Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
?ẶCLU CUAIIG TUO`ẵC

,_ , . .
I 1 Ij` rýủấll I I 
D I rầ` I l
`1 μ __ ợ 1 I Il › Ệ
I I I , a- 
I I I I.-L I I 1' I l " I I...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP Hổ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Ngô Quang Tường

'Ỉ LỂ'
nhy- ` ,,,_ ,,
r,II IỀ Ềr`Ạ'“ Iìt Jŕrl
I...
GT 01 XD V 196/155

ÐHQGơHCM_05 XD.GT.406.05<Tỹ-›f
MỤC LỤIC

LỜI NÓI ĐẤU

Ệ Phần 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THI CÔNG

1.1 Các quá trình hình thành một công trình theo nghĩa rộng
v...
Phẩn 5 CÔNG`TÁC XÂY, HOÀN THIỆN

TÓĨ7Ir tắt lỷ ÊlllL_)'êIÍ

5.1 Công tác Xây' gạch đá

5.2 Công tác hoàn thiện

5.3 Kêŕt C...
LỜI NÓI. ĐÂU'

_Ðể° giúp `SỉnÌZ Uỉên hệ thôing Uà chuẫn hóa Ìaiêln thức môn học Kỹ thuật thì
công ngành xây dựng dẩn dụng ...
.Phẩn 1

KHÁI NIỆM CHUNG VỄ THI CÔNG

1.1 CẮC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MỘT CÔNG TRÌNH THEO NGHĨA RỘNG VÀ THEO
NGHĨA HẸP '

Xảy...
PHẤN 1

8
Hình 1 2 trình bày đẩy đủ các bước tiẽtn hành thực hiện một dự án thuộc nhà
nước quản Ịý nhưng cũng bao hàm cả C...
KHÁ; NIỆM CHUNG VẾ TH/ CỔNG Q t 9

hình- dáng, kích thước .từng bộ phận, sự liên kết giữa chúng. Bân Vẽ thi công phải
vbảo...
10 Ệ “ PHẨN 1

` Xây hoặc Iẳp công trình nìtiì.

- Sứa chữa các công t1~ình đã Iiỏng.

- Phục hổi lại công trình đả có. I ...
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường

5,577 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2014/12/hoi-va-dap-cac-van-e-ky-thuat-thi-cong.html

Tên Ebook: Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng. Tác giả: Ngô Quang Tường. Định dạng: PDF. Số trang: 297. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TPHCM. Năm phát hành: Tái bản năm 2006

Published in: Education

Hỏi và Đáp các vấn đề Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng - Ngô Quang Tường

  1. 1. ?ẶCLU CUAIIG TUO`ẵC ,_ , . . I 1 Ij` rýủấll I I D I rầ` I l `1 μ __ ợ 1 I Il › Ệ I I I , a- I I I I.-L I I 1' I l " I I ‹ ..' L. LI '.J , -"I ' 'o ư L4 _` ' ‹ - 4 g r‹ y v . ..I Q! IV ỆỆI I ' ` C - I ,__`I y ' I ‹ I ư V I I I Il -yU - IμA 1 4 r ~ '.` F ; ,r I K 1( 'I ,ẢI ' `t`‹ ỵ vl v , ,I I II I _ t I`l IQ ... ` i` Iìg I '*' I IIII IQ°_I Ệ! ^ A I II _ L_ __ '____ r . k s Ẹ-. ._J .A k ŕ v- ra pị Ự _,Ỉ il P ,. IỄ ili -V ,-.Iv"4 IJIIẢ XU.ìx`T SẬĨI _ DẢI l%0C OLIOC GI›'x TP. IIU CIII I~IlI.`II ,, ,. I .III lI 'ILI› l'_II -J L.
  2. 2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP Hổ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Ngô Quang Tường 'Ỉ LỂ' nhy- ` ,,,_ ,, r,II IỀ Ềr`Ạ'“ Iìt Jŕrl I 11 ,`,`μ l`,t .'* -I I ` II ` ,I I I`n . I .I 'I . ". ,I .I I L .I ,I I Vir AP `A Ệ_ CA V F' ~rr`,F` ĩ I, -K r rĩ [ Í'P r Ị r TP, F "`ềJl"^lI`n* 'JI!I1If`”=' Ữ I ,I, Ì r' 1 r` _ II.[I I I 1,I.L I.L.L. . LA Ạ A . II' ` r R “i't I F )l”"r r '-r” `F”[ ` `,'7V IIăI IF II`1IIIJIt~`“FỆ t,‹.I.1 `ưl,- I 1,1 L I ` L,," ‹7 V (Tái bản lẩn thứ nhẩt,vcó sửa chữa)I NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HÔ CHÍ MINH - 2006 B
  3. 3. GT 01 XD V 196/155 ÐHQGơHCM_05 XD.GT.406.05<Tỹ-›f
  4. 4. MỤC LỤIC LỜI NÓI ĐẤU Ệ Phần 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THI CÔNG 1.1 Các quá trình hình thành một công trình theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp 1.2 Thì công và các quá trình thì công 1.3 Công nhân Xây dựng 4 I 1.4 Các chỉ 'tiêu kỉnh tế ẹ kỹ thuật thì công 1.5 Kỹ thuật an toàn 1.6 Những đặc điểm của kỹ thuật thì công Phần 2 CÔNG TÁC ĐẤT Tónl tắt lỷ thuyêpt 2.1 Các dạng công trình bằng đất 2.2 Các dạng thì công đất 2.3 Xêŕp hạng đất 2.4 Những tính chẩt của đất ảnh hưởng tới thì công 2.5 Tính toán k.hổỈ lượng đất 2.6 Thì Công đất Câu Izỏi clzỉnlz uà gợi ỷ trả lời Câu hỏi ôn tập Phần 8 CÔNG TÁC, BỀ TÔNG Tóm tẩt lý thuyê't 8.1 Ðặc điểm củạ công các bê tông và ,bẽ tông cốt thép 3.2 Phân Ioạiv thì công bẽ tông 3.8 Các dạng công tác thì công bê tông đúc toàn khổi tại chỗ 3.4 Các dạng công tác khác Câu [lỏi cÌLírLÌ1 Uà gợi ý trá lời Câu [lỏi Ôn tập Phần 4 KỆT CẤU TẤM XÂY DỰNG BD 4.1 Giớĩ thiệu Ệ 4.2 Tổng quan về kê,t cẩu xây dựng bằng tẩm SD 4.3 Tính toán kêIt Cấu Xây dựng tẩm 8D 4.4 Thì công kết cẩu Xây dựng tẩm 8D 10 10 I 11 11 12 1_2 12 12. 12 13 14 20 38 91 99 99 99 100 100 112 112 167 169 169 169 172 186
  5. 5. Phẩn 5 CÔNG`TÁC XÂY, HOÀN THIỆN TÓĨ7Ir tắt lỷ ÊlllL_)'êIÍ 5.1 Công tác Xây' gạch đá 5.2 Công tác hoàn thiện 5.3 Kêŕt Cấu gạch đá - quy phạm thì công và nghiệm thu Crìll [lói CỈIPIIIÌI Lìờ gợi ỷ trá lời Củll Ìlóỉ ỐII fậll Phẩn 6 CÔNG TÁC LẮP GHÉP I TÓÍĨI tẩt lý tlluyêlt 6.1 .lầhái quát vể Iẳp ghép 6.2 Các thìêlt bị Iắp ghép 6.3° Quá trình lắp ghép một Công tlình 6Ệ4 Lắp ghép Cấu kiện bê tông cốt th<ẩÀpẠ 6.5 Lắp ghép kết Cẩu thép 6.6 Lắp ghép nhà Công nghiệp 6.7 Lắp ghép nhà dân- dụng 6.8 m1ô'í nổi trong. công tác lắp ghép Crìll [lỏi CỈLÍIZỈL Uà trả [ời Thìêŕt bị treo buộc - Iựa chọn cằn trục lắp ghép Lắp ghép các cẩu kiện bê tông cốt thép Lắp ghép các kết cấu thép Lắp ghep nhà công nghiệp Lắp nhà dân dụng *S1r11t3't3UU:t› Các mổi nổi kết cấu bẽ tông Cốt tìlếp Cáu ÌỊỔÍ ôn tập TÁI LIỆU THAM KILẨO 200 200 200 203 206 224 245 246 .246 I 246 247 250' ' 250 253 256 259^ 260 263 263 274 , 281 286 290 292 295 298
  6. 6. LỜI NÓI. ĐÂU' _Ðể° giúp `SỉnÌZ Uỉên hệ thôing Uà chuẫn hóa Ìaiêln thức môn học Kỹ thuật thì công ngành xây dựng dẩn dụng oà công nghiệp, Bộ môn Thì công - Iflloa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Ðại học Bách [choa - Ðại học Quốc gia TP Hổ CÌIÍ Mình bíên soạn tài liệu HỎI VÀ ĐÁP CÁC VÃN ĐỂ KỶ THUẬT THI CỐNG XÂY DỰNG. ` Nột dung tập Sách gồm năm phẫn chínỈL.' Phẩn 1.' K/Lái niệm chung uể thì công xây dựng. Phẫn 2.' Công' tác đốt. Phẩn 3: Công tác bê tông toàn khổi. Ệhần 4.' Kết câịu tâim xây dựng 3D Phần 5.- Ờông tác xây Dà hoàn tllỉện. Phần 6.- Công tác lắp gltép. ` Trongh mỗi plzần clzúng tôi lần lượt trìnlt bày tlzeo ba nội dung: đầu tiên là tónl tcít` lại lý tlluyèlt tửng pllần, nộỉqdung tltứ ỈZCZỈ là nêu các câu hõi 'chính Dà gợi ý trả lời, nội dụng CUÔIỈ- củng là một sôi đề thì dành cho Sình Uỉên các năm trước đày Cùrlg đáp ớn. I Ạ ` Kỹ tlluật tlzỉ công xây dụng là một môn /Lọc pílức tạp Uà rất rộng. Trong tập Sáclz rLỈLỏ bé này Chúng tô`L` clzí trình bày.nÌLũng Uàtn để cơ bản nhâŕt của kỹ thuật thì công. P/lẩn nâĩlg cao Sể giới thiệu Uởỉvbạn đọc trong những tập Sách tiêp theo. = Tác giả xin cám ơn laỹ`sư Lê Hoài Long đã cộng tác râit tích cực Cùng tác giá ‹ dể) CUỐÌL sáclt ra đời đúng ỈLt_1`n pllục Dụ bạn đọc. Í 1 V V pr K Cltủng tôi rẩit ĩĩzong sự ý của ẩộc giá để' tài liệu Ìzoàn chínlz Ìlơn, .Aíọỉ ỷ kiến đỏng góp xỉn Uuì lòng gửi uể địa cÌZỉ.' Bộ nzôn Tlzỉ Cồng - Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa - Ðại ÌI,ọC QỊLÔIC gia TP Hồ Chí MỉnÌL, 268 _Lý Thường Kiệt, Q.10 TP HCM. Ðiện t/L0ợi.' 8.647.345 Tác giá TS Ngô ỆQuang Tường
  7. 7. .Phẩn 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỄ THI CÔNG 1.1 CẮC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MỘT CÔNG TRÌNH THEO NGHĨA RỘNG VÀ THEO NGHĨA HẸP ' Xảy dựng là một ngành sản Xuất cơ bản trong nền kinh tế quôŕc dân, nó đóng vai trò quan trọng trong xây đựng CƠ Sở Vật chẩt, kỹ thuật của Xã hội. Sân phẩm Xây dụng gắn liền với tẩt cả các ngành sản xuất và tẩt cả các lỉnh vực kình tể. Xây . dựng là biểu hiện của sự phát triển Xã hội. Trong Xây dựng CƠ bản thì xây dựng dân dụng và Công nghiệp Chiếm tỷ trọng Iớn. Theo báo Cáo tại hội nghị nhà ở toàn quôlc tháng 8 năm 2002 tại Hà Nội, tiển dành cho Xây dựng hàng năm chiếm khoảng 150 nghìn tỷ Ađổng. Ðể sử dụng vốn đầu tư được hiệu quá, người Xây dụng phải luôn luôn đổi mới Công nghệ sản xuất và chọn biện pháp thì Công tiên tiêin, đòi hỏi ta phải biêrt tìm tòi sáng tạo, biết Vận dụng kiêln thức vào sản Xuâịt. Khi ta tìm được một phương án thi công tốt và bìêrt cách tổ Chức tốt sẽ mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Theo quan điểm vĨ~mô, công trình xây dụng Iuôn gắn 1iể_n với một dự án và trải qua các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực. hiện đầu tư và đưa công trình vào hoạt động. Hình 1.I dưới đây trình bày một quá trình hình thành inột công trình theo nghia rộng, _ ` ' K `VậyIđể có được một công trình Xây dựng phải Ià kêit quả của nguyên nhân chủ quan (khả nãng chủ thể) và nguyên nhân khách, quan (nhu, cẩu thị trưởng),. Thềm kẽ Thẩm dình Du an khả thì Thẩm định › Du àn Ilẽn khả II`II Khảo sát sơ bò chủ dấu tư thuê hlén Cơ quan tư `Ján Ihực hiện chủ đáu I”`I Hình 1.1 Quá trìrlll lzìnli tltành công” trình tlleo nghĩa rộng Share-connect.bl0gsp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG
  8. 8. PHẤN 1 8 Hình 1 2 trình bày đẩy đủ các bước tiẽtn hành thực hiện một dự án thuộc nhà nước quản Ịý nhưng cũng bao hàm cả Các công trình chủ đầu tư Ià tư nhân. Tuy nhiên tùy theo quyĩ mô công trình các bu“ớC Có thể đơn giấnthớa hay SáÍ› nhập lại chỉ giữ những hước CƠ bản ' Ỉ` Ự Thiết kê, một Công trình Xây dựng bao gốm hai phần chính là thiểt kế và dự toán. 'I`ù)7 theo độ phức tạp 'ầ tính quan trọng của công trình mà thiêit kê' có thể thưc hiện theo hai giai đoạn hay thiêμt kê' một giai đoạn. Nếu thiêrt kể một giai đoạn là thiết kê, thi công. Nẽlu thiết kê' hai giai đoạn thì giai đoạn đầu là thiểt kế V kỹ thuật, giai đoạn Sau là thiết kê, thi công. *”*ě* *Ế Du án khà thi Khảo sát kỹ thuât Co quan tu Vấn thục hiện chủ đá” IU Hinh 1.2 Các bước Ìlìnll t/lành công trìníz xây dựng tlzềo ngllĩa hẹp Thìêŕt kè' thì công (TKTC).' Ià thiết kể công trình theo một giai đoạn hay giai đoạn hai của t1'1iẽ't kẽ! Công trình hai giai đoạn. TKTC có nhiệm Vụ trực tiêlp phục vụ thi Công công trĩnh. TKTC dựa trên báo cá°o dự án khả thì hoặc thiê't kê' kỹ thuặt1(thiểt kế hai giai đoạn). I Khi thiêŕt, kể một giai đoạn, TKTC phải giải quyết toàn bộ và đứt điểm những giải pháp thiểt kể, Cung cấp đũ số liệu cẩn thiết như lao động, tài nguyên, Vật tư, kỹ thuật, giá thành Xây dựng (dự toán) cùng với đầy đủ các bản vẽ thi Công các Công tác Xây lắp cho người Xây dựng. ' Trong thiết kế hai giai đoạn, TKTC phải cụ thể hóa, chi tiết' hóa các giải pháp công nghệ, kìêln trúc, kêŕt Cáíu, thi công đã được khẳng định trong thiêit kê' kỹ thuật. Dự toán trong TKTC phải được thuyêŕt trình khổi lượng công việc, đơn giá áp dụng, chi dẫn hoặc thông tư của cơ quan nhà nước về hạch toán công trình. Khi cần phải có đủ tải liệu liên quan đến giá trị dự toán Công trình (giâiy ưu tiên, quyết định miễn giảm thuế...). Bảlt Dẽ tlzỉẽlt kê, ÍÌIỈ CỖ7lẵ phải cung Cấp đẩy đủ chính Xác, rõ ràng các chi tiết cần thiểt của công trình thiết kế để tiển hành Các công tác Xây lắp. Thiết kế phải trình bày từ tổng thể dêin chi tiết, phân tich chỉ dẫn (gốm mặt bằng, Cắt, chi tiết phóng to, triển khai bỘ Phận). Bản vẽ phải chi được vị trí, mối quan hệ .giữa các công trĩnh, tòa nhà Vớí mạng lưới kỹ thuật, giao thông. Bân vẽ chi tiết cung cấp Share-connect.bl0gsp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG
  9. 9. KHÁ; NIỆM CHUNG VẾ TH/ CỔNG Q t 9 hình- dáng, kích thước .từng bộ phận, sự liên kết giữa chúng. Bân Vẽ thi công phải vbảo đảm người thực hiện Iàm đúng ý đố thiểt kế một cách chính Xác, đơn giản nhất, tiết kiệm nhất. ' I Dụ toán tliiểt kê' được tính toán dựa trên khắng định của dự án khả thi và đã triển khai đẩy đủ thiết kê, thi công (kể cả những biện pháp thì công đặc biệt chưa có trong định mức dơn giá đến thời điểm tính toán). Thiết kế thi công và dự toán kèm theo phải được cấp quần lý có thẩm quyển phê duyệt, nó vừa Iàm tài Iiệu phục Vụ thi công Vừa là cơ Sở để quyết toán công trình. 1.2 THI CÔNG VÀ cÁc QUÁ TRÌNH THI CŨNG Ðịnh nghĩa thi công: Thi công là một ngành sản xuảit bao gồm công việc xây dựng mới, sửa chữa, khôi phục cũng như tháo dỡ đ`i chuyển Ilhà cửa và công tI"1nh. NÓ hình thành từ quá trình thi công. Quá trình thì công là các quá trình sản Xuất tiêŕn hành tại công trường nhằm mục đích cuối cùng để Xây đựng, Sứa Chữa, khôi phục, tháo đỡ di chuyển nhà cứa và công trình. VĨ dụ, quá trình thi cõng: đào đất, lấp ghép panel sàn, Sơn Vôi tường... Quá trình thi công có các đối tượng lao động và dùng các Công cụ lao động. Ðôii tượllg lao động: - Vật liệu xây đựng: đá dăm, thép, kính... - Bán thành phẩm: hê tông, vữa... - Các chỉ tiết: bậc thang, tẩm tường, Cẩu hiện khung... ~ Các kết `cẩu: đàn Vì kèo, cầu thang... “ Công cụ lao động,' các công cụ thủ công, công cụ cơ giới (máy móc), ngoài ra Còn có các trang thiết bị phụ trợ. I - Dàn dáo, dây căng, thước cữ... V - Khung đẫn, thang, máy hàn... Ệ . Đơlt Dị đo lường: sản phẩm được đo bằng» 7713, mg, In, cái, nghìn viên gạch... ' › Chát lượng sản phẫm - Thi công phải thõa mãn các yêu cầu của điểu kiện Iằỹ thuật và bản vẽ thiết kể công trình như: kích thước. hình dáng, cẩu tạo bề mặt, Vị tri Iúc gia Công, đi chuyển... - Kỹ thuật định rõ giới hạn Sai số cho phép so với quy định là dung sai. ^ ° Sản phẩm phá Vỡ đung^Sai gọi Ià phê' phẩm. Quá trình được chia thành: - Một quá trìrzll đơn giản.' tập hợp các thao tác kỹ thuật có liên quan kỹ thuật do cùng một nhóm người thực hiện. - I2Il[ột qliá trìrt/L p/Lức [Lợp.' tập hợp Các quá trình Công tác được thực hiện cũng một lúc có cịian hệ với nhau Vể mặt tổ chức một Cách trực tiếp và đểu liên quan đến một thành phâẵrn duy nhất. Ví dụ, Iắp ghé°p một tập hợp kẽit cẩu khung nhà (vai cột, Xà, dầm .,.). I i Môn Kỷ tlluật tlii công nÌ1ărn,mục đícll giúp C/L0 các Cán bộ, Siìỉll Diên cũng nltư Các cán bộ kỹ tliuật năm được Các pliương p/Láp SczU.'^ Share-c0nnect.bl0gsp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG
  10. 10. 10 Ệ “ PHẨN 1 ` Xây hoặc Iẳp công trình nìtiì. - Sứa chữa các công t1~ình đã Iiỏng. - Phục hổi lại công trình đả có. I ọ - Phá đỡ công trình cần Iìó di. - Di chuyểin Công tŕình đí nơi khác. Đẫm bẳ0 những Iăiérn tIìú'c (`Ơ bản X'ể kỹ thuật thi Công để Iập được phương án kỹ thuật thì công hợp lý C110 các công trình thường gập, trình tự thì công từ Iúc khới Công cho đêín Iúc hoàn thiệI1› Nắm được tính_năng và phạm vi Sử dụng của một số Ioại máy thi công. Trực tiẽip kìềim tra chẩt lượng và nghiệm thu công trĩnh. 1.3 CÔNG NHÂN XÂY DỰNG Công nhân Xâỵ* tĩựng đưgíc phân chia theo nghề nghiệp và theo trình độ V* 'chuyên môn. r - Nghề nghiệp được Xác định _theo dạng công việc phải làm như: thợ“nề thì Xây tường gạch, thợ thùng (iâlu thì Iàm các công việc vể đất... - Muôln hoàn tyhảnh các rịliá trĩnli thi công phái- có nhiều công nhân có trình độ khác nhau, nghĩa là họ khíìc nhau về khả năng nghề nghiệp. Có 6 bậc khả nãng nghề nghiệp xác định tlieo Iìệ Síí định bậc: ` T... Bậc I II III IV V W I Hệsổđịnhbậc 1 1,16 1,33 1.52` 1,76 2 I 1.4 CÁC CHỈ TIÊU KINH TỂ - I`‹Ỹ THUẬT THI CÔNG Muốn chọn ra một phương án thi công hợp Iý nhất thì Ở từng phương án một phải được đánh giá bằng các chi tiêu hình tế kỹ thuật đặc trưng cho các phi tổn vể thởi gian, công lao động và phu'dng tiện, Công cụ thì công. Các chi tiêu kinh tê, Iăỹ thuật chủ yẽiu về hiệu quả sản xuất: 1- TII,Ờt /lạn Cỏrlg tdc.' là khoảng thời gian tinh bằng ngày làm việc để làm một ngôi nhà, một quá trình thi công, thởi hạn làm việc của máy xây đựng.“.. 2- Công lao động: là tổng tiêu hao số công lao động tính băng ngày công hoặc là công riêng (Chi phí lao động cho một đơn Vị sản phẩm xây đựng, VÍ đụ như cho 11712 diện tích nhà ở, 11113 khối tích Xây đựng...). _ 3- Giá tliànll, xfìjl dị;'rig.' là giá thành thì công nói chung hoặc là giá thành một đơn vị sản phẩm Xảy dựng tính bằng đống tiển Việt Nam, chẳng hạn giá cũa, 1in2 xây dựng, giá Iắp đặt 1 tẩn kẽht cấu thép... .Tùy theo đặc điểm của các phương án về các biện pháp sản xuất đem S0 sánh mà các chỉ tiêu chính có thể hổ Sung bằng các chỉ tiêu đặc biệt như: chi phi thờỉọ. gian cho một đơn _Vị sản phẩm xây đựng, nàng Suất của công nhân tính 'bằng đơn vị Săn phẫm thi Công Iioặc tính bằng tiển; các chi tiêu hoàn thành định mức sản Xuất tính bằng phẩn trăm, nãng Suất của máy Sau một đơn vị thời gian... Share-connect.bl0gsp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

×