Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN TRÚC TP.HỖ CHÍ MINH
PGS u PTS VŨ MẠNH HÙNG

I'Ĩĩìị` Ạ, ,~` ~ P Ữ F
A”  ':^"AV I[`  fl VĨÍ Ỉ 1| I Fl...
LỜI MỞ ĐÂU

Xuất phát từ mong muốn của các kìê'n trúc Sư, kỹ Sư Xây dựng, giám sát kỹ
thuật và sính viên kìẽrn trúc w Xây ...
Share-connect.blogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG

Phẩn 1
ĐẶ~C TĨ.IU'N,G HÌỈ~IỈ¶ H`ỌC VÀ XÁC ĐỊNH N`ỘI F;Ự`C
Bảng 1-1. Ðổi đơn ...
Share-connect.blogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG

hình`t1ễòn

Z

Bán nguyệt

_ Giới hạn bôí _
parabol
Share-connect.blogspot.com Ự TÀI LIỆU XÂY DỰNG

Chử nhật I II 

Bán nguyệt

Ề Hình tròn

°_J"[
Share-connect.bIogspot.com ' “ TÀI LIỆU XÂY DỰNG

1 . .
Jx2_` -= ầ [‹B - b)c"I + bh'*ỊI

1

E [B=”c, + bììrh - c)ị

Jy.=

...
Share-connect.bIogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG

L “Bảng 1-4. Lực. cắt - phản lực gối tựa mômen uốn
và độ võng của dầm một nh...
share-connect.blogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG

8
[812 + Zab
 I

MXỂPX
Iün-a<X<a+b

fmax= 0,Ũ026r4LI4
` = EJu`

tại a = Ọ,54...
Share-cohnect.bIogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG

Tŕẽn công xôn Ế, 

MX = “P (aa fI- xì

Ở nhip “ ` I
MX = -Pa

KhỈX<8I Qx=A I...
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng

11,823 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2014/12/so-tay-thuc-hanh-ket-cau-cong-trinh.html

Tên Ebook: Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình. Tác giả: Vũ Mạnh Hùng. Định dạng: PDF. Số trang: 177. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây Dựng. Năm phát hành: 1999

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sổ tay Thực hành Kết Cấu Công Trình - Vũ Mạnh Hùng

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN TRÚC TP.HỖ CHÍ MINH PGS u PTS VŨ MẠNH HÙNG I'Ĩĩìị` Ạ, ,~` ~ P Ữ F A” ':^"AV I[` fl VĨÍ Ỉ 1| I Fl”. I Ỉ=`vỈẳ'r`H L E. ầ ' '1ấ. :Eĩ~ ẽl . `.“ 7 E Ì '» uể ìí l [ ' ‹v †J `WP FWỄ7 T trĩ F Ả"ù^".l 1 F' u Ả 'L vịĩ A Z 1 ả Í Í“=l l Ĩ 1 I I J . _` L s. “ĨẺÀ L -' - F . "-. . Ạ NHÀ XUẤT BẢN`XẤY DỰNG . Hà Nội - 1999
 2. 2. LỜI MỞ ĐÂU Xuất phát từ mong muốn của các kìê'n trúc Sư, kỹ Sư Xây dựng, giám sát kỹ thuật và sính viên kìẽrn trúc w Xây dụng V.v... cẩn có một tàỉ Iìệu tra cứu ngắn g`Ọn và thiết thực về kết câau Công trình, Chúng tôi đã biên Soạn CIIỖII1 "Sổ tay thụ'C hành kêŕt câiư công trình" Cuốn sách gồm có 5 phẩn : Phâ`n 1. Đặc trưng hình học và Xác định nội lực Phãầĩ 2. SÔI liệu về tải trọng Phẩn 3..Vật liệu và thì Công Phâ`n 4. Trình tư tính toán các Cấu lçỉện Phẩn 5. Mình họa cấu tạó Những công thức, SÔI liệu tra cứu, ví dụ tính toán mình họa câIu tiạo phục Vụ cho việc thiết ìiế, thì Công, làm đổ án Các Công trình dân dụng và Công nghiệp thường gặp. ` Hy Vọng cuô'n sách sẽ hỗ trợ có hiệu quá cho người Sử dụng. Tuy nhiên, tr0ng` quá trình bíên Soạn và Xuâit bản Iĩhó tránh được các thiếu sót, vĩ vậy rất mong' nhận được nhiều góp ý Cúa độc gíá. Xín Chân thành cám Ơn. Tác giả
 3. 3. Share-connect.blogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG Phẩn 1 ĐẶ~C TĨ.IU'N,G HÌỈ~IỈ¶ H`ỌC VÀ XÁC ĐỊNH N`ỘI F;Ự`C Bảng 1-1. Ðổi đơn vị giửa hai hệ US và SI Đ”ợ't`đ .°US ,a. . . I Isằẵẵdẳnvẵịsl I . Đ01 tư đơn VỊ SI sang nhân với › vị US nhân vóẩ 25,40000 - ' ` Ị 0,03537 0,80480 - _ ` , Ạ =` ' 8,Ề810 645,20000 ' ' ' Ạ 1,55 x 10'=* 16,89.l0=* - ì` ' ` Ì ' Ế. 61,02x 10'”” 416,2.1=0S ' 4 2,403 x 10'“ 0,09Ể90 'I ° ` . ” 10,76000 0,02882 __ Ỉ ft=ì . = ` 2 35,31000 0,45ẹ60 ìb (lçhối lượng) ` Ì 2,20500_ Ạ 4,44800 “, lb ỂlLÍEỂV)ị ` , , Ấ 0,22480 4,44800 , kip (lực) - Ạ 0,22480 1,35Ệ00 " ft-Ibfmộmenì _ 0,73760. ` 1,35600 Ạ 1‹_Ịip-ft íĩnômen) ' _ 0,73760 1,48800 Ib_/ft (_1‹hô'i 1t_tợ_r_ag_)_ữ . ọ Ý _ , ,0,67200 ý14,59000 ừ Ỉ lb/ft (tải trọng) - 0,06858 14,59Ọ00 kip/ft (tải trọng) = , 0,06858 6,895 00 - Psi (ứng Suất) _ 0,14500 6,89500 Ksi [ửng suất) _ . 0,14500 0,0_4788 psf (_tảỉ trọng, áp lực) . _ › 20,9B000 47,88Ò00 ksf (Ztâi trọng, áp lực) _ 0,02098 0,566 x í°F - 32) ĩ “F : (1,8 x "Ct + B2: Ghi chú=: Ib = pound; 1 kịp = 1000 Ib psf : lb/ÍỈ2; Ạ” “ ksf Ẹ Iặiịa/ftz pcf =lb/ftììg psì_ = lb/ing; Ị kái = kip/ìn2 1kN :1000N _ .. . _ ' ì`” 1Pa : 1Nlm2 : 0,11‹G/m”, 1 Bạt :`.__105Pan 1kPa : 1000Pa : 1000N/m2 : 100kG/in2 nn . 1MPa : 1.000.000Pa- z 1000kPa " : `l00.000kG/m2 : 100T/n12: 10kG/cm2 1GPa : 1.000.000.000 Pa : 1000MPa : 100.000Tfm2.
 4. 4. Share-connect.blogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG hình`t1ễòn Z Bán nguyệt _ Giới hạn bôí _ parabol
 5. 5. Share-connect.blogspot.com Ự TÀI LIỆU XÂY DỰNG Chử nhật I II Bán nguyệt Ề Hình tròn °_J"[
 6. 6. Share-connect.bIogspot.com ' “ TÀI LIỆU XÂY DỰNG 1 . . Jx2_` -= ầ [‹B - b)c"I + bh'*ỊI 1 E [B=”c, + bììrh - c)ị Jy.= Haì nhẵ1nh` Vuông! đặt nghiêng 450
 7. 7. Share-connect.bIogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG L “Bảng 1-4. Lực. cắt - phản lực gối tựa mômen uốn và độ võng của dầm một nhịp Lực cắt và phản lực gối tựa
 8. 8. share-connect.blogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG 8 [812 + Zab I MXỂPX Iün-a<X<a+b fmax= 0,Ũ026r4LI4 ` = EJu` tại a = Ọ,547Ỉ (tạỉx=Ề- ,L a) 2Ỉ .
 9. 9. Share-cohnect.bIogspot.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG Tŕẽn công xôn Ế, MX = “P (aa fI- xì Ở nhip “ ` I MX = -Pa KhỈX<8I Qx=A I<I1ìX<ạ Mx=MA+AX IẩỆI1ẫý'X<a X>a fĨư“ẩỄẸỉ3MA+AX) AmẵỀ[8__ỉ ` = ĨçI.'1ỈX`μTPa-- 2] FJ X2 Mx ru MA + AX + P(x - a) ” BEJISMỔ I AXI' Mmax = Bb tạỉ X = Ệ. I I I __ _.Ệ.P(X-aIB ` ỐEJ fmax = ỂJ,Ờũ9SS ỀẨB- . .IỂJ 185EJ , . ' tại x n 0,5'Í9I °

×