Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá Tầm

16,154 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2014/11/giao-trinh-btct-3-vo-ba-tam.html

Tên Ebook: Giáo trình Bê tông cốt thép 3 - phần cấu kiện đặc biệt. Tác giả: Võ Bá Tầm. Định dạng: PDF. Số trang: 329 trang. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TPHCM. Năm phát hành: 2005.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Giáo trình Bê tông cốt thép 3 - Võ Bá Tầm

 1. 1. , .“ .`lllỈ*ẬVĩẫl . L . ,: _VI .ầzxè-ĩmv lrẵịíưữịfữtấữẵắ »ịẸ3ịẩ1μỊ líV`{ÌE»Ể” ,Ạ ” °ấ '7.`ẫ‹'ỆIbEề”` '“F“ `=*-” *ầ ` vụĩv-, `. W cr . :ậử Ạ ệttạ.~ịịỄÌỀ.Ĩ'_ TH 'I ‹Ấ - vư Hử uỷỂÍ ĨíẠ'}ìI .L'4..l.Í.".l.ĨỂ
 2. 2. T Iỉọc QUỐC GIA TP HỔ CHÍ 1VỉII~II-I TRƯỜỈ*ỈG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 7õ VBá Tẩm Àŕ' r. tr K ÌỈÌI`7iĨẮŕ`ỮrỶ` V-fu" Ồ”` T-ìŕì Ứ” Ạ ` Ỉ` I” I”? Â 1i:"1` A `_J =:: f`L I`;ử II ›d`.Id Iu ỊIẢ " díj Ini Ẩn ll , AJ &`7 br) ,vQ“ /,Ế '*!ŕŕ hv It“IñIr'ìŕ1lIñ rìu' ~, bị I Đ Il L A ỵ " Ỉ kl'. Ẹ ll ỊỊỊỊ I I Ị Ệ ựl ớị` Ị n 'ỉ 'ju ĨĨ Àh Ainu kẹ P I I“ưỆ`I"^ỉ WẠT ỹí`Ểư 'r1Ỉ"~Ĩ°"v `JẠ..`~J `JÍ.“ạ.` Ệ 141 Il Ể..`J -l..E:4.. . F ỆZIJẨT BẮè.ĨẾ BẠI I-IỌ4»3 QUỐC GIA. TP IIỊỖ CPIÍ Ỉvírìlĩữĩlŕỉắ - 2005
 3. 3. Gì` .0?. CK‹ỵL ậ` - l4“7/87 T CK.`GT.551-05 T ĐHQG.HCM-05 J T ( ) Share-Connect.bl0gSp0t.C0m Tài liệu Xây dựng
 4. 4. ÍỦÌỤC l.ỤC LỜI NÓI ĐÂU 5 Chưdĩlg 1 CẤU THANG 7_ 1.1 Khải niệm chung 7 1.2 Cấu tạo bậ`c thang 9 1.3 Xác định tải trọng tác dụng Iên bản thang T 10 1.4 Cẩu thang dạng'ồản hai vể 11 1.5 Cầu thang dạng lìmon có mặt bẫng, mặt cắt (H.1.24) 31 1.6ọ Cầu thang dạng Iỉmon có mặt bằng, mặt cất (I-1.1.29) 38 1.7 Cẩu thang dạng Xương cả có mặt'. bằng, mặt căt (h.1.32) 40 1.8 Cẩu thang dạng xương cá có mặt băng, mặt cắt (h.1.36) 44 1.9 Cẩu thang dạng xương Cábó mặt bằng, mặt cắt (h.1.89) 47 1.10 Cầu thang dạng răng cưa có mặt bẵng, mặt cắt (h.1.44) 52 1.11 Cẩu thang xoắn dạng lỉmon 54 1.12 Cầu thang xoắn dạng bản 59 1.13 Bài tập 62 Chương 2 BỂ CHỨA CHẤT LỎNG 101 2.1 Khái niệm T 101 2.2 Bể chứa nước trên mái 101 2.3 Bể tròn ` u 111 2.4 Bể ngầm dạng hình Chữ nhật 117 2.5 Bể ngầm dạng hình tròn 1`20 2.6 Bài tập 126 Chưmzg 3 TƯỞNG CHĂN ĐẤT 144 3.1 Kháì niệm chung 144 3.2 Tải trọng tác dụng Iên tường chắn 145 3.3 VKích thước sơ bộ của tường chắn BTCT 145 3.4 Xác định áp lực đất tác dụng lên tường chẩn . 147 8.5 Tưởng chắn dạng góc (không có thành chôŕng) 154 3.6 Tính toán cường độ 158 `Ị3.7 Tường chắn dạng góc có thành chổng 161 I 3.8 Bài tập 168 Share-Connect.bl0gSp0t.C0m Tài liệu Xây dựng
 5. 5. Chưmzgẳ SILÔ - BUNKE ` ` 176 4.1 Khái niệm chung 176 4.2 Bunke 177 4.3 'Tính toán bunke 178 4.4 Xác định mômen uốn trong tường bunke 184 4.5 Sílô ` 186 4.6 Bài tập 200 Chương 5 KẾT CẤU MÁI VỎ 204 5°.1 Khái niệm chung ` C 204 5.2 Lý thuyêŕt phi mômen 204 5.3 Lý thuyết màng 206 - 5.4 Phân loại vỏ ' 209 5.5 Mái võ thoải cong hai chiểu có mặt bằng vuông hoặc chữ nhật có độ cong dương 210 5.6 Nguyên tắc thiẽIt kẽ' câŕu tạo 226 5.7 Mải vó thoải Cong hai Chiểu có mặt bằng vuông hoặc chữ nhật có độ Cong âm Đ 228 5.8 Võ cầu 233 5.9 Các mải vỏ tổ hợp Ỉ 240 5.10 Bài tập t 243 Chương 6 CẨU KIỆN CHỊU UỐN XOẮN 255 6.1 Khái niệm chung 255 6.2 Cấu tạo ' 256 6.3 Kê,t quả nghiên cứu 256 6.4 Các giã thiêlt tính toán _A ừ 257 6.5 Tính toán cẩu kiện chịu uốn - xoắn có tiê,t diện Chữ nhật 258 6.6 Thực hành tính toán _ 263 6.7 Bài tập ` 266 PH LỤC `268 TÀI LIỆU THAM KHẢO 828 Share-Connect.bl0gSp0t.C0m Tài liệu Xây dựng
 6. 6. LỜI ỉt!Ól ĐẪU KỄT CẨU BÊ TÔNG CỐT THÉP - Tập 3 được bịê›z soạ›z íàlĩz tài liệu tÌZar71 Ìellảo CILO llzôn /Lọc "Kêlt câ'u bê tông 3”'. Nộlẵ dltrzg cuôln SCỈCÌL trìnll bày nlllĩng Uẩn đề.' - Lý tÌluyêIt tỉlzìz toán - Câ,lỊ tạo Các kêŕt câŕu đặc biệt gỔÌ7`Z.' cầu tlzalzg, bế' Cllứũ, tưởng cllẩn đâŕt, Sỉlỏ - bttnÌee,' Ìeêμt Câμlt Iĩláỉ Lìỏ của Các công trì-nÌL dàn dụng, công ngÌzỉ_êp, nÌLằnL giúp SÍÌ'lIl LIỉên.' I - Nắm Dừng lý tlluyêit - Cllọn Sơ đô tl”nll - Xác dịnlz tài trọng - Tỉlzll Ĩlộỉ lực, tối [lợp nội ILIC - TÍIZÌL Uà bô, trí CÔIỈ tllép clĩlzg lzlllt CCỈCÌI tìzể' Ìlỉệlz bảlz Uẽ các kêŕt Câŕư dó. Ðây là CuÔIÍZ.S(íCIL rđŕt cơ bđll, gỉtìp ỉcll CÌZO Sỉnll Uỉêll tl`oIlg quá trìlllz Ìzọc tập, làlĩl Các đồ án Iìlôll [tọc Uế bê tông CÔ"t tílép, làliz dố án tôlt 7l.gÌLỉệp của Stlzll &liên ÌIg`dÌ1Ìl` xây dựng... Ðốlzg tílờỉ Clĩllg có ỀÌIỖ, làlrz tài liệu tllalll. Ỉa/&ảo CÌLO các Ìeỹ Sư tlzỉêít Ìeêi cÔl'1g trììzll Lìà sẽ lài?! pllong pllll t/lê!!! tú Súcll các bạlz. Râ't I7LOÌ1g Illtậll được IZ-Ìtứllg ỷ Ìeỉêŕrz đórlg góp qllỷ báu, CỈLỊÍII. tìn[Z clìa òạìz đọc đẽ) tỉèb tục lloàll tllỉệìl ClLÔIÌ“L Sácll Ilày. Mọi ý ICỈÔIÌI đớllg góp xỉrl glĩỉ (ìề.' Bộ Iĩzôn Côlzg trìllll - KÌIOỢ Kỹ tÌIuật Xây dqrllg, Trlíờllg Dçtỉ Ìlọc Bácll ÌeÌz0a - Ðại Ìzọc Qt1ÔZ`gỉa TP Hồ CÌLÉ Mỉnll, 268 Lý Tllllờìlg Kiệt, Q.10. Ðỉệìl tÌzOạỉ.' [08) 865 071 Tác giá Ths Võ Bú Tẩm Share-Connect.blogSp0t.C0m Tài liệu Xây dựng
 7. 7. Share-Connect.blOgSp0t.COm Tài liệu Xây dựng
 8. 8. CỂ1 Ltơng 'ỉ Ì ns- M n V CỂỆỸLỈ °ĨI'ẫỂ"-i*Ỹt.Ề `ì.`l I<I'ẫẮl ÍỲỀIỆÉEÌ CPIUÍVEG Cẩu thang là phương tiện chính của gíao thông đứng của công trình, được hình thành từ các bậc liên tíẽμp tạo thành thân (vẽŕ) thang, các vê' thang nổi với nhau bằng chiểu nghỉ, chiểu tới đtể"tạo thành cầu thang. Cấu thang là một yếu tô' quan trọng về công dụng và nghệ thuật kỈê'11 trúc, ọnâng cao tính thẩm .mỹ của công trình. Các bộ phận cơ bản của cầu thang gốm: thân thang, chíê'u nghỉ, chiêμu tới, lan can, tay vịn, .dầm tìlang. Chíểlñ rộng của thàn 'thang Tính từ mặt tưởng đê'n mép ngoài tay vịn. - Nhà Ỗ: thôllg thường rộng từ 1 + 1,47n - Nhà công nghiệp: từ 1,2 -:- 1,8n1 - Nhà công cộng: từ 1,4 + 2,0nL. Ðộ dôĩ' Dà kích thước bậc thang Ðộ dốc cấu thang và chìều cao (llb), chiểu rộng (lb) bậc thang đểu quan hệ chặt chẽ với bước Chân người đì. Công thức tính chiểu rộng, Chiểu cao bậc thang: lb + Zlzb = 600 + 620I71n1 (1.l) Ðộ dốc cầu thang: tgot : ll-ỈỂ ( 1.2) b Bàng 1.1 Tô°ng Ìzê't kícll tllước bậc tllang Uà dộ dôŕc Thường dủnfl Chiểu cao 130 + 200 150 e- 180 160 .a 170 Chiểu rộng 200 + 330 210 + 300 260 + 280 Ðộ dốc ” 20° + 60° 26° + 33° 27° + 30° Bàng 1.2 Tổng kêì' kỉclz tlzưởc bậc tllang theo tửng tínll clzốt của công trinll H T'“ờ"Fh°° °°"f***'nh`ĩ"°"*'°"F Cao 155-P 175 140+160 130+150 , 250 + 300 280 + 320 300 + 350 Ỉ2Ũ + 150 250 -.Ở 280 Share-Connect.blogSp0t.C0m Tài liệu Xây dựng
 9. 9. I8 Chương 1 Lan can tay vịn'. chiểu cao lan can quan hệ với độ dốc cầu thang, được tÌnh từ trung tâm của mặt bậc thangttrở lẽn bằng 900771171. Hình dáng của cẩu thang: - Cầu thang 1 hoặc 2 vê, thẳng: hình chữ I - Cầu thang 2 vẽ, gấp khúc vuông: hình chữ L - Cầu thang 2 vê, gấp khúc Song Song: hình Chữ 0 - Cầu thang 3 vẽ, thẳng và gấp khúc vuông: hĩnh” chữ T - Cẩu thang 3 vể thẵng và gấp khúc song song: hình chữ M - Cần thang 3 vể gấp khúc vuông: hình chữ U - Cầu thang 4 vể vuông góc: hình vuông - Cẩu thang 4 vế gấp song Song: hình chữ X - Cẩu thang 2 vê' gấp khúc nhọn: hình chữ V - Cẩu thang Xoắn - Cầu thang tròn. ŨỀỆ ỆẾ @ầ I L I U Hình 1.1 Hìnlỉ dáng Iĩlột Sô' cầu tllang tllưởng gặp Share-Connect.blOgSpOt.Com Tài liệu Xây dựng
 10. 10. Câu thang 9 C 1.2 CẤU TẠO BẬC THẢiơ!G Bậc xảy gạch I Chiểu Pghf Gạch, da hoa cuơng, dá mài... Vữa xí mãng Bản bêtông cốt thép Vữa xi mãng Gạch, dả hoa cuơng, dả mải Vữa xí nlàng Bậc thang (xảy gạch dinh hoặc bẽ tông cốt thép) Bản bẽ lông cốt thép Vữa xỉ măng 8) Bậc thang bê tông cốt thép Gạch. đả hoa cương. dá mài Vữa xi mảng Bản bê tông cốt thép Vữa xi mảng Fa(d>6 a 200) b) Hình 1.2 Câlu tạo bậc thang Uà CIZÍÊIU nglzí aJ Các lớp cẩu tạo bậc tlzang bằng gạcll b) Câμu tạo CỖIỀ tlzép bậc thang bẳng BTCT Bảng 1.3 Clliểu dày, kllôμỉ lượng các lớp Ctíμü tạo Cầu tllang 1,2 Gạch ceramic Đả mải Ðá hoa cương Vữa xí mãng Gạch xây Bản BTƠT Vữa xl măng (lớp trát) Share-Connect.blogSp0t.C0m Tài liệu Xây dựng
 11. 11. 10 Chương 1 “ỉ .3 ĐỊív!F: TẢI TRỌivIG TÁC DỤív!GĨLỄEŕ! Bfẵiv! 'rc-:íạiă'G Tĩnh tài: Gốm trọng lượng bản thân các lớp cẩll tạo. G) Clziêiu nglzí gị = ặyỵõjnj (da.N/m2) .(1.30) trong đó: y, - khô'i lượng của lớp thứ i; 5, - Chiểu dày của lớp thứỉ n,- - hệ Sổ tin cậy của lớp thứ i. - b) Bản tllang (pllẩn bản ngllỉêng) gầ : ặqỵ,-õ,(g,-rt; (‹l‹z.N/m=`› (1.4) trong đó: y,- 0 khổi lượng của lớp thứ í; ng - hệ số tin cậy của lớp thứ i õ,d; - chiểu dày tương đương của lớp thứ i theo phương của bản nghiêng. - Đổi với lớp gạch (dá hoa cttơng, đả mài...) và lớp vữa xi mảng có chiểu dày õ,-, Chiểu dày tương đương xác định như Sau: s,di = (1,5, b trong đó (1 là góc nghiêng của cẩu thang. - Đổi với bậc thang (xây gạch hoặc BTCT) có lçích thước (lb, hb), CÌIỈỂU dày tương đương xác định như sau: _ llb cos Ơ 2 Tải trọng tác dụng lên bản thang gầ có phương thẵng góc với Ỗtd (Ỉ.6) trục của bản nghiêng, phân làm hai lực theo hai hướng: Theo pltương dọc trục bản nglziêng là gz'tgcx tạo nên lực dọc trong bản nghiêng, để đơn giản khi tính toán không xét đến thành phẩn lực dọc này. Theo phương đứng là ga = CĨỆƠ gây ra mômen (xem bản thang là cẩu kiện chịu uốn). loạt tỏì p = p°np (d0Nlm2) (1.7) Sharể-Connect.blogSp0t.C0m Tài liệu Xây dựng

×