Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fira d'Entitats 2009

562 views

Published on

Projectes

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fira d'Entitats 2009

 1. 1. Llagostera SolidàriaLlagostera Solidària
 2. 2. Llagostera SolidàriaLlagostera Solidària  CREACIÓ DE L’ENTITATCREACIÓ DE L’ENTITAT  Any 2000Any 2000  Agrupar gent que treballaAgrupar gent que treballa en diferents àmbits de laen diferents àmbits de la cooperació.cooperació.  Redacció d’estatutsRedacció d’estatuts..  Planificació zones dePlanificació zones de treballtreball  Estructura de l’entitatEstructura de l’entitat (president, secretari,(president, secretari, tresorer, etc.).tresorer, etc.).  Obrir comptes correntsObrir comptes corrents  Etc…Etc…
 3. 3. Llagostera SolidàriaLlagostera Solidària  ZONES DE TREBALLZONES DE TREBALL  NicaraguaNicaragua  Projecte d’alimentació deProjecte d’alimentació de nois/es institut.nois/es institut.  Creació d’un banc de gra.Creació d’un banc de gra.  Biblioteca.Biblioteca.  Recollida de material esportiu.Recollida de material esportiu.  Etc…Etc…  SaharaSahara  Acollida de nens/es.Acollida de nens/es.  Recollida per la caravanaRecollida per la caravana solidàriasolidària  Etc…Etc…  GàmbiaGàmbia  Projecte de construcció d’unProjecte de construcció d’un centre de salut.centre de salut.  Etc…Etc…  SenegalSenegal  Projecte de construcció d’unaProjecte de construcció d’una escola.escola.  Etc…Etc…
 4. 4. Llagostera SolidàriaLlagostera Solidària  SENSIBILITZACIÓSENSIBILITZACIÓ  Estades solidàriesEstades solidàries  NicaraguaNicaragua  SàharaSàhara  GàmbiaGàmbia  SenegalSenegal  Actes de sensibilitzacióActes de sensibilització  XerradesXerrades  ExposicionsExposicions  MocionsMocions  ONG GENERAR VALORSONG GENERAR VALORS  Èticament correctesÈticament correctes  Reconeixer errors i virtutsReconeixer errors i virtuts  Generar confiançaGenerar confiança
 5. 5. Llagostera SolidàriaLlagostera Solidària  FINANÇAMENTFINANÇAMENT  Fons pròpis.Fons pròpis.  Quines.Quines.  DonacionsDonacions  Etc.Etc.  Administracions.Administracions.  Generalitat (ACD)Generalitat (ACD)  DiputacióDiputació  Ajuntaments (1%).Ajuntaments (1%).  Altres.Altres.  Entitats sense ànim de lucreEntitats sense ànim de lucre (Caixes , etc)(Caixes , etc)  Empreses.Empreses.
 6. 6. Projectes NicaraguaProjectes Nicaragua  PROJECTE D’ALIMENTACIÓ DE 100 NOIS/ESPROJECTE D’ALIMENTACIÓ DE 100 NOIS/ES  LLagostera Solidària participa en projectes a Sant Nicolàs deLLagostera Solidària participa en projectes a Sant Nicolàs de Oriente (Departament d’Estelí, Nicaragua ) des de l’any 2000.Oriente (Departament d’Estelí, Nicaragua ) des de l’any 2000.  Es va iniciar amb un projecte d’alimentació de 30 nois/es, que enEs va iniciar amb un projecte d’alimentació de 30 nois/es, que en l’actualitat són més de 100.l’actualitat són més de 100.  Els nois/es es desplacen de les comunitats més llunyanes ,Els nois/es es desplacen de les comunitats més llunyanes , algunes a més de 5 hores a peu, per anar a l’institut. Llagosteraalgunes a més de 5 hores a peu, per anar a l’institut. Llagostera Solidària els hi proporciona, mijançant l’agermament, el dinarSolidària els hi proporciona, mijançant l’agermament, el dinar durant l’època escolar.durant l’època escolar.
 7. 7. Projectes NicaraguaProjectes Nicaragua  PROJECTEPROJECTE D’ALIMENTACIÓ DED’ALIMENTACIÓ DE 100 NOIS/ES.100 NOIS/ES.
 8. 8. Projectes NicaraguaProjectes Nicaragua  PROJECTEPROJECTE D’ALIMENTACIÓ DED’ALIMENTACIÓ DE 100 NOIS/ES.100 NOIS/ES.
 9. 9. Projectes NicaraguaProjectes Nicaragua  PROJECTE DE CREACIÓ D’UNA BOTIGA CAMPEROLA,PROJECTE DE CREACIÓ D’UNA BOTIGA CAMPEROLA, BANC DE GRA I SALA D’ACTESBANC DE GRA I SALA D’ACTES  Aquest projecte es va inicar degut a la demanda que es vaAquest projecte es va inicar degut a la demanda que es va produir en el municipi, fa aproximadament 4 anys.produir en el municipi, fa aproximadament 4 anys.  Els camperols han de vendre el gra a preus de mercat, i en elEls camperols han de vendre el gra a preus de mercat, i en el moment de la sembra, el preu augmenta. Amb aquest projecte esmoment de la sembra, el preu augmenta. Amb aquest projecte es pretén evitar l’especulació d’un aliment bàsic, com és el frigol.pretén evitar l’especulació d’un aliment bàsic, com és el frigol.  Es crea conjuntament una botiga camperola, destinada a vendreEs crea conjuntament una botiga camperola, destinada a vendre a preus assequibles els estris dels camperols, i s’aprofita l’edificia preus assequibles els estris dels camperols, i s’aprofita l’edifici per a menjador popular dels nois/es de l’institut.per a menjador popular dels nois/es de l’institut.
 10. 10. Projectes NicaraguaProjectes Nicaragua  PROJECTE BOTIGAPROJECTE BOTIGA I BANC DE GRA.I BANC DE GRA.  Façanes exteriorsFaçanes exteriors ..
 11. 11. Projectes NicaraguaProjectes Nicaragua  PROJECTE BOTIGAPROJECTE BOTIGA I BANC DE GRA.I BANC DE GRA.  Façanes exteriors i cuinaFaçanes exteriors i cuina ..
 12. 12. Projectes NicaraguaProjectes Nicaragua  PROJECTE BOTIGAPROJECTE BOTIGA I BANC DE GRA.I BANC DE GRA.  Local destinat a botiga iLocal destinat a botiga i oficinesoficines ..
 13. 13. Projectes NicaraguaProjectes Nicaragua  PROJECTE BOTIGAPROJECTE BOTIGA I BANC DE GRA.I BANC DE GRA.  Magatzem de gra (frigol)Magatzem de gra (frigol) ..
 14. 14. Projectes NicaraguaProjectes Nicaragua  BIBLIOTECA.BIBLIOTECA.  La biblioteca es nudreix deLa biblioteca es nudreix de llibres cedits per la gent dellibres cedits per la gent de LLagosteraLLagostera ..
 15. 15. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  PROJECTE D’UN HOSPITAL DE 40 LLITSPROJECTE D’UN HOSPITAL DE 40 LLITS  La creació d’un hospital al municipi de Dinguiri, neix de lesLa creació d’un hospital al municipi de Dinguiri, neix de les necessitats , plantejades pels notres veïns d’origen gambià.necessitats , plantejades pels notres veïns d’origen gambià.  Es tracta, d’un projecte de codesenvolupament pioner a nivell deEs tracta, d’un projecte de codesenvolupament pioner a nivell de Catalunya.Catalunya.  Des de Llagostera Solidària, conjuntament amb els nostres veïnsDes de Llagostera Solidària, conjuntament amb els nostres veïns d’origen Gambià , es cerca el finanaçament (Ajuntament ded’origen Gambià , es cerca el finanaçament (Ajuntament de LLagostera, Fons Català de Coperació , Diputació de Girona,LLagostera, Fons Català de Coperació , Diputació de Girona, ACCD, etc..) i es porta a terme la gestió del projecte a Catalunya.ACCD, etc..) i es porta a terme la gestió del projecte a Catalunya.  A Gàmbia, es crea una entitat per fer la gestió del projecte i elsA Gàmbia, es crea una entitat per fer la gestió del projecte i els contactes amb el govern gambià.contactes amb el govern gambià.
 16. 16. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  SituacióSituació ..
 17. 17. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  Zona on s’ha edificatZona on s’ha edificat l’hospitall’hospital ..
 18. 18. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  Plànols de l’hospitalPlànols de l’hospital ..
 19. 19. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  Fase de construccióFase de construcció ..
 20. 20. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  Fase de construccióFase de construcció finalitzadafinalitzada ..
 21. 21. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  Fase de construccióFase de construcció finalitzadafinalitzada ..
 22. 22. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  Fase de construccióFase de construcció finalitzadafinalitzada ..
 23. 23. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  Fase de construccióFase de construcció finalitzadafinalitzada ..  Alaghi Jaguraga és quiAlaghi Jaguraga és qui gestiona el projecte agestiona el projecte a DinguiriDinguiri
 24. 24. Projectes GàmbiaProjectes Gàmbia  En l’actualitat s’està portant a terme la construcció d’un pou,En l’actualitat s’està portant a terme la construcció d’un pou, finançat conjuntament per l’Ajuntament de LLagostera i lafinançat conjuntament per l’Ajuntament de LLagostera i la Diputació de Girona.Diputació de Girona.  La següent fase consisteix, en l’equipament del centre, amb llits iLa següent fase consisteix, en l’equipament del centre, amb llits i mobiliari, per tal que els equips mèdics puguin iniciar la sevamobiliari, per tal que els equips mèdics puguin iniciar la seva feina.feina.

×