De an 30 don gian hoa thu tuc hanh chinh

4,221 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De an 30 don gian hoa thu tuc hanh chinh

  1. 1. Thñ t−íng chÝnh phñ _________ céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 30/Q§-TTg _____________________________________________ Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 01n¨m 2007 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 _______________________ thñ t−íng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt Ch−¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n−íc giai ®o¹n 2001 - 2010; Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, quyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010. §iÒu 2. Giao V¨n phßng ChÝnh phñ chñ tr×, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án này.
  2. 2. 2 §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Bé tr−ëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ, c¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Ủy ban nhân dân c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (10b). Hoà 330 bản. THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng – Đã ký

×