Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.other acquired heart disease

385 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

4.other acquired heart disease

 1. 1. 6/19/2013 1 CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH BEÄNH TIM MAÉC PHAÛI KHAÙC BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG BS.NGUYEÃN QUANG TROÏNG
 2. 2. 6/19/2013 2 DAØN BAØI Beänh ñoäng maïch chuû. Beänh tim do cao huyeát aùp. Phình ÑMC. Hoäi chöùng Marfan. Beänh Takayasu. Beänh cô tim. Beänh cô tim giaõn nôû. Beänh cô tim phì ñaïi. Beänh cô tim haïn cheá.
 3. 3. 6/19/2013 3 DAØN BAØI Nhoài maùu cô tim vaø caùc bieán chöùng. Thieáu maùu cô tim. Nhoài maùu cô tim. Caùc bieán chöùng cuûa Nhoài maùu cô tim: Thoâng lieân thaát. Hoäi chöùng Dressler. Phình thaát. Ñöùt nhuù cô.
 4. 4. 6/19/2013 4 DAØN BAØI Beänh maøng tim. Traøn dòch maøng tim. Vieâm maøng tim co thaét. Nang maøng tim. Môõ ngoaøi maøng tim.
 5. 5. 6/19/2013 5 BEÄNH TIM DO CAO HUYEÁT AÙP Thaát (T) daøy ñoàng taâm Bôø (T) baøu sau ñoù bôø (T) traûi daøi,moûm tim nhö chuùc xuoáng döôùi voøm hoaønh (T). ÑMC leân cong qua (P) vaø bung roäng (>6cm)(Deùroulement aortique). Chaån ñoaùn phaân bieät:Heïp van ÑMC vaø Xô vöõa ñoäng maïch ôû ngöôøi giaø.
 6. 6. 6/19/2013 6 BEÄNH TIM DO CAO HUYEÁT AÙP ÑMC coù theå ñoùng voâi. Tuaàn hoaøn phoåi bình thöôøng. Khi coù Suy tim coù Taùi phaân phoái tuaàn hoaøn phoåi,Phuø phoåi caáp.
 7. 7. 6/19/2013 7 BEÄNH TIM DO CAO HUYEÁT AÙP DEROULEMENT AORTIQUE (a>6cm)
 8. 8. 6/19/2013 8 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ ÑMC ñöôïc chia ra ÑMC ngöïc vaø ÑMC buïng: ÑMC ngöïc goàm ÑMC leân,Quai ÑMC vaø ÑMC xuoáng. ÑMC buïng goàm ÑMC treân thaän vaø ÑMC döôùi thaän. Bình thöôøng khaåu kính ÑMC leân lôùn nhaát:3,3cm.
 9. 9. 6/19/2013 9 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ Ñöôïc xem laø phình ÑMC khi ñöôøng kính ÑMC>4cm;hình thoi, troøn,baùn nguyeät. Ñoaïn leân:Giang mai,Xô vöõa ñoäng maïch, Hoäi chöùng Marfan. Ñoaïn ngang:Xô vöõa ñoäng maïch,Chaán thöông. Ñoaïn xuoáng:Xô vöõa ñoäng maïch.
 10. 10. 6/19/2013 10 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ -Vaùch ñoäng maïch chuû goàm 3 lôùp: I intima,M media,A adventitia. -Khi lôùp Intima bò raùch,maùu seõ traøn vaøo lôùp Media ñeå taïo thaønh loøng giaû (false lumen). -Treân X quang quy öôùc,neáu coù ñoùng voâi quai ÑMC,thì Daáu hieäu Calcium (Calcium sign) gôïi yù ñeán Phình ÑMC boùc taùch (khoaûng caùch töø lôùp Intima ñoùng voâi ñeán bôø ngoaøi quai ÑMC >10mm).
 11. 11. 6/19/2013 11 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ
 12. 12. 6/19/2013 12 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION DeBakey:type I,II,III. STANFORD: -Type A:Type I+Type II. -Type B:Type III.
 13. 13. 6/19/2013 13 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ MECHANISMS OF AORTIC REGURGITATION IN PROXIMAL AORTIC DISSECTION
 14. 14. 6/19/2013 14 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC ANEURYSM
 15. 15. 6/19/2013 15 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC ANEURYSM
 16. 16. 6/19/2013 16 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ ASCENDING AORTIC ANEURYSM
 17. 17. 6/19/2013 17 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ -Saccular mass in the right mediastinum (large arrows). -Curvilinear calcification (small arrow). -The trachea is displaced posteriorly (double black arrows). -Curvilinear calcification (small arrow). SACCULAR ANEURYSM OF ASCENDING AORTA
 18. 18. 6/19/2013 18 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ -The ascending aorta (large arrow). -The trachea is displaced to the right side. -A streak of calcium (small arrows) in the intima denotes a thin aortic wall. FUSIFORM ANEURYSM OF THE ENTIRE THORACIC AORTA
 19. 19. 6/19/2013 19 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ -The lucency representing the intima flap (arrows) extends from the aortic root around the arch. -The false lumen is less dense than the true lumen. -Aortic regurgitation. AORTIC DISSECTION
 20. 20. 6/19/2013 20 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ -The intima flap (arrows) extending from the aortic root distally into the abdomen. -Communication between the false lumen and the true lumen (curved arrow). AORTIC DISSECTION
 21. 21. 6/19/2013 21 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION:T:true lumen,F:false lumen,I:intimal flap,LV:contrast in the LV Aortic insufficiency.
 22. 22. 6/19/2013 22 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ Lobular mass density (arrows) on the left side of the heart. LAO FUSIFORM ANEURYSM OF DESCENDING AORTA
 23. 23. 6/19/2013 23 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ ANEURYSM OF ABDOMINAL AORTA: EXTENSIVE CALCIFICATION
 24. 24. 6/19/2013 24 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ 3 YEARS PRIOR: Normal appearing aorta. Enlargement of the aortic knob (arrow). AORTIC DISSECTION
 25. 25. 6/19/2013 25 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ Enlarged, elongated, tortuous, descending aorta. TWO WEEKS LATER -Increase in the width of the descending aorta (large arrows). -Left pleural effusion (small arrows). DISSECTING ANEURYSM
 26. 26. 6/19/2013 26 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ ASYMPTOMATIC FIVE DAYS LATER:Left hemothorax,the aortic outline has been obliterated by the blood RUPTURE OF AORTIC ANEURYSM
 27. 27. 6/19/2013 27 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ A:left hilar mass (arrow). B:mass adjacent to the proximal descending aorta (arrow). SACCULAR ANEURYSM
 28. 28. 6/19/2013 28 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ TRUE CHANNEL:small arrows. FALSE CHANNEL:double-headed arrows). DISSECTING ANEURYSM
 29. 29. 6/19/2013 29 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ A tumor or an aneurysm? Opacification of the aorta KINGKING OF AORTA
 30. 30. 6/19/2013 30 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ A:Dilated aortic arch. T:Displaced trachea. B:Compressed left main bronchus. -All four cardiac chambers are dilated. AORTIC ANEURYSM / IDIOPATHIC DILATED CARDIOMYOPATHY
 31. 31. 6/19/2013 31 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ
 32. 32. 6/19/2013 32 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ FALSE ANEURYSM: The intima and media are penetrated.False aneurysm typically has a narrow neck. (TRUE ANEURYSM: contain all three layers).
 33. 33. 6/19/2013 33 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ FALSE ANEURYSM: narrow neck.
 34. 34. 6/19/2013 34 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ -False aneurysm in the region of the ligamentum arteriosum. -The patient was involved in an automobile accident 3 months previously. TRAUMATIC AORTIC ANEURYSM
 35. 35. 6/19/2013 35 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ 18-year-old involved in motorcycle accident. -Widening of the mediastinum.
 36. 36. 6/19/2013 36 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ RUPTURE OF THE AORTA WITH FALSE ANEURYSM.
 37. 37. 6/19/2013 37 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION
 38. 38. 6/19/2013 38 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION:T true lumen,F:false lumen,I:intima flap.
 39. 39. 6/19/2013 39 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION:AV:aortic valve,T true lumen,F:false lumen,I:intima flap.
 40. 40. 6/19/2013 40 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ
 41. 41. 6/19/2013 41 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ
 42. 42. 6/19/2013 42 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ
 43. 43. 6/19/2013 43 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ
 44. 44. 6/19/2013 44 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ MRI-INFRARENAL ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM
 45. 45. 6/19/2013 45 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ As.Aorta PA True lumen False lumen Thrombosis
 46. 46. 6/19/2013 46 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ PENETRATING AORTIC ATHEROSCLEROTIC ULCER -Arrow:subintimal hematoma. -Arrowhead:displaced intimal calcification.
 47. 47. DẤU HIỆU MẢNG VÔI (CALCIUM SIGN) Mảng vữa xơ của ĐMC nằm ở lớp áo trong, nếu vôi hoá ta sẽ thấy. Khi bị phình ĐMC bóc tách, máu len vào lớp áo giữa, làm gia tăng khoảng cách giữa lớp intima và adventitia. Nghĩ đến phình ĐMC bóc tách khi khoảng cách từ mảng vôi hoá đến bờ ngoài quai ĐMC > 10 mm.
 48. 48. 6/19/2013 49 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION -Arrows:displaced intimal calcification. -Small bilateral pleural effusions. -Mild bibasilar atelectasis.
 49. 49. 6/19/2013 50 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ
 50. 50. 6/19/2013 51 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ
 51. 51. 6/19/2013 52 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION -Arrows:intimal flap. -Small bilateral pleural effusions. -V:SVC.
 52. 52. 6/19/2013 53 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION -t:true lumen. -f:false lumen.
 53. 53. 6/19/2013 54 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION WITH LEFT RENAL ISCHEMIA -Arrow:intimal flap. -K:ischemia of the posterior aspect of the left kidney.
 54. 54. 6/19/2013 55 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ RUPTURED AORTIC DISSECTION -Arrowheads:intimal flap. -Arrow:nasogastric tube. -Hemorrhage infiltrates the soft tissues around the descending aorta.
 55. 55. 6/19/2013 56 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ MSCT-AORTIC DISSECTION
 56. 56. 6/19/2013 57 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ MSCT-AORTIC DISSECTION (3D-surface display)
 57. 57. 6/19/2013 58 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC ANEURYSM
 58. 58. 6/19/2013 59 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ Click here for movie
 59. 59. 6/19/2013 60 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ CT MRI
 60. 60. 6/19/2013 61 MRA AORTIC DISSECTION
 61. 61. 6/19/2013 62 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION
 62. 62. 6/19/2013 63 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC ANEURYSM Thrombosis in the aortic aneurysm
 63. 63. 6/19/2013 64 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ The fusiform aneurysm in the ascending aorta does not involve the aortic root. LUETIC ANEURYSM
 64. 64. 6/19/2013 65 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ CALCIFICATION IN THE ASCENDING AORTA – SYPHILITIC AORTITIS
 65. 65. 6/19/2013 66 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ LUETIC AORTITIS -“Egg-shell” calcification extends from the aortic annulus through the entire thoracic aorta. -Calcification of the ascending aorta is also seen in pure atherosclerosis and,rarely,in Takayasu’s arteritis.
 66. 66. 6/19/2013 67 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ Ascending aortic aneurysm with stenotic bicuspid aortic valve (arrows) is domed in this systolic frame REITER’S SYNDROME
 67. 67. 6/19/2013 68 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ Erosion of the vertebral bodies due to pulsations of an aneurysm. Aortography reveals the saccular aneurysm (arrows). Note:bulging of the intervertebral cartilage (which resists erosion).
 68. 68. 55 yo male patient with abdominal pain and back pain
 69. 69. Ultrasound examinaton: Presence of “Ying Yan sign”: Aortic aneurysm
 70. 70. 6/19/2013 72 HOÄI CHÖÙNG MARFAN Beänh lyù cuûa moâ lieân keát do thieáu huït fibrillin coù yeáu toá gia ñình (chromosome 15q15-21). Aûnh höôûng leân heä tim-maïch,heä xöông vaø maét.Vôùi heä tim-maïch,toån thöông xaûy ra >50% ngöôøi lôùn bò Hoäi chöùng Marfan.
 71. 71. 6/19/2013 73 HOÄI CHÖÙNG MARFAN Söï thoaùi hoùa cuûa lôùp Media daãn tôùi giaõn voøng van ÑMC vaø ÑMC leân.Tieáp ñeán laø hôû van ÑMC Suy thaát (T). Boùc taùch ÑMC laø bieán chöùng thöôøng gaëp vaø thöôøng laø nguyeân nhaân gaây töû vong. Hôû van 2 laù thöôøng gaëp ôû treû em do coät cô dö thöøa Sa van 2 laù.
 72. 72. 6/19/2013 74 HOÄI CHÖÙNG MARFAN ECTOPIA LENTIS THUMB SIGN
 73. 73. 6/19/2013 75 HOÄI CHÖÙNG MARFAN LONG EXTREMITIES AND DIGITS,TALL STATURE AND PECTUS CARINATUM
 74. 74. 6/19/2013 76 HOÄI CHÖÙNG MARFAN -The aneurysm involves both the sinuses of Valsalva and the proximal half of the ascending aorta. -Aortic regurgitation. ANNULOAORTIC ECTASIA
 75. 75. 6/19/2013 77 HOÄI CHÖÙNG MARFAN -The aneurysm involves both the sinuses of Valsalva and the proximal half of the ascending aorta. -Aortic regurgitation. ANNULOAORTIC ECTASIA
 76. 76. 6/19/2013 78 HOÄI CHÖÙNG MARFAN ASCENDING AORTIC ANEURYSM
 77. 77. 6/19/2013 79 HOÄI CHÖÙNG MARFAN ASCENDING AORTIC ANEURYSM
 78. 78. 6/19/2013 80 HOÄI CHÖÙNG MARFAN A:aortic aneurysm of ascending aorta. Arrows:smaller aneurysm of descending aorta. MARFAN’S SYNDROME
 79. 79. 6/19/2013 81 HOÄI CHÖÙNG MARFAN SPIN-ECHO MRI: Dilated ascending aorta (5cm). A 26-year-old woman with MARFAN’S SYNDROME
 80. 80. 6/19/2013 82 BEÄNH TAKAYASU Vieâm ñoäng maïch Takayasu laø moät beänh vieâm maïn tính maø nguyeân nhaân chöa roõ,laøm toån thöông ÑMC vaø caùc nhaùnh ñoäng maïch lôùn. Beänh ñöôïc moâ taû laàn ñaàu tieân bôûi moät nhaø Nhaõn khoa ngöôøi Nhaät:Takayasu vaøo naêm 1908.
 81. 81. 6/19/2013 83 BEÄNH TAKAYASU Thöôøng gaëp ôû ngöôøi treû <40 tuoåi, Nöõ/Nam=8/1. Beänh laøm taêng saûn lôùp Intima,thoaùi hoùa lôùp Media vaø xô hoùa lôùp Adventitia Haäu quaû laø laøm heïp loøng ñoaïn ñoäng maïch bò toån thöông 85% soá cas,laøm giaõn loøng ñoäng maïch 2% soá cas vaø vöøa heïp vöøa giaõn chieám 13% soá cas.
 82. 82. 6/19/2013 84 BEÄNH TAKAYASU
 83. 83. 6/19/2013 85 BEÄNH TAKAYASU THORACIC AORTOGRAM:No direct filling of any of the major arteries arising from the aorta except the coronary arteries. Delayed film (right):collateral channels faintly fill the carotid and vertebral systems.
 84. 84. 6/19/2013 86 BEÄNH TAKAYASU -Clinical features of coarctation. -”rat-tail” angiographic appearance of the descending aorta.
 85. 85. 6/19/2013 87 BEÄNH TAKAYASU Stenosis in a long segment of the aorta (thoracoabdominal) extending across the aortic hiatus of the diaphragm.
 86. 86. 6/19/2013 88 BEÄNH TAKAYASU
 87. 87. 6/19/2013 89 BEÄNH TAKAYASU -Ascending aortic aneurysm. -Stenosis of the proximal left common carotid artery (arrowheads) and left subclavian artery (open arrowheads).
 88. 88. 6/19/2013 90 BEÄNH TAKAYASU Extensive thin-line calcification associated with a diffusely dilated aorta in a 30-year-old woman. TAKAYASU’S ARTERITIS
 89. 89. 6/19/2013 91 BEÄNH CÔ TIM ÑAÏI CÖÔNG Nguyeân nhaân: Theå tieân phaùt:Chöa roõ. Theå thöù phaùt:Ngoä ñoäc,Nhieãm truøng, Bieán döôõng.
 90. 90. 6/19/2013 92 BEÄNH CÔ TIM ÑAÏI CÖÔNG Phaân loaïi: Beänh cô tim giaõn nôû (Dilated cardiomyopathy). Beänh cô tim phì ñaïi (Hypertrophic obstructive cardiomyopathy). Beänh cô tim haïn cheá (Restrictive cardiomyopathy).
 91. 91. 6/19/2013 93 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM GIAÕN NÔÛ Coøn goïi laø Beänh cô tim sung huyeát. Nguyeân nhaân:Phaàn lôùn khoâng tìm ra nguyeân nhaân. Di truyeàn:6,5%. Dinh döôõng:Thieáu Vitamin B1. Nghieän röôïu,Thuoác (Adriamycine). Nhieãm truøng (Vi khuaån,virus). Beänh collagen maïch maùu. Sau sanh…
 92. 92. 6/19/2013 94 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM GIAÕN NÔÛ Laâm saøng:Thöôøng thaàm laëng vaø töø töø. Khôûi ñaàu thöôøng laø Suy tim. Coù töøng ñôït Nhoài maùu phoåi. Coù khi loaïn nhòp. Coù theå ñoät töû.
 93. 93. 6/19/2013 95 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM GIAÕN NÔÛ X quang: Giaõn nôû caùc buoàng tim+Co boùp keùm Tim to hình baàu,deã laàm vôùi Traøn dòch maøng tim,Beänh Ebstein. Hôû van 2 laù,Hôû van 3 laù. Taùi phaân phoái tuaàn hoaøn phoåi.
 94. 94. 6/19/2013 96 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM GIAÕN NÔÛ Sieâu aâm: Giaõn roäng caùc buoàng tim. EF giaûm roõ. Thöôøng coù spontaneous contrast (“smoke”) trong buoàng Thaát (T),coù theå thaáy Huyeát khoái trong Thaát (T). Hôû van 2 laù,3 laù.
 95. 95. 6/19/2013 97 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM GIAÕN NÔÛ
 96. 96. 6/19/2013 98 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM GIAÕN NÔÛ
 97. 97. 6/19/2013 99 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM GIAÕN NÔÛ -Enlarged all chambers. -Redistribution. -Slight pulmonary edema. -Small right pleural effusion. AFTER FULL TREATMENT -Normal heart size. -Normal pulmonary vasculature.
 98. 98. 6/19/2013 100 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI Ñaëc ñieåm laø phì ñaïi khoâng ñoái xöùng Thaát (T) (Vaùch lieân thaát daøy hôn thaønh sau thaát (T)) vaø buoàng tim khoâng giaõn. Nguyeân nhaân: Di truyeàn:50%. Taêng Catecholamin. Roái loaïn chuyeån hoùa Calci.
 99. 99. 6/19/2013 101 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI Cô cheá: Thaønh thaát daøy do phì ñaïi caùc teá baøo cô tim Caûn trôû söï höùng ñaày maùu. Do söï daøy khoâng caân ñoái cuûa vaùch lieân thaát Ngheõn buoàng toáng Thaát(T). Do coät cô bò dòch chuyeån ra tröôùc Chuyeån ñoäng ra tröôùc cuûa van 2 laù trong thì taâm thu Hôû van 2 laù.
 100. 100. 6/19/2013 102 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI Laâm saøng: Khoù thôû do RLCN taâm tröông Thaát (T). Côn ñau thaét ngöïc:Thieáu maùu cô tim do taêng khoái löôïng cô tim. Ngaát khi gaéng söùc:do loaïn nhòp,coù theå ñoät töû.
 101. 101. 6/19/2013 103 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI X quang: Tim to ít hoaëc vöøa. Neáu coù Hôû van 2 laù thì Nhó (T) to. Angiography:Loøng tim nhoû,hôû van 2 laù. Chaån ñoaùn phaân bieät: Heïp van ÑMC (Beänh cô tim phì ñaïi khoâng coù phình ÑMC leân). Hieän nay chaån ñoaùn nhôø Sieâu aâm,MRI.
 102. 102. 6/19/2013 104 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI Sieâu aâm: ASH (+):Asymmetric septal hypertrophy. (Duøng TM mode ño ôû thì taâm tröông: IVS/LVPW≥1,3). SAM (+):Systolic anterior motion of MV. Ngheõn buoàng toáng Thaát (T)(△P thay ñoåi moãi ngaøy). Hôû 2 laù vôùi ñoä naëng thay ñoåi moãi ngaøy.
 103. 103. 6/19/2013 105 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI
 104. 104. 6/19/2013 106 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI
 105. 105. 6/19/2013 107 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI
 106. 106. 6/19/2013 108 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI Extreme left ventricular hypertrophy
 107. 107. 6/19/2013 109 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI End-diastolic RAO left ventriculogram Normal size and shape of the left ventricle. End-systolic RAO left ventriculogram Small left ventricular cavity with mild mitral regurgitation.Increased distance between the ventricular cavity and the coronary arteries Myocardium becomes thickened in systole HCM (Hypertrophic cardiomyopathy).
 108. 108. 6/19/2013 110 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI
 109. 109. 6/19/2013 111 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI
 110. 110. 6/19/2013 112 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI Asymmetric septal thickening (23mm) and a small left ventricular cavity.
 111. 111. 6/19/2013 113 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI End-diastolic magnetic resonance angiogram Asymmetric hypertrophy with septal thickening (S). End-systolic magnetic resonance angiogram Myocardial thickening that affects the entire myocardium.
 112. 112. 6/19/2013 114 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI Oblique cine MRA (outfow 2- chamber view) Prolapse (arrow) of the posterior mitral leaflet in early systole. Oblique cine MRA (outfow 2- chamber view) Prolapse of the posterior mitral leaflet with a small signal intensity loss due to regurgitation (arrow) HCM.
 113. 113. 6/19/2013 115 MRA NORMAL HEART
 114. 114. 6/19/2013 116 MRA NORMAL HEART
 115. 115. 6/19/2013 117 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY Myocardial hypertrophy
 116. 116. 6/19/2013 118 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY Myocardial hypertrophy
 117. 117. 6/19/2013 119 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ Coøn goïi laø Beänh cô tim thaâm nhieãm,ñaëc tröng bôûi baát thöôøng chöùc naêng taâm tröông(Taêng ñoä cöùng vaùch tim Haïn cheá ñoå ñaày thaát),trong khi chöùc naêng taâm thu bình thöôøng hoaëc chæ giaûm nheï. Bieåu hieän laâm saøng gioáng nhö Vieâm maøng tim co thaét maïn tính.
 118. 118. 6/19/2013 120 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ Nguyeân nhaân: Amyloidosis. Sarcoidosis. Hemochromatosis. Loeffler’s eosinophilic endocarditis. Infiltration leuceùmique. Fibrose endomyocardique.
 119. 119. 6/19/2013 121 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ
 120. 120. 6/19/2013 122 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ Trong ñoù hay gaëp nhaát laø Amyloidosis. Do laéng ñoïng moät protein baát thöôøng ôû nhieàu moâ,cô quan. Thaâm nhieãm laøm daøy taát caû caùc thaønh phaàn cuûa tim:cô,vaùch,van Hôû taát caû caùc van tim. TDMT töø ít ñeán vöøa. 20% beänh nhaân cheát vì Suy tim.
 121. 121. 6/19/2013 123 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ -Amyloid infiltration in the ventricular septum,left ventricular free wall and apex (arrows). -Enlarged atria.
 122. 122. 6/19/2013 124 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ Laâm saøng: Beänh lyù hieám. Meät khi gaéng söùc. Phuø chi. Suy tim. X quang: Tim to ít. Taêng aùp TM phoåi. ÑM phoåi (P) & (T) to ít.
 123. 123. 6/19/2013 125 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ Sieâu aâm: Daøy ñoái xöùng Thaát (T). Thaønh sau Thaát (T) vaø vaùch lieân thaát coù hoài aâm laám taám (ground-glass). Hôû van 2 laù,3 laù naëng hôn Hôû van ÑMC,ÑMP. TDMT (+) (++).
 124. 124. 6/19/2013 126 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ Chaån ñoaùn phaân bieät: Heïp TM phoåi. Myxome nhó (T). Vieâm maøng ngoaøi tim co thaét. Chaån ñoaùn xaùc ñònh:Giaûi phaãu beänh.
 125. 125. 6/19/2013 127 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ
 126. 126. 6/19/2013 128 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ -Thickening of the LV due to infiltration. -Thickening of the valves and biatrial enlargement.
 127. 127. 6/19/2013 129 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM HAÏN CHEÁ SPIN-ECHO MRI: -Variable high density signal within the myocardium. -Dilated right atrium (closed curved arrow). -Enlarged IVC (open curved arrow). -IVS has an abnormal contour (straight arrow) High right ventricular pressures. RESTRICTIVE CARDIOMYOPATHY (AMYLOID CARDIOMYOPATHY).
 128. 128. 6/19/2013 130 LEFT VENTRICULAR ABNORMALITIES IN THE CARDIOMYOPATHIES DILATED RESTRICTIVE HYPERTROPHIC 1.LV cavity size 2.Free wall thickness 3.Mitral regurgitation 4.Wall motion 5.Mural thrombi 6.Systolic function 7.Diastolic function 8.Ejection fraction 9.Cardiac output -Increased -Slightly increased, normal,or decreased -Mild to moderate -Global hypokinesis -Frequently -Decreased -Normal -Decreased -Decreased -Normal to increased -Slightly to moderately increased -Variable -Normal to decreased -Occasionally -Normal -Decreased -Normal to decreased -Normal to decreased -Normal to decreased -Septal to free wall ratio > 1.3 -Obstruction(-):none to mild Obstruction(+):mild to severe -Hyperkinetic -None -Normal to increased -Normal to decreased -Normal to increased -Decreased,normal,or increased
 129. 129. 6/19/2013 131 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM Goïi laø Thieáu maùu cuïc boä cô tim hay Suy ñoäng maïch vaønh maïn khi cô tim khoâng ñöôïc töôùi maùu ñaày ñuû do beänh lyù cuûa ñoäng maïch vaønh. Coù nhieàu nguyeân nhaân,nhöng >90% laø do Xô vöõa ñoäng maïch.
 130. 130. 6/19/2013 132 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM Chaån ñoaùn döïa vào:Lâm sàng, ECG, các men tim, Sieâu aâm,Chuïp ÑM vaønh, MSCT,MRI,nhấp nháy đồ. X quang qui öôùc: Boùng tim bình thöôøng. Ñoùng voâi ôû ÑM vaønh.
 131. 131. 6/19/2013 133 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM
 132. 132. 6/19/2013 134 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM RIGHT CORONARY ARTERY A.Plaque of atheroma (arrow). B.Encircled lumen of the artery (arrow-two years later).
 133. 133. 6/19/2013 135 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM Calcification of the proximal branches of both anterior descending and circumflex coronary arteries.
 134. 134. 6/19/2013 136 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM Calcification in the left anterior descending (LAD) and the left circumflex arteries.
 135. 135. 6/19/2013 137 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM Calcification in the left main coronary artery
 136. 136. 6/19/2013 138 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM COLORS ALL STRUCTURES WITH AN ATTENUATION OF GREATER THAN 130HU PINK No calcium is present in the LAD or diagonal branch. Calcification in the LAD artery.
 137. 137. 6/19/2013 139 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM Calcification in the LM, LAD arteries. Calcification in the circumflex artery
 138. 138. 6/19/2013 140
 139. 139. 6/19/2013 141 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM
 140. 140. 6/19/2013 142 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM
 141. 141. 6/19/2013 143
 142. 142. Động mạch vành phải
 143. 143. Động mạch vành xuống trước trái
 144. 144. Hẹp 80% LAD
 145. 145. 6/19/2013 147 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM Normal perfusion Myocardial ischemia:LAD and right coronary artery territories.
 146. 146. 6/19/2013 148 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG NHOÀI MAÙU CÔ TIM Beänh coù taàn suaát töû vong cao #30%. 90% ôû beänh nhaân Xô vöõa ñoäng maïch. Maûng xô vöõa bò nöùt,loeùt taïo laäp cuïc maùu ñoâng laøm taéc ngheõn caáp tính ÑMV.
 147. 147. 6/19/2013 149 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG NHOÀI MAÙU CÔ TIM Hoäi chöùng Suy ÑMV caáp (laâm saøng): Taéc ngheõn ÑMV taïm thôøi<30 phuùt: Côn ñau thaét ngöïc khoâng oån ñònh. Taéc ngheõn ÑMV<60 phuùt: Nhoài maùu cô tim khoâng soùng Q. Taéc ngheõn ÑMV>60 phuùt: Nhoài maùu cô tim coù soùng Q.
 148. 148. 6/19/2013 150 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG NHOÀI MAÙU CÔ TIM X quang qui öôùc: Boùng tim hôi to hoaëc to. OAP khi vuøng nhoài maùu >25% khoái thaát (T).
 149. 149. 6/19/2013 151 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG NHOÀI MAÙU CÔ TIM -Enlarged heart size. -Pulmonary edema due to left heart failure. ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
 150. 150. 6/19/2013 152 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG Thoâng lieân thaát:0,5-1% caùc tröôøng hôïp. Xuaát hieän vaøi tuaàn vaøi thaùng sau NMCT. 2/3 naèm ôû phaàn tröôùc gaàn moûm.1/3 naèm ôû phaàn sau. Hoäi chöùng Dressler:<20%. Xuaát hieän vaøi tuaàn vaøi thaùng sau NMCT. Tim to do Traøn dòch maøng tim. Traøn dòch maøng phoåi,Vieâm ñaùy phoåi.
 151. 151. 6/19/2013 153 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG 6 weeks after myocardial infarction: -Pericardial effusion. -Bilateral pleural effusions. -Consolidation of the left lung base. DRESSLER’S SYNDROME
 152. 152. 6/19/2013 154 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG 4 weeks after myocardial infarction: -Pericardial effusion. -Left pleural effusion. -Consolidation of the left lung base. 6 weeks later. -Decreased heart size. -Decreased pleuropneumonic process. 3 months later. -Normal heart size. -Normal lung fields. DRESSLER’S SYNDROME
 153. 153. 6/19/2013 155 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG Phình thaát:12-15% caùc tröôøng hôïp. True aneurysm: NMCT Phình thaát. Thöôøng ôû vuøng moûm phía tröôùc. False aneurysm: Leõ ra vôõ tim nhöng nhôø maøng ngoaøi tim bao boïc Phình to ra.Thöôøng ôû vuøng sau beân hoaëc maët döôùi. X quang:Bôø tim phình ra,coù theå ñoùng voâi.
 154. 154. 6/19/2013 156 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG
 155. 155. 6/19/2013 157 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG
 156. 156. 6/19/2013 158 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG VENTRICULAR ANEURYSM
 157. 157. 6/19/2013 159 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG CALCIFICATION IN THE LEFT VENTRICULAR ANEURYSM
 158. 158. 6/19/2013 160 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG CALCIFIED RIGHT VENTRICULAR ANEURYSM
 159. 159. 6/19/2013 161 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG VENTRICULAR ANEURYSM
 160. 160. 6/19/2013 162 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG
 161. 161. 6/19/2013 163 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG Thinning of the myocardial wall (arrow). OLD SEPTAL INFARCTION
 162. 162. 6/19/2013 164 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG FALSE ANEURYSM
 163. 163. 6/19/2013 165 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG FALSE ANEURYSM
 164. 164. 6/19/2013 166 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG Chaån ñoaùn phaân bieät: Nang maøng tim:Thöôøng ôû goùc taâm hoaønh (P). U tuyeán öùc:ÔÛ treân vaø tröôùc. False aneurysm: Thöôøng vôõ,hieám khi coøn soáng soùt (Trong vaùch khoâng coù maïch maùu).
 165. 165. 6/19/2013 167 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG BIEÁN CHÖÙNG Ñöùt nhuù cô:1% sau NMCT. X quang boùng tim gaàn nhö bình thöôøng,ñoâi khi tim to do giaõn Thaát (T),Nhó (T) tuøy möùc ñoä. Chuïp buoàng tim,SA tim:Sa van 2 laù,van 2 laù phaát phôùi.
 166. 166. 6/19/2013 168 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM Nguyeân nhaân:Coù raát nhieàu nguyeân nhaân. X quang TDMT:Muoán coù thay ñoåi treân X quang,löôïng dòch phaûi>200ml. Bình thöôøng giöõa laù thaønh vaø laù taïng coù # 20ml dòch giuùp maøng tim tröôït leân nhau.
 167. 167. 6/19/2013 169 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM Neáu TDMT<100ml Löôïng ít. Neáu TDMT100-500ml Löôïng vöøa. Neáu TDMT>500ml Löôïng nhieàu.
 168. 168. 6/19/2013 170 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM Chæ soá T/N>0,5.Khi Traøn dòch quaù nhieàu cho hình aûnh baàu röôïu. Ñaëc ñieåm cuûa boùng tim to laø thay ñoåi nhanh theo thôøi gian. Tuaàn hoaøn phoåi giaûm haún ñi (tröôøng phoåi saùng). Xoùa goùc taâm hoaønh (P) khoâng ñaëc hieäu.
 169. 169. 6/19/2013 171 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM Phim nghieâng Epicardial fat pat sign: Khoang maøng tim ñöôïc giôùi haïn phía tröôùc bôûi lôùp môõ trung thaát (mediastinal fat) vaø phía sau bôûi lôùp môõ epicardial (epicardial fat),khi khoang naøy daøy treân 2mm Hoaëc laø daøy maøng tim,hoaëc laø TDMT.
 170. 170. 6/19/2013 172 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM
 171. 171. 6/19/2013 173 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM
 172. 172. 6/19/2013 174 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM NORMAL PERICARDIUM -The pericardial cavity is seen as a high-attenuation stripe (arrows) flanked by mediastinal and epicardial fat. -CS:coronary sinus.
 173. 173. 6/19/2013 175 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM NORMAL PERICARDIUM -The pericardial cavity is seen as thin band of low signal (arrows) flanked by mediastinal and epicardial fat.
 174. 174. 6/19/2013 176 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM Fluoroscopy (coù gía trò):Tim khoâng ñaäp hoaëc giaûm ñaäp. Phim naèm ngöûa:Dòch doàn leân treân Tim to troøn hôn vaø cuoáng tim ngaén. Choïc doø dòch vaø bôm hôi vaøo ta thaáy ñöôïc möïc thuûy-khí ôû khoang maøng tim.
 175. 175. 6/19/2013 177 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM Beänh nhaân naèm tö theá Left lateral decubitus: Chích CO2 vaøo tónh maïch Ño khoaûng caùch (a) töø boùng khí ñeán bôø (P) tim,bình thöôøng a≤ 4mm.Khi a>4mm Traøn dòch maøng tim hoaëc daøy maøng tim.. Ngaøy nay:Sieâu aâm chaån ñoaùn TDMT toát hôn nhieàu (hôn X quang vaø caû CT).
 176. 176. 6/19/2013 178 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM Cheïn tim (cardiac tamponade):Xaûy ra khoâng tuøy thuoäc vaøo löôïng dòch,maø tuøy thuoäc vaøo thôøi gian taïo dòch nhanh hay chaäm. Laâm saøng:Khi hít vaøo,HA taâm thu giaûm 10mmHg.
 177. 177. 6/19/2013 179 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM X quang: Boùng tim to nhanh theo thôøi gian. TMCT giaõn,quai TM azygos phoàng. Fluoroscopy:Tim ñaäp giaûm.
 178. 178. 6/19/2013 180 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM PERICARDIAL EFFUSION (“water-bottle” configuration) -Enlarged heart size with clear heart border. -Normal pulmonary vasculature.
 179. 179. DẤU HIỆU BẦU NƯỚC (WATER-BOTTLE SIGN) Tràn dịch màng tim nhiều, khiến bóng tim bè ra như bầu nước.
 180. 180. 6/19/2013 182 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM PERICARDIAL EFFUSION -Enlarged heart size. -Clear heart border. -Normal pulmonary vascularity. CARDIAC FAILURE -Enlarged heart size. -No clear heart border (interstitiel edema), Kerley’s line, pleural effusion. -Redistribution.
 181. 181. 6/19/2013 184 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM -Symmetric enlargement of the cardiac silhouette (arrowheads). -Decreased pulmonary vasculature. -Obliteration of the right cardiophrenic angle (large arrow). PERICARDIAL EFFUSION
 182. 182. 6/19/2013 185 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM Following pericardial tap and air injection air-fluid level (large arrow),true cardiac border (small arrows),note the normal thickness of the pericardium.
 183. 183. Sau khi chọc hút dịch màng tim
 184. 184. 187 TRAØN DÒCH MAØNG TIM PERICARDIAL EFFUSION
 185. 185. 6/19/2013 188 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM
 186. 186. 6/19/2013 189 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM Water-bottle configuration. Note the distance between the right heart border and the Swan-ganz catheter as it passes through right atrium (arrows). Increased density of the fluid-filled pericardiac sac (P) is bordered anteriorly and posteriorly by the lucencies of the epicardial and the medisatinal fat. Notice the separation between the right heart border of pericardium (arrows) and the lateral extent of the cavity of the RA.
 187. 187. 6/19/2013 190 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM
 188. 188. 6/19/2013 191 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM INTRAVENOUS CARBON DIOXIDE INJECTION (left lateral decubitus position) Carbon dioxide in the RA and SVC (black arrows). The pericardiac space is widened (between white arrows).(Normal ≤ 4mm). Either pericardial effusion or a thickened pericardium.
 189. 189. 6/19/2013 192 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM INTRAVENOUS CARBON DIOXIDE INJECTION (left lateral decubitus position) Carbon dioxide in the RA and SVC (b,d). The pericardiac space is widened (a,c). (Normal ≤ 4mm). Either pericardial effusion or a thickened pericardium.
 190. 190. 6/19/2013 193 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM DIAGNOSTIC PNEUMOPERICARDIUM After removal of 25ml of pericardial fluid and replacement with 25ml carbon dioxide (g). Thickened parietal pericardium TUBERCULOUS PERICARDITIS
 191. 191. 6/19/2013 194 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM PERICARDIAL EFFUSION
 192. 192. 6/19/2013 195 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM A band of fluid attenuation (arrows) surrounding the heart. SPIN-ECHO MRI:Pericardial effusion is seen as a homogeneous signal void (arrows) surrounding the heart, subjacent to the pericardial fat.
 193. 193. 6/19/2013 196 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM PERICARDIAL EFFUSION
 194. 194. 6/19/2013 197 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM SPIN-ECHO MRI:The increased signal tissue surrounding in the space between the visceral pericardium and the external cardiac contour (long arrows) is the inflamed parietal pericardium TUBERCULOUS PERICARDITIS.
 195. 195. 6/19/2013 198 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM STAB INJURY TO THE EPIGASTRIUM -Fibrosis of the right upper lobe was an incidental finding. A FEW DAYS LATER -Cardiac enlargement. -Decreased pulmonary vasculature. CARDIAC TAMPONADE Following evacuation of the pericardial blood. Normal heart size. (free air under the right diaphragm due to abdominal surgery).
 196. 196. 6/19/2013 199 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM SUPERIOR VENA CAVAGRAM -Dilated SVC. -Reflux into the azygos vein and IVC. CARDIAC TAMPONADE
 197. 197. 6/19/2013 200 BEÄNH MAØNG TIM TRAØN DÒCH MAØNG TIM CARDIAC TAMPONADE WITH RIGHT VENTRICULAR COLLAPSE (ARROWHEADS)
 198. 198. 6/19/2013 201 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT Tuoåi 30-50,Nam/Nöõ=3/1. Nguyeân nhaân:Sau Vieâm maøng ngoaøi tim caáp,sau chaán thöông,sau phaãu thuaät maøng ngoaøi tim,lao,Coxackie, Histoplasmose, H.influenza type A,B Autoimmune:RAA,Lupus…
 199. 199. 6/19/2013 202 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT X quang: Tim khoâng to hoaëc to ít. Nhó (T) to trong 20% tröôøng hôïp.Khi Vieâm co thaét maùu trôû veà tim khoù khaên. Ñoùng voâi (50%) ôû nhó (P),hieám khi ôû nhó (T) vì maët sau khoâng coù pericarde,Thaát (T) ít hôn thaát (P) do thaát (T) ñaäp maïnh (Ngöôïc vôùi ñoùng voâi trong cô tim).
 200. 200. 6/19/2013 203 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT X quang: TMCT giaõn do maùu khoù veà tim. TDMP coù theå keøm theo (60%). Chaån ñoaùn phaân bieät:Beänh cô tim haïn cheá. Maøng tim khoâng daøy,khoâng ñoùng voâi. Cô tim daøy vaø söï co boùp giaûm trong 2 thì (taâm thu vaø taâm tröông).
 201. 201. 6/19/2013 204 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT CT vaø MRI raát coù ích trong chaån ñoaùn Vieâm maøng ngoaøi tim co thaét. 50% beänh nhaân coù voâi hoùa maøng ngoaøi tim,deã daøng nhaän thaáy treân CT. Daøy maøng tim deã thaáy treân MRI.
 202. 202. 6/19/2013 205 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT -Normal heart size. -Dilated SVC (arrows). -Dilated azygos vein (arrowheads). -Dilated HV. -Dilated IVC. CONSTRICTIVE PERICARDITIS
 203. 203. 6/19/2013 206 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT SPIN-ECHO MRI: Intermediate signal intensity band between the epicardial fat and the pericardial fat (curved arrow and black arrows) is thickened pericardium CONSTRICTIVE PERICARDITIS
 204. 204. 6/19/2013 207 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT The pericardium is irregularly thickened (arrows) CONSTRICTIVE PERICARDITIS.
 205. 205. 6/19/2013 208 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT PERICARDIAL CALCIFICATION (RIGHT VENTRICLE)
 206. 206. 6/19/2013 209 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT
 207. 207. 6/19/2013 210 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT Pericardial calcification (closed arrow). Dilated IVC (open arrow). CONSTRICTIVE PERICARDITIS.
 208. 208. 6/19/2013 211 BEÄNH MAØNG TIM VIEÂM MAØNG TIM CO THAÉT CONSTRICTIVE PERICARDITIS Thickening of the pericardium
 209. 209. 6/19/2013 212 BEÄNH MAØNG TIM NANG MAØNG TIM 3/4 naèm beân (P),1/4 naèm beân (T). Hieám khi coù caû 2 beân,luùc ñoù seõ khoù phaân bieät vôùi TDMT. Hình nghieâng:Nang naèm phía tröôùc döôùi. Sieâu aâm:Hình aûnh echo troáng (Spring- water cyst). Chaån ñoaùn phaân bieät:Môõ ngoaøi maøng tim (CT ño tyû troïng)
 210. 210. 6/19/2013 213 BEÄNH MAØNG TIM NANG MAØNG TIM PERICARDIAL CYST
 211. 211. 6/19/2013 214 BEÄNH MAØNG TIM NANG MAØNG TIM CALCIFIED PERICARDIAL CYST
 212. 212. 6/19/2013 215 BEÄNH MAØNG TIM NANG MAØNG TIM
 213. 213. 6/19/2013 216 BEÄNH MAØNG TIM NANG MAØNG TIM PERICARDIAL CYST
 214. 214. 6/19/2013 217 BEÄNH MAØNG TIM NANG MAØNG TIM PERICARDIAL CYST / ASBESTOSIS
 215. 215. 6/19/2013 218 BEÄNH MAØNG TIM NANG MAØNG TIM PERICARDIAL CYST
 216. 216. 6/19/2013 219 BEÄNH MAØNG TIM MÔÕ NGOAØI MAØNG TIM Thöôøng coù nhöng khoâng nhieàu. Moät soá tröôøng hôïp lôùp môõ naøy to nhö moät lipoma Boùng tim to ra. Sieâu aâm:Echo keùm (khoù chaån ñoaùn phaân bieät vôùi Xuaát huyeát). CT:chaån ñoaùn chính xaùc nhôø ño tyû troïng.
 217. 217. 6/19/2013 220 BEÄNH MAØNG TIM MÔÕ NGOAØI MAØNG TIM
 218. 218. 6/19/2013 221 BEÄNH MAØNG TIM MÔÕ NGOAØI MAØNG TIM
 219. 219. 222 ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
 220. 220. Chest X Ray of 54 y. old male patient for heath check up.
 221. 221. 224 No dyspnea,no dysphagia Normal ECG and cardiac US.
 222. 222. CT scan shows low attenuation structure around the heart Mediastinal lipomatosis
 223. 223. 226 June 19, 2013 CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI

×