Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Công văn 2646TCHQ-GSQL của tổng cục hải quan, về việc báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu

510 views

Published on

1/ Đối với loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, trừ hoạt động nhập sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất.
Cơ quan Hải Quan quản lý nguyên vật liệu nhập-xuất – tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế do doanh nghiệp nộp.
2/ Trường hợp doanh nghiệp thực hiện loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế nhập khẩu cho nguyên liệu, vật tư chưa phải kê khai nộp thuế GTGT cho số nguyên vật liệu còn tồn kho hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu theo qui định tại Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 18b công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài Chính.
>Công văn 18195/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38: http://haiquan.info/cong-van-18195btc-tchq-huong-dan-xu%CC%89-ly-vuong-mac-thong-tu-38/<

Published in: Law
  • Be the first to comment

×