Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LI‘: VAN Kn‘s'M

Th. S. . /V/ guyéfln ‘h

THI CQNG
BE WING G61 THEP

(Tdi bdn)

NHA xufiir BAN XAY DUNG
HA NO! - 2011
L61 N01 BAU

Thi céng béténg c6? thép la dang céng tdc quan trong nhtft, phéy biéh
nhd’t trong ngdnh xdy ditng cd bdn; c...
Chuorng 1
CONG TAC C61-'> PHA

1. KHA1 NIEM Vii c6P PHA

Trong ngimh xay dung co bén ké't cfiu béténg vé béténg cc‘>'t thép...
Hien co’ nhieu can be ky thuat chua that coi trong cong téc c6p pha, nhieu Cong trinh
sap d6 khi dang thi Cong due betong...
A. PHilN Lin Ml_lT BllNG wfn Lufau aft

CAC YEU CAU D61 V61 MAT LAT VA PHAN LOAI

Mat lat cfia c6p pha tiep xfic v6i he bet...
DAC TiNH KY THUAT CUA Ge C6P PHA

Trix met Vai loai ge 06 de axit cao, can tre su' deng cling ciia ximang, lam mat beten...
CHAT LUONG 131% MAT VAN XE

Van Xe C6 hai loai be mat sau: 
— Be mat de nham
- Be mat bao nhan met mat, hoac Ca hai mat

...
Meng so 4 C6 uu khuyet diem sau: 

+ Don gian, de gia Ceng

+ De kin khit kheng tet

+ Kheng tranh duoc hien tuong tao go...
VAN EP LAT MAT C6P PHA

Cong nghiep Che bien go 6 Viet Nam da san Xuat duoc nhieu loai tam Van ép Va tam
dam bao, C6 kich...
UNG DUNG Cep PHA VAN EP

Cac tam Van ép sir dung de lam c6p pha thuong phang (khong Cong), Chang han nhu
Cop pha san nha....
* B? mt}! kha‘/ lg gia co‘/ zg rdi rhién, vi théng thuong hai mat vein dfi duoc mini khai
nhiin. Loai bé mat nily thiim...
DAC T1’NH KY THUAT cI’JA VAN EP

Cac tam van ép co kich thuoc rong lon, c6 56 Ian sir dung luan 1u'u cao; né'u dung
chon...
DAC T1NH KY THUAT CUA coP PHA DAM BAO

Van dam bao co sir dung nhiou loai nhL_ra tong hop lam chat dinh ké't. Do chiu nuo...
Lo dinh
Lo cal con giun

6)

 

H inh 1.5.
a) co}: pha thép tiéu chuzfn C6 nhd; b) C0‘); pha thép rdin Ion; c) co? ) p...
Cac tam cop pha thép duoc cho tao san tai phan co khi thanh nhiou loai lich co
nhat dinh, goi la cac tam c-6}) pha tiéu ...
Do gia thanh cao non Cop pha nhom chi du'oC dfing trong nhfmg truong hop dac biot, 
Chang han o noi Chat hop, kho thi Con...
* Mciy dgic diéin (‘Lia coi) pha lztoi thép. ‘

Lu'oi thép la loai Vat liou dang tam mong, do tao ra nhfing hinh dang can ...
-‘Cach thfr hai la dap khuon dat lon cao toi do cao dat mai Vom roi moi dlic botong
mai. Thao do khuon bang cach moi dan ...
Nhfmg tam cop pha khong thao do nay duoc coi nhu la thanh phan tiot dion tinh toan
Ciia kot cau botong cot thép, so lam V...
Nhfmg khuon hoa Van duoc gan san Vao trong tam cop pha chiu loc bang dinh hay
Vit. Sau khi doc Va bao duong botong mot th...
c. ciiu mo car PHA citc «Er ciiu

cop PHA MONG BANG

Mong bang thuong dai, nhtrng tio’t. dion khong lon. 

Nou dat non k...
— Khi Chiou cao mong lon hon 50 Cm, ap _ 1
1t_rc dap ngang cfia ho botong so lon hon, 
Cop pha thanh mong Cfing phai Vfmg ...
* Nou. tiot dion mong bang co dang bac, thi qua trinh lap rap Cac tam Cop pha thanh
tiou chuan theo hai cach sau: 

Cric...
- Ghép thanh suon doc thti hai Vao hang tam Cop pha thanh da lap bang nom, moc. 
- Hai hang tam Cop pha thanh doi dion nh...
* Sau day 1'21 czich thfrc thi céng c6p pha thimh méng d0‘n dang bzfac l02_1i nhé, ti: céc
té'm c6p pha tiéu chuén (hinh...
' Lép rzip hép c6p pha bzfic trén béng céch dat n6 true tié'p lén trén h(f>p c6p pha bao duéi _

(h‘1nh 1.16e); hozftc tr...
Thanh ch6ng xién cbn C6 hai nhiém Vu sau: 

+ Gift ch'o c6p pha thang dung hoac gift c6p pha nghiéng Vé phia sau. -

+ Ch6...
A; 

tubng. Ong Vang 1:1 doan 611g thép, 611g béténg hay 611g nhua, tiét dién éing phzii chlu
dtrgc luc ép nén l,5kN, ...
Kich C6’ thanh giang thép trbn Va tai trqng cho phép néu trong bang 1.3 dé tién sir dung. 

Bang 1.3

Duimg kinh (mm) 5 1 ...
Cac tam C6p pha tiéu Chuan C6 nhiéu kich C6 quy dinh, nén khi lap rap t6 hqp Ch1’1ng
it khi tao ra duqc ngay m6t b6 C6p p...
N6u khoang cach b gifta Cac s1t6n dL’rng nay l6n ho‘n 50cm, tam lat mat khong dap
(mg n61 ap luc C1'.1a h6 bét6_ng thi ph...
c61> PHA C61

T161 dién C6! C6 nhiéu dang: V116ng, C11fr nhat, da giac, trbn; kich l111r6C lai 1116n thay
(161 theo C...
. O. l.I

/ I

F‘ . f'H<nl. .¢9<’cfl/ 
/. I . In

‘Vai/ ‘ / 

E. ‘

bfllbw K

. _2m. u/bu

 

I»

 

IL-

  

 

Con giu...
Gong sét théo lap nho; nhémg vé nhanh chéng hon mqi loai gong khéc, 12_1i bén, sit
dung duqc nhiéu lfin. 

Né'u cgnh né...
5- Cot 1611: dL_mg tfmg tim c6p pha xung quanh c6t thép cc‘_>t; diéu Chinh thing dfrng vi
déng céc géng céch nhau O,7m mé...
50-60

  
 

 

 
  
  

         

72 3

 5050 SA]
1 N11 11

1 
1/

b) 


111k 111180-120/41‘

 

1
'1.
 ...
khoe hon. De‘; ch6ng lttc X6 ngang phii C6 dinh Cic Cot Ch6ng bing Céc thanh giing
chéo hai Chiéu. 

Trong xiy dtmg nhi ...
c61> PHA sAN TAM L6N

C6p pha sin tim lon C6 ding nhu cii bin V61 nhiéu Chin (hinh 1.28a). Cic tim lit
mit ghép trén hef:...
C61? PHA CAU THANG

C6p pha déy tim bic thang duoc dit lén Cip suon doc nghiéng 1 Vi duoc Ch6ng dfr
bén duoi bing Cic Cot ...
- Mu6n c6p pha sim khong tua lén c6p pha thimh déim, thi phéi ké do2_m g6 Ch6ng
dL’mg 4 tai ch(3 c6 dim dpc 6 ben duéi V2...
Thanh gia C6 30 x 60

Thanh giang Thanh van hé trq

, ... ._

Thanh giang

  
 

   
 
 
 

.3'_. .'. '.. “ . .
. K...
ké't Chac Chan Vao C6p pha ma n6 Ch6ng dc”) thi Cfmg C6 nghia la vi tr1’C6t Ch6ng da C6 the‘? 
thay d6i r6i Va d6 Cfmg la ...
* Nhfing uu dié7i1 cfia Cat Ch6ng bang g5 nhu sau: 
- Gia thanh ban dfiu thap
- San sang sf: dung duqc ngay
- Dé dang déng...
Tai trong cho phép P phu thu6c Chiéu cao va cach sir dung C61 (11_Ic dat dting tam hay
16Ch tam C61): 

1. Dinh va Chan C6...
- Phai xac dinh kha nang Chiu 11_rC Cfia dat nén duoi Chan C61 Ch6ng; thoi tiét xau C6
the”? lam yéu dat nén. 

- Né'u ma...
Cac khung phang ghép Cap thanh clan gido kh1m. g‘kho‘ng gian Va Cam Ch6ng lén nhau
thanh nhiéu tang (hinh 1.34); kha nang...
Chiéu cao Cfia giao tru tit 4-10 m; tai trong cho phép 40-80 kN; phai giam bot tai
trong khi Cac Chan C61 mang tai kh6ng ...
50

aoo 11

Van trong
I San céng tac 
u

Tuong dang xay

  

1§§hg‘IssIamsaIsssaI§
3.1mm. 

II"
' §‘§Q§V

Giang ngang C6 ...
CAC LOAI THANH sUoN CH6NG D6 C6P PHA

Bang so sanh m6t Vai loai suon thép v6'i suon g6

, _ , , M6men D6 Trong
Chung 1oa...
* Cac suim thép 6ng d6 ngang c6p pha thanh

  
 

Méc git‘: théng héng

 

Méc git’: 6ng

   

Sudn 6ng thép

* Diim...
— Phai giang Ch6ng ha dan giao that (“in dinh; cac m6i n6i giao g5 phai lién két chac
chan bang dinh, vi nhfrng rung dan...
Vay day la mat bai toan ké't cau. /Khi as xéc dinh duqc Cac tai trong tac dung lén C6p
pha thi: 

— Cac van lat duqc kiém...
Bang 1.5. Ap sua't h6 béténg B lén C6p pha thanh (kN/ mz)
(dé tinh cac thanh giang ngang)

  
 

  

T6C d6 d6
béténg (m...
Néu C6p pha thanh tuimg Chi dat 6 m6t phia, Cbn phia kia la Vach dat dao duoc coi
nhu la C6p pha thfr hai thi Cac thanh C...
Bang 1.7. T6ng tai trong lén C6p pha san

  
 

 
  

 

    
 
  

Chiéu day San (Cm) }_ Téng tai trong (1<G/ m‘...
Ghi Ch1,1Z

— Tai trong H tac dung lén mép san. 

— Ap dung V61 loai béténg y = 2,4 tan/ ms. ‘

— Né'u duo dam san ké't h...
Chuong 2

C6NG TAC COT THEP

A. 1111111 N11_‘:1v1 v1‘-: ' car THEP

Cuong do chiu kéo Cfia bétong nh6 thua curong d6 chiu ...
Bang 2.1

M , th , Cuong d6 G161 h: _m chay
4 C C
a P . giéri han (Mpa) (MP6)

240 380
300 500
400 600
600 900

* Phdn ...
VA1 TR6 CUA C6'r. 'rHE1> TRONG KET CAU

C0‘? thép C1111: Chiu Cac noi 1L_rC phat sinh trong két cau bét6ng C6t thép, do ...
d6 bi u6n V61 g6C' 45° d6 nhap Vao phan trén Cfia dam. Nhfrng doan xién Cfia thanh thép
Chfi ngan Chan so xuat hien Cfia Cac...
Cac dang neo Cfia C6t thép Cha (hinh 2.3) nhu Sau: neo thang (bang luc dinh bam V61
béténg), neo m6C, neo g6C Vuong, n...
- Doan neo In bi u6n Cong 90° (hinh 2.5) can C6 Cac C6t dai b6 sung, nham git": kh6ng
Cho thép neo bung ra. C6 tha r1’1...
b)

Hinh 2.7. Mciy t1_t déng kéo, du0'i, nén thing vd ca‘! C6? thép day
a) Todn. cdn. h mciy; h) So’ (it? ccft thép:...
Miy u6n c6t thép g6m mot dia trim quay duqc, trén dia c6 16 d6 tra coo u6n, bén
ngoii dia c6 nhfrng coc khic dé c6 dinh ...
Nhfmg thanh di cit Cfmg m(f)t kich thu6c duqc xé'p sang bin 6ng lin 6, r6i chuyén doc
sang bin 7 dé 1i'y diu mfrc u6n. Tr...
C6 nhiéu kiéu buic C6t thép: buic chéo don giin (hinh 2.1 la), buic hinh not (hinh
2.1 lb) Vi buic s6 8 (hinh 2.11C). B...
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm

469 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2015/04/thi-cong-be-tong-cot-thep-le-van-kiem.html

Tên Ebook: Thi công Bê tông Cốt thép. Tác giả: Lê Văn Kiểm. Định dạng: PDF. Số trang: 150 trang. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm phát hành: Tái bản năm 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

Thi công Bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm

 1. 1. LI‘: VAN Kn‘s'M Th. S. . /V/ guyéfln ‘h THI CQNG BE WING G61 THEP (Tdi bdn) NHA xufiir BAN XAY DUNG HA NO! - 2011
 2. 2. L61 N01 BAU Thi céng béténg c6? thép la dang céng tdc quan trong nhtft, phéy biéh nhd’t trong ngdnh xdy ditng cd bdn; céng nghé béténg C62 thép dang dbi hcii nhiéu lao dcjng c6 tay nghé cao vd kién thz2'c sdu réng. Dé"ndng cao vd hodn thién kiéh thifc trong linh vitc nay, ccin bé kg? thugit cén ném vftng cd thzjc té’ld~n Z37 lugin, déng thbi ndng tim tbi nghién cz2'u céng nghé hién dqi d'é"dp dung sdng tqzo vdo céng viéc thwfmg nhqit czia minh, hbng mau chéng dwa trinh dé thi céng nwdc ta tién kip trinh dc? khu vz_£c vd thé'gi6i. Ba dang céng tdc: c6}: pha, c633 thép vd béténg czia ddy chuyén céng nghé nay dwdc trinh bay chung vdo mét tqip scich dé’ the‘? hién méi lién quan gi12a chiing vdi nhau, nhcim hodn thdnh nhftng sdn phégm kéi cd'u c6 chdi lu'<_7ng cao. Trong céng tdc céjv pha, sdch gi6’i thiéu mét s6'vc_it liéu thay thé'vdt liéu g5, ngdy cdng khan hiéin ud tén kém, gidi thiéu cdc dang céb pha ludn lwu nhiéu lcin nhu' cdb pha sét, céb pha tiéu chucin, céb pha tcfm ldn. .. Trong céng tdc C6? thép, scich khuyén cdo viéc st? dung cdc sdn phéam céi‘ thép gia céng sin tgzi céng xu'6'ng. Trong céng tdc béténg, scich dé cép n/ iie“u dén qud trinh ché'trén, vgin chuyén mi phdn phéi ho” béténg being ca’c thiéi, ‘ bi hién dai, c6 hiéu sud} cao, nhu' ccin triic, mciy bo'm. .., kéucd viéc nén st? dung h6 béténg thztdng phdam. Muén ddm bdo chcft lu'qng béténg phdi coi trong ca'c khdu céng ta'c nhé nhu' cdn dong, do d‘é}n, bcio dufing h6 béténg, nhzft Id khéu céng tdc kiéwrn tra chd't lwqng béténg, d_a'c bi_ét chli 37 dén uiéc dp dung phu'o‘ng phdp théng ké vdo uiéc kiéqm tra chdi lu'<_7ng. Yéii t6'ché’t lzzqng cbn phu thuéc vdo trinh db hiéii biél ud néjn lam tin chud)n xa’c cfia ccin bé; khéng nhdn nhutmg déi vfii moi sit cdgu thd, my tién, tic trzich trong qud trinh scin xutft. Hy vpng tép sdch nay ddp zZng du'(_7c mét phcin nhz2'ng yéu ccfu cila ban doc, ca’n bé k5: thugit cfing nhw sinh vién. Téc gié PGS. LE VAN KIEM
 3. 3. Chuorng 1 CONG TAC C61-'> PHA 1. KHA1 NIEM Vii c6P PHA Trong ngimh xay dung co bén ké't cfiu béténg vé béténg cc‘>'t thép duqc sir dung réng 1'51 nh'2it; héiu hét céc céng trinh vinh ciru déu 1z‘1m bfmg béténg c6t thép. Trong thi céng bétémg c6t thép thi céng téc c6p pha th‘u'<‘)’ng di déiu. C6p pha tao hinh ké't cfiu be-tong via béo vé béténg trong mat thbi gian déi (véi ngéy dén vE1i tufin) cho téi khi béténg dat c1Ic‘mg do dfi déf t1_1' minh chju téii trong mévi théi. Vay 121 tru'6c khi cé ITIQI cfmg trinh bétbng c6t thép vinh ciru ta phéi tao dung mot cbng trinh tam thbri (céng trinh c6p pha) béng mét lo: _1i vat lieu khzic (bfing g6 ching han), giéing hét céng trinh béténg vinh ciru. Tuy cong trinh c6p pha IE1 tam thc‘I'1 nhung n6 vfin dbi héi dc) vfxng chiic, db (in dinh dé chiu duqc moi Iqc téqdung khi d6 béténg, déng thbi phéii bén léu, sir dL_mg dLI'C_)'C nhiéd liin dé giém bét chi phi, lai phéi nh¢ V2‘: tién dung dé giitm thiéu céng lao déng kip rép vé thzio dc”). Bimg phan tich chi phi (béng 1.1) cho tha'y t)"I lcf: kinh phi déxnh tré céng lao d<f>ng 121m c6p pha 151 khzi 1611. Bing 1.1. Chi phi cho cfmg trinh dim dung, céng nghiép béng bétong c6t thép T3’! le phi % Céc chi tiéu M’ Phi lao dcfmg Phi vat liéu Téng chi phi C6p pha 22 6 C6t thép 6 19 Béténg 8 I2 Cric vat liéu kheic 9 18 *+— L Téng ccfmg L 45 . 55 G/11’ clni: Thi liéu Gila CHLB D130.
 4. 4. Hien co’ nhieu can be ky thuat chua that coi trong cong téc c6p pha, nhieu Cong trinh sap d6 khi dang thi Cong due betong gay thiet hai nguori va ciia; khéng may Cong ty xay lap da co duorc be h6 so thiét ke c6p pha hoiin chinh truérc khi khbri Cong xay dung cong trinh va thuimg van zip dung bien phép thi Cong cop pha c6 truyén thieu cfii tieh, thanh ra tieu phi khai nhieu vat lieu va cong lao dong cho m6i m3 betong duc. Sun day Id nhzfng diéu. ccin [ml 5» k/1i t/1:'e"rke"z: é]) pha c/ Io céng trin/1: — Ty le chi phi cho Cong tac c6p pha, theo bang 1.1, khzi cao (28%), vay can danh thori gian nghien cfru cac kiéu ca'u tao c6p pha vs; céng nghe che'tz_10 c6p pha cho phu hop véri Cong trinh. + Phi laoideng va phi vat lieu cua Cong téc c6p pha chénh lech nhau kha lérn (22 ~ 6 = 16%); vay khi nghien cL’ru vé c6p pha khéng nen chi xét rieng yeu t6 vat lieu, ma can chu y ye'u t6 lao deng (gia cong, lap dat va thao do). + Chon loai vat lieu lam c6p pha cho phii hop véri kh6i luqng Cong viec 16’n hay nhb, thori gian thi Cong ngén hay dai. + Lap ke' hoach thi Cong betong nham tang s6 Ian six dung (dc) luan 1u'u) ciia c6p pha trong Cong trinh. S6 lan sir dung c6p pha khong chi phu thuec ke't cau chiu lL_rc cfia c6p pha, ma con phu thuec ca vao chat lu'c_mg be mat c6p pha. Chat luorng be rneflt thap thi de luan luu giém,1chi phi tang. Dc“) luan lu'u c6p pha phu thuec vao thoi gian cho dori thzio dc‘! khuon; théri gian cho’ dqi nay l2_1i phu thuec mac betong va loai ket ca'u cong trinh. + Kl1i thie't ke' c6p pha can quan tam den viec tieu chuéin héa caic be phan c6p pha sao cho chung dung duqc nhieu Ian, ('3 nhiéu noi. Nen lap nhfmg be c6p pha tieu chuéin v6'i nhieu modun kich thuéc, nhieu modun cuong do chiu luc, zip dung duqc cho nhiéu (dang ket ca'u khzic nhau. Chang han, thanh suém do ben duéti cop pha day C6 the lam bang nhiéu loai vat lieu (g6, thép hinh, thép Cing), nhieu kich C6, nhieu kha nang chiu luc khzic nhau. + Can lap bang tinh sfin cac tai trong cho phép cho timg be phan c6p pha trong moi dieu kien sir dung. Th6ng nhat each xéc Clinh cac tai trong thi céng, xéc dinh ép luc ciia 116 beténg len moi dang c6p pha; tai lieu cfia My cho biet zip ll_l'C betong trong c6p pha cot 1611 horn zip lu'c betong trong c6p pha tuémg. Ap luc ngang cua h6'betong con phu thuec céch thfrc d6 betong Va dung tich thung chfra hf}. - Hai thanh phfin chfi yeu cua c6p pha duc betong toan kh6i 121: + Phfin lat mat, de tao hlnh dang ket cau. 1: Phan ch6ng dot, dé dam béio vi tri, de 6n dinh, d6 vfmg chic cho phfin lzit mat.
 5. 5. A. PHilN Lin Ml_lT BllNG wfn Lufau aft CAC YEU CAU D61 V61 MAT LAT VA PHAN LOAI Mat lat cfia c6p pha tiep xfic v6i he beteng, tao dang hinh Va kich thu6c ket cau theo clung yeu cau thiet ke; doi khi mat lat ce'p pha con tao duimg nét trang tri cho be mat beteng (kheng t6 trat). Mat lat c6p pha phai d6n d6 luc phat sinh khi d6 beteng Va truyen luc nay len phan ch6ng d6. Ctic yéu cciu dtii vo’i phzin ldt mgit czia crfp pha: - N6 phai lam bang nhimg loai vat lieu thich hep v6i he beteng, nghia la chat lieu kheng anh hu'6ng den phan ting h6a hoc trong qua trinh dong cling cila ximang, deng thoi chiu dung duqc tac dung hfiy hoai cfia he beteng tL1’O'l. — N6 phai the hien dang hinh dang, kich thu6c Cac be phan ceng trinh; kheng bieh dang: Cong, Veng, phinh trong suet qua trinh dtic beteng. - N6 phai that kin khit, kheng de nu6c ximang va cac hat cet lieu nh6 chay ri ra, lam hu hong mat ngoai ciia beteng va chat luqng da beteng. — N6 kheng duqc dinh bam qua chac vao beteng de viec thao b6c va lam sach c6p pha duoc de dang, kheng gay hLr hai vat lieu c6p pha. - N6 phai ben de sir dung duetc nhieu Ian. Trong met ceng trinh kheng nhat thiet chi dirqc sir dung met loai mat lat c6p pha, ma can 06 nhfing loai mat lat rieng cho mei dang ket ca'u beteng. ‘ Tam phdn loqzi cdc mqit ldt ccip pha nhusau: Theo vat lieu: — Mat lat bang van Xe. - Mat lat bang cac vat lieu Che bien ti! ge (van ép, van dam baol 1). - Mat lat kim loai (ten hoac nhem). — Mat lat bang vat lieu nhua composite. Theo dac tinh be mat: - Be mat beteng theng thuong (can to trat). — Be mat beteng trang tri (kheng can to trat). Theo s6 Ian sir dung: - Sir dung met lan. - Six dung vai ba Ian. - S1} dung luan luu nhieu Ian (Vai chuc, val tram Ian)
 6. 6. DAC TiNH KY THUAT CUA Ge C6P PHA Trix met Vai loai ge 06 de axit cao, can tre su' deng cling ciia ximang, lam mat beteng de long 16; con hau het cac loai ge deu sir dung duoc de lam Van lat mat cep pha. Ge la Vat lieu xep, kheng den g nhat, c6 the hat nu6c hay [hai nu6c tuy thuec vao mei tru'(‘>’ng xung quanh. Khi de am khi trei cao hoac thap hon diem bao hoa cfia sqi ge (25- 30%) thi the tichge se thay dei, hoac trucmg n6’ hoac co t6p Va cong Vénh. Khi d6ng Van lam cep pha can chti y den sir bien dang nay cfia ge. Sir bié'n dqmg ciia Van ge kheng chi phu thuec Vao de am cila n6, ma cen phu thuec Vao Vi tri cila thanh Van da nam tai Che nao trong than cay ge (hinh 1.1): Hinh 1.1. Biéh dang co tép win win _'e' l- Xe Van theo hu'6ng tiep tuyen Veng dei; 2- Xé Van theo huéng Vueng g6c v6i cac vong dei; 3- Xé Van theo hu6ng xien V6i cac veng deti De co t6p theo hu'6'ng tiep tuyen: on, = 0,24% theo hu'6ng xuyén tam: on, = 0,12% theo huémg doc cay ge: on, = 0,01%. . Thanh van xé theo hu6ng tiep tuyen V6i cac Veng dei, khi khe se bien dang Va cong h‘1nh mang, chieu reng van giam di, hau qua la phat sinh khe he gifra hai thanh Van ghép gan nhau, dan den ro ri nu6c ximang. Thanh van xé theo hu6'ng vueng g6c V6i Veng dei, khi khe chieu reng Van cfing giam, nhung van kheng cong Venh. Mei than cay ge chi cho duoc se it loai van nay. Ve phuong tien tiet kiem ge ta kheng the six dung toan loai van nay de d6ng cep pha duqc Thanh Van xé theo hu6'ng xien (g6c 30°) v6i cac veng dei thi Van se chiu bien dang trung gian nhieu phia.
 7. 7. CHAT LUONG 131% MAT VAN XE Van Xe C6 hai loai be mat sau: — Be mat de nham - Be mat bao nhan met mat, hoac Ca hai mat * Van Xe mdt nhdm C6 de dinh bam V61 beteng kha 1611 nén kh6 thao b6C. Tru6c khi dlic beteng phai tao met 16p cach ly Cheng dinh (quét nu6c Vei, nu6c dat, dau thait 1) de de thao dfr Cep pha Va bet hu heng Van. Cac Van ge Cen in han len mat beteng tao sir dinh bam let cho 16p he te [rat trang tri sau nay. Van xe mat nham dimg lam Cep pha tuy re tien nhat nhung sir dung n6 lai kheng kinh te Chiit nao, Vl mei thanh Van chi dang duec hai ba lan da hu. * Van xe m(_It bao nhcin it dinh bam Vao beteng ho'n, nen C6 nhfrng u'u diem sau: - Thao d6 Cep pha de dang. - C6 the son Vei, te trat, 6p lat tr1_1C tiep len mat beteng duoc. — Gia thanh Van Xe mat nhan tang 1,1 Ian so V61 Van Xe mat nham, nhu‘ng s6 lan six dung tang len 8-10 lan. Van Xe kheng bao nhan phai day 25mm; reng 200mm Va dai 3 - 5m. Kheng nén dang Van reng ho‘n 200mm, Vi Van Cang reng thi Cang de sinh Cac vet niit co t6p Va de Cong Venh. - Van bao nhan met mat phai day 23mm. - Van bao nhan Ca hai mat phai day 22mm. Cbn muen tao met dang trang tri cho be mat beteng thi chieu reng Cac thanh van phai that bang nhau. CHAT LUONG CANH MEP VAN X1": Theng thuong Canh mép Van Xe C6 dang phang. Khi yeu Cau Cac mach ghép nei Van phai that kin khit m6i can gia Ceng mép van thanh nhfrng meng ghép. C6 may dang meng ghép nhu sau (hinh 1.2). Wee as ifiyga Hinh 1.2. Ccic m_0‘ng ghép van a) Mging so"4; I7) M_0‘ng tam gizic; c) Méng chi? nhét
 8. 8. Meng so 4 C6 uu khuyet diem sau: + Don gian, de gia Ceng + De kin khit kheng tet + Kheng tranh duoc hien tuong tao go tren mat beteng; Meng lei tam giacz + De kin khit Ciia mach Van tet hon + Viec ghép Van de dang + De en dinh gifra hai thanh Van ghép tang, nen kheng tao go tren mat beteng Meng Chit nhat: + De kin khit 161 nhat + Viec thao d6 Cep pha kh6 khan Va meng mau hu' heng + Gia thanh Cfia Van C6 xoi meng 6 Canh mép l6n hon gia thanh Cfia Van C6 mép phang la 10%. DAC TiNH K1? THUAT CUA VAN LAT MAT * N111?/1g zru d1'éi/11 (Lia Vain ge Xe’: — Van ge Xe lat mat Cep pha thich nghi cho moi loai ket Ca'u beteng; n6 C6 the tao ra nhieu hinh dang Va nhieu kich thu'6C khac nhau, Ca khi can tao ra nhfmg be mat Cong, nhfrng be mat kheng theo tieu Chuan nao. - Van ge, nhat la Van mat nham C6 kha nang hat nu6C Va loai trir bot nu'6'c trong he beteng khi dam Chat, ket qua la be mat beteng C6 rat it Cac bet re. ~ Van ge de cua duc, de khoan le hoac déng dinhlien ket, lai nhe, gia thanh ha hon tam lat kim loai. * Nhfing klmyéi diéh1 ciiu vcin g5.1'é’. ‘ - N6 hat nu6C cfia he beteng tuoi lam Cho beteng kheng Cen dit nLr6C Cho viec they h6a ximang, do d6 Chat luong mat ngoai beteng kheng t6't, de bi sin me. De khac phuc tinh trang nay, tru6C khi dfic beteng phai ten Ceng tu6i dam nu6c Cep pha ge; vao mila khe can phai tuoi am Ca mat ngoai cep pha trong thoi gian dai. — De luan luu Cita van thap - De ten that Vat lieu cao - Ceng lao deng lap rap Va thao d6 kha cao Nhin Chung thi viec sir dung Van ge lat mat Cep pha kheng kinh te bang Cac Vat lieu khac. 10
 9. 9. VAN EP LAT MAT C6P PHA Cong nghiep Che bien go 6 Viet Nam da san Xuat duoc nhieu loai tam Van ép Va tam dam bao, C6 kich thuoc l6n (1x1 m Va 1x2 m), day 3,5, 10 den 20 mm. Tam Van ép meng nhat gem ba 16p ge lang dan len nhau theo hai phuong Vuong goc nhau (hinh 1.3a). Tam ép day, C6 it nhat 6 16p ge lang, cfing dan do len nhau theo hai phuong (hlnh l.3b). Hien nay nhieu noi trong nu‘6c da sir dung nhfrng tam Van ep l6n de lam Cep pha Xay dung, nhat la dong dac san beteng. Sau day la nhfing 1}? do: - So V61 Van Xe thi Van ép it Cong Venh hon. Bien dang do trtrong no hay CO top nhe hon, nhat la khi tren mat Van Va Cac Canh mép Van C6 phfi 16p nht_ra bao Ve be mat. — De ben ciia Van ép Cfing l6n hon Van Xe. De dam bao de ben nay nguoi ta bao Ve cac canh mép cila tam cep pha khei hu‘ hong do Va cham manh bang cach Vien Cac thanh kim loai theo Chu Vi tam (hinh 1.3C). Cac thanh nay bam Chac Vao cac mep tam, dam bao mat Cop pha rat phang khi ghép rap Cac tam. C6 noi Con tao le tren Cac thanh kim loai Vien nay de C6 the C6 dinh tam Van ep bang dinh de dang. Hai mat tam Van ép deu da kha nhan, nhung nha may san Xuat Con phii met lop bao Ve be mat tam Van ép. — Kich thuoc Va trong luong mei tam van ép vira sire nguoi lap ghép the cong. Cong lao deng giam dtroc 30% khi sir dung Van ép lam cop pha dL’1c san nha. Cong lao deng giam 8—10% khi sir dung Van ép lam cep pha dtic dam, Cet. — Be mat tam Van ep reng hon thanh Van Xe nen giam duoc se luong dinh lien ket. — Gia thanh Cep pha Van ep C6 the cao hon gia thanh Cep pha Van Xe t6i 3-4 lan, nhirng van ép lai dong ben hon; tuy gia thanh cao nhung lai duoc den bo boi s6 Ian luan ltru 1611 hon. ‘ Hinh 1.3. Cd}: {go trim vcim :51) u) Vain <51; 3 /61); /1) Van ép bciy /0'1); L‘) Ccic than/1 viéh mép Vcin ép 11
 10. 10. UNG DUNG Cep PHA VAN EP Cac tam Van ép sir dung de lam c6p pha thuong phang (khong Cong), Chang han nhu Cop pha san nha. Con dong tam Van ép lam Cep pha tuong thi phai Chen be phan Cheng do n6, Chen Vi tri dat Cac thanh giang ngang gifra hai tam thanh, sao cho se le de luen Cac thanh giang Xuyen qua hai tam thanh la it nhaf, deng thoi kheng tao nen Cac mach ho l6n. Nhfmg tam Van ép meng hon 10mm thuong kheng dii Cfmg, phai dong n6 ket hop V61 Cac khung suon ge de dam bao de Cimg cho Van lat; hoac ghép tam Van ép meng nay len lop Van Xe dat thua (Van Xe day 4 - 6 Cm, reng 12 - 14 Cm, dat cach nhau 2 Cm) tao thanh (tam Cep pha kha Cfmg. Nguoi ta Con Che tao nhfmg tam c6p pha l6n bang Van Xe Va Van ép ket hop (hinh 1.4): Van Xe dat nam, tao lop gifra, day 25 - 30 Cm, lam Viec nhir dam; Con mat lat ngoai gem met hay Vai ba l6‘p Van ép. L6p gifra Va Cac 16p ngoai deu lien ket bang keo dan. Loai tam l6n nay dat tren cac gei t1_ra, cach nhau l(ha l6n. ' Cac tam Van ép day tren 20 mm duoc coi la tam chiu ll_l'C doc lap. Khi nay khoang cach gifra Cac gei ttra Cfia be phan gia do Van lat phai tinh toan theo 1511 trong tac dung Va do Veng cho phép. Cac tam van ép meng (day 4 mm) kha mem deo, C6 the dong lam Cep pha-Cho cac be mat Cong. ‘ _ ___/ - I/ /». x1r/ /n 7/Ifl §% -, m,, ,_W, ,, ,m, ‘ , , a) b) c) Hinh 1.4. C1214 too ta‘}n'c0‘]) pha bring win ép vd vcin Xe’/ cé? hop a) va L‘) trim ha 167); /2) [din mim I677 GIA CONG BE MAT VAN EP Kinh nghiem sir dung Cho thay selan luan 1u'u Cep pha Van ép kheng Chi ph1_1 thuec Vao Cau tao Cep pha d6 ma pl'1l. _l thuec Ca Vao Chat luong be mat- C6 hai loai be mat: — Be mat khong gia Cong Cai thien. - Be mat C6 gia Cong Cai thien. 12
 11. 11. * B? mt}! kha‘/ lg gia co‘/ zg rdi rhién, vi théng thuong hai mat vein dfi duoc mini khai nhiin. Loai bé mat nily thiim nuoc nhiéu hon 1o2_1i bé mat c6 gia céng céi thién, nhung thfim nu'6c it hon bé mat vain xé. S6 léin sfr dung luan luu tfim c6p pha vain ép tuy thu(_‘>c vz‘1o d6 ch6ng béo mbn bé maflt, tL’rc phu thucfwc v2‘1o dc) cfmg rén cila lop g6 dain trén mzfit; nhung dL‘1 thé’ nao thi dc} luan lu'u cua c6p pha c6 bé mat khéng gia cong cfing nh6 hon c6p pha c6 bé mat d5 gia cong céi thi€_: n t6'i l0 -15l2“in. H6 béténg dinh bzim nhiéu lén bé mat c6p pha khéng gia céng nén khi b6c do c6p pha, bé mzfnt fly khéng sach, phéii t6n céng lao dcfmg lfim vé sinh bé mat truérc khi sir dung l2_1i c6p pha. * Bémgir win ép (:6 gia (. 'c3I1gaii tlu. '_e‘n lé nhfim muc dich: — Gifim dc) théim nuoc thénh khéng théfm nu'6c. — Tang sfrc chju tzic dcfmg co hoc, nhu luc mbn khi d6 béténg Vao c6p pha. - Gifim do dinh bém cfia h6 béténg voi c6p pha. M6! khuyé't diém cfia bé mat gia cong céi thien 121 khéng khi, trong qué trinh dfim Chat 116 béténg, hfiu nhu khéng C6 l6i ra ngoéi, hoac chi thoét ra it mil théi, nén hinh thimh nhfrng bot khi khzi Ion trén mat bétong; chung chi’ 151m xa'u mat ngoai, khéng énh huérng g‘: dén cafiiu trtic béténg céi. * Ccii tlzién be‘ mcjt co‘); pha vein ép 151 sir dung céc loai nh5L_ra t6ng hop hay loai méng méng po1yétylen. ..; céc vat lieu nay dinh bzim chéc Ién toim b6 bé mat vain ép, khéng lam hai dé'n dc) dong cL’mg cfia ximéng, khéng lflm thay d6i mau‘ séc cfia bétong. Czic czich gia cong céi thien bé meflt vein ép nhu sau: - Quét phfi lop nhua phénén lén mat vain ép, r6i ép n6ng. Phuong phép it duoc ép dung vi sau mot thoi gian tren 16'pnhL_ra phfi mat niiy xufit hien nhfmg vé't m’It do dc) dan h6i ci’1a nhua thép. — Dén lén mat vain ép mot loui méng méng, chéng h2_1n nhu mémg nhua phénénphoécmandéhit V51 ép 6 nhieft dc‘) cao ép suit cao, thi sé duoc m(‘_)t 16’p phfl kin dim h6i. Chfiit lu'c_mg bé mat phu thu(‘>c chiéu dfiy cua méng: Luong vat lieu mimg nzjng: I00 gam/ mg, cho s6 lfin sfr dung nhé. Luong vat Iiéu milng néng: 130 gam/ ml, cho s6 léin sir dung trung binh. Luong vat lieu mémg neflngt 260 gam/ m2, cho s6 léin sir dung cao. T6m lai, S6 léin sir dung luan luu vein ép néy trong khoéng: 15 - 50 léin, tuy thu6c chéft luong bé Inzfut. - Quét phu 16p nhL_ra polyme c6 c6t soi thfiy tinh thi cuong dc} ch6ng bao mbn cfia vain ép tang lén nhiéu vii s6 Ifin st’: dung cao t6i 15012‘in. ’ 13
 12. 12. DAC T1’NH KY THUAT cI’JA VAN EP Cac tam van ép co kich thuoc rong lon, c6 56 Ian sir dung luan 1u'u cao; né'u dung chong lam cop pha cho nhfmg bé mat san rong thi SE: - Giéim cong lao dong. - Giam thoi gian thi cong. Nhung do chi phi’ dfiu tu Ion, gia thanh cao, chi nén dung loai c6p pha nay khi s6 lain sir dung lon. Can 1u’u )7 dé'n do truomg no cua nhfmg tam cop pha moi duoc sir dung lfin dau. D6 fim cua c6p pha moi thuong tha'p hon 10 - 15% do zim cua no khi dfi sir dung nhiéu lzin; toc do thay do] do fim phu thuoc Vao cfiu tao tam va lop céi thicfen bé mat. D6 trzinh nhfrng bién dang nhu truong no, hay ném ke_: t khi thao do c6p pha, c6 thé tuoi am tam c6p pha moi dung Ian dfiu trong Vai ba ngay. Cac tam cop pha go dan co bé mat cai thién chong tham van mau hu hong né'u nhu‘ khi am ti‘: h6 bétong tham nhap duoc qua cac canh mép van. Tai cong truong nén han ché viéc pha cat cac tam c6p pha lon. Khi d5 sir dung nhiéu lfin, cac canh mép c6p pha bi hu hai, can phai tié’n hanh bao vé chung lai bang lop son chong tham. T1NH CHAT co HQC CUA VAN EP Duoi ap lL_rc cfia ho bétong, c6p pha van ép bi u6n, mu6n xac dinh chiéu day cop pha va khoang cach gifra cac g6i tua, can tinh (mg sua't u6n cho phép trong van ép, mu6n xac dinh do vong, can bié't kha nang chong u6n E1, (3 day modun dan hoi E phu thuoc Vao huong tho go trong lop van ép trén cung, s6 lop van ép, do 2‘im Va chat luong go. Being 1.2 cho nhfmg s6 liéu vé vén ép (cua CHLB Dfrc) do tham khéo. Bang 1.2. Van ép kho Ion dung lam cop pha (dtf) 5m 12%) g - Céc gia tri nho nhfi't (N/ mm! ) Chiéu day van (mm) ‘ Cuong dc‘) chiu u6n Modun dan hoi E 6 - 12 46 5000 Trén 12 35 4000 6 20 2000 6 — 12 30 2500 Trén 12 40 * 4500 D6 aim thuc té ngoai cong truong thuong Ion hon 12%, nén modun dan hoi E giém di 20%, ctrong do chju u6n giam 30%. Huong tho go 14
 13. 13. DAC T1NH KY THUAT CUA coP PHA DAM BAO Van dam bao co sir dung nhiou loai nhL_ra tong hop lam chat dinh ké't. Do chiu nuoc cfia van dam bao phu thuoc Vao cac loai chat dinh kot nay. Van dam bao day tron 20 mm duoc coi la vat liou chiu 1u'c Va dfing lam cop pha‘tam lon giong nhu van ép, nhirng kha nang chiu cac tac dong co hoc thi thap hon van ép. Tuy theo dung trong (650 — 800kg/ m’) cuong do chiu uon cfia van dam bao la 20 - 30 N/ mmz; con modun dan hoi E = 3000 - 4500 N/ mmz; nghia la nho hon modun dan hoi ciia van xé la 15 - 30%. Van dam bao thong thuong khong chiu nuoc, khi bi tham nuoc van truong no Va so Ian si'r dung luan luu khong qua 10 lan. Van dam bao duoc phi: mang polyme mong, tham nuoc rat it, non so Ian sir dung luan luu lon hon. B. cfip PHA KHTJNG mine viju uEu afi cop PHA SAT THEP * S0 sa’nh vz_2t liéu szft thép voi vz_2t liéu go thi thzfy stir thép C6 nh1Z’ng dcjc diéivi. sau: - Cuong do thép lon gap 14 lain cuong do go. - Modun dan hoi ciia thép lon gap 20 - 30 Ian modun dan hoi cfia go. — Trong luong thép lon gap 12 Ian trong luong go. - Thép it bion dang hon go. - Thép khong chiu anh huong cfia do am. — Thép chiu dung bao mon tot hon go. * N/7I7n. g u’u khuyéi diéin ctia co‘)? pha stir. ‘ - S6 Ian sir dung luan 1u'u kha lon (toi Vai ba tram Ian). - Do bat bion dang cao. - Do bon lon, thoi gian sir dung kha dai né'u bao quan chong gi sét tot. — Bo mat bétong doc cop pha thép kha phang, nhan. - Mat cop pha thép khong hfit nuoc, non do tao ta nhfrng ro bot tron mat bétong. - Chi phi dau tu cho tao cop pha thép cao gap 2 — 3 Ian so voi cop pha go. Vay, so Ian sir dung luan luu cop pha thép phai tron 50 Ian moi co loi. Trong Xay dung nha o diou nay co tho thL_Ic hion duoc, Chang han khi Xay dung 120 don nguyon nha o’ nam tang thi moi bo cop pha thép c6 tho duoc six dung don 300 Ian. 15
 14. 14. Lo dinh Lo cal con giun 6) H inh 1.5. a) co}: pha thép tiéu chuzfn C6 nhd; b) C0‘); pha thép rdin Ion; c) co? ) pha ton Id cu_o‘n fro‘): Truoc day, cop pha thép chi sir dung o nhfmg cong trinh lon Va phfrc tap nhu cong trinh cau, cong trinh thfiy loi, noi cop pha phai chiu tai trong lon, bo mat cop pha chiu Sl_I bao mon manh, cong truong co san nhfmg can truc, may nang khoe, gitip Vioc lap rap cac tam cop pha thép lon. Ap dung cop pha thép or nhfrng noi nay to rang la co loi. Gio day, cop pha thép da duoc ap dung cho nhiou loai kot cau cong trinh lon nho khac nhau, trong do co cop pha cot, cop pha tuong, cop pha dam san ciia cac cong trinh dan dung Va cong nghiop. Vat liou lat mat la nhfmg tam ton day 2 - 5 mm. Khung suon do tang do cong Va do on dinh cho cop pha gom nhfrng thanh thép hinh L Va 11, dat or phia sau mat lat (hinh 1.5 a Va b). Cac tam cop pha thép lion kot Voi nhau bang bulong, bang kh6a ném hay khoa moc, tat ca dou lam bang sat thép, do thao lap. 16
 15. 15. Cac tam cop pha thép duoc cho tao san tai phan co khi thanh nhiou loai lich co nhat dinh, goi la cac tam c-6}) pha tiéu chucin (dinh kinh), do giam chi phi, nang cao nang suat Va chat luong, hon la cho tao chting riéng cho tfmg cong trinh. Cop pha thép tiéu chuan co nho (l,5x0,5 m) la loai cop pha da nang, chiou Tong lon nhat la 50cm, dfing do doc cac kot cau khong you cau cao vo chat luong bo mat. . Cop pha thép co lon (3,3x2,4m) dimg do doc tuong cac cong trinh nha or, cac noi you’ cau chat luong bo mat phai cao, do luan 1u’u phai lon. Khac Voi cop pha go co truyon, cop pha thép tiou chuan khong tho lap rap tily tion duoc, ma phai tuan theo mot thiot ko d_a soan thao ky tir tru'oc, trong do ngoai cac Van do ky thuat con phai giai quyot cac van do to choc nhu: binh do lap rap chi dinh cho dat‘ tong bo phan, cac doan thiou trong phai bil, ko hoach lap do cop pha, cac thiot bi nang chuyon cop pha Va thoi gian sir dong cac thiot bi do. Khi da c6 ko hoach lap do cu tho roi thi khong can cong nhan tay ngho cao; chi phi lao dong co tho giam toi 40% so Voi khi sir dung cop pha go co truyon. cop PHA BANG TON LA Do la nhfmg ong bang ton la, day 1 - 2mm, cuon theo duong xoan 6c (hinh l.5c), duong kinh ong toi 60cm, chiou dai ong toi Vai ba mét, cho tao tai nha may Voi duong han xoan. Cop pha ton ong dang do tao ra lo trong trong kot cau Va no so nam lai trong botong, hoac dong do lam cop pha tron Va boc no ra khoi bétong theo tirng dai hop. So Voi cop pha go tao mat cong thi cop pha ton tao mat cong ré tion hon, ton it thoi gian thi cong hon. cop PHA NHoM Tuy nhom nho hon thép, song 1l1C dau nguoi ta khong co y dinh dang nhom lam cop pha, Vi nhom bi an mon trong moi tmong kiom cfia bétong. Nhtrng, nou nhom c6 pha hop kim nhu ma-nhé, kém thi khong bi chat kiom an mon, non lai co tho diing nhom lam cop pha diroc. — Cuong do chiu uon cfia nhom lon hon cfia go 6 - 101an. — Modun dan hoi ciia nhom lon hon go 7 Ian. - Cuong do chiu uon cfia nhom chi bang 90% cfia thép. — Modun dan hoi cfia nhom chi bang 33% cfia thép. - Dung trong ciia nhom chi bang 65% ciia thép. E — Nhom khong bi gi sét nhu thép. - Gia tion cfia nhom gap 7 Ian gia cfia go lam cop pha. 17
 16. 16. Do gia thanh cao non Cop pha nhom chi du'oC dfing trong nhfmg truong hop dac biot, Chang han o noi Chat hop, kho thi Cong, you can Cop pha phai that nho. cop PHA LUoI THEP To lau luoi thép da du'oC dang lam non do to trat Iran treo, ngay nay luoi thép cIu'o'c dang do lam cop pha doc botong. Cac tam luoi thép kha mong, mat luoi 5x5 mm, duoc buoc Vao Cac Cot thép Cfia kot Cau bang day kom déo, cach doan 20 cm; do Chong phinh luoi thép duoc gia Cuong o phia ngoai bang nhfmg thanh nop. Khi doc botong, Cop pha luoi thép do ho Chay thoat ra ngoai, khoang Chimg 1-4 l/ ml, lam mat bétong dlic bi san siii khong nhan. Cop pha luoi thép duoc diing do tao mat bon Ciia khoi diic (mach ngimg) ma sau do so con doc Cac khoi khac bon Canh nfra. Cac luoi thép nam lai trong bétong Chi thao do Cac thanh nop gia Cuong bon ngoai. Cop pha luoi thép Con dang do dtic cac kot cau C6 do doc nghiéng, Chang han nhu’ mai Vom (hinh 1.6). Lam Cop pha luoi thép hai mat nhu’ khi doc tuong nghiong thi rat kho thtrc hion. Lam Cop pha mot mat thi khong tho do Va dam botong kot cau du'oC. Khi nay six dung Cop pha luoi thép Cho mat bon kot cau nghiong la rat thich hop: no gifr ho botong khong Chay Vai Va cho Cac bot khi trong ho thoat ra do dang, sau khi botong kho Cong bo mat ngoai nham dam bao lop ho to trat bam Chac Vao kot cau. Hinh 1.6. C 6]) pha lirdi thép m0’ng mu}! ngoai moi vom 1- cot thép; 2- cop pha luoi; 3- (3 cim mo o luoi do do bétong. 18
 17. 17. * Mciy dgic diéin (‘Lia coi) pha lztoi thép. ‘ Lu'oi thép la loai Vat liou dang tam mong, do tao ra nhfing hinh dang can thiot Va do lap dat, non rat thich hop do lam Cop pha cho nhfm g bo mat cong. N6 1a loai Cop pha “trong suot”, nghia la C6 tho nhin thay ho botong trong khi doc Va loai trir duoc Cac khoang rong hinh thanh trong kot cau. C6 tho mo Cac o Cira trong Cop pha luoi do do Va dam botong sau do moi lap dat lop luoi day o Cira lai. Can chon thanh phan cot liou theo kich thuoc mat luoi Va dang ho botong kho, Co do sot O - 3 cm. Trong qua trinh dam rung sfia ximang so lap kin cac mat luoi, Va Cop pha luoi thép nay Ian Vao trong botong. cop PHA NHUA ToNG HOP Nhira déo C6 rat nhiou loai Voi tinh Chat khac nhau. Loai nhira dang lam cop pha doc botong can clap (mg Cac you cau sau day: - Phai Cong, ran Va Co Cuong do cao do Chiu tinh tai. - Chiu duoc Cha sat, mai mon. — Gia thanh ha. Loai nhua co cot soi thfiy tinh dap (mg duoc hai you can dau tien. Nguoi ta san xuat ra nhfmg tam nhua 1><2,4 m, day 0,5 — 15 mm; dung cua do pha cat tam nhua thanh Cac manh nho. * dqic diam ciia coi) pha nhira Id. ‘ - Dung trong 1.300 - 1.800 kg/ ma tity thuoc thanh phan, nhu’ Vay la no kha nho. - C3 nhiot do binh thuong (t° < 50°C) do on dinh ciia hinh dang kha cao. - Khong bi gi sot hay an mon boi xang, dau, mo, cac Chat kiom, axit you. - Kha nang Chong Cha sat, mai mon Ciia nh1_ra thua sat thép, nhu‘ng bo mat nao bi hu mon, C6 tho sira chfra duoc bang cach phun mot lop phii mat moi. cop PHA DAT Cop pha doc kot cau mai V6, mai Vom botong Cot thép nhip lon do kha phL’rC tap, n6 lai o do cao lon so Voi mat dat; tir lau Cop pha dat da duoc ap dung do doc loai kot cau mai dac biot nay. - Tron mat bang, nguoi ta dap mot khuon mau bang loai dat dinh roi sira khuon cho dong kich thu'oC Va hinh dang Cong Ciia mai Vom. Sau d6, phfi lon bo mat khuon dat mot lop botong nghoo, hoac phfi mot lop ho ximang, roi lai lot mot lop cach 1y chong dich bang cac tam Vai nhtra tong hop. Khi da doc Va bao duong botong xong, nguoi ta moi nang kot cau mai lon Vi tri thiot ko bang nhfrng thiot bi nang khoe. 19
 18. 18. -‘Cach thfr hai la dap khuon dat lon cao toi do cao dat mai Vom roi moi dlic botong mai. Thao do khuon bang cach moi dan dat bon duoi kot cau mai bang tia nu'oC cao ap. Voi phuong phap phun ho botong (mtic 3.39) C6 tho diic duoc nhiou dang kot cau mai Vo mong (hinh 1.7). ® @ o @® Hinh 1.7. Ca’c dang mcii V0’ moing cop PHA BETONG coT THEP KHONG THAO Do Do la nhiing tam botong cot thép dfic san, day 4 - 8 Cm, Co Cuong do cao hon botong doc tai cho, Va so nam lai trong Cong trinh, lam thanh tam op mat ngoai. Mat trong tam cop pha duoc lam nham bang cach rac da dam nho, do tang do dinh bam giiia hai lop botong Cfi Va moi Va C6 nhfrng quai cau nho ra, do neo Vao botong khoi doc. Kich thuoc Cfia tam cop pha phi} thuoc Vao noi cho tao Va soc nang Ciia thiot bi C6 san, da C6 nhfrng tam cop pha botong lon toi 2,5x5x0,08 m. Truoc khi dtic tu'o‘ng, Cac tam cop pha duoc lion kot on dinh Vao khung Cot thép cling ciia tu'o‘ng. Nhu' Vay, Cong tac Cot thép phai tion hanh truoc Cong tac coppha. Nou khung cot thép tuong khong dii cong thi lion kot hai tam Cop pha doi dion bang Cac thanh bulong giang ngang (hinh 1.8) hay bang Cac Chan Chong xion phia ngoai. 1- tam botong doc san 2- Cop pha go hay sat 3- mong duoi ca 4- botong doc tai cho 5- suon dong 6- bulong giang trong ong Vang 7- miong dom 8- lo bulong lap bang ho ximang. Hinh 1.8. C 0'}; pha bétong dtic scin 0'}; mt}! !u'o"n. g 20
 19. 19. Nhfmg tam cop pha khong thao do nay duoc coi nhu la thanh phan tiot dion tinh toan Ciia kot cau botong cot thép, so lam Vioc kot hop Voi phan botong dtic toan khoi. Cong lao dong cho loai Cop pha nay giam 80% so Voi cop pha go Va giam 40% so Voi cop pha sat thép tiou chuan. Cop pha botong Cot thép duoc san xuat theo phuong phap Cong nghiop, C6 cuong do cao, khong tham nuoc, mat ngoai nhan dop, thuong duoc sir dung do dtic Cac khoi lon co hinh dang don gian. cop PHA BETONG TRANG TRi Khi diic botong Cac kot cau thong thuong thi mat ngoai Ciia botong duoc quan tam Vira phai, you cau Chinh doi Voi Cop pha la Cuong do, do Cong Va tiot kiom. Con khi muon sir dung ngay Vat liou botong thay tho cac Vat liou trang tri mat ngoai khac thi nguoi tho cop pha phai co tay ngho cao moi cho tao duoc Cac kiou Cop pha dap ong duoc muc tiou trang tri nay. - Tao mau sac cho botong. Dang ximang thong thuong thi mat botong chi co mau xam tro. C6 tho cho tao ra nhiou gam mau sac cho botong bang cach pha thom phu gia mau Vao ho botong hay quot lop ao mau sau khi botong da kho cling. Phu gia hoa mau tron Ian Voi ho botong cho ta mau sac dong nhat Va khong phai. - Khuon hoa van cho botong, loai khuon nay tao ra nhfmg hoa Van trang tri ngay tron bo mat botong doc, C6 tho la nhfrng hoa van diou khac, nhfmg duong gan, nhfrng Van gia go, nhfrng Vion gia gach (hinh 1.9). '/ /// .2.‘ ~ A 1: T. ,_‘~1-2., ./ '. "'42! , , 1 2 34 5 6 ; ‘A Hinh 1 Bélong trang tn’ (1) Bring do 1167,‘ b) Bring hoa win 21
 20. 20. Nhfmg khuon hoa Van duoc gan san Vao trong tam cop pha chiu loc bang dinh hay Vit. Sau khi doc Va bao duong botong mot thoi gian thi b6C Cop pha Va khuon hoa Van ra, so duoc ngay mat botong trang tri. - Mat hoa van nou trong hinh 1.9b duoc thirc hion trong khuon hoa Van lam bang nhtra plastic, bang cao su hay bang go. Mat hoa Van, duoc tao bang cach 16t mot lop ho C6 ximang cham dong Cong Vao mat trong ciia Cop pha khuon da duoc gan san nhfrng mau hoa van noi. Khi lop botong dtic mat dong Cong Vita do do thao do duoc Cop pha khuon thi dilng may phun tia nuoc (hay phun cat) thoi rira lop ho ximang Cham dong cong tron bo mat, lam lo hoa Van ra. - Mat botong trang tri Ciia hai ngoi nha duoc doc trong nhfrng tam Cop pha tao hinh Voi Cac duong gan mtii tam giac (hinh 1.10a), hoac duoc duc doo som (hinh 1.10b) bang boa tho Cong hay btia may. 17) Hinh 1.10. Bétong trang tri a) B5 mgit dtic hcing k/ mo‘): tgzo kinh, ’ 17) Ba mgit dujac gia cong co! khi 22
 21. 21. c. ciiu mo car PHA citc «Er ciiu cop PHA MONG BANG Mong bang thuong dai, nhtrng tio’t. dion khong lon. Nou dat non kha on dinh thi c6 tho doc mong bang ma khong can lam cop pha, dao ranh mong thang dong Va lay Vach dat thang dong do lam Cop pha cho mong bang (hinh 1.11). ’ ’ w _ _ ’ ‘ Hinh 1.11. M0’ng bring Nou dat khong on dinh thi can lam Cop pha, be mat M3, vac), dd’, [am 6,5}, pha, Cop pha mong khong can phai dop. C6 nhiou loai cau 1- tam van chongsap lo mép dat tao cop pha go cho mong bang, nhu sau: - Khi chiou cao mong nho duoi 50cm thi lam Cop pha nhu’ trong hinh 1.12: Cop pha thanh 4 ghép ti: cac tam Van day 30 — 50 mm duoc gift on dinh bang hai hang Coc go 3; thanh giang ngang 5 gift Vfrng dau Coc do chiu ap ltrc khi do botong. Hinh 1.12. Co‘): pha mong bring gift bring r-_0c 1- thanh Vang ngang; 2- Van noi; 3- Coc go; 4» van thanh; 5- thanh giang ngang H inh 1.13. C6}? pha mo’ng bdng co’ khung chong hriu 1- Van thanh; 2- go chong dfmg; 3- van chong xion 23
 22. 22. — Khi Chiou cao mong lon hon 50 Cm, ap _ 1 1t_rc dap ngang cfia ho botong so lon hon, Cop pha thanh mong Cfing phai Vfmg Chac hon. Cac tam Van lat thanh dtra Vao nhfing khung chong do phia sau, dang tam giac (hinh 1.13) giong nhu dtla tron Cac goi tira dong. Khoang cach gifra cac khung chong hau nay phu thuoc Vao kha nang chiu 1I, rC Ci'ia tam thanh, thuong la 0,5 + 1,5 m. Do tiot kiom cong lao dong Va Vat liou nguoi ta / ¢ p / :1 ’/ , _ ~ , ‘ Hinh 1.14. Khung chong hriu bring thép ong Che “-10 55" "hung khung Chang hau bang 1- Van thanh‘ 2- khung chong hau' 3- coc sat sat thép (hinh 1.14) do diing nhiou Ian. I i * Qua trinh lap rap Cop pha mong bang ti‘: Cac tam cop pha sat tiou chuan nhu sau (hinh 1.15): Hinh 1.15. Lrip rrip co‘); pha tiéu churin cho mong bring a) Lrip co‘); pha thrinh mong bdng; b) Lop co}: pha thdnh méng bringdqng brjc 1- thanh giang dinh vi; 2- cay chong xion; 3- Coc; 4- tam cop pha cfr; 5- thanh sat giang ngang; 6- nom, Chot; 7- won doc; 8- nom; 9- tam cop pha trung gian; 10- suon doc ciia bao hai; 11- da ngang; 12- chot nom ' - Bat Cac tam cop pha Cii 4 doc hai phia Ciia mong bang, cach nhau 3 + 4 m; khoang cach moi bu'oc cfr nay tfiy theo Chiou rong hay Chiou dai tam cop pha sir dung. - Co dinh Cac tam CL"! bang Cac Cay chong xion 2 Va bang Cac thanh giang ngang 1 (hay bang Cac khung chong hau bang sat). - Gan Cac thanh suon 7 doc theo mong Vao cac tam cfr bang moc, nom, chot. - Lap cac tam Cop pha con lai Vao khoang gifra Cac tam Cfr 4 Va lion kot Chfing Vao cac thanh suon, Cfing bang moc, nom, chot. 24
 23. 23. * Nou. tiot dion mong bang co dang bac, thi qua trinh lap rap Cac tam Cop pha thanh tiou chuan theo hai cach sau: Crich 1: - Lap rap cop pha thanh ciia bac duoi c1‘1ng Va do botong bac mong do. Tron bac mong da kho Cong nay nguoi ta lap rap Cop pha cho bac mong tho hai (hinh 1.15a). Crich 2: — Lap rap Cop pha lon suot Chiou cao mong bang theo trinh to nhu’ sau (hinh 1.15b): - Lap Cop pha bac mong duoi ciing. - Dat nhfmg thanh da ngang 11 botong Cot thép ( 100x140 mm) lon tron Cop pha bac duoi, cach nhau 3 - 3,6 m. - Dal Cac thanh suon doc 10 duoi ct‘1ng cfia Cop pha thanh bac hai lon tron Cac thanh da ngang 11. - DL_ra theo Cac thanh suon doc 10 do ghép Cac tam Cop pha tiou Chuan 9 Ciia bac hai Va Co dinh Chang Vao thanh suon bang khoa m6c. Cac tam Cop pha lion ko nhau cluoc lion kot Voi nhau bang nom, Chot 12, cach 3 + 4 m lai dat mot thanh giang ngang 5 tam thoi. H inh 1.15bis. C can tgo co}: pha mong bring dgmg boc, [rip rdp :12‘ cric trim tiéu churin. 25
 24. 24. - Ghép thanh suon doc thti hai Vao hang tam Cop pha thanh da lap bang nom, moc. - Hai hang tam Cop pha thanh doi dion nhau ciia bao hai duoc lion kot chong 1t_rC dap ngang Ciia botong bang cac thanh giang 5. Chi can hai nguoi tho do lap ghép Cac tam Cop pha tiou chuan cho mong bang, nhung Cfing can thom hai lao dong nfra gitip Vioc Van Chuyon Va sap xop san Cac tam ciing Cac bo phan lion kot o tron bo ho mong truoc khi lap rap. cop PHA M6NG DON * Mong don 1a nhfrng mong Cot nha Va mong may (hinh 1.16) trinh bay cau tao cop pha Ctia Cac mong don lap rap tir Cac tam cop pha cho tao san. Cac mong don dang bao, C6 tho phan thanh ba nhom: — Nhom tho nhat gom nhfrng mong nong, do sau dat mong 1,5 - 5m, Co khong qua hai bac, moi bac cao 300 - 400mm, mat bang do mong khong qua 3000x3000mm, khoi tich Chi toi Sm’. - Nhom tho hai gom nhfmg mong dat sau toi 4 - 5m, so bac la 3, mat do mong 4500><4500mm Va Co mong cao 2 - 3m; khoi tich 12 - 15m’. - Nhom thfr ba gom nhfrng mong lon Cfia nhfrng nha xuong thuoc Cong nghiop nang, dat sau toi 10 m, C6 4 - 5 bac, bo mat do mong 8000x8000mm, khoi tich 60 - 80111’. Hinh 1.16. Crfu trro co}: pha mring dan, /ri/7 nip 1:7 r'r7r‘ Irfm (']1(; lI(‘I(). '(. l;)l r1) mong dan rlrmg brjr , ' I7) mong r/ rm 4/ring <'/ H3/I r'I_II 26
 25. 25. * Sau day 1'21 czich thfrc thi céng c6p pha thimh méng d0‘n dang bzfac l02_1i nhé, ti: céc té'm c6p pha tiéu chuén (hinh l. l6bis). b) Hinh I.16bis. [J7]? nip ('(7(' rzihl ('07) pin: {hr}/1./1 méng clgmg / )(h'. ' a) Czic‘ nib: I161) ('07) pha (Mi [X7/1g mic" (‘(lI1/I rnéng; /7) Hai him (‘(32) phat / I{3/) c1(7i Ining mg}! (‘gm/1 méng; <‘, a’) Khéng (‘6 Him ('0?) pha nao dai / Ming (cit vqmh m0'ng, ' ca gf) Lt‘? /2 vii ('(3'(i_inh /1017 ('6); pha bcjr / mi Irén /1&1) (36271)/1a bgiv mél. 1- tffm c6p pha Iiéu chu§n; 2- vain b6 sung; 3- thép géc lién ké't géc; 4- mfiu ll_J". xtl1ép géc; 5- donn n6i xién hai tffm géc; 6- tfim c6p pha um; 7- dfim d6. Truéc tién, lfup rép czic téim c6p pha cfia bzflc méng dLrc3'i cfing V21 lién k€: 't chflng being buléng hay bfmg ch6t ném. Cfic t€im géc h(f)p c6p pha dlf(_)‘C Iién két bfwng buléng hay bimg dogm thép géc. C6 ba phuong zin lién ké't czic tfiln thimh h(f)p: a) Czic l2fn1 tao hcfxp c6p pha C6 chiéu deli bimg dfmg chiéu dai céc canh méng (hinh 1.1621). Khi nity lién ké/ I czic Iain biing ném hay bulong thong qua czic doan thép géc 3 dat dfrng. b) Chiéu dai hai tfnn c6p pha d6i dic§: n being chiéu din mcfnt cz_1nh méng, cbn chiéu déi hai tfim c6p pha kia lén horn chiéu diti céin thiét (hinh l.16b), khi nily phzii lién ké'I hai tfini géc being m(f)t doan n6i xién 5 liji sufm Cfrng phia trén cfia hai tffm géc. C) Khong co’ [Sm c6p pha nixo C6 chiéu din phil hQ‘p v(’)'i chiéu diii céc cgmh méng céi. Néu chiéu din czic lfim déu 1c’m hcm kich thLr<’)'c yéu céiu thi lién kéft chting thimh hép C617 pha nhu‘ trong lfinh l. l6d. ’ Néu hai tffsn dfii horn canh m0’ng, cbn hai tifm ngfm horn canh méng thi lién két chling lhimh hop nhu‘ trong h‘mh l. l6c, dogm thiéfu tiim duqc ghép b6 sung bfing vein 2. Gia C6 czic tffm c6p pha thimh nixy bfing czic cay ch6ng xién hay biing czic khung chéng hau nhu trong hinh 1.14. 27
 26. 26. ' Lép rzip hép c6p pha bzfic trén béng céch dat n6 true tié'p lén trén h(f>p c6p pha bao duéi _ (h‘1nh 1.16e); hozftc treo n6 bfmg hcf: dfim d6 7; hé_ déim néty dat tt_Ia lén h(f)p 06p pha bac duéri (hinh 1.16g) vi: (hinh 2.21b). 3 C6? PHA TUONG BANG G6 G6 TRUYEN - C 5711 tqo co‘); pha nro"ng phi; thu(f)c Vao céc yé'u I6 sau: + Chiéu cao, chiéu dity, chiéu dai tu‘o'ng. + Dc) nghiéng, dcf) cong cfia tuémg (tuémg ké, tubng bé chua trc‘>n). + Géc Iién ké't tuérng V51 té'm déy. + Géc 11én ké't tuémg ngang vét tuérng doc. - C07) pha nro"ng ('6 nln"i'ng Iogi sau: + C6p pha g6 c6 truyén. + C6p pha ghép béri nhiéu tam nhé tiéu chusin (ghép thin céng). + C6p pha ghép béi céc tfifm 16‘n (lép dat béing cfiu true). Téii trong chi: yéu taic dung lén c6p pha tuc‘mg1z‘111_Ic dap ngang cfia h6 béténg tuori. - Nguyén ()3 (‘(711 tao logi adj) pha go‘~t'o"rruyé‘n (hinh 1.17) nhu sau: L6'p vein lét mat 4 dat nfim ngang hay dat thing dfmg; théng thufing thanh vain lzit mat dzflt nftm ngang, vi dzftt thing dfrng khc’) thi céng ho*n, nén chi ép dung cho tuirng cong. Czic ngtp dinh vj Chan chfin suérn dting, duqc gain C6 dinh véo nén béténg bfing dinh thép. Czic thanh ch6ng xién déng vino céc subn dfrng dé giém n(‘_>1 luc u6n cho céc suém ngang. Nhu vay, khoéng czich gifxa czic thanh ch6ng xién bfang khoéng céch gifra céc sufm dL'mg. 1- khe cflra dé 12‘1m vé sinh bén trong céip pha 2- sum dtirng 151m g6i ttra cho vzin lzit 3- thanh gizing 4- vain kit 5- suém ngang vz‘1 vain tip 6- ngap dinh V1 7- thanh ch6ng xién 8- g6 ly H inh 1.17. C 0”}; pin: g5 (: o"truyé'n dévdzh. ‘ min g
 27. 27. Thanh ch6ng xién cbn C6 hai nhiém Vu sau: + Gift ch'o c6p pha thang dung hoac gift c6p pha nghiéng Vé phia sau. - + Ch6ng lat cho c_:6p pha khi chiu téi trong ngang nhu gié hay Va cham trong thi céng. Géc nghiéng cila thanh ch6ng xién nén lay bang 45°. - N hfm g m4 kIIt4yéi diéym (‘tia créj) pha tt(0‘ng bfing g5: + Cac b6 phan cua n6 nhé Va nhe; nén c6 thé thi cong thfi céng, khéng can dung dé'n cfm truc. + Gia thanh ré ho'n cac loai c6'p pha khac + T611 nhiéu cong lao dong Vi s6 luqng cac bo phan chi tié't kha nhiéu; can phéi lua chon timg Vat lieu khi lap dimg c6p pha Vay chl nén zip dung c6p pha tuimg bang g6 nay khi kh6i luqng cong Viéc nhé. Czic Vain lat ngang truyén zip ll_J'C béténg lén cac thanh su<‘)'n dung 2, suém nay C6 tié't dién 8x 12 Va 12x16 cm. Khoéing cach gifia cac su'b'n dfmg xaic dinh theo téi trong Va kha nang chiu luc cua chung; théng thuémg ngubi ta khéng tinh toan khéi nang chiu lu'c cfia sufm nay, ma chi dat chung theo kinh nghiém V61 khoang cach 50 - 60 cm. Déiu n6i cac thanh van lat ngang dat tai cac suim dung g6i tua; né’u dé cac dau mtit thanh Van roi Vao khoang gifra cac sufm dung thi mat c6p pha dé bién dang, khéng bang phéng Va kin khit. Cac thanh suc‘xn ngang 5 C6 cung kich thuéc Vc’xi cac thanh suim dung 2, dung lam g6i tua cho cac suém dfmg, Va lam ch5 neo cho cac thanh giang 3. D6 kh61 phai khoan 16 tai cac thanh suém ngang, nguéri ta tap thém lén dc’) m<f)t thanh Van phu, mér réng mat ty cho béin neo cua thang giang. Khoéing cach gifra cac suém ngang theo kinh nghiém lay bang V 50 ~ 80 cm. Khoang cach nay tang dan khi ap luc h6 béténg glam déin. Tai trqng ttr suérn dfrng truyén sang cac ncp dinh V1 6 6 chan c6p pha Va truyén xu6ng thanh ch6ng xién 7. ' CAC LOAI GIANG TRONG C6P PHA TUCNG a) Cdc gicing ddy thép (hinh 1.183), nhfing scji day thép luén xuyén qua khe 1é‘p Vain lzit, duqc xiét cang bang Vzfm xofin day Va duoc déng ném. Loai giiing nay C6 nhu’Q'c diém sau: - Khii nang chiu luc kém. - T6n nhiéu céng lao dcfmg lap dung. - T6n céng cat b6 dfiu sqi day thép thbi ra khbi mat béténg. b) Ca’c gifing thép trén (hinh l. l8b) chiu kéo, git"! hai mat c6p pha tufmg chfic Chan, khéng bung ra duqc. Chung ducjc dat trong cac doan 6ng Vang cfrng, dam bao chiéu day 29
 28. 28. A; tubng. Ong Vang 1:1 doan 611g thép, 611g béténg hay 611g nhua, tiét dién éing phzii chlu dtrgc luc ép nén l,5kN, 611g Vang nam lai tro11g béténg tubng Va duqc léip kin bang béténg, nhu Vay cé 11165 thu 1161 duqc thanh giiing thép trbn dé dung lai nhiéu léin. Khuc dém 1V3" lhénh Ném . -12; . .u-. - r/ /x. . / ¢ 4 § . :: "I 4 ‘ § I at. ~«- 0/”. .* Da'y thép giéng kéo being Déy thép giéng xoa‘n céng bén trong Céng ném bén ngoai Thanh bu1<-‘Jng giang Van thanh Thanh bulong gia‘ng cc’; dng Vang béo Vé éng Vang bao vé SW“ ngang - dc ' ' 12) - -——"'—"-'% " " "“‘ ”“‘—"1—? -—-—. - T Sudn doc V’ H / ana éc cé m2f1tty1c'm Thanh giéng CO 60 cén Thanh gia°ng sau khi lhéo oc con d , ) M5.‘ Céppha Ong vuéng dung vuéng nim éng trbn Thanh giéng Méc neo Thanh giéng Hinh 1.18. Méf vdi / oqi gicing ngang trong C6}: pha t1r()'ng 30
 29. 29. Kich C6’ thanh giang thép trbn Va tai trqng cho phép néu trong bang 1.3 dé tién sir dung. Bang 1.3 Duimg kinh (mm) 5 1 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Tiét dién (cmz) 0,2 1 0,28 0,5 0,79 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 3,8 4,91 T511" trong ' 4 cho phép (kN) 3 4,25 7,5 12 17 23 30 38 7 58 c) Cdc thanh giting co’ 6'c cén (hlnh 1.18c). C6 nhfrng truémg hqp khéng can phai thu h6i thanh giang ma dé né nam lai trong béténg, nhu’ khi thi Céng béténg Ch6ng tham tro11gCz’1c Céng trinh tié'p xuc V61 nuétc. Dé dam bao do (in dinh Cfia C6p pha tufimg ngtrbi ta sir dung'loai 6C Cén. OC Cén la m6i n6i doan gifra V61 hai doan ngoai Cfia thanh giang thép trim, déng thbi lam nhiém Vu Cua 6ng Vang ngang. Chiéu dai doan gifra thanh giang ngan hdn Chiéu day tuémg db 4 Cm. Sau khi d6 bétong xong, dung CU-lé Van thao rfxi hai doan ngoai Cila thanh giang ra, d6ng thai Cfing thao Ca 6C cén. Dean gifra thanh giang nam lai trong béténg. L6 h6m C(‘1n duqc lap kin bang h6 béténg. Khi Van xiét Cang thanh giang (déng thbri la thanh Vang) I111 phai Van 6C déu Ca hai phia. Do 6C Cén C6 duEmg0k1'11h lc’m Va mat ty r(f)ng nén C6 the‘; gain Cfrng thanh giang Vao mot phia C6p pha tu'b'ng, lruéc khi lap rap C6p pha phia bén kia. C6P PHA TUGNG BANG CAC TAM TIBU CHUAN Vén ép 12mm V Dinh Géc trong Suém dung Hinh 1.19. C6}: pha tLra‘ng bring ccic tcfm tiéu chmi}1 31
 30. 30. Cac tam C6p pha tiéu Chuan C6 nhiéu kich C6 quy dinh, nén khi lap rap t6 hqp Ch1’1ng it khi tao ra duqc ngay m6t b6 C6p pha hoan Chinh cho m6t b1’xc t1x<‘)‘ng nao d6, ma thubng phai tao ra b6 phan b1‘1 Vao noi thiéu C6p pha. Hinh 1.19, trinh bay ccic chi rie”'t' lap rap cac tam tiéunchuan tao nén C6p pha tubng; trong d6 cho thay doan C6p pha bit la mot thanh Van ép dugc C6 d1nh Vao hai cay thép’ g6C d6 lién ké't V61 Cac tam C6p pha tiéu Chuan. C6P PHA TUONG TAM L6N Cac b6 phan C1'1a C6p pha tu'6'ng tam l6‘n gi6ng cac b6 phan Cfia C6p pha tufmg C6 truyén, Cfing g6m Cac tam lat mat Va hé khung Ch6ng hau, nhung kha nang Chiu luc thi l6n hon nhiéu Va duqc tinh toan cho m6t bé mat rcfmg 1611, 56 luqng cac giang ngang giam nhiéu. C6p pha tam l6n duqc sit dung d6 dtic tuémg cac nha dan dung V61 S6 lan luan luu kha 1611. Cac su‘o’n dL’1'ng c1'1a C6p pha tam l6n la két cau dang dan dfrng (hinh 1.20a) kha kh6e; khoang cach gifra Chting thufmg khéng qua 50 cm; duqc d1‘1ng lam g61 t1_ra Cho cac tam lat mat, day 2 - 3 Cm. 3 3 a 3,3 Van 1111 ngang 7‘ 23-‘ 2;: . ..L 2,4+3,7m / Q 4| > 4 D $531.’ 1——-1--1° b - Chiéu dai a my theo sac nang cfla can truc Ném - Khoéng cach b my theo téi trqng lén C6p pha S_an cong lac Subn Q6 ngang 112111 J A Cay chong hau ‘ Kich V11 Thép géc dinh V1 Sucvn thép hinh d1’mg ‘ win 13, dang I Hinh 1.20. Cdc loqi co? ) pha tufmg tdm l0"n. : (1) /76 C6}: pha nrrirng tcfm l6n, strén g6 dirng, lién ké? bang gicing. )2) 1:13;! ) pha thanh [rim I672, stain thép dzing, swan g6 ngang, C6 cdy chéhg hgiu. 32
 31. 31. N6u khoang cach b gifta Cac s1t6n dL’rng nay l6n ho‘n 50cm, tam lat mat khong dap (mg n61 ap luc C1'.1a h6 bét6_ng thi phai dat b6 sung Caé thanh sttfm ngang bang g6 hay bang thép (hinh 1.201;). Cac s1t6n dfrng duqc gift 6n dinh bang Cac thanh giang ngang, hoac bang Cac Cay Ch6ng C6 kich vit d6 diéu Chinh do thang dfrng. C6p pha tu6'ng C6 1611 C6 bé mat d6n g16 l6n nen can phai xét them 151 trong g16 trong 111 the’ lam viec Cfia C6p pha (hinh 1.21a). ’ b) Hinh 1.21. a) Ghép cdp C(51) pha thanh cfia tzlctng; 1- sufm dL'mg; 2 - san C6ng tac; 3- Cay Ch6ng hau; 4- day giang ch6ng gi6; 5- thanh giang chiu kéo Va ch1u nén. b) Grin C612 pha tdin lo"rz t1t0"ng ha‘)? 1 Va 2 — san thao tac; 3- g6i t1_ta; 4- gia truqt; 5- C6p pha thanh 33
 32. 32. c61> PHA C61 T161 dién C6! C6 nhiéu dang: V116ng, C11fr nhat, da giac, trbn; kich l111r6C lai 1116n thay (161 theo Cac tang nha. C6t Cfing nhu t1r611g la kéft cau cao Va t11a11g d1’tng. L1_rC dap C1111 h6 béténg 1611 C6p pha C61 th1rc‘1‘11g 1611 horn so V61 tr1t6‘11g 116'p C6p pha t1t611g. C6p pha C61 bang g6, 11611 lam tit nhfmg thanh Van xé 1111 tr1r6C khi lap dtmg ng1r61 ta da ghépcac t11a11h Van 1211 thanh tam bang Cac 11¢p lién ké't. B611 ta'111 111211111 CL'1a 1n6t C61 1161 dién C11fr1111at g6111 hai Cap tam C6 Chiéu r6ng khac nhau (hinh 1.22) ghép lai thanh h6p, Chung qua1111 d611g g6ng d6 Chiu 1L_tC dap ngang C1121 h6 béténg Va (111111 bao (16 Cfmg C110 Van thi1n11. Hinh 1.22. C 6}: pin: (‘git/1177/lg g6 1- 16 cL'ra d6 lam v¢ 5.11111; 2- g611g g6111 11111 1111a ghép 1111; 3- ném; 4- thanh géng du'6i Cimg C16 dinh V1; 5- thanh g6 ba Canh tao mép Vat; 6- t: ‘1'm thanh 11116; 7- 111111 thanh 1611 Khac V61 Cac / lmn/ I giciug tro11g Cap C6p pha I1r6ng, truyén I211 trong tai diém; Cac I/ um/1 go‘/ lg tfong C6p pha C61 rruyé)1 Icii r/ yang theo (T1ro"/1g ngang, V1 Vzfiy Chfmg k11611g Chi c‘/ Iju / ((50 ma Ca <'1I_1'u M611. H11111 1.2311 trinh bay m6t 10211 g611g g6, X161 chat bang buléng sat Va bang ném g6, n111rVay (16 lap dat Va d6 t11(1o d6 g6ng ho‘n so V61 Cac th; -11111 giang Cua C6p pha tu‘6'11g. H11111 1.23b trinh bay m6t loai g6ng sat, lam bang b611 than11 thép, trén C6 tr6 san hai hang 16 deg! d6 d6ng ném sat, x1é'tC11at b6111 tfiin C6p p11ath2‘111h bang V1111 ép. 34
 33. 33. . O. l.I / I F‘ . f'H<nl. .¢9<’cfl/ /. I . In ‘Vai/ ‘ / E. ‘ bfllbw K . _2m. u/bu I» IL- Con giun flén ké't Que gém xuyén 35 Que gém xuyén " Thanh lién két géc H inh I.22bis. C 6}; p/1(l cgfil ghép bb"i cdc rcfm riéu. ¢. 'huc2’n bring sci! Hinh 1.23. C (3)7 pha (‘Qt / X7113 win ép vé'i géng g5 vc} stir
 34. 34. Gong sét théo lap nho; nhémg vé nhanh chéng hon mqi loai gong khéc, 12_1i bén, sit dung duqc nhiéu lfin. Né'u cgnh néo cfta cét rong trén 150cm thi nén thém ccic thanh gicing di xuyén qua be‘t0‘ng cét, nhu trong c6p pha tufmg. C6p pha cé)t cao dttéi 6m cfin duqc ch6ng gift thing dfing dé khi d6 béténg né khong bi nghiéng, lech tim. Déiu trén céc cay ch6ng xién gift c6p pha c<f>t thing dftng, duqc déng dinh vino vain khuém, cbn dfiu duéi ty lén tim lét. C6p pha c<f>t cao trén 6m duqc gift 6n dinh bfing mot dim gizio cao bao quanh n6. Dim giéo néy g6m nhftng khung khong gian cfmg, 6n dinh, dftng lém sin cong tzic cho thq c6t thép vé thq d6 béténg. Dtmg dim giéo tit duéi lén, tirng doan 3m c<f)t; d1_mg dim lén dén déu thi giéng vii chinh tim c6p pha cét dé'n d6 (hinh 1.24). Dan giéo khung khong gian nily g6m céc gifmg ngang, gizing chéo 6 ba phia dim khung; chfta lai mot phia dé dua c6p pha cot v: ‘1o trong dim giéo khung. Gén puli trén dinh cét giéo dé kéo dtmg czic tffm c6p pha cot lén V51 dua chfmg V510 vi tri. Déng n6t caic thanh giéng 6 phia chfta l2_1i. Chhéfingm ’ __ _ -i_ San congtac 4 in}; - 1 . -—--—= —t-—— § I" l§%lN%fi| %l L” IRMRI/ EI§% ”“" %| IlI| ,-| I|§ San céng téc _ Hinh 1.24. Ddn. gicio cao déalfjp dtmg C627 pha cét cao trén 6m * Trinh_ tl_[ hip dtmg c6'p pha cét nhttsau: - CC)t thép nhéz déng hép c6p pha ba mat, r6i dtmg dfmg hop lén being cay ch6ng dfiy. Diéu chinh chfin h(‘_)p C6p pha Vito dting vj tri, lfip dat léng c6t thép cot, t6i méi déng mc_‘)t tim khuon th1’tt1t. 36
 35. 35. 5- Cot 1611: dL_mg tfmg tim c6p pha xung quanh c6t thép cc‘_>t; diéu Chinh thing dfrng vi déng céc géng céch nhau O,7m mét. Tié'n hinh ch6ng bén ngoii c6p pha cot; kiém tra lai do thing dfmg. Nhftng tim c6p pha [hinh cfia ccfat 16'n thLt<‘mg khi ning, nén lip rip chting thinh hcfwp c6p pha hoin Chinh truéc véi cic géng b6 cling xung quanh, r6i dimg cfin trL_1c ciu ci h(f>p C6p phi dc’) lén cao dé 16ng vio khung c6t thép cét di lip dit truéc (hinh 1.25), trén khung cfit thép niy di gin sin céc hbn ké, dim bio d6 diy Chinh xéc cfia 16p béténg bio vé. Hinh 1.25. a) Lcfp / l_0‘[) C6}: pha cét léng vdo cé'tt/1.ép c_0‘t; b) DI'é‘u c/1.I'. ’n/11 dé thting citing c6}; pha cét bdng céc cdy L'h.6'ng co nit C6P PHA SAN BANG G6 C6p pha sin g6m nhfing thanh vén lit, t1_ta lén céc suim g6 vi lén céc ciy c<f)t ch6ng. Hinh 1.26a cho thi’y céc c<f)t ch6ng dit cich nhau 50 - 60 cm 6 m(f)t chiéu vi 80 — 120 cm 6 chiéu kia. Céc khoing cich gifta nhfmg c<f)t ch6ng niy C6 thé ting hon né'u tren diu c<‘_)t dit m<f)t hing suérn ngang vi m<f)t hing sttc‘rn doc (hinh 1.26b). Dé ting do 6n dinh ch6ng 1l_IC x6 ngang cho cic hing c(_)t, cin déng tip cic thanh vain giing chéo theo hai huéng vuéng géc. 37
 36. 36. 50-60 72 3 5050 SA] 1 N11 11 1 1/ b) 111k 111180-120/41‘ 1 '1. 1- 2111’ 1111117 1 %111 11% "11 1/11 I 11 1 111 1 5 1111» 4 '2 = = 1 D u 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 ‘E 1 1 1 § 1 1/11 1- van lit; 2- sudn ngang 8x12 3' cm °h5”93 4'15"‘ 1°‘ ‘ , 1- Vin lit; 2- sum ngang 8x12 3- sufxn doc 8x12; 4- cat ch6ng Hinh 1.26. a) C6}; pha sdn co’ m<_§t 10']; strén ngang; b) C6}; pha sdn c6 I677 strén ngang vd Iép strdn doc: Loii C6p pha sin bing g6 C6 truyén niy C6 khuyét diém chfnh 1i khé thay d6i kich thu’6c vi t6n khé nhiéu Cong lao dong. c6P PHA SAN BANG CAC TAM LAT NH6 Nhfmg khuyét diém néu trén cfia C6p pha sin bing g5 C6 truyén duoc khic phuc bing Céch sft dung: - Czic tim lit nhé tiéu chuin (ching hin 150><50x2,2cm). ‘ — Céc dim Co nit (dim Pecco). — Céc Cot ch6ng bing sit co nit. Cic tim lit tiéu Chuin duoc dit tn_tC tié'p lén cic dim sit CO nit (hinh 1.27). Khoing Czich gifta céc dim niy 1i'y bing chiéu dii cfia tim (1,50 m); nhlmg Cfmg C6 thi liy bing 1/2, 1/3, 1/4 chiéu dii d6 tity theo tii trong thiét ké. Czic dim sit co nit niy tL_ta lén Cic dim doc vi céc dim doc niy t5! lén cic C<f>t ch6ng Co nit bing thép 6ng. Cin so sinh tii trong tic dung lén C6t Ch6ng v6i til trong cho phép cfia C6t Ch6ng. Cot chong cing cao thi tii trong thié't ké' trév nén l6n hon khi ning Chiu l1_tC Cfta Ctfat; gip trufmg hop niy phii b6 tri thém cot ch6ng hoic st’! dung loii khung Ch6ng phing 38
 37. 37. khoe hon. De‘; ch6ng lttc X6 ngang phii C6 dinh Cic Cot Ch6ng bing Céc thanh giing chéo hai Chiéu. Trong xiy dtmg nhi o, tii trong sin nh6, C6 thé thay thé' dim sit CO nit bing dim g5, nho hon, lip dit nhanh hon; nhu viy moi tiét kiém Cong lao dong. Loii C6p pha sin néu trén chi li ding Cii tié'n Cfia 1o2_1i C6p pha g5 C6 truyén Voi s6 lttong Cot Ch6ng it hon vi thi cong lip dtrng nhanh hon. a) 4C’! /.4'((. /9.’/ !.I.5..5.”! ’!_/ {.5Yllflllll/ /(4?! -(KIIIIEE _. ———— . Q: -.. ... .. .1 ‘KVKVKVKVXV 1-’. .. ; va. . ... ..«. ... .», w.. --. ~.. .-- , .’. ... ... .-a -. ..u. . v. -.= .'. v;‘1.V_-. ;-.1:; v;~*'»"—. v:--. .v. ... '.; ».I_—-4.'—. . -972 vs .7 . _ 1'17 ‘1 H i - - . L 1 1 5111 1 1 Hinh 1.27. C627 pha ba°ng cdc td}n [tit n/10’ (150X50 cm) a) C 0”}: pha sdn nhd 0"; b) Nhin rt‘! trén; c) Ccit a'_oc 1- Cot chong co nit; 2- Vin giing chéo; 3- dim doc bing g6; 4- tim lit tiéu Chuin; 5 vi 6- dim Co rfit pecco; 7- dim g6
 38. 38. c61> PHA sAN TAM L6N C6p pha sin tim lon C6 ding nhu cii bin V61 nhiéu Chin (hinh 1.28a). Cic tim lit mit ghép trén hef: suon ngang vi slton doc; riéng suon ngang 1i 10211 CO nit duoc dé bao hé't Chiéu rong sin nhi; Chiéu rong niy C6 thé thay d6i tit 2,15m dé'n 4m; chiéu dii sin tit 2 m den 8 m. Chiéu cao Chin bin thay d6i tit 2,4m den 5 m. Ting cttong do Cling cho hef: khung Cho'ng d6 bing Cic-thanh giing ngang vi giing chéo. Cic kich vit 6 Chin Cot Chéing gitip diéu Chinh Chinh xeic cao trinh mit sin. Mu6n thio d6 C6p pha bin kh6i sin dtic thi Vin kich vft dé hi Chin bin 19 lén Cic bénh Xe, r6i diy ngang C6p pha bin thoit ra kh6i ting nhi (hinh 1.28b). Bén ngoii nhi di C6 Céin trL_1C trt_tC sin dé Vin Chuyén Ci bo C6p pha bin di noi khic. Lo-ii C6p pha sin tim lon niy thuong duoc dtmg dé d1’tC sin bétong Cic nhi 6 C6 tuong ngang Chiu 1l_IC. Hinh 1.28. (I) C 6]) pha scin dgmg ban; b) Trinh t1_I thdo ¢/ (3 C6}; pha hdn bcing day rreo (11714 40
 39. 39. C61? PHA CAU THANG C6p pha déy tim bic thang duoc dit lén Cip suon doc nghiéng 1 Vi duoc Ch6ng dfr bén duoi bing Cic Cot Ch6ng thép 6ng. To me’ nghiéng Cfia tim bic thang giy kh6 khin Cho Viec dit Czic thanh suon doc nghiéng trén dinh Cic Cot Ch6ng dftng, Vi Viy phii dit Czic C6t Ch6ng niy 6 tu thé’ nghiéng 2 Vi Vuong g6c Cho thanh suon nghiéng 1. Chi 6 hai diu mtit Cfia thanh suon doc nghiéng m6i dit duoc Céc Cc‘_)t Ch6ng dftng 3, suon ngang 4 Vi ném 5 (hinh 1.29). Cin lién ké't chic Chin Cic C6t Ch6ng d6 Vi Cic suon nghiéng Vio V61 nhau, dim bio Chfing Chiu duoc thinh phéin 11_tC ngang. C6p pha diy Vi C6p pha thinh c6a tim bic thang 1i nhfrng tim Vin thong thuong, riéng Cic thanh Vin dftng 6 tie bic duoc C6 dinh Vio hai tim C6p pha thinh bién 7 bing Ceic miu g6 Cft 8. Khi Chiéu rong Ciu thang khi lon, dé Ch6ng phinh cho thanh Vin dfmg tio bic niy nguoi ta thém mot gii Ch6ng 9 6 Chinh gifta; diu dLt6ri gié Ch6ng niy duoc C6 dinh Ch6ng tuot bing Cich cho n6 dip Vio tuong C6 sin hay neo Chit Vio lop bétong Chi6u nghi dL’1C truoc. Thi Cong ké't Ciu Ciu thang dbi h6i nhiéu Céng lao dcfmg, Cho nén khi S6 luong Céiu thang 16m thi nén sit dung Cic tim bic thang dtic sin. Hinh 1.29. C0?) pha ctiu thanh C6P PHA DAM VA SAN — Két ciu C6p pha dim sin bing g6 (hinh 1.30) g6m C6: tim diy dim 10 ghép b6i Cic thanh Vin xé, duoc dit tren Cic thanh ngang g6i ttta 12; C210 thanh ngang niy Iii ty lén Cic thanh doc 6 Vi trén Céc C6t Ch6ng 5. Hai tim thinh 9 Cfia dim Chiu l1_tC dip ngang Cita h6 béténg duoc dinh V1 bing thanh Vin Cft 11 Vi thanh Ch6ng xién 13. Né'u Chiéu cao dim khi lon thi S6 dong Céc giing thép xuyén qua hai tim thinh dé Chju 1l_IC dip ngang Cfia h6 bétong. _41
 40. 40. - Mu6n c6p pha sim khong tua lén c6p pha thimh déim, thi phéi ké do2_m g6 Ch6ng dL’mg 4 tai ch(3 c6 dim dpc 6 ben duéi V2‘: téi trong tir sén truyén qua su'E>‘n dc_)cV2, do2_1n Ch6ng 4, dfim ngang 12, dim doc 6 xu6ng ccfat Ch6ng 5. — Diém dat dfim doc 6 12_1i tfiy thu(f>c téi trong cfia san: + Né'u téi trong Sim nhé thi b6 tri dfim doc 6 véto phia trong, duéri déim bétong hozfxc b6 dfim doc 6 di. + Né'u téi trong Sim lérn thi b6 tn’ d»2?im doc 6 ngang bén duévi doan Ch6ng 4 cfia C6p pha s2‘1n. . .__—. -_-se—r: _—-, ‘—"‘— :5 ‘. _.. __. .. __, ~;, ;~___. .:__. _—. .—_. ..o_-. .._ . _. __- . —-. —— . 1,j. .a. *""? ?.41;g1g%¢gu ~ lSi'n""'tSii! ""'i§il! "-L§“'! II II . ——. =_7—~; ._-= .- ‘z; f—~_ _. —-. _ . ..-—» __ _ uni , —, . .; ,3 3, Hinh 1.30. C 6}) pha dc? n1 baing g5 Xé a) Tié? dién. z. -(3'p pha dcfrn; h), c) S0 ri0“c‘/1d'rra’i thanh ngang 1- vén sin; 2- thanh g6i tua cfia dfim dc‘: sfm; 3- dém thép dc": sén; 4- (loan g<3 Ch6ng; 5- c()t Ch6ng co nit; 6 — thanh doc; 7- nc_: p lién ké’t vain; 8- vain thimh; 9- ne_: p lién két vain; . 10- vain déy; 11- thanh cfr; 12~ thanh ngang; 13- thanh xién déng [zip
 41. 41. Thanh gia C6 30 x 60 Thanh giang Thanh van hé trq , ... ._ Thanh giang .3'_. .'. '.. “ . . . Kich thudrc __ <30o tiéu chuéin ' . , - ' ~ ,3, - / Suon ong ' ' I . ... ... ’ Thanh nep 90 x 90 as ngang Ccfat ch6ng Hinh 1.30bis. Co? ) pha ddm hzing win ép COT CH611G D6 c6P PHA D/31M SAN Nhfrng yéu cfiu d6i véi czic CQt Ch6ng C6p pha: - DE: kha nang chiu ll_IC. - T'hay d6i duqc chiéu cao. - Lap dung bang thfi Céng. - Dimg duqc nhiéu Ian va gia thanh ha. Cac Cét Ch6ng nay bang g5 hay bang sat. a) Cét ch6'ng biing g5 Vat lieu lam CQI Ch6ng thuirng 12. g6 cay trim, it khi dfmg g6 tié't dién Vuong. - Cay g5 trbn phéi thang, du'(‘>'ng kinh khéng dll’(_)'C nhé ho*n 70 mm. — Phai xac dinh ctrimg d0 Chiu u6n doc Cfia Cay Ch6ng trong Cac truérng hc_)‘p sau: Chiéu dai tL_r do Cfia Cét l6'n hon 501z‘in duémg kinh trung binh Cfia Cét. Dan giao Ch6ng dfr C6p pha cao ham 5 m. Dan giao g6m nhiéu dqt lap Ch6ng lén Cao. Tai trong khong truyén m_IC tié'p lén dinh Cét Ch6ng. - C<f)t Ch6ng C6 thé dfmg d<‘_)c lap, Cc‘>n gc_>i la c_o‘t ch. o"ng don. Cac c<f)t Ch6ng C6 thé giang lai véri nhau tai mot diém hay tai nhiéu diém trung gian bang Cac thanh giang ngang va giang chéo, dc‘? tang thém d0 Cfmg va dé tang kha nang Chiu luc Cfia chting do giam Chiéu dai tL_r do Cfia CQI. - Né'u Cét Ch6ng don da duoc thié't ké' dé Chiu duqc tai trong can thié't rc‘Si, thi van can chL’1 )7 diém sau: Chan va dinh Cét phai du'qC C6 dinh Chéc Chan dé ngan ngfra sl_I Chuyén dich khi lam viec. H6 béténg duqc d5 t1‘I thimg Ch1’Ia hay ti: may bo*m, sé roi dap manh xu6ng mét vimg Chiu tai Va lam Ch6i C6p pha 6' vfing Chua Chfiu tai gan dé, ngh'1'a la C6 m()t phan C6p pha bj nang lén kh6i dinh C(f)t Ch6ng. Né'u dinh Cot Ch6ng nay da duqc lién 43
 42. 42. ké't Chac Chan Vao C6p pha ma n6 Ch6ng dc”) thi Cfmg C6 nghia la vi tr1’C6t Ch6ng da C6 the‘? thay d6i r6i Va d6 Cfmg la nguyén nhan cfia Sl_I sap d6 C6p pha vi Chan C(f)t Ch6ng da réxi Ch6 khi d6 béténg. — D5 giam lang phi g6 Cay thufimg phai n6i C<f)t. Czich n6i CO1 néu trong hinh 1.31, khi nay can tuan thfi cac yéu cau sau: 1 1. M61 n6i g5 trén 2 % 2. M61 n6ig<3 vuéng Hinh 1.31. Cét c'l10"ng hfing g5 Mat Cat ngang than Cot phai that ngang bang va duqc tiép xfic toan dién. Ch? ) n61 C<f)t phai Chiu duqc u6n dqc, bang cach déng tap tai d6 Cac doan g6 n6i, m6i doan phai dai hcm 70 Cm; déng 3 doan tap cho cay trbn, 4 doan tap Cho cay Vuong. D6 trainh nguy hiém do u6'n doc, ch6 n6i Cot khéng duqc nam 6 doan 1/3 gifia Cfia Chiéu cao C<f)t Ch6ng khéng C6 giang ngang. - Tai trong Cho phép Cfia C<f)t Ch6ng bang g6 (loai g6 C6 E = 1.600.000, C6 tié't dien 120x120 néu trong bang 1.4. Chiéu dai tL_r do Tai trqng cho phép (m) (KG) 1,2 2099 1,5 Bang 1.4 T51 trong cho phép 3 Chiéu dai u; do (k0) 1 (m) ‘ 3,0 1 1 : 3,3 1 1 5 Nhqin xét: Khi Chiéu Cao c(f)t Ch6ng ti! l,8m tang lén 3,6m, tfrc tang lén hai Ian, thi tai trqng Cho phép Cfia n6 giam tit 4640kG xu6ng dé'n 1498kG, nghia la tai trong Cho phép Cfia n6 Ch1C<‘)n la 33% tai trong ban dau. 44
 43. 43. * Nhfing uu dié7i1 cfia Cat Ch6ng bang g5 nhu sau: - Gia thanh ban dfiu thap - San sang sf: dung duqc ngay - Dé dang déng giang va thao giang * N/ n?ng khuyéi d1'e“’m Cfia CQI Ch6ng bang g6 nhu sau: M6i Ian lap dat cat g6 thuémg phai Cua Cat cat t6i Chiéu dai can thiét, hao t6n vat lieu. Chi C6 thé diéu Chinh Chinh xac do cao bang Cap ném g6 trong khoang vai ba Cm. Du duqc bao quan can than C61 Ch6ng g6 van C6 thé Cong v6ng dan, lam giam kha nang Chiu luc, ngoai ta Cbn dé hu muc. b) Cét chrfng bting thép ring Cat Ch6ng bang thép 6ng g6m hai doan fing 16ng Vao nhau, Co nit duqc dé thay d6i chiéu cao. Chan Cot C6 ban dé' D. _Ia. Dinh Cot C6 mam dc”! (hinh 1.32). Hinh 1.32. Cét chéhg diéu chfnh a"m_7c (3,0 . —'4,2 m). Trong lugmg: 16,4 kg 45
 44. 44. Tai trong cho phép P phu thu6c Chiéu cao va cach sir dung C61 (11_Ic dat dting tam hay 16Ch tam C61): 1. Dinh va Chan C61 khéng 6n dinh: P = 30/h kN 2. Dinh Va Chan C61 6n dinh chac Chan: P = (30/h)(L/ h) kN 3. C61 Chiu me dung tam: P = 1,5(30/h)(L/ h) kN 4. C61Chiu luc ngang —> phai tang d6 Cling c6tbi'1ng giang 6ng thép hay giang g6. Ghi (I111: h- Chiéu cao C61; L- chiéu dai max cfia C6t. Sau khi dat C61 Ch6ng lén toi d6 cao gan dung r6i thi Cai ch6t tL_ra Vao m6t trong s6 16 khoan san trén than C6t (cach nhau 80 + 120 mm), r6i van doan 6C ren rang bang tay quay d6 diéu Chinh Chinh xac d6 cao C61 Ch6ng (khoang cach diéu Chinh Chinh xac nay. la 150 mm). C61 Ch6ng don nay chi C6 m6t Ch6t tl_Ia Chiu duoc 11_IC cat tinh toan va khong d6 that lac duoc. Ch6t tL_ra lai C6 m6t then gai an toan, gift Ch6t kh6ng tu6t ra bat ngo. Ban d6 Chan C61 Ch6ng C6 16 d6 d6ng dinh xu6ng thanh g6 ké bén duoi Chan C61, nhu vay la da C6 th6 C6 dinh nhanh Ch6ng Chan C61. Tang Cuong d6 6n dinh Cfia C61 bang dat thém Cac thanh giang lién két Cac C61 lai V611 nhau. Tai trong cho phép Cfia C61 Ch6ng don tuy 1hu6C vao Chiéu cao C61 va diéu kien sir dung; Chi m6t d6 16ch tam nh6 Cua tai lén C61 Cfmg lam giam kha nang Chiu 1l_IC Cua C61 d6. C6 thé dung C61 Ch6ng thép 6ng nay lam Cay Ch6ng xién, git"! 6n dinh cho C6p pha mong va C6p pha C61 khi Chiu tai trong ngang. * U11 diéin (‘tia (‘(51 chéiig thép 0‘iIg: - Lap dung C61 bang thfi C6ng. - T6C d6 lap dung C61 thép nhanh gap d6i so vol vi6C lap dung C61 g6, do d6 giam duoc C6ng lao d6ng. - Kha nang chiu luc cfia C61 thép 1o'n hon C61 g6, do do so’ 1u'(_)’ng c6t thép can thiét s5 11 hon s61u'ong C61 g6. - C6 the‘? diéu Chinh Chiéu dai C61 thép trong m6t pham vi kha lon. * Klmyéi diéir‘: nhu’ sau: - Chi phi’ ban dau cao hon so voi C61 g6. — D6 manh lon nén kha nang Ch6ng Cong oan thua C61 g6. — Kh6 gan Cac thanh giang trung gian hon so v6i C61 g6. * C/ mciii bi rm]! bzing dat Czic C6t Ch6ng: - Truoc khi datc61Ch6ng phai don sach Cac Chuérng ngai vat. 46
 45. 45. - Phai xac dinh kha nang Chiu 11_rC Cfia dat nén duoi Chan C61 Ch6ng; thoi tiét xau C6 the”? lam yéu dat nén. - Né'u mat bang Ia nén dat m6'i dap t6n Cao thi can C6 bién phap an toan, nhu dtic truoc m6t 16’p béténg nén Chac Chan, hoac xép Ch6ng g6 d6 phan b6 r6ng tai trqng C61 Ch6ng lén nén dat yé'u. DAN GIAO KHUNG PH/ iNG Dan gido khung pining bang thép 6ng, ngoai viefzc Ch6ng d6 C6p pha. Cbn duoc sir dung vao nhiéu C6ng vi6C khac (xay gach, 16 trat tuong. ..). H‘1nhl.33 trinh bay Cac b6 phan Cina dan giao khung phang va C6ng dung Cfia Chang. 1- dan giao khung phang; 2 van 3- Cac doan giao ngan (900 va 1200mm) d6 ghép n61 b6 sung cho khung giao; 4- giang Chéo dé tang su 6n dinh Cho ha giao khung; 5- va 6- giang doc va san Cong tac cfia ha giao khung; 7- ban dé' tao the’ dung vfmg Cho khung giao; 8- mam d6i Chfi U d6 lién k61 Cac thanh dam tua lén C61 giao; 9- hanh Xe the‘? Chan . C61 khi can Chuyén dich dan giao. 3 C) l‘~ '— 0 (<3 8 __ Cn Hinh 1.33. D¢‘m gicio khung phcing vci ccic I26 phgin 1- dan giao khung phang; 2 va 3- Cac doan giao ngan 900 va 1200 mm 47
 46. 46. Cac khung phang ghép Cap thanh clan gido kh1m. g‘kho‘ng gian Va Cam Ch6ng lén nhau thanh nhiéu tang (hinh 1.34); kha nang Chiu 11_IC tang giam tfiy theo s6 tang lap rap. / /E/ II ‘ GYII/ //I “III run. I 1715 4 Ii‘ . 1 7] Hinh .34. Ddn giéo khung kh0‘n. g gian 1- he suon phan b6 tai trong P lén cac C61 giao; 2- dam dtic 3- dan giao khung kh6ng gian; 4- suon doc DAN GIAO TRU Dan giao tru 1a m6t s6 khung kh6ng gian C6 1161 di6n Vu6ng, C6 b6n Chan bang thép 6ng, duoc lap rap thii C6ng timg doan lén cao dan; m6i doan la hai khung ngan (cao 50 Cm), m6i khung C6 m6t giang ngang (hinh 1.35). 1?‘; C, ’ ’ _ ‘. *:. ;"'-.1 _ 1.‘-’. by 11' 1 'l«I1l1 N51: ' mv1.1'n. §1;. :.é1:~_ " j .5 I_I_i_V, 19.3, _ __ at ill-4.1.1 _' 3. -'3§= _—11:$‘7:1'5‘1K_; ,-’. K-K fill 1-1' 23.11; _ I 1 . .5_ ¢. .'‘''’ ‘ " V11 Hinh 1.35. M61 loqi gido tri; thép (5'ng 48
 47. 47. Chiéu cao Cfia giao tru tit 4-10 m; tai trong cho phép 40-80 kN; phai giam bot tai trong khi Cac Chan C61 mang tai kh6ng déu, hoac khi giao tru phai Chiu tai trqng dfrng lan tai tr6ng ngang. ‘ Chiéu cao Cfia giao tru duoc diéu Chinh Chinh xac bang Cac kich V11 6 Chan hoac 61 dinh C61 giao. Kich wit 0’ chain dung d6 lay Can bang Va Chinh thang dfmg khi giao tru dfmg trén nén bac thang hoac khi nén dat kh6ng bang phang. Kich vit 0’ dinh dfmg d6 diéu Chinh Cao trinh C6p pha day. ' Dang can truc d6 Chuyén Ch6 tirng kh6i giao tru nay. DAN GIAO THEP 6NG Dan giao thép 6ng duoc lam 11‘: nhiéu doan 6ng tiéu chuan: & Nang 1kg> * Cdix tqo dan gicio nhu sau: timg Cap hai thanh tiéu Chuan thang dfmg dung lam C61 giao, duoc lién két boi nhiéu giéng ngang (hinh 1.36) cach nhau 1 -1,8 m, theo Chiéu Cao, tay theo tam thao tac Cila c6ng nhan, tao thanh khung giao phang nhiéu tang. Cac C61 dung Va Cac giéng ngang lién k61 Chac Chan Vao nhau b6i Cac khéa kgp é'ng dang g6C Vu6ng. Cac khung giao phang nhiéu tang lai lién k61 Voi nhau thanh m6t ha giao kh6ng gian boi Cac gi6ng doc Va Cac giang chéo theo 6 vu6ng bang Cac k/16a kgp 6ng xoay duoc. Phia mat ngoai h6 khung giao phai dat loai giang chéo dai khac lén su6t Chiéu cao giao d6 tao d6 6n dinh doc cau tnic nay. Tai trong cho phép (kN) Cfxa giao thép 6ng: Cu 1y gifra Cac giéng Giao 6ng ¢ 48 x 3 Giao 6ng 6 48 x 3,5 N61 Ch6ng 35,7 ngang Cfia giao 6ng N6-i Chéng 1000mm Ghi 1:/1.11.‘ Kha nang Chiu 1l_fC Cila giao 6ng phu thu6c Cu ly gifra Cac thanh giéng ngang. * Ddc diéin ciia ddn gicio thép é'ng la C6 th6 thay d6i khoang cach Cac bu61C C61 giao Va Cac tang giao trong pham Vi 16‘n Va Cfing C6 th6 lap dung dan giao trén m6t nén kh6ng bang phang hoac d6C hoac nhay bac. . .19
 48. 48. 50 aoo 11 Van trong I San céng tac u Tuong dang xay 1§§hg‘IssIamsaIsssaI§ 3.1mm. II" ' §‘§Q§V Giang ngang C6 dinh dan giao 6ng Vao 6 ctia céng trinh afllllllllll llllflllllll lk. ‘!l§§I§sI§l%s Nqgg! g1 sN| NssN| N.‘s| N.‘: mua| |1 1 350-1500 an Hinh 1.36a. Dan gicio thép dizg Hinh 1.36b. Kha’a kgp ahg Thanh Chan Lu'é1' an toan Kep git”: van Chan Van chan
 49. 49. CAC LOAI THANH sUoN CH6NG D6 C6P PHA Bang so sanh m6t Vai loai suon thép v6'i suon g6 , _ , , M6men D6 Trong Chung 1oa1 K101‘! thuoc , A, _ L khang uon Vong luong G6 Vuong 100x100 1 1 1 . , Duong kinh 48,6 h ' 0,412 3,0 0,55 Ongt ep Day 2,4 1 -611g d6i Hai 6ng 48,6 1,09 Thép hinh loai nhe; 60><30>< 10 0 90 (C6 u6n mép) Day 2,3 ’ Thép hinh U loai nha; C6p pha san Thanh <16 Thanh as thép mép 5'19 $43.6 6ng Vu6ng 60 x 60 Thanh 9666 50 X 50 va 6ng thép dc? ! ¢4B,6 51
 50. 50. * Cac suim thép 6ng d6 ngang c6p pha thanh Méc git‘: théng héng Méc git’: 6ng Sudn 6ng thép * Diim co nit pecco Mét lét vén ép hay céc tém tiéu chufin G5; ma .5, dam G6i tua Ié c6p pha C61 Ch6ng thép 6ng méu chinh duqc ‘Ghi vhzi. ‘ - Céc bcf) phan co nit 121m béng thép cuimg dc} cao. - Khéiu dc téi 7000, C6 thé dfit g6i tua trung gian tiny theo téi vii nhip. - Czic bcf) phzfm duqc ché tgo dém béo d{) véng phbng v6ng. - Van léng 6c khéa thi dim giéo sé v6ng xu6ng diam béo viec thu don, di chuyén dé dang. - BC) dim co nit néy khzi nhg, chi c2‘in m<f>t nguéri khénh. AN TOAN TRONG THI CONG C6P PHA VA DAN GIAO DE cé nhiéu st; C6 vé C6p pha, vay céin quan tam deflc biét déh lo2_1i. ké't cffu tam thfxi n2‘1y. Méfy diéu cén luu 5! sau: - Phéi dém béo chain 00! Ch6ng C6p pha [$1 lén noi chéo chén; néu ty lén nén dfit. thi chain cét phéi. tL. ra lén 16p vain lét hay thanh déim phan b6 ép 1L_rc. 52'
 51. 51. — Phai giang Ch6ng ha dan giao that (“in dinh; cac m6i n6i giao g5 phai lién két chac chan bang dinh, vi nhfrng rung dang do xe va do dam rung cc’) thé lam léng cac m6i n6i va lam chuyén dich cac cat Ch6ng. — Bat ky luc nao Cfmg phai dam bao cac cat dan giéo thép that thang dfrng. — Khéng duqc gt) ép cac thanh giang, ma phai diéu chinh dc) thang dfrng va dcf> ngang bang cfia dan giao thép cho dé'n khi lap dat duqc cac thanh giang mat cach dé dang. - Bat thém ha giang chéo trong mat phang ngang cfia giao khung khéng gian, phbng ngfra khung giao bi van. — Chiéu cao cac dan giéo tru l6‘n ho'n ba Ian chiéu rang nh6 nhat thi phai giang chung Iai véri nhau. - Kiém tra t6c da va vi tn’ dc‘; béténg sao cho cac tai trong lén C6p pha khéng vuqt qua tai trong thié't l<é'. Viéc thao dc") C6p pha dam, san qua sém, r6i dat lai Ian hai Cac cay Ch6ng dc": bén duéri cac ké't cau béténg dé, la mat qua trinh kha mao hiém, can phai hé't sfrc than trong. Chi nén thao dfr cac C6p pha chiu luc dc’) trong tirng vung han ché' va sau d6 phai ch6ng d6‘ Ian hai ngay tL’rc thi. Khong cho phép dat cac tai trong thi céng khac lén trén béténg chua cfrng ran hoan toan, nhat la khi n6 van cbn phai duqc ch6ng dfr tam bén duéti Ian hai. Vay can phai déng giang can than cho cac cat Ch6ng dqt hai. C6p pha gs vtra m6i thao can mang nhiéu dinh va day la nguyén nhan gay ra tai nan lao dang trén céng truérng thi cong béténg. Can tié'n hanh nh6 hét dinh kh6i g6 C6p pha ngay saukhi thao d6. — Dé phbng tai nan nhu: nguiii bi té r61, vat licfzu rori tir cac tang cao xu6ng, nguari ta lam ha dan giaio chay chu vi nha [Er duéri dat lén téri tang dang thi céng Va Chang luéri. an toan quay kin cong trinh; hoac dat cac hang rao an toan tai cac mép san (hinh 1.38). Hinh 1-38 :1. unit Ki cfir PHA Thiét ké c6p pha nham xac dinh: — Cubng dc) C6p pha dé chiu cac tai trong do (16 béténg. - Def: cL'rng c6p pha, khong cong v6ng qua mtic khi chiu cac tinh tai. 53
 52. 52. Vay day la mat bai toan ké't cau. /Khi as xéc dinh duqc Cac tai trong tac dung lén C6p pha thi: — Cac van lat duqc kiém tra kha nang chiu l1_Ic dua trén khoang cach gifia cac g6i t1_Ia, dam bao Ch6ng u6n va v6ng. — C6p pha tLrc‘rng, COI, dam, san duqc phan tich thanh nhfrng thanh dam do‘n gian dé tinh toan kié'm tra {mg suat. - Cac Cat Ch6ng dting, cac thanh Ch6ng xién, Cac thanh giang ngang duqc phan tich dé kiém tra1L_rc nén, kéo. TA1 TRONG NGANG (MAX) CUA H6 BETONG LEN C6P PHA THANH Tai trqng ngang B Cfia h6 béténg lén C6p pha thanh phu thu<f)C. céC yéu t6 sau: + T6C d<f) dL’1C béténg lén cao. + Nhiét dc) cfia h6 khi dfic. + Dung trong h6 béténg. + Phuong phap dam béténg. + Bo sau d6 béténg (chiéu cao C6p pha). * H6 bétfmg tuoi khi dtic khuon duqc coi la mat loai chat léng dac biét, n6 tao ra zip luc Ihfiy tinh tac dung ngang lén C6p pha thanh va phan b6 theo dc) sau Cat chat léng, truérc thbi diém béténg so ninh - Dung tr_0ng / I0” bét0‘ng la nhan t6 Chinh anh hu'6‘ng lén C6p pha thanh vi zip Suéft thfiy tinh (3 bat ky diém nao trong chat léng déu do trong lu'c_mg Chat léng bén trén diém d6 gay ra. Ap suat nay 6 mat dc) sau nhat dinh, khéng thay d6i theo moi hu'6'ng va luén tac dung vuéng géc cho bé mat giam gifi Chat 16_ng dc’). Ap suat nay giam dan trong su6t thari gian déng Cfrng cua béténg trong khuén. — To‘l- dé dzic béténg lén cao Cfmg anh hu'(’mg dé'n zip suat ngang lén C6p pha thanh, vi zip suat nay 6 mat diém nhat dinh sé tang lén khi Chiéu cao lé‘p h6 bétbng trén diém (16 A l6n lén dan. - Ddm rung bén trong dé lam Chat h6 béténg Cfing gay ra tai trqng ngang nhat théti va Cl_lC b<f), vi rung dang lam hf} béténg héa léng hoan toan. - Thai gian truérc so ninh la thbi gian h(‘S béténg dang trong thé léng, thc‘Ji gian nay dai ngan ph1_1 thuac vao nhiét d‘_o‘ c-tia ha‘ khi dL’1C, phu thu(f>C vao Cac Chat phu gia, Chang han phu gia siéu déo (lam giam nuéc) hay phu gia déng Cfmg Cham. Quan hef: gifra ap sua't max Cua h6 bétong lén C6p pha thanh véi t6C do dfic béténg lén cao va nhiat dc) h6 bétong, thé hién trong being 1.5. 54
 53. 53. Bang 1.5. Ap sua't h6 béténg B lén C6p pha thanh (kN/ mz) (dé tinh cac thanh giang ngang) T6C d6 d6 béténg (m/ h) G/11' CM: 1- C6 ‘sir dung dam dL‘Ii, nhung khong thoc dam sau qua 1,2 m so véi mat be t6ng. 2- H6 bétfing nang C6 7 = 2,4 tan / m3; d6's1_1t Cfia h6 khong lén hon 10 cm. 3- C6 thé diéu Chinh to'c do d6 béténg dé git"! ap sua't h6 lén C6p pha thanh vita phai. D6 Ch6ng lai tai trong ngang B cfia h6 bétong lén C6p pha thanh. nguc‘1i ta dang gong cho C6p pha C6t va dang cac giang ngang cho C6p pha tuémg. Vi dy: Tinh cac giang ngang trong Cap C6p pha tuimg - Cac giang ngang dat cach nhau 1,0 m theo chiéu ngang va 0,6 m theo chiéu cao. Vay m6i giang ngang phai Ch6ng dfl m6t di€_: n tich: 1,0 x 0,6 = 0,6 m’. - Gia thiét t6c d(_’> dlic bétong la 2,1 m/ h; nhiét dé) cfia h6 béténg la 25°C. Tra bang 1.5 thi biét zip suat cfia h6 béténg la 45,7 kN/ m2. - Ll_IC tac dung lén m6t giang ngang la 0,6 x 45,7 = 27,42 kN hay 2,74 ta'n-l1_Ic. TA1 TRONG NGANG (MIN) KHAC LEN c6P PHA THANH - Nhfmg tai trong ngang H g6m tdi tr_ong gia’ va nhfing tdi trong ngang khdc tac dung vuéng g6C lén C6p pha tu‘0ng, C6p pha C6t. D6 Ch6ng lai loai tai trong H nay ngubi ta dimg cac day giang xién hay Cac thanh Ch6ng xién. Tai trong gi6 C6 thé tac dung lén mat nay hay mat kia cfia C6p pha thanh nén cac day giang xién phai b6 tri d6i xfrng. Cac thanh Ch6ng xién né'u duqc thiét ké dé Chiu nén Ian ' Chiu kéo thi chi can b6 tr1’ m6t phia cfia C6p pha thanh. 55
 54. 54. Néu C6p pha thanh tuimg Chi dat 6 m6t phia, Cbn phia kia la Vach dat dao duoc coi nhu la C6p pha thfr hai thi Cac thanh Ch6ng xién Cfia C6p pha thanh tufmg d6 phai duqc thiét ké' d6 Ch6ng lai ap l1_rC ngang B Cfla h6 bétong va Cac 11_IC ngang H khac. Né'u Cap C6p pha tufmg duqc Iién két bang Cac giang ngang dé Ch6ng ap 111C B Cfia h6 béténg r6i thi Cac thanh Ch6ng xién va Cac Cap day giang xién Chi Chiu tai trong ngang H ma th6i. Néu Cap C6p pha tu'b'ng khong C6 Cac giang ngang thi he thanh Ch6ng xién va cac Cap day giang xién phaiduqc t1’nh toan d6 Chiu ap l1_IC ngang B Cfia b6 béténg va cac ngoai l1_IC khac. ' Bang 1.6 cho bié't Cac tai trqng ngang t6i thiéu H tac dung lén C6p pha tuc‘>'ng, khi C6p pha nay da C6 Cac giang ngang (theo tai liéu C1’1a AC1) dé tham khao. Bang 1.6. Tai trong ngang H lén C6p pha thanh Tai trqng gi6 (kG/ ml) khi Cap gi6 dia phuong nhu’ sau 60 75 90 Tai trong Chiéu cao tubng h (m) ngang H (kG/ m.dai) Ghi C1112: Tai trqng git’), lay theo cap gié dia phuong, ma 16'n hon tai trqng ngang H 6 cot 2 Cfia bang 1.6 thi sir dung tai trong g16 d6 d6 tinh toan ha giang Ch6ng Cho C6p pha tu"Ung. TA1 TRONG DONG LEN C61> PHA SAN Tai trong dfrng d6 thié't k6 C6p pha san g6m: - Trong Iuqng béténg va C6t thép; - Trong 1u'c_>'ng ban than C6p pha; ~ Tai trong dcfmg (do ngufxi, may va vat liau ro‘i): + Lay bang 240 kG/ m2 (theo AC1); .. + Lay bang 360 kG/ ml, khi dfing Xe C6 dang Cor Chér vat liau trén C6p pha san. 56
 55. 55. Bang 1.7. T6ng tai trong lén C6p pha san Chiéu day San (Cm) }_ Téng tai trong (1<G/ m‘), khi Chor bet6,ngAban Xe day tay Xe co dong cor 10,16 12,70 15,24 598 1 7,78 660 20,32 718 22,88 780 25,40 838 30,50 958 Ghi (7/’lb1.‘ S6 liéu lay ti‘: “Formwork for concrete structure” Cfia Robert L. Peurifoy 1995, tr. 32. TAI TRONG NGANG (MIN) LEN C0/P PHA SAN Nhfmg tai trong ngang H tac dung lén C6p pha san g6m: — Tai trong gi6. — LL_rc gay ra b6i su Chuyén dich Cfia xe Ch6t béténg. — Luc do d6 béténg. D6 Ch6ng lai tai trong ngang I-1 nay, can dat he thanh giang chéo gifxa Cac Cat giao Ch6ng, hay dat cac thanh Ch6ng xién doc theo mép ngoai C6p pha san gi6ng nhu Ch6ng C6p pha tu'c‘mg. Bang 1.8 cho cac tai trong ngang H tac dung lén C6p pha san (theo tai lieu cfia AC1). Bang 1.8. Tai trong ngang H lén C6p pha san (kG/ m.dai) Chiéu day Chiéu rang san vu6ng g6C V61 hu6ng 11_rC (m) tam san (Cm) 57
 56. 56. Ghi Ch1,1Z — Tai trong H tac dung lén mép san. — Ap dung V61 loai béténg y = 2,4 tan/ ms. ‘ — Né'u duo dam san ké't hop thi lay tinh tai bang cach n61 suy theo s61iau 6' C6t 2, bang 1.8. Vi dl_l. ' Xac dinh tai trong ngang H lén m6t C6p pha san day 15 cm, chiéu r6ng.6 m, chiéu dai 30 m. 30m He 4-} . : 116 Tra bang 1.8 ta duoc: H6 = 150 kG/ m.d H30 = 268 kG/ m.d Stin bdi tiéjn nhgin ca’c kién C6}? pha tiéu chu(fr1 d€7dI.2L' hétdng céng trinh 58
 57. 57. Chuong 2 C6NG TAC COT THEP A. 1111111 N11_‘:1v1 v1‘-: ' car THEP Cuong do chiu kéo Cfia bétong nh6 thua curong d6 chiu nén Cfia n6 khoang 10 Ian, nén khi mu6n nang cao kha nang Chiu luc cfia ké't cau bétong can phai dat Cac thanh thép (C61 thép) Vao Cac noi chiu kéo trong bétong; C6 nghia la sL’rC chiu kéo yé'u 6t cfia béténg da duoc tang cuong Ién cho bang sfirc chiu nén Va ké't cau C6 thé mang duoc tai l6n gap 10 Ian. D61 khi C6t thép Cfmg duoc S0‘ dung d6 tang Cuong sL’rC chiu nén ci'1a bétong. Béténg Va thép lam Viec két hop duoc V61 nhau la do cac diéu kién Sau day: - H6 béténg khi ninh ké't dinh bam Chat Vao Cac thanh C6t thép. — Béténg bao Va C6t thép kh6i tac dung Cfia khi’ am, kh6i gi sét Va Ch6ng Chay (h6a hoan). - Thép Va bétong C6 d6 C0 gian do nhiét do bang nhau nén khi nhiét d6 thay (161, do dinh bam gifra hai loai vat liéu khéng bi pha hoai. Luong thép S1’: dung trong ké't cau bétong C6t thép trung binh vao khoang 50 — 70 kg/ m3. Hién nay kh6i luong Xay dung Cac C6ng trinh béténg C6t thép rat l6n, can dat Van dé S0’ dung ti6t kiém sat thép Ca 6 trong thiét k6 Ian trong thi C6ng. PHAN L0A1 c6T THEP * Phdn loai theo cong ngh_é sdn xudi‘ — C6t thép thanh, duong kinh 12 - 80mm, Chiéu dai t6i da 12m, m6i b6 C6t thép thanh nang 10 tan. - C6t thép day 6 dang Cu6n, du6ng kinh 4 - 10mm. * Phdn loqi theo mqit ngodi: — Mat ngoai tron. - Mat ngoai C6 gan, nén C6t thép dinh bam V61 bét6ng t6t hon. C6t thép thanh Va C6t thép day déu thu6c hai loai d6. * Phdn loqi theo cming d_o‘:
 58. 58. Bang 2.1 M , th , Cuong d6 G161 h: _m chay 4 C C a P . giéri han (Mpa) (MP6) 240 380 300 500 400 600 600 900 * Phdn loai theo thanh phan héa hoe: - Loai 1’tCaCbon (<0,25%). Do gian tuong C161 khi C1L1'[ (%) 5 - Loai vira cacbon (khoang 0,25 — 0,6%). 2 19 14 6 - Loai nhiéu cacbon (0,6 — 2%). Luong cacbon trong thép Cang nhiéu thi Cuong do Va do Cfmg c1'1a thép Cang cao, thép tr6 nén g1c‘>n hon Va kh6 han hon so V61 thép mém it cacbon. Nham Cai thién mot s6t1nh chat Co 1y Cila thép nguoi ta sir dung Cac phu gia hop kim (nhu Crom, niken, Vélfram, mang-gan, ma-nhé). Thép hop kim loai nay C6 cuémg do nang Cao thi Cac loai khac lai C6 dc) Cfmg, do Ch6ng gi sét nang cao. VA1 TINH CHAT Co BAN CUA C6T THEP Thép dang lam C6t thép phai dat Cuong do yéu cau, dé u6n Va dé han. C ztong d_o‘ la kha nang Cfia thép Ch6ng lai duoc ngoai luc (Cac tai trong). Cac luc tac dung Vao thép C6 nhiéu dang: kéo, nén, u6n, xoan, Cat. Vay Can phai phan bieft Cuong do Chiu kéo, Chiu nén, Chiu u6n, Chiu xoan Va Chiu Cat. D61 V61 C6t thép thi Cuong do Chiu kéo la dién hinh nhat. - Cuong do Chiu kéo Cfia thép thé hien bang kha nang Ch6ng dfrt Va gi6i han Chay. L1’1C bat dau qua trinh Chayel la 11’1C C6t thép gian dai nhanh, trong béténg xuat hien nhfrng Vé't nL’rt_16n; 16C qua trinh chay C1321 thép ké't th1’1C la 1L’1c ké't cau béténg C6t thép bi pha h1°1y. _ * - D6 xac dinh Cuong do Cfia C6t thép Cbn phai thi! nghiam kha nang Chiu kéo do u6n 6 trang thai nguai. Thanh C6t thép thfr nghiem duoc u6n V61 Cac g6C 45° — 180° xung quanh mot 6ng nbng tao do Cong; 6ng nay C6 duong kinh bang 1—- 5 Ian (tiiy theo mac thép) duong kinh thanh C6t thép. Sau khi u6n, phia ngoai Chiu kéo Cila C6t thép kh6ng duoc C6 Cac Vé't nfrt. Can thir nghiam kha’ min g C}1o"n. g va dfip Cfia C6t thép khi két cau lam viac V61 Cac tai trong dong, xac dinh do gibn C021 thép khi bi Va dap. Kha nang Ch6ng Va dap la ty lg‘: gifra 1L_rC dap lam gay thanh thép mau trén dién tich tié't dian noi bi gay. 60
 59. 59. VA1 TR6 CUA C6'r. 'rHE1> TRONG KET CAU C0‘? thép C1111: Chiu Cac noi 1L_rC phat sinh trong két cau bét6ng C6t thép, do Cac ngoai lu'C Va do trong luong ban than ké't cau. Co"t‘tl1ép phan bu”: dan déu noi 1l. _1'C cho Cac thanh C6t thép Chfi d6 Chang k6t hop Cfmg nhau lam Viéc, ngan Chan Cac thanh thép Chuyén dich khi d6 bétong k6t cau. Cac ch6 giao nhau gifra C6t thép Chfi Va C6t thép phan b6 duoc bu6c Chat bang day kém hay bang han diém. C61 dai: la C6t thép Chiu loo Cat, luc xoan Va Cac noi 1l_IC khac. Vai tr6 C6t dai trong ‘ ké't cau Chiu u6n khac Vai tr6 C6t dai trong ké't cau Chiu xoan Va trong k6t cau Chiu nén. C6t dai Con d6ng Vai trc‘) thép cau tao trong Cac khung C6t thép. C6, loai C6t dai kin Va 10£_i1C6tda1h6'. ’ C 0‘? thép lzip nip: dimg (16 dam bao so 6n dinh, bat biéfn dang cho Cac khung, Cac l6ng C6t thép gia C6ng san Cfia mot cau kie‘_: n, khi ma Cac C6t thép phan b6 khéng di1 (16 lam Viéc nay. 1: “ii 2 ———-—- - 1- c6lthépchE1dt'mg 2- C61 dai phan b6’ 3- C61 thép cm) thang 4 va 5- C61 thép ch1’1 u6n xién 5 8 ‘6- C61 thép lap rap 7- vé1nL'n xién gan g6i tL_ra C6 tha xay ra 8- C61 thép phan b6 c) . SIKLVKLVLVL aninin-I-IIIIII tstmmmmbxm Hinh 2.1. C 61 I/1.151) trong (‘dc / ((5,! (. 'c211 béténg C0‘? thép 12h0‘)Iho‘ng. ' (1) 1'6'rr/1ép trong 1'61‘; /7) C0‘? thép trong (/6771 ; 1:) 6'0"! thép trong Sim. /(1171. viéc m_0‘f phzl0'ng, ' (1) 1:0”? thép tron g san Mm viéc hai phzmng Hinh 2.1a C110 thay 16ng C6t thép Cfia m6t Cot nha g6m Cac C6t thép Chfi thang dfmg Va cac C6t dai. 0 day Cac C6t dai lam nhiém Vl_l C6t thép phan b6 Va C6t thép lap rap, ngoai ra Chting Con gift khéng cho Cac C6t thép Chin Chiu nén Cong phinh, pha hoai 16‘p bétong bao Va bén ngoai. Hinh 2.lb cho thay Cac C6t thép Cfia dam, g6m Cac thanh C6t Chfi nam gan day dam, noi ma khi dam Chiu u6n sé phat sinh ling suat kéo 16'n nhat. Mot phan thanh thép Cha 61
 60. 60. d6 bi u6n V61 g6C' 45° d6 nhap Vao phan trén Cfia dam. Nhfrng doan xién Cfia thanh thép Chfi ngan Chan so xuat hien Cfia Cac vet n1i't xién tai g6i t1_1'a Cfia dam. Hinh 2.1C Cho thay Cac C6t thép trong tam san lam Viéc theo mot phuong, g6m Cac C6t thép Chin Va Cac C6t thép phan b6, dat Vuong g6C V61 nhau. Trong san Cfing nhu trong dam, luoi C6t thép d6i khi Cfing C6 nhfrng doan u6n xién. Cac C6t thép trong San lam Viac theo hai phuong déu la thép Chfi. C 61 pha C6 Cong dung la tao diéu kien thuan tian Cho qua trinh gia Cong dat, buoc C6t thép (hinh 2.2): Hinh 2.2. Can" Ioqi L'6tph14 va‘ c0‘ng dL_mg 1 Va 2- thép U Va S dé tao khoang each; 3- thép g6C d6 dam g6c 4- thép m6c dé treo; 5- thép ké; 6- m6c gift; 7- thép V d6 n6i NEO C6r THEP Trong két cau, C6t thép Va bét6ng lam Viac két V61 nhau bang 1l_1'C dinh bam 6 b6 mat tiép xac gifra hai loai Vat lieu nay. Nhung d6 C6t thép C6 thé lam Viec bang tat Ca Cuong do tinh toan Cfia n6 thi hai dau thanh C6t thép d6 phai duoc neo Chac Vao béténg, nghia la Chiéu dai thanh C6t thép phai Vuot ra kh6i Vang Chiu (mg Suat Cfia n6 mot doan goi la doqn neo, 6 hai dau mtit Cfia thanh. Chiéu dai doan neo phu thuoc Vao duong kinh thanh thép (tron hay gan), Cuong do tinh toan Cfia thép, loai Va Cu6ng do bét6ng, tinh trang (mg Suat Cila m6i tru6ng xung quanh. .. 62
 61. 61. Cac dang neo Cfia C6t thép Cha (hinh 2.3) nhu Sau: neo thang (bang luc dinh bam V61 béténg), neo m6C, neo g6C Vuong, neo quai, neo bang Cac thanh ngang Va neo 6C. Q-Q-1%- @IE: a,E~%~ Hinh 2.3. Ctic dang neo C61 thép: a) neo thang, ‘ I7) neo m0’c, ' C) neo go’C vu.0”ng, ' d) neo quai; e) neo hang thanh ngang; g) neo 62' Loai neo thd“71g bang 1l_l'C dinh bam V61 bétong Chi ap dung Cho C6t thép gan Va ph1_1 thuoc Vao Cuong do bétong. Khi Cuong do bétong thap Va khi du6ng kinh C6t thép l6n thi phai tang Chiéu dai doan neo. L6p béténg bao Vé_ trén su6t Chiéu dai dogm neo phai dii day, nhat 1a khi duong kinh C6t thép l6n hon 16 mm. Loai neo méc Va neo go’C vuo‘ng nham nit ngan Chiéu dai neo (hinh 2.4). Neo m6C ap dung Cho C6t thép tron. Neo g6C Vuéng ap dung cho C6t thép gan. Neo quai ap dung Cho Ca thép tron Ian thép gan. Ah = 6,25d Ah = 525g 1° Ah -16 doan kéo'dai ihém c1’1a thanh c6t1hép doc a) b) Hinh 2.4. Kich I/1.1t0"C neo m0’C vd neo géc vuo‘ng t_ai ccic dcfu thanh. co‘? thép ch11 - Doan kéo thém (Aw) Cila m6t m6C Cfia C6t thép dai lay theo bang 2.2. Bang 2.2. Doan kéo dai Aw Clia C6t dai (mm) Duong kinh C6t dai (mm) Du6ng kinh C6t thép doc (mm) 63
 62. 62. - Doan neo In bi u6n Cong 90° (hinh 2.5) can C6 Cac C6t dai b6 sung, nham git": kh6ng Cho thép neo bung ra. C6 tha r1’1t ngan Chiéu dai doan neo In bang cach han 1’! nhat hai thanh neo ngang Vao Cac thanh thép doc (hinh 2.6). Hinh 2.5. Dogm neo 11611 Cong Hinh 2.6. Neo ho‘, sung du‘6‘i dqng thanh ngang a) trong td'n1. san; b) trong dam B. 1:111 cans 1:111 THEP SUA THANG VA DANH G1 SET Nhfmg thanh C6t thép, nhfmg Cuon C6t thép day tru'6C khi sir dung can phai duoc nan cho that thang dé Sau nay dé Cat, u6n, d6 dam bao Chiéu day 16p béténg bao V6 L1_Ia chon nhfing thanh C6t thép Cong queo trong qua trinh Van Chuyan b6C d6 Va x6p Chang thanh d6ng riéng dé sira thang lai. Nhfmg thanh duong kinh nh6 thi dang btia dap nan thang, hoac dimg loai Vam can dai d6 bé thang. Nhfmg thanh C6 duong kinh l6n hon 24 mm thi phai sfxa thang bang may u6n. Nhfrng Cuon C6t thép day duoc kéo du61 thang bang may t6i. May toi khong Chi kéo du6i thang Cu6n day thép ma Cbn kéo dat Cho day thép gian ra, lam bong Cac vay gi sét bén ngoai C6t thép, d6 mat C6ng cao. G1 sét lam giam 1L_rC dinh bam gifra bétong Va C6t thép. Hinh 2.7 trinh bay so d6 mot loai may to dong kéo du6i Cuon C6t thép day, nan thang, lam Sach gi sét Va Cat Cuon day ra thanh tirng doan ngan. D61 banh xe 1 kéo day C6t thép Chui qua 6ng 2, trong 6ng C6 nhiéu dia gan lech tam dé nan thang day C6t thép khi Chiing quay trbn. Khi ra kh6i 6ng, day C6t thép da thang Va Sach gi sét, Sé dang dau Vao mot b6 phan d6ng dong dién, dong dian lam Chay 11161 dao 3 Cat day C6t thép thanh doan C6 Chiéu dai quy dinh. 64
 63. 63. b) Hinh 2.7. Mciy t1_t déng kéo, du0'i, nén thing vd ca‘! C6? thép day a) Todn. cdn. h mciy; h) So’ (it? ccft thép: c) So’ do" min thcing thép Hinh 2.8 li so’ d6 miy dinh sich gi sét trén mit C6t thép. Phuong phép thfi céng li dilng bin chii sit dinh sach Acic khung, caic ldng c6t thép gia cong sin, hoic kéo_ tu6t thanh c6t thép qua d6ng cit to hat sic’ canh lim bong viy gi sét. CAT VA U6N c6T THEP - Ccft co": thép bing s1’Ic ngufii hay bing mziy. Sfic ngu'c‘>'i C6 thi cit duqc nhfmg thanh . thép duémg kinh duéi 12mm. Méy cit chiy bing d(_>ng cot cit duqc c6t thép cé duimg kinh t6i 40mm. Cit nhfing C6t thép létn hon bing hin xi (gié di). _ — Uo"n co": thép bing tay hoic bing miy, véi dung cu u6n tay ngubi ta c6 thé u6n duqc c6t thép c6 duérng kinh t6i 20 mm. Hinh 2.8. Méy dzinh sqch gt’ sét C6? thép 1- 6ng lin; 2- true dtfmg cat, 3- dia ke_: p; 4- chéi sit; 5- V6 bio ve; 6- dong cot dién; 7- be miy 65
 64. 64. Miy u6n c6t thép g6m mot dia trim quay duqc, trén dia c6 16 d6 tra coo u6n, bén ngoii dia c6 nhfrng coc khic dé c6 dinh c6't thép (hinh 2.9). Dia quay duqc hai chiéu nén C6 thé u6n C6t thép theo moi huéng mi khéng phii lit c6t thép. Miy C6 thé u6n 5-10 thanh c6t thép m6i dqt. Hinh 2.9. N guyén 1)’: h0_ar d_0‘ng cda méy u6n C6? thép 1- dia quay; 2- coc u6n; 3- I5 tra cqc; 4- c(_>c gift C6 dinh; 5- thanh C6t thép; 6- tim tao dc) cong Mu6n u6n cong thanh c6t thép timg doan 6 diing vi tn’ yéu ciu, thuimg phii vach di’u liy mfrc cf: truéc. Cin chii 9 li khi bi u_6n cong c6t thép sé bi giin dii ra nhu sau: U6n cong 45°, c6t thép dii thém 0,5d. U6n cong 90°, c6t thép dii thém ld. U6n cong 180°, c6t thép dii thém l,5d. Vi du: Cin u6n thanh c6t thép c6 duémg kinh d = 20mm theo miu kich thuéc sau: Chiéu dii thiét ké'1i: 10+ 100+67+ 100+67+ 100+ l0=454cm Chiéu dai cit C6t thép Ii: (10- 1,5 . 2)+ (100——0,5. 2)+ (67 -—0,5 .2)+100+. ..+ (67 —— 0,5. 2) + (100 — 0,5 . 2) + (10 — 1,5 . 2) = 444cm Hay chiéu dii liy diu ii: 7 + 99 + 66 + 100 + 66 + 99 + 7 = 444cm Doan dé phbng giin ra khi u6n Ii: 454 — 444 = 10cm. I-finh 10 ii sot d6 mit bing m6t lain gia céng (cit, u6n) C6t thép. Nhfrng thanh c6t thép duqc Vin chuyén tit kho bing xe going 1 déh ndi gia céng, r6i duqc khuin chfra lén czic gii g6 2. Ti! gii g6 niy tfrng thanh c6t thép duqc chuyén din sang bin 6ng lin 3 dé do chiéu dii cin cit: m6t diu thanh ch6ng Vio miu cfr 4, diu kia nhé sang bin meiy cit 5. 66
 65. 65. Nhfmg thanh di cit Cfmg m(f)t kich thu6c duqc xé'p sang bin 6ng lin 6, r6i chuyén doc sang bin 7 dé 1i'y diu mfrc u6n. Trén_ bin niy C6 sin m6t thu6c do 10, trén thu6c C6 k¢p m6t miu cf: 8 vi céc miu 9 in dinh Cir 1y u6n. Thanh C6t thép di liy di'u mlic xong duoc xép sang gii g5 12 d6 chfra, r6i Chuyén din sang bin 6ng lin 13 d6 dua sang miy u6n 14. U6n xong m6t diu, thanh thép d6 duoc kéo sang bin 6ng lin 15 d6 Chuin bi u6n diu thi? hai. Nhfrng thanh C6t thép di qua hé't quai trinh Cit u6n niy, duoc dua lén Xe going 16 d5 Vin Chuyén di noi khic. b) Hinh 2.10. S0 d6 tévchfic mgir bring xuéng coil, uéh L-6'! thép a ) gizi g5 vti bdn Jng lcfn; h) mgit hing bé'tri cdc mdy v() bcin 6'ng ldn BUOC c6T THEP Bu6c C6t thép thfi Cfmg khi phii gia C6ng 1u6ri C6t thép, khung C6t thép V61 56 luong - nh("> vi khi khuéch dii, lién ké't Chting tii hien truétng. Hinh 2.11. Cdc kiéit buéc C0‘? thép a) huéc chéo don gidn; b) buéc hinh na; 0) buéc s0‘'8 67
 66. 66. C6 nhiéu kiéu buic C6t thép: buic chéo don giin (hinh 2.1 la), buic hinh not (hinh 2.1 lb) Vi buic s6 8 (hinh 2.11C). Buic C6t thép tii Cing tru'i‘ng duqc phép ip dung kiéu buic do‘n giin. Buic C6t thép cho Cic sin phim gia Cing sin, phii Vin chuyén nhiéu lin, nén zip dung kiéu buic hinh no hay hinh s6 8, dim bio C6t thép khing xé dich. Hinh 2.12. Cdc gid g5 dé’buc_3(‘ C61 Ihép: a) buéc C6? thép lL(0"i; /7) buéc C6? thép dtim Diy kém ding dé buic C6 duing kinh 0,8 Vi 1mm, chiéu dii diy buic phi; thuic Vio duimg kinh cic thanh C6t thép cin buic. Lip rip vi buic czic khung C6t thép khing gian tiéh hinh trén caic gii ké hoic trén cic gii div C6 Czic diu thii Cing son (hinh 2.12), nhu’ Viy czic C6t thép doc dirqc treo bing Cic C6t dai nén dé buic ho‘n. N61 C6T THEP Mu6n C6 nhfrng thanh cit thép kéo dii hoic mu6n tin dung Cic thanh C6t thép ngin nguiti ta n6i chling. C6 hai Cich n6i: n6i buic bing diy kém vi n6i hin. - N6? bu_o‘c thu’ co‘ng nhfrng thanh C6t thép tro'n dit it vimg béting Chiu kéo thi hai diu n6i phii u6n cong thinh m6c Vi ghép Chip nhau mit doin dii 30 - 45 lin duing kinh C6t thép (tiiy thuic theo loai C6t thép) Vi ding diy kém déo Cu6n quanh chi n6i (hinh 2.13a). N6i buic C6t thép 6 Vfing biting Chiu nén khi khing phii u6n m6C, nhirng Vin Cin cu6n diy kém déo quanh chi n6i (hinh 2.13b) doin ghép Chip phii dii 20 - 40 lin d1Ii‘ng C6t thép. - N0‘? hdn C6? thép C6 miy kiéu nhu‘ sau: + N61 d6i dinh (hinh 2.13C). + N6i ghép Chip (hinh 2.13d). + N61 ghép tip (hinh 2.136). 68

×