day neo giéng thu6c loai day cép cfrng, ca’u mic 6 x 19 + 1 (xem being 3.1 tinh nang k1 thuat cI. ’1a céc day cép). H6 86’ an toan K la’y being 3,5. L1_Ic thié’t ké’ day: A R = K. S = 3,5 x 2000 = 7000kG Gié st’: s6'i thép trong cép c6 cucmg d6 chiu kéo 151 0' = 140 kG/ mmz, tra bang tinh nang ki thuat cfia cac loai cép cling, ta chc_)n cép chiu duqc l1_Ic kéo d1’It 151 8620kG, V61 ducmg kinh 151 14mm, trc_)ng lucmg m6i mét dai cfia cép 151 0,69kg. Liam béi toén, nguqc lai, né’u c6ng trucmg c6 sin loai cép duémg kinh'14mm nay 161, thi téi trqng cho phép cfia n6 la: 4 S = 8620 : 3,5 = 2466kG Vi «I14 2: Chan loqi vd ditdng kinh ddy ccip ché’tqo tha‘nh mét ddy cd’u hai nhzinh, mang mét vqit nging G = 2000kg, ' g0’c nghiéng ctia m5i nhdnhddy Id (0 = 30°. V61 géc cp = 30°, thi he‘; 56' a = 1,15. 2000 N61 ltrc trong m6i nhénh day 151: S = x 1,15 = 1 l50kG Chc_)n day cép mém, ca’u trtic 6 x 37 + 1 d6 lam day céu cu6’n b6 1a’y vat: H6 s6 an toan 1a'y11;1: K = 8 Luc thiét k5 day 181: R = 1150 x 8 = 9200kG 77
 76. 76. THIET K13’ T6 CHUC THI CONG Gifi sf: sc_)i thép trong cép cc’) cuc‘)ng d6 chiu kéo 0' = 150 kG/ mmz, khi tra being ta sé Chc_)n duqc loz_1i czip chiu duqc 1l_IC kéo d111 1512 10450kG, V61 dufimg kinh 151 = 15,5mm. Trucmg hc_)'p gc’)c nghiéng cp cfia m6i nheinh day ca’u kh6ng phéi 151 30°, mil 151 60°, thi: H6 s6’ a 15 2 N61 lt_1'c trong m6i nhzinh day 15: _ 2000 2 L1_1c 111161 ké’ day: R = 2000 x 8 = 16000kG Khi nay ducmg 1111111 cép 111151 15: 195111111. S x 2 = 2000kG Bing 3.1. Being tinh niing ki thuzfnt cfia déy cép Ll_IC 15111 d1’1't day cép R (kG) khi c1rE)‘ng d6 chiu kéo cfia sqi thép 15 kG/ mm2 Ducmg kinh Trong 11Ic_)'ng 5540 5 8270 J 10450 12800 15000 18550 21800 E 25200 E 28250 55100 8 57550 41800 Cép mém c&’u tnic 6 x 37 + 1 3200 3430 3660 3890 4990 5340 5700 6060
 77. 77. CHUONG 3 - THI CONG LAP GHEP Bring 3.1 (tié'p theo) 0 0240 H150 14600 1 33 16150 17300 13450 19650 1 65 20050 21500 22950 24350 24,0 1,99 24300 26000 27750 29500 26 0 , 2,38 29000 31100 33150 35250 33750 36200 38600 41000 3,22 39350 42150 45000 47300 3,68 45000 48250 51450 54650 Béi toén 3.2: Tinh dim treo V1’ dz; 1: Xzic d_inh sL? c ccfu clia m_0‘t dim treo, ddi 8,2m, dimg dé’ ndng nhfmg ké't ccfu béténg C6? thép 1671, [am bcing hai thanh thép hinh U N"30, R = 24000 kG/ cmz, h_é sci’ diélt kién lam vi_éc 7;, = 0,85 (hinh 3.2). Trong luqng vat cfiu téc dung véo dbn treo duéri dang hai ll_IC tap trung E2: huéng xu6ng duéi vé ducjc can bzing being mét lL_rc F huéng nguqc lén. Nhu vay thi dbn treo liim viec nhu’ mét dim don gién dat Irén hai g6i tua, chju téc dung cixa mét lL_Ic tap trung 61 chinh gifra dfim. Mémen u6n 1c’m nhfit trong tiét dién dbn treo: F. l F. ya. k .1 Mm = '4‘= —‘*4L Trong dé: ya — he so’ an to2‘1n; ya =1,1; kd - he s6 dcfmg hoc; kd = 1,1. _ F><1,1><1,1><8,2 max 4 M w 2,5F Hinh 3.2 Xéc dinh khé néng chju luc cfia dbn (mémen u6n téri han) khi dfi bié't tiét dién 79
 78. 78. A’ A’ I r A THIET KE TO CHUC THI CONG vi khzing lL_rc tinh toén R, béng cong thfrc: Mmax S R. yc. W 2,5F s R. yc. W TU (16 tinh fa sfrc cfiu cfia dbn treo: F S R. yc. W/2,5 = R. yc.2Wx/2,5 = R. yc. Wx/ 1,25 = 2400 x 0,35 x 337/1,25 = 6,44 x 103kG 4 6,5T trong d6: Wx = 387cm3 - mémen khéng cfia mét thanh thép hinh U (tra being vé thép hinh U) C6 N°30. Trong lu'<_mg dbn treo: 31,8 kg/ m x 8,2 x .2 = 52l,5kg Béng tra thép hinh U: w. n n 61 M0 0 7 V1’ dz; 2: Mic dinh s12'c ccfu cda mét thanh dén ngang treo ba"ng hai nhdnh ddy cdp, cé go'c nghiéng so. vé’i dudng thing dfing Id at = 45" (hinh 3.3). Thanh ngang nziy Idm bring thép o"ng, duo"ng kinh ngoa‘i D = 102mm, tha‘nh o"ng day I = 6mm, chie"u da‘i thanh I = 4m, 1041' thép Ct-3, khzing It_Ic tinh todn R = 2350 kG/ cmz. H_é s0'd_6ng h_0c: k = 1,1. H_é so"die“u kién Idm vi_éc: 7: 0,85. Tr_ong lugng v_a‘t ca“'u Id F. Thanh dbn cé nhiem v1_1 véng ngang dé cho vat treo khong bi biéfn dang do‘ cfic day _c5u xién téc dung Vao vat treo. 80
 79. 79. CI-IUONG 3 - THI CONG LAP GHEP F I Hinh 3.3 Nei 1I_Ic trong thanh dbn: N = -E-tga = Etg45" = E 2 2 2 T1‘: dc’) nit ra: F = 2N (a) Khé néng sir dung thanh dbn nay bi giéi han b6i diéu kien 6n dinh: Ngh = (PRYA (b) R - khaing 11_Ic nén cfia thép; ' (p - he s6 u6n dcgc; y - he s6 dieu kien lém viec; A - t1é’t dien ngang cfia 6ng thép A = §(D2 —d2) = H132 —(D—2t)2] = 3-’: -3[1_0,‘22 —(10,2—2.o,6)2] = 18,1cm2 Memen quén tinh cila 6ng tinh bfing céng thlfrc sau: J = l(D“ —d4)= 3’14(1_0,"22 —§T62)=209cm“ 64 64 Bén kinh quén tinh: i=4/J/ a= 209/18,1=3,4cm Deménh: ' ? »=“+I=1x40O 1 3,4 =118 81
 80. 80. THIET T6 CHUC THI CONG He s6 u6n dqc (p tim being caich tra being 3.2. V61 7» = 118, R = 2350 ta tim duqc: cp = 0,437. Khi néing chiu 11_rc cfia thanh dbn treo nay tinh theo céng thfrc (a): Fgh = 2Ngh = 2 x 0,437 X 2350 X 0,85 x 18,5 z 31400kg Béng 3.2 Dbn treo nay c6 the cfiu duqc nhfing vat nafmg t6i 30 tin. He s6 u6n doc cfia céc thanh chiu nén béng thép v61 cutmg do tinh toén R (kG/ cmz) nhu sau: 2 —EEE@flMflE@flE@ E E E E 0333 1 HE E E @ EM HEBREW MEIER 82
 81. 81. CHUONG 3 - THI CONG LAP GHEP Bfii tozin 3.3: Chc_)n cfin truc lip ghép Ch_on mét cdn tI'l_lC dé’ [rip ghép toan bé ccfu kién ditc stfn (bdrzg 3.3) cfia mét bé’ chita nu’é‘c 2000m3 (hinh 3.4 ). Bing 3.3 » - Tron luqn (ta'n) Céc 1oa_1ica'u kien K, yh1.eu Sélurqng g , °a“‘“¢“ T0113 00113 J — 0 — ___- EC 2 _ 2 2 Téng ceng Hinh 3.4 83
 82. 82. A’ A‘ 3? ; A THIET KE TO CHUC THI CONG Ta Xét hai phuong én chon cfin truc lép ghép: Phuang (in 1: Cfin truc ch2_1y tren bf) hé’ mc’)ng vi lip ghép man be céc cfiu kien cfia be chfia. Phu/ o'ng (in 2: Céin truc chay tren dziy be V21 lép ghép phfin c6ng trinh 6 chfnh gifra cc’) dubng kinh 10m (de cin truc cc‘)n cc’) chc‘) chay quanh trong hc‘)’ (150) sau dc’) cfin truc chay tren mét dz«‘1't de lip ghép tu<‘)‘ng V51 céc ta'm méi rtgoéi ria cc‘)n lai. Phmrng (in I: Ctin trnc chqy trén bd ho"ddo 1. A32 dinh céc théng so“ca’u kip (hinh 3.5) “ RN Vow7o'o'o'o'o'o‘o'o'o'¢'o'o'o'o'o'o'¢Wm'0'o'o'o'o'¢'o'o'o'o'o'o'ovow ' ' . h. ,cot9<P e=0,5 R. vvv, v Hinh 3.5 (3 day céiu kien najmg nhfft lai 6 xa nhat d6i vc’)i truc quay cfia mfiy, dc’) 151 kh6i mfi cet 6 chinh gifia be chfra, ta chc_)n cfic thong s6 cfiu lip theo cffu kien nay 1:. din. Trong luqng vat ceu: Q0 = 3,3 tfin Chieu cao nang mc’)c céuz Hm = ho + h, + hv + hd Hm = (4.8 — 2.5) + 1,0 + 0,35 + 2,5 = 6,15 De V61 thiet ke (tinh den mép binh 'xe cfin true): R0 = %+e+hb cotgcp= %+O,5+2,5cotg45" =15m 2. Ch_on ctfn tryc Dcf) vc’)i thiet ké' 151 15m, thi tay cfin phéi dz‘1i trén 20m. Theo se tay cfin truc _ta chon nhfmg cén truc t1_r hénh néo cc’) tay cén déi tit 20m trc') len, cé suc truc lc’)‘n hon 3,3 ta'n 6 do vc’)i khoéng 15m. 84
 83. 83. CHUONG 3 — THI CONG LAP GHEP Chc_)n ra du'c_)c hai loai cfin truc sau: - Cfin truc tu' hilnh bénh x1’ch CKG-25, ta céin dfii L = 20m vi) chieu reng cua hai beinh Xe B = 4,1m. - Cfin truc tL_I hénh bainh hcxi K—252, tay cfin déi L = 25m V51 chieu reng béhh xe B = 4,2m. Kiem tra xem cfic tinh nfing ki thuat cfia cfin truc C6 dzip (mg duqc caic théng s6 ceu lép ca'u kien khc‘)ng: — D61 vc’)'i cfin truc CKG—25: 0 R0 = g+e+hbcotgcp+E=3£+O,5+2,5cotgq)+fl=17,O5m 2 2 2 2 Tra dc”) thi tinh néng ciin true 6 do vc’)i R = 17,05, ta duqc: h = 13m > Hm = 6,15m Q = 4,5 téin > Q0 = 3,3 tin — D61 véi cfin truc K—252 R =22£+0,5+2,5cotg(p= -l1é—2=17,10m Tra sc‘) tay ta cc’): H =18,5m > Hm = 6,15m Q = 3,35 rah = Q0 = 3,3 : a'n Gié thue met ca maiy cfia céin truc CKG—25 Iii 1.900 dfing, cbn gizi thue cfia ciin truc K-252 13 2.700 deng (xem phu luc 1), vay ta chc_)n loai céin truc thfr nhfit. 3. Xdc dinh cdc chi tiéu kinh té'k1'thu(_it cfia phltong (in Zip ghép 6 day yéu cfiu xzic dinh ba chi tieu sau: - Thfri gian lém viec cfia cfin truc t2_1i cong truimg - Gia’: thanh lép ghép met t2‘1'n can kien - He s6 tan dung sfrc céu a) Thdi gian Idm vi_éc ctia Cain II‘L_lC Igi ccing tru'c)'ng: T= l+ZtC N V - teng kh6i lucmg lép ghép; NS — ning suéft sir dung cfia cfin truc trong 1 ca; Ztc - théii gian théo, l2'ip vi: ch2_1y thfr cfia cfin true. 85
 84. 84. TH11‘jT K1?’ T6 CHUC THI CONG Ning suz‘1't cfin truc tinh béng ceng th1'Ic: NS = q Kl tch q — treng 1u'c_)‘ng binh quén met dcm V1 ceu lép, ten; tch - thei gian trung binh tren met chu ki thao téc cua cfin truc (tfrc thei gian trung binh met léin ceu lép), phlit: K, - he 56 sir dung cfin truc theo thc‘Ii gian (K, = 0,7 - 0,85); 480 - theri gian met ca, tinh being phut. Bay gie t‘1m caich xéc djnh ma’y dai luqng mc’)i n2‘1y: - Trong 1uc_)ng binh quén met don v1 ceu lép: q = L90’7 = 1,8 ten 159 - Th‘o1i gian met chu k‘1 thao téc (tinh theo phut), lffy theo se lieu cho trong being 3.4. Theti gian trung binh met chu kl thao téc cfia céin true: t _ t, N, + l2N2 +t3N3 +t4N4 ch N, +N2+N3+N4 19x27+77><28+24x48+25x52 27+28+48+52 z 33 phut Bing 3.4 Lip Lép Lép Lép meng cet ta'm tuerng ta'm méi Thei gian thao téc cfla ceng nhan 15 72 21 21 (buec, chinh, théo day) 11101 41311101011 11141110. 1 Néng suéft cfin truc: NS =1,8x4%)x 0,82 = 18,8 tfin/ ca Thcri gian lip ghép toén be céc ket ca'u be chfraz T= L90'7 =15 ca 18,8 Thei gian thay dei tay cfin cfia céin truc CKG—25 léiy theo se tay cén truc nhu sau: 86
 85. 85. CHUUNG 3 - THI CONG LAP GHEP Thc‘)i gian liip cfinz 23 gic‘) - ceng Th6i gian théo can: 16 git‘) - ceng Th6i gian chay thin 10% thei gian lip cen Dei ceng nhfin théo lzip cen gem 4 ngueriz _ 23+23><0,1+l6 C 73x 4 Teng thei gian 151m viec cfia cen truc ta_1i ceng truerngz Et =1,5 ca T= l5+l,5z17ca b) Giri thrinh Irip ghép mét tri}: ca‘i4 ki_én (kh0‘ng ke"cric ceng tric churfn b_i khric) 1,o3Gm +1,5zc N S G: Gm, - gié thue met ca may cfin truc CKG—25; ZC - teng tien ceng lao deng cfia céc ceng nhan lzip ghép. Thanh phfin cfia te ceng nhau nhy gem 5 ngu6i (1 nguei bee 5, 1 ngueri bed: 4, 3 ngu'6‘i bec 3). ZC=64+57+50x 3=271deng 1,08 - he se' phu phi cho cfic truc tiep phi khaic; 1,5 - he se ph1_1 phi ve tien ceng. Gié thinh lép ghép met tin cfiu kien being cfin truc CKG—25 151: _1,08x1900+1,5><271 18,8 G = 131,6 deng c) H_é sr3'tr_in dL_mg sL2’c crfu (khi crfn lrL_4c [rip ghép nhiéir l0r_1i cdir kién), xric dinh bring) cong thL2'c: K = klnl +k2n2 +. ..kini n] +n2 +. ..+ni nl, ni - se lueng tirng loai ca'u kien; kl, .. ., ki - he se ten dung stic cfiu khi cen tn_Jc lip ghép timg loai cffu kien i. 1:, =—’°"—,1c, =51, . .., k, =5‘- Ql Q2 Qi gi - trong luqng ca’u kien loa_1i i; Q, - sfrc true 6 de V61 thiet ke. Theo hinh 3.6, lap being 3.5. 87.
 86. 86. THIET K13 Te CHUC THI ceNG S6 Trong De véi Sfrc céiu 6 de véi He 56 ten dung stic céiu Ca'u kien luqng luqng thié’t ke’ thiét k6 khi lip timg loai ca’u kien n g R (tin) - j k‘ 62 II DJ '93 11 .0 Ln 0) 0 0 _11 LII U) I [g x 09 II II II ,0 O ‘I | — 143 DJ II ; '‘l! ‘’ U: _L. .) II ‘u. | —l '1 ll —- 9 @ “ion °°ioo H ll 9 ® I—l O O 88
 87. 87. CHUONG 3 - THI ceNG LAP GHEP Bring 3.5 (tie? ) theo) He s6 tan dung sxic ceu ciia truc cen CKG—25 = 0,53x10+0,26x17+0,13x24+0,73xl+0,51xl+0,1xl0m 10+17+24+l+1+10+17+10+17+48+4 +0,06x17+0,04xl0+0,02x17+0,15x48+0,03x4 10+17+24+1+1+10+17+10+17+48+4 K =0,15 Dung met cfin tn_1c de lip quzi nhieu loai ca'u kien nén he S6 K thap. Phu'o’ng (in II: Crin tryc chgy 0’1 driy vd trén 170* hr)’ ddo 1. An dinh cric th0‘ng s6’ca’u Id’); (hinh 3.7) Hinh 3.7 a) Khi cfin truc dfmg 6 trong he méng de lép ghép céc ket ca'u cfia phen chinh gifra be chtia thi c6 the chc_)n cfin truc theo de vc’)i nh6 nha't cfia tay cén. Khi xéc dinh céc theng s6 ceu lép cen xét t6i chieu cao nang mc’)c ca'u Hm vz‘). trong luqng can kien cung dung cu treo buec Q (being 3.6). 89
 88. 88. THIET KE’ Te CHUC THI CONG Bing 3.6 Dee diem ca’u kien Cac theng so’ ceu liip Ten Trong 1111,3113 + ca’u kien d1.1ng 01.1 treo buec ’ Q H R 1 E 1411111101 : Trix ta’m mzii ra, czic ca’u kien khéc nhu méng cet, cet duqc lép v6i de v6i Rmm efia tay efin. De lip té’m mzii ta xaie dinh chieu d51i tay can L V5) de v6i tay een R theo gc’)c nghiéng cfia nc’) dei V61 du6ng nzim ngang, sao cho tay cfin d6 gen céc ke’t cfi’u ceng trinh nha’t. Theng thueng nguei ta xaic dinh de v6i R efia tay can baing phudng phép vé so de (xem szich Thi ceng lép ghép trang 550), efing c6 the xée dinh being ceng thL’re (khi tay crin kheng c6 m6) nhu sau: 01 - gee nghieng efia tay can so v6i duerng naim ngang, khi tay can a’y cc’) chieu dii tei thieu Lmm dii de phue vu ceng trinh nfiy (hinh 3.8); H - de cao cfia noi dat ca’u kien; c - khoéng céeh :0 met dat den khep quay cfia tay cfin; e - khoaing czich an toan, 15y being 1,4m; a - khoéng eaich tit cet 6 gen cen true den du'6ng thing dfmg di qua mée ea’u. ma: 3[4,3—: ,0+1,4 = L25; on = 51°20’ 90
 89. 89. CHUONG 3 — THI CONG LAP GHEP Chieu dei nh6 nhet eua tay cen 151: 4,2 4,8+1,4—1,6 + 7*“) 4: = 9,61m sin51°20' eos51"20' L =1,+1,= min Ta chon chieu dei tay cen: L 2 10m. De vc’)i R efia tay cen: = ———>+1’4+fl-+1+1,2=6,55m=7m tgoc 2 R 6 dey 1,2 - khoéng ceeh tit 1ch6p quay tay cen den true quay cfia cen truc. Chieu cao neng méc ceu Hm dii de lep eeu kien vino vi tri: Hm = 4,8+1,0+O,4+ 2,0 = 8,2m Chieu cao tei da neng mc’)e ceu, khi tay cen del L = 10m vi) chieu dei nh6 efia reng rc_)e theo mée eeu h0 = 1,2: Hm, = Lsinoc + C — hd = 10sin51°20' + 1,6 — 1,2 = 8.21m Nhu vey 13 cen true mang tay cen L = 10m, de cc’) 00 de cao de lep tem méi veo vi tri. b) Khi cen true chay tren b6 he’ deo, de lep phen be chfra Con 1211, nc’) phéi vc’)1i xa hcm de v6i nh6 nhet cua n6, vi een ezieh renh deo. V Nhfmg ceu kien lep ghép trong dc_)t II ney 1:‘) TM-3, TM-4, T-3 ve LC-1, trong dc’) thi tem mei TM-3 13 ceu kien vira neng nhet (2,8 ten) vira xa nhet. Q=2,8ta’n 3 5 R = ’T+3,5+O,5+2,5.cotg45" +3? z 10m Chieu reng B cua ceic cen true tu henh nh6, binh hoi thueng 13 B = 3,4m. 2. Ch_on crfn trnc Dua theo eec theng se’ eeu lep dz") xéc dinh du'01c 6 tren, ta chon cen true lép ghép theo nhfmg tinh neng ki thuet cfia ehling (being 3.7). Trong den 11 kheng xét eaic eeu kien TM-4, T-3 ve LC-1, vi chfing vira nhe hon, vita gen een true hon so vc’)i eeu kien TM-3. Cen true neo lep ducye eeu kien TM-3, se lep duc_)c eec ceu kien con l2_1i. 91
 90. 90. A’ A’ J I A THIET KE TO CHLKI THI CONG Bring 3.7 Céc thong se ceu lép Tinh neng ki thuet cfia cen true S1’re true Q 0,98 6,6 2,5 6,5 2,45 10 2,5 9 2,94 1 2,7 1 8. ,4 ,3 2 12,5 2 12 4,02 1 4,9 8,4 6,9 8.5 3.0 6,2 4,6 6.5 drip ling duqc dieu kien liip ghép ceng trinh be chtia ney. sir dung ducrc lll-bi» Theo se lieu trong being 3.7 thi chi cc’) hai cen true: K-102 vei tay cen L = 10m E-801 vei tay cen L = llm Viec chon met trong se hai cen true dc’) phéi dua tren su so senh czic chi tieu kinh teki thuet, céch tinh céc chi tieu ney de trinh bey trong tru'6ng h(_)'p cen true chay tren be he deo (phuong en 1). Trong truc‘mg hep cen true chz_1y xueng daiy he deo thi phéi ke them ceng tee lem du'6ng len xueng cho cen true ve efing cc’) khi cen phéi let céc ta’m dueng tam cho cen truc di tren te’m day be. Chzi 51: Tren dey de trinh bey caich chc_)n met cen true de xey lep met be chfra, vei hai phudng en thi ceng. Khi cen thi ceng nhieu be chtia nhu tren thi nén chen hai loai cen true ve phen ceng chfing lep ghép cec ee’u kien theo trong lu'c_mg neng nhe khéc nhau. 92

×