Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduction to Hibernate Framework

507 views

Published on

Published in: Technology
 • Login to see the comments

Introduction to Hibernate Framework

 1. 1. Hibernate Relational Persistence for Java & .NET Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phước
 2. 2. NỘI DUNG ●Giới thiệu Hibernate. ●Một ví dụ sử dụng Hibernate. ●Một số vấn đề liên quan. ●Tài liệu tham khảo.
 3. 3. GIỚI THIỆU HIBERNATE ●Giới thiệu Hibernate: oORM. oPersistence Manager. oTrái tim của EJB 3.0. oKhông phải là giải pháp cho chương trình mà dữ liệu trung tâm, sử dụng stored procedure để giải quyết các nghiệp vụ.
 4. 4. VÍ DỤ HIBERNATE (1/6) ●Cấu hình Hibernate ●Tạo persistent class ●Map contact object vào bảng dưới cơ sở dữ liệu. ●Tạo cơ sở dữ liệu ●Phát triển mã nguồn chương trình ứng dụng.
 5. 5. VÍ DỤ HIBERNATE (2/6) ●Cấu hình Hibernate: hibernate.cfg.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> <hibernate-configuration> <session-factory> <property name="hibernate.connection.driver_class“>org.firebirdsql.jdbc.FBDriver</property> <property name="hibernate.connection.url“>jdbc:firebirdsql:localhost:C:/TEST.FDB</property> <property name="hibernate.connection.username">SYSDBA</property> <property name="hibernate.connection.password">masterkey</property> <property name="hibernate.connection.pool_size">10</property> <property name="show_sql">true</property> <property name="dialect">org.hibernate.dialect.FirebirdDialect</property> <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property> <!-- Mapping files --> <mapping resource="contact.hbm.xml"/> </session-factory> </hibernate-configuration>
 6. 6. VÍ DỤ HIBERNATE (3/6)
 7. 7. VÍ DỤ HIBERNATE (4/6) ●Map contact object vào bảng dưới cơ sở dữ liệu: oTập tin Contact.hbm.xml: <hibernate-mapping> <class name=“com.ssp.tutorial.hibernate.Contact“ table="CONTACT"> <id name="id" type="long" column="ID" > <generator class="assigned"/> </id> <property name="firstName"> <column name="FIRSTNAME" /> </property> <property name="lastName"> <column name="LASTNAME"/> </property> <property name="email"> <column name="EMAIL"/> </property> </class> </hibernate-mapping>
 8. 8. VÍ DỤ HIBERNATE (5/6) ●Tạo cơ sở dữ liệu: oCơ sở dữ liệu TEST.FDB
 9. 9. VÍ DỤ HIBERNATE (6/6)
 10. 10. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ●Kiến trúc Hibernate. ●Vòng đời một đối tượng Hibernate. ●Tập tin cấu hình Hibernate. ●Tập tin mapping. ●Hibernate API. ●HQL. ●Hibernate Annotation. ●Công cụ hỗ trợ: oThiết kế. oSinh tập tin cấu hình oSinh mã nguồn. oTạo cơ sở dữ liệu.
 11. 11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

×