Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GS. 'l~‘S. 1fHAM l)UY Hfm (Gina bifen) A
PGS. TS. VU DUC CHENH — TS. DAO VAN DONG
THS. NGUYEN THANH SANG

BE TCNG ASPH...
Vian khoa h<_)c Va céng ngha Xay dung glao théng
Trubng dai hoc GTVT
Huuphamduy@gmail. com

L61 N61 DAU

Bé téng asphalt V...
CAC TU’ KH6A
Pham Duy Hfru, Bé tfing asphalt, bitum, Vat liéu khoang, bé tfing rai nguai, 
da ban Marshall, can trlic c...
theo tiou chuan Vlet Nam va tiou chuan cna Vlen Asphalt Hoa Ky. Thanh phan hon hop
Vat liou khoang theo cac tiou chuan na...
thuong dung bitum long so 1, 2, 3. Hon hop nguoi dung b1 tum long C6 do nhot 70/130
duoc rai o nhiot do khong khi khong nh...
duong bo tong asphalt mo ta hinh 1.2. Kot Cau mat duong C6 kha nang phan bo hiou qua
tai trong Xe, dam bao kha nang Chiu ...
m6ng C6 tho Chia ra lam 2 lop: lop m6ng tron va lop m6ng duoi (lop Cap phoi da dam
tiou Chuan). Lop m6ng tron thuong sir...
Chuong 2
CHAT KET D1NH BITUM

2.1. KHA1 NIEM VA PHAN LOA1 BITUM LAM BUONG
2.1.1. KHAI NIEM

Nhfrng loai Vat liou nhu bitum...
2.2. THANH PHAN VA CAU TRUC CUA BITUM
2.2.1. THANH PHAN CAU TAO CUA BITUM

Bitum dau mo la mot hon hop ph1’rC tap C1’1a Ca...
Nho'm axit asphalt vd anhydrit. Nh6m nay la nhfrng Chat nh1_ra hoa (nhira aXit)
mang cnc tinh (gom nhnng phan tn co chna ...
Tonh Chat Cua bitum phu thuoc Vao Cau tryc Cua nu. Bitum la mot ho thong keo
phl'IC tap C6 Cau t1uC Co ban la Cau truc mi...
thom

thom

e—So do Cau

 “gel”
Hinh 2.2. Cac nhom Cau tao Cfla bitum (a, b, C, d, e)

a—Cau tao hoa hoC Cua nh6m atspha...
Tinh quanh Cua bitum quanh va bitum oXi hoa duoc do bang do kim lun. Tinh
quanh blen thi snc bon noi tai va dnoc phan cap...
no kéo dal blen thl tinh het dinh noi tai cna bitum. Snc hen noi tai cna cac loai
bitum khac nhau tho blen thl bang do he...
Tri so nhiot do hoa mom Cua bitum ngoai VioC dung do Xac dinh khoang bion doi
nhiot do T, n6 Cfin cn y nghia thl, IC tion ...
Do XaC dinh nhiot do hoa mom nguoi ta dun n6ng binh Chlfra Chat long (thuong la
nuoc) Voi toC do 5°C/ ph11t. Duoi tac dun...
7 D0 anh huérng cua thqi tiét ma tinh chat Va thanh phan hoa hoc cua bitum bi thay
déi. Nguéri ta goi su thay déi dé la s...
2.3.6.TlNH DlNH BAM (LIEN KET) CUA BITUM V61 BE MAT VAT LIEU
KHOANG (TCVN 7504-2005)

Met trong nhfmg ch1’rc nang quan tro...
Vi Vay, neu de nh6t qua Cao se dan den tinh trang bitum kheng bec phu duec hoan toan
be mat Cac hat Cet lieu. 

Lien ket ...
lien ket cfla bitum trong tr1rc‘)ng hep nay cflng tien hanh theo nguyen tac tuong tlr. Sau
khi thi nghiem, dem ket qua s...
Ham llrqng parafin, thanh phan lam giam tinh dinh bam Va de en dinh c1’1a bitum, 
dlrerc thfr nghiem theo TCVN 2004 (DIN 5...
Chat lueng Cua bitum dac dung trong Xay dung dLr6ng dLr6C quy dinh danh gia
theo 10 Chi tieu ky thuat tLro’ng u‘ng V6i 5 m...
gi6
(1) (2)

Ty le de
kim lun
cua nhl_ra
du6ng
sau khi
dun
n6ng 6
163°C
trong 5
gi6 so
V61 de
kim lun
6 25°C, 
nh6 nhat

A...
Bang 2.4. Bitum, yéu czeu k}7 thuzit vd phmmg phdp thti“ (T iéu chuzfn Viét Nam
2004)

Mac theo de kim llin

85-100 120-1...
Bang 2.5. Bitum dziu mé loai qudnh dimg trong xdy dimg dwdng ciia Nga

Qui dinh theo mac

Cac chi tieu 1 2 3 4 5
(200/300)...
1. Be him hin (77 °F, 12¢» 20(% g
100 g, Sgifiy) 4(%50 60-70 85-100 D5 T49
<1) <2)

2. Nhiet de bec chay

(theo Cherdand)...
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Be lun 6 25°C, 

25+5 35+5 40110 50110 70110 100120 200130 300145

 

0.1mm

(1) (2) (...
Be nh6t cila bitum lc’)ng phu thuec Vao cau tr1’1c cila bitum lc’)ng. Bitum leng c6
nhieu thanh phan nh6m chat nhira, ch...
(1) (2) (3) (4) (5)
1. De nh6t theo nh6t ke C6 d = 5mm, 6

 
 
  
 
  
   
  

131-200 40-70 71-130 131-200

60...
cm
- De hoa tan trong
trichlorol-thylene; %
5-Ham lueng nu6c; 
%

99,5+ 99,5+ 99,5+ 99,5+ D2042-T44

0.2- 0.2- 0.2- 0.2- ...
deo nhiet C6 the nang Cao tinh de thi Ceng trong thei gian dam len va tinh Cheng bien
dang cua be teng asphalt. Nham dap ...
Sau khi da tren cac chat cai tien (phu gia), bitum phai cc’) cac dac tinh sau: 

Gift cac dac tinh ky thuat trong thc‘)i ...
Cai ten CHEMCRETE. Su dung bitum Cai tien bang mangan hfru Ce trong asphalt va
hen hep da nhL_ra duec giai thich la Cai t...
thay dei. Cac dac tinh cila chat deng trimg hep EVA duec kiem soat b6i treng lueng
phan tir va ham llreng Vinyl acetat. 
...
Marshall la kheng l6n nhu met d1_r doan dua tren ket qua thi nghiem Vet lun banh xe. Vi
Vay, phan l6n cac hen hep polyme...
Nhiet de bao quan. 

Chat lueng cila sir phan tan polyme dat dlrec bi anh h1r6ng b6i met se yeu te, 
nhlrng ce ban la phu ...
Cac yeu t6 ve hy thuat chi tiet ciia hai loai chat lien het nay 6u6c chi tiet hoa 6
bang 2.13.

Quan he giria 66 nh6t va n...
Sau khi met san pham chiu nhiet duec sir dung nc’) tiep tuc duec luu hoa va tang
cuc‘)ng de Va suc ben, tec de luu hoa tr...
I-—

2.6. NHU TUONG xAYpI_)NG DUCING (22TCN 354-2006)
2.6.1. KHAI NIEM VA PHAN LoAl NHU TUONG

2. 6.1.1. Khdi ni_ém

Nhfi t...
hat bitum tich dien am, Chung se di Chuyen Ve phia anet. B61 Vay nhu tueng nay duec
goi la nhu tueng anion. Nguec lai c...
2.6.3.1. De nh6t

Nhu titeng lam diteng can C6 de nh6t
hep ly 6e 6am bao hhi su dung C6 the nhao
tren V6i Vat lieu khoang ...
N
P = —‘ ><100,% (2.6)

2

trong dc’): Ni-llteng nhita cc‘)n lai sau khi thi nghiem
N2-llteng nhita tren mat sei tr1t6c ...
‘ Viet nam da bu6C dau nghien Cuu thanh Ceng met se nhu titeng thuan leai
kiem, dung Chat nhu hoa anion hoat tinh nhu xa...
— Khi dung 50ml
cfia 0,01N — — 3(% — —
CaC12,%

6~'I: h1' nghiém ray
(phan trén ray 0,1(% 0,1(% 0,1(L 0,1(% 0,1(%
N°20), %
...
cac hen hep nhfi tuongwet lieu chi phu hep Vei cac con dueng chiu tai nhe. Do Vay, 
loai Vat lieu nay chi duqc sir dung ra...
Cet lieu chu yeu cua be teng asphalt la da dam (hoac sei), cat (cat tu nhien hoac
cat nghien), bet da Vei, cac cet lieu...
16 16 16
— — 20
— 22.4 (22) —

31.5 (32) 31.5 (32) 31.5
— — 40
_ _
63 63 63

Thanh phan hat duqc quy dinh theo EN 933 l—1...
Nguyen tac CO’ ban nhat cua qua trinh khai thac, gia ceng cet lieu la dat duec chat
lue’ng cet lieu cao nhat V0”i gia tha...
Nghien 1116

Nghien ma

Nghien 11116

Phan loai
A, B, C

Hinh 3.2. So de cac buec be tri tram nghien sang di deng

C66 6...
3.3. COT LIEU NHAN TAO

Cet lieu nhan tao do con nguei che tao ra. Met trong se de la xi le cao (duec lam
nguei bang khen...
ferrosilicat Se le lung trong nuec. Nhfrng Vat lieu can loai be Ce treng lueng rieng nhe, 
nei trong nuec cen Vat lieu te...
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu

504 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2015/05/be-tong-asphalt-pham-duy-huu.html

Tên Ebook: Bê tông Asphalt. Tác giả: Gs.Ts.Phạm Duy Hữu (Chủ biên), PGs.Ts.Vũ Đức Chính, Ts.Đào Văn Đông, ThS.Nguyễn Thanh Sang. Định dạng: PDF. Số trang: 176 trang. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. Năm phát hành: 2008

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bê tông Asphalt - Phạm Duy Hữu

 1. 1. GS. 'l~‘S. 1fHAM l)UY Hfm (Gina bifen) A PGS. TS. VU DUC CHENH — TS. DAO VAN DONG THS. NGUYEN THANH SANG BE TCNG ASPHALT NHA XUAT BAN G1A0 THONG VAN TA1 Share—connect. b/ ogspo L‘. com
 2. 2. Vian khoa h<_)c Va céng ngha Xay dung glao théng Trubng dai hoc GTVT Huuphamduy@gmail. com L61 N61 DAU Bé téng asphalt Va cac Vat liau han hop kh0ang—bitum khac la Vat liau chinh da Xay dung mat du‘o’ng 6 t6 Va san bay, du‘0’ng sat Va cac céng trinh thuji lqi. Nai dung cfia giao trinh trinh bay vé cac Uguyén 1y, Vat liau ché tao, cac tinh chat Vat 1y Va co’ hQC, ph1I0’ng phap thiét ké thanh phan, céng nghé ché tao bé téng asphalt. Giao trinh bao gam 12 chuong duqc phan céng bién soan nhu sau: Chfi bién: Chucrng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9—GS. TS. Pham Duy Hfxu Chuong 7, 8—PGS. TS. Vfi Dire Chinh Chuong 7, 11, 12—TS. Dao Van Déng Ch1I0’ng 9, 10—ThS. Nguyan Thanh Sang Giao trinh la tai liau hQC tap cho sinh Vién chuyén nganh Vat liau Va céng ngha Xay dung, sinh Vién nganh Xay dung céng trinh giao théng cfia Twang Dai hc_>c Giao théng Van tai. Giao trinh can la tai liau tham khao cho cac kfl s1I Xay dung giao théng Va Xay dung dan dung, cac hQC Vién cao hQC, nghién c1'Iu sinh Va cac dac gia can quan tam. Trong qua trinh bién soan ch1'1ng t6i da nhan duqc 3'1 kién déng g0'p cfia cac dang nghiap, cac nha khoa hQC kfi thuat thuac Ba GTVT, Ba Xay dung Va cac tru‘0’ng Dai hQC trong Va ngoai nu0"c. Chfing t6i da nhan duqc cac tai liau quy bau cfia tnI‘o’ng Xay dung dubng Va 6t6 cfia Nga Va cac tai liau cfia céng ty Shell Anh Quac. Chfing t6i rat cam on Va mong nhan duqc 3'1 kién déng g0'p cfia ban doc cho cuan sach duqc hoan thian h0’n. Cac tac gia Share—connect. b/ ogspo t. com
 3. 3. CAC TU’ KH6A Pham Duy Hfru, Bé tfing asphalt, bitum, Vat liéu khoang, bé tfing rai nguai, da ban Marshall, can trlic cfia bé t6ng asphalt, han h9'p Vat liéu khoang - bitum, SMA. Chlro'ng 1 KHA1 NIEM VA PHAN LOAI BE TONG ASPHALT 1.1. KHA1 NIEM Bé t6ng asphalt la Vat liéu khoang—b1tun1 Xay dung duang, nhan duqc khi lam dac h6n hqp bé t6ng asphalt. Han hqp bé t6ng asphalt bao g6m da dam (hoac S61), cat, b6t khoang, bitum dau m6, phu gia. Han hqp duqc thiat ka hqp 13’! Va gia nhiét tir 12(% 160°C. Thanh phan cna bé t6ng asphalt theo khéi luqng th6ng th1r6ng nhu sau: da dam: 2(%65%; cat: 30—66%; b6t khoang: 4k14%; bitum: 5—7%; Va phu gia tuy theo kat qua th1 nghiam. Trén c6 s6 chat kat dinh hfru co (bitum, gudréng, nhfi tucyng) trong xay dung dnang th1r6ng dang cac vat liéu h6n hqp khoang va chat két dinh hfru co. Ph6 bién nhat Va C6 chat luqng cao nhat tit Vat lieu khoang~b1 tum la bé t6ng asphalt. Bé t6ng asphalt la san pham nhan duqc khi lam dac Va ran chac h6n hqp asphalt—bé t6ng. Han hqp bé t6ng asphalt bao g6m: da dam, cat, b6t khoang Va bi tum duqc lua Cl1QI1 thanh phan hqp ly, nhao tran Va gia c6ng thanh mat h6n hqp dang nhat. Cat liéu l6n lam tang kh61 luqng h6n hqp, lam gianl gia thanh c1’1a bé t6ng asphalt va tang c1r6ng dc} Va dc} an d1nh. Cat liau nh6 khi tran V61 bitum tao thanh Vfra asphalt lam tang t1nh déo cfla h6n hqp, anh h1r6ng dan kha nang lam Viéc Va pham V1 {mg dung cfla bé t6ng asphalt. Bat khoang lam thay C161 ty la cat hen nh6 lam h6n hqp dac hon va tang ty la ha mat cna cac cat llan, n6 két hqp V61 bitum tao nén chat két dinh m6’i bao bQc va b61 tron ba mat cat liéu. Chat luqng cfla bé t6ng asphalt phu thu6c Vao ngu6n gac c1’1a cat liéu, b6t khoang Va (16 quanh/ nh6t cfla bitum. Bé t6ng asphalt la tat nhat so V61 cac h6n hqp vat liéu khoang~b1tum khac 6 ch6 n6 C6 C16 dac, c1r6ng d6, (16 an d1nh Va (16 ban cao do slr tham gia cfla b6t khoang trong thanh phan. Bé t6ng asphalt duqc sir dung lam 16p phfl mat d1r6ng c6 luqng giao th6ng cao nhu duang cao tac, duang thanh ph6 Va san bay. Bé t6ng asphalt C161 h61katcau phia d1r61 C6 C16 cling cao da dam bao kh6ng b1 n1’rt gay trong qua trinh khai thac. Bang th61 Viéc cal tian d6 nham da dam bao cho Xe chay V61 t6c d6 cao la Van da can dang tiap tuc nghién c1'ru. C1r6ng dc} Va (16 an dlnh c1’1a bé t6ng asphalt duqc hinh thanh nh6 S11 lién kat gifra cat liéu V61 b6t khoang Va bitum. Thanh phan cfla bé t6ng asphalt c6 tha duqc thiat ka : lir=1t: - -amuu:1-(ll _il! q_:1.-marl . -mu
 4. 4. theo tiou chuan Vlet Nam va tiou chuan cna Vlen Asphalt Hoa Ky. Thanh phan hon hop Vat liou khoang theo cac tiou chuan nay ve can ban la giong nhau. Tuy nhion, Van do luong bitum toi 1111 con co nhfrng diom Chua thong nhat. Cac t1nh chat c1’1a bo tong asphalt phu thuoc Vao nhiot do thi cong Va nhiot do khai thac. Theo cac tai llen quoc te thi be tong asphalt c6 the khai thac o nhlet do tn 450°C don +60°C. Cac g1a1 phap do tang cuong do on d1nh nhiot c1’1a bo tong asphalt can dac biot llru 3'1 khi sir dung bo tong asphalt trong diou kion khi hau nhiot d61. Trong qua trinh khai thac be tong asphalt ch1u anh hnong cna cac you to nhlet do va thol tlet nen no bl gia di, nnt ne, bl lnal lnon va blen dang lam giam tuoi tho khai thac cna be tong asphalt. Tuoi tho trlmg binh cfla cac 16p phu mat duong bang bo tong asphalt khoang 10 don 15 nam. Trong diou kion thiot he, thl Cong, bao dnong va khai thac hop ly thi tuoi tho to1 da co tho dat don 20 nam. You Cau Vo thanh phan hon hop, tinh chat c1’1a bo tong asphalt va phuong phap thiot ké thanh phan da dnoc ghi no trong tlen chuan TCVN va TCN GTVT. C6 the tham khao tiou chuan 9128484 hoac 2.05.02—85 hoac 12801~84 c1’1a Nga; tiou chuan c1’1a Vion Asphalt Hoa Ky. Be tong asphalt da duoc sir dung do xay dung khoang 50% cac con dlrong tron toan tho g161Va khoang 15% cac con duong 6 Viot Nam. Bo tong asphalt con co tho sir dung lam Via ho, khu Vui choi g1a1 tri, cong trinh tho thao Va cac cong trinh thuy lo1. Bo tong asphalt ch1’1 you co mau den nhlrng trong diou kion you cau cflng co tho cho tao bo tong asphalt co mau khac. 1. 2. PHAN LOA1 BE ToNG ASPHALT Bo tong asphalt la Vat liou khoang—b1tum co chat luong cao. Ngoai ra con co cac loai hon hop khac nhu: Vat liou da nhlra macadam, da nhlra cap phoi dac, da nhlra cuong do cao, da nhua hat m1n (Vfra asphalt), hon hop tao nham, da nhua tham nuoc. S11 khac nhau co ban gifra hon hop asphalt va da nhua la cap phoi cfla hon hop. Cap phoi cot liou trong asphalt thuong bao gom cot liou l6n, cot liou m1n Va bot da. Trong cac hon hop da nhua thuong it sit dung bot da. Cac hon hop tao nham Va da nhlra tham n1r6c thuong sir dung cac cap phoi gian doan. Bo tong nhua con C6 tho duoc cho tao tir cac loai bitum polyme hoac cac loai nhfi tlrong bitum. Clrong do c1:la bo tong asphalt thay doi 1715MPa Va phu thuoc Vao nhiot do. Bo tong asphalt co tho dlroc phan loai theo cac you to sau: Theo cac tiou chuan quoc te va 22TCN 249—98 cna Be Giao thong van tal qu1 d1nh nhu sau: Hon hop bo tong asphalt Va bo tong asphalt duoc phan loai theo cac dac diom sau: Theo nhi_ét do thi cling: Hon hop bo tong asphalt trong 16p phfl mat duong dlroc chia la loai n6ng, an va nguoi. Hon hop n6ng clnoc tai va bat dau lam dac khi nhlet do khong nho hon 120°C. Hon hop nay thuong dimg b1 tum co do quanh 40/60, 60/70 Va 70/100. Hon hop an clnoc lal va bat dau lam dac khi nhlet do khong nho hon 90°C va flint-9 -a1mru:1aM . ilIu_y.1;1u1 mmu
 5. 5. thuong dung bitum long so 1, 2, 3. Hon hop nguoi dung b1 tum long C6 do nhot 70/130 duoc rai o nhiot do khong khi khong nho hon 5°C va duoc gifr o nhiot do thuong. T heo do doc (hooc do rorlg du"): Theo Ch1~t1ou do rong du bo tong asphalt duoc Ch1a lam 3 loai: loai dac C6 do rong 2—5%, loai rong C6 do rong 6—12% va loai rat rong C6 do rong 12—25% theo tho t1Ch. T heo do l0"n ctia hot cot liou: Theo duong kinh lon nhat Cua hat Vat liou khoang duoc Chia ra 3 loai: loai lon (Dmax S 40mm), loai trung binh (Dmax S 20mm) va loai nho (hon hop hat nho Va hon hop Cat Dmax S 5mm). Theo tiou Chuan My bo tong asphalt Chia lam 21 loai ky hiou la so Lama va C6 Chi t1ou phu la a, b, C, ’d. ..Vl du Ia, ... , Ild. .. V61 Dmax la 2,5 in, 1,5 in, 1 in, 0,5 in va 3/8 in, Dmin la mat sang so N°200 (0,071 mm). T heo hdm lwong giita dd ddm fhooc soi) vd czit: be tong asphalt n6ng hoac am, dac duoc Chia lam 3 loai: loai A nou ty lo da dam—hon hop Cot liou trong khoang 50—65%; loai B: 35—50%; loai C: 20—35%; loai D: bo tong asphalt Cat thion nhion; loai G: bo tong asphalt Cat nghion. Bo tong asphalt nguoi duoc Chia lam 2 loai: BN: 35—50%; CN: 20—3 5%. Bo tong asphalt Cat rai nguoi duoc ky hiouz DN va GN. Theo Chat luong Cua Vat liou va t1nh Chat Co ly: Bo tong asphalt Con Chia ra loai sau: I, II, va III: Bo tong asphalt dac va n6ng. I, II: Bo tong asphalt n6ng rong va rat rong. I, II: Bo tong asphalt nguoi. Vo Co ban Cach phan loai bo tong theo Cac tiou Chuan la thong nhat tuy C6 quy dlnh khac nhau Vo don V1 do k1Ch thuoc hat Cot llou va kl hiou loai bo tong. Theo tiou Chuan Viot Nam Va Nga don V1 do la mm, tiou Chuan Anh, My la in. 1.3. CAC YEU CAU CHUNG 1361 V61 BE ToNG ASPHALT Bo tong asphalt la mot loai Vat liou dac biot V61 Cac t1nh Chat thay doi nhiou theo nhiot do Cua moi truong va theo mua. Vao mua ho nhiot do bo tong trong lop phu mat duong C6 tho dat 50—600C, Cuong do Chi Con 1—1.5MPa, bo tong asphalt tro non doo va co the bl Chay. Ve lnna dong Cuong do dat tn 10—15MPa, be tong asphalt tho non dan hoi tham tr1 co the don. Trong Ca nam ml'IC do tai trong Chuyon dong tron mat duong la khong doi. Nhu Vay V1oC thiot ko thanh phan bo tong, thiot ko kot Cau mat duong, thiot ko Cong ngho thi Cong la mot bai toan rat la phl'IC tap do dam bao you Cau thay doi trang thai lfrng suat bion dang trong Cac diou kion thay doi nhiot do khac nhau. Bai toan d6 duoc giai quyot bang CaCh ll_ra Chon dang, kiou, Vat liou, kot Cau mat duong hop ly C6 xét don su phu hop gifra diou kion Van tai va khi hau. Bo tong asphalt Can dam bao Cac you Cau Vo Cuong do, do on dlnh, bion dang o nhiot do Cao va Chong lai sl_I pha hoai do not 6’ nhiot do thap. Khi dam bao duoc Cac you to tron bo tong asphalt C6 tho dat tuoi tho til 15 don 20 nam. 1.4. KET CAU MAT DUONG BE ToNG ASPHALT Kot Cau mat duong oto Chu you gom mot so lop: lop mat, m6ng va lop non m6ng. Hinh 1.1 mo ta mot mat Cat ngang dion hinh Cua mot Con duong. Cac lop kot Cau mat Share—connect. b/ ogspo t. com
 6. 6. duong bo tong asphalt mo ta hinh 1.2. Kot Cau mat duong C6 kha nang phan bo hiou qua tai trong Xe, dam bao kha nang Chiu tai, tuoi tho, Chi phi dau tu Xay dung va bao duong hop ly. Kot Cau mat duong duoc thiot ko do dam bao duoi taC dung Cfla tai trong Xe l'rng suat tron mat duong va non duong khong Vuot qua Cac gioi han Cho phep. Ngay nay tai trong truC Xe thiot thuongptir 10—13 tan, trong tuong lai C6 tho don 15 tan. Tai trong Cua may bay C6 tho phat trion don 25 tan. Cac taC dong Cua moi trlrong nhu do am, luong mua, ml_IC nuoc ngam, Cac diou kion khi hau Cfing anh huong lon don Chat luong mat duong. Lop mat duong thuong bao gom 2 lop: lop tron thuong duoc goi la lop ao (lop mat). Lop nay thuong sir dung bo tong asphalt dac hat nho. Lop duoi thuong sir dung bo tong asphalt rai n6ng hoac am rong Va hat lon. Lop tron Cua mat duong phai dam bao kha nang Chong lai bion dang duoi taC dung Cua tai trong Xe, khong tham nuoc do bao Vo lop duoi Cfla mat duong. Trong nhfrng Con duong dac biot C6 tho sir dung Cac lop da bitum rong tham nuoc hoac Cac lop matit asphalt Cung. Hinh 1.1. Mat Cat ngang duong oto dion hinh Mat duong bo tong asphalt la loai mat duong Chinh trong giao thong do thi, ngoai do thi, duong Cao toC va duong nhiou Xe Chay. Hinh 1.2. ' ' " Z ' I ' ' ' ' Can tao cac lop mat duong oto Lop m6ng la bo phan kot Cau Chinh trong kot Cau mat duong do phan bo trong dam bao Cac lop duoi khong bl qua tai. Bay la lop Chiu ll_IC Chinh, C6 kha nang Chong lai bion dang du va sl_I nut gay do moi Va lfrng suat phat sinh do Chonh loch nhiot do. Lop Share—connect. blogspo t. com
 7. 7. m6ng C6 tho Chia ra lam 2 lop: lop m6ng tron va lop m6ng duoi (lop Cap phoi da dam tiou Chuan). Lop m6ng tron thuong sir dung Cac Vat liou dinh kot, lop m6ng duoi sir dung Vat liou C6 gia Cuong. Cac Vat liou dinh kot bao gom bo tong asphalt C6 do rong Cao, Vat liou khoang—bitum, Cac Vat liou da hoac non m6ng duoc gia Cuong bang Chat dinh kot vo Co. Lop gia Cuong gom C6 da dam, Cat, Vat liou khoang tu Cac doi hoac Cac San pham Chat thai Cong nghiop. Tang m6ng Cfing C6 tho sir dung Cac loai bo tong ngheo. Lop non m6ng Cfla kot Cau mat duong Co ban gom 2 lop: lop non tron thuong bang Vat liou hat C6 Chat luong tot, lop non duoi la dat tu nhion hoac dat da duoc gia Co nham tao lap lop mat tot Cfla non duong. Doi khi Cfing bo sung mot so lop: lop phfl non C6 tho bang dat tu nhion hoac Cot liou hat tho duoc gia Co Voi va Xi mang. Lop thoat nuoc tu do do tao thanh mot lop thoat nuoc ra khoi mat duong bang do doc ngang lop nay C6 tho dnng cat vol tiou Chuan hy thnat daln bao. CAU H61 6N TAP 1. Kllai niom va phan loai bo tong asphalt 2. Cac you Cau Chung doi Voi bo tong asphalt 3. Kot Cau mat duong bo tong asphalt Share—connect. blogspo t. com
 8. 8. Chuong 2 CHAT KET D1NH BITUM 2.1. KHA1 NIEM VA PHAN LOA1 BITUM LAM BUONG 2.1.1. KHAI NIEM Nhfrng loai Vat liou nhu bitum, gudrong, nhu tuong, nhua mau la Cac Chat kot dinh hfru Co. Chung C6 tho o dang Cirng, quanh, long (thanh phan Chfl you la hidroCaCbon Cao phan tfr va mot so hop Chat khac), C6 kha nang tron lan va dinh kot Cac Vat liou khoang, tao thanh Vat liou da nhan tao C6 nhfrng tinh Chat Vat ly, Co hoC phu hop do Xay dung duong oto va san bay. Cac Chat kot dinh hfru Co Con duoc dung lam Vat liou lop, Cach nuoc, Chong tham va bao Vo Cac dap nuoc, Cac Cong trinh kion truC, lam non, gia Co non duong sat, san tho thao, duong dua oto va mo to. Chat dinh kot trong bo tong asphalt thuong sir dung bitum dau mo quanh hoac long, nhu tuong bitum hoac bitum polylne. 2.1.2. PHAN LoAl Bitum co cdc loai sau: Bitum dau mo—san pham Cuoi Cung Cua qua trinh Chung Cat dau mo, C6 nhiou o My, Nga va Trung Dong. Bitum da dau—san pham hhl Chung da dan. Ba dan co the chna den 12% bitum. Bitum da dau duoc San Xuat o Phap Va Thuy sy. Bitum thion nhion—loai bitum thuong gap trong thion nhion o dang tinh khiot hay lan Voi Cac loai da. Duoc khai thaC tai Cac mo dau tion o Tay Ban Nha. Nhfi tuong bitum: la mot loai bitum long bao gom Cac hat bitum phan tan trong moi truong nuoc va Chat nhu hoa. Bitum polylne Cai tion: la loai bitum Cai tion C6 thom thanh phan polyme hfru Co hoac Cac Chat polylne tao mau. Bitum polylne C6 tinh on dinh nhiot hoac tao mau sac Cho Cong trinh. Gia thanh Cfla bitum polyme Cao non duoc sir dung trong Cac Cong trinh duong Cao Cap, C6 Cac you Cau dac biot. Bitum ran va bitum oXi hoa: o nhiot do 20—25°C la mot Chat ran C6 tinh gion va tinh dan hoi, o nhiot do 180—200°C thi C6 tinh Chat Cua mot Chat long. Bitum quanh: o nhiot do 20—25°C la mot Chat mom, C6 tinh doo Cao va do dan hoi khong lon lam. Bitum long: o nhiot do 20—25°C la Chat long va C6 Chlfra thanh phan hydroCaCbon do bay hoi, C6 kha nang dong dac lai sau khi thanh phan nhe bay hoi, va sau d6 C6 tinh Chat gan Voi tinh Chat Cua bitum quanh. Share—connect. blogspo t. com
 9. 9. 2.2. THANH PHAN VA CAU TRUC CUA BITUM 2.2.1. THANH PHAN CAU TAO CUA BITUM Bitum dau mo la mot hon hop ph1’rC tap C1’1a Cac hop Chat hydrocacbon Cao phan tfr (metan, naftalen, Cac loai mach Vong). Bitum C6 mau den, hoa tan duoc trong benzen (C6H6), Cloruafooc (CHCI3), disunfuacacbon (CS2) Va mot so dung moi hfru Co khac, Cac nh6m Ch1’rC nang C6 Ch1’ra llru huynh, nito Va nguyon to o Xy. Bitum Cflng Ch1’ra mot so luong nho kim loai nhu niken, Sat, magio, CanXy duoi dang muoi hfru Co. Thanh phan hoa hoC Cfla bitum dau mo nhu sau: C = 82~88%; S = 0—6%; N = 0,5~1°/0; H=8—11%; O=0—1,5%. Dita tron Co S6 ly thuyot Vo nh6m hoa hoC nguoi ta Chia bitum dau mo thanh 3 nh6m Ch1nh(nh6m Chat dan, nh6m Chat nhna, nh6m asphalt) va cac nh6m phn. Nhin Chung, C6 tho tach thanh phan hoa hoC C1’la bitum thanh hai nh6m asphalt Va maltel. Nh6m Cac maltel C6 tho Chia ra thanh Cac Chat bao hoa, Cac Chat nhlra, Cac Chat thom (phan loai theo tiou Chuan Anh). Nho'm chat ddu(thlrm) gom nhnng hop Chat co phan tn lnong thap (30(%600), khong lnan, hhol luong riong nho (0,91~0,925). Nh6m Chat dan lam cho bitum co tinh long. Nou ham luong C1’1a nh6m nay tang lon, tinh quanh C1’1a bitum giam. Trong bitum nh6m Chat dan Chiom khoang 45—o0%. Nh0'm chdt nhlra gom nhfrng hop Chat C6 phan tfr luong Cao hon (600-900), khoi luong riong Xap Xi bang 1, mau nau Sam. N6 C6 tho hoa tan trong benzen, etxang, Clorofooc. Nhom Chat nhira trlmg tinh (ty lo H/ C = 1,&1,8) lam Cho bitum C6 tinh doo. Ham luong Cfla n6 tang, do déo C1’1a bitum Cfing tang lon. Nhua aXit (H/ C = 1,3A1,4) lam tang tinh dinh bam C1’1a bitum Vao da. Ham luong Cfla nh6m Chat nhua trong bitum dan m6 vao khoang 15e3 0%. , Nh0'm asphalt ran, gion gom nhnng hop Chat co phan tn lnong lon (1000—30000), khoi luong riong 1,10-1,15, C6 mau nau Sam hoac den, khong bi phan giai khi dot. Khi o nhlet do lon hon 300°C thi bl phan giai la khi va coc, ty le H/ C = 1,1. Asphalt C6 tho hoa tan trong Clorofooc, totraclorua Cacbon (CCl4), khong hoa tan trong ote, dau hoa Va aXoton (C3H5OH). Tinh quanh Va sir bion doi tinh Chat theo nhiot do C1’1a bitum phu thuoc Ch1’1 you Vao nh6m nay. Ham luong nh6m asphalt tang lon thi tinh quanh, nhiot do hoa mom Cfla bitum Cflng tang lon. Ham luong C1’la nh6m asphalt trong bitum Vao khoang 10«25%. Nho'm cacben vd cacboit. Tinh Chat C1"1a Cacben gan giong nhu Chat asphalt, Chi khac la khong hoa tan trong benzen Va trong CCI4, hoa tan duoc trong disunfuacacbon, khoi luong riong l6n hon 1. Cacboit la mot Chat ran dang muoi, khong hoa tan trong bat Cir dung moi nao. Ham luong C1’1a Cac Chat nay 6 trong bitum nho hon 1,5%, lam bitum kém déo. . 'limt; > -n1mn1:1-11 . ilIu_y.1;un mun
 10. 10. Nho'm axit asphalt vd anhydrit. Nh6m nay la nhfrng Chat nh1_ra hoa (nhira aXit) mang cnc tinh (gom nhnng phan tn co chna goc CaCboXyn—COOH), no la thanh phan hoat tinh bo mat lon nhat C1"1a bitum, do hoa tan trong rlrou Con, benzen, Clorofooc Va kh6 hoa tan trong etxang. AXit asphalt C6 khoi luong riong nh6 hon 1, mau nau Sam, ham luong trong bitum nho hon 1%. Khi ham luong tang lon, kha nang tham 116t Va Cuong do lion kot C1’1a bitum V61 bo mat Vat liou khoang dang Cacbonat tang lon. Nho'm parafin (Cac Chat no) la nhfrng hydro Cacbua béo 6 dang Chuoi thang hoac phan nhanh C6 phan tit luong trlmg binh, bao gom Cac Chat parafln Va khong thuoc dang parafin. Papafin C6 tho lam giam kha namg phan tan Va hoa tan C1’1a asphalt Vao trong Cac nh6m khac, C6 tho lam giam tinh dong nhat Cfla bitum. Nou ty lo parafin tang lon, nhiot do hoa mom, tinh gion C1’1a bitum 6 nhiot do thap so tang lon, bitum hoa long 6 nhiot do thap hon so V61 bitum khong Chl’ra parafin. Ty lo C1’1a parafin trong bitum dau mo den 5%. Tinh Chat Cfla bitum phu thuoc Vao thanh phan Va tinh Chat C1’1a hon hop Cac nh6m Cau tao hoa hoC. Dita Vao nh6m Cau tao hoa hoC C6 tho Chia bitum dau mo thanh 3 loai: loai 1, loai 2 Va loai 3. Bitum loai 1 C6 nh6m asphalt > 25%, nh1_ra < 24% Va dung dich Cacbon > 50%. Bitum loai 2 C6 ham luong nh6m Cau tao hoa hoC tuong 1'rng la > 18%; > 36% Va < 48%. Bitum loai 3 C6 Cac nh6m Cau tao hoa hoc tuong 1'rng la 21~23%; 3<P34% va 4549%. Ba loal bitum tlen co do blen dang khac nhau. Thanh phan hoa hoC C1’1a Ch1'lng thay doi theo thoi gian sir dung kot Cau mat duong. Hinh 2.1 mo ta quan ho tuong doi gifra ham luong Cac nh6m Chat hoa hoC Chfl you trong bitum V61 Chi so do kim l1'1n. 90 80 , Nhom Chat bao hoa j 70 60 Nhom chat them 50 40 Phan tram 30 Nhom Chat nhl_Ia 20 Hinh 2.1. 0 Quan ho gifra Cac _2 nh6m Chat hoa hoC Ch1"l you V61 Chi so do kim lnn 2.2.2. CAU TRUC CUA BITUM flint-9 -urmrrmau .5lIu_g1.1;u1l. Jmu
 11. 11. Tonh Chat Cua bitum phu thuoc Vao Cau tryc Cua nu. Bitum la mot ho thong keo phl'IC tap C6 Cau t1uC Co ban la Cau truc miXen asphalt. Trong ly thuyot miXen doi Voi nhfrng Chat Cao phan tfr, Menep va Mark Coi Cau truc Cua Chung nhu mot ho thong tinh tho (mixen). Trong ho thong nay Cac miXen bi bao quanh boi mot so luong lon Cac phan to C6 phan tfr luong nho bang nhfrng ll_IC tuong ho. Khi ll_IC tuong ho lon tho moi mot mixen la mot nyt Cua mang. MiXen duoc Coi la pha phan tan, Cac phan to C6 phan tfr luong nho hon d6ng Vai trfi la mui trlrong phan tan. Voi bitum, pha phan tan la nh6m asphalt, Xung quanh Chung la nhfmg Chat nhua va moi trlrong phan tan la Chat dau. Trong bitum quonh va C1'Ing, miXen Chiom ty lo lon. Cfin trong bitum long Chyng Chiom mot ty lo nho don noi khong C6 tuong tac go Voi nhau non cn tho Chuyon dong to do trong Chat dau. Quan ho gifra ham luong va Cau tao Cua Cac nh6m trong bitum (dau, nhua, asphalt) C6 tho tao non Cac Cau truc phan tan khac nhau (S01, gel, sol—gel) C6 nhfrng tinh Chat Co—ly nhat dinh (Honh 2.2). Can tryc sol dac trung Cho bitum co haln luong chat dan va chat nhna lon. Khi do CaC miXen asphalt khong tao ra duoc tac dung tuong ho lan nhau va Chuyon dong tu do trong moi truong dau. Cau truc sol cn o trong bitum long va bitum quonh nau nung Chay. Khi ty lo asphalt trong bitum lon va khong do Chat dau va thom so tao non Cau truc gel. Trong Cau tryc gel Cac hat nhan asphalt mo rong ra, Cac miXen asphalt XiCh lai gan nhau va C6 tac dung tuong ho lan nhau, tao non mang Cau tluc khong gian. Cau trL'lC d6 tao ra tinh dan hoi Cho Chat kot dinh va la dac trung Cho Cau truc Cfla bitum Cl'Ing o nhiot do thap. Cau truc sol—gel dac trung Cho bitum quanh o nhiot do thuong. C5 nhiot do nay Vat llen se co tinh dan hol doo va tinh nhot. 'i"I"I‘ 0 c c Racer -ac. » ‘ac/ ' was/ Fl I II I I ' R/ G a§. c/cxcfi-cc¢5’G“'-. R I I I R/ can/ Ci: H I a-C5I. Il1'I'1I: .Inphnl| en H '1 FI*-. .c / C %-c/ R II I H Share—connect. blogspo t. com
 12. 12. thom thom e—So do Cau “gel” Hinh 2.2. Cac nhom Cau tao Cfla bitum (a, b, C, d, e) a—Cau tao hoa hoC Cua nh6m atsphatl b—Cau trL'lC Vong thom(Nh6m Chat dau); C—Nh6m hydrocacbon no d—Nh6m Cau trL'lC bitum dang “sol”; e—Cau truc bitum “ gel” 2.3. CAC T1NH CHAT CUA BITUM QUANH XAY DUNG l)UoNG 2.3.1. T1NH QUANH (TCVN 7495—2004, AASHTO T49—89, ASTM D5, BS 2000) Sharevconnect. blogspo t. com
 13. 13. Tinh quanh Cua bitum quanh va bitum oXi hoa duoc do bang do kim lun. Tinh quanh blen thi snc bon noi tai va dnoc phan cap theo do kim lnn, do kim lnn blen dol tn 20—300 do. N6 anh huong nhiou don Cac tinh Chat Co hoc Cua hon hop Vat liou khoang Voi bitum, dong thoi quyot dinh Cong ngho Cho tao va thi Cong loai Vat liou C6 sir dung bitum. Do quanh Cua bitum phu thuoc Vao ham luong Cac nh6m Cau tao Va nhiot do Cua moi trlrong. Khi ham luong nh6m asphalt tang lon Va ham luong nh6m Chat dau giam, do quanh Cua bitum tang lon. Khi nhiot do Cua moi trlrong tang Cao, nh6m Chat nhlra so bi Chay long, do quanh Cua bitum giam Xuong. Do danh gia do quanh Cua bitum nguoi ta dung Chi tiou do Cam sau Cfla kim (trong luong 100g, duong kinh 1mm) Cfla dung Cu tiou Chuan (Honh 2.3) Vao bitum o nhiot do 25°C trong 5 giay. Do kim lun ki hiou la P, do bang do (1 do bang 0,1mm). Tri so P Cang nho do quanh Cua bitum Cang Cao. Theo do kim lun C6 tho Chia bitum lam 5 loai:1, 2, 3, 4, Va 5 Voi do kim lun o 25°C blen dol tn 30040 do. V, D121 chill do Quii cfln I=1au hilum Hinh 2.3. Dung Cu do do quanh 2.3.2. DO KEO DA1 (TCVN 7496—2005, ASTM 113—89) Tinh doo dac trung Cho kha nang kot dinh noi tai Cfla bitum duoi tac dung Cfla ngoai ll, IC. Tinh doo Cua bitum Cfing nhu tinh quanh, phu thuoc Vao nhiot do va thanh phan nh6m Chat. Khi nhiot do tang, tinh doo Cfing tang. Nguoc lai khi nhiot do giam tinh doo Cfing giam, nghia la bitum tro non gion. Trong trlrong hop d6, bitum dung lam mat duong hay trong Cac kot Cau khac C6 tho tao thanh Cac Vot not. Tinh doo Cua bitum duoc danh gia bang do keo dai, ki hiou la L (Cm), Cua mau tiou Chuan va duoc XaC dinh bang dung Cu do o honh 2.4 (ASTM D113). Share—connect. blogspo t. com
 14. 14. no kéo dal blen thl tinh het dinh noi tai cna bitum. Snc hen noi tai cna cac loai bitum khac nhau tho blen thl bang do heo dal khac nhau. Trong thi nghlem nay ba Soi mau bitum dnoc dinh honh giong nhau, do trong moi trlrong n1I6C Va dnoc keo ra V61 toc do den la 50 mm/ phnt Cho den hhl bl dnt. Nhlet do thi nghlem dnoc dlen Chinh theo do kim lnn cna bitum, V1 dn 10°C Cho bitum so den 100; 13°C Cho bitum 60 den 70; 17°C Cho bitum 40 don 50. Khoang Cach ma Cac soi mau bitum duoc kéo dai don dirt so V61 mau ban dau dnoc Coi la do bon noi tai hoac kha nang Chiu keo dai C1"1a mau bitum. Trong nnong hop can xac dlnh do dan hol doo (do dan hol o 25°C) tho tho nghlem den mot do dal nao do san do cat man thn de man Co lal bang Chiou dal ban dan. Tri so ty le glna blen dang dan hol va do heo dal (dnt. ) theo qui dlnh la tn 55—70%. Nhlet do thi nghlem tinh deo la 25°C, toc do keo la 5cm/ phnt. no keo dal tol thiou Cho Cac loai bitum quanh lam duong la 100 mm. I ° Bitum olime C3Itié| "lI. -ll. -.2.. . ° L 1-D fi 1‘ —, ,5‘ ' ' mg! I so . : , ,-. ; - it Hinh 2.4. Dung C1_1 do do kéo dai 2.3.3. NHIET 1-36 HCA MEM VA NHIET 1-36 HOA CUNG (TCVN 7497—2005) Khi nhlet do thay dol, tinh quanh, tinh deo cna bitum thay dol. Sn thay dol do Cang nho, bitum C6 do on dinh nhiot do Cang Cao. Tinh on dinh nhiot Cfia bitum phu thuoc Vao thanh phan hoa hoc Cfia no. Khi ham luong nhomrasphalt tang, tinh on dinh nhiot Cfia bitum tang, ham luong nhom asphalt giam tinh Chat nay giam Xuong. B1r6C Chuyon Cl"1a bitum to trang thai ran sang trang rthai quanh roi hoa long, Va nglrocrlai, to trang thai long sang trang thai quanh, roi hoa ran Xay ra trong khoang nhiot do nhat dinh. Do do tinh on dinh nhiot Coa bitum C6 tho biou thi bang khoang nhiot do do. Khoang bion doi nhiot do, ki hiou la T, dnoc Xac dinh bang Cong th1'IC sau: T = Tm—Tc, trong do; T, .,— nhlet do hoa mom cna bitum, la nhlet do Chuyon bitum tn trang thoi quonh sang trang thoi long; T. — nhlet do hoa cnng cna bitum la nhlet do Chuyon bitum tn trang thai long sang trang thai ran. Nen T Cang lon tinh on nhlet dlnh nhlet cna bitum Cang Cao. : lir= n;- -a1mru:1alA .5111;-1.-111111 . -mu
 15. 15. Tri so nhiot do hoa mom Cua bitum ngoai VioC dung do Xac dinh khoang bion doi nhiot do T, n6 Cfin cn y nghia thl, IC tion rat quan trong. Trong Xay dung duong, nguoi ta thuong dung bitum do rai mat duong, do do khi gap nhiot do Cao, nou Tm khong thich hop, bitum C6 tho bi Chay lam Cho mat duong C6 dang luon s6ng, don dong. .. tro ngai Cho Xe co dl lal va dan den hn hong mat duong. Nhiot do hoa mom la mot Chi tiou hy thnat de danh gia chat lnong cna bitum. Nhiot do hoa mom Cua bitum duoc Xac dinh bang dung Cu ”Vf1ng va bi” (Hinh 2.5). Khoi luong Cfla Vion bi bang 3,5 g, duong kinh 9,53 mm. Iiilum l~.11.1f1u hiou dang Hinh 2.5. Thi nghiom Vong va bi Hinh 2.6. Dung Cu Fraxa 1. Nhiét he’; 2. Chon thanh thép, ‘ 3. Mat. thn (thanh thép); 4. Mo duara; 5. Ong nghiém. Share—connect. blogspo t. com
 16. 16. Do XaC dinh nhiot do hoa mom nguoi ta dun n6ng binh Chlfra Chat long (thuong la nuoc) Voi toC do 5°C/ ph11t. Duoi tac dung C11a nhiot rdo tang dan, don mot l11C nao d6 bitum bi n6ng Chay long ra, Vion bi Cung bitum roi Xuong. Nhiot do Chat long trong binh trng Voi l11C Vion bi tiop X11C Voi bang duoi C11a gia do duoc Xem la nhiot do hoa mom C11a bitum. Nhiot do hoa C1'Ing Cua bitum C6 tho XaC dinh bang dung Cu do do kim lun. Nhiot dovhoa Cung la nhiot do ung Voi do kim lun bang 1 don 1,25. Nhiot do hoa Cu‘ng Cfing C6 tho do bang dung Cu FraXa (Hinh 2.6). Tat ca bitum dou tho hion dac tinh Chiu tac dong Cua nhiot: nhiot do Cao—mom, nhiot do thap—C1'Ing, Va duoc biou thi bang Cong th1'IC Pfeiffer va Van Doormaal: LogP = AT+K (2.1) trong d6: A4io linh dong Voi nhiot theo log Cua do kim lun, va bang 0,015—0,06 K—ho so thL_rC nghiom Pfeiffer Va Van Doormaal da Xay dL_rng mot khai niom trong d6 gia dinh rang do man Cam Voi nhiot do C11a Cac loai bitum dung Cho Xay dL_rng duong C6 gia tri bang 0. To do Cac tac gia dua ra Cong th11C tinh Chi so do kim l11n (P1) nhu sau: _ 20(l — 25A) 1 + 50A , Gia tri P1 thay dol tn —3 doi vol bitum co do man cam vol nhiot do Cao Cho den +7 doi Voi Cac loai bitum C6 do man Cam Voi nhiot do thap. 2.3.4. DO BEN CUA BITUM P1 (2.2) g 6 Hoa gia sau 8 5 namkhaithac EU : Hoa gia khi 111'u hho, '50 4 I Van Chuyon va thi Cong 8 I : ' I a 122- 1 ‘<0 L: 3 id 1 "E inc 1 U 2 : -an : I«cc 3 :0 t 1 . : 1 0 2 4 6 8 1 0 1 2 Tuoi, nam Hinh 2.7. H6a gia Cua bitum khi tron, lu’u kho, Van Chuyon, thi Cong Va khai thac. (Llm )9: Chi so had gill thuong Id I3} lé clla 2 girl tri nhu" do nhot, do cling hay do kim hln). Share—connect. blogspo t. com
 17. 17. 7 D0 anh huérng cua thqi tiét ma tinh chat Va thanh phan hoa hoc cua bitum bi thay déi. Nguéri ta goi su thay déi dé la su héa gia cua bitum. Nguyén nhan cua hién tuqng dé la Vi ty lé cua nhém asphalt trong bitum tang lén. D6 bén cua bitum C6 thé dinh nghia nhu kha nang duy tri tét cac dac tinh luu bién, két dinh néi tai, két dinh VC3'i cét lieu trong qua trinh sir dung lau dai VC3'i mat duémg. cac yéu t5 CO’ ban cc’) tac déng dén qua trinh trén la: su hoa cung do bay hoi; su hoa cung do 6 xy hoa; Va s1_I hoa cung do cét liéu. Su bay h0’i cua nhém chat dau lam tinh quanh Va tinh gibn cua bitum tang lén, lam thay déi Cau tao phan tit, tao nén cac l'1Q’p chat méri. Qua trinh hoa gia cua bitum sé dan dén qua trinh hoa gia cua béténg asphalt. D6 gibn cua bitum lam Xuat hién cac Vét nut trong lérp phu mat duémg, tang qua trinh pha hoai do an mbn. Qua trinh hoa gia cua lérp phu mat duémg C6 thé Chia lam 2 giai doan. Giai doan 1 cuérng dé Va tinh 5n dinh bién dang tang. Giai doan 2 bitum bat dau gia, Cau ttuc thay déi, lam lérp phu bi pha hoai. Tuy Vay, su hoa gia cua bitum phat trién cham, thuémg sau 10 nam sir dung su hoa gia méri 6 muc d6 cao. Su hoa cung do 6 Xy hoa la nguyén nhan Chinh lam cho bitum trér nén lao hoa. Ngoai ra cac thanh phan d5 bay hoi cua bitum cfing co’ do'ng g0'p dang ké. Thu nghiém mang méng bitum quay trong lb (ASTM D 2872) Xac dinh su hoa cung do nguyén nhan 6 xy hoa Va bay hori. Thu nghiém mang méng bitum quay trong lb duqc m6 ta 6 hinh 2.8. Hinh 2.8. Thu nghiém mang méng bitum quay trong lb (The rolling thinfilm oven test) 2.3.5. NHIET 190 136C CHAY (TCVN 7498—2005) Trong khi dun bitum dén mét nhiét dé nhat dinh thi cac chat dau nh¢ trong bitum béc hoi hoa 1511 Vao méi truémg Xung quanh tao nén mét h5n hcyp dé Chay. Dé Xac dinh nhiét d6 béc Chay, nguéri ta dung dung cu riéng. Trong thi nghiém, néu ngon lira lan khap mat bitum thi nhiét d6 luc dé duqc Xem la nhiét dé béc Chay. Nhiét d6 béc Chay cua bitum thuémg lé’n h0’n 220°C. Nhiét d6 nay la mét chi tiéu quan trong Vé an toan khi gia céng bitum. Share—connect. blogspo t. com
 18. 18. 2.3.6.TlNH DlNH BAM (LIEN KET) CUA BITUM V61 BE MAT VAT LIEU KHOANG (TCVN 7504-2005) Met trong nhfmg ch1’rc nang quan trong nhat cfla bitum la dinh bam Vai be mat cac hat c6t lieu va lien ket Chung lai Vai nhau, hoac lien ket V6i be mat ket cau c6 san. su lien ket cua bitum vci be niat vat lieu khoang c6 lien quan den qua trinh thay dai hoaely khi hai chat tiep x1’lc va tuong tac Vai nhau. Chat luqng cfla mei lien ket nay déng Vai trc‘) quan trong trong Viec tao nen cuéyng de, tinh an dinh n1r(’yc va an dinh nhiet de hen hqp bitum Va Vat lieu khoang. C6 rat nhieu cac yeu t6 anh huérng den chat llrqng dinh bam gifra bitum va Vat lieu khoang. Cac yeu t6 dc’) phu thuec ca Vao dac tinh c1’1a Vat lieu cflng nhu cac yeu ta ben ngoai. Bang 2.1. liet ke cac yeu t6 co ban anh huéng den chat llrqng dinh bam c1’1a bitum Vai Vat lieu khoang. Bang 2.1. Cdc tinh chzft wit liéu vd cdc tdc déng bén ngodi dnh htréng den dinh bdm gifia bitum véi c6't liéu Cac tinh chat Cac tinh chat Cac tiilh chat Cac tac deng vat lieu cfia bitum cfia hen hqp ben ngoai Khoang Vat Llru blen Be reng Luqng mua Bac trung be mat Phan cuc Tham nudc Be am Be reng Thanh phan hoa Ham llrqng bitum Be pH c1’1a nudc Bui hoc chieu day inan su , c6 mat cua 1-)6 bén bitum , ‘ muei Dign fich be mat Loai chat lam day Nhiet de 96 hit mm Cap phai cat lieu Chu ky nhiet de Ham lugng gm Loai hen hqp Giac theng Tinh chiu th<‘yi tiet Tay nghé thi céng Thoat nudc 2.3. 6.1. B5 dinh bdm khi khéng co’ nu’0"c Khi nhao tien bitum vci vat lieu khoang, bitum se tham uct be inat cac hat vat lieu khoang Va tao thanh met lap hap phu. Khi dc’) cac phan tfr bitum (3 trong lap hap phu se tuong tac Vai cac phan tfr c1’la Vat lieu khoang (7 lap be mat. Tuong tac (16 c6 the la tuong tac ly hoc hay hoa hoc. Lien ket ciia bitum Véri vat lieu khoang t1'1r6c het phu thuec vac tinh chat ciia bitum. Trong C16 C16 nhat va tinh phan cuc cfla bitum la kha quan trong. Be bitum dinh bam tat vci cac hat cat lieu va qua dc c6 the lien ket cac hat cat lieu vci nhau thi bitum can phai lam ”1r(7t” tat duqc be mat tirng hat cat lieu, t1'rc la boc phu tat be mat cac hat cat lieu vci de day thich hqp. Qua trinh nay phu thuec rat nhieu bai do nhat cua bitum. Be nhat cang cao thi th<‘yi gian can thiet he lam ”1r6t” be inat cac hat cat lieu cang lau. Trong thuc te nhao tren, Viec lam ”1r('yt” va boc kin be mat cat lieu phai dien ra t1'rc thi. flint-9 -amuu: uM . ilIu_y.1;un Jun:
 19. 19. Vi Vay, neu de nh6t qua Cao se dan den tinh trang bitum kheng bec phu duec hoan toan be mat Cac hat Cet lieu. Lien ket Cua bitum V6i Vat lieu khoang phu thueC Vao 1n1'IC de phan Cuc Cua bitum. De phan Cuc Cua bitum phu thueC Vao ham lueng nh6m Chat nhua, dac biet la nhua axit. Bitum Chua nh6m Chat nh1_Ia Cang nhieu thi s1_I lien ket Cua n6 V6i Vat lieu khoang Cang tet. Lien ket Cua bitum V6i Vat lieu khoang Cfing phu thueC Vao tinh Chat Cua Vat lieu khoang. Nhin Chung, bitum dinh ket tet V6i hau het Cac Cet lieu khoang khi Cac Cet lieu ca be inat sach va khe. Tinh chat hoa ly cua Cet lieu anh hueng l6n den tinh dinh bain. Cac tinh Chat nay lien quan Chat Che den thanh phan khoang Vat, hinh dang, Cau truc, Can bang dien tiCh va dien tiCh be mat. Xet Ve thanh phan khoang Vat, dai da se Cac Cet lieu duqc phan thanh hai nh6m: ”ua nu6’C” va ”ky dau”. Cac Cet lieu C6 ham lueng oxit siliC Cao nhu Cet lieu C6 nguen gec thach anh, granit, t1'IC la Cet lieu axit thu6’ng kh6 duec bec phu bitum h0’n nhfrng Cet lieu bazo nhu da Vei hay da bazan. 2.3.6.2. Dé dinh bdm khi co’ nu"0"c Theng thu6’ng s1_I C6 mat Cua nu6C lam giam Chat lueng mei lien ket bituIn—Cet lieu. su ca inat cua nu6C trong Inei lien ket bitu1n—Cet lieu ca the den tu hai nguen: nu6C trong Cet lieu am tru6C khi nhao tren va nu6C mua tham Vao Cac l6p Vat lieu trong th6’i gian khai thac. Cac Cet lieu C6 dien tiCh be mat kheng Can bang se tao ra nang lueng be mat. Neu be mat Cet lieu duec bao bec bang met Chat leng C6 dien tiCh trai dau thi s1_I hut bam se Xay ra va tao ra ll_IC dinh ket. Nu6C thu‘0’ng C6 de phan C1_IC lnanh hon Cac loai bitum nen kha nang Chiem Che Cua nu6C trong he bitum—Cet lieu de Xay ra, tao thanh 16p ngan Cach va giam tinh dinh bam Cua bitum V6i be mat Cet lieu khi nhao tren hoac gifra l6’p Vat lieu rai sau V6i l6’p trLI6’C d6. Deng th6’i Cfing C6 the la nguyen nhan lam giam mei lien ket bitu1n—Vat lieu khoang, dan t6i b6C, tach mang bitum khéi he inat vat lieu khoang trong Cac l6’p Vat lieu trong qua trinh khai thac. Cac Cet lieu C6 tinh axit ua nu6C hon Cac Cet lieu bazo. Vi Vay Viec sir dung Cet lieu nguen gec axit se tao ra Vat lieu kéln ben nu6C hon so V6i Viec sir dung Cet lieu C6 nguen gee bazo. Su en dinh nu6C Cua hen hep Vat lieu kh0ang—bitu1n phu thueC Vao de hoa tan trong nu6C Cua Cac hep Chat m6i tao thanh. Neu nhu Cac hep Chat m6i tao thanh la nhfrng muei kali, natri Cua Cac axit hfru CO’, thi n6 se hoa tan trong nu6C va nhu Vay lam Cho hen hep kéln en dinh nu6C. Neu nhfrng hep Chat ay la Cac muei Cua Can xi, sat, nhem, la nhfrng hep Chat kheng hoa tan trong nu6C thi hen hep en dinh nu6C. De dam bao Chat lueng dinh bam gifra bitum va Vat lieu khoang, Cet lieu Can duec nung n6ng tru6C khi nhao tren V6i bitum de loai be l6’p mang nu6C bam tren be mat. Muc de lien ket cua bitum V6i he inat vat lieu da hoa ca the danh gia theo de ben Cua mang bitum tren be mat da hoa khi nhung trong nu6C sei. Sau khi thi nghlem Xac dinh Cap lien ket giua bitum V6i da (Xem bang 2.2.). Thuc te khi Che tao hen hep bitum va Vat lieu khoang, nhieu loai da khac nhau duec sir dung, do d6 1n1'IC de lien ket Cua n6 Cfing C6 the khac nhau. De danh gia 1n1'IC de Share—connect. blogspo t. com
 20. 20. lien ket cfla bitum trong tr1rc‘)ng hep nay cflng tien hanh theo nguyen tac tuong tlr. Sau khi thi nghiem, dem ket qua so sanh V6i thang danh gia chi tieu lien ket ghi (3 bang 2.2. Trueng hep de hoat tinh c1’1a bitum thap, sir lien ket c1’la nc’) Vc’)i be mat Vat lieu khoang kém thi can cho them Vao bitum chat phu gia hoat tinh be mat. Bang 2.2. Phdn crap dinh bdm gifia bitum vd wit liéu khodng Bic trung cfia mang bitum tren be mat vat lieu khoang Cap dlnh bam Mang bitum cc‘)n bam nguyen Ven, bec toan be be mat Dinh bam tet—cap 5 Vien da. Mang bitum bec toan be vien da nhung cc’) the day Dinh bam kha~cap4 mc’)ng khac nhau Mang bitum bec toan be Vien da, dei che bi bong trc’)c Dinh bam trung binh—cap 3 Mang bitum bi bong ra khei mat da nhung le che Van Dinh bam kém—cap 2 cc‘)n bitum bam. Be mat Vien da sach kheng cc‘)n Vet bitum bam Dinh bam rat kém—cap 1 2.3.7. B0 TAN TRONG TRICHLOROENTHYLEN Phucyng phap thi nghlem nay dung de xac dinh de tan trong trichloroenthylen c1’1a bitum ch1’ra it hoac kheng ch1’ra Vat lieu khoang. Be tan c1’1a bitum trong trichloroenthylen la ty le (‘V3 khei luerng) gifra khei lueng bitum tan het trong trichloroenthylen so Vc’)i khei llrqng mau thi nghiem. Phan tan trong trichloroenthylen la chat ket dinh. Phan kheng tan hay phan tram hoa tan nhu sau: C — A B B — (C — A) B trong dc’): A—khei luqng binh va be lec % phan kheng tan = X100 (2.3) % phan tan = X100 (2.4) B—khei luqng mau thi nghiem Cekhei luqng binh, be lec va vat lieu kheng tan 2.3.8. HAM LUONG PARAFIN flint-9 -amuu: uM . ilIu_y.1;un mmu
 21. 21. Ham llrqng parafin, thanh phan lam giam tinh dinh bam Va de en dinh c1’1a bitum, dlrerc thfr nghiem theo TCVN 2004 (DIN 52015) 2.3.9. BO NH6T Bay la met dac tinh quan treng cfla bitum Vi nc’) xac dinh ling X1’: c1’1a Vat lieu 6 met nhiet de nhat dinh hoac trong met pham Vi nhiet de nao (16. Don Vi cc) ban c1’1a de nhc’)t la pascal giay (Pas). De nh6t cc’) the duec xac dinh bang nhieu phucyng phap khac nhau. Be nh6t c1’1a bitum cc’) the duqc Xac dinh theo phlrcyng phap de nhc’)t tuyet dei hay de nhc’)t deng lirc. Dc’) la ty se gifra 1’rng suat cat dat Vao mau th1’r bitum (Pa) chia cho tec de cat trong met giay. Ty le nay bieu thi s1’rc khang chay c1’1a bitum. Be nhcirt c1’la bitum cc‘)n cc’) the dlrec danh gia theng qua de deng hc)c (m2/s; mm2/s). Be nhéytadeng hec la ty se gifra de nhcirt deng lirc so Vc’)i khei lueng rieng c1’1a bitum va duec bieu thi bang ceng th1’rc 2.5 Be nhc’)t deng hec = Be nhc’)t deng lirc/ khei l1rc)'ng rieng (2.5) Nhin chung, de nhc’)t c1’1a bitum dlrec xac dinh bang Viec do thc‘)i gian can thiet de met the tich bitum nhat dinh chay qua met 15 cc’) k1’chth1rc’)c tieu chuan 6; met nhiet de xac dinh. Vi du, theo tieu chuan ASTM D217(%95 de nhc’)t deng hc)c dlrqc xac dinh bang cach do then gian de met the tich bitum nhat dinh chay qua met doan eng dang mao dan bang thiiy tinh cua nhc’)t he a nhiet the 135°C vci bitum dac, hcac a 60°C Vc’)i bitum leng. Khei lueng rieng cua bitum 6; 135°C bang 0.934 lan so Vc’)i khei lucng rieng cua nc’) a 25°C. Thc‘)i gian xac dinh chinh xac den 0.1 giay. Thiet bi do de nhc’)t deng hec c1’1a bitum dlrec trinh bay 6 hinh 2.9: Hinh 2.9. Nhc’)t he 2.3.10. YEU CAU K)? THUAT CUA BITUM QUANH XAY DUNG BUCNG : lir= n;- -amuu: ulA _ 5lIq_I[.1;IuA . -mu
 22. 22. Chat lueng Cua bitum dac dung trong Xay dung dLr6ng dLr6C quy dinh danh gia theo 10 Chi tieu ky thuat tLro’ng u‘ng V6i 5 mac Cua bitum lam dLr6ng theo 22TCN 279— 01 dLr6C ghi trong bang 2.3. Bang 2.3. Cdc chi tieu kfi thudt ctia 5 mdc ctia bitum ldm dming theo tieu chmin ngdnh giao theng vein tdi 2001 (22TCN279—01). Tri se tieu chuan theo cap de kim lL'1n (mac) T Cac Dan Phmrng phap T chi tieu vi 100/ 150/ thi nghiem 150 250 (1) (2) (5) (9) 96 kim 22TCN 63-84 lun 6 60 _ l 250C . 70 ASTM D5-86 AASHTO T49-89 De kéo dai 6 22TCN 63-84 2 25°C. , ASTM D133-86 nh6 nhat AASHTO T51-89 Nhiet de hoa mém 0 22TCN 63-84 3 (phucng C 49 -58 46 -55 phap AASHTO T51-89 Veng va bi) Nhiet de 22TCN 83-84 bat lira 4 nhé nhat 230 ASTM D92-85 AASHTO T48-89 sau hhi ASTM D6-80 40/ 60 60/ 70 70/ 100 AASHTO T47—83 Share—connect. blogspo t. com
 23. 23. gi6 (1) (2) Ty le de kim lun cua nhl_ra du6ng sau khi dun n6ng 6 163°C trong 5 gi6 so V61 de kim lun 6 25°C, nh6 nhat ASTM D6—O5 Luqng hoa tan nh6 nhat ASTM D2042-81 trong Trichlor AASHTO T44- ocethyle 901 ne, CZHCI3 Khéi ASTM D133-86 rieng 6 250C AASHTO T51-89 De dinh bam tei thieu dai V6ida 22TCN 63-84 Ham luqng Paraphin l6n nhat se c6 quy dinh rieng Share—connect. blogspo t. com
 24. 24. Bang 2.4. Bitum, yéu czeu k}7 thuzit vd phmmg phdp thti“ (T iéu chuzfn Viét Nam 2004) Mac theo de kim llin 85-100 120-150 200-300 85-100 120-150 200-300 Be kéo dai 6 25°C, cm Nhiet de hoa mem,0C Nhiet are hat hta, °C Khei luong rieng, g/ cm3 Ham luong parafin, max, % 3‘) N Be nh6t 6 135°C, cSt Luqng ten that sau . . . 0.8 0.8 khi dun 5 gi6 6 163°C, max, % Ty le de kim 1L'ln 75 75 sau khi dun so V6i ban dau, % Luqng hoa tan 99 99 hong tricloroethylene, % flint-9 -amuu: uM . ilIu_y.1;un Jun:
 25. 25. Bang 2.5. Bitum dziu mé loai qudnh dimg trong xdy dimg dwdng ciia Nga Qui dinh theo mac Cac chi tieu 1 2 3 4 5 (200/300) (130/200) (90/130) (60/90) (40/60 1. Be kim l1’1n: Khi 6 25° C, trong gi6i 201-300 131-200 han Khi 6 0°C, kheng nhe 45 35 hc)n 2. Be hec dai 6 25°C, cm, kheng nhc’) hon 3. Nhiet de hoa mem, °C, khengthap horn 47 65 4. Thi nghiem lien het V6i da hoa hay cat. 5. su thay dei nhiet de hoa mem sau khi gia nhiet, °C, kheng l6n horn Chiu duec thi nghiem (lien ket tet) 6. Ham llreng cac hep chat hoa tan trong n1r6c, kheng l6n hon 7. Nhiet qe bec chay, °C, kheng thap hon 8. Nhiet de bitum khi nhao tren 200 220 220 220 220 110-120 120-130 130-140 135-145 140-160 * Cac quy dinh ve nhira dac ciia My (AC) (theo AASHTO-M20). , Nhira dac san xuat tit dau me cila My dung cho xay dung d1rc‘)ng duec chia ta 5 cap theo de kim l1’1n, va phai thoa man cac chi tieu cc) ly sau (bang 2.6). Bang 2.6. Cdc chi tieu ca 1}? ctia nhira dzic theo AASHTO M20 I A Cap nhira theo de kim l1'1n I, (y hie? Cac chi tieu thl nghlem ilinnaw -n(uuu: ulA .5lIu_y.1;Iur. Jmu
 26. 26. 1. Be him hin (77 °F, 12¢» 20(% g 100 g, Sgifiy) 4(%50 60-70 85-100 D5 T49 <1) <2) 2. Nhiet de bec chay (theo Cherdand), OF 450 450 450-- 425-- 350+ D92-T40 3. Be kéo dai 6 77°F, __ __ 5cm/ phat; cm 100 100 100 100 D113-T51 4. De hoa tan trong D2042- trichloroithylini, % 99+ 99+ 99+ 99+ 99+ T44 5. Thi nghiem mang D1754 meng quay trong lc‘) T79 (1/5 in, 325°F, Sgie) 6. Lueng ten that sau i i khi dun mang’ % 0,8 - 0,8 - 1,0 - 1,3 1,5 D6-T47 7. Be kim l1’ln cila “ma 33“ kh‘ dun 58+ 54+ 50+ 46+ 40+ D5-T49 nc’)ng, %, so V6i l1’lc chlra dun nc’)ng 8. Be kéo dai cila nhira sau khi dun n6ng (77°F, 5cm/ 50+ 75+ 100+ 40+ ph1’lt), cm 9. Be nh6t 6 275 °F, Be nh6t deng lirc, D2170- est B6 nhat Saybolt 240+ 200+ 170+ 140+ 100+ T201 Furol, scc 10‘. Nhiet de hoa E102 mem, °C, (thinghiem 120+ 49-54 85+ 70+ 50+ D36 Veng va bi) Hau het cac loai bitum phan cap theo de kim l1’ln duec sir dung de lam dueng ete. Loai cc’) de kim l1’ln tit 35-100 dung trong san xuat be teng asphalt. Loai cc’) de kim l1’1n tir 35-15 dung de che tao matit asphalt. Loai cc’) de him hm tu 100 tie len dung de che tao hen hep da bitum (da nhira). Trong xay dung, ngoai nhfrng loai bitum dau me xay dung dueng, cc‘)n cc’) nhfmg loai bitum dau me xay dung khac, Vi du bitum exy hoa, duec sir dung trong ceng nghiep san xuat tam lep, sen, V. V.. . Bang 2.7. Chi new /97 thuzit J67" véi cdc loai bitum phdn loai theo dé kim [Lin (Theo BS 3690). flint-9 -amuu: uM . ilIu_y.1;un Jinn
 27. 27. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Be lun 6 25°C, 25+5 35+5 40110 50110 70110 100120 200130 300145 0.1mm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Diem hoa mem, °C min 57 57 58 47 44 41 33 30 max 69 69 68 58 54 51 42 39 Hao hut sau khi gia nhiet 5 gi6 6 nhiet de,163°C (Ten that khei lueng, %, max) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 1,0 a. Six giam de kim lun, %, max 20 20 20 20 20 20 20 25 b. Kha nang hoan tan trong Trich10g0,ety1en. %. 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 theo khei lueng, min Hang se dien mei 6 25°C va 1592 Hz, min 2630 2630 2630 2630 2630 2630 - - 2.4. BITUM LONG LAM DUONG 2.4.1. PHAN LoAl Bitum l6ng C6 thanh phan la bitum dac C6 de kim lun tu 100-200 pha V6i dung mei la mazut, dau hoa hoac etxang de tao ra bitum l6ng C6 de nh6t yeu Cau C6 3 loai bitum l6ng tuy theo teC he deng aac lai hhac nhau: Loai RC: deng dac nhanh Loai MC: deng dac trung binh Loai SC : deng dac Cham. Thanh phan dung mei tuy theo Cac I’ nu6C duec quy dinh trong Cac tieu Chuan 1'111+T'11~C". ., __ lien quan. Theo tieu Chuan My bitum l6ng C6 [1 Cac mac: RC; MC; SC. Theo tieu Chuan Cua Nga bitum l6ng C6 Cac mac: MG; CG va duec phan loai theo de nh6t. 131"" Pi" "1“°‘ —- Cac tinh Chat~Chi1 yeu Cua bitum l6ng la de nh6t va tinh de bay hoi Cua dung mei. 2.4.2. CAC TiNH CHAT 2.4.2.1. be nh0"t (AASHTO 732-90) I Qng gin nhiet ,7 7 , Plleu chtru nlflu Deng he hlinl git‘! Share—connect. blogspo t. com
 28. 28. Be nh6t cila bitum lc’)ng phu thuec Vao cau tr1’1c cila bitum lc’)ng. Bitum leng c6 nhieu thanh phan nh6m chat nhira, chat ran va ch1’raitnh6m chat dau thi 66 nh6t ciia nc’) Hinh 2_10_ NM kg Saybolt tang len. Be nh6t cila bitum leng duec xac dinh bang nh6t ke Saybolt (hinh 2.10). Be nh6t cila bitum lc’)ng duec dac trung bang thc‘)i gian de 50ml bitum leng chay qua le day cila dung cu cc’) dueng kinh 5 mm, 6 nhiet de 60°C. 2.4.2.2. Phen cat (thanh phan de" bay h0’i) Se llreng Va chat lueng cila phan cat la chi tieu gian tiep bieu thi tec de deng dac lai cila bitum leng 6 mat dueng. Neu bitum lc’)ng chira nhieu thanh phan nay va nc’) cc’) nhiet 66 sei thap thi qua trinh deng 6ac ciia bitum se nhanh. De xac 6inh phan cat ciia bitum lc’)ng can cat 6 cac nhiet 66 hhac nhau: 225°, 316° va 360°C. Tinh chat cila phan cc‘)n lai sau khi cat den nhiet de 360°C se dac trung cho loai bitum leng Va tinh chat cila nc’) trong thei gian sir dung 6 dueng. Cac tinh chat nay duec xac dinh nhu V6i bitum dac quanh. 2.4.3. YEU CAU K)? THUAT CUA BITUM L6NG XAY DUNG BUCNG. Bitum dau mc’) loai leng dung xay dung dlreng 6 Nga chia ta 2 loai: deng dac Vita va deng dac cham. Cac chi tieu ki thuat cila bitum leng deng dac Vita dlrec gi6i thieu 6 bang 2.8, cc‘)n cila loai deng dac cham 6 bang 2.9. Bang 2.8. Cac chi tieu ky thuat cila bitum leng deng dac Vita Quy dinh theo mac Cac chi tieu 1. 136 nh6t theo nh6t he dueng kinhle 5mm, 660°C, 4(%70 71-130 131-200 40-70 71-130 giay, trong khoang 2. Llreng bay hei sau khi nung, %, kheng nhe hen 10 8 7 8 7 3. ‘Nhiet 66 hoa mem ciia phan cc‘)n lai sau khi nung de xac 6inh lucng bay hci, °C, 37 39 39 28 29 kheng nhe hen 4. Nhiet 66 bec chay, °C, khang nhé han 45 50 60 100 110 5. Thi nghiem lien ket V6i da tét tét tét tét tét hoa hoac cat Bang 2.9. Cac chi tieu ky thuat cila bitum leng deng dac cham C r h? tm Quy dinh ve mac ac c 1 leu 130/200 40/70 70/130 130/200 flint-9 -amuu:1aM .5lIu_y.1;un Jinn
 29. 29. (1) (2) (3) (4) (5) 1. De nh6t theo nh6t ke C6 d = 5mm, 6 131-200 40-70 71-130 131-200 60°C, giay 2. Lueng bec hoi sau khi nung, %, 2 5 (1) (2) 3. Nhiet tie hoa mem cua phan con lai sau 2 30 khl nung dc xac dinh lueng boc 1101, °C 4. Nhiet 66 bec chay, °C 2 110 160 5. Thi nghiem lien ket V61 da hoa hay Cat tet tet tet * Cac quy dinh ve bitum l6ng cua My. C6 3 loai bitum l6ng dung trong xay dung dLr6ng, gem: bitum l6ng deng dac nhanh (RC); bitum l6ng deng dac Vua (MC) va bitum l6ng deng dac cham (SC). Chung duec chia ra cac cap khac nhau theo de nh6t. Cac chi tieu C6 ly cua cac loai bitum l6ng duec quy dinh nhu 6 bang 2.10. Bang 2.10. Cac chi tieu C6 ly cua cac loai bitum l6ng theo ASTM Cap BT l6ng theo 66 nh6t RC-250 RC-300 RC-3000 3000- 6000 Ky hieu thi Cac chi tieu . . nghlem 1-De nh6t deng lL_rc 6 140 °F; cSt , 2-Nhiet de bec chay, F 3-san pham cat (% theo the tich cua teng 250-500 800 -6000 D2170-T201 80+ 80+ D1310-T79 lueng san pham cat): D402-T76 Den 374 °F Den 437 °F Den 500 °F Den 600 °F Ba nh1_Ia sau khi Cat den 680 °F, % theo the tich 4-Thi nghiem tren ba nhL_ra sau khi Chung cat - De kim lun 6 77 °F; 100g; 5 giay - De keo dai, 77 °F; D5-T49 D148-T51 Share—connect. blogspo t. com
 30. 30. cm - De hoa tan trong trichlorol-thylene; % 5-Ham lueng nu6c; % 99,5+ 99,5+ 99,5+ 99,5+ D2042-T44 0.2- 0.2- 0.2- 0.2- D95-T55 Tieu chuan BS 3690 (Anh Quec) neu cac chi tieu ky thuat dei V6i bitum l6ng va duec ghi 6 bang 2.11. Bang 2.11. Cac chi tieu hy thuat 66i v6i bitum l6ng (BS3690) phmmg Phan cap bitum leng Dac tinh , ,’ _ phap 11111 50 giay 100 giay 200 giay De nh6t 6 40°C, 16 10mm, giay BS2000-72 50:10 100:20 200:40 Chung cat; W BS2000-27 Den 225°C, % the tich max 1 1 1 Ben 360°C, % the tich 10:3 9+3 7+3 13,6 him lun 6 25°C sau hhi Chung 1382000-19 100-350 100-350 100-350 cat t6i 360°C, dmm De hoa tan trong Trichlorothylen, % theo khéi luong, min BS200047 99.5 99.5 99.5 2.5. CAC LOAI BITUM CA1 TIEN LAM DUUNG 6T6 VA SAN BAY 2.5.1. M6 DAU Bitum dau m6 xay dL_Ing dueng la met loai Vat lieu truyen theng dap L'Ing tet cac yeu cau Ve xay dung dueng ete va san bay. Tuy nhien, hien nay nhu Cau Ve luu lueng xe va tai trong truc xe C6 xu hu6ng tang len re ret. Nhu Vay Vat lieu lam dueng can duec Cai tien de phu hep V6i yeu cau xay dung dueng ete va san bay cap cao. Bitum Cai tien la nhfrng vat lieu m6i 6ap Ling duec cac yeu cau 66. Uu diem Cua loai bitum Cai tien la tang kha nang Chiu lLIC va bien dang Cua ket cau mat dueng be teng asphalt. Thanh phan Chu yeu Cua bitum Cai tien la bitum va phu gia. Phu gia thueng dung la bet cao su, mangan hfru Ce, luu huynh hoac cac polyme deo nhiet. Cac phu gia truec day da duec pha Vao be teng asphalt khi Che tao. Ngay nay Cac Chat nay duec tren V61 bitum tai nha may san xuat bitum de C6 duec bitum Cai tien. Mat khac Viec sir dung bitum Cai tien dua ra met giai phap nham lam tang Chat lueng cua Ceng tac bao dueng dueng, tang tuei the phuc Vu, V.V. .. De dat hieu qua kinh te bi tum Cai tien thueng duec sir dung ket hep V6i cac cet lieu C6 chat lueng cao trong hen hep da nhL_Ia thoat nLr6c hoac 6 cac khu VL_Ic C6 yeu cau Ve tinh cheng rao hoac bien dang dac biet. Trong cac con dueng binh thueng kheng nen dung Vi gia thanh cua bitum Cai tien C6n cao. Cai tien den gian nhat Ve tinh cheng bien dang C6 the dat duec bang cach sir dung bet cao su tir lep ete cfi. Cac hep chat mangan hfru Ce, luu huynh va cac chat polyme Share—connect. blogspo t. com
 31. 31. deo nhiet C6 the nang Cao tinh de thi Ceng trong thei gian dam len va tinh Cheng bien dang cua be teng asphalt. Nham dap L’rng tet hen nhu cau cua giao theng, cac loai cao su deo nhiet duec sir dung nham nang Cao Ca tinh Cheng bien dang va Cheng rao. Bitum la Vat lieu C6 tinh dan hei-deo(nh6t). Tinh chat nay anh hu6ng nhieu den Cac dac tinh thuat Cua be teng asphalt lam dueng. Bien hinh la tinh Cheng bien dang du va nut. Bien dang cua bitum tang theo thei gian Chiu tai va nhiet de. Sir bien dang do tac deng Cua tai treng Cho thay phan lfrng dan hei tirc thei xay ra, sau d6 sir tang len dan den sir bien dang theo thei gian Cho den khi tai treng duec loai b6. Sau hhi be tai, su hien dang 6an h6i tuc thei duec phuc h6i ngay. su phuc h6i tiep theo xay ra theo thei gian. SL_r phuc hei dan dan theo thei gian Cila Vat lieu duec xem nhu la “tinh dan hei cham”. Cuei Cung met sL_r bien dang Vinh Vien C6n lai Van gifr nguyen ma kheng the phuc hei duec do tinh nh6t trirc tiep gay ra. Phan lfrng V6i met tai trong keo gay ra dei V6i met thanh phan trong Vat lieu bitum do tai treng xe di deng gay ra. day kheng the phan biet duec hai thanh phan phan lfrng dan hei, nhung da Cho thay met sir bien dang du. Khi nhieu tai treng keo tac deng len mat dueng se hinh thanh sL_r tich luy l6n, dieu nay la nguyen nhan tao nen sL_r bien dang du tren be mat dueng. Tir nhfrng dieu tren Cho thay re rang Vi sao sir bien dang xay ra nhieu hen khi nhiet de mei trueng Cao, 6 nhfrng nei C6 tec de giao theng thap hoac 6 nhfrng khu VL_rC giao theng tinh, 6 Cac nut giao theng nei phueng tien dung de. Met trong nhfrng Vai tro Ce ban Cua Chat Cai tien bitum la tang tinh Chiu bien dang Cua be teng asphalt V61 bien dang du khi nhiet de mat dueng Cao, ma kheng tac deng xau den Cac dac tinh ky thuat Cua bitum hoac be teng asphalt 6 Cac nhiet de khac. C6 the dat duec dieu nay bang Cach lam clfrng hoa bitum de teng phan lfrng dan hei-deo (nh6t) cua asphalt bi giam di V6i mirc de giam tuong L’rng cua de bien dang du hoac bang Cach tang tinh dan hei Cua bitum, do d6 giam bien dang deo (nh6t) ma tir d6 lam giam bien dang du. Tang de Clfrng Cua bitum lam tang de Clfrng deng hoc Cua hen hep be teng asphalt. Do d6 Cai tien kha nang phan tan lL_rC Cua Vat lieu va tang de ben ket Cau va tuei the thiet ke cua con dueng hoac la tao ra ket cau C6 tuei the va de ben tueng tL_r nhu V6i cac 16p m6ng hen. Nhu Vay V6i tai treng kheng dei C6 the giam b6t Chieu day cua ket cau ao dueng. 2.5.2. PHAN LoA1 BITUM CA1 TIEN Phueng phap Chinh de Che tao bitum Cai tien la Cho them Vao bitum Cac Chat bet, Cac khoang Chat dac biet, Cac sei khoang va Cao su. C6 the lira Chen Cac Chat Cai bien theo hai yeu te la tinh kha thi va tinh kinh te. Chung phai dap L’rng duec cac yeu cau sau: San C6; Kheng bien Chat 6 nhiet de tren tham; C6 the tren duec Vao bitum; Kheng lam cho bitum qua nh6t 6 nhiet de tren tham, 6 nhiet de dam nen tren be mat dueng, kheng lam bitum bi CLrng hoac don khi phai lam Viec 6 nhiet de thap; C6 hieu qua hinh te. Share—connect. blogspo t. com
 32. 32. Sau khi da tren cac chat cai tien (phu gia), bitum phai cc’) cac dac tinh sau: Gift cac dac tinh ky thuat trong thc‘)i gian bao quan, thi ceng tren mat dueng Va khi con dueng duec dua Vao su dung; Cc’) the duec che tao bang cac thiet bi Va ceng nghe theng thueng; Qn dinh Ve ly-hoa hc_)c trong thc‘)i gian bao quan, su dung Va khai thac; Bat duec de nh6t khi tren Va phun 6 nhiet de su dung. 2.5.3. BITUM Cc’) PHA THEM LUU HUYNH Cc’) hai cach su dung llru huynh trong be teng asphalt de lam ao dueng. Thu nhat: asphalt duec cho them met lueng tueng dei nhe l1I'1l huynh d1r6i dang met chat hoa tan trong bitum. Cach gia ceng thu hai duec biet den V6i ten gc_)i la THERMOPAVE, su dung ham lueng l1I'1l huynh cao. Lueng llru huynh du ra dc’)ng Vai trc‘) nhu met chat khoang t1_r rai. Khi tren V6i cet lieu se tao ra met hen hep rat de thi ceng Va khi nguei cc’) kha nang cheng bien dang cao. Shell cfing 6a phat trien met san pham cc’) ten gei THERMOPATICH 6ay la met loai asphalt cc’) ham lueng l1I'1l huynh cao de sua chfra 6 ga, su dung de phuc hei dueng, cc’) the su dung cho ca dueng be teng asphalt hoac mat dueng be teng xi mang. Bitum 6 the lc’)ng chay tit do duec rc’)t Vao le, khe nut tren mat dueng Va bitum nguei di cc’) the cho xe chay ngay. Tuy nhien be teng asphalt cc’) su dung l1l'1l huynh thi llru huynh se cc’) phan ung V6i bitum, tuy thuec Vao nhiet de Va thanh phan hoa hc_)c cua bitum. Cac nghien cuu da chi ra rang l1I'1l huynh chu yeu phan ung V6i thanh phan naphthen them cua bitum, bang cach ceng them Vao phan tu hoac bang cach e xy hoa bitum theng qua Viec lay hydre 6e tac 1‘a hydre sunfua. 6 khoang nhiet 66 1l9,3°C la nhiet 66 6iem sei cua l1I'1l huynh den nguyen chat Va 150°C thi phan ung chu yeu la ceng them l1l'1l huynh Vao lam tang them 6 Vung chat them phan cuc Va met thay dei rat nhc’) trong dac tinh l1I'1l bien cua bitum. Tren 150°C phan ung e xy hoa canh tranh tang len re ret lam cho ham lueng nhc’)m asphalt tang len Va tac deng bat lei den cac dac tinh cua bitum, tueng tu nhu tac deng cua qua trinh suc khi. Sir tien trien cua hydro sunfua 6 nhiet de tren 150°C re rang la kheng the chap nhan duec. Vi Vay nen than treng khi su dung bitum l1I'1l huynh. 2.5.4. BITUM PHA THEM CAO SU Polyputadien, polyisopren, cao su thien nhien, cao su butyl, chloropren, styrene- butadien cao su, V. V. tat ca duec su dung cling V6i bitum nhung tac dung cua chung lam tang de nh6t cua bitum. Trong met se trueng hep, cao su duec su dung 6 trang thai l1I'1l hoa, Vi du nhu nhfrng manh lep tai che, nhung dang nay khc’) phan tan trong bitum. Vi Vay, can met nhiet de cao Va thc‘)i gian bien dei Chuyen hoa dai Va cc’) the tao ra chat lien ket kheng deng nhat trong dc’) chat cao su hoat deng chu yeu nhu met chat déo. 2.5.5. BITUM THEM CAC HOP CHAT MANGAN HUU C0 Viec su dung hep chat mangan hfru cc) trong bitum la met phat minh cua ca Hoa Ky Va cua Vueng quec Anh. Cc’) the nang cao de ben cua Vat lieu rai dueng bang cach cho them Vao bitum met hep chat mangan hfru cc), hoac ket hep gifra mangan hfru cc) V6i coban hfru cc), hay hep chat deng hfru cc). San pham nay duec biet den nhieu du6i o'linn: » «aruuu: mL .5l! u_y.1gun Jrun
 33. 33. Cai ten CHEMCRETE. Su dung bitum Cai tien bang mangan hfru Ce trong asphalt va hen hep da nhL_ra duec giai thich la Cai thien tinh man Cam V6i nhiet de Cua hen hep va qua d6 nang Cao Cac dac tinh hoa ly Cua Chung nhu en dinh Marshall, cheng bien dang du va de Cung deng hoc. De thuc day hep Chat mangan hfru Ce phan tan nhanh trong bitum, Vat lieu duec tren V61 met Chat Chua Cac Chat Cai bien khac nhau, thueng lien quan den Chung loai va neng de hep Chat hfru Ce kim loai va de nh6t Cua dau lam Chat Chua Cac Chat Cai bien duec su dung. Ca hai khia Canh nay can phai duec xem xet de dam bao la da su dung Cac Chat Cai bien phu hep Cho tung ung dung rieng biet. C6 Che duec de xuat trong bang sang che CHEMCRETE la su dung Cac hep Chat C6 Cau truc Vong nhat dinh trong bitum. Mangan xuc tien Viec tao thanh met hep Chat dicetone ma sau d6 tao thanh phuc chat en dinh. Cac phuc chat nay lien ket chat che V6i phan tu bitum, nang Cao tinh man Cam V61 nhiet de Cua bitum va tang de ben Cua hen hep bitum. Phan ung luu hoa phu thuec Vao sir C6 mat 6 xy trong bitum, de day cua 16p bitum va nhiet de. Cac thi nghiem duec bao quan bang CHEMCRETE da Cho thay rang met bitum 100 de Chua 2% theo khei lueng Chat Cai bien mangan bao quan 6 nhiet de 160°C trong 28 ngay bi Cung hoa (de kim lun tu 127 de xueng C6n 100 de). De en dinh Marshall va thueng se doc duec tren hai loai be teng asphalt min duec san xuat tu bitum 100 de Chua CHEMCRETE, C6n lai duec san xuat tu bitum 50 de theng thueng. Dac tinh ban dau Cua hai hen hep nay la rat gieng nhau, tuy nhien sau 12 thang de en dinh Marshall Cua be teng asphalt min da tang len hen 400%. Trong thei gian 12 thang de deo Marshall da tang len 75% dan den met sL_r tang len toan be thueng se Marshall hen 200%. Sir gia tang de deo Marshall la bieu hien cua ket qua dat duec de ben trong thei gian luu hoa. Nhfrng cai tien tueng tL_r da duec xac dinh bang cach su dung thi nghiem hinh thanh Vet lun banh xe trong ph6ng thi nghiem tren Cac mau be teng asphalt lay tu doan dueng thi nghiem. De bien dang 6 45°C ngay sau khi rai be teng dei V61 asphalt duec Cai tien va asphalt theng thueng rat gieng nhau (5m1r1/h), tuy nhien sau 6 thang de bien dang 6 asphalt Cai tien da giam xueng duei lmln/ h. 2.5.6. BITUM PHA THEM CAC POLYME DEO NHIET Polyethylen, polypropylen, polyvinyl Chlorit, polystyren va ethylen Vinyl acetate (EVA) la Cac polylne deo nhiet chu yeu da duec kiem Chung qua cac thi nghiem Ve Cac Chat lien ket duec cai tien cho dueng be. Cac chat deo duei tac deng cua nhiet C6 dac tinh la men di khi n6ng len va Cung lai khi nguei di. Cac polyme deo nhiet khi tren V61 bitum, khi 6 nhiet de mei trueng binh thueng lien ket V61 bitum va lam tang de nh6t Cua bitum. Tuy nhien, Cac Chat polyme deo nhiet kheng lam tang dang ke de dan hei Cua bitum. Khi bi nung n6ng Chung C6 the tach ra khei bitum, ma dieu nay C6 the dan den phan tan the khi nguei di. Tuy Vay Chap nhan nhfrng han Che nay Viec sir dung EVA V6i neng de 5% cho bitum C6 de kim lun 70 da tr6 nen rat theng dung. Cac thi nghiem 6 Viet Nam Cung Cho ket qua tueng tLr. Chat deng trung hep (Co-polymer) EVA la Cac Vat lieu deo nhiet C6 cau truc ngau nhien duec san xuat bang cach deng trung hep ethylen va Vinyl acetat. Cac Chat deng trung hep C6 ham lueng Vinyl acetat thap C6 dac tinh gieng nhu met polyethylen ty treng thap. Thanh phan Vinyl acetat tang len thi Cac dac tinh cua Chat deng trung hep Share—connect. blogspo t. com
 34. 34. thay dei. Cac dac tinh cila chat deng trimg hep EVA duec kiem soat b6i treng lueng phan tir va ham llreng Vinyl acetat. Treng lueng cac phan tit: treng lueng phan tir cila nhieu polyme duec xac dinh theo cac 6ac tinh hhac nhau. Tieu chuan thuc hien dei v6i EVA nham xac 6inh nhiet 66 hoa mem (Melt Flow Index-MFI). Thi nghiem Ve de nh6t nguec lai c6 lien quan den treng lueng phan tit. MFI cang cao treng lueng phan tu Va de nh6t cang thap Va dieu nay tueng tit nhu thi nghiem kim lun dei V6i bitum-kim lun cang cao thi treng lueng phan tir trung binh va de nh6t cila bitum cang thap. Ham lueng Vinyl acetat: de xac dinh cac tac deng chinh cila Vinyl acetat den cac 6ac tinh ciia cac chat lien het 6u6c cai bien, ta thay phan polyethylen theng th1rc‘)ng ciia chuei cc’) the xep rat sat nhau Va tao ra V1‘mg ket tinh. Nc’) cfmg cho thay cac nhc’)m Vinyl acetat l6n pha Ve sir sap xep sat nhau nay nhu the nao de tao ra cac Vung cao su them kheng het tinh, Vfmg tinh the t1rc)ng dei cung, trong hhi Veng them lai mem déo. Cang nhieu nhc’)m Vinyl acetat (hoac ham lueng Vinyl acetat cang cao) ty le Vung mem déo cang cao, Va nguec lai ty le Vfmg tinh the cang thap. Cac chat deng trimg hep EVA san cc’) duec phan loai bang MFI Va ham lueng Vinyl acetat. Vi dil EVA c6 MFI la 150 Va ham lueng Vinyl acetat la 19 thi pham cap duec ghi la 150/19. Tu cac loai chat trimg hep EVA da dang san cc’), pham cap 150/19 va v6i qui me nhc’) h0’n cac pham cap 45/33 la theng dung nhat. Chung th1rc‘)ng tien v6i bitum 70 66, cac chat deng trimg hep EVA 6e 6u6c phan tan trong bitum va rat thich hep V6i bitum. Chung en dinh V6i nhiet 6 nhiet de nhao tren hen hep asphalt theng th1rc‘)ng. Tuy Vay, trong qua trinh bao quan tinh cc’) the xay ra sir phan ly. Do dc’), cac san pham hen hep dlrec de xuat cho l1I'11tl1(3I1g tuan hoan tru6c khi sir dung. Bang 2.12. cho thay nhfrng thay dei phe bien Ve de kim l1’1n va diem hoa mem khi cho them 5% hai loai pham cap EVA Vao bitum 70 de, cac dac tinh Marshall va Vet lun banh xe cila asphalt lu nc’)ng duec san xuat tit cac chat lien ket da duec cai tien. Bang 2.12. Tac deng ciia cac pham cap EVA 150/19 va 45/33 6en cac 6ac tinh cua bitum Va asphalt nc’)ng rai 16p mat d1rc‘)ng. Cac §°c. Emh ua Cac (‘lac tinh cfia Marshall chat lien ket ‘ 95 um banh Xe 6‘ 45°C, mm/ h Chat lien het -5%EVA 50/19 -5% EVA 45/33 Cac het qua thi nghiem vet hin banh xe cho thay 66 hin giam 6i 4 lan hhi cho them EVA cila timg pham cap nc’)i tren Vao bitum 70. Muc de cheng lai sir bien dang cflng it nhay cam dang ke dei V61 sir thay dei nhiet de. Sir tang len cila de en dinh . 'limt; > -nmuu:1-n . ilIu_y.1;1an Jinn
 35. 35. Marshall la kheng l6n nhu met d1_r doan dua tren ket qua thi nghiem Vet lun banh xe. Vi Vay, phan l6n cac hen hep polyme cai bien duec kiem tra trong thi nghiem Marsahll, cac ket qua cua thi nghiem Marshall Ve cac Vat lieu cai bien bang cach cho them polyme can duec xem xet met cach than treng. 2.5.7. BITUM CHO THEM CAO SU DEO NHIET Trong 4 nhc’)m chat dan hei deo nc’)ng chinh gem: polyurethane; chat deng trung hep polyetherpolyester; cac chat alken deng trimg hep; Va chat deng trfmg hep cc’) doan styren, cac chat deng trung hep cc’) doan styren da duec Chung minh la cc’) tiem nang l6n nhat hhi duec tien v6i bitum. Chat deng trung hep cc’) doan styren thuc‘)ng duec goi la cao su nhiet deo (TR). Cao su nhiet deo cc’) the duec tao ra bang cc) che tao chuei cua phan ung polyme hoa lien tuc styren—butadien—styren (SBS) hoac styren-isopren-styren (SIS). De tao ra cac polyme neu tren can cc’) chat xuc tac trong phan ung ghep nei. Bei V6i polyme kheng chi cc’) cac chat deng trfmg hep thang ma cc‘)n cc’) cac chat deng trung hep nhieu nhanh cc’) the duec tao ra, nhfrng chat nay thuc‘)ng duec gc_)i la cac chat deng trfmg hep phan nhanh hoac hinh re quat, hinh sao. Cao su nhiet deo cc’) suc ben Va tinh dan hei do lien ket ngang Vat ly cua cac phan tu trong mang lu6i kheng gian ba chieu. Bieu nay cc’) duec do lien ket cua dean styren cuei V6i cac khei rieng re, tao ra lien ket ngang ly hc_)c dei V6i khei cao su polyisopren hoac polybutadien ba chieu. Bean cuei polystyren se tao cho polyme cc’) suc ben Va doan gifra se lamcho Vat lieu nay cc’) tinh dan hei dac biet. (+5 nhiet de tren diem nhiet de hoa thuy tinh cua polystyren (l00°C), polystyren mem 6i Vi lien het hh6i yeu 6i va tham chi se bi tach ia 6u6i tac deng cua met ung suat, den muc de cho phep gia ceng de rang. Khi nguei di, cac khei se lai lien ket lai, suc ben va tinh 6an hei se duec phuc hei, 6ieu nay deng nghia vat lieu nay la met chat deo nhiet. Cho them cao su nhiet deo V6i treng lueng phan tu bang hoac cao hen cac nhc’)m chat asphalt se lam xao tren sir can bang pha. Polyme Va asphalt “Canh tranh nhau” Ve l1_rc hoa tan cua malten, neu kheng cc’) du malten, cc’) the xay ra hien tueng tach pha. Cau truc cua cac he theng biturn/ polyme thich hep Va kheng thich hep duec quan sat bang kinh hien Vi. He theng tueng thich cc’) cau truc deu min deng chat trong khi he theng kheng tueng thich cc’) cau truc the dirt quang. Sir tach pha hay tinh kheng tuong thich cc’) the duec kiern tra bang met thi nghiem bac) quan nc’)ng den gian. Cac thi nghiem euec thuc hien V6i mau bitum lay tu dinh, met phan ba 6 gifra Va 1/3 6 day binh dung mau. Cac nhan t6 chinh anh huc’)ng 6en 66 an 6inh cac 6ac tinh hy thuat cua bitum trong qua trinh bao quan la: Se lueng Va treng lueng phan tu cua cac nhc’)m chat asphalt; Be them cua pha malten; Lueng polyme cc’) mat; Treng lueng phan tu Va cau truc cua polyme; . ‘lim-9 «umu: mA .5lh1_g[.1gIlfl Jruu
 36. 36. Nhiet de bao quan. Chat lueng cila sir phan tan polyme dat dlrec bi anh h1r6ng b6i met se yeu te, nhlrng ce ban la phu thuec Vao cueng de xe d1r6i tac deng cila may tren. Khi polyme dlrec cho them Vao bitum nc’)ng, bitum se ngay lap tuc bat dau nhap Vao cac hat polyme lam cho cac chuei styren cila polyme pheng trueng len Va de hoa tan hen. Khi dieu dc’) xay ra, lirc xé du l6n se tac deng Vao cac hat bi tr1rc)ng Va se la yeu te quyet dinh cc’) the dat dlrec de sir phan tan hoan toan cila cac hat phan tir polyme trong thc‘)i gian tren thuc te. Nhlr Vay, can sit dung cac may tren cc’) lirc xé cao hoac trlmg binh de phan tan hoan toan cao su déo nhiet Vao bitum. * Cac dac tinh cfia hen hep bitum - cao su déo nhiet Hang Shell Bitumen cila V1rc)ng quec Anh da san xuat hai loai chat lien ket polyme SBS Cai tien la CARIPHALTE DM Va DA. Bang 2.13. Cac dac tinh ky thuat dei V6i CARIPHALTE DM va CARIPHALTE DA Be him hin 6 25°C, dmm Diem mem (IP), °C Be nh6t Brookfreld 6 150°C: muc de xe sau 3,36 giay, Poise 66 hec dai 6 5°C, cm Me 6un 66 cung tei thieu 6 40°C: thc‘)i gian chiu tai sau 1000 giay V6i muc de xe 2,5.10*‘s‘1, kN/ m2 De en dinh bao quan: sir lchac nhau Ve diem mem dinh xueng day sau 7 ngay bao quan trong met thiet bi hinh tru 6 160°C, °C Ham lueng polyme, % CARIPHALTE DM da duec phat trien de sir dung trong hen hep be teng asphalt lu nc’)ng chat va hen hep be teng asphalt de cai tien 16p nen lam bang be teng ngheo va mat d1rc‘)ng be teng cfi da bi nhiet de gay ra met sir dich chuyen 6 16p be teng dan den hien tueng nut “phan hei” t6i be mat 6u6ng. CARIPHALTE DA duec phat trien de sir dung trong hen hep da nhira thoat n1r6c va hen hep 6e rai 16p tao ma sat. . 'limt; > -nmuu:1-u . ilIu_y.1;un Jinn
 37. 37. Cac yeu t6 ve hy thuat chi tiet ciia hai loai chat lien het nay 6u6c chi tiet hoa 6 bang 2.13. Quan he giria 66 nh6t va nhiet 66 cua CARIPHALTE DM va bitum quanh 50 66 cho thay 16 la 6 nhiet 66 cao ciia con 6u6ng, vi 6u 60°C, CARIPHALTE DM cung h6n dang he so v6i bitum 50 66 va do 66 cheng bien dang tet h6n. 6 nhiet 66 thap, < 0°C, CARIPHALTE DM deo h0’n bitum 50 66 va do 66 cheng nut tet h0’n. Muc de cai thien kha nang cheng bien dang duec kiem tra bang cac thi nghiem Vet lun banh xe do ca pheng thi nghiem d1rc‘)ng be va Van tai (TRRL) Va Shell Research Limited thuc hien, 6u6c trinh bay 6 bang 2.14. Re rang la c6 met su tang len dang he ve kha nang cheng bien dang, t1rc)ng tit V6i kha nang cheng bien dang cila bitum chiu tai nang (HD) duec phat trien chuyen dung de cheng bien dang. Nhfrng u'u diem nay da duec khang dinh qua cac cuec kiem nghiem toan dien tren thuc dia. De déo cila hen hep bitum da duec dinh lueng bang thi nghiem rao-bien dang kheng dei do TRRL Va Shell Research Limited tien hanh. Thi nghiem mc’)i da duec Shell Research Limited thuc hien tren hen hep be teng asphalt lu n6ng thi ceng 6 5°C V6i tan se la 50 Hz cho thay V6i met pham Vi reng Ve tai treng tac deng len mau thi nghiem CARIPHALTE DM, tuei the rap ciia mat 6u6ng nang len it nhat la 3 lan. Bang 2.14. So sanh muc de Vet lun banh xe cila mat duc‘)ng duec rai bang asphalt lu nc’)ng lam t1‘r bitum 50, HD40 Va CARIPHALTE DM Cac 6ac tinh ciia chat lien het 95 um vet Chat lien ket Kim Hm 6. 25°C, Biém mém (Ip), banh Xe 6‘ 45°C dmm °C mm/ h 50 pen 56 52 3,2 HD40 42 68 0,7 CARIPHALTE DM 34 90 0,7 2.5.8. CAC BITUM POLYME CHlU NHIET Cac chat polyme chiu nhiet duec san xuat bang cach tren hai thanh phan lc’)ng, thanh phan 6au la chat nhua va phan cc‘)n lai chua chat lam cung. Hai thanh phan nay het hep V61 nhau Ve mat hoa hec de tao ra met cau truc 3 chieu Vfrng chac. Hep chat nhira 2 thanh phan nay hhi tien v6i bitum se the hien cac 6ac tinh nei trei ciia cac chat nhua chiu nhiet hen la cac dac tinh cila bitum. Cac loai hep chat nhira chiu nhiet 2 thanh phan nay da dlrec phat trien khoang 30 nam tr1r6c day Va hien nay dang duec ung dung reng rai de bec phu be mat va lam cac chat dinh ket. Nhfing sir khac nhau cc) ban gifra bitum (met chat déo nhiet) va cac bitum polyme chiu nhiet la nhu sau: Khi hai thanh phan trong bitum polyme chiu nhiet duec tren thi thc‘)i gian sir dung san pham nay se bi gi6i han, thc‘)i han nay phu thuec nhieu Vao nhiet de, nhiet de cang cao thi thc‘)i han sir dung cang ngan. . 'limt; > -nmuu:1-n . ilIu_y.1;un Jinn
 38. 38. Sau khi met san pham chiu nhiet duec sir dung nc’) tiep tuc duec luu hoa va tang cuc‘)ng de Va suc ben, tec de luu hoa tren mat duc‘)ng phu thuec Vao nhiet de mei trueng. Khi nhiet de tang len bitum bi mem ra va chay, cac bitum polyme chiu nhiet it man cam V61 nhiet de hen va trong thuc te kheng bi tac deng cua sir thay dei nhiet de tren duc‘)ng. Bitum polyme chiu nhiet la met vat lieu 6an nei, kheng the hien 6ac tinh nh6t chay, en dinh V6i hoa chat, dung mei, nhien lieu Va dau. Ba loai bitum polyme chiu nhiet duec biet den phe bien la: Shell grip/ spray grrip; Erophalt; Va Sheliepoxy asphalt. Cac loai nay da duec su dung reng rai tren the gi6i tit nam 1986. Tuy nhien, 6 Viet Nam dang trong giai doan nghien cuu. 2.5.9. TIEU CHUAN 22TCN319-04-2004 GTVT VE BITUM POLYME Cc’) the tham khao tieu chuan ky thuat Vat lieu bitum polyme dung cho duc‘)ng ete Va san bay duec quy dinh theo 22TCN 319-04-2004 GTVT. Bang 2.15. Tieu chuan ky thuat Vat lieu bitum polyme cho duc‘)ng ete Va san bay (22TCN 3194)4-2004) Tri se tieu chuan theo mac bitum 01 me Cac chi tieu p y Nhiet de hoa mem (phueng phap Vc‘)ng va bi), min Lueng ten that sau khi dun nc’)ng 6 (V 0 6 163°C trong 5 gic‘), max ° ' Ty le de kim lun cila nhua duc‘)ng sau khi dun nc’)ng 6 163°C trong 5 gic‘) so % 65 v6i 66 him lun 6 25°C, min trichloroethytylen, min Be 6an hei (6 25°C mau heo dai (V 65 70 10cm), min 9 De en dinh luu trfr (gia nhiet 6 163°C trong 48 gic‘), sai khac nhiet de hoa OC 3 0 mem cila phan tren Va du6i cila mau), ' max 96 nhét <9 135°C <nh9t ké flint-9 -amuu: uu .5lIu_y.1;1ur. Jinn
 39. 39. I-— 2.6. NHU TUONG xAYpI_)NG DUCING (22TCN 354-2006) 2.6.1. KHAI NIEM VA PHAN LoAl NHU TUONG 2. 6.1.1. Khdi ni_ém Nhfi t1tc)ng la met he theng keo phuc tap bao gem hai chat l6ng kheng hoa tan lan nhau. Trong (16, met chat leng phan tan trong chat l6ng kia du6i dang nhftng giet nhe li ti, gei la pha phan tan, cc‘)n chat l6ng kia gei la mei tr1tc‘)ng phan tan. De cho nhu tuong duec en dinh nguei ta cho them Vao chat nhu hc’)a (chat phu gia hoat tinh be mat). Chat nhu hc’)a se hap phu tien be mat cac giet bitum hay gudreng, lam giam s1’tc cang be mat 6 mat phan chia cita bitum hay gudreng V61 n1t6c. Deng thc‘)i nc’) tao ra tren be mat cac giet bitum met mang meng ket cau ben Vung, cc’) tac dung ngan can sit ket tu cua chung, lam cho nhu t1tc)ng en dinh. Nhfi t1tc)ng bitum la met hep chat gem hai thanh phan di the cc) ban la bitum va nu6c, duec gei la hai pha n1t6c Va pha bitum. Bitum dltec phan tan trong nu6c du6i dang cac hat rieng re cc’) d1tc‘)ng kinh tit 0,1-5 micren. Cac hat bitum duec gift 6 trang thai lc) lung tich 6ien va duec an 6inh bang chat nhu hoa. 2.6.1.2. Phdn logi nhfi twang Can c1’t Vao dac trung cila pha phan tan Va mei tr1tc‘)ng phan tan, nhu tueng dltec chia ra hai loai: Neu pha phan tan la bitum, cc‘)n mei t1uc‘)ng phan tan la n1t6c thi gei la nhu tuong dau-n1t6c (DN), hay cc‘)n gei la nhu tueng thuan. Neu pha phan tan la nhftng giet nu6c, cc‘)n bitum hay gudreng la mei tr1tc‘)ng phan tan, thi gei la nhu tuong n1t6c4iau (ND), hay cc‘)n gei la nhu t1tc)ng nghich. Theo kha nang tren lan cua nhu tueng V6i Vat lieu khoang chia nhu tuong ra lam ba loai: 1, 2, 3 (theo quy pham 18659-81-Nga). Can c1’t Vao chat nhu hc’)a, nhu tuc)ng dltec chia ra lam cac loai sau: ‘ Nhfi tueng anion hoat tinh (nhu t1tc)ng kiem)-dung chat nhu hc’)a la nhftng muei kiem cua axit beo, axit naftalen, nhita hay nhftng axit sunfua, de pH cita nhu tueng tit 9-12. Nhfi t1tc)ng cation hoat tinh (nhu t1tc)ng axit)-dung chat nhu hc’)a la cac muei cua cac chat ameniac bac ben, diamin, V. V., de pH trong nhu t1tc)ng nay man trong gi6i han tit 2-6. Nhu t1tc)ng trlmg tinh (kheng sinh ra ion)-la nhu t1tc)ng dung chat nhfi h6a kheng sinh ra ion nhu opanol (cao su teng hep), pelyizebutilen V. V. de pH bang 7. , Nh1”1 tueng la loai bet nhao khi dung chat nhu hc’)a 6 dang bet Ve cc) nhu bet Vei tei, dat set déo, trepen, diatemit. Thuat ngft anion Va cation de chi cac dien tich bao quanh cac hat bitum. Hien tlteng nay bat nguen tit met quy luat ce ban Ve dien. Cac dien tich cung dau day nhau, cac dien tich khac dau hut nhau. Neu dc‘)ng dien chay qua met dung dich nhu tuong ch1’ta flint-9 -amuu:1aM . ilIu_y.1;un Jmu
 40. 40. hat bitum tich dien am, Chung se di Chuyen Ve phia anet. B61 Vay nhu tueng nay duec goi la nhu tueng anion. Nguec lai cac hat bitum duec tich dien dueng se di chuyen Ve phia catet. Nhu tuong la cac hat trung tinh se kheng di chuyen t6i bat ky cac cL_tc nao. Nhu tueng trung tinh rat hiem khi duec su dung trong xay dL_tng dueng. 2.6.2. VAT LIEU CHE TAO NHU TUONG 2.6.2.1. chat ket dinh De che tao nhu tueng, C6 the dung cac chat ket dinh huu Ce nhu bitum dau m6 loai dac, loai l6ng va gudreng than da xay dung dueng. Khi dung Chat nhu h6a dang bet (bet Vei tei, dat set) thi C6 the dung Cac loai mac thap (se 1-3), C6n khi xay dung mat dueng 6 nhung Vung khi hau n6ng-dung cac loai mac Cao (bitum mac s65). 2.6.2.2. Nu°0"c Nu6c dung 6e che tao nhu tuong hhi dung chat nhu h6a anion hoat tinh thi phai la nu6c mem (nu6c C6 de Cung kheng l6n hen 3 mili duong lueng gam/ l1’t). 2.6.2.3. chat nha h0'a Chat nhu h6a la Chat hoat tinh be mat, nhung phan tu cua n6 bao gem phan kheng mang Cuc tinh la nhung gec hydre Cacbua, va phan mang CL_tc tinh. Chat nay C6 kha nang hap thu tren be mat giot bitum hay gudreng lam Cho nhu tueng en dinh. Khi d6 gec hydre cacbua (nh6m kheng mang CL_tC tinh), la nh6m ky nu6C, nen n6 luen luen den pha C6 Cuc tinh nh6 hen-hu6ng Vao bitum; C6n nh6m C6 Cuc tinh, la nh6m ua nu6C, thi hu6ng Vao nu6c. Do Cau truc phan tu Cua Chat hoat tinh be mat kheng dei xung nhu Vay, nen 6 16p be mat, Chung dinh hu6ng phu hep V61 quy luat can bang Cuc tinh, va lam giam suc Cang be mat 6 mat phan Chia giua nu6C va bitum, tuc la n6 lam giam sL_t khac nhau Ve suc cang be mat cua bitum va nu6c. Chat nhu h6a duec chia ra Cac loai anion hoat tinh, Cation hoat tinh va loai kheng sinh ra ion. Chat nhu hoa anion hoat tinh bao gem C6 xa pheng Cua Cac axit beo, axit nhL_ta, axit naftalen va Cac axit sunfua naftalen. Chat nhu hoa Cation hoat tinh la nhung muei Cua cac hep Chat ameniac bac ben, Cac amin bac nhat, bac hai va Cac muei Cua Chung; Cac diamin V. V. Nh6m kheng sinh ra ion bao gem Cac hep Chat kheng hoa tan trong nu6C, Chu yeu la cac ete. Ngoai nhung loai Chat nhu h6a dang hftu Ce tren ra, khi Che tao nhu tueng C6n dung Chat nhu h6a dang bet V6 C6. Nhung Chat nhu h6a dang bet V6 C6 hay dung la Vei bet, Vei tei, dat set, dat hoang the. Trong thL_tC te xay dL_tng dueng, ung dung reng rai nhat la nhung chat nhu h6a anion hoat tinh, de che tao nhu tueng thuan. 2.6.3. CAC CHI TIEU K)? THUAT NHU TUONG LAM EUCNG Share—connect. blogspo t. com
 41. 41. 2.6.3.1. De nh6t Nhu titeng lam diteng can C6 de nh6t hep ly 6e 6am bao hhi su dung C6 the nhao tren V6i Vat lieu khoang hoac phun duec len be mat Vat lieu khoang bang cac thiet bi phun. De nh6t cua nhu tuong thueng duec xac dinh bang nh6t ke tieu chuan (xem muc 2.4.2) hay nh6t ke Engler. De nh6t cua nhu tueng thueng dao deng trong pham Vi sau: C320 = 5-50 sec. Tang de nh6t cua nhu tueng bang Cach tang ty le bitum, thay dei dung dich nhu hoa hoac giam de nh6t Cua bitum. Hinh 2.11. me ta mei quan he giua de nh6t cua nhu tueng V61 ham lLteng cua bitum. 2.6.3.2. B_6 phdn tdch Nhu tLteng sau khi thi ceng phai tach nLt6C nhanh va dinh bam tet V61 be mat Vat lieu khoang Vat. Hinh 2.12. me ta qua trinh phan tach va dinh bam V61 be mat Vat lieu khoang cua nhu tLteng. Hinh 2.11. De nh6t cua nhu tueng (de Engler) la met ham cua tec de Chay V61 cac ham lLteng bitum khac nhau. Hinh 2.12. Se 66 me ta qua trinh phan tach va dinh bam v6i he mat vat lieu khoang cua nhu titeng. De phan tach duec xac dinh bang he se: Share—connect. blogspo 1’. com
 42. 42. N P = —‘ ><100,% (2.6) 2 trong dc’): Ni-llteng nhita cc‘)n lai sau khi thi nghiem N2-llteng nhita tren mat sei tr1t6c khi thi nghiem. Thi nghiem dltec tien hanh nhlt sau: Nhung sc’)i cc’) duc‘)ng kinh tit 6 den 12mm Vao nhu t1tc)ng trong 2 phut, de ngoai kheng khi 30 phut, rua mau trong nu6c 15 phut P = 100-50, %, phan tach nhanh P = 10-50, %, phan tach Vita P nhe hen 10, %, phan tach cham. 2.6.3.3. Tinh an dinh khi van chuyen va bdo qudn Tinh en dinh khi bao quan dac trung cho kha nang cua nhu t1tc)ng bao toan dltec cac tinh chat hhi nhiet 6e thay 6ei, nghia la nc’) kheng lang 6ong, kheng tao thanh 16p v6 va bao toan tinh deng nhat trong met khoang thc‘)i gian nhat 6inh. Tinh en 6inh th1tc‘)ng dltec xac dinh sau 7 Va 30 ngay bao quan (theo tieu chuan 18659-81 Lien Xe cu). Cac loai nhu t1tc)ng cc’) thanh phan khac nhau cc’) the en dinh trong luc bao quan 6 nhiet de tit +3°C 6en +40°C trong 30 ngay. Tinh en dinh khi Van chuyen hay khi chiu tac dung cua ngoai litc dltec xac dinh bang kha nang cita nhfi tuong bao toan tinh chat khi chuyen ch6 Va khi thi ceng. De xac 6inh tinh en 6inh hhi bao quan va hhi van chuyen, lay nhfi t1tc)ng 6a bao quan sau 7 ngay Va 30 ngay cho chay qua sang cc’) kich thu6c le sang 0,14mm. Yeu cau la llteng sc’)t tren sang kheng qua 0,1% theo khei llteng va dam bao cac tinh chat khac theo tieu chuan Nha n1t6c. Tinh en dinh khi Van chuyen dltec kiem tra theo cac tinh chat cua bitum sau 2 gic‘) Van chuyen phai dam bao cac yeu cau ky thuat. Nhfi tuong cc’) de nh6t cao, ty le chat nhfi hoa cao, cc’) kich th1t6c hat deng deu se en dinh khi bao quan. 2.6.3.4. Tinh dinh bdm ctza mdng chat dinh ket v0"i be mat vet tieu khodng Tinh dinh bam dltec kiem tra bang tri se be mat cua da dam Van cc‘)n dltec phu nhfi tueng sau khi rua cac mau thu sau khi nhung Vao nhu t1tc)ng bang nu6c 6 nhiet de 100°C. Tri se be mat phai hheng nhc’) hen 75% (v6i nhu t1tc)ng anion) va kheng nhc’) hc)n 95% (V6inhfit1tc)ng cation). 2.6.3.5 Tinh chatphan can tai sau khi chtmg cat ‘ Sau hhi chung cat 6 nhiet 6e 360°C, cho phan dung mei bay hoi het, tinh chat cua phan cc‘)n lai phai phu hep V6i tieu chuan nhlt V6i bitum lc’)ng. 2.6.4. THANH PHAN CUA NHU TUONG VIET NAM ilinnaw -uruutmllt .5lIu_y.1;1u1. Jinn
 43. 43. ‘ Viet nam da bu6C dau nghien Cuu thanh Ceng met se nhu titeng thuan leai kiem, dung Chat nhu hoa anion hoat tinh nhu xa pheng bet, dau gai, dau s6, dau trau, V. V. thanh phan Cua nhu tueng nhu sau: 50% bitum se 5 -- 50% nu6c -- (0,5-1)% xa pheng bet + (0,1-0,15)% NaOH. 50% bitum s6 5 -- 50% nu6c -- (0,5-1,2)% dau thitc vat + (0,2-0,3)% NaOH. Ngoai ra, khi can Che tao nhu tueng C6 the tham khao thanh phan nhu tueng Cua Nga (Tieu Chuan 18659-81), Cua My ASTM, V. V. 2.6.5. CAC YEU CAU VE NHU TUONG CUA M)? (EMULOIFIED ASPHALT) Q My C6 nhieu loai nhu tueng nhita, chu yeu thueng dung trong xay ditng dueng la nhu tueng anion (AEA) va nhu tuong Cation (CEA). Mei loai nhu tueng nhita duec Chia ra nhieu Cap theo tec de phan tich va de nh6t. Cac yeu Cau Ve tinh Chat Ce ly Cua nhu tuong duec ghi trong bang 2.16. Bang 2.16. Cac yeu cau ky thuat cua nhu tueng. Phan Ky hieu C“ “I” "9" tach cham thi nghiem SS-1h 1- De nh6t Furol 22TCN 254- 20-100 20-100 6 77°F, scc 2006 2- De nh6t Furol i i Cung quy 6 122°F, scc dinh tueng tit (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3,-Ba nhita sau khi cat, % theo khei 54+ 62+ 62+ 57+ 57+ lueng 4-Lang dong 5 ngay, khac nhau gm mp trén Va 3- 3- 3- 3- 3- D224-T59 16p dLt6i, % 5-De khu nhu: - Khi dung 35ml 60+ 50+ i _ i 0,02N CaCl2,% Share—connect. blogspo t. com
 44. 44. — Khi dung 50ml cfia 0,01N — — 3(% — — CaC12,% 6~'I: h1' nghiém ray (phan trén ray 0,1(% 0,1(% 0,1(L 0,1(% 0,1(% N°20), % 7T. Th. " nfghie? Mn — ~ — 2,(L 2,(L D5-T49 V01 ximang, A: 8—Th1' nghiem trén ba nhita rsau khi trung cat nhfi tuong nhita: -B6 kim lun, 10(L 10(L _ 77oF’ 100g’ SS 100-200 100-200 200 200 40-90 D2042 T44 -136 hoa tan trong _ Tfichlomithyleneg 97,5+ 97,5+ 97,5+ 97,5+ 90,5+ D113 T51 % -D6 kéo dai, __ __ __ 77°F, cm 40 40 40 40 40 9—Ham luqng __ __ __ bitum, % 60 65 65 57 57 10—Ham luqng 3_ 3_ 1 2* _ i dau, % 2.6.6. UNG DUNG CUA NHU TUONG BITUM LAM BUCJNG 2.6.6.1. Nhfi twang bitum lcim dtrbng H5n hqp nhfi tuong bitum cét lieu duqc san xuat Va sir dung (9 Phap tit nhfrng nam 50 Va duqc sir dung phé bién 6 chau Au, chau Phi, M37 cho dén ngay nay. Chung loai h5n hqp chfi yéu la da nhita nhfi tuong duqc sir dung dé lam 1<'yp méng trén c1’1a duéyng bcf). Tuy nhién, m6t s6 loai h5n hqp duqc san xuat tit nhfi tuong bitum danh cho rai lérp trén cua mat duérng cfing da duqc ap dung thanh céng. M<f)t Van dé quan trgng khi sir dung nhfi tuong bitum trong h5n hqp lam dufrng la can tao ra dc? ) r5ngt1rong déi cao dé nude cc’) thé thoat nhanh trong qua trinh dam nén Va khi con duémg da di Vao hoat dcfmg. Hon nfra dc? ) bén cua mat duéyng duqc gia céng Véri h5n hqp nhfi tuorng—c<5t lieu duqc hinh thanh tuong déi cham. Vi ca hai 13'! do nay ma flint-9 -umu: uII. .5tIu_y.1;1ur. Jmu
 45. 45. cac hen hep nhfi tuongwet lieu chi phu hep Vei cac con dueng chiu tai nhe. Do Vay, loai Vat lieu nay chi duqc sir dung rat han che. Trudc day, cac hen hep da nhua deng ket cham hoac duqc san xuat V6’i Viec sir dung met pham cap bitum leng V6’i nhieu loai dau pha khac nhau. Cac Vat lieu nay chfi yeu duqc sir dung cho Viec duy tu sfra chfra dueng. S1; phat trien cua cac nhfi tuong phu cet lieu da tao ra met se loai hen hep nhfi t1rong—cet lieu dung cho nhfing muc dich dac thu trong xay dung dueng giao theng. Met 1'rng dung khac cua nhfi tuong bitum trong hen hep lam dueng la khei phuc mat dueng theo phuong phap tren nguei tai che. May lam dueng lien hep duqc sir dung dé bec 16p mat ducmg, 161 nghien 16p bec mat dueng thanh cac hat cet neu theo kich ca yeu cau Va sang lec de loai be cac hat kheng dung kich thuec. Sau dc’) cet lieu tai che duqc phun met 16p nhfi tuong, sau 11161 1511 phun nhfi tuong thiet bi dao 16p cet neu duqc sir dung de nhfi tuong bam dinh deu Vei cet lieu. Qua trinh phun Va dao lai khoang ti: 2 den 3 lan. Tiep theo, Xe lu treng luqng 8—10 tan duqc sir dung de dam nén lap nhfi tucyngwet lieu Va cuei cung mat duéyng duqc lang met hen hep min cheng tham. Nhfi tuong bitum cfing duqc sir dung lam lc'yp dinh bam. De la met kfr thuat da duec ap dung de dam bao sir lien ket bam dinh gifra cac lc'yp c1’1a mat dueng. 2. 6. 6.2. Cdc ting dgmg khdc cfia nhfi twang bitum. C6 the sfr dung nhfi tuqng derlam en dinh dat, cheng tham, lap phu bao Ve, tram khe cac khe he Va lam lap cheng tham. CAU H61 ON TAP 1. Khai niem Va phan loai bitum lam dueng Thanh phan Va cau tr1'1c c1’1a bitum Cac tinh chat cua bitum dau me quanh xay dung dueng Thanh phan Va cac tinh chat cfia bitum leng lam duéyng cac 1661 bitum cai tien 1am duemg 53‘. "‘: '>S’°. N Thanh phan Va cac tinh chat cua nhfi tuong xay dung dueng Chuvng 3 CGT LIEU CHO BE TCNG ASPHALT 3.1. M6 DAU Cet lieu dang Vai tre rat quan treng trong hen hep be teng asphalt. Ne chiem khoang 92 den 96 % tengrkheri luqng Vat lieu trong be teng asphalt Va chienn khoang tren 30% gia thanh c1’1a ket cau mat dueng. Vi Vay, nc’) anh hueng kha nhieu t6i gia thanh c1’1a ket cau mat dueng. . 'lir= n;- -amuu:1alA _il! qy.1;1a1A . -mu
 46. 46. Cet lieu chu yeu cua be teng asphalt la da dam (hoac sei), cat (cat tu nhien hoac cat nghien), bet da Vei, cac cet lieu nhan tao (sei keramdit, Xi 1O cao, Xi mang), hoac cac Vat lieu thai khac. 3.2. PHAN LOAI VA PHUONG PHAP SAN XUAT COT LIEU. 3.2.1. PHAN LOA1 Cet lieu bao qgem cac loai cat, sei, da nghien, xi, hay thanh phan Vat lieu khoang khac. Chung CO the duqc nhao tren V0"i nhau Va sfI dung Cung V0"i chat ket dinh hfru CO’ de tao thanh Vat lieu be teng asphalt. Cet lieu CO the phan loai theo nguen gec tu nhien hay nhan tao. Cet lieu tu nhien duqc lay tu nhien Va trong qua trinh khai thac, san Xuat kheng lam thay dei ban chat cua Chung, chi sir dung cach nghien, deo, sang hay rua. Trong nhém nay, da dam, sei Va cat 16 p116 111611 111161, 11166 611 CO the CO them 66 bet, 66 V0 sO, quang s61, v6 66 V01. C61 11611 nhan tao bao gem Xi 1O cao, dat set nung, cet lieu nhe, Va cac Vat lieu thai. Theo du‘0’ng kinh l0"n nhat, cet lieu duqc chia Ta 2 loai: hat min Va hat lO’n. Loai hat lO’n la hat phan lc3’n nam tren sang N08(2.36 mm). Loai hat min phan l0"n let qua sang 2.36 mm. Kich thuec cac mat sang, mm, cho cet lieu be teng asphalt nhu sau: 50; 37,5; 25; 19; 12,5; 9,5; 4,75; 2,36; 1,18; 0,6; 0,3; 0,15; 0,075. Tuy theo loai be teng asphalt CO the dung cac dubng kinh lo"n nhat khac nhau Va CO thanh phan cap phei hat khac nhau duqc quy dinh theo cac tieu chuan ky thuat. Theo tieu chuan Chau Au EN l3043—2002 kich thu0"c C6’ sang ghi O’ bang 3.1. Bang 3.1. Cac loai C5’ sang de phan loai cac C6’ hat cet lieu cho be teng asphalt (EN 13043—2002) Be sang C0‘ ban, C5‘ sang, mm Loai 1, C5‘ sang, mm Loai 2, C5‘ sang, mm (1) (2) (3) 0 0 0 1 1 1 2 2 2 (1) (2) (3) 4 4 4 — 5.6 (5) — — — 6.3 (6) 8 8 8 — — 10 — 11.2 — — — 12.5 — — 14 Share—connect. blogspo t. com
 47. 47. 16 16 16 — — 20 — 22.4 (22) — 31.5 (32) 31.5 (32) 31.5 — — 40 _ _ 63 63 63 Thanh phan hat duqc quy dinh theo EN 933 l—1997 phu thuec Vao ty le d/ D (trong do’ D Va d la duO’ng kinh C6’ sang l0”n Va nhe nhat cua be sang), Va duqc quy dinh e’ bang 3.2 Va 3.3. Bang 3.2. Cac yeu cau Ve thanh phan hat cet lieu Lu’c_rng let sang theo khei lu’c_rng, % 1.4D D d d/2 100 90—99 0—10 0—2 98—100 90—99 0—1 5 0—5 2 2D 100 100 100 100 100 100 100 — 100 00 Gp85 98—100 90—99 GA90 1 98—100 85—99 GA85 Bang 3.3. Cac gi0”i han Chung Va dung sai cho cap phei hen hQ’p hat the tai C6’ sang trung gian. ~ ‘ Giéi han phan tram ])/ d C“ §ang trung lc_)t theo khei lu’qng gian, mm Gi0”i han Dung sai 25—80 i15 20—70 i15 24 20—70 i17.5 <4 D/1.4 3.2.2. QUA TRlNH KHA1 THAC, SAN XUAT COT LIEU Share—connect. blogspo t. com
 48. 48. Nguyen tac CO’ ban nhat cua qua trinh khai thac, gia ceng cet lieu la dat duec chat lue’ng cet lieu cao nhat V0”i gia thanh hep 1y. Qua trinh khai thac, gia ceng gem cac bu0”c: dao, Van chuyen, n°Ia, nghien, sang phan loai, danh gia chat lueng Vat lieu Va ket thuc bang giai dean cat Vao kho hay chuyen ra ceng trLrO’ng. Sau khi cet lieu da duec khai thac, Chung duec che’ bang bang tai, tau hoa, Xe tai den noi x111y, che tao. Ceng nghe che tao thu‘0’ng theo cac bu0”c sau: Rthl sglch: Qua trinh xix ly dau tien la loai be cac Vat lieu kheng the chap nhan duec. Nhfrng Vat lieu bi loai be la nhfrng Vat lieu CO the lam giam chat lueng den san pham cuei cung neu sir dung loai cet lieu do’. Met phu0’ng phap loai be Vat lieu (sét, bun, la cay V. V.. .) la rua cet lieu. C0’ the su dung bang chuyen, Van chuyen cet lieu thang qua he theng Vei phun nuec de rua cet lieu. Nghien nhé: Qua trinh tiep theo la lam giam kich thuec cua da hay sei. Trong qua trinh nay C6 the su dung rat nhieu loai may nghien. Loai cu nhat la loai may nghien Ce met ma nghien 66 dinh Va met ma nghien di deng, no’ thich he’p dei V0”i tat ca cac loai da Cung. Loai may m0”i la may nghien ma ket he’p V0”i may nghien truc Ce ceng suat l0”n h0’n. Cac loai may nghien thuO’ng giam kich thuec da V0”i ty le 6:1 hoac thap h0’n. Ce the sir dung cac loai nghien sang di deng hoac tram tinh V0”i kich thuec cua da ban 6611 111 34o—51o 111111 v6 nang 61161 111 6.5—10O 1113/11. C66 1661 may thu‘0’ng dung 6 V161 Nam duec che tao tai Trung Quec, Nga, Nhat Ban Va My. Hinh 3.1. s6 66 66116 nghe 1116 (6) v6 11g111611 66 (11) Share—connect. blogspo t. com
 49. 49. Nghien 1116 Nghien ma Nghien 11116 Phan loai A, B, C Hinh 3.2. So de cac buec be tri tram nghien sang di deng C66 6611g 11111g 61166 611 dung 661 V61 66111611 1611 V6 dung 611 phan 1661 111119 1116 661 V0”i cet lieu nhe. Trong qua trinh sang khoang 70% Vat lieu let qua sang Va trong qua trinh sang CO the loai bet met se hat qua l0”n. Le sang Ce hinh Vueng hoac hinh tren. Phim logli theo kich thu"0"c, nguen gec cet liéu: Sei bao gem cac hat tren tu nhien do qua trinh phong hoa hoac mai men cua da hay do qua trinh cuei ket. Cat bao gem cac Vien da bi phong hoa tu nhien; nhfrng hat cet lieu nei Chung Ce hinh dang gec Canh nhung phai chiu anh hue’ng cua mei trLrO’ng, thO’i tiet. Cat la loai cet lieu min thu duec 111 tu nhien do qua trinh phong hoa, mai men da hay qua trinh gia ceng cac loai da sa thach de V6’. Da nghien la met san pham cua qua trinh nghien (nhan tao) da tang, da 61161. C61 11g111611 61111111 16 66 11g111611 66 111611 1111166 11116 1116116 1'111g V61 111611 1111166 6116 661 111 11111611. s61 V6 66 11g111611 61166 661 16 661 11611 1611. Cet lieu Ce hinh dang 161 khac nhau. Sei Ce be mat tr0’n nhan, trong khi da nghien 66 116 11161 1111 xi. C61 11611 6611 66 611 111166 11161 161 1611 V6 66 1611g. 136 11g111611 V6 661 66 66 reng thap. Share—connect. blogspo t. com
 50. 50. 3.3. COT LIEU NHAN TAO Cet lieu nhan tao do con nguei che tao ra. Met trong se de la xi le cao (duec lam nguei bang kheng khi) (air—cooled blast—furnace slag). Chung la met loai cet lieu nhan tao duec sir dung phe bien trong xay dung dueng cao tec. Tieu chuan ASTM C125 V6 be teng Va cet lieu be teng (Concrete and Concrete Aggregates) xac dinh rang xi le cao nguei trong kheng khi la loai Vat lieu thu duec do s1_r ran chac lai cua Xi le cao neng chay trong mei trueng kheng khi. Qua trinh lam nguei Ce the duec lam tang nhanh bang cach phun nuec Vao be mat da hoa Cung. Xi le cao duec coi la san pham kheng chua kim loai (non—metallic), Chung chu yeu la silicat Va alumosilicat canxi Va nhfrng thanh phan khac. Chung duec hinh thanh trong dieu kien neng chay Cung Vei sat trong le cao. Viec sir dung cet lieu nhan tao nay trong ceng nghiep la kheng phe bien. Met se loai Xi le cao nhe hen cet lieu tu nhien, ne Ce khei lueng rieng tir 2.0 — 2.5 g/ cm3 trong khi cet lieu t1_r nhien ce khei lueng rieng tir 2.3 — 3.2 gcm3. Mac du khai niem Ve cet lieu nhan tao dua ra e day la kha day du trong hau het mei trueng hep, nhung V611 Ce cach phan loai cet lieu nhan tao nhu la met san pham truc tiep chfr kheng phai la san pham gian tiep (san pham thira). Theo nghia nay, Xi la met loai cet lieu nhan tao thuc s1_r duec che tao ra ce muc dich. Cet lieu nhe duec coi la cet lieu nhan tao. Cet lieu nhe Ce the la Xi than, dat set nung, da Ve se hay Xi quang. Nhfrng loai cet lieu nay duec sir dung de san xuat be teng nhe nei ma tai treng ban than deng Vai tre quan treng. 3.4. sU’ DUNG COT LIEU D1A PHUONG Trong nhieu Vung e Viet Nam, cet lieu 161 khan 1116111 Va gia chuyen che den nei sir dung rat dat. Khi de, cet lieu dia phueng ce the” duec xem xet sir dung. Tuy nhien, phai loai 11611161 se Vat lieu Ce chat lueng kem de cet lieu tuan thu theo tieu chuan. Trong met se trueng hep ce the tan dung cet lieu de dat duec nhfrng san pham kinh te. Khi tan dung cet lieu dia phueng can phai 11611 hanh met se qua trinh: rfra; phan tach cet lieu nang; phan tach cac thanh phan hat mem yeu; Va sang. Cet lieuqxau duec rfra deloai be lep phu ben ngoai hay thay dei cap phei. Lueng hat min ce the duec loai be bang cach xei nuec Vao trong khi sang hoac sir dung cac thung rfra dac biet. Dinh luat Stock ce the duec, sir dung de loai be nhung hat min. Khi dung 111166 6 77 OF (25 °C) V6 dung 661 66 111161 lueng rieng 2.65, 1111 611111 11161 s1661 nhu sau: V = 9000132 (3.1) trong de: V— tec de deng chay D — dueng kinh hat Vi Vay neu cat duec dua Vao e dau met thung chua dai, thi deng nuec Ce the phan chia rieng cac kich Ce hat ra. Phan tach cet lieu nang sir dung nguyen tac treng lueng rieng cua nhfrng Vat lieu bi loai be nhe hen treng lueng rieng cua nhfrng Vat lieu tet. Phueng phap nay gan lien Vei phueng phap quay trong thung nuec “sink float method”. Khi quay thi manhetit Va Share—connect. blogspo t. com
 51. 51. ferrosilicat Se le lung trong nuec. Nhfrng Vat lieu can loai be Ce treng lueng rieng nhe, nei trong nuec cen Vat lieu tet Se chim xueng day thung chua. Phueng phap rung ce the duec sir dung de phan tach cac Vat lieu hat nang nhung 1116111. Cet lieu rei xueng tir met mang nghieng, Va chat lueng cua chung duec do bei khoang cach Chung nay len khei be mat. Cac hen da nay len duec lira Chen theo 3 ngan rieng biet, Chung duec dat hep 1y de thu duec nhfrng hat dua Vao kha nang nay len cua Chung. Nhfrng Vien yeu, 1116111, de Ve chi nay len met dean thap cen nhfrng Vien cet lieu 161 nay len cao hen. Qua trinh phan tach thanh phan 1116111 Se loai be nhfrng hat 1116111 yeu. Qua trinh nay kheng loai be nhfrng hat Ce medun dan hei len. Do Vay phueng phap nay can tien hanh Cung Vei phueng phap phan tach cet lieu nang de dam bao loai be het 161 66 661 lieu kém. 3.5. NGUYEN LY VE COT LIEU DE CHE TAO BE TONG ASPHALT 3.5.1. TiNH CHAT CUA COT LIEU CHE TAO BE TONG ASPHALT Anh hueng cua cet lieu den tinh chat Va kha nang chiu luc cua hen hep be teng asphalt la rat len. Cet lieu ly tueng cho hen hep be teng asphalt phai Ce cap phei hep 1y, cueng de, kha nang chiu hao men len Va hinh dang gec Canh. Nhfrng tinh chat khac bao gem de reng thap, be mat Xu xi, kheng bi ban, Va Ce tinh ghet nuec. Bang 3.4 Va 3.5 dua ra met se cac dac tinh chu yeu cua cet lieu dung cho hen hep be teng asphalt. Cap phei, cueng de, de hao men, Va hinh dang cua cet lieu la rat quan treng anh hueng den s1_r 611 dinh cua ket cau. De reng Va dac trung be mat Vat lieu khoang anh hueng 161 1611 661 V61 11161 11611 161 g1116 111111111 V6 116 11161 V61 11611 khoang. C1161 1161 611111 asphalt hay cac san pham cua ne phai dinh chat Vao cet lieu Va deng thei phai bao phu toan be be Inat cet lieu. Neu cet lieu Ce de reng thap Va tren 1111611 chat ket dinh asphalt kheng the dinh Vao cet lieu. Sir dinh bam tre thanh met chi tieu rat quan treng khi 11611 hep be teng bi dat trong mei trueng nuec. Neu cet lieu rat de tham uet, nuec Se canh tranh Vei bitum de ngam Vao be Inat cet lieu Va cet lieu se bi tach ra kheng dinh Vao bitum. Hien tueng nay da duec 11161 Va nc’) duec goi la su bong, trec cua bitum Vei Vat lieu khoang. Bang 3.4. C66 111111 61161 V61 1y’ 6116 11161 66 1661 66 K1161 X B6 hm Be 1166 111611 khi 61111g De. 13611611 Loai dz, ‘ lueng the nmrrc may, % mai dal, Va ‘ tich, men, cham, g/ cm3 % Devan Los Angelet g/ cmz N. m (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Ba magma Granit 2.65 0.3 4.3 38 18 9 Syenit 2.74 0.4 4.1 24 18 14 Diorit 2.92 0.3 3.1 — 18 15 Gabro 2.96 0.3 3.0 18 18 14 Peridotit 3 .31 0.3 4.1 — 15 9 Share—connect. blogspo t. com

×