Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Gymnasiearbete biologi 2022

 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning Biologi, ht 2022 Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 2. LEKTIONENS UPPLÄGG 1. Föreläsning om infosök, källkritik och källhänvisning Jag pratar, ni lyssnar, antecknar och ställer frågor! Ni får min presentation som PDF efteråt 2. Exempel på sökningar i några olika databaser Jag visar på storskärm, ni kan följa med i er egen dator 3. Egen informationssökning Ni får söka i databaser och kolla i böcker, jag hjälper till
 3. GYMNASIEARBETE: SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med handböcker i vetenskapligt skrivande och metod • Demotek med exempelarbeten • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 4. • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar/referenser Dina källor ska bygga på vetenskaplig metod och ha stöd i forskning. GYMNASIEARBETE: VETENSKAPLIG TEXT
 5. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområdet Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning (t.ex. laboration) Forskningsnyheter UR, SVT, SR etc.
 6. INFOSÖK: GÅVIDARE • Fastna inte i Google och Wikipedia! Börja där – men sluta inte där • Använd hellre engelskaWikipedia – och gå vidare via referenserna • Googla smart! Kombinera ditt sökord med t.ex. forskning, pdf eller myndighet • Använd Google Scholar
 7. INFOSÖK: EN PROCESS 1. Samla dina egna kunskaper i ämnet 2. Läs på! Skaffa överblick: identifiera begrepp och formulera sökord (använd t.ex. uppslagsverk) 3. Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd många källor
 8. INFOSÖK: DOKUMENTERA • Skriv sökdagbok • Spara tankar, citat och källor • Tänk på vilka uppgifter du behöver för att referera • Tappa inte bort dina källor, då ökar risken för plagiat – och för panik på slutet • Skilj på egna tankar och andras!
 9. INFOSÖK: HITTA RÄTT SÖKORD • Brett eller smalt? Konkret eller abstrakt? svampar – mögelsvampar – penselmögel/Penicillium • Närliggande ord och synonymer? Vardagliga vs. formella ord? cigaretter – tobak – nikotin • Engelska eller svenska – eller latin? Var kreativ.Testa olika ord. Sök igen!
 10. INFOSÖK: TVÅ SMÅ TECKEN SOM GÖR STOR SKILLNAD • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på antibakt* ger träffar på ord som antibakteriell, antibakteriella, antibaktierellt etc. Resultatet: bredare sökning. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop – en sökfras. En sökning på ”antibakteriell effekt” ger bara träffar där orden står bredvid varandra, i exakt den ordningen. Resultatet: smalare sökning.
 11. KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT • Vem står bakom informationen? • När framställdes källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan framställts? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl? Litar du på källan?
 12. FÖRDJUPA: BÖCKER • Olika böcker – på vetenskaplig grund? • Lämna inköpsförslag! • Referensverk • Innehållsförteckning och sakregister
 13. FÖRDJUPA: MYNDIGHETER & ORGANISATIONER • Publikationer, rapporter etc. • Myndigheter: Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, SBU, Folkhälso- myndigheten, Socialstyrelsen, Jordbruksverket etc. • Organisationer: t.ex. Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen,WHO.
 14. FÖRDJUPA: DATABASER T.ex.: • Science in Context • EBSCO • Artdatabanken Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/ hitta-kallor/digitala-resurser/
 15. FÖRDJUPA: FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, men också i dagstidningar • Universitet & högskolor, t.ex. Biologiska institutionen på olika högskolor • DiVA & Swepub, öppet sökbara, både fulltext och inte • Open Acess: Plos One etc. • Google Scholar.
 16. FÖRDJUPA: UPPSATSER • DiVA eller uppsatser.se • Tänk på: ämne, nivå, årtal • Läs abstract/sammanfattning • Viktigast av allt: Kolla referenslistan och leta sedan själv upp de källor som kan vara relevanta för dig
 17. FÖRDJUPA: POPULÄRVETENSKAP Definition enligt NE: ”vetenskaplig information som inte riktar sig till fackmän på det behandlade området” • Tidskrifter som New Scientist, Scientific American, Medicinsk vetenskap. • Böcker skrivna av forskare, journalister etc. Mer eller mindre användbart än vetenskapliga artiklar och avhandlingar?
 18. REFERERA: VARFÖR? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 19. REFERERA: HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, använd det läraren föredrar! Var konsekvent!
 20. LYCKATILL – OCH KOMTILL BIBLIOTEKET! Vi hjälper er att söka i databaser, hitta böcker, värdera olika källor och referera på rätt sätt
Advertisement