SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και
Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για
την Ενίσχυση της Απασχόλησης
Ευάλωτων Ομάδων
Επιμελητήριο Καβάλας
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015
Νίκος Γιαννουλίδης
Αντικείμενο & Σκοπός του
Εργαστηρίου
Σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η διαμόρφωση
κοινής αντίληψης από τους συμμετέχοντες στη δικτύωση για
τις τοπικές δυνατότητες απασχόλησης ευάλωτων ομάδων
Οι Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
Ευάλωτες ή ευπαθείς ονομάζουμε τις ομάδες
εκείνες πληθυσμού οι οποίες έχουν περιορισμένη
ή και καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και
δημόσια αγαθά και υστερούν σε πολλά επίπεδα
όσον αφορά τομείς όπως η εργασία, το εισόδημα,
εκπαίδευση, η ιατρική περίθαλψη, η στέγη, η
κοινωνική ασφάλιση. Πρόκειται κυρίως για :
άτομα με αναπηρία ή χρόνια παθολογικά
προβλήματα
άτομα με ψυχικές παθήσεις
ανέργους
μετανάστες
αποφυλακισμένους
πρώην χρήστες ουσιών
θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες
(τσιγγάνοι,μουσουλμάνοι,κτλ)
κατοίκους παραμεθορίων περιοχών
μονογονεϊκές οικογένειες
Η Κοινωνική Οικονομία
Σημαντικό μέσο για την προώθηση της απασχόλησης, της
ενσωμάτωσης και της επιχειρηματικότητας
Μπορεί να παράξει ανθεκτικά οικονομικά συστήματα σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα μας
ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής
καινοτομίας σε πολλά πεδία πολιτικής
Συνδυάζει την κερδοφορία με την αλληλεγγύη, την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών
• Ο διακριτός χώρος της οικονομίας, ανάμεσα στον
ιδιωτικό-κερδοσκοπικό/κεφαλαιουχικό τομέα και το
δημόσιο τομέα, όπου διεξάγονται οικονομικές
δραστηριότητες (παραγωγή και παροχή προϊόντων και
υπηρεσιών), με κυρίαρχο σκοπό την εξυπηρέτηση
κοινωνικών σκοπών και στόχων.
Κοινωνική Οικονομία
ένα μεγάλο εύρος κοινωνικοοικονομικών
δραστηριοτήτων σε διάφορα πεδία παραγωγής ή
παροχής αγαθών και υπηρεσιών: κοινωνικές υπηρεσίες,
καταναλωτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, στέγαση,
προστασία περιβάλλοντος, πολιτισμός, ενέργεια, κλπ,
που υλοποιούνται από συλλογικού χαρακτήρα
επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως συνεταιρισμοί,
κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις),
κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικοί συνεταιρισμοί κλπ
Η Κοινωνική Οικονομία
περιλαμβάνει
3ο πόλος της Οικονομίας
Συνεταιρι-
σμοί
Κοινωνικές
Επιχειρή-
σεις
ΜΚΟ
Ενώσεις
Ιδρύματα
Κοινωνική
Οικονομία
Παραδοσιακός
Ιδιωτικός
Τομέας
(κερδοσκοπικός)
Δημόσιος
Τομέας
Χαρακτηριστικά & Διαφορές
Ιδιωτικός
Τομέας
Δημόσιος Τομέας Τρίτος Τομέας (Τομέας της Κοινωνικής
Οικονομίας)
Ποιος αποφασίζει Ιδιοκτήτης ή
Δ.Σ. εταίρων
Διοίκηση (υπό τον έλεγχο
των εκλεγμένων)
Οι (συν)εταίροι (ένα μέλος, μία ψήφος),
Δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα
Πώς λειτουργεί Ιδιωτική
πρωτοβουλία,
μισθωτοί
Νομικό πλαίσιο, υπάλληλοι Ιδιωτική- συλλογικού χαρακτήρα
πρωτοβουλία.
Μεικτό σύστημα: μισθωτοί και εθελοντές
Χρηματοδότηση Αγορά Φόροι Μεικτή: Αγορά και Επιχορηγήσεις
Στόχος Κέρδος Εξυπηρέτηση του κοινωνικού
συνόλου
Συνδυασμός κοινωνικών και οικονομικών
στόχων. Μη κερδοσκοπικός.
Κοινωνική χρησιμότητα
Πώς καθορίζεται ο
προσανατολισμός
Αγορά Ανάγκες της κοινωνίας
ανάλογα με κανονιστικά
πρότυπα
Καταστατικό δράσης, ηθικές δεσμεύσεις,
εξασφάλιση συμβατότητας μεταξύ
οικονομικών και κοινωνικών στόχων
Ως πότε συνεχίζει
να λειτουργεί
Αγορά και
ελεύθερη
απόφαση του
Ιδιοκτήτη
Απόφαση της εκάστοτε
κυβέρνησης
(ιδιωτικοποίηση,
αναδιάρθρωση της
υπηρεσίας)
Κοινή απόφαση συνεταίρων/ μελών (ένα
μέλος, μία ψήφος)
Ευέλικτο θεσμικό
πλαίσιο (συνδυασμός
οικονομικών και
κοινωνικών στόχων)
Τοπικές ρίζες και
ενσωμάτωση στην
τοπική οικονομία
(ευνοείται και
ενσωματώνεται από την
τοπική κοινωνία γιατί έχει
συγκροτηθεί από μέλη της)
Μικρό μέγεθος (που
ευνοεί την ευελιξία της και
απαλλάσσεται εν μέρει
από τη γραφειοκρατία)
Ικανότητα
κινητοποίησης
πληθυσμού και
μετατροπής του
«Κοινωνικού
Κεφαλαίου» σε
συντελεστή παραγωγής
Πλεονεκτήματα Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας
Το κοινωνικό κεφάλαιο συνίσταται κατά βάση από στοιχεία όπως: εμπιστοσύνη,
αλληλεγγύη, συνείδηση του πολίτη, πνεύμα κοινωνίας πολιτών, ετοιμότητα για
συνεργασία
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Είναι αστικός
συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την
εμπορική ιδιότητα. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, 3 είδη
Κοιν.Σ.Επ.
Ένταξης
Κοινωνικής
φροντίδας
Συλλογικού
και
Παραγωγικού
Σκοπού
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
Αφορούν στην
ένταξη στην
οικονομική και
κοινωνική ζωή
των ατόμων που
ανήκουν στις
Ευάλωτες Ομάδες
Πληθυσμού.
Ποσοστό 40% κατ'
ελάχιστον των
εργαζομένων σε
αυτές τις
επιχειρήσεις θα
πρέπει να
ανήκουν
υποχρεωτικά στις
Ευάλωτες Ομάδες
Πληθυσμού.
Ένταξη είναι η
διαδικασία
κοινωνικής
ενσωμάτωσης
ατόμων που
ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού,
κυρίως μέσω της
προώθησής του
στην απασχόληση.
2 εκατομμύρια
επιχειρήσεις/
οργανισμοί του
Τομέα της
Κοινωνικής
Οικονομίας,
περίπου το 10%
του συνόλου των
ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων
απασχολεί
πάνω από 11
εκατομμύρια
εργαζόμενους,
8% της μισθωτής
απασχόλησης ή
6% της συνολικής
απασχόλησης
Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
στην Ε.Ε.
Ισχνή παρουσία πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας
Περίπου 70.000 εργαζόμενοι-μέλη: 2,9% της μισθωτής απασχόλησης ή 1,8% της
συνολικής απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στους αγροτικούς
συνεταιρισμούς, ιδρύματα, ενώσεις, κλπ)
Σταδιακή αύξηση πρωτοβουλιών του Τομέα – κινητικότητα φορέων που
δραστηριοποιούνται στα πεδία της καταπολέμησης του αποκλεισμού και της ανεργίας καθώς
και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Θεσμική αναγνώριση του Τομέα (Ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα)
Σε εξέλιξη το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του Τομέα
…και στην Ελλάδα
Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η
παραγωγή προϊόντων και η
παροχή υπηρεσιών για την
ικανοποίηση των αναγκών της
συλλογικότητας (πολιτισμός,
περιβάλλον, οικολογία,
εκπαίδευση, παροχές κοινής
ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών
προϊόντων, διατήρηση
παραδοσιακών δραστηριοτήτων
και επαγγελμάτων, αγωγής
υγείας κ.α.)
«ΚοινΣΕπ- Ανοιχτά Σχολειά»- Λέσβος
• «Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης
Bios Coop»- 385 μέλη. Απευθείας επαφή με παραγωγούς και
συνεταιρισμούς, ποιότητα- τιμές
• «ΚοινΣΕΠ Μυγδονία- Καλλιέργεια και μεταποίηση
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών», Λαγκαδάς
• «ΚοινΣεπ Πράσινες Διαδρομές»- Βιώσιμος θεματικός
τουρισμός- Παιονία
Άλλες ΚοινΣΕπ
Δράσεις για την Ενίσχυση της
Απασχόλησης
Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (ΟΑΕΔ): προγράμματα επιχορήγησης για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άνεργους, επιχορήγησης νέων ελευθέρων
επαγγελματιών, προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μέσω αυτών, επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων και των γυναικών στην
απασχόληση καθώς και των μακροχρόνια ανέργων και ατόμων από άλλες ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης: Αφορούν προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων ή που περιλαμβάνουν υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση. Παροχή
κατάρτισης σε άνεργους μέσω των επιταγών κατάρτισης (voucher)
Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας: Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των
τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για
ανέργους
Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης
εργασίας για ευπαθείς ομάδες- ΟΑΕΔ
• Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που
αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την
πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων
από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών
Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις
που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.
1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα προορίζεται:
• Για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη
επαγγέλματος από την 1/1/2014
• Για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση
των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή
περισσότερους ανέργους.
Η δράση προβλέπει:
• Αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών
• Επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015
• Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα κυμανθεί
μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ.
• Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί τον Οκτώβρη.
Αναμενόμενα Προγράμματα
2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Το Πρόγραμμα στοχεύει:
 Στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων
ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
συναφούς με την ειδικότητά τους
 Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Δικαιούχοι:
 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της
αίτησης
 Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα
• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5000€-25.000€(100%
επιδότηση)
• Εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός ωφελουμένων θα είναι 2800 πτυχιούχοι.
• Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2015
Αναμενόμενα Προγράμματα
3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Πρόγραμμα στοχεύει:
 Στον εκσυγχρονισμό, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων επιχειρήσεων Τουρισμού
 Να δώσει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την θέση
τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
• Δικαιούχοι είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.
• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000€ έως 300.000€
(50% του συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης)
• Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελουμένων επιχειρήσεων κυμαίνεται από
600 έως 700 τουριστικές επιχειρήσεις
• Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2015
Αναμενόμενα Προγράμματα
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς και καινοτόμας
επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αναμένεται:
• Η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση
σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
• Η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι :
• Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της
αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας.
• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός υπολογίζεται έως 50.000€ (100% ενίσχυση)
• Ο εκτιμώμενος αριθμός των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται στις 2500, ενώ
αναμένεται να δημιουργηθούν και 4500 νέες θέσεις εργασίας
• Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2015
Αναμενόμενα Προγράμματα
Ευχαριστώ

More Related Content

Similar to Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων Ομάδων

Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"Agelos Fiskilis
 
Social cooperative entreprises@innovation community capital & vision
Social cooperative entreprises@innovation community capital & visionSocial cooperative entreprises@innovation community capital & vision
Social cooperative entreprises@innovation community capital & visionStella Gamvrelli
 
Ενίσχυση Απασχόλησης
Ενίσχυση ΑπασχόλησηςΕνίσχυση Απασχόλησης
Ενίσχυση ΑπασχόλησηςSkywalker.gr
 
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότηταEata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότηταSyros Koskovolis
 
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση ΕπιχειρηματικότηταςΕνίσχυση Επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση ΕπιχειρηματικότηταςSkywalker.gr
 
ΚΟΙΣΠΕ Κλιμαξ Plus Παρουσίαση
ΚΟΙΣΠΕ Κλιμαξ Plus ΠαρουσίασηΚΟΙΣΠΕ Κλιμαξ Plus Παρουσίαση
ΚΟΙΣΠΕ Κλιμαξ Plus ΠαρουσίασηLabis Yfantis
 
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσειςέκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσειςATHANASIOS KAVVADAS
 
Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς"
Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς" Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς"
Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς" Syros Koskovolis
 
Ενίσχυση Απασχόλησης
Ενίσχυση ΑπασχόλησηςΕνίσχυση Απασχόλησης
Ενίσχυση ΑπασχόλησηςSkywalker.gr
 
Koinsep presentation 11012019
Koinsep presentation 11012019Koinsep presentation 11012019
Koinsep presentation 11012019ssuserd8fff6
 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.Skywalker.gr
 
εθν πρόγραμμα 2010 Draft260309 (χπ)
εθν πρόγραμμα 2010 Draft260309 (χπ)εθν πρόγραμμα 2010 Draft260309 (χπ)
εθν πρόγραμμα 2010 Draft260309 (χπ)ATHANASIOS KAVVADAS
 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗSyros Koskovolis
 

Similar to Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων Ομάδων (20)

Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
 
Social cooperative entreprises@innovation community capital & vision
Social cooperative entreprises@innovation community capital & visionSocial cooperative entreprises@innovation community capital & vision
Social cooperative entreprises@innovation community capital & vision
 
Ενίσχυση Απασχόλησης
Ενίσχυση ΑπασχόλησηςΕνίσχυση Απασχόλησης
Ενίσχυση Απασχόλησης
 
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότηταEata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
 
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση ΕπιχειρηματικότηταςΕνίσχυση Επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
 
ΚΟΙΣΠΕ Κλιμαξ Plus Παρουσίαση
ΚΟΙΣΠΕ Κλιμαξ Plus ΠαρουσίασηΚΟΙΣΠΕ Κλιμαξ Plus Παρουσίαση
ΚΟΙΣΠΕ Κλιμαξ Plus Παρουσίαση
 
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσειςέκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις
 
Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς"
Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς" Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς"
Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς"
 
Ενίσχυση Απασχόλησης
Ενίσχυση ΑπασχόλησηςΕνίσχυση Απασχόλησης
Ενίσχυση Απασχόλησης
 
Activity report 2019 website
Activity report 2019 websiteActivity report 2019 website
Activity report 2019 website
 
Αναφορά δράσης Εκψυ
Αναφορά δράσης ΕκψυΑναφορά δράσης Εκψυ
Αναφορά δράσης Εκψυ
 
Koinsep presentation 11012019
Koinsep presentation 11012019Koinsep presentation 11012019
Koinsep presentation 11012019
 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
 
εργασια στρατηγικες δ.ς
εργασια στρατηγικες δ.ςεργασια στρατηγικες δ.ς
εργασια στρατηγικες δ.ς
 
εθν πρόγραμμα 2010 Draft260309 (χπ)
εθν πρόγραμμα 2010 Draft260309 (χπ)εθν πρόγραμμα 2010 Draft260309 (χπ)
εθν πρόγραμμα 2010 Draft260309 (χπ)
 
Ecofar wp5 module 7 Greek
Ecofar wp5 module 7 GreekEcofar wp5 module 7 Greek
Ecofar wp5 module 7 Greek
 
ανοδος2
ανοδος2ανοδος2
ανοδος2
 
εκθεση απολογισμου 2015
εκθεση απολογισμου 2015εκθεση απολογισμου 2015
εκθεση απολογισμου 2015
 
Έκθεση απολογισμού 2015
Έκθεση απολογισμού 2015Έκθεση απολογισμού 2015
Έκθεση απολογισμού 2015
 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 

More from Nikos Giannoulidis

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδύκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Αγροδια...
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδύκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Αγροδια...Στρατηγική Έξυπνης Εξειδύκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Αγροδια...
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδύκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Αγροδια...Nikos Giannoulidis
 
Trends and innovation needs in the european food and drink industry
Trends and innovation needs in the european food and drink industryTrends and innovation needs in the european food and drink industry
Trends and innovation needs in the european food and drink industryNikos Giannoulidis
 
Insights into horizon 2020 and future funding for ageing well
Insights into horizon 2020 and future funding for ageing wellInsights into horizon 2020 and future funding for ageing well
Insights into horizon 2020 and future funding for ageing wellNikos Giannoulidis
 
Food innovation clustering in South- East Europe
Food innovation clustering in South- East EuropeFood innovation clustering in South- East Europe
Food innovation clustering in South- East EuropeNikos Giannoulidis
 
Funding opportunities for Food research and innovation
Funding opportunities for Food research and innovationFunding opportunities for Food research and innovation
Funding opportunities for Food research and innovationNikos Giannoulidis
 
The RAF Regions project and beyond
The RAF Regions project and beyondThe RAF Regions project and beyond
The RAF Regions project and beyondNikos Giannoulidis
 

More from Nikos Giannoulidis (6)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδύκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Αγροδια...
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδύκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Αγροδια...Στρατηγική Έξυπνης Εξειδύκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Αγροδια...
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδύκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Αγροδια...
 
Trends and innovation needs in the european food and drink industry
Trends and innovation needs in the european food and drink industryTrends and innovation needs in the european food and drink industry
Trends and innovation needs in the european food and drink industry
 
Insights into horizon 2020 and future funding for ageing well
Insights into horizon 2020 and future funding for ageing wellInsights into horizon 2020 and future funding for ageing well
Insights into horizon 2020 and future funding for ageing well
 
Food innovation clustering in South- East Europe
Food innovation clustering in South- East EuropeFood innovation clustering in South- East Europe
Food innovation clustering in South- East Europe
 
Funding opportunities for Food research and innovation
Funding opportunities for Food research and innovationFunding opportunities for Food research and innovation
Funding opportunities for Food research and innovation
 
The RAF Regions project and beyond
The RAF Regions project and beyondThe RAF Regions project and beyond
The RAF Regions project and beyond
 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων Ομάδων

 • 1. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων Ομάδων Επιμελητήριο Καβάλας Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 Νίκος Γιαννουλίδης
 • 2. Αντικείμενο & Σκοπός του Εργαστηρίου Σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η διαμόρφωση κοινής αντίληψης από τους συμμετέχοντες στη δικτύωση για τις τοπικές δυνατότητες απασχόλησης ευάλωτων ομάδων
 • 3. Οι Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες Ευάλωτες ή ευπαθείς ονομάζουμε τις ομάδες εκείνες πληθυσμού οι οποίες έχουν περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και υστερούν σε πολλά επίπεδα όσον αφορά τομείς όπως η εργασία, το εισόδημα, εκπαίδευση, η ιατρική περίθαλψη, η στέγη, η κοινωνική ασφάλιση. Πρόκειται κυρίως για : άτομα με αναπηρία ή χρόνια παθολογικά προβλήματα άτομα με ψυχικές παθήσεις ανέργους μετανάστες αποφυλακισμένους πρώην χρήστες ουσιών θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες (τσιγγάνοι,μουσουλμάνοι,κτλ) κατοίκους παραμεθορίων περιοχών μονογονεϊκές οικογένειες
 • 4. Η Κοινωνική Οικονομία Σημαντικό μέσο για την προώθηση της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης και της επιχειρηματικότητας Μπορεί να παράξει ανθεκτικά οικονομικά συστήματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα μας ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας σε πολλά πεδία πολιτικής Συνδυάζει την κερδοφορία με την αλληλεγγύη, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών
 • 5. • Ο διακριτός χώρος της οικονομίας, ανάμεσα στον ιδιωτικό-κερδοσκοπικό/κεφαλαιουχικό τομέα και το δημόσιο τομέα, όπου διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες (παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών), με κυρίαρχο σκοπό την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών και στόχων. Κοινωνική Οικονομία
 • 6. ένα μεγάλο εύρος κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων σε διάφορα πεδία παραγωγής ή παροχής αγαθών και υπηρεσιών: κοινωνικές υπηρεσίες, καταναλωτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, στέγαση, προστασία περιβάλλοντος, πολιτισμός, ενέργεια, κλπ, που υλοποιούνται από συλλογικού χαρακτήρα επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως συνεταιρισμοί, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις), κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικοί συνεταιρισμοί κλπ Η Κοινωνική Οικονομία περιλαμβάνει
 • 7. 3ο πόλος της Οικονομίας Συνεταιρι- σμοί Κοινωνικές Επιχειρή- σεις ΜΚΟ Ενώσεις Ιδρύματα Κοινωνική Οικονομία Παραδοσιακός Ιδιωτικός Τομέας (κερδοσκοπικός) Δημόσιος Τομέας
 • 8. Χαρακτηριστικά & Διαφορές Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος Τομέας Τρίτος Τομέας (Τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας) Ποιος αποφασίζει Ιδιοκτήτης ή Δ.Σ. εταίρων Διοίκηση (υπό τον έλεγχο των εκλεγμένων) Οι (συν)εταίροι (ένα μέλος, μία ψήφος), Δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα Πώς λειτουργεί Ιδιωτική πρωτοβουλία, μισθωτοί Νομικό πλαίσιο, υπάλληλοι Ιδιωτική- συλλογικού χαρακτήρα πρωτοβουλία. Μεικτό σύστημα: μισθωτοί και εθελοντές Χρηματοδότηση Αγορά Φόροι Μεικτή: Αγορά και Επιχορηγήσεις Στόχος Κέρδος Εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου Συνδυασμός κοινωνικών και οικονομικών στόχων. Μη κερδοσκοπικός. Κοινωνική χρησιμότητα Πώς καθορίζεται ο προσανατολισμός Αγορά Ανάγκες της κοινωνίας ανάλογα με κανονιστικά πρότυπα Καταστατικό δράσης, ηθικές δεσμεύσεις, εξασφάλιση συμβατότητας μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών στόχων Ως πότε συνεχίζει να λειτουργεί Αγορά και ελεύθερη απόφαση του Ιδιοκτήτη Απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης (ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση της υπηρεσίας) Κοινή απόφαση συνεταίρων/ μελών (ένα μέλος, μία ψήφος)
 • 9. Ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο (συνδυασμός οικονομικών και κοινωνικών στόχων) Τοπικές ρίζες και ενσωμάτωση στην τοπική οικονομία (ευνοείται και ενσωματώνεται από την τοπική κοινωνία γιατί έχει συγκροτηθεί από μέλη της) Μικρό μέγεθος (που ευνοεί την ευελιξία της και απαλλάσσεται εν μέρει από τη γραφειοκρατία) Ικανότητα κινητοποίησης πληθυσμού και μετατροπής του «Κοινωνικού Κεφαλαίου» σε συντελεστή παραγωγής Πλεονεκτήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Το κοινωνικό κεφάλαιο συνίσταται κατά βάση από στοιχεία όπως: εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη, συνείδηση του πολίτη, πνεύμα κοινωνίας πολιτών, ετοιμότητα για συνεργασία
 • 10. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, 3 είδη Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Κοινωνικής φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
 • 11. Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ένταξη είναι η διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησής του στην απασχόληση.
 • 12. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις/ οργανισμοί του Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, περίπου το 10% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απασχολεί πάνω από 11 εκατομμύρια εργαζόμενους, 8% της μισθωτής απασχόλησης ή 6% της συνολικής απασχόλησης Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ε.Ε.
 • 13. Ισχνή παρουσία πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας Περίπου 70.000 εργαζόμενοι-μέλη: 2,9% της μισθωτής απασχόλησης ή 1,8% της συνολικής απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ιδρύματα, ενώσεις, κλπ) Σταδιακή αύξηση πρωτοβουλιών του Τομέα – κινητικότητα φορέων που δραστηριοποιούνται στα πεδία της καταπολέμησης του αποκλεισμού και της ανεργίας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θεσμική αναγνώριση του Τομέα (Ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα) Σε εξέλιξη το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του Τομέα …και στην Ελλάδα
 • 14. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, αγωγής υγείας κ.α.) «ΚοινΣΕπ- Ανοιχτά Σχολειά»- Λέσβος
 • 15. • «Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης Bios Coop»- 385 μέλη. Απευθείας επαφή με παραγωγούς και συνεταιρισμούς, ποιότητα- τιμές • «ΚοινΣΕΠ Μυγδονία- Καλλιέργεια και μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών», Λαγκαδάς • «ΚοινΣεπ Πράσινες Διαδρομές»- Βιώσιμος θεματικός τουρισμός- Παιονία Άλλες ΚοινΣΕπ
 • 16. Δράσεις για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (ΟΑΕΔ): προγράμματα επιχορήγησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άνεργους, επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών. Μέσω αυτών, επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων και των γυναικών στην απασχόληση καθώς και των μακροχρόνια ανέργων και ατόμων από άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης: Αφορούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ή που περιλαμβάνουν υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση. Παροχή κατάρτισης σε άνεργους μέσω των επιταγών κατάρτισης (voucher) Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας: Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους
 • 17. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργασίας για ευπαθείς ομάδες- ΟΑΕΔ • Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.
 • 18. 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το πρόγραμμα προορίζεται: • Για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 • Για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους. Η δράση προβλέπει: • Αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών • Επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015 • Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα κυμανθεί μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ. • Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί τον Οκτώβρη. Αναμενόμενα Προγράμματα
 • 19. 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Το Πρόγραμμα στοχεύει:  Στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους  Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Δικαιούχοι:  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης  Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5000€-25.000€(100% επιδότηση) • Εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός ωφελουμένων θα είναι 2800 πτυχιούχοι. • Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2015 Αναμενόμενα Προγράμματα
 • 20. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το Πρόγραμμα στοχεύει:  Στον εκσυγχρονισμό, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων επιχειρήσεων Τουρισμού  Να δώσει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. • Δικαιούχοι είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού. • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000€ έως 300.000€ (50% του συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης) • Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελουμένων επιχειρήσεων κυμαίνεται από 600 έως 700 τουριστικές επιχειρήσεις • Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2015 Αναμενόμενα Προγράμματα
 • 21. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς και καινοτόμας επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αναμένεται: • Η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και • Η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι : • Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός υπολογίζεται έως 50.000€ (100% ενίσχυση) • Ο εκτιμώμενος αριθμός των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται στις 2500, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν και 4500 νέες θέσεις εργασίας • Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2015 Αναμενόμενα Προγράμματα