Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

виховання самостIйностi

1,585 views

Published on

 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

виховання самостIйностi

 1. 1. Виховання самостiйностi та працелюбностi у дошкільників у процесi виконання трудових доручень Література: “ВМДЗ”, № 1, 2010 рік
 2. 2. Праця — один iз провiдних чинникiв усебiчного розвитку дiтей <ul><li>П раця корисна дл я здоров’я дитини, якщо вона посильна i правильно органiзована. </li></ul><ul><li>Рухи дитини, яка володi є трудовими навичками, бiльш точнi та впевненi, вона лiпше орi є нтусться у просторi, їй зрозумiлiший плин часу. </li></ul><ul><li>Праця сприя є розу м овому розвитку. Д iти багато дiзнаються про властивостi матерiалiв, з якими працюють, про призначення засобiв працi, iнструментiв, якiми вон и користуються. </li></ul><ul><li>Пiд час трудових дiй вiдбува є ться розвиток усiх пiзнавальних процесiв — активного сприймання, уяви, уваги, пам’ятi. Включа є ться в роботу мислення, адже дитинi потрiбно порiвнювати, зiставляти предмети, з якими вона працюс, встановлювати найпростiшi закономiрностi явищ тощо. </li></ul><ul><li>Неоцiненне значения праця має i для морального виховання дитини, адже пiд час роботи виховуються такi якостi особистостi, як здатнiсть до подолання перешкод, спостережливiсть, зосередженiсть, стараннiсть, дисциплiнованiсть, самостiйнiсть, iнiцiативнiсть. </li></ul>
 3. 3. Основні форми органiзації працi <ul><li>доручення </li></ul><ul><li>чергування </li></ul><ul><li>колективна праця </li></ul>
 4. 4. Види доручень (за Тамарою Понiманською) <ul><li>за формою органiзацi ї: - iндивiдуал ьн i - гру по вi - колективнi; </li></ul><ul><li>за тривалiстю ї х виконання: - кор о тк о часнi - д о вг о тривалi - постiйн і - епiз о дичнi - разовi; </li></ul><ul><li>за складнiстю завдань: - простi - с к лад н i </li></ul>
 5. 5. Доручення як метод розвитку самостiйностi у дiтей <ul><li>Доручення — найдосту пн iша форма залучення дiтей дошкiльного вiку до посильно ї повсякденно ї трудово ї дiяльностi як у дошкiль ному закладi, так i вдома. Чiтка спрямованiсть на одержання результату i наявнiсть конкретно визначеного завдання робить доручення доступним навiть для дитини раннього вiку (подай, принеси, постав на мiсце тощо). Саме за допомогою трудових доручень ми розвива є мо у дiтей таку базову якiсть особистостi, як самостiйнiсть. </li></ul>
 6. 6. Щоб доручення було посильним <ul><li>У роботi з дiтьми молодшого віку треба використовувати такi простi i кориснi правила: - усе, що я можу, — зроблю сам; - якщо я не вмiю, то на в чуся; - умiю сам — допоможу iншим . </li></ul><ul><li>Вимоги до дiтей середнього віку можуть ускладнюватися за рахунок: - доручення складнiшої справи; - пiдвищення вимог до якостi виконання доручення; - бiльш самостiйного виконання доручення та необхiдностi навчити iнших. У цьому вi ц i одне з головних завдань — на в чити дiтей доводити розпочату справу до кiнця. </li></ul><ul><li>У старшiй групi вже використову є мо доручення, </li></ul><ul><li>тривалiшi у часi. </li></ul><ul><li>Варто пам’ятати, що д и тина працюват и ме охоче </li></ul><ul><li>л и ше тодi, коли розумiтиме, що її праця потрiбна. </li></ul>
 7. 7. Значення оцiнки у формуваннi трудових навичок <ul><li>Ставлення дiтей до трудових доручень значною мiрою залежить вiд характеру педагогiчної оцiнки, яку дає дорослий. Правильна педагогiчна оцiнка може посилювати почуття радостi в разi успiху i послабити негативнi емоцi ї при невдачi. </li></ul><ul><li>На перших етапах засво є ння певних дiй чи правил треба вживати розгорнутi судження. </li></ul><ul><li>Свою доброзичливiсть, задоволення чи подив намага є мося передавати не л и ше словами, але й мiмiкою, iнтонацi є ю, поглядом тощо. Щира радiсть доросл и х за щонаймен ш ий успiх дитини посил ює її позитивнi емоцi ї . А позитивна оцiнка в присутностi iн ш их дiтей дода є радiсних переживань . </li></ul><ul><li>Для того, щоб словеснi оцiнки л и шал и ся стимулом, ї х потрiбно урiзноманiтнювати. iз цi є ю метою ми никористову є мо народнi прислiв’я та приказки. </li></ul><ul><li>(Для констатацi ї набутих умiнь, бажання працювати, незалежного темпу знадобляться такi вирази: «Де вмiлi руки i охота, там скора робота», « Старається, як мурашка», «Хто багато робить, той багато вмi є» , «Землю сонце прикраша є , а праця людину » , « Маленька бджiлка, а й та працю є» ) </li></ul>
 8. 8. Роль бать кі в у вихованнi працелюбност і <ul><li>Проводимо з ними бесiди, консультацii, залуча є мо до участi в освi т ньому процесi, у «днi добрих справ», да є мо конкретнi рекомендацii щодо прийомiв трудового виховання вдома, якi трудовi доручення слiд давати конкретним дiтям, як правильно оцiнити результати дитячо ї працi, пiд т рима т и у випадку невдалого виконання доручення тощо. </li></ul><ul><li>Для виконання трудових обов’язкiв вдома пiд керiвництвом батькiв ми пропо н у є мо посильнi для дитини доручення, зокрема: - пiдтримувати порядок у сво є му iгровому куточку; - поливати кiмнатнi росляни; - якщо сiм’я трима є город, квi т ник, видiлити для дитини грядку, де в она з може посiяти городнi кулътури; - допомагати мами у хатнiй роботi - пiдмести пiдлогу, витерти пил, прибрати посуд зi столу; - мити чайний посуд, витирати його й акуратно ставити на мисце. </li></ul>

×