Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 1
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP
PHÁÖN KÃÚT CÁÚU NHAÌ CÆÍA
Taìi liãû...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 2
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU BTCT
1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ th...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 3
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT:
1.1 Vã...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 4
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT:
1.2 Vã...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 5
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
2. Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT:
2.1 Caïc loaûi taíi troüng,...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 6
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
2.1 Các loại tải trọng, tác động:
- Theo tênh cháút:
- Theo phæå...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 7
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
2.1 Các loại tải trọng, tác động:
Viãûc sàõp xãúp vë trê cuía ho...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 8
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
2.2 Nội lực:
- Så âäö tênh: Så âäö kãút cáúu laì cå såí âãø xaïc...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 9
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
3. Nguyên lý cấu tạo kết cấu BTCT:
3.1 Âàûc âiãøm cuía kãút cáúu...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 10
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
3.2 Đặc điểm của kết cấu BTCT lắp ghép:
Mäúi näúi cuía kãút cáú...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 11
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
3.3 Khe biến dạng:
Âãø giaím näüi læûc do caïc biãún daûng cuía...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 12
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
3.3 Khe biến dạng:
Khe nhiệt độ Khe lún
Dầm chống lật
Bãö räüng...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 13
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
3.3 Khe biến dạng:
Theo tiãu chuáøn TCXDVN 356:2005
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 14
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
4. Trình tự thiết kế kết cấu BTCT:
Choün phæång aïn: Càn cæ vaì...
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 15
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
5. Yêu cầu đối với bản vẽ kết cấu BTCT:
Kãút quaí tênh toaïn va...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 1
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KÃÚT CÁÚU MAÏI
Maïi coï thãø phàóng hoàûc voí cong khäng gian.
Coï thãø...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 2
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KÃÚT CÁÚU MAÏI
Maïi coï thãø phàóng hoàûc voí cong khäng gian.
Coï thãø...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 3
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KÃÚT CÁÚU MAÏI
Lối vào của nhà thờ
Carmel, California được
xây dựng năm...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 4
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KÃÚT CÁÚU MAÏI
Kết cấu vòm mái nhịp 157ft
(mái là 1/8 mặt cầu bán
kính ...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 5
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KÃÚT CÁÚU MAÏI
Kết cấu vòm mái là các tổ hợp
của 4 vỏ trụ giao nhau (Nh...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 6
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KÃÚT CÁÚU MAÏI
Cáúu taûo vaì tênh toaïn:
Kãút cáúu maïi phàóng (bàòng h...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 7
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
1. Dầm mái:
1.1 Cấu tạo
Dáöm maïi coï thãø laì xaì ngang cuía khung hoà...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 8
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
1. Dầm mái:
1.1 Cấu tạo
Dáöm maïi coï thãø laì xaì ngang cuía khung hoà...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 9
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
1. Dầm mái:
1.1 Cấu tạo
Dáöm maïi coï thãø laì xaì ngang cuía khung hoà...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 10
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
- Hçnh daûng, kêch thæåïc TD:
Thæåìng coï TD chæî I, chæî T, âäi khi d...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 11
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
Cäút theïp:
Cäút doüc chëu keïo: Coï thãø duìng cäút theïp thæåìng våï...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 12
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
a. Taíi troüng:
1.2 Tính toán dầm mái:
Tènh taíi:
- Troüng læåüng baín...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 13
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
Xeït TD taûi vë trê x, ta coï:
Tiãút diãûn nguy hiãøm nháút cuía dáöm ...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 14
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
a. Dáöm coï meïp chëu neïn nghiãng:
Chiãöu cao dáöm tàng dáön theo chi...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 15
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
b. Dáöm coï meïp chëu keïo nghiãng:
Meïp chëu keïo nghiãng mäüt goïc l...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 16
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
2. Dàn mái:
Daìn BTCT âæåüc sæí duûng räüng raîi trong caïc cäng trçnh...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 17
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
- Daìn hçnh thang:
Æu âiãøm: Dãù chãú taûo, näüi læûc phán bäú tæång
â...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 18
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
- Daìn tam giaïc:
Æu âiãøm: Thoaït næåïc maïi täút, dãù chãú taûo (cáú...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 19
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
b. Cáúu taûo daìn:
Kêch thæåïc:
L;
9
1
7
1
hgdan ÷=Chiãöu cao giæîa da...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 20
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
Cáúp âäü bãön cuía BT thæåìng duìng 20 ÷ 40.
Cáúu taûo cäút theïp:
Cäú...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 21
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
Cáúu taûo màõt daìn:
Caïc màõt daìn cáön âaím baío sæû âäöng qui cuía ...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 22
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
- Màõt daìn toaìn khäúi:
B
A
Nuït A
Nuït B
Cäút theïp bao quanh màõt
C...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 23
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
- Màõt daìn làõp gheïp:
Viãûc näúi caïc cáúu kiãûn riãng leí cuía daìn...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 24
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
- Daìn làõp gheïp tæì 2 næía:
D
E
D
Baín theïp chåì
Baín theïp l.kãút
...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 25
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
2.2 Tính toán dàn mái:
Cáön tênh toaïn kiãøm tra trong moüi giai âoaûn...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 26
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
2.2 Tính toán dàn mái:
Våïi daìn BTCT æïng læûc træåïc, trong giai âoa...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 27
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
3. Vòm:
Voìm BTCT thæåìng âæåüc duìng laìm kãút cáúu chëu læûc maïi kh...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 28
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
Truûc voìm håüp lyï våïi taíi troüng âaî cho laì taûi TD báút kyì ta c...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 29
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
Thán voìm: cáúu taûo theo nguyãn tàõc caïc cáúu kiãûn chëu neïn hoàûc ...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 30
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
Voìm làõp gheïp tæì caïc âoaûn cáúu kiãûn TD räùng
Nhëp trãn 90m
Voìm ...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 31
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
3.2 Nguyên tắc tính toán vòm:
Taíi troüng:
- Tènh taíi: Toaìn bäü troü...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 32
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
Coï læûc càng H, dãù daìng xaïc âënh näüi læûc trong thán voìm:
Mx = M...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 33
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KÃÚT CÁÚU MAÏI DÁY TREO
Mái kết cấu dây treo (cáp)
nhịp 141ft (Nhà ga ...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 34
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KẾT CẤU MÁI DÂY TREO
Mái kết cấu dây treo của phòng triển
lãm hội chợ ...
KÃÚT CÁÚU MAÏI 35
CHÆÅNG 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
KẾT CẤU MÁI ĐẶC BiỆT
City Hall (London) [1]
Opened in July 2002
30 Sai...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 1
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
1. Khái niệm chung:
KÃÚT CÁÚU K...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 2
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
b. Phán loaûi theo hçnh thæïc:
...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 3
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
1.2 Choün hçnh thæïc khung:
Khu...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 4
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Så âäö e) êt gàûp trong thæûc t...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 5
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
2. Cấu tạo khung:
Nhæîng yãu cá...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 6
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Bäú trê cäút cæïng trong dáöm :...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 7
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
2.1 Khung toaìn khäúi:
-Nuït A:...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 8
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Mäúi näúi coï dáöm cao hån cäüt...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 9
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Rla
la
Khi ≤ 0.25 :
la ≥ 30d; R...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 10
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Phán bäú æïïng suáút trong nuï...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 11
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
- Nuït B:
Træåìng håüp khung c...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 12
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
- Nuït D:
Nãúu β ≥ 1600 thç cä...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 13
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
s/2 s/2
h/2
h
θ
3β/4
β
As As
A...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 14
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
- Nuït E:
Liãn kãút cæïng cäüt...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 15
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
2.2 Cấu tạo khung lắp ghép:
Ca...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 16
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
2.2 Cáúu taûo khung làõp gheïp...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 17
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Mäúi näúi cäüt-cäüt: Mäúi näúi...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 18
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Mäúi näúi cäüt-xaì ngang:
Vai ...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 19
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
2.3 Tênh toaïn caïc mäúi näúi ...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 20
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
b. Mäúi näúi cäüt-cäüt:
Tênh t...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 21
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
3. Tính toán khung:
3.1 Så âäö...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 22
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
3.2 Choün kêch thæåïc så bäü :...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 23
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
3.3 Xaïc âënh taíi troüng, näü...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 24
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
3.3 Xaïc âënh taíi troüng, näü...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 25
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
3.4 Tênh toaïn tiãút diãûn :
K...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 26
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Tính toán vai cột
Tênh toaïn v...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 27
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Tính toán vai cột
- Cäút doüc ...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 28
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
DAI vai cot
Q
lv
av
I
I
lk
h
Q...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 29
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Tính toán nén cục bộ
Tênh toaï...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 30
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Tính toán nén cục bộ
Tênh toaï...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 31
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Tính toán nén cục bộ
Tênh toaï...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 32
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Tính toán nén cục bộ
Tênh toaï...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 33
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
CKCN lưới thép
Cáúu kiãûn chëu...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 34
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
CKCN lưới thép
Cáúu kiãûn chëu...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 35
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
CKCN lưới thép
Cáúu kiãûn chëu...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 36
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Liên kết M N Q
Tính toán chi t...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 37
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Liên kết M N Q
Tính toán chi t...
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 38
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Một số chi tiết
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 39
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Một số chi tiết
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 40
CHÆÅNG 3
P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5..
Một số chi tiết
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 1P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4
- Dãù täø chæïc saín xuáút (bäú trê dáy chuyãön SX håüp lyï)...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 2P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4
Cäüt dæåïi
Kãút cáúu maïi
B
l1
C D
a
l2 l3
1
2
a
a
a
10
11
a...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 3P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4
Khung ngang gäöm: Cäüt vaì dáöm (daìn) maïi.
Cäüt liãn kãút ...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 4P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4- Truûc âënh vë:
Truûc âënh vë theo phæång doüc nhaì:
Cäüt bi...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 5P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4
2.2 Cáúu taûo cäüt:
Nhaì CN khäng coï cáöu truûc: cäüt thæåì...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 6P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4
Kêch thæåïc TD cäüt dæåïi:
hd = Hd;⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
÷
14
1
10
1
b...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 7P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4
Vai cäüt:
Âäü væån cuía vai cäüt lv láúy theo bäüi säú cuía ...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 8P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4
2.3 Mäüt säú chi tiãút liãn kãút:
D
25
A
150
Liãn kãút cäüt-...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 9P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4
Gäöm troüng læåüng baín thán cuía kãút cáúu chëu læûc maïi (...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 10P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4e) Taíi troüng do hoaût âäüng cáöu truûc: Dmax
TCXDVN 2737:9...
Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 11P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
CHÆÅNG 4
f) Taíi troüng do læûc haîm ngang cáöu truûc: Tmax
y1 y2 y3...
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng

249 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2014/11/giao-trinh-btct-2-3-dhbk-da-nang.html

Tên Ebook: Giáo trình BTCT 2&3 - phần cấu kiện nhà cửa và cấu kiện đặc biệt. Tác giả: ĐHBK Đà Nẵng. Định dạng: PDF. Số trang: 294 trang

Published in: Education
 • Be the first to comment

Giáo trình Bê tông cốt thép - ĐHBK Đà Nẵng

 1. 1. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 1 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP PHÁÖN KÃÚT CÁÚU NHAÌ CÆÍA Taìi liãûu: -Kãút cáúu BTCT-pháön kãút cáúu nhaì cæía, Ngä Thãú Phong (chuí biãn). -Kãút cáúu nhaì cao táöng BTCT. Lã Thanh Huáún Chæång 2: KÃÚT CÁÚU MAÏI. Chæång 1: NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU BTCT. Chæång 3: KÃÚT CÁÚU KHUNG. Chæång 4: NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP MÄÜT TÁÖNG LÀÕP GHEÏP. Chæång 5: KÃÚT CÁÚU NHAÌ NHIỀU TẦNG. MAÏÏI MOÍNG KHÄNG GIAN. PHÁÖN KÃÚT CÁÚU CHUYÃN DUÌNG Chæång 6: PHÁÖN KÃÚT CÁÚU GAÛCH ÂAÏ Chæång 1: MÅÍ ÂÁÖU. Chæång 2: VÁÛT LIÃÛU DUÌNG CHO KHÄÚI XÁY. Chæång 3: TÊNH TOAÏN CÁÚU KIÃÛN GAÛCH ÂAÏ KHÄNG CÄÚT THEÏP. -Kãút cáúu chuyãn duûng BTCT. Lã Thanh Huáún -Tải trọng và tác động –Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-1995 -Thiết kế công trình chịu động đất-TCXDVN 375 : 2006
 2. 2. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 2 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU BTCT 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: -Quan hãû giæîa kiãún truïc vaì kãút cáúu: Thiãút kãú kãút cáúu cuía cäng trçnh laì cäng viãûc tiãúp theo thiãút kãú kiãún truïc. Hãû kãút cáúu laì cå såí cuía hçnh daïng vaì khäng gian kiãún truïc; Khäng gian kiãún truïc, loaûi hçnh kãút cáúu vaì chiãöu cao kãút cáúu coï quan hãû chàût cheî. -Tênh khaí thi cuía phæång aïn thiãút kãú: Mäüt laì: thoía maîn caïc yãu cáöu kyî thuáût trong sæí duûng hiãûn taûi vaì láu daìi nhæ âäü bãön phuì håüp våïi niãn haûn sæí duûng, nhu cáöu sæí duûng, phoìng chäúng chaïy, âiãöu kiãûn thiãút bë kyî thuáût thi cäng.. Hai laì: giaï thaình cäng trçnh theo kinh phê âáöu tæ.
 3. 3. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 3 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: 1.1 Vãö màût kyî thuáût: Kãút cáúu phaíi coï hçnh daïng vaì kêch thæåïc thêch æïng våïi khäng gian vaì hçnh khäúi kiãún truïc. Caïc cáúu kiãûn riãng biãût cáön âæåüc thiãút kãú âaím baío khaí nàng chëu læûc, âäü cæïng vaì âäü chäúng næït. Toaìn bäü hãû kãút cáúu cuía cäng trçnh phaíi coï âäü cæïng khäng gian, âäü äøn âënh cáön thiãút. Váût liãûu âæåüc choün càn cæï vaìo âiãöu kiãûn thæûc tãú vaì yãu cáöu cuû thãø âäúi våïi cäng trçnh. Nãn æu tiãn duìng BT cæåìng âäü cao vaì cäút theïp coï gåì, taûo âiãöu kiãûn sæí duûng BTCT æïng læûc træåïc.. Kãút cáúu phaíi phuì håüp våïi thåìi haûn thi cäng, nàng læûc (trçnh âäü vaì thiãút bë) thi cäng âang hoàûc seî coï.
 4. 4. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 4 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: 1.2 Vãö màût kinh tãú: Giaï thaình cäng trçnh håüp lyï. Thäng thæåìng chi phê váût liãûu chiãúm pháön låïn, cáön chuï troüng phæång aïn coï chi phê váût liãûu tháúp. Nhæng âäúi våïi caïc cäng trçnh maì chi phê nhán cäng vaì maïy thi cäng chiãúm tyí troüng cao hån thç viãûc tiãút kiãm váût liãûu seî êt coï yï nghéa. Kãút cáúu âæåüc thiãút kãú phaíi phuì håüp våïi tiãún âäü thi cäng, såïm âæa cäng trçnh vaìo sæí duûng. Kãút cáúu âæåüc thiãút kãú cáön thoaí maîn caïc yãu cáöu vãö sæí duûng, âaím baío caïc âiãöu kiãûn vãö chäúng chaïy, chëu taïc âäüng cuía mæa nàõng, noïng laûnh, maìi moìn vaì xám thæûc cuía mäi træåìng.
 5. 5. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 5 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 2. Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT: 2.1 Caïc loaûi taíi troüng, taïc âäüng: Taíi troüng taïc duûng lãn cäng trçnh do nhiãöu nguyãn nhán våïi tênh cháút cuîng nhæ thåìi gian taïc duûng khaïc nhau. Phán loaûi: - Theo tênh cháút: chia laìm 3 loaûi Taíi troüng thæåìng xuyãn (tènh taíi): Taíi troüng taûm thåìi (hoaût taíi): Taíi troüng âàûc biãût:
 6. 6. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 6 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 2.1 Các loại tải trọng, tác động: - Theo tênh cháút: - Theo phæång, chiãöu: chia laìm 2 loaûi Taíi troüng âæïng: Taíi troüng ngang: - Theo trë säú khi tênh theo PP traûng thaïi giåïi haûn: chia laìm 2 loaûi Trë säú tiãu chuáøn (Taíi troüng tiãu chuáøn): Trë säú tênh toaïn (Taíi troüng tênh toaïn): - Theo thåìi haûn taïc duûng cuía taíi troüng: chia laìm 2 loaûi Taíi troüng taïc duûng daìi haûn. Taíi troüng taïc duûng ngàõn haûn. Viãûc sàõp xãúp vë trê cuía hoaût taíi âãø näüi læûc låïn nháút taûi mäüt tiãút diãûn naìo âoï goüi laì täø håüp taíi troüng. Theo TCVN 2737-95: - Täø håüp taíi troüng cå baín (Täø håüp cå baín): gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi daìi haûn vaì ngàõn haûn. - Täø håüp taíi troüng âàûc biãût (Täø håüp âàûc biãût): gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi daìi haûn, ngàõn haûn vaì mäüt trong caïc taíi troüng âàûc biãût.
 7. 7. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 7 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 2.1 Các loại tải trọng, tác động: Viãûc sàõp xãúp vë trê cuía hoaût taíi âãø näüi læûc låïn nháút taûi mäüt tiãút diãûn naìo âoï goüi laì täø håüp taíi troüng. Theo TCVN 2737-95: - Täø håüp taíi troüng cå baín (Täø håüp cå baín): gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi daìi haûn vaì ngàõn haûn. - Täø håüp taíi troüng âàûc biãût (Täø håüp âàûc biãût): gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi daìi haûn, ngàõn haûn vaì mäüt trong caïc taíi troüng âàûc biãût. Âãø xeït âãún khaí nàng taïc duûng khäng âäöng thåìi cuía caïc loaûi taíi troüng ngàõn haûn coï duìng Hãû säú täø håüp. Khi tênh toaïn caïc kãút cáúu âåî saìn (dáöm, cäüt, tæåìng, nãön vaì moïng), âãø xeït âãún khaí nàng cháút taíi khäng âáöy trãn toaìn bäü mäüt táúm saìn hoàûc trãn caïc táöng khaïc nhau, tiãu chuáøn thiãút kãú cho pheïp giaím taíi troüng sæí duûng toaìn pháön tuyì theo âäü låïn cuía ä saìn, säú táöng trãn tiãút diãûn âang xeït (xem “caïc qui âënh vãö giaím taíi troüng sæí duûng khi tênh toaïn saìn, dáöm vaì cäüt.” - TCVN 2737-95.
 8. 8. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 8 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 2.2 Nội lực: - Så âäö tênh: Så âäö kãút cáúu laì cå såí âãø xaïc âënh så âäö tênh toaïn cuía kãút cáúu chëu læûc. Så âäöì kãút cáúu bao gäöm caïc bäü pháûn chëu læûc chuí yãúu cuía cäng trçnh. Tênh cháút liãn kãút giæîa caïc bäü pháûn naìy tuyì thuäüc vaìo caïc yãúu täú chênh nhæ âiãöu kiãûn thi cäng, yãu cáöu vãö âäü cæïng. Nhæ váûy så âäö tênh phaíi thãø hiãûn kêch thæåïc, váût liãûu, taíi troüng vaì tênh cháút liãn kãút. Så âäö tênh phaín aïnh mäüt caïch gáön âuïng traûng thaïi laìm viãûc thæûc cuía cäng trçnh. - Våïi kãút cáúu ténh âënh (dáöm, cäüt.. âån giaín): Duìng PP tênh cuía SBVL hoàûc CHKC. - Våïi kãút cáúu siãu ténh (dáöm lãn tuûc, khung, voí moíng..): âãø xaïc âënh näüi læûc cáön xeït âãún tênh cháút biãún daûng cuía BT. Tênh näüi læûc theo så âäö âaìn häöi: Tênh näüi læûc theo så âäö biãún daûng deío (PP cán bàòng giåïi haûn): Näüi dung naìy (PP tênh theo traûng thaïi cán bàòng giåïi haûn hoàûc PP kãø âãún sæû phán phäúi laûi näüi læûc) âaî âæåüc trçnh baìy khaï âáöy âuí trong gtrçnh BTCT pháön cáúu kiãûn cå baín. Tênh kãút cáúu BTCT theo så âäö deío cho pheïp âiãöu chènh laûi mäüt caïch håüp lyï mä men åí caïc tiãút diãûn (vê duû trong baín toaìn khäúi loaûi dáöm coï mä men åí caïc nhëp vaì gäúi bàòng nhau), laìm âån giaín viãûc bäú trê cäút theïp. Nhåì âoï coï thãø tiãút kiãûm âæåüc 20-30% læåüng theïp so våïi tênh theo så âäö âaìn häöi.
 9. 9. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 9 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 3. Nguyên lý cấu tạo kết cấu BTCT: 3.1 Âàûc âiãøm cuía kãút cáúu BTCT toaìn khäúi: Báút kyì cäng trçnh naìo bàòng BTCT cuîng âãöu coï thãø thi cäng theo PP toaìn khäúi. Ngaìy nay, trong quaï trçnh CN hoaï xáy dæûng âaî giaím dáön mæïc âäü sæí duûng loaûi kãút cáúu naìy. -Æu âiãøm: -Nhæåüc âiãøm: 3.2 Đàûc điãøm cuía kãút cáúu BTCT làõp gheïp: Yãu cáöu âäúi våïi kãút cáúu BTCT làõp gheïp: Yãu cáöu vãö tiãu chuáøn hoaï kãút cáúu, âënh hçnh hoaï cáúu kiãûn, mä âun hoaï kêch thæåïc Cáúu kiãûn âæåüc choün âãø âënh hçnh hoaï phaíi laì cáúu kiãûn âæåüc thiãút kãú håüp lyï nháút, coï caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût vaì giaï thaình håüp lyï nháút. Mäúi näúi cuía kãút cáúu làõp gheïp: Theo tênh cháút laìm viãûc chia thaình mäúi näúi cæïng vaì mäúi näúi khåïp. Theo âàûc âiãøm cáúu taûo vaì phæång phaïp truyãön læûc chia ra mäúi näúi khä vaì mäúi näúi æåït. [1] Mäúi näúi khä âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïc chi tiãút theïp âàût sàôn nhåì liãn kãút haìn våïi cäút theïp chëu læûc cuía cáúu kiãûn hoàûc chän vaìo BT bàòng nhæîng neo. Liãn kãút caïc cáúu kiãûn bàòng caïch haìn hoàûc bu läng, mäúi näúi truyãön âæåüc læûc ngay sau khi thæûc hiãûn liãn kãút caïc chi tiãút chåì sàôn.
 10. 10. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 10 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 3.2 Đặc điểm của kết cấu BTCT lắp ghép: Mäúi näúi cuía kãút cáúu làõp gheïp: Theo tênh cháút laìm viãûc chia thaình mäúi näúi cæïng vaì mäúi näúi khåïp. Theo âàûc âiãøm cáúu taûo vaì phæång phaïp truyãön læûc chia ra mäúi näúi khä vaì mäúi näúi æåït. [1] Caïc chi tiãút kim loaûi âàût sàôn chiãúm mäüt vë trê âaïng chuï yï trong viãûc cáúu taûo kãút cáúu làõp gheïp, kêch thæåïc nãn choün sao cho beï nháút (tiãút kiãûm theïp vaì traïnh nhæîng biãún daûng nhiãût låïn do haìn, viãûc âäø BT láúp kên baío vãû mäúi näúi thuáûn tiãûn). Kiãøm tra cáúu kiãûn làõp gheïp trong quaï trçnh váûn chuyãøn vaì dæûng làõp: Kiãøm tra cáúu kiãûn làõp gheïp trong quaï trçnh váûn chuyãøn, làõp gheïp theo khaí nàng chëu læûc vaì khaí nàng chäúng næït. Khi kiãøm tra váûn chuyãøn, dæûng làõp troüng læåüng baín thán cáúu kiãûn phaíi nhán våïi hãû säú âäüng læûc =1,5. Choün vë trê gäúi kã khi chuyãn chåí cuîng nhæ vë trê moïc hoàûc chäù buäüc dáy cáúu làõp. Vë trê gäúi kã khi chuyãn chåí cuîng nhæ vë trê moïc hoàûc chäù buäüc dáy cáúu làõp phaíi choün sao cho khäng cáön phaíi âàût thãm cäút theïp âãø chëu læûc làõp gheïp. Âäúi våïi caïc cáúu kiãûn coï âäü maính låïp cáön coï biãûn phaïp gia cäú khi làõp gheïp nhæ duìng caïc thanh càûp, thanh chäúng.. Caïc cáúu kiãûn coï chiãöu cao låïn vaì chiãöu daìy beï (táúm tæåìng, daìn..) nãn váûn chuyãøn theo phæång âæïng vç khaí nàng chëu uäún cuía cáúu kiãûn theo phæång ngang beï.
 11. 11. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 11 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 3.3 Khe biến dạng: Âãø giaím näüi læûc do caïc biãún daûng cuía cäng trçnh, ngæåìi ta chia càõt cäng trçnh theo chiãöu daìi vaì chiãöu räüng bàòng caïc khe biãún daûng, coï thãø laì: Khe nhiãût âäü: âãø giaím näüi læûc do sæû thay âäøi nhiãût âäü vaì co ngoït cuía BT. Khoaíng caïch giæîa caïc khe nhiãût âäü phuû thuäüc vaìo âäü cæïng cuía ngäi nhaì vaì mæïc âäü tiãúp xuïc våïi mäi træåìng. Khe luïn: åí nhæîng cäng trçnh coï thãø luïn khäng âãöu cáön coï khe luïn chia càõt cäng trçnh tæì moïng âãún maïi. Bãö räüng cuía khe biãún daûng khoaíng 2-3cm. Ngæåìi ta thæåìng kãút håüp khe luïn vaì khe nhiãût âäü våïi nhau. Våïi kãút cáúu khung nãn cáúu taûo khe nhiãût âäü bàòng caïch bäú trê cäüt keïp vaì dáöm keïp hai bãn. Kãút cáúu táúm nãn bäú trê vaïch cæïng åí khe nhiãût âäü.
 12. 12. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 12 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 3.3 Khe biến dạng: Khe nhiệt độ Khe lún Dầm chống lật Bãö räüng cuía khe biãún daûng khoaíng 2-3cm. Ngæåìi ta thæåìng kãút håüp khe luïn vaì khe nhiãût âäü våïi nhau. Våïi kãút cáúu khung nãn cáúu taûo khe nhiãût âäü bàòng caïch bäú trê cäüt keïp vaì dáöm keïp hai bãn. Kãút cáúu táúm nãn bäú trê vaïch cæïng åí khe nhiãût âäü.
 13. 13. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 13 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 3.3 Khe biến dạng: Theo tiãu chuáøn TCXDVN 356:2005
 14. 14. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 14 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 4. Trình tự thiết kế kết cấu BTCT: Choün phæång aïn: Càn cæ vaìo tênh cháút cuía cäng trçnh, âiãöu kiãûn âëa cháút thuíy vàn, âiãöu kiãûn thi cäng âãø choün phæång aïn thi cäng coï hiãûu quaí giaím chi phê váût liãûu, nhán cäng maïy moïc, âaím baío thåìi haûn. Xaïc âënh så âäö tênh theo så âäö kãút cáúu vaì caïc kêch thæåïc cå baín nhæ nhëp, chiãöu cao táöng.., loaûi váût liãûu. Tênh toaïn taíi troüng vaì caïc taïc âäüng : Càn cæï theo Tiãu chuáøn thiãút kãú. Tênh toaïn så bäü kêch thæåïc tiãút diãûn caïc cáúu kiãûn: Càn cæï vaìo så âäö tênh vaì taíi troüng âaî coï, tênh gáön âuïng näüi læûc taûi mäüt säú tiãút diãûn, tæì âoï choün kêch thæåïc tiãút diãûn phuì håüp theo âënh hçnh. Tênh toaïn näüi læûc vaì täø håüp näüi læûc: âãø xaïc âënh näüi læûc låïn nháút (caí trë säú ám vaì dæång) taûi táút caí hoàûc mäüt säú tiãút diãûn nguy hiãøm cuía kãút cáúu. Kiãøm tra laûi kêch thæåïc tiãút diãûn âaî choün så bäü: kiãøm tra yãu cáöu vãö cæåìng âäü (haìm læåüng cäút theïp), biãún daûng, næït. Nãúu cáön thiãút phaíi thay âäøi. Tênh toaïn vaì choün cäút theïp: Thæûc hiãûn viãûc tênh toaïn vaì cáúu taûo cho caïc cáúu kiãûn, caïc chi tiãút liãn kãút caïc cáúu kiãûn. Kiãøm tra âäü voîng vaì khe næït: Våïi kãút cáúu làõp gheïp hoàûc sæí duûng váût liãûu cæåìng âäü cao coï nhëp låïp cáön tênh toaïn kiãøm tra. Kiãøm tra cáúu kiãûn làõp gheïp: vãö cæåìng âäü vaì khe næït trong giai âoaûn chãú taûo, váûn chuyãøn, cáøu làõp, tênh toaïn bäú trê moïc cáøu täúi æu. Hoaìn thaình baín veî: kãút quaí tênh toaïn vaì cáúu taûo âæåüc thãø hiãûn trãn baín veî. Häö så thiãút kãú: gäöm baín veî, thuyãút minh tênh toaïn vaì dæû toaïn thiãút kãú.
 15. 15. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 15 CHÆÅNG 1 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 5. Yêu cầu đối với bản vẽ kết cấu BTCT: Kãút quaí tênh toaïn vaì cáúu taûo âæåüc thãø hiãûn trãn baín veî âãø phuûc vuû thi cäng, phaíi âáöy âuí kêch thæåïc, chuíng loaûi theïp, caïc ghi chuï cáön thiãút vaì thäúng kã váût liãûu. Thaình pháön cuía bäü baín veî kãút cáúu BTCT bao gäöm: Caïc baín veî bäú trê kãút cáúu: Bäú trê hãû kãút cáúu chëu læûc nhæ: khung, dáöm, saìn.. trãn caïc caïc màût bàòng caïc táöng cuía nhaì, vaì mäüt säú màût càõt. Bäú trê caïc cáúu kiãûn làõp gheïp trãn caïc táöng. Caïc baín thäúng kã caïc bäü pháûn kãút cáúu vaì cáúu kiãûn. Trãn baín veî phaíi thãø hiãûn roî caïc truûc âënh vë, khoaíng caïch giæîa caïc truûc âënh vë vaì kêch thæåïc täøng cäüng, caïc cao âäü (cao trçnh, cäte) åí nhæîng nåi âàûc træng cuía kãút cáúu, kê hiãûu caïc cáúu kiãûn. Caïc baín veî bäú trê cäút theïp trong cáúu kiãûn: Tè lãû coï thãø 1/20, 1/50, 1/100. Âæåìng bao cuía cáúu kiãûn, caïc kêch thæåïc âãø coï thãø laìm vaïn khuän. Vë trê vaì hçnh daïng cuía cäút theïp, caïc chi tiãút (coï thãø coï) haìn vaìo cäút theïp. Chiãöu daìy låïp BT baío vãû. Caïc bäü pháûn cuía caïc kãút cáúu laìm gäúi âåî. Caïc baíng thäúng kã cäút theïp vaì khäúi læåüng BT. Baín veî triãøn khai cäút theïp (nãúu cáön thiãút, coìn våïi hçnh daûng âån giaín hoàûc quen thuäüc coï thãø âæa vaìo baíng thäúng kã). Caïc ghi chuï: Maïc BT, loaûi cäút theïp, cæåìng âäü tênh toaïn cuía cäút theïp. Phæång phaïp näúi, vë trê vaì qui caïch näúi, loaûi que haìn.. Caïc âiãöu cáön chuï yï khi thi cäng..
 16. 16. KÃÚT CÁÚU MAÏI 1 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI Maïi coï thãø phàóng hoàûc voí cong khäng gian. Coï thãø âæåüc thi cäng âäø toaìn khäúi hoàûc làõp gheïp, næía làõp gheïp. Mái bản BTCT gãy khúc. (Nhà thờ ở Las Vegas, Nevada)
 17. 17. KÃÚT CÁÚU MAÏI 2 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI Maïi coï thãø phàóng hoàûc voí cong khäng gian. Coï thãø âæåüc thi cäng âäø toaìn khäúi hoàûc làõp gheïp, næía làõp gheïp. Mái vỏ BTCT (San Francisco Bay Area) Mái vỏ BTCT 4300m2, kết cấu vòm mái chỉ có 3 gối tựa với nhịp 95m, vỏ hyperbolic BTCT ứng suất trước dày 8cm (Hồ bơi ở Hamburg)
 18. 18. KÃÚT CÁÚU MAÏI 3 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI Lối vào của nhà thờ Carmel, California được xây dựng năm 1793 Kết cấu vòm mái nhịp 90 m, Phòng lớn trung tâm triển lãm Moscone, San Francisco, California.
 19. 19. KÃÚT CÁÚU MAÏI 4 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI Kết cấu vòm mái nhịp 157ft (mái là 1/8 mặt cầu bán kính 112ft), Hội trường Kresg viện công nghệ Massachusetts (Boston) Mái vòm nhịp 417ft, chiều cao 109ft. Hội trường với 13.600 chỗ ( Pittsburgh, Pennsylvania)
 20. 20. KÃÚT CÁÚU MAÏI 5 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI Kết cấu vòm mái là các tổ hợp của 4 vỏ trụ giao nhau (Nhà ga Lambert Field Airport [1] - St. Louis, Missouri). Kết cấu vòm mái nhịp 721 ft (mái là vỏ có mặt bằng là tam giác đều), Phòng lớn trung tâm triển lãm La Defense (Near Paris, France) [2].
 21. 21. KÃÚT CÁÚU MAÏI 6 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI Cáúu taûo vaì tênh toaïn: Kãút cáúu maïi phàóng (bàòng hoàûc nghiãng) laì mäüt daûng saìn phàóng. Maïi BTCT làõp gheïp âæåüc sæí duûng räüng raîi, tuìy thuäüc kêch thæåïc cuía panen maì ta coï 2 daûng: - Hãû maïi coï xaì gäö: duìng panen cåî nhoí. - Hãû maïi khäng coï xaì gäö: duìng panen cåî låïn. Kãút cáúu maïi khäng gian laì caïc voí moíng BTCT (voí truû, voí cáöu..[1]) hoàûc kãút cáúu maïi dáy treo [2]. Caïc yãu cáöu âäúi våïi kãút cáúu maïi: Coï âuí khaí nàng chëu læûc. Coï hçnh daïng phuì håüp våïi yãu cáöu kiãún truïc. Thi cäng thuáûn låüi. Caïc bäü pháûn cuía kãút cáúu maïi: -Kãút cáúu mang læûc maïi: Bäü pháûn naìy chëu toaìn bäü taíi troüng trãn maïi âãø truyãön xuäúng cäüt, tæåìng nhæ dáöm maïi, daìn maïi.. Coï thãø bàòng BTCT, theïp âënh hçnh, gäù hoàûc kãút håüp. -Dáöm doüc (xaì gäö). Coï thãø khäng duìng xaì gäö nãúu duìng táúm låüp cåî låïn. -Táúm maïi: coï thãø laì baín âäø liãön khäúi våïi dáöm maïi, hoàûc laì táúm panen âuïc sàôn. Coï thãø laì caïc táúm låüp nheû nhæ tole keîm, fibroXM.. Kãút cáúu âåî maïi BTCT âäø taûi chäù: trong træåìng håüp naìy laì dáöm khung, caïc yãu cáöu vãö thiãút kãú loaûi kãút cáúu naìy coï thãø xem trong pháön kãút cáúu khung. Kãút cáúu âåî maïi BTCT âuïc sàôn: coï caïc daûng nhæ dáöm maïi, daìn maïi, voìm..
 22. 22. KÃÚT CÁÚU MAÏI 7 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 1. Dầm mái: 1.1 Cấu tạo Dáöm maïi coï thãø laì xaì ngang cuía khung hoàûc laì dáöm âäüc láûp gaïc lãn tæåìng hoàûc truû. Tuìy thuäüc hçnh daïng cuía maïi maì dáöm maïi coï thãø coï caïc daûng sau: Dầm mái TD chữ I, BTCT đúc sẵn Dầm mái TD chữ I, BTCT đúc sẵn trong kết cấu khung nhà công nghiệp 1 tầng
 23. 23. KÃÚT CÁÚU MAÏI 8 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 1. Dầm mái: 1.1 Cấu tạo Dáöm maïi coï thãø laì xaì ngang cuía khung hoàûc laì dáöm âäüc láûp gaïc lãn tæåìng hoàûc truû. Tuìy thuäüc hçnh daïng cuía maïi maì dáöm maïi coï thãø coï caïc daûng sau: Dầm mái TD chữ I BTCT ứng suất trước
 24. 24. KÃÚT CÁÚU MAÏI 9 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 1. Dầm mái: 1.1 Cấu tạo Dáöm maïi coï thãø laì xaì ngang cuía khung hoàûc laì dáöm âäüc láûp gaïc lãn tæåìng hoàûc truû. Tuìy thuäüc hçnh daïng cuía maïi maì dáöm maïi coï thãø coï caïc daûng sau: - Dáöm maïi coï 1 maïi däúc: - Dáöm maïi coï 2 maïi däúc: - Dáöm maïi coï 4 maïi däúc: Dáöm maïi 1 maïi däúc Hçnh daûng, kêch thæåïc tiãút diãûn: - Nhëp: Dáöm maïi BTCT L ≤ 24m. Dáöm maïi bàòng BTCT thæåìng coï L ≤ 18m. Dáöm maïi BTCT æïng læûc træåïc L = 12-24m. Dáöm maïi 2 maïi däúc L hâd hgd Dáöm maïi 4 maïi däúc
 25. 25. KÃÚT CÁÚU MAÏI 10 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. - Hçnh daûng, kêch thæåïc TD: Thæåìng coï TD chæî I, chæî T, âäi khi duìng TD chæî nháût nhæng êt gàp. Bãö räüng sæåìn: b ≥ 60 khi âäø BT theo phæång ngang b ≥ 80 khi âäø BT theo phæång âæïng. BTCT æïng læûc træåïc b ≥ 90. Chiãöu cao âáöu dáöm: L; 35 1 20 1 hdd ÷= Chiãöu cao giæîa dáöm: L; 15 1 10 1 hgd ÷= Âäü däúc: ; 12 1 8 1 i ÷= bc’ bc hc hc’ b Thæåìng láúy L; 24 1 hdd = Caïnh chëu neïn: L; 60 1 50 1 'bc ÷= Thæåìng gàûp bc’ = 200÷ 400 Bäú trê sæåìn âæïïng (dæåïi cuía maïi..) Caïnh chëu keïo bc = 200 ÷ 250; hc, hc’ ≥ 100.
 26. 26. KÃÚT CÁÚU MAÏI 11 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. Cäút theïp: Cäút doüc chëu keïo: Coï thãø duìng cäút theïp thæåìng våïi dáöm nhëp nhoí, våïi dáöm nhëp låïn (≥ 18m) nãn duìng theïp ULT nhàòm giaím âäü voîng, næït. Theo suäút chiãöu cao dáöm âàût cäút doüc cáúu taûo. Bäú trê cäút theïp BTCT æïng læûc træåïc BTCT thæåìng Cäút doüc chëu keïo âæåüc bäú trê theo biãøu âäö bao näüi læûc. Våïi cäút theïp thæåìng, caïc thanh theïp coï thãø âæåüc haìn chäöng lãn nhau bàòng caïc mäúi haìn CK 1m. Taûi âáöu dáöm âáöu cäút doüc phaíi âæåüc neo chàõc chàõn bàòng caïch haìn vaìo caïc âoaûn theïp goïc, duìng theïp nhoïm CII, CIII. Cäút âai: coï daûng chæî U bao láúy cäút doüc chëu keïo. Cäút âai coï âæåìng kênh ∅6 ÷ ∅8, khoaíng caïch xaïc âënh theo yãu cáöu chëu càõt vaì cáúu taûo. Cäút âai vaì cäút doüc cáúu taûo âan thaình læåïi trong baín buûng. Cấp độ bền của BT thæåìng laì 20÷30 khi duìng cäút theïp thæåìng, våïi BTCT ULT B=30 ÷ 40.
 27. 27. KÃÚT CÁÚU MAÏI 12 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. a. Taíi troüng: 1.2 Tính toán dầm mái: Tènh taíi: - Troüng læåüng baín thán dáöm - Troüng læåüng låïp phuí maïi vaì panen - Troüng læåüng cæía maïi (nãúu coï) Hoaût taíi: - Hoaût taíi sæía chæîa maïi - Taíi troüng do thiãút bë váûn chuyãøn treo (nãúu coï) q l0 b. Näüi læûc: Så âäö tênh: Dáöm maïi âæåüc tênh nhæ mäüt dáöm âån giaín. Nhëp tênh toaïn: Laì khoaíng caïch troüng tám caïc gäúi tæûa. c. Tênh toaïn tiãút diãûn: Âàûc âiãøm: Dáöm maïi coï tiãút diãûn thay âäøi, tiãút diãûn giæîa nhëp coï mä men låïn âäöng thåìi kêch thæåïc TD cuîng låïn do âoï chæa phaíi laì TD nguy hiãøm nháút cuía dáöm, coìn coï nhæîng TD khaïc coï mä men giaím âi nhæng do TD giaím nhiãöu nãn coï thãø bë phaï hoaûi. Váûy cáön xaïc âënh TD nguy hiãøm cuía dáöm vaì tênh toaïn cäút theïp cáön thiãút cho TD âoï. Xeït mäüt træåìng håüp hay gàûp laìm vê duû: chëu taíi troüng phán bäú âãöu q. 24 1 Dáöm coï hâd = nhëp (lo), âäü däúc caïnh thæåüng laì i = , 12 1
 28. 28. KÃÚT CÁÚU MAÏI 13 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. Xeït TD taûi vë trê x, ta coï: Tiãút diãûn nguy hiãøm nháút cuía dáöm laì TD coï læåüng theïp cáön thiãút låïn nháút, âæåüc xaïc âënh: Trong âoï âàût hox = β. hx; Coï thãø xem ζ.β = const, nhæ váûy AS laì mäüt haìm cuía x. Diãûn têch cäút theïp cáön thiãút taûi TD theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü: q Mmax l0 hâd x 12 1 i = ( );2xl 24 1 x 12 1 l 24 1 h 00x +=+= ( );xl 2 q.x 2 q.x x 2 q.l M o 2 o x −=−= ; .h..R M .h.R M A xS x 0xS x S βζζ == ( ) ( ) ; 2.xl...R xl12.q.x. A 0S 0 S + − = βζ 0;l.x2l2.x0 dx Ad 2 00 2S =−+⇒= Giaíi ptrçnh trãn âæåüc x = 0.37 lo. Noïi chung khi thç tiãút diãûn nguy hiãøm x = (0.35 ÷ 0.4) lo;Lhgd 15 1 10 1 ÷= Váûy ngoaìi TD coï Mmax, coìn cáön phaíi kiãøm tra taûi TD nguy hiãøm noïi trãn, vaì nãúu coï cæía maïi (coï læûc táûp trung) phaíi tênh toaïn taûi TD âàût cæía maïi.
 29. 29. KÃÚT CÁÚU MAÏI 14 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. a. Dáöm coï meïp chëu neïn nghiãng: Chiãöu cao dáöm tàng dáön theo chiãöu tàng cuía mä men, do âoï giaï trë Qb âæåüc tênh våïi chiãöu cao laìm viãûc taûi muït cuía tiãút diãûn nghiãng trong vuìng neïn (âaûi læåüng naìy thay âäøi theo C). Trçnh tæû tênh nhæ sau: α M s Db Qb RswâAsw σsAsQ C Zs RswAs inc2 RswAs inc1 β - Tênh laûi h0 theo C0: h0 = h01 + C0.tgβ. So saïnh våïi h0 âaî giaí thiãút. Tiãúp tuûc tênh toaïn theo caïch âuïng dáön âãø xaïc âënh âæåüc h0. Coï thãø tênh h0 theo cäng thæïc sau: våïi B-1 )B.(h h 01 + = 1 0 ; q b.R B sw bt2 = 1.3 Tính toán dầm có tiết diện thay đổi chịu cắt: ;h.b.R...,Q bbw 01130 ϕϕ≤-Kiãøm tra ÂK: Våïi h0=h01 laì chiãöu cao laìm viãûc cuía TD thàóng goïc âi qua âiiãøm âáöu TD nghiãng trong vuìng keïo. - Choün cáúu taûo cäút âai, tênh qsw. ; s A.R q swsw sw = - Choün mäüt giaï trë cuía h0 åí cuäúi TDng âãø tênh C0: ( ) ; q h.b.R.. C sw btfnb 2 02 0 1 ϕϕϕ ++ = Coï h0 tênh Qu= Qb+ Qsw räöi kiãøm tra våïi Q, nãúu khäng thoaí maïn coï thãø tàng cäút âai hoàûc bäú trê cäút xiãn.
 30. 30. KÃÚT CÁÚU MAÏI 15 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. b. Dáöm coï meïp chëu keïo nghiãng: Meïp chëu keïo nghiãng mäüt goïc laì β, khaí nàng chëu càõt cuía dáöm coï tham gia cuía cäút doüc chëu keïo laì Qs (laì hçnh chiãúu cuía æïng læûc trong cäút doüc σs.As lãn phæång læûc càõt Q). Trçnh tæû tênh nhæ sau: - Choün cáúu taûo cäút âai, tênh qsw räöi tênh C0. - Coï C0 xaïc âënh Qu; Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TD nghiãng theo læûc càõt laì (khäng duìng cäút xiãn): Q ≤ Qtd = Qu + Qs. Qs xaïc âënh theo æïng læûc coï thãø coï trong cäút doüc chëu keïo σs.As α M s Db Qb RswAsư σsAs Q C Zs inc2 h0 Zs inc1 RswAs inc2 RswAs inc1 β Zs 1.3 Tính toán dầm có tiết diện thay đổi chịu cắt: - Coï C0 biãút âæåüc muït cuäúi cuía TDng, xaïc âënh mä men uäún M taûi TD thàóng goïc âi qua muït âoï; - Tênh pháön mä men do cäút doüc chëu laì: Ms = M – 0.5qsw.C0 2. Tênh khaí nàng chëu càõt cuía cäút doüc chëu keïo laì: (Zs coï thãø láúy gáön âuïng bàòng 0.9h0) ;tg Z M Q s s s β=
 31. 31. KÃÚT CÁÚU MAÏI 16 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 2. Dàn mái: Daìn BTCT âæåüc sæí duûng räüng raîi trong caïc cäng trçnh dán duûng, nháút laì caïc cäng trçnh cäng nghiãûp vaì giao thäng (caïc nhëp cáöu). Daìn maïi laì xaì ngang cuía khung làõp gheïp, âæåüc liãn kãút khåïp våïi cäüt. Sæí duûng daìn maïi khi kháøu âäü nhaì tæì 18 ÷ 30m laì håüp lyï. So våïi dáöm maïi cuìng nhëp thç daìn coï troüng læåüng nhoí hån. 2.1 Cáúu taûo: a. Phán loaûi: Theo hçnh daïng, daìn BTCT âæåüc phán loaûi: -Daìn coï 2 caïnh song song: Thæåìng duìng laìm thanh cáöu, sæí duûng cho maïi bàòng hoàûc maïi ràng cæa cuía nhaì cäng nghiãûp. Æu âiãøm: Âån giaín, dãù chãú taûo. Nhæåüc âiãøm: Sæû phán phäúi näüi læûc trong caïc thanh cuía daìn khäng âãöu. Chiãöu cao âáöu daìn låïn. Loaûi daìn naìy âæåüc duìng trong kãút cáúu cáöu, sæí duûng cho maïi bàòng, hoàûc maïi hçnh ràng cæa cuía nhaì cäng nghiãûp. (daìn âæåüc âàût trong mp cuía cæía maïi) - Daìn coï thanh caïnh haû gaîy khuïc: Æu âiãøm: Troüng tám daìn âæåüc haû tháúp nãn äøn âënh khi làõp raïp. Nhæåüc âiãøm: Âáöu cäüt cáön náng cao. Våïi daìn BTCT ULT, thanh caïnh haû gaîy khuïc gáy máút maït æïng suáút.
 32. 32. KÃÚT CÁÚU MAÏI 17 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. - Daìn hçnh thang: Æu âiãøm: Dãù chãú taûo, näüi læûc phán bäú tæång âäúi âãöu nãn daûng naìy âæåüc sæí duûng nhiãöu. Dãù taûo âäü däúc thoaït næåïc cho maïi nãn thêch håüp cho caïc nhaì nhëp låïn. Nhæåüc âiãøm: Âáöu daìn cao, pháön daìn chiãúm khäng gian låïn. - Daìn thanh caïnh thæåüng cong (daìn voìm): Æu âiãøm: Sæû phán bäú näüi læûc âäöng âãöu, âáöu daìn tháúp. Näüi læûc do taíi troüng âàût ngoaìi màõt Näüi læûc do taíi troüng qui vãö màõt Âàûc biãût nhåì âäü cong cuía thanh caïnh thæåüng maì khi chëu taíi troüng âàût ngoaìi màõt, mä men uäún cuûc bäü seî giaím do âäü lãûch tám cuía læûc doüc so våïi truûc thanh seî gáy mä men ngæåüc laûi. Nhæåüc âiãøm: Khoï chãú taûo. Våïi khaí nàng chëu læûc låïn nãn âæåüc sæí duûng nhiãöu cho caïc cäng trçnh nhëp låïn nhæ: gara maïy bay, gian nhaì maïy thuyí âiãûn.. - Daìn coï thanh caïnh thæåüng gaîy khuïc: Æu âiãøm: Khàõc phuûc âæåüc nhæåüc âiãøm khoï chãú taûo cuía daìn thanh caïnh thæåüng cong.
 33. 33. KÃÚT CÁÚU MAÏI 18 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. - Daìn tam giaïc: Æu âiãøm: Thoaït næåïc maïi täút, dãù chãú taûo (cáúu taûo caïc màõt giäúng nhau). Loaûi daìn naìy duìng khi kháøu âäü beï. Theo phæång phaïp chãú taûo: - Daìn toaìn khäúi: - Daìn làõp gheïp: Daìn làõp gheïp tæìng maíng: Daìn âæåüc phán thaình caïc khäúi âæåüc chãú taûo sàôn, khi thi cäng seî váûn chuyãøn âãún vë trê thiãút kãú vaì khuyãút âaûi daìn. Daìn làõp gheïp tæìng thanh: Âãø dãù váûn chuyãøn coï thãø chia daìn thaình caïc cáúu kiãûn nhoí. Cáön læu yï: Viãûc phán daìn caìng nhoí viãûc váûn chuyãøn seî âån giaín, nhæng viãûc khuếch âaûi daìn caìng phæïc taûp vaì täún keïm (váût liãûu vaì cäng sæïc). Vç váûy cáön phán nhoí daìn mäüt caïch håüp lyï.
 34. 34. KÃÚT CÁÚU MAÏI 19 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. b. Cáúu taûo daìn: Kêch thæåïc: L; 9 1 7 1 hgdan ÷=Chiãöu cao giæîa daìn: Ngoaìi ra hgdaìn coìn phuû thuäüc vaìo yãu cáöu thoaït næåïc maïi (váût liãûu låüp), bäú trê caïc thiãút bë bãn trong (âæåìng äúng kyî thuáût, hãû thäúng thäng gioï). Kêch thæåïc caïc thanh daìn: Thanh caïnh thæåüng: âæåüc láúy theo khaí nàng chëu neïn, âäöng thåìi phaíi âuí räüng âãø gaïc panen. Ngoaìi ra coìn phuû thuäüc âiãöu kiãûn äøn âënh khi sæí duûng, cáøu làõp, váûn chuyãøn, láût daìn.. Bãö räüng thanh caïnh thæåüng: L; 80 1 70 1 b ÷= Thäng thæåìng láúy tæì 220-280. Vaì chuï yï váún âãö âënh hçnh hoïa vaïn khuän. Theo qui âënh: b ≥ 220 våïi bæåïc a= 6m, nhëp l= 18m; b ≥ 240 a= 6m, l= 30m; b ≥ 280 a= 12m, nhëp tuìy yï. Khoaíng caïch giæîa caïc màõt daìn trãn thanh caïnh thæåüng thæåìng =3m (bäüi säú cuía bãö räüng panen). Thanh buûng: âæåüc láúy theo khaí nàng chëu læûc: neïn, keïo âuïng tám hoàûc lãûch tám. Thæåìng láúy bãö räüng thanh buûng bàòng thanh caïnh våïi daìn BTCT toaìn khäúi seî thuáûn tiãûn khi chãú taûo vaì coï låüi cho sæû laìm viãûc cuía daìn. Nhæng våïi daìn làõp gheïp tæì caïc cáúu kiãûn riãng leí thç thanh buûng coï bãö räüng beï hån thanh caïnh âãø dãù liãn kãút. Âäü cæïng thanh buûng beï cuîng seî giaím uäún cuûc bäü khi coï æïng suáút træåïc trong thanh caïnh haû [1].
 35. 35. KÃÚT CÁÚU MAÏI 20 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. Cáúp âäü bãön cuía BT thæåìng duìng 20 ÷ 40. Cáúu taûo cäút theïp: Cäút chëu læûc: nãn duìng theïp AII tråí lãn Bäú trê theïp trong caïc thanh daìn theo yãu cáöu cáúu taûo âäúi våïi caïc cáúu kiãûn chëu neïn, keïo âuïng tám hoàûc lãch tám. Thanh caïnh haû chëu læûc keïo låïn thæåìng duìng theïp ÆLT. Yãu cáöu phaíi coï täúi thiãøu 4 thanh theïp cho mäùi TD, phaíi coï biãûn phaïp âàûc biãût âãø neo theïp chëu keïo åí âáöu daìn (coï thãø uäún cong thanh theïp quanh màõt daìn, hoàûc haìn âáöu thanh theïp våïi caïc âoaûn theïp goïc vaì cáön tênh toaïn kiãøm tra). Thanh caïnh thæåüng: chëu neïn âuïng tám hoàûc lãûch tám. Cäút doüc ≥ 4∅10 cho mäùi TD. Thanh buûng: Våïi thanh kêch thæåïc TD låïn phaíi coï ≥ 4∅10. Våïi thanh kêch thæåïc TD beï coï thãø 2∅10.
 36. 36. KÃÚT CÁÚU MAÏI 21 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. Cáúu taûo màõt daìn: Caïc màõt daìn cáön âaím baío sæû âäöng qui cuía truûc caïc thanh. Taûi màõt phaíi taûo naïch (måí räüng màõt daìn, goïc giæîa caïc meïp cuía thanh vaì màõt phaíi laì goïc tuì) âãø giaím æïng suáút cuûc bäü. Liãn kãút giæîa daìn vaì cäüt luän cáúu taûo laì khåïp âãø daìn laì ténh âënh (giaím caïc æïng læûc taûi liãn kãút do biãún daûng nhiãût, co ngoït.. gáy phaï hoaûi liãn kãút). Ngoaìi caïc daìn BTCT ngæåìi ta coìn chãú taûo caïc daìn häùn håüp giæîa BTCT vaì theïp troìn (cäút theïp troìn laì caïc thanh chëu keïo), seî giaím âaïng kãø troüng læåüng cuía daìn.
 37. 37. KÃÚT CÁÚU MAÏI 22 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. - Màõt daìn toaìn khäúi: B A Nuït A Nuït B Cäút theïp bao quanh màõt Cäút âai cuía màõt Cäút theïp bao quanh màõt vaì cäút âai. Cäút theïp màõt daìn chëu tæì 50-80% näüi læûc tênh toaïn trong thanh buûng (pháön cäút bao quanh vaì cäút âai càõt qua cäút theïp cuía thanh buûng): Khi näüi læûc naìy dæåïi 30T thç âæåìng kênh cäút bao ≥ ∅12 vaì cäút âai ≥ ∅6, dæåïi 50T thç âæåìng kênh cäút bao ≥ ∅14 vaì cäút âai ≥ ∅6 våïi a=100, dæåïi 70T thç âæåìng kênh cäút bao ≥ ∅16 vaì cäút âai ≥ ∅8, dæåïi 100T thç âæåìng kênh cäút bao ∅18-20 vaì cäút âai coï gåì ∅10.
 38. 38. KÃÚT CÁÚU MAÏI 23 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. - Màõt daìn làõp gheïp: Viãûc näúi caïc cáúu kiãûn riãng leí cuía daìn âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïch haìn caïc cäút theïp chåì sàôn räöi âäø BT màõt daìn. E C D 20 Nuït E Nuït D 3 4 1 2 1. BT âäø sau 2. Âoaûn theïp chåì sàôn âãø näúi haìn våïi theïp doüc thanh buûng. 3. Táúm theïp näúi åí âènh daìn. 4. Baín theïp chåì sàôn åí thanh caïnh thæåüng âãø näúi haìnNuït C 1 2
 39. 39. KÃÚT CÁÚU MAÏI 24 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. - Daìn làõp gheïp tæì 2 næía: D E D Baín theïp chåì Baín theïp l.kãút (Liãn kãút haìn) Væîa cheìn (maïc ≥300) E Baín theïp l.kãút (Liãn kãút haìn) Baín theïp chåìBT âäø sau
 40. 40. KÃÚT CÁÚU MAÏI 25 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 2.2 Tính toán dàn mái: Cáön tênh toaïn kiãøm tra trong moüi giai âoaûn: chãú taûo, váûn chuyãøn, cáøu làõp, sæí duûng vaì sæía chæîa, mäùi giai âoaûn coï thãø våïi så âäö tênh vaì taíi troüng khaïc nhau. Xeït giai âoaûn sæí duûng: Taíi troüng: Caïc thaình pháön taíi nhæ tênh dáöm maïi - Troüng læåüng baín thán cuía daìn vaì låïp phuí maïi, hoaût taíi sæía chæîa maïi âæåüc âàût taûi caïc màõt daìn åí thanh caïnh thæåüng. - Taíi troüng treo phêa dæåïi (nãúu coï) âàût taûi caïc màõt thanh caïnh haû. Så âäö tênh: Xem caïc màõt daìn laì khåïp. Xaïc âënh näüi læûc: Duìng caïc pp CHKC (pp màût càõt, giaín âäö Crãmäna, taïch nuït..) Nãúu taíi troüng âàût ngoaìi màõt: seî gáy uäún cuûc bäü trãn caïc thanh caïnh. Âãø xaïc âënh mä men uäún cuûc bäü: xem thanh caïnh laì 1 dáöm liãn tuûc, coï nhëp tênh toaïn bàòng khoaíng caïch giæîa caïc màõt daìn, chëu caïc taíi troüng âàût ngoaìi màõt. Tênh toaïn tiãút diãûn thanh daìn: Thanh caïnh thæåüng vaì thanh buûng chëu neïn: tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn (âuïng tám, nãúu coï mä men uäún cuûc bäü tênh neïn lãûch tám), chiãöu daìi tênh toaïn (trong mp daìn): - Thanh caïnh thæåüng vaì thanh xiãn âáöu daìn: l0 = khoaíng caïch caïc tám màõt (L). - Thanh buûng khaïc: l0 = 0.8L. Khi tênh kiãøm tra theo phæång ngoaìi mp daìn, chiãöu daìi tênh toaïn láúy bàòng khoaíng caïch giæîa caïc liãn kãút caín tråí chuyãøn vë theo phæång ngoaìi mp daìn [1].
 41. 41. KÃÚT CÁÚU MAÏI 26 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 2.2 Tính toán dàn mái: Våïi daìn BTCT æïng læûc træåïc, trong giai âoaûn chãú taûo khi càng cäút theïp æïng læûc træåïc åí thanh caïnh haû seî gáy chuyãøn vë taûi caïc màõt daìn, phaït sinh näüi læûc (chuí yãúu laì mä men uäún trong thanh daìn. Cáön xeït âãún aính hæåíng naìy khi cáúu taûo thanh daìn vaì màõt daìn. Så âäö daìn (nhëp 24m) khi càng cäút theïp æïng læûc træåïc: Xem màõt daìn laì cæïng. Mä men uäún trong thanh daìn khi TD thanh buûng laì 250x200: Mä men uäún trong thanh daìn khi TD thanh buûng laì 250x100: mä men uäún trong thanh buûng giaím nhiãöu (chuï yï ràòng biãøu âäö cho 2 træåìng håüp tnãø hiãûn cuìng tyí lãû)
 42. 42. KÃÚT CÁÚU MAÏI 27 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 3. Vòm: Voìm BTCT thæåìng âæåüc duìng laìm kãút cáúu chëu læûc maïi khi nhëp khaï låïn (thæåìng ≥ 18m). Khi nhëp ≥ 36m duìng voìm toí ra kinh tãú hån. Thæûc tãú âaî coï voìm nhëp âãún 200m. Caïc daûng voìm thæåìng gàûp: Voìm 3 khåïp, Voìm 2 khåïp, Voìm khäng khåïp. Voìm coï thãø chãú taûo toaìn khäúi hoàûc làõp gheïp. Våïi voìm 3 khåïp thæåìng âæåüc làõp gheïp tæì 2 næía voìm âæåüc chãú taûo sàôn (1 khåïp åí giæîa vaì 2 khåïp åí chán), voìm 2 khåïp thæåìng coï thanh càng. Voìm 3 khåïp Voìm 2 khåïp Voìm khäng khåïp Duìng khung chëu læûc ngang khung biãn Khung khaïn âaìi Duìng tæåìng chëu læûc ngang Duìng thanh càng thanh càng truû
 43. 43. KÃÚT CÁÚU MAÏI 28 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. Truûc voìm håüp lyï våïi taíi troüng âaî cho laì taûi TD báút kyì ta coï mä men cuía voìm: Âäü väöng cuía voìm (muîi tãn väöng): L; 8 1 5 1 f ÷= q L x fy Khi laì voìm thoaíi, 5 1 l f ≤ Khi laì voìm cao. 5 1 l f > ; H M y0H.yMM dx dxx =⇒=−= Våïi taíi troüng phán bäú âãöu, gäúi tæång âäúi cäú âënh: ; 2 x)-q.x.(l Mx = ; 8.f q.l H 2 = ; l x)-4f.x.(l y 2 =⇒ Âàût Ta coï âæåìng cong truûc voìm: y = 4. f. ξ.(1 - ξ); l x ξ = Âãø âënh hçnh hoïa kãút cáúu vaì âån giaín hoïa trong saín xuáút, våïi voìm 2 khåïp coï daûng thoaíi thæåìng truûc voìm daûng cung troìn; Nãúu voìm tæång âäúi cao choün truûc voìm daûng Parapol. Nãúu coï thanh càng, bäú trê caïc thanh treo caïch khoaíng <6m âãø thanh càng khäng bë voîng. L (4-6)m Voìm coï thanh càng + thanh treo Thanh treo Thán voìm Thanh càng 3.1 Cấu tạo vòm:
 44. 44. KÃÚT CÁÚU MAÏI 29 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. Thán voìm: cáúu taûo theo nguyãn tàõc caïc cáúu kiãûn chëu neïn hoàûc keïo lãûch tám. Tiãút diãûn coï thãø laì chæî nháût, chæî I hoàûc räùng. L; 40 1 30 1 h ÷=Chiãöu cao tiãút diãûn: Cäút theïp chëu læûc nãn bäú trê âäúi xæïng: Âàût bãn trãn vaì bãn dæåïi. Thanh càng: Coï thãø bàòng theïp (theïp troìn, theïp hçnh) hoàûc BTCT, våïi caïc voìm låïn nãn duìng thanh càng bàòng BTCT ÆLT. Thanh càng Theïp hçnh Liãn kãút haìn Theïp baín (chåì sàôn) Liãn kãút thanh voìm-thanh càng: Bulong Thanh càng Theïp troìn
 45. 45. KÃÚT CÁÚU MAÏI 30 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. Voìm làõp gheïp tæì caïc âoaûn cáúu kiãûn TD räùng Nhëp trãn 90m Voìm làõp gheïp tæì caïc âoaûn cáúu kiãûn TD chæî I Âoaûn cáúu kiãûn TD chæî I Thanh càng BTCT ÆLT
 46. 46. KÃÚT CÁÚU MAÏI 31 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. 3.2 Nguyên tắc tính toán vòm: Taíi troüng: - Tènh taíi: Toaìn bäü troüng læåüng baín thán maïi. - Hoaût taíi taïc duûng lãn maïi. - Taíi troüng do thiãút bë váûn chuyãøn treo (nãúu coï). Våïi hoaût taíi taïc duûng lãn maïi nãn tênh våïi næía voìm (khaí nàng gáy mä men låïn hån). Våïi nhæîng voìm låïn cáön xeït âãún aính hæåíng cuía tæì biãún, co ngoït. Xaïc âënh näüi læûc: theo caïc phæång phaïp cuía CHKC. Diãûn têch thanh càng choün theo læûc xä ngang âæåüc xaïc âënh så bäü: ; 8f q.l 0.9H 2 = Våïi voìm thoaíi, xaïc âënh læûc ngang coï kãø âãún âäü giaîn daìi cuía thanh càng: ; 8f q.l .kH 2 =Våïi taíi troüng phán bäú âãöu: ( ) ; 16f q.l .c.c.c..kH 2 542 255 +−= Våïi taíi troüng phán bäú âãöu trãn 1 pháön voìm: ( ) ; 8f 5P.l .cc.c.kH 43 2 +−= Våïi taíi troüng táûp trung : l a q f P H l-a Trong âoï , l a C = ; .An A 1 f r 8 15 1 1 k ss 2 ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ +⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = r, A: Baïn kênh quaïn tênh vaì diãûn têch TD voìm; As: Diãûn têch TD thang càng bàòng theïp.
 47. 47. KÃÚT CÁÚU MAÏI 32 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. Coï læûc càng H, dãù daìng xaïc âënh näüi læûc trong thán voìm: Mx = Mdx - H.y Nx = H.cosϕ + Qdx.sinϕ Qx = Qdx.cosϕ - H.sinϕ ϕ: Goïc giæîa tiãúp tuyãún cuía truûc voìm våïi phæång ngang; Cäút theïp trong voìm xaïc âënh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám, chiãöu daìi tênh toaïn xaïc âënh nhæ sau: Voìm 3 khåïp: l0 = 0.58S Voìm 2 khåïp: l0 = 0.54S Voìm khäng khåïp: l0 = 0.36S S: chiãöu daìi truûc voìm; Trong voìm thæåìng læûc càõt khäng låïn làõm, nãúu Q < ϕb3.(1+ϕn)Rbt.b.h0 : bäú trê cäút âai theo cáúu taûo; Thanh càng tênh toaïn nhæ cáúu kiãûn chëu keïo âuïng tám. Ngoaìi ra våïi caïc voìm bàòng BTCT ÆLT cáön kiãøm tra khi chãú taûo, làõp gheïp.
 48. 48. KÃÚT CÁÚU MAÏI 33 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI DÁY TREO Mái kết cấu dây treo (cáp) nhịp 141ft (Nhà ga Dulles International Airport [1]) Một hình thức của mái kết cấu dây treo (Spokane, Washington)
 49. 49. KÃÚT CÁÚU MAÏI 34 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KẾT CẤU MÁI DÂY TREO Mái kết cấu dây treo của phòng triển lãm hội chợ quốc tế Spokane 1974 (Washington) Mái kết cấu dây treo của sân vận động Spodek [1] (1964-1972 Ba Lan)
 50. 50. KÃÚT CÁÚU MAÏI 35 CHÆÅNG 2 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KẾT CẤU MÁI ĐẶC BiỆT City Hall (London) [1] Opened in July 2002 30 Saint Mary Axe (London) [2] 2000-2003 Reichstag building (Berlin) [1] Opened 1894. (Reichstag until 1933)
 51. 51. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 1 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 1. Khái niệm chung: KÃÚT CÁÚU KHUNG 1. Khái niệm chung: Khung laì hãû thanh báút biãún hçnh (gäöm dáöm vaì cäüt) näúi våïi nhau bàòng caïc nuït. Caïc nuït coï thãø laì cæïng hoàûc khåïp [1]. 1.1 Phán loaûi: Theo váût liãûu coï: khung BTCT, khung theïp, khung gäù, khung häùn håüp. Theo så âäö liãn kãút coï: khung liãn kãút khåïp, khung cæïng. Theo sæû laìm viãûc cuía hãû kãút cáúu coï: khung phàóng, khung khäng gian. Theo âäü tæû do cuía caïc nuït khung: - Khung khäng coï chuyãøn vë ngang (khung khäng tæû do): khi coï aính hæåíng cuía taíi troüng caïc nuït chè coï chuyãøn vë xoay quanh tám nuït. - Khung coï chuyãøn vë ngang (khung tæû do): khi coï aính hæåíng cuía taíi troüng caïc nuït ngoaìi chuyãøn vë xoay coìn coï thãø coï chuyãøn vë ngang. a. Phán loaûi theo PP thi cäng: Khung Toaìn khäúi: Æu âiãøm: Âäü cæïng ngang låïn, chëu taíi troüng âäüng täút. Viãûc chãú taûo caïc nuït cæïng tæång âäúi âån giaín. Nhæåüc âiãøm: Thi cäng phæïc taûp, khoï cå giåïi hoïa. Chëu aính hæåíng thåìi tiãút, thi cäng cháûm. Khung làõp gheïp: Æu âiãøm: Caïc cáúu kiãûn âæåüc chãú taûo taûi phán xæåíng nãn dãù kiãøm tra cháút læåüng. Thi cäng nhanh, coï âiãöu kiãûn aïp duûng cå giåïi hoïa. Nhæåüc âiãøm: Âäü cæïng cuía kãút cáúu khäng låïn. Thæûc hiãûn caïc mäúi näúi phæïc taûp, nháút laì caïc nuït cæïng.
 52. 52. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 2 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. b. Phán loaûi theo hçnh thæïc: Khung mäüt táöng: - Mäüt nhëp. - Nhiãöu nhëp. Khung nhiãöu táöng: - Mäüt nhëp. - Nhiãöu nhëp. Trong cäng trçnh khung laì mäüt hãû khäng gian, nhæng tuìy theo hçnh khäúi kiãún truïc, bäú trê læåïi cäüt maì tênh khung nhæ sau: Khi màût bàòng cuía cäng trçnh vuäng, khung âæåüc tênh nhæ mäüt hãû khäng gian, trong træåìng håüp naìy cáön quan tám âãún mä men xoàõn. Våïi cäng trçnh khaï daìi (coï màût bàòng hçnh chæî nháût), khung âæåüc xem nhæ caïc khung phàóng. Khung 1 nhëp Khung nhiãöu nhëp Khung khäng giàòng dáöm cäüt Khung giàòng dáöm cäüt tæåìng (vaïch, loîi) Våïi caïc khung nhiãöu táöng, yãu cáöu âäü cæïng ngang låïn, dáùn âãún kêch thæåïc TD cäüt vaì dáöm seî låïn. Thäng thæåìng trong cäng trçnh coìn coï caïc táúm tæåìng coï khaí nàng chëu taíi troüng ngang låïn. Do âoï khi tênh khung cáön xeït âãún yãúu täú naìy âãø haûn chãú kêch thæåïc TD cäüt vaì dáöm khung.
 53. 53. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 3 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 1.2 Choün hçnh thæïc khung: Khung gäöm 2 daûng cáúu kiãûn chênh laì dáöm vaì cäüt. Cäüt: Thæåìng thàóng, liãn kãút våïi moïng vaì xaì ngang coï thãø laì khåïp hoàûc cæïng. Dáöm: Coï thãø thàóng, gaîy khuïc, nghiãng hoàûc cong. Hai âáöu dáöm liãn kãút våïi cäüt. Nãúu khung yãu cáöu âäü cæïng ngang låïn, liãn kãút caïc cáúu kiãûn bàòng liãn kãút cæïng. Vaì våïi biãûn phaïp liãn kãút, så âäö cuía khung seî coï nhæîng æu nhæåüc âiãøm khaïc nhau: Så âäöì a) Khung âäø toaìn khäúi coï liãn kãút cæïng. Xaì ngang chuí yãúu chëu uäún. a) b) Så âäöì b, c) Khung coï thãø toaìn khäúi hoàûc làõp gheïp, liãn kãút cæïng hoàûc khåïp. xaì ngang chëu neïn lãûch tám (laìm viãûc nhæ voìm). Cáön chuï yï âãún læûc xä ngang åí âènh cäüt. c) d) Så âäö d) Sæí duûng khi cäüt âäø taûi chäø (toaìn khäúi våïi moïng), kãút cáúu maïi làõp gheïp liãn kãút khåïp taûi âènh cäüt (xem kãút cáúu maïi). Thæåìng gàûp trong caïc cäng trçnh daûng nhaì cäng nghiãûp mäüt táöng làõp gheïp.
 54. 54. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 4 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Så âäö e) êt gàûp trong thæûc tãú, cäüt vaì dáöm seî nàûng nãö nhæng moïng âæåüc nheû hån. e) Nãön âáút täút choün liãn kãút cæïng våïi moïng, phán phäúi näüi læûc trong khung håüp lyï hån, âäü cæïng khung låïn. Nãön âáút yãúu choün liãn kãút khåïp våïi moïng, aïp læûc dæåïi âaïy moïng âãöu seî giaím chuyãøn vë xoay cuía moïng. Theo PP thi cäng: Khung toaìn khäúi caïc nuït nãn choün liãn kãút cæïng. Khung làõp gheïp caïc nuït coï thãø laì khåïp hoàûc cæïng. Liãn kãút cæïng khoï thi cäng hån, täún theïp chåì sàôn. Hãû khung khäng dáöm, gäöm cäüt vaì baín saìn âæåüc sæí duûng ngaìy caìng nhiãöu do giaím chiãöu cao kãút cáúu, dãù taûo khäng gian, coï khaí nàng duìng caïc tæåìng ngàn di âäüng thoía maîn caïc yãu cáöu sæí duûng khaïc nhau. Âäöng thåìi cuîng dãù laìm vaïn khuän, âàût cäút theïp khi thi cäng.
 55. 55. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 5 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 2. Cấu tạo khung: Nhæîng yãu cáöu khi cáúu taûo nuït khung: 2. Cấu tạo khung: - Tênh cháút cuía nuït: - Cháút læåüng váût liãûu: - Âäü bãön cuía nuït: - Dãù chãú taûo: 2.1 Khung toaìn khäúi: Cäút theïp cäüt coï thãø duìng cäút mãöm hoàûc cäút cæïng. Haìm læåüng cäút theïp mãöm thæåìng ≤ 3%. Våïi nhaì nhiãöu táöng do nhu cáöu giaím tiãút diãûn cäüt coï thãø âàûût cäút mãöm våïi haìm læåüng >3%. Nãúu âàût cäút cæïng, haìm læåüng theïp trong cäüt thæåìng 3-8% vaì coï thãø låïn hån nhæng khäng quaï 15%.
 56. 56. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 6 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Bäú trê cäút cæïng trong dáöm : Bäú trê cäút cæïng trong cäüt:
 57. 57. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 7 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 2.1 Khung toaìn khäúi: -Nuït A: Nuït näúi giæîa xaì ngang trãn cuìng vaì cäüt biãn, mä men taûi nuït thæåìng khaï låïn. A B C Sæû hçnh thaình khe næït trong nuïtPhán bäú æïïng suáút trong nuït neïn neïn keïo keïo Cäút theïp cäüt coï thãø duìng cäút mãöm hoàûc cäút cæïng. Haìm læåüng cäút theïp mãöm thæåìng ≤ 3%. Våïi nhaì nhiãöu táöng do nhu cáöu giaím tiãút diãûn cäüt coï thãø âàûût cäút mãöm våïi haìm læåüng >3%. Nãúu âàût cäút cæïng, haìm læåüng theïp trong cäüt thæåìng 3-8% vaì coï thãø låïn hån nhæng khäng quaï 15%. Cáúu taûo caïc nuït khung toaìn khäúi:
 58. 58. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 8 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Mäúi näúi coï dáöm cao hån cäüt T1 C1 C2T2 A Cäút âai trong nuït T1 C1 C2T2 (T2>T1) A hd hc Caïc dáöm coï chiãöu cao låïn hån cäüt, khi âoï læûc keïo trong cäút theïp cäüt seî låïn hån. Giaíi thêch bàòng mä hçnh chäúng vaì giàòng, qua âoï caïc cäút âai trong nuït laì cáön coï (thanh giàòng ngang). Hçnh daûng cuía nuït coï thãø: Træåìng håüp a) ÆÏng suáút neïn åí goïc trong cuía nuït tàng lãn ráút låïn. Âãø giaím sæû táûp trung æïng suáút naìy, taûo caïc naïch troìn hoàûc xiãn (træåìng håüp b). a) b) ≤ 0.4 hd ≥ L 10 1 Âãø tàng âäü cæïng cuía nuït mäüt pháön theïp chëu keïo cuía dáöm cáön âæåüc keïo neo xuäúng cäüt, vaì mäüt pháön cäút chëu keïo cuía cäüt âæåüc keïo neo vaìo xaì ngang. Nãúu læåüng theïp neo nhiãöu, qui âënh taûi mäùi vë trê khäng âæåüc càõt quaï 2 thanh theïp. Trong nuït cuîng phaíi coï cäút âai coï taïc duûng haûn chãú biãún daûng ngang cuía BT nuït, truyãön læûc tæì caïc cäút theïp neo vaìo nuït.
 59. 59. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 9 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Rla la Khi ≤ 0.25 : la ≥ 30d; R ≥ 15d h e0 R la la R 30d 30d la la Khi 0.25< ≤ 0.5 : la ≥ 30d; R ≥ 15d h e0 R 30d 30dla la la Khi > 0.5 : la ≥ 30d; R ≥ 15d h e0 Khi 0.25< ≤ 0.5 phaíi coï khäng êt hån hai thanh theïp âæåüc keïo neo xuäúng cäüt qua meïp dæåïi xaì ngang hoàûc meïp dæåïi naïch mäüt âoaûn la. h e0 Khi > 0.5 phaíi coï mäüt pháön cäút theïp chëu keïo cuía cäüt âæåüc keïo lãn xaì ngang vaì mäüt pháön cäút theïp chëu keïo cuía xaì ngang âæåüc keïo neo xuäúng cäüt qua meïp dæåïi xaì ngang hoàûc meïp dæåïi naïch mäüt âoaûn la vaì taûi mäùi tiãút diãûn chè âæåüc càõt khäng quaï 2 thanh theïp. h e0
 60. 60. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 10 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Phán bäú æïïng suáút trong nuït keïo neïn neïn C1 T1 T2C2 Mä hçnh æïng læûc trong nuït Vãút næït trong nuït C1 C2 T Traûng thaïi cán bàòng cuía goïc nuït Mäüt säú biãûn phaïp bäú trê theïp cuía nuït måí (hiãûu quaí truyãön læûc giaím dáön)
 61. 61. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 11 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. - Nuït B: Træåìng håüp khung chëu taíi troüng âæïng (do troüng læûc), sæû phán bäú æïng læûc trong nuït nhæ hçnh veî. Cäút theïp chëu keïo cuía xaì ngang neo vaìo nuït phaíi uäún cong, chiãöu daìi âoaûn neo tênh tæì meïp trong cuía cäüt. Trong nuït cáön bäú trê âai giàòng ngang. Khi bãö räüng dáöm låïn hån cäüt phaíi coï âai giàòng voìng quanh cäút theïp dáöm. Sæû phán bäú æïïng suáút trong nuït ÆÏng læûc do troüng læûc ÆÏng læûc do taíi troüng ngang - Nuït C: lneo R Cäút âai daìy gáúp âäila Cäút âai daìy gáúp âäila
 62. 62. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 12 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. - Nuït D: Nãúu β ≥ 1600 thç cäút chëu keïo coï thãø khäng cáön càõt neo vaìo nuït. E F D β A β D h/2 h/2 A β≥ 1600 B θ C h/2 h/2 A β < 1600 B C Diãûn têch cäút âai giàòng: Trong âoï: AS – diện tích tiết diện ngang của toàn bộ các thanh cốt thép dọc chịu kéo; AS1– diện tích tiết diện ngang của toàn bộ các thanh cốt thép dọc chịu kéo không neo vào vùng nén; β – góc lõm trong vùng chịu kéo của cấu kiện; ∑RSW – tổng diện tích tiết diện của cốt thép ngang trong phạm vi s; θ – góc nghiêng của thanh cốt thép ngang so với đường phân giác của góc β; Vaì læåüng cäút âai giàòng âæåüc bäú trê trong âoaûn BC våïi ⇒= β 4 3^ BAC ; 8 3 . βtghs = Nãúu β < 1600 thç mäüt pháön hoàûc toaìn bäü cäút chëu keïo phaíi âæåüc neo vaìo vuìng BT chëu neïn cuía nuït. ( ) )114(; 2 cos...7,0..2cos.. 1∑ +≥ β θ ssssswsw ARARAR
 63. 63. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 13 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. s/2 s/2 h/2 h θ 3β/4 β As As As1As1 TCXD 356-2005 Điều 6.2.5.6 Tr. 92 qui định: Khi phần lõm của xà gấp khúc nằm vào miền chịu kéo, cần đặt cốt thép ngang đủ để chịu: a. hợp lực trong cốt thép dọc chịu kéo không neo vào vùng chịu nén: b. 35% hợp lực trong tất cả các thanh cốt thép dọc chịu kéo: Cốt thép ngang yêu cầu theo tính toán từ những điều kiện trên cần được bố trí trên một khoảng có chiều dài Các cốt thép ngang phải ôm toàn bộ cốt thép dọc chịu kéo và neo chắc vào vùng nén; )112(; 2 cos...2 11 β ss ARF = )113(; 2 cos...7,02 β ss ARF = ; 8 3 . βtghs = Tổng hình chiếu của hợp lực do các thanh cốt thép ngang (cốt thép đai) nằm trên đoạn này lên đường phân giác của góc lõm không nhỏ hơn (F1+F2), nghĩa là: ( ) )114(; 2 cos...7,0..2cos.. 1∑ +≥ β θ ssssswsw ARARAR AS – diện tích tiết diện ngang của toàn bộ các thanh cốt thép dọc chịu kéo; AS1– diện tích tiết diện ngang của toàn bộ các thanh cốt thép dọc chịu kéo không neo vào vùng nén; β – góc lõm trong vùng chịu kéo của cấu kiện; ∑RSW – tổng diện tích tiết diện của cốt thép ngang trong phạm vi s; θ – góc nghiêng của thanh cốt thép ngang so với đường phân giác của góc β; Nút D:
 64. 64. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 14 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. - Nuït E: Liãn kãút cæïng cäüt våïi moïng. Âãø chëu mä men cäút theïp cäüt phaíi âæåüc keïo vaìo moïng. Loîi chëu neïn âai xoàõn Cäút âai daìy gáúp âäi NUÏT E Cäút âai daìy gáúp âäi Váût liãûu âaìn häöi NUÏT F - Nuït F: Liãn kãút khåïp cäüt våïi moïng. Âãø haûn chãú khaí nàng xuáút hiãûn mä men, TD cäüt âæåüc càõt giaím tæì , cheìn kên bàòng såüi táøm nhæûa, giáúy cæïng táøm nhæûa hoàûc táúm kim loaûi mãöm (chç..). 3 2 3 1 ÷
 65. 65. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 15 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 2.2 Cấu tạo khung lắp ghép: Caïc cáúu kiãûn cuía khung: 2.2 Cấu tạo khung lắp ghép: Trong khung làõp gheïp viãûc chia càõt thaình caïc cáúu kiãûn âãø chãú taûo sàôn tuìy thuäüc vaìo khaí nàng cuía thiãút bë, sæû thuáûn tiãûn trong chãú taûo, bäúc xãúp, váûn chuyãøn vaì thæûc hiãûn mäúi näúi, âäöng thåìi haûn chãú säú læåüng cáúu kiãûn khaïc nhau. Coï thãø coï caïc phæång aïn:
 66. 66. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 16 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 2.2 Cáúu taûo khung làõp gheïp : Caïc cáúu kiãûn cuía khung: Cäüt: [1] Coï TD chæî nháût hoàûc vuäng, caûnh 200 ÷ 600. Chiãöu cao cäüt bàòng 1 hoàûc 2 táöng Maïc BT 250 ÷ 400. Cäút theïp loaûi AII, AIII. Haìm læåüng cäút theïp khi duìng cäút mãöm thæåìng < 3%; nhaì cao táöng coï thãø 6 ÷ 8% hoàûc hån næîa, khi âoï cäút âai phaíi âàût daìy hån vaì bäø sung thãm cäút giàòng ngang táút caí caïc cäút doüc âãø haûn chãú biãún daûng nåí ngang. Khi duìng cäút cæïng (theïp hçnh) haìm læåüng cäút theïp laì 3 ÷ 8%, nhæng khäng quaï 15%, nãúu låïn hån thç BT chè coï taïc duûng laìm låïp voí baío vãû khäng chëu læûc. ÅÍ âáöu cäüt cáön gia cäú bàòng caïc læåïi theïp. Xaì ngang: [2] Cáúu taûo mäúi näúi: Mäúi näúi cäüt-cäüt: Mäúi näúi khåïp Læåïi theïp bäú trê trong khoaíng la ≥ 20d1 (cäút trån) vaì ≥ 200 d1: âæåìng kênh låïn nháút cuía cäút doüc. Baïn kênh cong cuía caïc màût tiãúp xuïc: r1 < r2 khoaíng 5%, vaì r1, r2 = (1,2 ÷ 1.5)h h: Chiãöu cao TD cäüt. r1 r2 Læåïi theïp gia cäú La Coï thãø coï TD chæî nháût, TD chæî T (coï caïnh phêa dæåïi âãø gaïc panen) Coï thãø bàòng BTCT thæåìng hoàûc BTCT ÆLT. Yãu cáúu âäúi våïi mäúi näúi cäüt: + Âaím baío truyãön læûc tæì pháön cäüt trãn xuäúng pháön cäüt dæåïi. + Cäú âënh vë trê cäüt khi làõp dæûng cho âãún khi làõp xong xaì ngang. + Âäü sai lãûch do chãú taûo beï.
 67. 67. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 17 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Mäúi näúi cäüt-cäüt: Mäúi näúi cæïng Theïp goïc âënh vë Loîi BT äúp theïp goïc Baín theïp âãûm Læåïi theïp gia cäú La Baín theïp chåì sàôn Baín theïp trung tám Khi mä men uäún beï (e0 ≤ h) coï thãø näúi khä: Sau khi âiãöu chènh mäúi näúi âuïng vë trê, haìn baín theïp chän sàôn åí âáöu cäüt våïi baín theïp trung tám. Duìng væîa maïc cao âãø láúp kên mäúi näúi. Khi mä men uäún låïn cáön duìng kiãøu mäúi näúi æåït: Haìn näúi caïc cäút theïp chëu læûc cuía caïc pháön cäüt räöi âäø BT. Loîi BTCT BT âäø sau khi näúi Baín theïp âënh vë Loîi BTCT BT âäø sau khi näúi Baín theïp âënh vë
 68. 68. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 18 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Mäúi näúi cäüt-xaì ngang: Vai cäüt Cäút theïp liãn kãút Läù chåì sàôn Theïp baín chåì sàôn Theïp goïc chåì sàôn Theïp baín chåì sàôn Theïp baín liãn kãút haìn Säú hiãûu theïp âæåüc choün theo diãûn têch ; R N A s s = Chiãöu daìy theïp hçnh δ ≥ vaì δ ≥ 4mm. 1,5 hh Trong âoï: T = Q.f laì læûc ma saït giæîa theïp hçnh vaì baín theïp liãn kãút chåì sàôn åí xaì ngang. Tênh chiãöu daìi âæåìng haìn liãn kãút: ; .hR0,7 T)-(N1,3 l hh h =∑ Coï thãø cáúu taûo vai cäüt bàòng theïp hçnh ⊂ : Cäút theïp liãn kãút Läù chåì sàôn Vai cäüt theïp hçnh
 69. 69. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 19 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 2.3 Tênh toaïn caïc mäúi näúi làõp gheïp: a. Mäúi näúi cäüt-xaì ngang: Taûi gäúi xaì ngang chëu mä men ám M, læûc càõt Q. Trong âoï: Rh : Cæåìng âäü âæåìng haìn; hh : Chiãöu cao âæåìng haìn (hh ≥ 0,25 d vaì ≥ 4mm); ∑lh : Täøng chiãöu daìi âæåìng haìn 1,3 : Hãû säú an toaìn. Z : Khoaíng caïch caïc mäúi haìn phêa trãn vaì phêa dæåïi. Qui âäøi mä men thaình càûp ngáùu læûc: ; Z M N = Tênh diãûn têch theïp liãn kãút: ; R N A S =S Tênh mäúi haìn theo âiãöu kiãûn: ; .hR0,85 N1,3 lNl..h0,85.RN hh hhhhdh =⇒≥= ∑∑ Q M N N z N Q Tênh giaï âåî (vai cäüt): Våïi læûc càõt Q: Tênh theo daûng cäng xon ngàõn. 3 L 3 2.LVåïi mä men do Q gáy ra tênh cäút doüc chëu keïo: Khi læûc càõt Q tæång âäúi låïn, cáön kiãøm tra neïn cuûc bäü:
 70. 70. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 20 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. b. Mäúi näúi cäüt-cäüt: Tênh toaïn kiãøm tra theo khaí nàng chëu neïn cuía loîi: ly Tênh toaïn kiãøm tra chëu neïn cuûc bäü: Tênh toaïn kiãøm tra chi tiãút liãn kãút chåì sàôn: b lx h
 71. 71. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 21 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 3. Tính toán khung: 3.1 Så âäö tênh: Liãn kãút cäüt - xaì ngang: Nãúu coï thãø coi cäüt liãn kãút khåïp vaìo xaì ngang, xaì ngang âæåüc tênh nhæ dáöm liãn tuûc. Nãúu hãû chênh coï âäü cæïng gáúp nhiãöu láön hãû phuû, coï thãø taïch ra âãø tênh (tênh hãû phuû træåïc, sau âoï truyãön phaín læûc liãn kãút vaìo tênh hãû chênh). 4 J J cot xa ≥ Âãø âån giaín tênh toaïn, coï caïc qui âënh sau: - Nãúu caïc nhëp cuía khung chãnh lãûch nhau khäng quaï 10% thç coi nhæ bàòng nhau vaì láúy theo trë trung bçnh (âãöu nhëp). - Nãúu xaì ngang coï âäü nghiãng < 1/8 thç coi nhæ ngang. - Cho pheïp dëch chuyãøn caïc taíi troüng trong khoaíng 1/20 nhëp. - Nãúu trong mäüt xaì ngang coï tæì nàm taíi troüng táûp trung tråí lãn (caïch âãöu vaì trë säú nhæ nhau) thç coï thãø qui âäøi thaình phán bäú âãöu. - Nãúu khung coï nhiãöu nhëp bàòng nhau vaì taíi troüng giäúng nhau thç coï thãø tênh våïi khung 3 nhëp, näüi læûc caïc nhëp giæîa láúy nhæ nhau. - Khäng kãø âãún tênh liãn tuûc cuía caïc dáöm phuû. - Våïi taíi troüng gioï coï thãø qui vãö táûp trung taûi caïc nuït vaì xác định nội lực theo PP âiãøm khäng mä men.
 72. 72. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 22 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 3.2 Choün kêch thæåïc så bäü : - Dáöm: ;0,7.M0=MChoün kêch thæåïc TD theo M0 laì mä men låïn nháút trong dáöm âån giaín tæång æïng; ; .bR M 2.h b 0 =Chiãöu cao TD Bãö räüng b choün theo kinh nghiãûm hoàûc yãu cáöu kiãún truïc, vaì h = (2 ÷ 4)b. Hãû säú m láúy theo baíng sau: Theo âiãöu kiãûn haûn chãú âäü voîng, bãö räüng khe næït: L; m 1 h = - Cäüt: Choün kêch thæåïc TD theo læûc doüc låïn nháút coï thãø taïc duûng lãn cäüt N: ( ) ; R N 5,12,1 b cot ÷=A
 73. 73. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 23 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 3.3 Xaïc âënh taíi troüng, näüi læûc, täø håüp näüi læûc: Coï thãø tênh näüi læûc våïi caïc træåìng håüp taíi troüng taïc duûng sau: - Toaìn bäü ténh taíi gäöm: troüng læåüng baín thán kãút cáúu, caïc låïp cáúu taûo, váût liãûu bao che.. Ténh taíi - Hai træåìng håüp cuía hoaût taíi sæí duûng âæåüc xãúp caïch táöng caïch nhëp. Hai træåìng håüp hoaût taíiHai træåìng håüp taíi troüng gioï - Hai træåìng håüp taíi troüng gioï (gioï traïi vaì gioï phaíi). - Nãúu coï xeït âãún âäüng âáút thç phaíi tênh våïi mäüt säú træåìng håüp cuía taíi troüng âäüng âáút. Xaïc âënh näüi læûc theo caïc PP cuía CHKC. Âäü cæïng cuía caïc thanh láúy theo kêch thæåïc TD vaì mä âun âaìn häöi cuía BT, boí qua sæû coï màût cuía cäút theïp.
 74. 74. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 24 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 3.3 Xaïc âënh taíi troüng, näüi læûc, täø håüp näüi læûc: Taíi troüng taïc duûng coï thãø tênh våïi caïc træåìng håüp sau: - Toaìn bäü ténh taíi gäöm: troüng læåüng baín thán kãút cáúu, caïc låïp cáúu taûo, váût liãûu bao che.. - Hai træåìng håüp cuía hoaût taíi sæí duûng âæåüc xãúp caïch táöng caïch nhëp. - Hai træåìng håüp taíi troüng gioï (gioï traïi vaì gioï phaíi). - Nãúu coï xeït âãún âäüng âáút thç phaíi tênh våïi mäüt säú træåìng håüp cuía taíi troüng âäüng âáút. Xaïc âënh näüi læûc theo caïc PP cuía CHKC. Âäü cæïng cuía caïc thanh láúy theo kêch thæåïc TD vaì mä âun âaìn häöi cuía BT, boí qua sæû coï màût cuía cäút theïp. Täø håüp näüi læûc: Xaïc âënh näüi læûc låïn nháút do taíi troüng gáy ra åí caïc TD cáön thiãút. + maxM − maxM Âäúi våïi cäüt: TD chán cäüt vaì âènh cäüt, ngoaìi ra coï thãø taûi vë trê coï näüi læûc låïn khaïc (nãúu coï taíi troüng âàût lãn cäüt, hay TD thay âäøi). Mäùi nhoïm täø håüp gäöm: vaì Ntæ , vaì Ntæ , Nmax vaì Mtæ . Riãng TD chán cäüt coìn phaíi coï thãm Qtæ âãø tênh moïng. −+ maxmax , MM Âäúi våïi xaì ngang: TD giæîa nhëp vaì hai âáöu, coï thãø taûi TD coï näüi læûc låïn khaïc (vë trê coï taíi troüng táûp trung). Nhoïm täø håüp gäöm: vaì Qmax . + maxM − maxM Våïi caïc kãút cáúu quan troüng, coï nhëp vaì taíi troüng låïn cáön veî biãøu âäö bao näüi læûc âãø coï cå såí cho viãûc bäú trê, càõt uäún cäút theïp: vaì Qtæ, vaì Qtæ, Qmax;
 75. 75. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 25 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. 3.4 Tênh toaïn tiãút diãûn : Kiãøm tra laûi TD âaî choün, nãúu khäng håüp lyï cáön phaíi thay âäøi. Khi thay âäøi laûi kêch thæåïc TD, näüi læûc seî thay âäøi cáön phaíi xaïc âënh laûi. Nhæng âãø âån giaín, cho pheïp sæí duûng näüi læûc cuî nãúu TD thay âäøi khäng nhiãöu. Tênh cäút theïp dáöm: nãúu laì dáöm ngang tênh nhæ cáúu kiãûn chëu uäún. nãúu laì dáöm nghiãng tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám. Tênh cäút theïp cäüt: tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám.
 76. 76. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 26 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Tính toán vai cột Tênh toaïn vai cäüt (daûng cong xon ngàõn): TCXDVN 356:2005- Điều 6.2.3.6 Tr.82 quy định: Đối với công xôn ngắn bê tông cốt thép (l≤0,9.h0) chịu lực cắt, để đảm bảo độ bền trên dải nghiêng chịu nén giữa tải trọng tác dụng và gối, cần được tính toán theo điều kiện: )85(;sin.l.b.R..8,0Q bb2w θϕ≤ trong đó: vế phải biểu thức (85) lấy không lớn hơn 3,5.Rbt.b.h0 và không nhỏ hơn vế phải của biểu thức (4-43); θ là góc nghiêng giữa dải chịu nén tính toán với phương ngang. Chiều rộng của dải nghiêng chịu nén lb được xác định theo công thức: lb = lsup.sinθ; (86) trong đó: lsup – chiều dài của vùng truyền tải dọc theo chiều dài vươn của công xôn. Hệ số ϕW2 xét đến ảnh hưởng cốt thép đai đặt theo chiều cao công xôn, xác định theo công thức: ϕw2 =1+5.α.µw1; (87) ; bs A ; E E w sw 1w b s == µαtrong đó: ASW – diện tích tiết diện của các cốt thép đai nằm trong cùng một mặt phẳng; sW – khoảng cách giữa các cốt thép đai, theo phương vuông góc với chúng. Khi đó cần phải kể đến các cốt thép đai ngang và các cốt thép đai nghiêng một góc không lớn hơn 45o so với phương ngang. Việc bố trí cốt thép ngang của công xôn ngắn cần thoả mãn các yêu cầu trong điều 8.7.9. (Điều 8 7 9 Tr 131) l lsup Q h0 h θ lb θ
 77. 77. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 27 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Tính toán vai cột - Cäút doüc chëu mä men uäún: Tênh toaïn våïi TD I-I, mä men uäún tênh toaïn M = 1,25.Q.av (tàng mä men lãn 25% âãø tênh). Tênh cäút theïp nhæ cáúu kiãûn chëu uäún. Q lv av II III I hv h - Cäút chëu càõt trong vai cäüt theo caïc qui âënh sau: Khi h ≤ 2,5.av : duìng cäút âai nghiãng âàût suäút chiãöu cao [1], Khi h > 2,5.av : duìng cäút âai ngang vaì cäút xiãn [2], Khi h > 3,5.av vaì Q ≤ Rbt.b.h0 thç chè cáön âàût cäút âai ngang [3]. u ≤ h vaì 150; 4 1 d ≤ lx vaì 25; 15 1 Khoaíng caïch giæîa caïc cäút âai: Âæåìng kênh cäút xiãn : Täøng cäút âai xiãn hoàûc cäút xiãn ≥ 0.2% bh0. TCXDVN 356:2005- Điều 8.7.9 Tr.131 quy định: Cốt thép ngang của các công xôn ngắn được đặt theo phương ngang hoặc nghiêng một góc 45°. Bước cốt thép ngang phải không lớn hơn h/4 và không lớn hơn 150 mm (với h là chiều cao công xôn). Tênh toaïn vai cäüt (daûng cong xon ngàõn):
 78. 78. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 28 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. DAI vai cot Q lv av I I lk h Q h0 lv av I I lx h Q h0 lv av I I BỐ TRÍ THÉP VAI CỘT Khi h ≤ 2,5.av : duìng cäút âai nghiãng Khi h > 2,5.av : cäút âai ngang vaì cäút xiãn. Khi h > 3,5.av vaì Q ≤ Rbt.b.h0 Âàût cäút âai ngang
 79. 79. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 29 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Tính toán nén cục bộ Tênh toaïn chëu neïn cuûc bäü: TCXDVN 356:2005- Điều 6.2.5.1 Tr.87 quy định: Tính toán cấu kiện chịu nén cục bộ (ép mặt) không có cốt thép ngang cần thoả mãn điều kiện: trong đó: N – lực nén dọc do tải trọng cục bộ; Aloc1 – diện tích chịu nén cục bộ (Hình 16); ψ – hệ số, phụ thuộc vào đặc điểm phân bố tải trọng cục bộ trên diện tích bị nén ép mặt. )101(;A.R.N 1locloc,bψ≤ Rb, loc – cường độ chịu nén tính toán cục bộ của BT, xác định theo công thức: Rb, loc = α.ϕb.Rb; (102) ở đây: α.ϕb ≥ 1; α = 1 đối với bê tông có cấp thấp hơn B25; α = 13,5.Rbt / Rb đối với bê tông có cấp B25 và cao hơn; nhưng không lớn hơn các giá trị sau: khi sơ đồ đặt lực theo hình 16a, c, d, e, h: - đối với bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ, bê tông nhẹ: cấp cao hơn B7,5: 2,5 cấp B3,5; B5; B7,5: 1,5 - đối với bê tông nhẹ và bê tông tổ ong có cấp B2,5 và thấp hơn: 1,2 khi sơ đồ đặt lực theo hình 16b, d, g không phụ thuộc vào loại và cấp BT: 1,0 ;3 1 2 loc loc b A A =ϕ a Aloc1Aloc2 c2≤ b c2≤ b b c1c1
 80. 80. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 30 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Tính toán nén cục bộ Tênh toaïn chëu neïn cuûc bäü: a b b Aloc2Aloc1 b b b Aloc1=Aloc2 A b Aloc2l/2 l/2 Aloc1 l ≤ 2b l ≤ 2b l > 2b l > 2b b bb a Aloc2Aloc1 b1 a1 b1 a1 b Aloc1=Aloc2A a Aloc1Aloc2 c2≤ b c2≤ b b c1c1 A b b2 b2 Aloc1=Aloc2 c1 Aloc2 Aloc1 c1 a) c) e) b) d) f) g) h)
 81. 81. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 31 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Tính toán nén cục bộ Tênh toaïn chëu neïn cuûc bäü: Aloc2 – diện tích chịu nén cục bộ tính toán: TCXDVN 356:2005- Điều 6.2.5.2 Tr.88 quy định: Diện tích tính toán Aloc2 gồm cả các phần diện tích đối xứng qua diện tích bị ép (Hình 16). Khi đó, cần tuân theo các nguyên tắc sau: - Khi tải trọng cục bộ tác dụng trên toàn bộ chiều rộng b của cấu kiện, diện tích tính toán bao gồm các phần có chiều dài không lớn hơn b ở mỗi bên biên của diện tích tác dụng của tải trọng cục bộ (Hình 16a); - Khi tải trọng cục bộ đặt ở biên trên toàn bộ bề ngang cấu kiện, diện tích tính toán Aloc2 bằng diện tích Aloc1 (Hình 16b); - Khi tải trọng cục bộ đặt ở các chỗ gối của xà gồ hoặc dầm, diện tích tính toán bao gồm phần có chiều rộng bằng chiều sâu gối vào cấu kiện xà gồ hoặc dầm và chiều dài không lớn hơn một nửa khoảng cách giữa các xà gồ hoặc dầm liền kề với xà gồ hoặc dầm đang xét (Hình 16c); - Nếu khoảng cách giữa các dầm (xà gồ) lớn hơn hai lần chiều rộng cấu kiện, chiều rộng của diện tích tính toán bằng tổng chiều rộng của dầm (xà gồ) và hai lần chiều rộng cấu kiện (Hình 16d); - Khi tải trọng cục bộ đặt ở một góc cấu kiện (Hình 16e), diện tích tính toán Aloc2 bằng diện tích chịu nén cục bộ Aloc1; - Khi tải trọng cục bộ đặt lên một phần chiều dài và một phần chiều rộng cấu kiện, diện tích tính toán như trên hình 16f. Khi có một vài tải trọng cùng đặc điểm như vậy, diện tích tính toán được giới hạn bởi các đường đi qua trung điểm của khoảng cách giữa điểm đặt của các tải trọng liền kề; - Khi tải trọng cục bộ đặt lên phần lồi của tường hoặc mảng tường có tiết diện chữ T, diện tích tính toán Aloc2 bằng diện tích nén cục bộ Aloc1 (Hình 16g); - Khi xác định diện tích tính toán cho tiết diện có dạng phức tạp, không cần tính đến các phần diện tích mà liên kết của chúng với vùng chất tải không được đảm bảo với độ tin cậy cần thiết (Hình 16h). Ghi chú: Với tải trọng cục bộ do dầm, xà gồ, lanh tô và các cấu kiện chịu uốn khác, khi xác định diện tích Aloc1 và Aloc2 độ sâu tính từ mép gối tựa lấy không lớn hơn 20 cm.
 82. 82. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 32 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Tính toán nén cục bộ Tênh toaïn chëu neïn cuûc bäü: TCXDVN 356:2005- Điều 6.2.5.3 Tr.89 quy định: Tính toán chịu nén cục bộ các cấu kiện làm từ bê tông nặng có đặt cốt thép gián tiếp dưới dạng lưới thép hàn cần thoả mãn điều kiện: N≤ Rb, red.Aloc1; (103) trong đó: Aloc1 – diện tích chịu nén cục bộ; Rb, red – cường độ lăng trụ quy đổi của bê tông khi tính toán chịu nén cục bộ, được xác định theo công thức: Rb, red = Rb.ϕb + ϕ.µxy. RS, xy.ϕS; (104) ở đây: RS, xy, ϕ, µxy – ký hiệu như trong điều 6.2.2.13. (Tr.65) ϕS – hệ số xét đến diện tích cốt thép gián tiếp trong vùng chịu nén cục bộ, đối với sơ đồ hình 16b, e, g lấy ϕS = 1, trong đó cốt thép gián tiếp được đưa vào tính toán với điều kiện lưới thép ngang phải đặt trên diện tích không nhỏ hơn phần diện tích được giới hạn bởi đường nét đứt trên các sơ đồ tương ứng trong hình 16; đối với các sơ đồ hình 16a, c, d, f hệ số ϕS được xác định theo công thức: ở đây: Aef – diện tích BT nằm trong vùng giới hạn bởi các thanh ngoài cùng của lưới thép dùng làm cốt thép gián tiếp và phải thoả mãn điều kiện Aloc1 < Aef Aloc2; )105(;5,33 1 2 ≤= loc loc b A A ϕ )106(;.5,35,4 1 ef loc s A A −=ϕ
 83. 83. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 33 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. CKCN lưới thép Cáúu kiãûn chëu neïn gia cæåìng bàòng læåïi theïp: TCXDVN 356:2005-Điều 8.7.3 Tr.133 : Trong các cấu kiện chịu nén lệch tâm có tính toán cốt thép gián tiếp ở dạng lưới hàn (làm từ cốt thép nhóm CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III với đường kính không lớn hơn 14 mm và loại Bp-I) hoặc có dạng xoắn không căng hoặc cốt thép vòng cần lấy: -Kích thước ô lưới không nhỏ hơn 45 mm, nhưng không lớn hơn 1/4 cạnh tiết diện cấu kiện và không lớn hơn 100 mm; -Đường kính vòng xoắn hoặc đường kính vòng tròn không nhỏ hơn 200 mm; lx def s ly Aef As,cir Aef Asx Asy As,cir s -Bước lưới không nhỏ hơn 60 mm, nhưng không lớn hơn 1/3 cạnh nhỏ hơn của tiết diện cấu kiện và không lớn hơn 150 mm; -Bước xoắn hoặc bước vòng tròn không nhỏ hơn 40 mm, nhưng không lớn hơn 1/5 đường kính tiết diện cấu kiện và không lớn hơn 100 mm; -Lưới thép, cốt thép xoắn (hoặc vòng) cần phải ôm được tất cả các thanh cốt thép dọc chịu lực; -Khi gia cường đoạn đầu mút các cấu kiện chịu nén lệch tâm bằng các lưới thép hàn, cần bố trí không ít hơn 4 lưới trên đoạn không nhỏ hơn 20d tính từ đầu mút cấu kiện nếu cốt thép dọc là thanh tròn trơn và không nhỏ hơn 10d nếu cốt thép dọc là thanh có gờ.
 84. 84. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 34 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. CKCN lưới thép Cáúu kiãûn chëu neïn gia cæåìng bàòng læåïi theïp: ở đây: nx, Asx, lx – tương ứng là số thanh, diện tích tiết diện ngang và chiều dài thanh trong lưới thép theo một phương; ny, Asy, ly – tương tự, nhưng theo phương kia; Aef – diện tích bê tông nằm trong phạm vi lưới thép; s – khoảng cách giữa các lưới thép; TCXDVN 356:2005- Điều 6.2.2.13 Tr.65 quy định: Cấu kiện có tiết diện đặc làm từ bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ đặt cốt thép gián tiếp cần được tính toán theo các chỉ dẫn ở điều 6.2.2.11 và 6.2.2.19. Tiết diện đưa vào tính toán chỉ là phần tiết diện bê tông Aef, giới hạn bởi trục các thanh cốt thép ngoài cùng của lưới thép hoặc trục của cốt thép đai dạng xoắn (Hình 7). Khi đó Rb được thay bằng cường độ lăng trụ quy đổi Rb,red, còn khi có cốt thép sợi cường độ cao, Rsc được thay bằng Rsc, red. Giá trị Rb, red được xác định theo các công thức sau: a) Khi cốt thép gián tiếp là lưới thép, Rb, red được tính như sau: Rb, red = Rb + ϕ.µxy.RS, xy; (48) trong đó, RS, xy là cường độ tính toán của thanh trong lưới thép; ϕ – hệ số kể đến ảnh hưởng của cốt thép gián tiếp: RS, xy, Rb, tính bằng MPa. )49(; . .... sA lAnlAn ef ysyyxsxx xy + =µ )50(; 23,0 1 ψ ϕ + = )51(; 10 . , + = b xysxy R Rµ ψ
 85. 85. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 35 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. CKCN lưới thép Cáúu kiãûn chëu neïn gia cæåìng bàòng læåïi theïp: Giá trị Rb, red được xác định theo các công thức sau: a) Khi cốt thép gián tiếp là lưới thép: b) Khi đặt cốt thép gián tiếp có dạng xoắn hoặc vòng, Rb, red được tính theo công thức: trong đó: e0 – độ lệch tâm của lực dọc (không kể đến ảnh hưởng của độ cong); Rs, cir – cường độ tính toán của cốt xoắn; ở đây: As, cir – diện tích tiết diện của cốt xoắn; def – đường kính tiết diện nằm trong cốt xoắn; s – bước xoắn. Giá trị hàm lượng cốt thép được xác định theo các công thức (49) và (53), đối với cấu kiện làm từ bê tông hạt nhỏ lấy không lớn hơn 0,04. )52(; .5,7 1...2 0 ,, ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ −+= ef cirscirbredb d e RRR µ )53(;=µ . .4 , sd A ef cirs cirµ – hàm lượng cốt thép, lấy bằng:cir
 86. 86. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 36 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Liên kết M N Q Tính toán chi tiết đặt sẵn: Trong các công thức từ (115) đến (118): M, N, Q – tương ứng là mô men, lực dọc và lực trượt tác dụng lên chi tiết đặt sẵn; mô men được xác định đối với trục nằm trên mặt phẳng mép ngoài của bản và đi qua trọng tâm của tất cả các thanh neo; nan – số hàng thanh neo dọc theo hướng lực trượt; nếu không đảm bảo truyền lực trượt Q đều lên tất cả các thanh neo, thì khi xác định lực trượt Qan chỉ kể đến không quá 4 hàng neo; z – khoảng cách giữa các hàng thanh neo ngoài cùng; TCXDVN 356:2005- Điều 6.2.6.1 Tr.94 quy định: Các thanh neo hàn thẳng góc vào các bản thép phẳng của chi tiết đặt sẵn, chịu tác dụng của mô men uốn M, lực N thẳng góc với chúng và lực trượt Q do tải trọng tĩnh đặt trong mặt phẳng đối xứng của chi tiết đặt sẵn (Hình 20) cần được tính toán theo công thức: )115(; . 1,1 2 2 s an an an R Q N A ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = δλ Aan – tổng diện tích tiết diện của các thanh neo nằm ở hàng neo chịu lực lớn nhất; Nan – lực kéo lớn nhất trong một hàng thanh neo: Qan – lực trượt truyền cho một hàng thanh neo: N’an – lực nén lớn nhất trong một hàng thanh neo: )116(; an an n N z M N += )117(; .3,0 ' an an an n NQ Q − = )118(;' an an n N z M N −= λ – hệ số, được xác định theo công thức (119) khi các thanh neo có đường kính 8 mm đến 25 mm, đối với bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ cấp từ B12,5 đến B50 và bê tông nhẹ cấp từ B12,5 đến B30, λ được xác định theo công thức: ở đây, Rb, RS có đơn vị là MPa; Aan1 – diện tích tiết diện thanh neo ở hàng chịu kéo lớn nhất, cm2; β hệ ố lấ th l i BT ( ) )119(;7,0. ..15,01 .75,4 1 3 ≤ + = βλ san b RA R M z Q N 1-1 1 1
 87. 87. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 37 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Liên kết M N Q Tính toán chi tiết đặt sẵn: TCXDVN 356:2005- Điều 6.2.6.1 Tr.94 quy định: λ – hệ số, được xác định theo công thức (119) khi các thanh neo có đường kính 8 mm đến 25 mm, đối với bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ cấp từ B12,5 đến B50 và bê tông nhẹ cấp từ B12,5 đến B30, λ được xác định theo công thức: ở đây, Rb, RS có đơn vị là MPa; Aan1 – diện tích tiết diện thanh neo ở hàng chịu kéo lớn nhất, cm2; β – hệ số, lấy theo loại BT. ( ) )119(;7,0. ..15,01 .75,4 1 3 ≤ + = βλ san b RA R Nếu trong các thanh neo không có lực kéo, hệ số δ lấy bằng 1. δ – hệ số, xác định theo công thức: ở đây: khi N’an > 0 (có chịu nén) khi N’an 0 (không chịu nén) )120(;15,0 1 1 ≥ + = ω δ an an Q N .3,0=ω Q N .6,0=ω Trong các công thức (116) và (118) lực N được coi là dương nếu hướng từ chi tiết đặt sẵn ra ngoài (Hình 20), là âm nếu hướng vào chi tiết đặt sẵn. Nếu lực Nan, N’an và lực trượt Qan tính theo các công thức từ (116) đến (118) có giá trị âm, thì trong các công thức từ (115) đến (117) và (120) chúng được lấy bằng 0. Ngoài ra, nếu Nan < 0, thì trong công thức (117) lấy N’an =N.
 88. 88. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 38 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Một số chi tiết
 89. 89. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 39 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Một số chi tiết
 90. 90. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN Kãút cáúu khung 40 CHÆÅNG 3 P1.. P2.. P21.. P22.. P23.. P3.. P4.. P5.. Một số chi tiết
 91. 91. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 1P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4 - Dãù täø chæïc saín xuáút (bäú trê dáy chuyãön SX håüp lyï). - Dãù bäú trê caïc thiãút bë nàûng, kêch thæåïc låïn vaì caïc maïy moïc gáy rung âäüng maûnh. - Dãù täø chæïc liãn hãû, váûn chuyãøn (trong phán xæåíng cuîng nhæ giæîa caïc phán xæåíng). - Dãù täø chæïc thäng gioï, chiãúu saïng - Tiãu chuáøn hoïa cäng taïc thiãút kãú, cäng nghiãûp hoïa quaï trçnh chãú taûo, cå giåïi hoïa quaï trçnh thi cäng [2]. 1.2 Phán loaûi: Theo så âäö kãút cáúu: Theo læåïi cäüt: -Bæåïc cäüt thæåìng láúy a = 6m, coï thãø måí räüng a = 12m -Nhëp láúy theo bäüi säú cuía 6m: 12, 18, 24, 30.. Cuîng cho pheïp nhëp 9 vaì 15m. Chiãöu cao cäüt thæåìng 3.6 ÷ 18m 1.1 Æu âiãøm cuía nhaì CN 1 táöng: 1. Khái niệm chung: [1] NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP MÄÜT TÁÖNG LÀÕP GHEÏP Mäüt táöng 1 nhëp. Mäüt táöng nhiãöu nhëp Caïc nhëp khaïc cao trçnh.
 92. 92. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 2P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4 Cäüt dæåïi Kãút cáúu maïi B l1 C D a l2 l3 1 2 a a a 10 11 a Truûc cuía khäúi nh.âäü x1 x2 A Cäüt trãn-Bæåïc cäüt thæåìng láúy a = 6m, coï thãø måí räüng a = 12m -Nhëp láúy theo bäüi säú cuía 6m: 12, 18, 24, 30.. Cuîng cho pheïp nhëp 9 vaì 15m. Chiãöu cao cäüt thæåìng 3.6 ÷ 18m Theo læåïi cäüt:
 93. 93. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 3P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4 Khung ngang gäöm: Cäüt vaì dáöm (daìn) maïi. Cäüt liãn kãút cæïng våïi moïng, liãn kãút khåïp våïi dáöm maïi. 2.1 Caïc bäü pháûn cå baín cuía kãút cáúu nhaì: 2. Cấu tạo khung ngang: V R D A 25 a2≥ 60 hct hd λ a1≥ 100 l1 l2 A B C Kãút cáúu maïi (dáöm, daìn) Daìn cæía maïi Cæía maïi Moïng Cäüt Cáöu truûc Dáöm cáöu truûc Khung ngang laì 1 hãû siãu ténh âaím baío âäü cæïng ngang cuía nhaì. Caïc khung ngang âæåüc liãn kãút våïi nhau båíi táúm låüp (panen), hãû giàòng, dáöm cáöu truûc. Cäüt, dáöm cáöu truûc, hãû giàòng, táúm låüp (panen) theo phæång doüc taûo thaình khung doüc nhaì. Cao trçnh cuía nhaì xaïc âënh theo cao trçnh ray (phuû thuäüc vaìo âäü cao cuía thiãút bë).
 94. 94. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 4P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4- Truûc âënh vë: Truûc âënh vë theo phæång doüc nhaì: Cäüt biãn: Våïi sæïc truûc < 30Táún truûc âënh vë truìng våïi meïp ngoaìi cuía cäüt. Våïi sæïc truûc ≥ 30Táún truûc âënh vë caïch meïp ngoaìi cuía cäüt 250mm. Cäüt giæîa: Truûc âënh vë truìng våïi truûc hçnh hoüc cuía cäüt. 1 10 500500A λ ≥ 750 Q≥ 30T 250 B λ ≥ 750 A λ ≥ 750 Q< 30T Truûc âënh vë theo phæång ngang nhaì: Cäüt giæîa: Truûc âënh vë truìng våïi truûc hçnh hoüc cuía cäüt. Cäüt âáöu häöi, cäüt taûi khe nhiãût âäü: Truûc hçnh hoüc cuía cäüt caïch truûc âënh vë 500mm. - Cáöu truûc: Sæïc truûc Q = (5 ÷ 560)táún. Cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nàûng: váûn täúc > 100m/phuït, thåìi gian laìm viãûc ≈ 40%. Cáöu truûc coï chãú âäü trung bçnh: coï váûn täúc ≥ 60m/phuït, thåìi gian laìm viãûc ≤ 40%. Cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nheû: coï váûn täúc < 60m/phuït, thåìi gian laìm viãûc < 15%.
 95. 95. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 5P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4 2.2 Cáúu taûo cäüt: Nhaì CN khäng coï cáöu truûc: cäüt thæåìng coï TD khäng âäøi. Chiãöu cao nhaì ≤ 7m cäüt coï TD chæî nháût, > 7m cäüt coï TD chæî I. Âáöu cäüt coï thãø âæåüc måí räüng âuí âãø gaïc kãút cáúu maïi. Kêch thæåïc TD cäüt phaíi âaím baío âäü maînh theo caí 2 phæång: λr = ≤ 139 våïi TD báút kyì; r l0 λb = ≤ 30 våïi TD chæî nháût ;b l0 Nhaì coï cáöu truûc: trãn cäüt phaíi coï vai cäüt âãø âåî dáöm cáöu truûc. Vai cäüt phán cäüt thaình 2 pháön: cäüt trãn vaì cäüt dæåïi cäüt trãn cäüt dæåïi vai cäüt - Pháön cäüt trãn: coï TD chæî nháût, TD chæî I (thæåìng duìng TD chæî nháût). Kêch thæåïc TD cäüt trãn choün theo yãu cáöu chëu læûc, âuí âãø gaïc kãút cáúu chëu læûc maïi. Khi thiãút kãú coï thãø choün theo kêch thæåïc âënh hçnh: bt x ht = 400x400 våïi cäüt biãn; 400x600 våïi cäüt giæîa; ht bt (Bæåïc cäüt a=12m choün b=500)
 96. 96. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 6P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4 Kêch thæåïc TD cäüt dæåïi: hd = Hd;⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ ÷ 14 1 10 1 bd = Hd;⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ ÷ 25 1 20 1 Pháön cäüt dæåïi: coï TD chæî nháût, TD chæî I. hd bd hd bd Hd khi Q ≤10Táún; 16 1 Theo kinh nghiãûm: hd ≥ hd ≥ Hd khi Q >10Táún; 14 1 Thæåìng láúy hd =600 (cäüt biãn) vaì láúy hd =800 (cäüt giæîa). Cáúu taûo cäüt räùng: (khi Q >30Táún , hoàûc R ≥ 10m, hoàûc L ≥ 30m) Hn dn NhaCnh ngang NhaCnh doüc ("›Cng) Khoaíng caïch giæîa caïc nhaïnh ngang Hn = (8 ÷ 10)d. Khoaíng caïch giæîa truûc caïc nhaïnh doüc = 700 ÷ 1500. Bãö daìy nhaïnh doüc d ≥ 250. Bãö daìy nhaïnh ngang dn ≥ 300, vaì dn = (1.5 ÷ 2)d. Caïc säú liãûu âënh hçnh coï thãø tham khaío: Våïi Q =10-30Táún: hd =1000 khi a = 6m; hd =1400 khi a = 12m; Våïi Q ≥30Táún: hd =1200 khi a = 6m; hd =1600 khi a = 12m; hd bd d ≥ 250 Yãu cáöu chung âäúi våïi cäüt dæåïi: ngoaìi yãu cáöu vãö cæåìng âäü âäü maînh cáön chuï yï âäü cæïng âãø haûn chãú täúi âa biãún daûng cuía khung ngang (khung ngang biãún daûng låïn coï thãø laìm cho baïnh xe cáöu truûc lãûch khoíi ray).
 97. 97. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 7P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4 Vai cäüt: Âäü væån cuía vai cäüt lv láúy theo bäüi säú cuía 50 khi lv < 400, 100 khi lv ≥ 400. Chiãöu cao meïp ngoaìi cuía vai cäüt hv láúy theo bäüi säú cuía 100: hv ≥ 1/3h, hv ≥ 300 khi sæïc truûc Q ≤ 5táún, hv ≥ 400 khi sæïc truûc Q ≤ 15táún, hv ≥ 500 khi sæïc truûc Q > 15táún, Goïc nghiãng α ≥ 450 (thæåìng láúy = 450). λ l3 hv lv h≥250 Nãúu lv =100 ÷ 150 vai cäüt coï thãø laì hçnh chæî nháût.
 98. 98. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 8P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4 2.3 Mäüt säú chi tiãút liãn kãút: D 25 A 150 Liãn kãút cäüt-xaì ngang ≥hd ≥250 75 50 V›%a BT maCc cao Liãn kãút cäüt-moïng 200 1 2 3 4 5 45 1 6 7 9 2 8 1. TKAm theCp haìn "›Cng 100x12 6. Bu läng l=.p raCp d = 18 2. Bu läng neo d = 20 7. TheCp goCc l=.p raCp 150x14 3. TheCp goCc "=/t s=-n trong dKöm 80x120x10 8. TKAm theCp "=/t s=-n trong vai cäüt d=8 4. TKAm theCp "=/t s=-n trong cäüt d=8 9. BT cheCn maCc 200# 5. Hai tKAm theCp näAi 70x350x8 Liãn kãút vai cäüt-dáöm cáöu truûc
 99. 99. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 9P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4 Gäöm troüng læåüng baín thán cuía kãút cáúu chëu læûc maïi (dáöm, daìn maïi), panen (hay táúm låüp khaïc), caïc låïp cáúu taûo maïi (chäúng tháúm, caïch nhiãût..), cæía maïi.. Hãû säú væåüt taíi kãút cáúu chëu læûc n =1.1; Caïc låïp cáúu taûo n =1.2; Tènh taíi maïi truyãön vaìo cäüt taûi troüng tám cuía liãn kãút. Laì hoaût taíi sæía chæîa maïi p = 75KG/m2, Hãû säú væåüt taíi n = 1.2. Âiãøm âàût Pm truìng våïi Gm. 3.1 Xaïc âënh taíi troüng: 3. Tính toán khung ngang: a) Ténh taíi maïi: Gm Gm b) Hoaût taíi maïi: Pm Pm Gt Gct Gd c) Troüng læåüng baín thán dáöm cáöu truûc: Gct Gäöm dáöm cáöu truûc vaì ray, hãû säú væåüt taíi n = 1.1 Âiãøm âàût truìng våïi troüng tám dáöm cáöu truûc. d) Troüng læåüng baín thán cäüt: Cäüt trãn Gt , pháön cäüt dæåïi Gd. Hãû säú væåüt taíi n = 1.1
 100. 100. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 10P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4e) Taíi troüng do hoaût âäüng cáöu truûc: Dmax TCXDVN 2737:95 Âiãöu 5 Taíi troüng do cầu truûc vaì cáøu treo trang 13 qui âënh: Dmax Q: Sæïc náng cuía cáöu truûc. Lk: Kcaïch giæîa 2 truûc ray (nhëp cáöu truûc). B: Bãö räüng cáöu truûc. K: Kcaïch giæîa 2 truûc baïnh xe cáöu truûc. B1: Kcaïch truûc ray->meïp cáöu truûc. G: Troüng læåüng cáöu truûc g: Troüng læåüng xe con. Caïc trë säú Pc max , Pc min, K, B cho trong baíng chi tiãu vãö cáöu truûc. Pc max , Pc min: AÏïp læûc tiãu chuáøn cuía 1 baïnh xe cáöu truûc. Lk G Q TPmax Pmin B1 B1 y1 y2 y3=1 y4 a a PmaxPmax K B Pmax K B Dmax Pmax Våïi træåìng håüp báút låüi nháút: Dmax = ∑ Pmax.yi = Pmax. ∑ yi.
 101. 101. Nhaì CN 1 táöng làõp gheïp 11P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. CHÆÅNG 4 f) Taíi troüng do læûc haîm ngang cáöu truûc: Tmax y1 y2 y3 y4 a a Tmax T1 T1 T1 T1 T = n Qg + n0.f. T : Læûc haîm ngang do xe con truyãön vaìo cáöu truûc: våïi Cáöu truûc moïc cáøu mãöm: T = 20 Qg + Cáöu truûc moïc cáøu cæïng : T = 10 Qg + Læûc ngang låïn nháút do haîm cáöu truûc: Tmax = ∑ T1.yi = T1. ∑ yI. T1 : Læûc haîm truyãön lãn mäùi baïnh xe cáöu truûc T1 = 0.5 T; g) Taíi troüng do læûc haîm doüc cuía cáöu truûc: Td Træåìng håüp naìy gáy xä doüc nhaì (cáön xaïc âënh khi tênh theo phæång doüc nhaì): Td = 10 Pmax Tmax n: säú baïnh cuía xe con. n0: säú baïnh âæåüc haîm. f: hãû säú ma saït. (thæåìng n = 4) (thæåìng n0 = 2) (thæåìng f = 0.1)

×