Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ...
2. Cục Giám sát quản lý về Hải quan phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải
quan cấp mã theo chức năng, ...
STT Mã cũ Mã mới Tên rút gọn
Tên doanh
nghiệp
Địa chỉ
Ghi chú
Địa
điểm
Thuê
kho
1 01DDC07 01DDEA0 KHO FEDEX Công ty...
8 01DDC05 01DDEC3 KHO HOP
NHAT
Công ty Cổ
phần Hợp Nhất
Quốc tế
x
9 01DDC12 01DDEC4 LOGISTICS
CPN BD HN
Công ty Cổ
ph...
19 01DDC25 01DDECE CT
INTERSERCO
MYDINH
Công ty
INTERSERCO
Mỹ Đình
x
… …
24 02DSC05 02DSED1 KHO DHL Công ty
TNHH Chuyển
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CÔNG VĂN 374/TCHQ-GSQL NĂM 2020 VỀ CẤP MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO CHO CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT NHANH THUÊ KHO TẠI ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẬP TRUNG DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

72 views

Published on

CÔNG VĂN 374/TCHQ-GSQL NĂM 2020 VỀ CẤP MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO CHO CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT NHANH THUÊ KHO TẠI ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẬP TRUNG DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CÔNG VĂN 374/TCHQ-GSQL NĂM 2020 VỀ CẤP MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO CHO CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT NHANH THUÊ KHO TẠI ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẬP TRUNG DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

  1. 1. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/TCHQ-GSQL V/v cấp mã địađiểm lưu kho cho các DN bưu chính, CPN thuê kho tại địađiểm tậpkết, kiểm tra, giám sát tập trung Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố Để đảm bảo thực hiện thống nhất việc cấp mã địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh và mã địa điểm lưu kho của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh tại các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: I. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã tiến hành cấp lại toàn bộ mã địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh và mã địa điểm thuê kho của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh tại các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh theo Phụ lục đính kèm. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo cho các doanh nghiệp có liên quan thực hiện khai báo theo mã địa điểm mới kể từ ngày 01/02/2020. Các mã địa điểm cũ của các doanh nghiệp nêu trên được duy trì trên Hệ thống trong vòng 03 tháng kể từ ngày mã mới có hiệu lực để xử lý đối với các trường hợp sửa đổi hoặc phát sinh. Sau thời gian đó, các mã địa điểm cũ sẽ bị khóa trên Hệ thống. II. Qua rà soát, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc cấp mã địa điểm lưu kho cho các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh thực hiện chưa thống nhất. Vì vậy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau: 1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh có văn bản đề nghị cấp mã thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh kèm hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để xem xét, giải quyết: a) Nội dung đề nghị cấp mã cần có các thông tin sau: - Địa chỉ đầy đủ, cụ thể để xác định địa điểm kho của doanh nghiệp. - Kho đề nghị cấp mã nằm trong địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh nào? b) Hồ sơ gửi kèm gồm: Sơ đồ thể hiện vị trí kho thuê tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung và Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho.
  2. 2. 2. Cục Giám sát quản lý về Hải quan phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan cấp mã theo chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở mã được cấp, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo mã địa điểm nếu đáp ứng đủ các điều kiện và giao Cục Hải quan địa phương quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung có doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh thuê kho thực hiện kiểm tra thực tế địa điểm của Công ty, chịu trách nhiệm đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, gồm các nội dung sau: (i) Vị trí thuê kho có nằm trong địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung không? Hợp đồng thuê kho? (ii) Hệ thống phần mềm của doanh nghiệp: các điều kiện về quản lý hàng hóa, sao lưu, nối mạng, kết nối với cơ quan hải quan (theo đúng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 36 Nghị định 68/2016/NĐ-CP). (iii) Hệ thống camera giám sát: mô tả cụ thể số lượng, vị trí lắp đặt, khả năng quan sát tất cả các vị trí lưu ý đến việc quan sát vị trí cửa ra/vào; năng lực lưu trữ hình ảnh của hệ thống, khả năng kết nối với cơ quan hải quan (tại văn phòng Chi cục Hải quan quản lý và cơ quan Tổng cục); (iv) Các điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, nơi khai thác hàng hóa, kiểm tra hàng hóa có đảm bảo được các điều kiện thực hiện thủ tục hải quan theo quy định không? 3. Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản cho phép doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh hoạt động theo mã địa điểm đã được cấp sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý). Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòngTC (để biết); - Lưu: VT, GSQL (03b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Mai Xuân Thành PHỤ LỤC DANH SÁCH MÃ ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẬP TRUNG ĐỐI VỚI HÀNG BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ MÃ ĐỊA ĐIỂM THUÊ KHO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT NHANH TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM (Ban hành kèm theo Công văn số: 374/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)
  3. 3. STT Mã cũ Mã mới Tên rút gọn Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú Địa điểm Thuê kho 1 01DDC07 01DDEA0 KHO FEDEX Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Bình Xử Đồng Lều, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội x 2 01DDC23 01DDEA1 CN HN CT CPN SAIGON Chi nhánh Công ty CP chuyển phát nhanh hàng hóa Sài Gòn tại Hà Nội Xử Đồng Lều, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội x 3 01DDC08 01DDEB0 KHO LIEN TINH Trung tâm Khai thác Bưu chính quốc tế, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội Trung tâm Khai thác Bưu chính quốc tế, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội x 4 01DDC22 01DDED0 CTY CP DV HK BAC NAM Công ty CP dịch vụ hàng không Bắc Nam Ô đất số 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội x 5 01DDC19 01DDEC0 KHO ALSW Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội x 6 01DDC03 01DDEC1 KHO DHL Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL- VNPT x 7 01DDC04 01DDEC2 KHO EMS Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần x
  4. 4. 8 01DDC05 01DDEC3 KHO HOP NHAT Công ty Cổ phần Hợp Nhất Quốc tế x 9 01DDC12 01DDEC4 LOGISTICS CPN BD HN Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu Điện x 10 01DDC13 01DDEC5 CTY CPN S1 EXPRESS Công ty TNHH CPN S1 Express x 11 01DDC14 01DDEC6 CT BUU CHINH VIETTEL Công ty CP Bưu chính Viettel x 12 01DDC15 01DDEC7 CTY CHUYEN PHAT NHANH Công ty CP tiếp vận thế giới chuyển phát nhanh x 13 01DDC16 01DDEC8 CTY CP CN THAN TOC Công ty cổ phần công nghệ Thần Tốc x 14 01DDC17 01DDEC9 CTY SG SAGAWA VN Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Hà Nội x 15 01DDC18 01DDECA CTY VT TM QUANG VINH Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Vinh x 16 01DDC20 01DDECB CTY CP UPS VIET NAM Công ty CP UPS Việt Nam x 17 01DDC21 01DDECC TNT EXPR WORLDWIDE Công ty TNHH TNT Express Worldwide x 18 01DDC24 01DDECD CTY JETLINK VIET NAM Công ty TP Jetlink Việt Nam x
  5. 5. 19 01DDC25 01DDECE CT INTERSERCO MYDINH Công ty INTERSERCO Mỹ Đình x … … 24 02DSC05 02DSED1 KHO DHL Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL- VNPT x 25 02DSC06 02DSED2 KHO UPS Công ty CP UPS Việt Nam x 26 02DSC10 02DSED3 KHO HOP NHAT Công ty CP Chuyển phát nhanh Quốc tế Hợp Nhất x 27 02DSC11 02DSED4 CTY SG SAGAWA VN Công ty SG Sagawa Việt Nam x 28 02DSC12 02DSED5 CTY CP CPN SAI GON Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Sài Gòn - TECS x 29 02DSC13 02DSED6 CTY TC LIEN KET VIET Công ty TNHH Toàn Cầu Liên Kết Việt (Vietlink Global) x 30 02DSC14 02DSED7 CTY CP CN THAN TOC Công ty Cổ phần công nghệ Thần Tốc x 31 34NGC88 34NGEA0 TONG CTY BUU DIEN VN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam LÔ U1-U3, đường số 7B, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng x

×