Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
.fổlđế u `
,ẵM“Ch L ”ẵ‹Ệ7Ỹ7°.ù4“Ệ”u
-TTOCWĨ ”ẨíPồ` 

TÀI LIỆU KHAI THÁC TRÊN MẠNG

BO TÀI CHÍI`IH CONG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHI...
BẨNG_MÃ LOẠI HÌNH 4_
an hành kèm theo Công văn số 2765 fICHQ-GSQL ngày 01 tháng& năm 2015)

Hướng dẫn sử dụng

 
 
 
 
 
...
. tiêuthụnộíđịatừcácn ồnkhácsứdmãA42.
Nhập _khau hàng Sừdụngtrongưườnghợp hàngxuatkhaubiưảlạì gôm I .
xtlất khâu bị tl'ả l...
Sử dụng ưong ưường họp DNCX nhập khẩu nguyên líệu,

  
 

 

nhân nước ngoài

 

 
 
  
  

9 E15 Nhập nguyên liệ...
thue quan đưa vào Việt Nam đê sản xtlat, thi công công
ữìnhs ỦIỰO híện dự thử USĨIỈÔDIỊ
-Tạmnhậptáixuấtdêbả0hành,sửach1Ĩa...
khu kinh tễ của khâu
Hàng nhập khẩu
khác

 
 
  
   
  
   
  
  
 
 

Baoẵm hàng hóa là quà biãt, quà tặng của...
hàng đã Sử dụng trong trường hợp:

công cho thuong
nhânnưóc ngoài

-Hàngnhậpkhẩucliacác loạihĩnhphàinảlạí (gồmtải
xuất đề ...
xuât nguyên liệu gia Sử dụng trong trường hợp cltĩyĩẽn nguyên liệll, vật ttt từ
công tit hợp đồng hợp đồng này sang hợp đồ...
Luu ỷ.- Trưỏng
hợp xuất vào
nộí đìa phải
kllaỉ các chỉ
tíẽu' thông H71
về MVK tại chô
như mã điềm
Ểmh vặn
chuyển báo
thuế ...
G22 Tái xìlât máy móc, Sử dụng trong trường hợp hàng hóa là máy móc, tlliêt bị LW ý.' Doanh
 bị phục vụ dự dã tạm nhập the...
.đomhànghóamangtheongườl

vào thị't1'ường nội địa.

Hàng hóa là quà biu, quà tặng ctis ì chúc, cả nhân ở
Việt Nam gửi cho ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cv 2765 tchq gsql-ma loai hinh vnacc

1,514 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cv 2765 tchq gsql-ma loai hinh vnacc

 1. 1. .fổlđế u ` ,ẵM“Ch L ”ẵ‹Ệ7Ỹ7°.ù4“Ệ”u -TTOCWĨ ”ẨíPồ` TÀI LIỆU KHAI THÁC TRÊN MẠNG BO TÀI CHÍI`IH CONG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHIẨ VI T NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN “D S8ị16.5 /I`CI-IQ-GSQL V/v ưzã loại hình ›‹Is1K trên Hệ thông VNACCS ầ HàNội, ngàyol t tíì' Kính gửi: Cục Hài quan các tílìh, liên tính, thàlìh phố trực thuộc. Tnmg ươn. “Đề thực hiện thống nhất việc ktlaí báo đối Vớí chí tíêu mã l0ạ.í.hình tl'ên Hệ thống VNACCS cũng như mã loại hình k11Í flìực hiện t11ủ tục khai trên tờ khai hái quan giấy khi ttìển kllaí tI1ực.hiện .theo quy định của Luật Hài quan, Nghi-định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chízlh phũ, Thông tư số 38/2015/'I`T-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành Bàng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng (ban hàllh kèm tlìeo công vãn này). ` Yêu cầu Cục Hải quan các tính, liên _t1nh, tlìàrlh phố tI'ực tlĩuộc Tnmg ương chỉ đạo các đơn VÌ ưực thuộc chủ động nghiên cứu, hướng dẫn doalìh ngllìệp lẵẵl-' báo chỉ tiêu "mã loại hình" khí làm tìlủ tục xuất khấu, nhập khầu. Trường hợp có vướng mắc phát sình vượt thẩln quyền, đề nghị tổng hçẫp, báo cáoV về Tổng cục Hải quan (qua Cục Gìáln sát quán lý về hải quan) đc được hướng dẫn./. B/ (Công văn này thay thế công văn số 3283/1`CHQ-GSQL ngày 31/3/2014) Nơi ỉlhận: - Như tI“ên; - các dơn vi dluộc TCHQ (đè tfh);ử - Lưu: VT, GsQL.Cường(3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TÔNG CỤC T ỞNG , ẫ`jz;iìẬ`f ' ơbìu. z Vũ Ngọc Anh _ẶLIĨ ẳμẵ” 74~ŕ// ÐỘCIỘP-Tựđo-H? 'Ơŕ.ì' ẢI QUAN TP. HÀ NỘI
 2. 2. BẨNG_MÃ LOẠI HÌNH 4_ an hành kèm theo Công văn số 2765 fICHQ-GSQL ngày 01 tháng& năm 2015) Hướng dẫn sử dụng Sử dụ_llg trong ữường hợp doaỉlh nghiệp nhập khall 11àIÃ1g hóa đê tiêu dùng, hàng kình doalìh ttnươz1g mại đơn thuan ứleo quy định tại Quyêt định cùa Thù tướng chính phủ về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tgxc hải quan tại c`ta khấu nhập; hàng hóa là nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xtlất hoặc hàng nhập khẩu đầu tư nlíễn dluể, đầu tư nộp thuế do doanh ngllíệp lựa chọn Iàln thủ tục tại của khẩu nhã ; ° sử dụgxg trong trường họp doallh nghiệp n11ập_k1“xau hàng hóa đê tiêu dùng, hàng kính doanh tllương mại đơn thuân; nlzập kình doanh nguyên Iỉệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, S›D‹I‹, DNCX và doanh nglúệp trong khu phi tìluể quan); hàng nhập khầu đầu tIJ uúễn tìluể, đầu tư nộp thuế làm thủ ÍLIC tạí Chí cục Hải quan khác Chi cục Hài quan của khẩu nhâp; doanh nghiệp nội địa nhập ldnh doarlh hàng hóa t`I khu phì thuế quan, DNCX hoặc nhập Idnh doanh tại chỗ. __ Sử dụng trong t1'ườIlg hợp doallh nghiệp chuyên tiêu mụ nội địa có ngjJồn_g_ốc từ tạm Tmờng_hg chĩìễn tiêu dùng (hàng hóa làln ứlủ tI,lc tại Chỉ cục bài quan cửa khầu) Nhập kình doallh sản xtzất (hàng hóa làm thú t1_xc tại Chỉ cục Hải quan khác Cllí cục Hài quan của khẩu) quxên Wu của doaìth nghiệp đầu ttt nước ngoài Sứ dụng n!ã'A4I Chuyễn tiêu thụ nội địa tù Ẹguồn tạm
 3. 3. . tiêuthụnộíđịatừcácn ồnkhácsứdmãA42. Nhập _khau hàng Sừdụngtrongưườnghợp hàngxuatkhaubiưảlạì gôm I . xtlất khâu bị tl'ả lại lại để sỉxa chữa, tái chể, tiêu dzụ nội dịa, dêu hủy hoặc z _ ' xuất sang nước._dzứ.bn:c;ìa;cảg ,loại hình xuất ldnh doanh, "` mlấtsảnphẩm giacôngçaxuẩtsảnphấm sảnxuẩtxuấtkìlầu, xtlất sản phẫm mia DNCX `“ để xử bố theo qzọl định hoặ'c thịøc hiện theo Nhập lánh doanh Sử d1_nlg ừong trư‹lJ'ng hợp doanh ngllỉệp có vôn_đau tì.: của doanh nghiệp nước ngoàì (bao gom DNC)(2 thực hiện nhập ldìâu hàng đầunrnướcngoàí hóa theo quyền)KẫlJẫhập khẩu đe báxt mm tíễp tại Vìệt Nam ^ - uasản t . A42 Chuyen tĩẽu tllụ nộì Sữ dụng trong tường hợp hàng hóa nhập khau thuộc đoi tượng ldlông chịu thuế, miễn thuế, xét miển thuế, hàng hóa dượcânhạnthuểhoặcảpdụngthllểsuấtưuđãỉđặcbíệtsau đó thay đồi đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích miễn thuê, xét nlìễn dlnể, áp dụng thuê suất ưu đãi, ưu đãi đặc E13 tạũ Íẩì sản vl định ctìa DNCX bíệt, hoặc SửdụIIgtrongçt'ưònghợpnhậpkhautạ0tàisáncôđiIlhcúa DNCX (bao gôm cả nhập từnuớc ngoài, tIì'nội‹Ì`_ia hoặc tI`t DNCXkhác.
 4. 4. Sử dụng ưong ưường họp DNCX nhập khẩu nguyên líệu, nhân nước ngoài 9 E15 Nhập nguyên liệu I của DNCX tI`1' nội vật tư đê sản xuất, gia công hàng xuât kltẩu từ nộì địa. đìa 10 E21 Nhập nguyên liệu đ gia Công cho tllưmlg Sử dụng trong trường hợp nllập khau nguyên Iìệu đê gía công cho tlìưong nhân nI_Ớc ngoài. Nguyên liệu thực llìện hợp đổng gia Công có tttê nhập theo chí“t1ính của tltương nhân nước ngoài hoặc tI_I cung Ihìg tI`I nguôn nhập khâu; sử dụng cả ương ưườllg hợp doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho DNCX. 11 1Ĩ`I E31 Saga sản xttất xuât khất: ĐEZ3 Nhập nguyên Iìệu gia côĩìg từ hqp đồng khác chuyên Nhập- nguỵêiì liệu Sử dụng trong trường h nhận nguyên liệu, Vật ttl' tt`I hợp đồng gia công khác chuyen sang theo tlìú tục )Q~IK tại chỗ. Sử dụng -uon trường hợp doanh nghiệp nllập khẩẵ ngtxyên liệu, vật tư đe sản xuất hàng xuất kllẩu. Nguyên liệu, vật hr có tllể nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập tai chỗ tlleo chỉ đính của tllưong nhân nước ng0_Z`1í E33 Nhập nguyên liệu Sử dụng trong ựường hợp nllập nẵuyêẫl liệu, vật tư đưa vào ngoài vào kho bào tlluể kho bảo thuế đê sản xI1ấthẬg xuat khau. E41 Nhập sản ph`ẫm tfìuê sủ dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Natu nhập lại gia công Ở nước G11 Tạm nllập hàng killh Sử dụng hong ttuờllg hợp doanh nglìíệp ĩáu hàng doallh tạm nllập tải hóatlleoloạihỉnhkìnhdoallhtạmnklậptảíxtlât sản phẩm sau đua nguyên liệu, vật tI.l' thuê nước ngoài gia công gom ưưòng hợp doarlh nghiệp nội địa nhận lại sản hâm tlluê DNCX `a oôn áncóthờihạn xtlất G12 Tạnl nŕlập máy móc, tllỉêt bị phục vụ dự Sứ dụng ương hợp; - Doatth nghiệp tÌ1u_f^: mượn máy móc, ttliễt bị, phương tiện tlìí Cốìg, khuôn mâu từ nước nggài hoặc từ các khghì
 5. 5. thue quan đưa vào Việt Nam đê sản xtlat, thi công công ữìnhs ỦIỰO híện dự thử USĨIỈÔDIỊ -Tạmnhậptáixuấtdêbả0hành,sửach1Ĩa; - Tạm nhập tàu biển, máy bay nước ngoài để sửa chữa, bào dư ` =° Việt Nam. Sử dmg tong trường hợp: - Nhập khẩu máy móc thiểt bị do bên thuê gia công cung cấp phục yụ họp dồng gia công; máy móc từ hợp đồng khác chuyên sang; - Tạm nlìập hàng hóa miễn ứluể gồm: hàng tlìaln dụ hội trợ, hiển lãm, giới tilíệu sản phấm; máy móc dmg cụ nghề nghiệp phục vụ hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học và phát triên sảngphẫm, tllí đấu thể thao, biếu diễn Vẫll hóa, biềudiều Văn . ệ khám chữa bệnh. Sử dịmg trong các ưường hợp tạm nhập kệ, giả, thùng, lọ theo phương tiện chửa hàng hóa tiìeo phương thức quay G13 Tạrn nhập mien thuê Tạmnhậpkhac Tải nhập ‹hàng đã tạmxuất Lưu ý: Người Ả'JIaí hài quan thịrc hiện khaí theo hướngdẫn tại Phụ lục II 77tông tư `sổ 38/20I5ỈIT- Sử dụng II'0ng`trường hợp nhập khâu~hàng hóa đã tạm xtmt (xuất ttteo chế dộ tạm) bao gôm trường hợp hàng hóa đã tạm xuất của nhthtg cả nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế; truờng hợp hàng hóa đã tạm xuất là dmg cụ, nBhềD8hìệP›PỀưmÌ8üệDIàmÚệ9tỄmx“ấtCóthờihạỦ cti& cơ‹qnan, tô chức, của ngltờí trườlig hợp hảng‹hóetđã tạm xuất phưong üện=chlÌã'hàng hóa ~theo
 6. 6. khu kinh tễ của khâu Hàng nhập khẩu khác Baoẵm hàng hóa là quà biãt, quà tặng của tổ chức, cả nhân Ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cả nhân Ở nước ngoài; hàng hóa của co quan đại diện ngoại rgiaọ, tồ chức quôc tế tại Việt Nam -và nhlĩxìg ngnlùi làm việc tại các cơ quan, tồ ch'l'c này; hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trọ không hoàn lại; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toáll; hàng hỏa là hàiìh lý cả nhân của người nhập cành gfti tileo vận đml, hàxlg hóa mạng tlloo người ntlập cành vuợt tiêu chuấn nliễn ttxuê (bao gôm hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dãn biến `ới vượt định múc miễn thuế . II. MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU Tên rĩ Hướng dau sữ dụng Xuat kinh doaxlh Sử dụlig tl'ong trường hợp doanh nglìiệp xuat khấu hàng hóa kinh doanh thương mại đơn dtuẫn ra nước ngoài hoặc xllất khẩu vào khu phi tiìuể quan, DNCX tiìeo họp dồng mua bản và trường hợp tllực hiện quyền kinh doallh xuất kilẩu của doanh nghiệp đầu ttt nước ngoài (bao gồm cả quyễn kinh doanh của DNCỈC). LW ý.” Trường hợp hàng hóa xuất khấu là sản phẫm gía công, _SÐK sản phâm của DNCX thì Umi báo theo mã loại hình riêng. B12 Xuẫìt Sau klti đãtạm Sử dụng trong ừưịĩng hợp doatlh nghiệp đã tạm xuat xuat hàng hóa nay quyêt định bản, tặng... hàng hóa này Ở nước ngoải (không tái nhập vê Việt Nam).
 7. 7. hàng đã Sử dụng trong trường hợp: công cho thuong nhânnưóc ngoài -Hàngnhậpkhẩucliacác loạihĩnhphàinảlạí (gồmtải xuất đề trả lại cho khách hàng nước n oài; tái xuất sang nước thử ba hoặc xtlất vào khu pltỉ dzu quan); - Hàng hỏa là nguyên phụ liệu dư dzừa của hợp đồng gia công-xuất nà bên đặt gia công Ò nước ngoải; - Hàng hóa là máy móc, tltíết bi của doanh nghiệp chể lnlẫt, máy móc, tiìỉểt bị duọc miễn thuế Ỉìlalìh lý theo hình tttức bản ra nước n oài. Sử dụng tron trường hợp xuât khâu sản pham clìa DNCX bao gom cả ưưòĩlg hợp xuất ra nước ngoài và xtlẩt vào nội địa. Sứ dụng uong ưường hợp Xlat sản phâm cho đi tác thuê gia công ở nước ngoài. Bao gồm cả mường họp xttất sã-nphẳmtĩẵ cung-ứng nguyên liệu vảĩzườnghợp đøanh nghiệp nội đia .xuẩtưả 0110 .DNCXa doanh nghiệp ưonglthu Lim ý.' Ỉhtờlzg họp xlơẫt vào nội đia phải khaí các chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ nlnt mã điểm Ểưh vận chtọlển bào thĩlểvàchítíẽu bọ số quản lý
 8. 8. xuât nguyên liệu gia Sử dụng trong trường hợp cltĩyĩẽn nguyên liệll, vật ttt từ công tit hợp đồng hợp đồng này sang hợp đồng khác, không bao gồm việc này sallg hợp đồng chuyển thiểt bị, máy móc (tiliểt bị máy móc khai bảo khác theo chể độ tạm, khi chuyển sứ dụrlg G23). E56 Xtlẫt sản ỉằn gia Sử dụng ương ừưòĩlg hợp xuat sản phâm gia công cho công gíao hàng tại đối tấc nước ngoài có chỉ giạo hàng tại Việt Naln, nội dịa bao gôm _cà trường hợp xllât khâu sản phẩĩn gia công chuyên tiêp. MVK tại chô như mã điểm đích vận chuyển bào thgtef' và chỉ tiêu Sô quàn bí nội bộ Lưu ý: Trường hợp nỜyPhàí khaí các chí tiêu thông tin về MVK tại chỗ như mã điểm đích vận chuyền báo thtlể và chí tiêu số quàn bí nội bộ. Lưu ý.' Trường hợp này Phăí khaí các chí tiêu thông tín về ÌŨVK tại chỗ nhít mã điễm đích vận chuyễn bảo thuế và chỉ tiêu số quản nộí bộ.
 9. 9. Luu ỷ.- Trưỏng hợp xuất vào nộí đìa phải kllaỉ các chỉ tíẽu' thông H71 về MVK tại chô như mã điềm Ểmh vặn chuyển báo thuế và chỉ tiêu số quán lý nội bộ. Việt Naln, ìỉtlất sàn phấm sản mlất từ nguyên liệu gửi kho bảo tlìue). E62 Xuat isản phârn sản Sứ dụng trong hường họp: X t sản pham được sản xuất xuất xuất khấu từ nguyên liệu nhập khẩu (bao gồm ưườllg hợp xtlât cho thương nhân nước ngoài vă được chi định giao hàng tại E82 Xuat nguyên liệu, vật tư tlìuê gia công Sủ dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam xuât ngtlyẽn liệu, vật tư thuê nước ngoài gia công. Tnrờug họp xtlẫt khấu máy móc thiết bí ttteo dõi bằng ehế'độ tạm G61. Sử'dụng'Irong tluờng hợp ldli -tái t`hàng kÍnh'd09.uh TNTX`đã tamxnhâp tìteo mã G11 (bao gom hoán đổi xăng dâu tái xuat). ớ nước ngoài Tải xuat hàng ldnh doạnh tạm nhập tái xtlât tltịcc hiện Sứa đổi, bố Slmg thông tin quàn Iihòn ỈWĨX
 10. 10. G22 Tái xìlât máy móc, Sử dụng trong trường hợp hàng hóa là máy móc, tlliêt bị LW ý.' Doanh bị phục vụ dự dã tạm nhập theo mã G12, khi hết thời hạn thuê, kết thúc nghiệp tzz xác áncótltờihạn dựánphảítáixttẩt. " định và klzai thởi hạn IW _ ` giũ' tại Việt ` Nam trên tờ ldíaí hài quan 7'r1tô7Ig họp . gI`‹I han phải _ thtlc hiện sửa đổi, bổ Sung thông tin quàn l'hàn INT?! hàn Dạmnhậ sứd I 1 mã G13. Ị 13 G24 Tái xu kitảc Sứ dụng nong các trường hợp tái xuat nhập kệ, giá, X thùng, lọ theo phưong tiện chứa hàng hóa tileo Ì1 I ' tilức ua Vòn đã -I nh theomãG14. 14 X Tạm xuât hàng hóa Sử dụng trotrlg trưòìlg hợp tạm xuat hàng hó& ra nước Lưu ý: Người ngoài, vào idìu PTQ, tI`I khu P'I`Q ra nước ngoài tileo chế ^ klaai hải quan độ tạm. Bao gồm cả các truờttg hợp hàng hóa tạm xuất thực hiện Hzgi của nh'Ĩng cả nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn theo hướng dân thuế; trường hợp hàng hóa đã tạm xuất là dụng cụ, nghê Ị tại Phụ lục nglnệp, phương tiện làm việctạmxuấtcóthờihancủa mông tt: sô cơ quan, tổ chức, của người xtlất cảnh; trường hợp hàng - 38/2015/7'T- hỏa đã tạm xuất phương tiện chúa àng hóa tlleo phưong BIC tliức ua Vòn khác k, `ả,ti1ùn lọ... . Ị Sủ dịmg trong ưứờng hợplhàng hóa xuat khu titkhu phi : thuế _quan thuộc khu killh tế cửa khẩu ra nước ngoài hoặc, . 15 C22 Hàng đlra ra khu phi thuê guan Lưu ý: Khi nmt vào thị nuỏn
 11. 11. .đomhànghóamangtheongườl vào thị't1'ường nội địa. Hàng hóa là quà biu, quà tặng ctis ì chúc, cả nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cả nhân ờ nước ngoài; hàng hỏa của cơ quan dại diện ngoại gíao, tổ chúc quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại-các cơ quan, tồ chúc này; hàng hóa viện tl'ợ nhân dạo, việt! trợ không hoàn^ lại; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán; hàng hóalàhànhlýcả-nhãucỉlanguờìxuấtcảnhgtìitheovậxz _ Jnlất cành vượt tiếu chuẩĩl miên thuế; hàng hóa mua bản, trao dổi của cư dân biên -'ới vu ' n mức miễn thuế. nồì đia pìláí lclzái chỉ tiêu v` thông`tbt"tín về .FŨVK 'tại' chỏ như mã điêm đích vận chĩqển _báo thuê và chí tiêu Lưu ý: Nguỏí kllaì hái quan thim hiện khgi theo hluŕrlgdân tại Phụ lục II 771ông tựỹ .Sốt 38/2.0I5fÌ'1'ề BTC

×