Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHƯƠNG 5  PRODUCT Những người thực hiện : Nhóm 1 KTC 52 Gvhd Nguyễn Hùng Anh Nhóm 1 KTNN 52C
NỘI DUNG <ul><li>SẢN PHẨM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING </li></ul><ul><li>NHÃN HIỆU SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>QUYẾT ĐỊNH VỀ BA...
1.SẢN PHẨM <ul><li>KHÁI NIỆM SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>CÁC CẤP ĐỘ CỦA SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>PHÂN LOẠI </li></ul>Nhóm...
KHÁI NIỆM SẢN PHẨM <ul><li>Sản phẩm là tất cả các những gì có thể đáp ứng nhu cầu, mong muốn của khách hàng , đồng thời c...
CÁC CẤP ĐỘ CỦA SẢN PHẨM <ul><li>Sản phẩm theo ý tưởng </li></ul><ul><li>Sản phẩm hiện thực </li></ul><ul><li>Sản phẩm hoà...
CÁC CẤP ĐỘ CỦA  SẢN PHẨM <ul><li>Sản phẩm ý tưởng, đó là Sản phẩm đó sẽ thỏa mãn được nhu cầu nào của khách hàng ? </li><...
CÁC CẤP ĐỘ CỦA SẢN PHẨM Bao g Lợi ích CB Bảo hành Bán chịu Bao gói Tên nhãn Thuộc tính Chất lượng Dịch vụ sau khi bán Lắp...
PHÂN LOẠI SẢN PHẨM <ul><li>Phân loại Sản phẩm theo thời gian sử dụng </li></ul><ul><li>Phân loại Sản phẩm theo hình th...
*  Sản phẩm theo thời gian sử dụng <ul><li>Sản phẩm lâu bền là những vật phẩm được sử dụng nhiều lần. Ví dụ tủ lạnh, máy...
Sản phẩm theo thời gian sử dụng <ul><li>Sản phẩm sử dụng ngắn hạn : Là những sản phẩm được sử dụng một lần hay một vài lầ...
*PHÂN LOẠI THEO HÌNH THỨC TỒN TẠI <ul><li>SẢN PHẨM HỮU HÌNH là những hiện vật có thể đáp ứng được mhu cầu mong muốn củ...
*PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TIÊU DÙNG <ul><li>SẢN PHẨM SỬ DỤNG THƯỜNG NGÀY là những hàng hóa mà người tiêu dùng thông thường hay m...
PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TIÊU DÙNG <ul><li>SẢN PHẨM MUA CÓ LỰA CHỌN là những Sản phẩm người tiêu dùng thường so sánh, cân nh...
PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TIÊU DÙNG <ul><li>SẢN PHẨM THEO NHU CẦU ĐẶC BIỆT là những Sản phẩm thỏa mãn được những nhu cầu đặc ...
PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TIÊU DÙNG <ul><li>SẢN PHẨM THEO NHU CẦU THỤ ĐỘNG là những Sản phẩm mà người tiêu dùng không biết ho...
* PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TƯ LIỆU SẢN XUẤT <ul><li>Nguyên liệu </li></ul><ul><li>Bán thành phẩm và chi tiết </li></ul><ul><l...
2.Nhãn hiệu <ul><li>Khái niệm </li></ul><ul><li>Bộ phận cấu thành </li></ul><ul><li>Thương hiệu </li></ul><ul><li>Các quyế...
Khái niệm về nhãn hiệu sản phẩm <ul><li>NHÃN HIỆU : Là tên, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hình vẽ hay sự phối hợp của c...
Các bộ phận cấu thành nhãn hiệ u <ul><li>Các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu là : </li></ul><ul><li>Tên nhãn hiệu </li></u...
Tên nhãn hiệu <ul><li>Tên nhãn hiệu (Brand Name) là phần đọc được của nhãn hiệu, như Halida, Cocacola, Tiger, Sunsilk, La...
Dấu hiệu của nhãn hiệu  <ul><li>Dấu hiệu của nhãn hiệu ( Brand Mark) là một phần của nhãn hiệu có thể nhận biết nhưng kh...
Dấu hiệu hàng hóa <ul><li>Dấu hiệu hàng hóa ( Trade mark ) , là toàn bộ nhãn hiệu hay một phần của nhãn hiệu được pháp...
Dấu hiệu hàng hóa <ul><li>Tên nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ bản quyền thường có chữ TM hoặc R ở bên cạnh (R có nghĩa là đư...
Nhóm 1 KTNN 52C
Quyền tác giả <ul><li>Quyền tác giả là việc bất kỳ ai muốn sử dụng (sao chụp, in lại, trình diễn…) một tác phẩm văn học, ...
Thương hiệu và nhãn hiệu <ul><li>Thương hiệu là hình tượng  về một DN, hoặc một loại, hay một nhóm hàng hóa, dịch vụ tr...
Nhóm 1 KTNN 52C Đặc trưng Nhãn hiệu Thương hiệu Thuật ngữ Brand Trademark Tính hữu hình Nhìn thấy, sờ mó, nghe, v.v. Æ xác...
Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm <ul><li>Liên quan đến chiến lược sản phẩm, doanh nghiệp cần phải quyết đin...
Gắn hay không gắn nhãn hiệu cho sản phẩm? <ul><li>Doanh nghiệp có nên gắn nhãn hiệu cho sản phẩm ? </li></ul><ul><li>- Tr...
Quan điểm người mua <ul><li>Một số người mua cho rằng gắn nhãn hiệu làm tăng giá. Nhưng hầu hết họ đều sợ hàng giả. </li><...
Quan điểm của người bán <ul><li>Gắn nhãn hiệu làm tăng chi phí sản xuất và quảng cáo </li></ul><ul><li>Gắn nhãn hiệu giúp ...
Quan điểm xã hội <ul><li>Nhãn hiệu là một sự hứa hẹn với khách hàng về việc thỏa mãn được các ước muốn của họ. Nó đặt ra y...
Quan điểm xã hội <ul><li>Việc lập nhãn hiệu sinh ra sự phân biệt giả tạo và không cần thiết giữa các hàng hóa, nhất là loạ...
Ai là chủ nhãn hiệu sản phẩm? <ul><li>Nhãn hiệu của chính nhà sản xuất. </li></ul><ul><li>Nhà phân phối trung gian. </li...
Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Tên nhãn hiệu đồng nhất cho tất cả các hàng hóa do công ty sản xuất. </li></ul>Nhóm ...
Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Tên nhãn hiệu chung đặt cho từng dòng họ sản phẩm. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Tên kết hợp bao gồm thương hiệu của công ty và tên nhãn hiệu riêng của sản phẩm. </...
Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Tên nhãn hiệu riêng biệt được đặt riêng cho các loại sản phẩm khác nhau. </li></ul>...
Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Nhãn hiệu đồng nhất giảm được chi phí .Uy tín của sản phẩm trước được kế thừa . Nh...
Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Nhãn hiệu kết hợp sẽ vừa mang uy tín của công ty cho các loại sản phẩm, vừa tránh đ...
Quyết định về chất lượng nhãn hiệu <ul><li>Mỗi loại nhãn hiệu cần có chất lượng SP tương ứng </li></ul><ul><li>Chất lượng...
Quyết định chiến lược nhãn hiệu Loại sản phẩm Hiện có Mới Loại nhãn hiệu Hiện có Mới Bốn chiến lược nhãn hiệu Nhóm 1 KTNN ...
Mở rộng giới hạn nhãn hiệu <ul><li>Quyết định mở rộng nhãn hiệu làì bất kỳ nổ lực nào nhằm sử dụng một nhãn hiệu đã thành ...
Mở rộng giới hạn nhãn hiệu <ul><li>Ví dụ Honda Motor Company đã đưa ra thị trường loại máy xén cỏ mới với việc sử dụng nhã...
Quyết định sử dụng nhiều nhãn hiệu <ul><li>Chiến lược nhiều nhãn hiệu là việc triển khai hai hoặc nhiều nhãn hiệu trong c...
Sử dụng nhãn hiệu mới <ul><li>Trong trường hợp doanh nghiệp đưa ra những sản phẩm mới nhưng không có nhãn hiệu nào trong ...
3. Quyết định về bao gói Nhóm 1 KTNN 52C
Khái niệm và tầm quan trọng của bao gói <ul><li>Bao gói bao gồm 4 bộ phận chủ yếu sau </li></ul><ul><li>Lớp tiếp xúc trực...
Tầm quan trọng của bao gói <ul><li>Tự phục vụ trong thương nghiệp : Bao gói ngày càng phải làm chức năng của người bán tr...
Tầm quan trọng của bao gói <ul><li>Khả năng cải tiến . Cải tiến bao bì có thể sẽ đem lại cho người sản xuất những lợi ích ...
Các quyết định về bao gói sản phẩm <ul><li>Xây dựng quan niệm về bao gói : bao gói phải tuân theo các nguyên tắc nào? Bao...
4 . Các quyết định về dịch vụ đối với khách hàng <ul><li>Dịch vụ khách hàng (customer service) là các dịch vụ bổ sung tối...
Các quyết định liên quan đến dịch vụ khách hàng <ul><li>Nội dung dịch vụ mà khách hàng đòi hỏi và khả năng cung cấp cung ...
5. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm <ul><li>Quyết định về bề rộng của chủng loại sản phẩm </li></ul><ul><li>...
Quyết định về chủng loại sản phẩm <ul><li>KN . Chủng loại sản phẩm là một nhóm sản phẩm có liên quan chặt chẽ với nhau d...
Quyết định về bề rộng của chủng loại sản phẩm <ul><li>Lựa chọn bề rộng chủng loại sản phẩm tùy thuộc khả năng, mục tiêu c...
Quyết định phát triển chủng loại hàng hóa <ul><li>Phát triển hường xuống dưới : Nhiều công ty lúc đầu chiếm lĩnh khúc trên...
Quyết định phát triển chủng loại hàng hóa <ul><li>Phát triển theo hai hướng : Một doanh nghiệp đang ở khúc giữa của thị tr...
Quyết định bổ sung chủng loại sản phẩm <ul><li>Nguyên nhân dẫn đến việc bổ sung chủng loại sản phẩm </li></ul><ul><li>Mong...
Quyết định về danh mục hàng hóa <ul><li>DANH MUC HÀNG HÓA : Là tập hợp tất cả các nhóm chủng loại hàng hóa và các đơn vị ...
6.Chu kỳ sống của sản phẩm <ul><li>Kn: Chu kì sống của sản phẩm là thuật ngữ mô tả sự biến đổi của doanh số tiêu thụ kể từ...
Các giai đoạn của chu kí sống <ul><li>Bao gồm 4 giai đoạn : </li></ul><ul><li>Gđ1: Giai đoạn tung ra thị trường . </li></...
Nhóm 1 KTNN 52C GĐ 1 GĐ 2 Tung ra thị trường Phát triển GĐ 3 GĐ 4 Chín muồi Suy thoái Mức tiêu thụ, Lợi nhuận Mức tiêu thụ...
Nhóm 1 KTNN 52C Đồ thị chu kì lặp lại Đồ thị dạng sóng Thời gian Khối Lượng bán
GĐ 1: Giai đoạn tung ra thị trường <ul><li>Đây là thời kì bắt đầu tung sản phẩm ra thị trường, mức tiêu thụ tăng chậm theo...
GĐ 1: Giai đoạn tung ra thị trường <ul><li>Giai đoạn này CT thường lãi rất it, hoạc lỗ vốn do bán ít, và tốn nhiều chi phí...
GĐ 2 : Giai đoạn phát triển <ul><li>Đây là thời kì phát triển nhanh nhất của hàng hóa khi bán ra thị trường, khối lượng hà...
GĐ 2 : Giai đoạn phát triển <ul><li>Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng các tính năng mới, mẫu mã mới, cũng như nâng cao cá...
GĐ 3: Giai đoạn chín muồi <ul><li>Đây là giai đoạn mà hàng hóa bắt đầu tiêu thụ chậm dần, nghĩa là chúng tràn đầy trên các...
GĐ 4: Giai đoạn suy thoái <ul><li>Luôn theo dõi xem những mặt hàng nào đã bước vào thời kì suy thoái. </li></ul><ul><li>Cầ...
GĐ 4: Giai đoạn suy thoái <ul><li>Là thời kì giảm nhanh về tiêu thụ sản phẩm cũng như lợi nhuận của công ty. Lúc này chiế...
Nhóm 1 KTNN 52C Tung ra thị trường Phát triển chín muồi suy thóai Mức tiêu thụ Yếu Tăng nhanh Tăng chậm Yếu Lợi nhuận Nhỏ ...
Nhóm 1 KTNN 52C Phản ứng nhà sx Nỗ lực chiến lược Mở rọng thị trường Xâm nhập sâu Bảo vệ thị phần Tăng sinh lời sản xuất C...
7. THIẾT KẾ VÀ MARKETING SẢN PHẨM MỚI <ul><li>Sản phẩm mới </li></ul><ul><li>Lý do của việc thiết kế và marketing sản phẩ...
Sản phẩm mới <ul><li>Là những sản phẩm hoàn toàn mới chưa nơi nào có </li></ul><ul><li>Là sản phẩm cải tiến từ sản phẩm cũ...
Phân loại sản phẩm mới <ul><li>Sản phẩm mới tương đối: </li></ul><ul><li>+ Là SP mới của DN nhưng không mới đối với DN k...
Phân loại sản phẩm mới <ul><li>- Sản phẩm mới tuyệt đối: </li></ul><ul><li>+ Là Sp mới hoàn toàn với tất cả DN khác và NTD...
<ul><li>1 SP được coi là mới hay không phụ thuộc vào người tiêu dùng nhận thức về nó. Nếu họ cho rằng nó thực sự khác biệt...
Lý do thiết kế và marketing sản phẩm mới <ul><li>Thị hiếu, nhu cầu mong muốn của người tiêu dùng luôn thay đổi </li></ul>...
Chiến lược thiết kế sản phẩm mới <ul><li>Tìm kiếm bên ngoài. Là việc công ty mua toàn bộ công ty nào đó, mua bằng sáng chế...
Các giai đoạn thiết kế và marketing sản phẩm mới Nhóm 1 KTNN 52C Hình thành ý tưởng Lựa chọn ý tưởng Phân tích sx & td Thi...
Hình thành ý tưởng <ul><li>Hình thành ý tưởng thường hàm chứa những lợi ích mà người tiêu dùng được thỏa mãn, những chiến ...
Lựa chọn ý tưởng <ul><li>Có rất nhiếu ý tưởng </li></ul><ul><li>Có những ý tưởng hay nhưng cũng có rất nhiều ý tưởng dở </...
Soạn thảo và thẩm định dự án <ul><li>Biến những ý tưởng được lựa chọn thành dự án </li></ul><ul><li>Dự án là sự thể hiện ...
Soạn thảo chiến lược mar và phân tích sx – tiêu dùng <ul><li>Để có thể đưa sản phẩm vào thị trường và thành công cần thiế...
Thiết kế sản phẩm mới và thử nghiệm <ul><li>Phải biến ý tưởng thành hiện thực </li></ul><ul><li>Hoàn thành được 3 cấp độ ...
Sản xuất hàng loạt <ul><li>Sau khi thử nghiệm DN sẽ căn cứ vào việc thử nghiệm để quyết định nên hay không bắt tay và sản ...
Nhóm 1 KTNN 52C
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

yếu tố Product trong marketing

 • Login to see the comments

yếu tố Product trong marketing

 1. 1. CHƯƠNG 5 PRODUCT Những người thực hiện : Nhóm 1 KTC 52 Gvhd Nguyễn Hùng Anh Nhóm 1 KTNN 52C
 2. 2. NỘI DUNG <ul><li>SẢN PHẨM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING </li></ul><ul><li>NHÃN HIỆU SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>QUYẾT ĐỊNH VỀ BAO GÓI SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG </li></ul><ul><li>QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC VÀ CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>THIẾT KẾ VÀ MARKETING SẢN PHẨM MỚI </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 3. 3. 1.SẢN PHẨM <ul><li>KHÁI NIỆM SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>CÁC CẤP ĐỘ CỦA SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>PHÂN LOẠI </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 4. 4. KHÁI NIỆM SẢN PHẨM <ul><li>Sản phẩm là tất cả các những gì có thể đáp ứng nhu cầu, mong muốn của khách hàng , đồng thời có thể chào bán trên thị trường , nó bao gồm cả vật hữu hình và vô hình </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 5. 5. CÁC CẤP ĐỘ CỦA SẢN PHẨM <ul><li>Sản phẩm theo ý tưởng </li></ul><ul><li>Sản phẩm hiện thực </li></ul><ul><li>Sản phẩm hoàn chỉnh </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 6. 6. CÁC CẤP ĐỘ CỦA SẢN PHẨM <ul><li>Sản phẩm ý tưởng, đó là Sản phẩm đó sẽ thỏa mãn được nhu cầu nào của khách hàng ? </li></ul><ul><li>Sản phẩm hiện thực bao gồm những yếu tố phản ánh sự tồn tại của Sản phẩm như: các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, các đặc tính, bố cục bên ngoài, nhãn hiệu, tên nhãn hiệu, bao bì </li></ul><ul><li>Sản phẩm hoàn chỉnh là gộp của hai cấp độ trên cộng với những dịch vụ đi kèm sản phẩm như lắp ráp, bảo hành, dịch vụ bán hàng… </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 7. 7. CÁC CẤP ĐỘ CỦA SẢN PHẨM Bao g Lợi ích CB Bảo hành Bán chịu Bao gói Tên nhãn Thuộc tính Chất lượng Dịch vụ sau khi bán Lắp ráp Một Sản phẩm gọi là hoàn chỉnh khi nó đủ cả 3 cấp độ trên. Tuy nhiên vì nhiều lý do, thương Sản phẩm không phải lúc nào cũng đủ cả 3 thuộc tính Một số DN đã thực hiện tốt cả 3 cấp độ của SP và đã thành công trên SP Như Trần Anh, FPT, Vinagame….. HHHC HHHT Nhóm 1 KTNN 52C ádsas HHYT
 8. 8. PHÂN LOẠI SẢN PHẨM <ul><li>Phân loại Sản phẩm theo thời gian sử dụng </li></ul><ul><li>Phân loại Sản phẩm theo hình thức tồn tại </li></ul><ul><li>Phân loại Sản phẩm tiêu dùng </li></ul><ul><li>Phân loại Sản phẩm tư liệu sản xuất </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 9. 9. * Sản phẩm theo thời gian sử dụng <ul><li>Sản phẩm lâu bền là những vật phẩm được sử dụng nhiều lần. Ví dụ tủ lạnh, máy móc, quần áo </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 10. 10. Sản phẩm theo thời gian sử dụng <ul><li>Sản phẩm sử dụng ngắn hạn : Là những sản phẩm được sử dụng một lần hay một vài lần như xà bông, thực phẩm… </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 11. 11. *PHÂN LOẠI THEO HÌNH THỨC TỒN TẠI <ul><li>SẢN PHẨM HỮU HÌNH là những hiện vật có thể đáp ứng được mhu cầu mong muốn của người tiêu dùng và được chào bán trên thị trường. </li></ul><ul><li>SẢN PHẨM VÔ HÌNH (DỊCH VỤ) là những Sản phẩm được bán dưới dạng hoạt động, ích lợi hay sự thỏa mãn. Vd dịch vụ hớt tóc, sửa chữa điện tử… </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 12. 12. *PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TIÊU DÙNG <ul><li>SẢN PHẨM SỬ DỤNG THƯỜNG NGÀY là những hàng hóa mà người tiêu dùng thông thường hay mua, không cần đắn đo suy nghĩ và bỏ công sức để so sánh chúng </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 13. 13. PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TIÊU DÙNG <ul><li>SẢN PHẨM MUA CÓ LỰA CHỌN là những Sản phẩm người tiêu dùng thường so sánh, cân nhắc các chỉ tiêu, công dụng, chất lượng, giá cả </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 14. 14. PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TIÊU DÙNG <ul><li>SẢN PHẨM THEO NHU CẦU ĐẶC BIỆT là những Sản phẩm thỏa mãn được những nhu cầu đặc biệt và người mua sẵn sàng bỏ thêm sức lực để tìm kiếm nó. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 15. 15. PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TIÊU DÙNG <ul><li>SẢN PHẨM THEO NHU CẦU THỤ ĐỘNG là những Sản phẩm mà người tiêu dùng không biết hoặc biết nhưng thương không nghĩ đến việc mua chúng. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 16. 16. * PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TƯ LIỆU SẢN XUẤT <ul><li>Nguyên liệu </li></ul><ul><li>Bán thành phẩm và chi tiết </li></ul><ul><li>Công trình cố định </li></ul><ul><li>Thiết bị phụ </li></ul><ul><li>Vật tư phụ </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 17. 17. 2.Nhãn hiệu <ul><li>Khái niệm </li></ul><ul><li>Bộ phận cấu thành </li></ul><ul><li>Thương hiệu </li></ul><ul><li>Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 18. 18. Khái niệm về nhãn hiệu sản phẩm <ul><li>NHÃN HIỆU : Là tên, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hình vẽ hay sự phối hợp của chúng, có công dụng để xác nhận và phân biệt các loại hàng hóa dịch vụ. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 19. 19. Các bộ phận cấu thành nhãn hiệ u <ul><li>Các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu là : </li></ul><ul><li>Tên nhãn hiệu </li></ul><ul><li>Dấu hiệu của nhãn hiệu </li></ul><ul><li>Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ bản quyền </li></ul><ul><li>Quyền tác giả </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 20. 20. Tên nhãn hiệu <ul><li>Tên nhãn hiệu (Brand Name) là phần đọc được của nhãn hiệu, như Halida, Cocacola, Tiger, Sunsilk, Lavie, Close up, Dream… </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 21. 21. Dấu hiệu của nhãn hiệu <ul><li>Dấu hiệu của nhãn hiệu ( Brand Mark) là một phần của nhãn hiệu có thể nhận biết nhưng không đọc được. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 22. 22. Dấu hiệu hàng hóa <ul><li>Dấu hiệu hàng hóa ( Trade mark ) , là toàn bộ nhãn hiệu hay một phần của nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ để tránh việc làm giả. Nhãn hiệu thương mại bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bán trong việc sử dụng tên hiệu hay dấu hiệu đã đăng ký của người bán đó. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 23. 23. Dấu hiệu hàng hóa <ul><li>Tên nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ bản quyền thường có chữ TM hoặc R ở bên cạnh (R có nghĩa là được đăng ký- Registered). </li></ul><ul><li>Ví dụ: VISTA , TIGER ,HP </li></ul>R TM R Nhóm 1 KTNN 52C
 24. 24. Nhóm 1 KTNN 52C
 25. 25. Quyền tác giả <ul><li>Quyền tác giả là việc bất kỳ ai muốn sử dụng (sao chụp, in lại, trình diễn…) một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học hay phần mềm mà đều phải được phép của tác giả. </li></ul><ul><li>Ví dụ : Truyện tranh Doraemon của NXB Kim Đồng có dấu hiệu ® cho biết bản quyền của tập truyện thuộc về Fujko F Fujo và việc in ấn của NXB Kim Đồng đã được sự cho phép của tác giả </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 26. 26. Thương hiệu và nhãn hiệu <ul><li>Thương hiệu là hình tượng về một DN, hoặc một loại, hay một nhóm hàng hóa, dịch vụ trong con mắt khách hàng; là tập hợp các dấu hiệu để phân biệt hàng hóa dịch vụ của của DN này với hàng hóa, dịch vụ của DN khác, hoặc để phân biệt chính DN này với DN khác. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 27. 27. Nhóm 1 KTNN 52C Đặc trưng Nhãn hiệu Thương hiệu Thuật ngữ Brand Trademark Tính hữu hình Nhìn thấy, sờ mó, nghe, v.v. Æ xác nhận bên ngoài Bao gồm cả hữu hình và vô hình: cảm nhận, nhận thức, hình tượng v.v Giá trị Được thể hiện qua sổ sách kế toán Không được thể hiện qua sổ sách kế toán Tiếp cận Dưới góc độ luật pháp Dưới góc độ người sử dụng Bảo hộ Luật pháp thừa nhận và bảo hộ Người tiêu dùng thừa nhận, tin cậy, và trung thành gắn bó. Làm giả Có hàng giả Không có thương hiệu giả Phụ trách Luật sư, nhân viên pháp lý. Chuyên viên quản trị thương hiệu, chuyên viên marketing.
 28. 28. Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm <ul><li>Liên quan đến chiến lược sản phẩm, doanh nghiệp cần phải quyết đinh một số vấn đề liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa. Đó là các vấn đề sau: </li></ul><ul><li>Gắn hay không gắn nhãn hiệu cho sản phẩm? </li></ul><ul><li>Ai là chủ nhãn hiệu sản phẩm? </li></ul><ul><li>Đặt tên cho sản phẩm như thế nào? </li></ul><ul><li>Quyết định về chất lượng nhãn hiệu </li></ul><ul><li>Quyết định chiến lược nhãn hiệu </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 29. 29. Gắn hay không gắn nhãn hiệu cho sản phẩm? <ul><li>Doanh nghiệp có nên gắn nhãn hiệu cho sản phẩm ? </li></ul><ul><li>- Trên quan điểm người mua </li></ul><ul><li>- Trên quan điểm người bán </li></ul><ul><li>- Quan điểm xã hội </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 30. 30. Quan điểm người mua <ul><li>Một số người mua cho rằng gắn nhãn hiệu làm tăng giá. Nhưng hầu hết họ đều sợ hàng giả. </li></ul><ul><li>Nhãn hiệu giúp người mua phân biệt SP cạnh tranh </li></ul><ul><li>Nhãn hiệu gợi cho người mua hình ảnh doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Nhãn hiệu giúp người mua nhận biết các sản phẩm mới giúp ích cho họ </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 31. 31. Quan điểm của người bán <ul><li>Gắn nhãn hiệu làm tăng chi phí sản xuất và quảng cáo </li></ul><ul><li>Gắn nhãn hiệu giúp tăng uy tín và bảo vệ nhà sản xuất </li></ul><ul><li>Gắn nhãn hiệu đem lại cho DN những khách hàng trung thành và cơ hội tìm kiếm các khách hàng mới ở các đoạn TT khác nhau. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 32. 32. Quan điểm xã hội <ul><li>Nhãn hiệu là một sự hứa hẹn với khách hàng về việc thỏa mãn được các ước muốn của họ. Nó đặt ra yêu cầu đối với DN phải tạo ra nhiều mẫu mã, hình dạng, chất lượng tốt hơn… </li></ul><ul><li>Nhãn hiệu gia tăng hiệu suất của người mua, vì nó cung cấp cho họ nhiều thông tin về sản phẩm và cho biết phải tìm mua ở đâu. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 33. 33. Quan điểm xã hội <ul><li>Việc lập nhãn hiệu sinh ra sự phân biệt giả tạo và không cần thiết giữa các hàng hóa, nhất là loại hàng hóa thuần nhất. </li></ul><ul><li>Việc đặt nhãn hiệu đào sâu ý thức về địa vị của người dân, họ mua một số nhãn hiệu nào đó để chỉ “làm oai” với người khác. </li></ul><ul><li>VD: Cùng của hãng Toyota nhưng Lexus gợi cho người tiêu dùng địa vị cao hơn Corola. </li></ul><ul><li>Hay như máy tính VAIO và các loại khác như Acer, Lenovo… </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 34. 34. Ai là chủ nhãn hiệu sản phẩm? <ul><li>Nhãn hiệu của chính nhà sản xuất. </li></ul><ul><li>Nhà phân phối trung gian. </li></ul><ul><li>Vừa của nhà sản xuất, vừa của nhà trung gian. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 35. 35. Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Tên nhãn hiệu đồng nhất cho tất cả các hàng hóa do công ty sản xuất. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 36. 36. Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Tên nhãn hiệu chung đặt cho từng dòng họ sản phẩm. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 37. 37. Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Tên kết hợp bao gồm thương hiệu của công ty và tên nhãn hiệu riêng của sản phẩm. </li></ul><ul><li>Xe ô tô của Nhật Bản được đặt tên theo kiểu hỗn hợp: Toyota Crown, Toyota Corona, Toyota camry... Xe máy Nhật cũng đặt theo kiểu hỗn hợp như Honda Cup, Honda Dream, Honda Wave... </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 38. 38. Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Tên nhãn hiệu riêng biệt được đặt riêng cho các loại sản phẩm khác nhau. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 39. 39. Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Nhãn hiệu đồng nhất giảm được chi phí .Uy tín của sản phẩm trước được kế thừa . Nhưng thất bại sẽ ảnh hưởng xấu đến các sản phẩm khác. Mặt khác, nhãn hiệu đồng nhất dễ dẫn đến sự nhầm lẫn cho khách hàng về chất lượng. </li></ul><ul><li>Việc gắn tên riêng cho các loại sản phẩm khác nhau sẽ phải thêm chi phí cho quảng cáo các sản phẩm mới với các tên mới. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 40. 40. Quyết định chọn tên nhãn hiệu <ul><li>Nhãn hiệu kết hợp sẽ vừa mang uy tín của công ty cho các loại sản phẩm, vừa tránh được ảnh hưởng xấu cho các loại sản phẩm khác nếu một loại sản phẩm thất bại. </li></ul><ul><li>Mỗi một chiến lược về tên nhãn hiệu đều có ưu nhược điểm , vì vậy cần căn cứ vào đặc điểm của doanh nghiệp, thị trường mục tiêu và nhu cầu của người tiêu dùng </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 41. 41. Quyết định về chất lượng nhãn hiệu <ul><li>Mỗi loại nhãn hiệu cần có chất lượng SP tương ứng </li></ul><ul><li>Chất lượng SP đảm bảo giữ vững vị trí nhãn hiệu trên thị trường </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 42. 42. Quyết định chiến lược nhãn hiệu Loại sản phẩm Hiện có Mới Loại nhãn hiệu Hiện có Mới Bốn chiến lược nhãn hiệu Nhóm 1 KTNN 52C Mở rộng loại sản phẩm Mở rộng nhãn hiệu Nhiều nhãn hiệu Nhãn hiệu mới
 43. 43. Mở rộng giới hạn nhãn hiệu <ul><li>Quyết định mở rộng nhãn hiệu làì bất kỳ nổ lực nào nhằm sử dụng một nhãn hiệu đã thành công để tung ra những sản phẩm mới hay những sản phẩm cải tiến. </li></ul><ul><li>Tuy nhiên, nếu sản phẩm mới không thành công thì sẽ làm mất thiện cảm của khách hàng đối với các sản phẩm khác có cùng nhãn hiệu hoặc với chính nhãn hiệu đó. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 44. 44. Mở rộng giới hạn nhãn hiệu <ul><li>Ví dụ Honda Motor Company đã đưa ra thị trường loại máy xén cỏ mới với việc sử dụng nhãn hiệu của mình. Và nó đã thành công nhờ chất lượng tốt và được mọi người biết đến với chính cái tên Honda. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 45. 45. Quyết định sử dụng nhiều nhãn hiệu <ul><li>Chiến lược nhiều nhãn hiệu là việc triển khai hai hoặc nhiều nhãn hiệu trong cùng một loại sản phẩm </li></ul><ul><li>Nhà sx muốn sản phẩm của mình được bày bán nhiều hơn </li></ul><ul><li>Lôi kéo ngươig tiêu dùng sử dụng nhiều hơn SP của công ty mình. </li></ul><ul><li>Nâng cao được tính sáng tạo và hiệu suất làm việc của DN </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 46. 46. Sử dụng nhãn hiệu mới <ul><li>Trong trường hợp doanh nghiệp đưa ra những sản phẩm mới nhưng không có nhãn hiệu nào trong số những nhãn hiệu đang sử dụng thích hợp với chúng, thì cần phải đặt nhãn hiệu mới. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 47. 47. 3. Quyết định về bao gói Nhóm 1 KTNN 52C
 48. 48. Khái niệm và tầm quan trọng của bao gói <ul><li>Bao gói bao gồm 4 bộ phận chủ yếu sau </li></ul><ul><li>Lớp tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm </li></ul><ul><li>Lớp bảo vệ lớp tiếp xúc </li></ul><ul><li>Lớp bao bì vận chuyển </li></ul><ul><li>Nhãn hiệu và các thông tin mô tả hàng hóa. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 49. 49. Tầm quan trọng của bao gói <ul><li>Tự phục vụ trong thương nghiệp : Bao gói ngày càng phải làm chức năng của người bán trong các siêu thị hay các cửa hàng tự chọn </li></ul><ul><li>Tăng mức giàu sang của người tiêu dùng . Người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những hàng hóa tốt có bao gói đẹp sang trọng. </li></ul><ul><li>Hình ảnh của công ty và hình ảnh của nhãn hiệu : Thông qua bao gói người tiêu dùng có thể nhận ra được chủng loại mặt hàng cũng như công ty sx nó </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 50. 50. Tầm quan trọng của bao gói <ul><li>Khả năng cải tiến . Cải tiến bao bì có thể sẽ đem lại cho người sản xuất những lợi ích to lớn trong việc bảo quản, tăng thời gian sử dụng… </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 51. 51. Các quyết định về bao gói sản phẩm <ul><li>Xây dựng quan niệm về bao gói : bao gói phải tuân theo các nguyên tắc nào? Bao gói đóng vai trò gì đối với 1 mặt hàng cụ thể? Bao gói phải cung cấp những thông tin gì về sản phẩm? </li></ul><ul><li>Quyết định về các vấn đề : kích thước, hình dáng, vật liệu, màu sắc, nội dung trình bày? </li></ul><ul><li>Quyết định về việc có gắn nhãn hiệu hay không ? </li></ul><ul><li>Quyết định về thử nghiệm về các kiểu bao gói ? </li></ul><ul><li>Quyết định về việc cung cấp các thông tin gì trên bao bì sản phẩm </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 52. 52. 4 . Các quyết định về dịch vụ đối với khách hàng <ul><li>Dịch vụ khách hàng (customer service) là các dịch vụ bổ sung tối thiểu đi kèm theo sản phẩm cốt lõi khi bán sản phẩm cho khách hàn bao gồm bảo hành, sửa chữa, thanh toán... </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 53. 53. Các quyết định liên quan đến dịch vụ khách hàng <ul><li>Nội dung dịch vụ mà khách hàng đòi hỏi và khả năng cung cấp cung cấp </li></ul><ul><li>Chất lượng dịch vụ mà DN phải đảm bảo cho khách hàng ở mức độ nào so với đối thủ cạnh tranh </li></ul><ul><li>Các chi phí liên quan đến dịch vụ </li></ul><ul><li>Lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 54. 54. 5. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm <ul><li>Quyết định về bề rộng của chủng loại sản phẩm </li></ul><ul><li>Quyết định phát triển chủng loại hàng hóa </li></ul><ul><li>Quyết định bổ sung chủng loại hàng hóa </li></ul><ul><li>Quyết định về danh mục hàng hóa </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 55. 55. Quyết định về chủng loại sản phẩm <ul><li>KN . Chủng loại sản phẩm là một nhóm sản phẩm có liên quan chặt chẽ với nhau do giống nhau về chức năng hay do bán chung cho cùng nhóm khách hàng, hay thông qua cùng những kiểu tổ chức thương mại hay trong khuôn khổ cùng một dãy giá cả. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 56. 56. Quyết định về bề rộng của chủng loại sản phẩm <ul><li>Lựa chọn bề rộng chủng loại sản phẩm tùy thuộc khả năng, mục tiêu của doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Thay đổi bề rộng chủng loại sản phẩm cho phù hợp. Nếu quá hẹp để tăng lợi nhuận có thể tăng lợi nhuận bằng cách bổ sung thêm hàng hóa. Nếu rộng hẹp có thể rút bớt hàng hóa </li></ul><ul><li>VD: Võng xếp Duy Lợi khi gia nhập thị trường với mục tiêu là lợi nhuận trước hết nên số lượng mẫu mã của Dn có hạn. Công ty bánh kẹo Kinh Đô thì khác, họ phấn đấu để chiễm lĩnh thị trường rộng nên mặt hàng của họ thường phong phú. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 57. 57. Quyết định phát triển chủng loại hàng hóa <ul><li>Phát triển hường xuống dưới : Nhiều công ty lúc đầu chiếm lĩnh khúc trên thị trường sau đó, họ dần mở rộng chủng loại SP để chiếm cả những khúc thị trường dưới </li></ul><ul><li>Phát triển lên trên : DN chiếm lĩnh khúc thị trường dưới, sau đó mở rộng chủng loại sản phẩm để chiếm khúc thị trường trên. VD Toyota cho ra chủng loại xe Lexus để chiếm khúc thị trường trên </li></ul><ul><li>“ Lexus dòng xe của Toyota dành cho những người thu nhập cao và sành điệu”. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 58. 58. Quyết định phát triển chủng loại hàng hóa <ul><li>Phát triển theo hai hướng : Một doanh nghiệp đang ở khúc giữa của thị trường có thể phát triển hướng lên trên và hướng xuống dưới để mở rộng thị trường </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 59. 59. Quyết định bổ sung chủng loại sản phẩm <ul><li>Nguyên nhân dẫn đến việc bổ sung chủng loại sản phẩm </li></ul><ul><li>Mong muốn có thêm lợi nhuận </li></ul><ul><li>Mưu tính thỏa mãn các doanh nghiệp khi họ phàn nàn về những chỗ trống trong chủng loại hiện có </li></ul><ul><li>Tận dụng khă năng sx sư thừa </li></ul><ul><li>Muốn trở thành công ty chủ chốt với chủng loại hàng hóa đầy đủ </li></ul><ul><li>Xóa bỏ những chỗ trống không có hoặc ít các đối thủ cạnh tranh </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 60. 60. Quyết định về danh mục hàng hóa <ul><li>DANH MUC HÀNG HÓA : Là tập hợp tất cả các nhóm chủng loại hàng hóa và các đơn vị hàng hóa do một người bán cụ thể đem chào bán cho người mua. ! Ví dụ về CFTN </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C Cà phê xay Cà phê hòa tan Cà phê dành cho nữ Cà phê loại mạnh WEASEL G7 Passiona LUCKY - ARABICA, ROBUSTA DIAMOND COLLECTION HERO - ARABICA, ROBUSTA LEGENDEE WIN - ARABICA, ROBUSTA CLASSIC BLEND VICTORY - ARABICA, ROBUSTA
 61. 61. 6.Chu kỳ sống của sản phẩm <ul><li>Kn: Chu kì sống của sản phẩm là thuật ngữ mô tả sự biến đổi của doanh số tiêu thụ kể từ khi sản phẩm được tung ra thị trường, cho đến khi nó được rút lui khỏi thị trường. </li></ul><ul><li>Chu kì sống của sản phẩm có thể xem xét cho từng mặt hàng cụ thể, từng nhóm chủng loại </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 62. 62. Các giai đoạn của chu kí sống <ul><li>Bao gồm 4 giai đoạn : </li></ul><ul><li>Gđ1: Giai đoạn tung ra thị trường . </li></ul><ul><li>Gđ2: Giai đoạn phát triển . </li></ul><ul><li>Gđ3 : Giai đoạn chín muồi . </li></ul><ul><li>Gđ4 : Giai đoạn suy thoái . </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 63. 63. Nhóm 1 KTNN 52C GĐ 1 GĐ 2 Tung ra thị trường Phát triển GĐ 3 GĐ 4 Chín muồi Suy thoái Mức tiêu thụ, Lợi nhuận Mức tiêu thụ Lợi nhuận
 64. 64. Nhóm 1 KTNN 52C Đồ thị chu kì lặp lại Đồ thị dạng sóng Thời gian Khối Lượng bán
 65. 65. GĐ 1: Giai đoạn tung ra thị trường <ul><li>Đây là thời kì bắt đầu tung sản phẩm ra thị trường, mức tiêu thụ tăng chậm theo mức độ tung hàng ra thị trường. Vì các lí do sau : </li></ul><ul><li>Công ty chậm mở rộng năng lực sản xuất. </li></ul><ul><li>Công ty còn gặp nhiều khó khăn về KHKT. </li></ul><ul><li>Chậm triển khai kênh phân phối hiệu quả. </li></ul><ul><li>Khách hàng chưa từ bỏ thói quen tieu dùng trước đây </li></ul><ul><li>Khả năng mua sắm còn hạn chế. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 66. 66. GĐ 1: Giai đoạn tung ra thị trường <ul><li>Giai đoạn này CT thường lãi rất it, hoạc lỗ vốn do bán ít, và tốn nhiều chi phí cho phân phối, kích thích tiêu thụ nó. VD : Viettel, DRThanh…… </li></ul><ul><li>Vì vậy chiến lược MAX là : </li></ul><ul><li>Tập trung bán vào nhóm khách hàng có điều kiẹn sẵn sàng mua nhất. </li></ul><ul><li>Động viên, khuyến cáo các trung gian MAX. </li></ul><ul><li>Tăng cường quãng cáo, và xúc tiến bán hàng. </li></ul><ul><li>Kích thích họ dùng thử hàng hóa. </li></ul><ul><li>Thông tin cho những người tiêu dùng tìm ẩn về hàng hóa mới. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 67. 67. GĐ 2 : Giai đoạn phát triển <ul><li>Đây là thời kì phát triển nhanh nhất của hàng hóa khi bán ra thị trường, khối lượng hàng hóa, cũng như lợi nhuận tăng mạnh. Đồng thời trên thị trường cũng suất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh. Các biện pháp MAX lúc này của CT : </li></ul><ul><li>Giữ nguêyn mức giá, hoạc giảm chút để thu hút khách hàng. </li></ul><ul><li>Giữ nguyên, hoạc tăng các chi phí kích thích tiêu thụ. </li></ul><ul><li>Tiếp tục thông tin mạnh mẽ cho công chúng </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 68. 68. GĐ 2 : Giai đoạn phát triển <ul><li>Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng các tính năng mới, mẫu mã mới, cũng như nâng cao các chất lượng dịch vụ sau khi mua hàng. </li></ul><ul><li>Xâm nhập vào thị trường mới. </li></ul><ul><li>Định hướng lại một phần quảng cáo để thu hút khách hàng. </li></ul><ul><li>Kịp thời hạ giá để thu hút khách hàng. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 69. 69. GĐ 3: Giai đoạn chín muồi <ul><li>Đây là giai đoạn mà hàng hóa bắt đầu tiêu thụ chậm dần, nghĩa là chúng tràn đầy trên các kênh lưu thông. Điều đó hàm chưá cạnh tranh gay gắt. Các đối thủ thi nhau hạ giá, tăng các tính năng mới, tăng quảng cao…….. </li></ul><ul><li>-  Cần có môt chiến lược MAX-MIC phù hợp: </li></ul><ul><li>Cải biến thì trường, tức là tìm thị trường mới cho sản phẩm. </li></ul><ul><li>Cải biến sản phẩm, tăng các tính năng cạnh tranh, mẫu mã,bảo hành sau khi mua… </li></ul><ul><li>Cải biến chiến lược MAX-MIC. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 70. 70. GĐ 4: Giai đoạn suy thoái <ul><li>Luôn theo dõi xem những mặt hàng nào đã bước vào thời kì suy thoái. </li></ul><ul><li>Cần đưa ra nhanh quyết định xem nên loại bỏ, hoạc giữ lại những mặt hàng nào vì đôi khi jữ lại hàng đó lại có lợi nếu có quá nhiều DN cạnh tranh cùng rút khỏi. </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 71. 71. GĐ 4: Giai đoạn suy thoái <ul><li>Là thời kì giảm nhanh về tiêu thụ sản phẩm cũng như lợi nhuận của công ty. Lúc này chiến lược MAX của công ty là </li></ul><ul><li>Cắt bỏ những thị phần thị trường nhỏ, những kênh thương mại ít hiệu quả nhất. </li></ul><ul><li>Thu hẹp chủng loại hàng hóa chào bán. </li></ul><ul><li>Tiến hành giảm giá………… </li></ul><ul><li> Như vậy để tránh những tình trạng này DN cần : </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 72. 72. Nhóm 1 KTNN 52C Tung ra thị trường Phát triển chín muồi suy thóai Mức tiêu thụ Yếu Tăng nhanh Tăng chậm Yếu Lợi nhuận Nhỏ max Giảm Nhỏ Người tiêu dùng Mới lớn Lớn Lạc hậu Đối thủ cạnh tranh ít Tăng nhanh Lớn Jảm
 73. 73. Nhóm 1 KTNN 52C Phản ứng nhà sx Nỗ lực chiến lược Mở rọng thị trường Xâm nhập sâu Bảo vệ thị phần Tăng sinh lời sản xuất CF của MAX cao cao Giảm Nhỏ Nỗ lực MAX Tạo thông tin Tạo ưa thích Tạo sự trung thành Tác động chọn lọc Phân phối Không đều Mạnh Mạnh Có chọn lọc giá cao Hơi thấp Thấp nhất Tăng
 74. 74. 7. THIẾT KẾ VÀ MARKETING SẢN PHẨM MỚI <ul><li>Sản phẩm mới </li></ul><ul><li>Lý do của việc thiết kế và marketing sản phẩm mới </li></ul><ul><li>Các giai đoạn của quá trình thiết kế và marketing sản phẩm mới </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 75. 75. Sản phẩm mới <ul><li>Là những sản phẩm hoàn toàn mới chưa nơi nào có </li></ul><ul><li>Là sản phẩm cải tiến từ sản phẩm cũ </li></ul><ul><li>Là sản phẩm từ các thị trường khác chưa có ở thị trường này </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 76. 76. Phân loại sản phẩm mới <ul><li>Sản phẩm mới tương đối: </li></ul><ul><li>+ Là SP mới của DN nhưng không mới đối với DN khác và thị trường </li></ul><ul><li>+ Tạo cơ hội cho DN mở rộng dòng SP và cơ hội kinh doanh </li></ul><ul><li>+ Chi phí thường thấp nhưng khó định vị sản phẩm </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 77. 77. Phân loại sản phẩm mới <ul><li>- Sản phẩm mới tuyệt đối: </li></ul><ul><li>+ Là Sp mới hoàn toàn với tất cả DN khác và NTD </li></ul><ul><li>+ Chi phí dành cho thử nghiên cứu, thiết kê, thử nghiệm thường cao </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 78. 78. <ul><li>1 SP được coi là mới hay không phụ thuộc vào người tiêu dùng nhận thức về nó. Nếu họ cho rằng nó thực sự khác biệt so với những Sp của các đối thủ cạnh tranh </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 79. 79. Lý do thiết kế và marketing sản phẩm mới <ul><li>Thị hiếu, nhu cầu mong muốn của người tiêu dùng luôn thay đổi </li></ul><ul><li>Các đối thủ cạnh tranh luôn tìm cách để lôi kéo người tiêu dùng </li></ul><ul><li>Công nghệ thay đổi đặt ra việc tạo sản phẩm mới để đạt hiệu quả hơn </li></ul><ul><li>Mỗi một sản phẩm đều có 1 chu kì sống, đòi hỏi DN phải tìm kiếm sản phẩm mới thay thế </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 80. 80. Chiến lược thiết kế sản phẩm mới <ul><li>Tìm kiếm bên ngoài. Là việc công ty mua toàn bộ công ty nào đó, mua bằng sáng chế … </li></ul><ul><li>Tự thành lập một bộ phận nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới * </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 81. 81. Các giai đoạn thiết kế và marketing sản phẩm mới Nhóm 1 KTNN 52C Hình thành ý tưởng Lựa chọn ý tưởng Phân tích sx & td Thiết kế sp Thử nghiệm thực tế Triển khai sx đại trà Soạn thảo c.lược mar Soạn thảo dự án, kiểm tra
 82. 82. Hình thành ý tưởng <ul><li>Hình thành ý tưởng thường hàm chứa những lợi ích mà người tiêu dùng được thỏa mãn, những chiến lược kd, mar của DN. Hình thành ý tưởng có thể xuất phát từ: </li></ul><ul><li>Từ phía khách hàng </li></ul><ul><li>Từ các nhà khoa học </li></ul><ul><li>Từ những nghiên cứu thành công & thất bại của dối thủ cạnh tranh </li></ul><ul><li>Nhân viên bán hàng và các dn thường tiếp xúc với khách hàng </li></ul><ul><li>Những người có bằng phát minh, sáng chế, chuyên gia nghiên cứu mar </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 83. 83. Lựa chọn ý tưởng <ul><li>Có rất nhiếu ý tưởng </li></ul><ul><li>Có những ý tưởng hay nhưng cũng có rất nhiều ý tưởng dở </li></ul><ul><li>Cần lựa chọn để sàng lọc những ý tưởng không phù hợp, kém hấp dẫn, khả thi </li></ul><ul><li>Lựa chọn cần căn cứ vào giá thành, đối thủ cạnh tranh, khả năng của DN, ước tính thị trường, lợi nhuận… </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 84. 84. Soạn thảo và thẩm định dự án <ul><li>Biến những ý tưởng được lựa chọn thành dự án </li></ul><ul><li>Dự án là sự thể hiện tư tưởng khái quán đó thành các phương án sản phẩm mới với các đặc tính hay công dụng hoặc đối tượng sử dụng. </li></ul><ul><li>Soạn thảo dự án và thẩm định có hai bước </li></ul><ul><li>+ Soản thảo ra dự án </li></ul><ul><li>+ Thẩm định dự án : Kiểm tra xem dự án liệu có tính khả thi không </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 85. 85. Soạn thảo chiến lược mar và phân tích sx – tiêu dùng <ul><li>Để có thể đưa sản phẩm vào thị trường và thành công cần thiết phải xây dựng chiến lược mar cho sản phẩm </li></ul><ul><li>Phần 1 mô tả quy mô, cấu trúc và thái độ khách hàng trên thị trường mục tiêu, định vị hàng hóa, chi tiêu chất lượng , khối lượng </li></ul><ul><li>Phần 2 Trình bày cách phân phối và dự đoán chi phí mar </li></ul><ul><li>Phần 3 Trình bày mục tiêu trong tương lai và các chỉ tiêu lợi nhuận, tiêu thụ, chiến lược mar lau dài </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 86. 86. Thiết kế sản phẩm mới và thử nghiệm <ul><li>Phải biến ý tưởng thành hiện thực </li></ul><ul><li>Hoàn thành được 3 cấp độ cơ bản của hàng hóa, ý tưởng, hiện thực và hoàn chỉnh </li></ul><ul><li>Kiểm tra các thông số kĩ thuật của từng bộ phận, chi tiếu cấu thành </li></ul><ul><li>Thử nghiệm trong phòng thúi nghiệp, qua việc dùng thử của khách hàng… </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 87. 87. Sản xuất hàng loạt <ul><li>Sau khi thử nghiệm DN sẽ căn cứ vào việc thử nghiệm để quyết định nên hay không bắt tay và sản xuất hàng loạt và tung ra thị trường với chiến lược mar đã định sẵn </li></ul><ul><li>Các quyết định liên quan </li></ul><ul><li>+ Khi nào </li></ul><ul><li>+ Ở đâu </li></ul><ul><li>+ Cho ai </li></ul><ul><li>+ Như thế nào </li></ul>Nhóm 1 KTNN 52C
 88. 88. Nhóm 1 KTNN 52C

×