Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đề án bảo vệ môi trường nhà hàng Bào Ngư

6,438 views

Published on

Công ty môi trường Newtech Co là một trong rất ít công ty đủ điều kiện năng lực và chuyên môn về tư vấn và hoàn thành tất cả các loại hồ sơ môi trường trong thời gian nhanh nhất, đúng với quy định hiện hành của pháp luật, bao gồm:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cấp bộ và sở
- Lập đề án bảo vệ môi trường
- Lập cam kết bảo vệ môi trường
- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường
- Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
- Lập giấy phép xả thải - giấy phép đấu nối
- Lập sổ chủ nguồn thải
- Đề án thăm dò khai thác nước ngầm
- Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại
- Lập hồ sơ an toàn - vệ sinh lao động

Newtech Co còn cung cấp giải pháp xử lý nước thải, khí thải, nước cấp, máy lọc nước dựa trên những công nghệ tiên tiến nhất

Hãy liên hệ với công ty môi trường Newtech Co để được tư vấn và khảo sát miễn phí

10G Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, Quận 1, HCM
Tổng đài tư vấn: (08) 3911 7646 - 0963235322
Email: tuvan@newtechco.net
Website: www.newtechco.net

Published in: Environment
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Winning the Lottery is Based on This [7 Time Winner Tells All] ♣♣♣ https://tinyurl.com/t2onem4
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • sao không copy dk nhỉ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Đề án bảo vệ môi trường nhà hàng Bào Ngư

 1. 1. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng i ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐƠN GIẢN NHÀ HÀNG HẢI SẢN BÀO NGƢ AH YAT CÔNG TY TNHH BÀO NGƢ THỊNH VƢỢNG Địa chỉ: Ciputra Club, khu đô thị Nam Thăng Long, Phƣờng Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.
 2. 2. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng ii MỤC LỤC MỤC LỤC .............................................................................................................................i DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................... iii DANH MỤC HÌNH.............................................................................................................iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...............................................................................................v MỞ ĐẦU ..............................................................................................................................1 CHƢƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ..............................................................3 1.1. Tên cơ sở .................................................................................................................. 3 1.2. Chủ cơ sở.................................................................................................................. 3 1.3. Vị trí địa lý của cơ sở ............................................................................................... 3 1.4. Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của cơ sở .................................................. 6 1.5. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở: ................................................................. 7 1.6. Máy móc, thiết bị:..................................................................................................... 8 1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu............................................................................... 9 1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng trong thời gian qua.................... 11 CHƢƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ..................16 2.1. Các nguồn phát sinh chất thải................................................................................. 16 2.2. Các tác động đối với môi trƣờng kinh tế và xã hội ................................................ 19 2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của cơ sở ........................................ 25 2.4. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng.......................................................................................................... 33 CHƢƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG ................................................41 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ - CAM KẾT ..........................................................................47
 3. 3. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các phân khu chức năng của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng.............................................................................................6 Bảng 2 Danh mục máy móc, thiết bị của Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat ..................8 Bảng 2. Danh sách nguyên liệu thô/nhiên liệu và số lƣợng sử dụng trung bình tháng của Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat....................................................................................9 Bảng 4 Nhu cầu sử dụng nƣớc Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat trung bình trong 01 tháng ...................................................................................................................................10 Bảng 5 Bảng nhân viên Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat ...........................................11 Bảng 6. Khối lƣợng các loại chất thải nguy hại TB 1 tháng của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat.........................................................................................................................17 Bảng 7. Mức gây độc của CO ở những nồng độ khác nhau ..............................................21 Bảng 8 Chất lƣợng nƣớc thải của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng.......................................................................................................27 Bảng 9 Phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí..................30 Bảng 10 Chất lƣợng môi trƣờng không khí của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng............................................................................31 Bảng 11 Phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí................32 Bảng 12 Độ ồn của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng.......................................................................................................................32 Bảng 13. Kế hoạch quản lý chất thải.................................................................................42 Bảng 14. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trƣớng không liên quan đến chất thải ...........43 Bảng 15. Kế hoạch ứng phó sự cố......................................................................................44 Bảng 16. Kế hoạch quan trắc môi trƣờng..........................................................................46
 4. 4. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng iv DANH MỤC HÌNH Hình 1 Vị trí Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat ...............................................................4 Hình 2 Hình ảnh vệ tinh vị trí Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng ................................................................................................................4 Hình 3 Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải nhà bếp....................................................................14 Hình 4 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn............................................................................25 Hình 5 Sơ đồ các biện pháp thu gom và quản lý chất thải rắn...........................................28 Hình 6 Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải nhà bếp....................................................................29
 5. 5. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa COD : Nhu cầu oxy hóa học CTNH : Chất thải nguy hại CTSH : Chất thải sinh hoạt CTR : Chất thải rắn NĐ-CP : Nghị định Chính Phủ NTSH : Nƣớc thải sinh hoạt NVL : Nguyên vật liệu PCCC : Phòng cháy chữa cháy QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TSS : Tổng chất rắn lơ lửng TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT : Tài nguyên và Môi trƣờng TNHH : Trách Nhiệm Hữu Hạn TP.HN : Thành phố Hà Nội TT-BTNMT : Thông tƣ của Bộ Tài Nguyên và Môi Trƣờng WHO : Tổ chức y tế thế giới
 6. 6. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 1 MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng. Đảng và Nhà nƣớc luôn xem mục tiêu phát triển kinh tế là động lực cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hoá Đất nƣớc. Ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp đƣợc xây dựng. Tuy nhiên, bất kỳ ngành sản xuất, kinh doanh nào cũng có khả năng phát sinh ra các loại chất thải gây ô nhiễm môi trƣờng và gây ảnh hƣởng đến sức khỏe cũng nhƣ cuộc sống của con ngƣời và cũng là nguyên nhân góp phần vào sự suy thoái môi trƣờng, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Chính vì các lý do nêu trên mà chiến lƣợc về bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững Đất nƣớc đang ngày càng đƣợc sự quan tâm của các cơ quan chức năng cũng nhƣ các nhà khoa học. Nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trƣờng, Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng tiến hành lập Đề án Bảo vệ Môi trƣờng đơn giản cho Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng địa chỉ Nhà câu lạc bộ Ciputra, khu đô thị Nam Thăng Long, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là báo cáo đƣợc xây dựng trên cơ sở hoạt động dự án, từ đó tiến hành thiết lập những tác động tích cực và tiêu cực đến lĩnh vực đặc biệt là môi trƣờng tự nhiên do dự án mang lại. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trƣờng, đƣa ra các chính sách hoạt động cụ thể và chƣơng trình hành động trong thời gian sắp tới vì một môi trƣờng trong lành trong tƣơng lai. Giới thiệu chung về dự án Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106011114 đăng ký lần đầu vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 07 năm 2015 và giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Sở kế hoạch đầu tƣ TP. Hà Nội cấp. Địa chỉ: Ciputra Club, khu đô thị Nam Thăng Long, Phƣờng Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.
 7. 7. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 2 Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2013 đến nay với loại hình hoạt động là Nhà hang và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu động, với công suất trung bình một ngày đêm khoảng 150 lƣợt khách ra vào Nhà hàng. Từ khi hoạt động đến nay Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng chƣa có giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trƣờng nên theo nghị định 18/2015 Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng phải thực hiện đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản. Đề án Bảo vệ M i trƣờng ƣ c dựng dự trên những mục tiêu cụ thể s u  Phân tích, đánh giá các tác động đến môi trƣờng do các hoạt động của dự án.  Trên cơ sở của những phân tích đánh giá đó, xây dựng và đề ra các biện pháp tổng hợp, khả thi và giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động mà dự án gây ra, nhằm bảo vệ môi trƣờng để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực dự án.
 8. 8. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 3 CHƢƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ 1.1. Tên cơ sở NHÀ HÀNG HẢI SẢN BÀO NGƢ AH YAT – CÔNG TY TNHHH BÀO NGƢ THỊNH VƢỢNG 1.2. Chủ cơ sở Đại diện: Bà Đỗ Thị Đào Chức vụ: Giám đốc CMND số: 100494675 Ngày cấp 06/07/2003 Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh Phƣơng tiện liên lạc của chủ cơ sở: Điện thoại : 1.3. Vị trí ị lý củ cơ sở Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat – Công ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng tọa lạc tại số Ciputra Club, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phƣờng Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, với các mặt tiếp giáp nhƣ sau Đằng trƣớc: giáp ngay cổng chính khu đô thị Nam Thăng Long Đằng sau: giáp khu đô thị Bên trái: giáp khu đô thị Bên phải: giáp khu đô thị Vị trí tiếp nhận nƣớc thải: Nƣớc thải của cơ sở sau khi xử lý đạt quy chuẩn sẽ đƣợc dẫn vào hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải khu đô thị Nam Thăng Long, sẽ đƣợc xử lý đúng quy định trƣớc khi thải vào hệ thống thoát nƣớc chung của thành phố
 9. 9. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 4 Hình 1 Vị trí Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat Hình 2 Hình ảnh vệ tinh vị trí Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng  Tình hình tự nhiên, kinh tế ã hội khu vực ung qu nh Khu đô thị mới Nam Thăng Long (Ciputra Hanoi International City) là dự án bất động sản đầu tƣ nƣớc ngoài lớn nhất Việt Nam từ trƣớc tới năm 2007, với số vốn đầu tƣ đăng ký lên tới 2,11 tỷ USD do tập đoàn Ciputra (Indonesia) làm chủ đầu tƣ. Khu đô thị mới Nam Thăng Long là một tổ hợp nhiều dự án thành phần, trong đó bao gồm nhiều công trình dự kiến đƣợc xây dựng trên địa phận các xã Xuân Đỉnh, Đông Ngạc (huyện Từ Liêm) và các phƣờng Phú Thƣợng, Tây Hồ, Xuân La (quận Tây Hồ). Với tổng diện tích 323ha, khu đô thị này có một vị trí thuận lợi về mọi mặt: chỉ cách trung tâm thành phố 7,4 km và cách sân bay Nội Bài 21,5 km, lại nằm kề với đƣờng cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài và bờ nam sông Hồng, nên có thể giao lƣu thuận lợi với tất cả các
 10. 10. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 5 khu vực khác của Hà Nội. Nằm ngay bên bờ hồ Tây, khu đô thị này đƣợc thừa hƣởng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của quần thể thắng cảnh hồ Tây, cũng nhƣ đƣợc đảm bảo các điều kiện về môi trƣờng. Ngoài các khu chung cƣ cao tầng, khu đô thị Nam Thăng Long sẽ có 3 loại nhà đƣợc thiết kế cho hộ gia đình, bao gồm nhà chia lô chất lƣợng cao, nhà bán độc lập và biệt thự. Các khu này có diện tích sử dụng 260–300 m², đƣợc thiết kế phù hợp với cuộc sống hiện đại. Các hạng mục xây dựng của cơ sở Các hạng mục phục vụ cho mục đích kinh doanh của công ty bao gồm:  Khu vực quầy thu ngân: bố trí quầy tính tiền, lễ tân  Khu vực phục vụ phòng Vip: 10 phòng  Khu vực sảnh lớn: bố trí phục vụ khách hàng với khoảng 15 bàn phục vụ  Khu vực phục vụ coffee: bố trí khu vực phục vụ cà phê và thức ăn nhẹ Các hạng mục về kết cấu hạ tầng bao gồm: - Nhà bếp: Sơ chế, vệ sinh, lƣu chứa nguyên liệu thực phẩm. - Nhà kho: Khu vực lƣu chứa các loại nguyên liệu thực phẩm khô. - Khu nhà phục vụ ăn uống. - Khu nhà hành chính, văn phòng. - Đƣờng nội khu và xung quanh địa điểm kinh doanh. Các hạng mục về bảo vệ môi trƣờng bao gồm: - Cây cảnh, hồ sinh thái, … - Bể xử lý nƣớc thải sinh hoạt (bể tự hoại 03 ngăn). - Đƣờng thu nƣớc chảy tràn, đƣờng ống thu và hệ thống xử lý khí thải. - Khu vực lƣu chứa chất thải rắn sinh hoạt.
 11. 11. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 6 Bảng 1: Các ph n khu chức năng củ Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Y t - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣ ng STT Tên phân khu chức năng Diện tích m2 Chiếm tỷ lệ % 1 Khu lƣu chứa chất thải rắn sinh hoạt 10 0, 38 2 Khu tiếp nhận thực phẩm nguyên liệu và vận chuyển thành phẩm 50 2,5 3 Đƣờng nội bộ 150 5,77 4 Khu sơ chế thực phẩm 80 3,08 5 Khu vệ sinh thực phẩm 50 1,92 6 Khu nấu 60 2,31 7 Khu vực phục vụ sảnh lớn 450 17,31 8 Khu vực phục vụ phòng Vip 1400 53,85 9 Khu vực cảnh quan trang trí 120 4,62 10 Khu quản lý hành chính 120 4,62 11 Nhà vệ sinh 110 4,23 Tổng cộng 2.600 100% 1.4. Qu m , c ng suất, thời gi n hoạt ộng củ cơ sở 1.4.1. Thời gi n hoạt ộng củ cơ sở
 12. 12. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 7 Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat – Công ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106011114 đăng ký lần đầu ngày 11/10/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/07/2015, do Sở kế hoạch và đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp; và giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00001 cấp ngày 21 tháng 06 năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 30 tháng 07 năm 2015. Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat – Công ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng đi vào hoạt động từ năm 2013 đến nay với loại hình hoạt động là Nhà hang và các dịch vụ ăn ƣớng phục vụ lƣu động, với công suất trung bình một ngày đêm khoảng 150 lƣợt khách ra vào Nhà hàng. 1.4.2. Quy mô, c ng suất: Lƣợng khách trung bình 1 ngày của Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat khoảng 150 ngƣời. Thịt heo, bò, gà: trung bình khoảng 3,5 kg/ngày. Các loại hải sản (cá, sò, ốc,…): trung bình khoảng 7 kg/ngày. Gas: trung bình khoảng 20 kg/ngày. Tổng diện tích sàn sử dụng khoảng: 1.200 m2 . Tổng diện tích mặt bằng: 600 m2 . 1.5. C ng nghệ sản uất/vận hành củ cơ sở: Quy trình chung cho việc chế biến các món ăn từ nguồn nguyên liệu tƣơi sống. Nguyên liệu mua về đƣợc thực hiện theo quy trình sau:
 13. 13. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 8 Thu ết minh qu trình sản uất: Nguyên liệu mua vào là thịt cá, rau củ, quả, khi mang về sẽ đƣợc đƣa vào khu vực làm sạch và sơ chế. Các sản phẩm sau khi sơ chế đƣợc rửa sạch lại lần nữa trƣớc khi chế biến và làm chín. Sau khi chia đều, thức ăn sẽ đƣợc trang trí và dọn lên phục vụ cho thực khách. Các loại thức uống bao gồm bia, nƣớc ngọt đƣợc bảo quản trong kho chờ phục vụ khi thực khách có yêu cầu. 1.6. Má móc, thiết bị: Bảng 2 Danh mục máy móc, thiết bị của Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat TT Tên má móc thiết bị Đơn vị Số lƣ ng 1 Máy lạnh Cái 30 2 Tủ lạnh Cái 10 3 Quạt công nghiệp Cái 10 4 Máy rửa chén Cái 1 Nguyên vật liệu (thực phẩm) Làm sạch Chế biến Chia khẩu phần thức ăn Phục vụ Lƣu mẫu Thức uống mua về Chất thải rắn hữu cơ Nƣớc thải sinh hoạt Chất thải rắn hữu cơ
 14. 14. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 9 5 Bếp gas công nghiệp Cái 4 6 Máy phát điện Cái 1 THIẾT BỊ VĂN PHÕNG 7 Máy vi tính Bộ 10 8 Máy in Cái 1 Nguồn: Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat, 2015 1.7. Ngu ên liệu, nhiên liệu, vật liệu 1.7.1. Nhu cầu sử dụng ngu ên liệu Bảng 3. Danh sách nguyên liệu thô/nhiên liệu và số lƣợng sử dụng trung bình tháng của Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat STT Tên ngu ên liệu/ nhiên liệu Đơn vị Số lƣ ng 1 Nƣớc giải khát các loại kg 220 2 Thực phẩm (rau, củ, quả…) Kg 200 3 Thực phẩm (thịt, cá, …) Kg 350 4 Đƣờng, sữa Kg 50 5 Gia vị Kg 20 6 Gas Kg 600 (Nguồn: Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat ,9/2015) 1.7.2. Nhu cầu sử dụng iện
 15. 15. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 10 Nguồn cung cấp điện: Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat sử dụng nguồn điện của điện lƣới quốc gia để cung cấp cho quá trình hoạt động của công ty. Đơn vị cung cấp điện là công ty điện lực Bắc Từ Liêm, sử dụng chung với khu đô thị Nam Thăng Long Nhu cầu sử dụng điện: Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng công cộng, chạy thiết bị điều hòa không khí và máy móc thiết bị công ty. Căn cứ theo phiếu chi, lƣợng điện tiêu thụ trung bình tại Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat là khoảng 6.745 KWh/tháng tƣơng đƣơng 225 KWh/ngày. 1.7.3. Nguồn cấp nƣớc và lƣ ng nƣớc sử dụng Nguồn cung cấp nước: Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat không sử dụng nƣớc ngầm, nguồn nƣớc sử dụng cho hoạt động của công ty là nguồn nƣớc đƣợc cấp từ khu đô thị Nam Thăng Long Mục đích cung cấp nước: Nƣớc sử dụng cho sinh hoạt của nhân viên, phục vụ sinh hoạt cho khách hàng, phục vụ hoạt động nấu nƣớng của công ty Nhu cầu sử dụng nƣớc đƣợc thể hiện trong bảng bên dƣới: Bảng 4 Nhu cầu sử dụng nƣớc Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat trung bình trong 01 tháng STT Tháng Đơn vị Số lƣ ng 1 Tháng 01/2015 m3 350 2 Tháng 02/2015 m3 310 3 Tháng 03/2015 m3 230 4 Tháng 04/2015 m3 230 Trung bình m3 280 Nguồn: Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat, 2015
 16. 16. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 11 1.7.4. Nhu cầu l o ộng Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat sử dụng số lao động 70 nhân viên, trong đó có khoảng 5 nhân viên thời vụ, danh sách nhân viên trong công ty đƣợc thể hiện trong bảng sau: Bảng 5 Bảng nhân viên Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat (Nguồn Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat) 1.8. Tình hình thực hiện c ng tác bảo vệ m i trƣờng trong thời gi n qu 1.8.1. Chất thải lỏng Nước mưa chảy tràn So với nƣớc thải, nƣớc mƣa đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch và đƣợc phép xả thẳng vào hệ thống cống chung của thành phố sau khi qua hệ thống hố ga, thanh lọc rác sơ bộ. Nước thải sinh hoạt Tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công ty trung bình khoảng 9,3 m3 /ngày.đêm (định tính dựa trên số liệu đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc sử dụng tháng 1, 2, 3, 4 năm 2015). Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó đƣợc nhập STT Nhân viên Số lƣ ng 1 Nhân viên phục vụ 52 2 Nhân viên bếp 8 3 Thu ngân 3 4 Thủ kho 2 5 Quản lý 5 Tổng cộng 70
 17. 17. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 12 chung với nƣớc thải khu đô thị xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung khu đô thị trƣớc khi đấu nối vào cống thoát nƣớc chung của Thành phố. Bể tự hoại đồng thời có 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 6 – 8 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành khí và một phần tạo thành chất vô cơ hòa tan. - Tiêu chuẩn ạt ƣ c: sử dụng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nƣớc thải sinh hoạt khá tốt, ổn định. Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lƣợng cặn lơ lửng TSS, nhu cầu oxy hóa học COD, nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 từ 70 – 75%. 1.8.2. Chất thải rắn - CTR thải ra chủ yếu là rác thải sinh hoạt của công nhân viên trong công ty, của thực khách, từ quá trình chế biến thức ăn của nhà bếp - Rác thải sinh hoạt có thành phần:  Các thành phần hữu cơ: thực phẩm, rau quả, thức ăn thừa…  Các thành phần vô cơ: bao nylon, nhựa, thủy tinh, vỏ hộp kim loại… Khối lƣợng CTR sinh hoạt trung bình trong một tháng tính theo hóa đơn tiền rác khoảng 15 kg/ngày. Để giải quyết lƣợng rác thải và đảm bảo vệ sinh sạch đẹp, chủ đầu tƣ thực hiện thu gom rác thải vào thùng rác riêng biệt và đặt tại những điểm thuận lợi trong cơ sở nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và nƣớc mƣa không chảy qua. Cuối mỗi ngày đƣợc đơn vị có chức năng thu gom và tập trung về nơi quy định. Chủ đầu tƣ ký hợp đồng trọn gói với khu đô thị Nam Thăng Long, lƣợng rác thải đƣợc khu đô thị thu gom và xử lý đúng theo cam kết và quy định của pháp luật Chất thải rắn sinh hoạt
 18. 18. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 13 Đối với loại rác thải này cơ sở sẽ bố trí các thùng chứa tại nơi phát sinh, sau đó thu gom và giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển. Lƣợng phế liệu phát sinh đƣợc các cửa hàng thu mua phế liệu thu mua, nên lƣợng phế liệu tại cơ sở đƣợc xử lý một cách triệt để, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trƣờng xung quanh. Chất thải nguy hại CTNH của Nhà Hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat không nhiều, khối lƣợng phát sinh khoảng 1 kg/tháng, thải ra môi trƣờng không thƣờng xuyên, đƣợc thu gom, phân loại tại nguồn và bảo quản tại khu vực riêng phía bên trong công ty. Chủ đầu tƣ ký hợp đồng trọn gói với khu đô thị Nam Thăng Long, lƣợng rác thải đƣợc khu đô thị thu gom và xử lý đúng theo cam kết và quy định của pháp luật 1.8.3. Khí thải Giảm thiểu nhiễm bụi - Đối với bụi phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông: Công ty sắp xếp nhân công, quét dọn hàng ngày tránh tình trạng tích tụ cát bụi trên vỉa hè phía trƣớc. - Ngoài ra, Công ty còn bố trí nhân viên bảo vệ để hƣớng dẫn, phân luồng giao thông trong khu vực công ty. Giảm thiểu nhiễm khí thải - Sử dụng thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy bằng nhựa tổng hợp để ngăn sự phát tán mùi hôi do quá trình phân hủy rác thải mang lại. - Bằng các biện pháp thông gió làm mát, sử dụng các loại nhiên liệu sạch nhƣ gas và điện, sử dụng các chất sát trùng và tẩy rửa để luôn duy trì điều kiện vi khí hậu trong lành và mát mẻ trong công ty. - Công ty đã lắp đặt hệ thống hút khói bụi cục bộ có film lọc, bẩy dầu bố trí trên khu vực bếp nấu. Mô hình hệ thống thực hiện nhƣ sau:
 19. 19. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 14 Hình 3 Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải nhà bếp Thuyết minh quy trình xử lý - Khói phát ra từ mỗi bếp sẽ đƣợc hút qua chụp hút đƣa qua màng lọc, tách dầu mỡ để hấp thụ các chất có mùi, khí COx. - Sau đó nhờ hệ thống hút đẩy đƣa vào ống thoát ở khu vực thải đƣợc bố trí ở phía sau công ty. Theo định kỳ hàng tháng công ty sẽ vệ sinh, thay màng lọc để đảm bảo đƣợc chất lƣợng lọc. 1.8.4. Các tác ộng khác Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, ộ rung Để hạn chế việc gây ồn ảnh hƣởng đến các hộ dân lân cận công ty đã tiến hành áp dụng một số biện pháp sau: - Chấp hành đúng thời gian hoạt động theo quy định - Sử dụng khu vực phục vụ ăn uống hợp lý, khoảng cách các bàn ăn thích hợp, lƣợng khách tƣơng đối vừa đủ. Phim lọc thay thế Chụp hút thu khí Bếp nấu Ống thu gom khí Quạt hút gió
 20. 20. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 15 Tác ộng do chá nổ Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hƣởng đến tính mạng và tài sản của Doanh nghiệp cũng nhƣ ngƣời dân xung quanh. Do đó, công ty đã thiết lập các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trƣờng nhƣ sau: - Hệ thống cấp điện cho cơ sở và hệ thống chiếu sáng đƣợc thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện. - Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định về pháp lệnh an toàn, phòng cháy chữa cháy. Hệ thống chữa cháy vách tƣờng. - Bố trí hồ chứa nƣớc chữa cháy. - Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Phòng cháy Chữa cháy và các quy định của TP. Hà Nội về công tác phòng cháy chữa cháy. - Thiết bị, máy móc đƣợc bố trí trật tự, gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn cho nhân viên làm việc khi có cháy nổ xảy ra. - Định kỳ tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phƣơng pháp phòng cháy chữa cháy. 1.8.5. Lý do ã kh ng lập bản c m kết bảo vệ m i trƣờng Khi dự án xây dựng công ty đƣợc phê duyệt, chi nhánh công ty không biết là phải làm thủ tục hành chính về môi trƣờng (cụ thể là phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng) do chƣa tìm hiểu kỹ về những thủ tục, hồ sơ môi trƣờng cần thiết nên chƣa tiến hành lập cam kết bảo vệ môi trƣờng, đề án bảo vệ môi trƣờng theo luật định. Trong quá trình hoạt động đến nay, tuy đã bị các cơ quan chức năng về môi trƣờng kiểm tra nhƣng chỉ nhắc nhở, chƣa bị xử phạt hành chính môi trƣờng. Nay, năm 2015 Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này, Chủ dự án tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản cho công ty gửi lên UBND Quận Thanh Xuân xin thẩm định và xác nhận theo quy định.
 21. 21. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 16 CHƢƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 2.1. Các nguồn phát sinh chất thải 2.1.1. Nƣớc thải Căn cứ thành phần nƣớc thải và nguồn gốc phát sinh, nƣớc thải của công ty bao gồm nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc mƣa chảy tràn với các đặc điểm nhƣ sau: Nước thải sinh hoạt  Nƣớc thải sinh hoạt của thực khách, khách hàng và cán bộ ,nhân viên làm việc trong khu vực nhà hàng. Nƣớc lau rửa sàn, nhà vệ sinh.  Nƣớc thải từ quá trình rửa thực phẩm, chế biến thức ăn từ nhà bếp. Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng sử dụng nguồn nƣớc thủy cục do khu đô thị Nam Thăng Long cấp để phục vụ cho chế biến món ăn, thức uống, sơ chế thực phẩm , phục vụ cho mục đích lau chùi, nhà vệ sinh, rửa chén, …. - Theo đồng hồ đo lƣu lƣợng, trung bình một tháng trong bốn tháng gần đây (kỳ 1,2,3,4/2015) lƣợng nƣớc cấp sử dụng khoảng 280 m3 /tháng tức khoảng 9,3 m3 /ngày. Lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 100% nƣớc cấp, vậy lƣợng nƣớc thải phát sinh một ngày khoảng 9,3 m3 /ngày . Nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý qua bể tự hoại sau đó sẽ tập trung ra hố ga cuối cùng và thải ra hệ thống cống dẫn nƣớc thải của khu đô thị Nước mưa chảy tràn Nƣớc mƣa chảy tràn qua các khu vực của cơ sở sẽ cuốn theo đất cát, rác và các chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nƣớc. Nếu lƣợng nƣớc mƣa này không đƣợc quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trƣờng. 2.1.2. Chất thải rắn th ng thƣờng
 22. 22. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 17 Chất thải rắn sinh hoạt - CTR thải ra chủ yếu là rác thải sinh hoạt của công nhân viên trong công ty, của thực khách, từ quá trình chế biến thức ăn của nhà bếp - Rác thải sinh hoạt có thành phần:  Các thành phần hữu cơ: thực phẩm, rau quả, thức ăn thừa…  Các thành phần vô cơ: bao nylon, nhựa, thủy tinh, vỏ hộp kim loại… - Khối lƣợng CTR sinh hoạt trung bình trong một tháng tính theo hóa đơn tiền rác khoảng 8 kg/ngày. Chất thải sinh hoạt nếu không đƣợc thu gom, xử lý đúng quy định sẽ làm mất mỹ quan trong khách sạn. Chất thải vô cơ: túi nilon, vỏ lon nƣớc giải khát, hộp đựng thức ăn… gây ô nhiễm trong môi trƣờng xung quanh vì tính chất khó phân huỷ. Chất thải hữu cơ nhƣ thực phẩm thừa dễ phân hủy, nếu không đƣợc thu gom và xử lý đúng quy định sẽ sinh ra mùi hôi thối gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh, ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời lao động và thực khách, 2.1.3. Chất thải ngu hại Các loại chất thải nguy hại có tên trong danh mục chất thải nguy hại qui định tại thông tƣ Số: 36/2015/TT-BTNMT có thành phần nhƣ: Bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lâu dính dầu nhớt thải,… Chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động của Nhà hàng không liên tục và có khối lƣợng nhỏ nhƣ: bóng đèn hƣ hỏng, giẻ lau bám dầu… đƣợc thu gom vào thùng có nắp đậy, có dán nhãn chất thải nguy hại và lƣu trữ trong nhà kho chứa chất thải nguy hại, tách riêng biệt với nơi lƣu trữ chất thải sinh hoạt của Nhà hàng và có mái che an toàn để tránh nƣớc mƣa thấm vào. Khi số lƣợng lớn Nhà hàng sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại để thu gom và xử lý đúng quy định của pháp luật. Khối lƣợng chất thải đƣợc thể hiện trong bảng sau: Bảng 6. Khối lƣợng các loại chất thải nguy hại TB 1 tháng của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat
 23. 23. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 18 STT Tên CTNH Trạng thái tồn tại Khối lƣ ng Kg 1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 0,5 2 Giẻ lau dính dầu mỡ Rắn 0,5 Tổng cộng 01 (Nguồn Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng) 2.1.4. Khí thải Từ quá trình hoạt động của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng sẽ phát sinh các nguồn ô nhiễm không khí sau: - Khí thải và bụi từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phƣơng tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào công ty) sẽ phát sinh ra một lƣợng khí thải đáng kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lƣợng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lƣu lƣợng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đƣờng giao thông; - Khí thải từ hoạt động chế biến thức ăn, mùi thức ăn. - Mùi hôi từ các khu vệ sinh công cộng, thùng chứa rác sinh hoạt: Ô nhiễm mùi hôi tại công ty chủ yếu phát sinh do sự phân hủy của rác thải sinh hoạt, nhà vệ sinh, ô nhiễm bụi và các loại khí thải khác phát sinh từ khâu quét dọn, sử dụng điều hòa… - Khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu để nấu thức ăn: Để phục vụ cho hoạt động nấu nƣớng chế biến các món ăn, công ty sử dụng khoảng 15 kg gas/ngày. Theo tính toán, để đốt cháy hoàn toàn 1 kg gas cần 18,3 kg không khí và nhƣ vậy lƣu lƣợng khí thải phát sinh hàng ngày do hoạt động đun nấu tại nhà bếp khoảng 274,5 kg.. 2.1.5. Nguồn tiếng ồn, ộ rung Tiếng ồn sẽ phát sinh từ các hoạt động sau: - Phƣơng tiện giao thông ra vào công ty
 24. 24. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 19 - Hoạt động chế biến thực phẩm của công ty - Hoạt động của thực khách nhân viên - Tiếng ồn của máy lạnh, máy móc thiết bị 2.2. Các tác ộng ối với m i trƣờng kinh tế và ã hội 2.2.1. Tác ộng củ nƣớc thải Vi khuẩn: luôn tồn tại trong nƣớc thải đặc biệt là nƣớc thải sinh hoạt, môi trƣờng nƣớc bị ô nhiễm sẽ là môi trƣờng thuận lợi để phát triển phát tán các vi trùng gây bệnh, gây hại đến con ngƣời và động vật. Chất rắn lơ lửng: chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây bồi lắng cống thoát nƣớc của khu vực. Các chất dinh dưỡng (N, P): gây hiện tƣợng phú dƣỡng nguồn nƣớc. Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nƣớc sẽ loang trên mặt nƣớc tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nƣớc hoặc tồn tại trong nƣớc ở dạng nhũ tƣơng. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại nhƣ các dẫn xuất của phenol, gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, có tác động tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh bao gồm cả tôm cá và ảnh hƣởng tới mục đích cấp nƣớc sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản. Khi hàm lƣợng dầu trong nƣớc cao hơn 0,2 mg/l nƣớc có mùi hôi không dùng đƣợc cho mục đích ăn uống. Các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải trên nếu không đƣợc xử lý mà thải trực tiếp ra môi trƣờng sẽ gây ra ô nhiễm môi trƣờng và làm phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, công ty sẽ có biện pháp khắc phục vấn đề trên.. 2.2.2. Tác ộng củ chất thải rắn th ng thƣờng Chất thải sinh hoạt nếu không đƣợc thu gom, xử lý đúng quy định sẽ làm mất mỹ quan trong khách sạn. Chất thải vô cơ: túi nilon, vỏ lon nƣớc giải khát, hộp đựng thức ăn… gây ô nhiễm trong môi trƣờng xung quanh vì tính chất khó phân huỷ. Chất thải hữu cơ nhƣ thực phẩm thừa dễ phân hủy, nếu không đƣợc thu gom và xử lý đúng quy định sẽ sinh ra
 25. 25. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 20 mùi hôi thối gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh, ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời lao động và thực khách. 2.2.3. Tác ộng củ chất thải rắn ngu hại CTNH của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng không nhiều, thải ra môi trƣờng không thƣờng xuyên, đƣợc thu gom, phân loại tại nguồn và bảo quản tại khu vực riêng phía bên trong công ty. Tuy nhiên, nếu loại chất thải này không xử lý tốt sẽ gây ảnh hƣởng đến ngƣời lao động cũng nhƣ dân cƣ khu vực lân cận, cộng đồng xung quanh. Khi con ngƣời tiếp xúc trực tiếp với CTNH với nồng độ nhỏ sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ, lâu dài có thể gây ra các bệnh hiểm nghèo, với nồng độ lớn có thể gây tử vong. Các CTNH có thể tích tụ trong môi trƣờng đất, nƣớc nhiều năm. 2.2.4. Tác ộng do khí thải Bụi phát sinh chủ yếu là các bụi có kích thƣớc khá nhỏ, đƣợc gọi là bụi hô hấp. Tiếp xúc trong thời gian dài, bụi sẽ đọng lại trong phổi và gây các bệnh về đƣờng hô hấp. Khí thải phát sinh từ các hoạt động của cơ sở bao gồm khí thải CO, NO2. SO2… Các loại khí thải này khi phát tán vào môi trƣờng sẽ gây ô nhiễm không khí, tác động đến khí hậu và sức khỏe con ngƣời, cụ thể nhƣ sau: Các tài liệu cho thấy nhiệt độ trái đất đang nóng dần lên do hiệu ứng nhà kính mà nguyên nhân là do các khí thải từ tất cả các ngành công nhiệp, thƣơng mại, dịch vụ: CO2, CH4… Ngoài ra, các gốc acid NOx, SOx, COx có trong thành phần khí thải khi đi vào khí quyển sẽ phản ứng quang hoá với hơi nƣớc trong không khí tạo nên các trận mƣa acid phá hủy công trình xây dựng và hệ sinh thái vùng. Tác động của các khí này còn tác động đến sức khoẻ con ngƣời. Các khí SOx : là những chất ô nhiễm kích thích, thuộc loại nguy hiểm nhất trong các chất ô nhiễm không khí. Ở nồng độ thấp SO2 có thể gây co giật ở cơ trơn của khí quản. Mức
 26. 26. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 21 độ lớn hơn sẽ gây tăng tiết dịch niêm mạc đƣờng hô hấp. Cao hơn nữa làm sƣng niêm mạc. Tác hại của SO3 còn lớn hơn SO2. Khí NO2 : là một khí kích thích mạnh đƣờng hô hấp. Khi ngộ độc cấp tính bị ho dữ dội, nhức đầu, gây rối loạn tiêu hoá. Một số trƣờng hợp gây tổn thƣơng hệ thần kinh. Tiếp xúc lâu dài có thể gây viêm phế quản, phá huỷ răng, gây kích thích niêm mạc. Ở nồng độ cao 100 ppm có thể gây tử vong. Oxit Cacbon CO: ngƣời và động vật có thể gây chết đột ngột khi tiếp xúc hít thở phải lƣợng lớn khí CO, do nó có tác dụng mạnh với hemoglobin (HB) thành Cacboxulhemoglobin dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chứa, tế bào. Ngoài ra CO còn có tác dụng với sắt trong xytochrom-oxydaz-men hô hấp có chức năng hoạt hoá oxy – làm bất hoạt men, làm sự thiếu oxy càng trầm trọng. Bảng 7. Mức gây độc của CO ở những nồng độ khác nhau Nồng ộ CO trong không khí (ppm) Nồng ộ Hb.CO trong máu (phần ơn vị) Mức g ộc 50 0,07 Nhiễm độc nhẹ 100 0,12 Nhiễm độc vừa và chóng mặt 250 0,25 Nhiễm độc nặng và chóng mặt 500 0,45 Buồn nôn, nôn, trụy tim mạch 1.000 0,60 Hôn mê 10.000 0,95 Tử vong (Nguồn: Độc học môi trường, Lê Huy Bá, 2000) Trên đây là một số tác động tổng hợp của bụi và khí thải lên con ngƣời và môi trƣờng. Ô nhiễm không khí tại Chi nhánh chủ yếu do hoạt động giao thông. Tuy nhiên, mức độ ảnh
 27. 27. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 22 hƣởng do ô nhiễm không khí sẽ đƣợc giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh đƣờng phố nhƣ tƣới nƣớc vào mùa khô, vệ sinh mặt đƣờng và quản lý chất lƣợng xe cộ. 2.2.5. Tác ộng do tiếng ồn và ộ rung Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con ngƣời. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thƣơng cho các bộ phận trên cơ thể ngƣời. Tiếng ồn trên 80dBA bắt đầu có tác động đến con ngƣời. Trƣớc hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xƣơng. Doanh nghiệp phải kiểm soát và hạn chế các nguồn gây ồn để đảm bảo sức khoẻ cho nhân viên thực khách cũng nhƣ ngƣời dân xung quanh khu vực cơ sở. 2.2.6. Tác ộng ến kinh tế - ã hội Công ty đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, tăng thêm giá trị cảnh quan đô thị, tăng giá trị sử dụng đất tại khu vực lân cận. Việc bê tông hóa trong khu vực công ty sẽ làm giảm chất lƣợng đất và khả năng tiêu thoát nƣớc trong khu vực, do đó nếu không giải quyết tốt vấn đề thoát nƣớc có thể dẫn đến tình trạng ứ đọng, ngập úng trong khu vực, gây mất mỹ quan khu vực. Công ty hoạt động sẽ mang lại những tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế tại khu vực: - Thu hút lƣợng lớn lao động, góp phần giải quyết việc làm cho ngƣời dân, tăng thêm thu nhập và nâng cao dân trí cho ngƣời dân; - Phát triển các ngành dịch vụ kèm theo; - Tăng thêm ý thức văn minh cho ngƣời dân trong khu vực; - Ngoài các tác động tích cực kể trên, hoạt động của cơ sở còn gây ra các vấn đề về tệ nạn xã hội… 2.2.7. Tác ộng do các sự cố m i trƣờng và n toàn l o ộng a. Sự cố chá nổ
 28. 28. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 23 Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do: - Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ gây cháy qua những nơi có nguồn sinh nhiệt. - Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa nguyên vật liệu dễ cháy nói chung; - Lƣu trữ nhiên liệu không đúng quy định. Sự cố rò rỉ nguyên, nhiên liệu nếu không phát hiện kịp thời. - Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt… bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy; Do vậy, cơ sở rất cần chú ý đến các công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn và hạn chế tổn thất có thể xảy ra. Cơ sở đã có những biện pháp phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn và hạn chế những tổn thất có thể xảy ra nhƣ: - Cấm sử dụng thuốc lá và các vật liệu dễ cháy nổ tại khu vực phát sinh nhiệt. - Khu vực nấu ăn đƣợc quy định về khoảng cách và bố trí khu vực làm việc phù hợp. - Bọc kín các điểm nối bằng vật liệu cách điện. - Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. - Cảnh báo và treo biển báo khi sửa chữa điện b. Sự cố n toàn l o ộng Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động cho nhân viên chủ yếu là do không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động. Trong thời gian hoạt động, cơ sở chƣa có trƣờng hợp tai nạn lao động nào đáng kể, không gây ra hiệu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số trƣờng hợp tai nạn lao động vẫn có thể xảy ra nhƣ: - Bất cẩn trong quá trình khiêng vác vận chuyển nguyên vật liệu nặng - Tai nạn trong quá trình chế biến thức ăn - Tai nạn trƣợt té do bề mặt sàn trơn trƣợt.
 29. 29. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 24 Để hạn chế những ảnh hƣởng do tai nạn lao động phát sinh, công ty thƣờng xuyên nhắc nhở nhân viên giữ nghiêm túc trong quá trình làm việc, khu vực chế biến trang bị găng tay, tạp dề, hạn chế nhân viên qua lại; thƣờng xuyên vệ sinh khu vực hoạt động. c. Sự cố n ninh trật tự Quá trình hoạt động của công ty sẽ dẫn đến việc tăng lƣợng giao thông khu vực, tăng mật độ tập trung dân cƣ nên một số sự cố về an ninh trật tự có thể xảy ra. Tuy nhiên không đáng kể và công ty có một số biện pháp quản lý nhƣ không mở của quá khuya, hạn chế gây ra tình trạng mất an ninh trật tự khu vực. d. Sự cố hầm tự hoại Sau nhiều năm sử dụng, bùn hình thành ở dƣới đáy và váng bọt nổi lên sẽ làm giảm hiệu quả công suất của bể, Các sự cố có thể xảy ra trong bể tự hoại: 1) Bùn hình thành khi bể tự hoại không đƣợc bơm theo một lịch trình thƣờng xuyên. 2) Các đƣờng ống hoặc các vách ngăn trong bể tự hoại bị hƣ. 3) Rễ cây đi vào trong các vách nứt trong bể hoặc xung quanh nắp bể tự hoại. 4) Bộ phận lọc trong bể tự hoại bị tắc nghẽn vì không làm vệ sinh sạch đúng cách theo định kỳ. 5) Vi khuẩn trong bể tự hoại và số lƣợng enzyme trong bể tự hoại không đủ. Các sự cố ở hệ thống ống thoát nƣớc trong bể tự hoại 6) Bùn và các chất rắn khác rời khỏi bể tự hoại mà không đƣợc xử lý thích hợp. 7) Dầu mỡ bịt các đƣờng ống từ việc quá nhiều dầu mỡ xả vào hệ thống tự hoại. 8) Sinh khối và/hoặc sulfite hình thành (sự cố về bài toán cân bằng sinh khối trong hệ thống ống thoát nƣớc). 9) Hệ thống ống dẫn nƣớc bị hỏng hoặc đất bịt kín các đƣờng ống. 10) Rễ cây làm tắc nghẽn đƣờng ống.
 30. 30. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 25 11) Thiết kế bể tự hoại kiểu cũ và vị trí lắp đặt hệ thống ống thoát nƣớc không phù hợp. Do đó, để hạn chế các tác động không mong muốn đối với môi trƣờng, công ty sẽ thực hiện thu gom thải bỏ bùn thải định kỳ 3-6 tháng/lần. Thƣờng xuyên vệ sinh và tránh rác, vật thể rắn lọt vào hệ thống bể tự hoại. 2.3. Các c ng trình, biện pháp bảo vệ m i trƣờng củ cơ sở 2.3.1. Hệ thống thu gom và ử lý nƣớc thải và nƣớc mƣ  Nƣớc mƣ chả tràn So với nƣớc thải, nƣớc mƣa đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch và đƣợc phép xả thẳng vào hệ thống cống chung của thành phố sau khi qua hệ thống hố ga, thanh lọc rác sơ bộ.  Nƣớc thải sinh hoạt - Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của thực khách, cán bộ công nhân viên và lƣợng nƣớc thải từ quá trình chế biến thực phẩm của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng khoảng 9,3 m3 /ngày (lƣợng nƣớc thải bằng 100% lƣợng nƣớc cấp). - Hiện tại nƣớc thải này đƣợc đƣợc đƣa vào hầm tự hoại chung của công ty, sau xử lý nƣớc thải qua bể tự hoại 03 ngăn thoát ra cống chung đấu nối của khu đô thị Nam Thăng Long. Riêng lƣợng nƣớc thải nhiễm dầu mỡ, công ty sẽ xây dựng bể tách dầu mỡ, định kỳ sẽ thu gom dầu mỡ để chuyển đi xử lý. - Sơ đồ bể tự hoại đƣợc thể hiện hình sau: Hình 4 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn
 31. 31. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 26 Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn). 4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo. Thu ết minh qu trình hoạt ộng củ bể tự hoại - Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt từ bồn cầu đƣợc xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn nhằm loại bỏ các chất hữu cơ và giữ lại cặn với hiệu quả xử lý 50 – 60%. - Nƣớc thải từ nguồn thải theo đƣờng ống dẫn tập trung xuống các bể tự hoại hình chữ nhật và qua lần lƣợt các ngăn trong bể, các chất cặn lơ lửng dần dần lắng xuống đáy bể. Thời gian lƣu nƣớc trong bể giao động 3, 6, 12 tháng, cặn lắng sẽ bị phân hủy yếm khí trong ngăn yếm khí. Sau đó nƣớc thải qua ngăn lắng và thoát ra ngoài theo ống dẫn. - Lƣợng bùn dƣ sau thời gian lƣu thích hợp sẽ đƣợc thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu). Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lƣợng khí sinh ra trong quá trình lên men kị khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lƣợng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lƣợng nƣớc sau xử lý đƣợc dẫn vào hố ga sau đó đƣợc thoát ra cống thoát nƣớc chung của thành phố.  Hiệu quả củ biện pháp ử lý nƣớc thải ã áp dụng Để thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng tại công ty, Ngày 09/09/2015, Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng đã phối hợp cùng công ty môi trƣờng Công Nghệ Mới tiến hành lấy mẫu phân tích. - Số lƣợng mẫu: 01 mẫu nƣớc - Vị trí lấy mẫu: Nƣớc thải tại hố ga cuối trƣớc khi thải vào hệ thống chung của Thành phố - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt
 32. 32. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 27 Bảng 8 Chất lƣợng nƣớc thải của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng STT THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ KẾT QUẢ QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B 1. pH -- 7,18 5-9 2. BOD5 mgO2//l 45,7 50 3. Nitrat mg/l 6,5 50 4. TSS mg/l 82 100 5. NH4+ mg/l 7,1 10 6. Photphat mg/l 3,5 10 7. Tổng dầu mỡ ĐTV mg/l 17 20 8. Coliform MNP/ 100ml 4.800 5.000 Nguồn: kết quả phân tích nước thải, 2015 Nhận t Kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy các chỉ tiêu nƣớc thải của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). 2.3.2. Phƣơng tiện, thiết bị thu gom, lƣu giữ và ử lý chất thải rắn th ng thƣờng và chất thải ngu hại Chất thải rắn th ng thƣờng CTR sinh hoạt đƣợc chứa trong thùng rác chuyên dụng có nắp đậy và tập trung phía sau khuôn viên công ty. Ngoài ra, tại mỗi khu vực của công ty, tại khu vực nhà bếp đều đƣợc
 33. 33. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 28 bố trí các thùng rác có nắp đậy để chứa CTR sinh hoạt. CTR sinh hoạt đƣợc phân loại trƣớc khi giao cho đơn vị chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định. Hình 5 Sơ đồ các biện pháp thu gom và quản lý chất thải rắn Hiện tại, công ty đang hợp đồng với đơn vị tƣ nhân tại địa phƣơng để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên theo đúng yêu cầu của luật Môi trƣờng. Tần suất thu gom là 1 lần/ngày, thời gian thu gom từ 09 giờ đến 10 giờ. Chất thải rắn ngu hại Chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động của Nhà hàng không liên tục và có khối lƣợng nhỏ nhƣ: bóng đèn hƣ hỏng, giẻ lau bám dầu… đƣợc thu gom vào thùng có nắp đậy, có dán nhãn chất thải nguy hại và lƣu trữ trong nhà kho chứa chất thải nguy hại, tách riêng biệt với nơi lƣu trữ chất thải sinh hoạt của Nhà hàng và có mái che an toàn để tránh nƣớc mƣa thấm vào. Chủ đầu tƣ đã hợp đồng trọn gói với khu đô thị, giao lại lƣợng chất thải phát sinh cho khu đô thị quản lý, thu gom xử lý đúng theo quy định pháp luật. 2.3.3. C ng trình, thiết bị ử lý khí thải Giảm thiểu nhiễm bụi - Đối với bụi phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông: Công ty sắp xếp nhân công, quét dọn hàng ngày tránh tình trạng tích tụ cát bụi trên vỉa hè phía trƣớc. - Ngoài ra, Công ty còn bố trí nhân viên bảo vệ để hƣớng dẫn, phân luồng giao thông trong khu vực công ty. Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải vô cơ: bao bì, nylon,… Chất thải hữu cơ: thức ăn thừa, phần thực phẩm thải bỏ Hợp đồng với khu đô thị Nam Thăng Long
 34. 34. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 29 Giảm thiểu nhiễm khí thải - Sử dụng thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy bằng nhựa tổng hợp để ngăn sự phát tán mùi hôi do quá trình phân hủy rác thải mang lại. - Bằng các biện pháp thông gió làm mát, sử dụng các loại nhiên liệu sạch nhƣ gas và điện, sử dụng các chất sát trùng và tẩy rửa để luôn duy trì điều kiện vi khí hậu trong lành và mát mẻ trong công ty. - Công ty đã lắp đặt hệ thống hút khói bụi cục bộ có film lọc, bẩy dầu bố trí trên khu vực bếp nấu. Mô hình hệ thống thực hiện nhƣ sau: Hình 6 Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải nhà bếp Thuyết minh quy trình xử lý Khói phát ra từ mỗi bếp sẽ đƣợc hút qua chụp hút đƣa qua màng lọc, tách dầu mỡ để hấp thụ các chất có mùi, khí COx. Phim lọc thay thế Chụp hút thu khí Bếp nấu Ống thu gom khí Quạt hút gió
 35. 35. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 30 Sau đó nhờ hệ thống hút đẩy đƣa vào ống thoát ở khu vực thải đƣợc bố trí ở phía sau công ty. Theo định kỳ hàng tháng công ty sẽ vệ sinh, thay màng lọc để đảm bảo đƣợc chất lƣợng lọc.  Đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm thiểu nhiễm khí thải ã thực hiện Số lƣ ng mẫu: 02 Vị trí lấ mẫu: khu vực trƣớc cổng cơ sở và khu vực trong cơ sở Th ng số ph n tích: Bụi, CO, SO2, NO2 . Phƣơng pháp lấ mẫu và ph n tích: Đƣợc trình bày trong bảng bên dƣới Bảng 9 Phƣơng pháp lấ mẫu và ph n tích chất lƣ ng m i trƣờng kh ng khí STT Chỉ tiêu Phƣơng pháp thử nghiệm 1 Nhiệt độ Thiết bị chuyên dụng 2 Độ ồn Thiết bị chuyên dụng 3 Tốc độ gió Thiết bị chuyên dụng 4 Bụi TCVN 5067 – 1995 5 SO2 TCVN 5971:1995 6 NO2 TCVN 6137:2009 7 CO 52 TCN 352-89-Bộ Y tế-1993 Tiêu chuẩn so sánh: + Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn ở khu vực xung quanh cơ sở đƣợc so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT của BộTN&MT. + Chất lƣợng môi trƣờng không khí bên ngoài cơ sở đƣợc so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT của Bộ TN& MT.
 36. 36. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 31  Kết quả ph n tích chất lƣ ng m i trƣờng kh ng khí ƣ c trình bên theo bảng s u: Bảng 10 Chất lƣợng môi trƣờng không khí của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng STT Vị trí o Bụi (mg/m3 ) CO (mg/m3 ) NO2 (mg/m3 ) SO2 (mg/m3 ) 1 Khu vực cổng 0,18 2,05 0,048 0,085 Qu chuẩn kỹ thuật quốc gi về chất lƣ ng kh ng khí ung qu nh QCVN 05 : 2013/BTNMT 0,3 30 0,2 0,35 STT Vị trí o Bụi (mg/m3 ) CO (mg/m3 ) NO2 (mg/m3 ) SO2 (mg/m3 ) 2 Khu vực trong nhà hàng 0,08 1,54 0,028 0,054 Tiêu chuẩn vệ sinh l o ộng (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002) 8 20 5 5 Nguồn: kết quả phân tích khí thải, 2015 Nhận t Nhìn chung các chỉ tiêu phân tích chất lƣợng không khí của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh và TCVSLĐ theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung Để hạn chế việc gây ồn ảnh hƣởng đến các hộ dân lân cận công ty đã tiến hành áp dụng một số biện pháp sau: - Chấp hành đúng thời gian hoạt động theo quy định - Sử dụng khu vực phục vụ ăn uống hợp lý, khoảng cách các bàn ăn thích hợp, lƣợng khách tƣơng đối vừa đủ  Đánh giá hiệu quả củ các biện pháp giảm thiểu nhiễm tiếng ồn ã thực hiện
 37. 37. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 32 Số lƣ ng mẫu: 02 Vị trí lấ mẫu:khu vực trƣớc cổng cơ sở và khu vực trong nhà nhà hàng Th ng số ph n tích: Tiếng ồn Phƣơng pháp lấ mẫu và ph n tích: Đƣợc trình bày trong bảng bên dƣới Bảng 11 Phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí STT Chỉ tiêu Phƣơng pháp thử nghiệm 1 Độ ồn Thiết bị chuyên dụng Tiêu chuẩn so sánh: + Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn ở khu vực xung quanh cơ sở đƣợc so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT của Bộ TN&MT. Bảng 12 Độ ồn của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng STT Vị trí o Độ ồn (dBA) 1 Trƣớc cổng 48,8 – 51,9 Qu chuẩn kỹ thuật Quốc gi về tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT Khu vực thông thường Từ 6 giờ - 21 giờ: 70 21 giờ đến 6 giờ: 55 2 Khu vực công ty 51,7 – 53,4 Tiêu chuẩn vệ sinh l o ộng (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002)  85 Nguồn: kết quả phân tích tiếng ồn, 2015
 38. 38. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 33 Bể MBR Bể Điều Hòa Thu gom Nƣớc thải s u ử lý ạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột B Khí Bể chứa bùn Xả bùn dƣ Bể Tách Dầu Nhận t: Chất lƣợng vi khí hậu ở các khu vực của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT và Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002). 2.4. Kế hoạch dựng, cải tạo, vận hành các c ng trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ m i trƣờng Nhà hàng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và xử lý chất thải lỏng. Tuy nhiên trong trƣờng hợp nƣớc thải cơ sở vƣợt chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B, Nhà hàng sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời. Nếu trong trƣờng hợp nƣớc thải vẫn không đạt sau quá trình khắc phục, nhà hàng cam kết sẽ kết hợp với đơn vị tƣ vấn hoặc sẽ tìm đơn vị có chuyên môn và chức năng lên kế hoạch và đi vào xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 10 m3 /ngày đêm với công nghệ phù hợp và đảm bảo tốt cho môi trƣờng. Thời gian hoàn thành hệ thống xử lý nƣớc thải dự kiến trong 30 ngày làm việc. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ HÀNG ĐƢỢC ĐỀ XUẤT Sơ ồ c ng nghệ: Nƣớc thải
 39. 39. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 34 Thu ết minh qu trình c ng nghệ: Nƣớc thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lƣới thu gom nƣớc thải chảy vào hố thu của hệ thống xử lý. Tại đây, nƣớc thải đƣợc bơm lên bể MBR để xử lý triệt để các chất ô nhiễm: BOD, COD, SS, ….. Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) đƣợc cấp vào bể MBR bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thƣớc bọt khí nhỏ hơn 10 µm. Lƣợng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nƣớc và carbonic, (2) xáo trộn đều nƣớc thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong giai đoạn xử lý aerotank dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3 .ngày đêm. Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí đƣợc thể hiện trong các phƣơng trình sau: - Oxy hóa và tổng hợp COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dƣỡng + vi khuẩn hiếu khí  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác  Hô hấp nội bào C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn  5CO2 + 2H2O + NH3 + E 113 160 1 1,42 Nƣớc sau thời gian xử lý tại bể MBR đƣợc bơm qua bể lọc áp lực đa lớp vật liệu : sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính, để loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc không phân giải sinh học và halogen hữu cơ. Nƣớc thải sau khi qua bể lọc áp lực sẽ đƣợc khử trùng bằng hóa chất chuyên dụng trên đƣờng ống với Mixer đạt quy chuẩn xả thải theo quy định hiện hành của pháp luật. Bùn ở bể MBR đƣợc đƣa tới bể chứa bùn và đƣợc lƣu trữ tạm thời tại bể này. Sau khoảng thời gian lƣu nhất định, bùn trong bể tách thành 2 phần: phần bùn đặc lắng xuống đáy đạt hàm lƣợng chất rắn khoảng 2 - 3% đƣợc các cơ quan có chức năng thu gom và xử lý định kỳ, phần nƣớc trong ở trên sẽ đƣợc đƣa về hố thu của hệ thống xử lý.
 40. 40. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 35 Ƣu iểm củ c ng nghệ MBR là công nghệ xử lý mới với sự kết hợp giữa công nghệ màng với công nghệ xử lý nƣớc thải theo phƣơng pháp sinh học. Với công nghệ này có tác dụng:  Giảm hàm lƣợng các chất hữu cơ và các chất dinh dƣỡng nhanh chóng đặc biệt là nito.  Cặn lơ lửng đƣợc khử hoàn toàn ở dòng ra.  Hiệu quả khử trùng tốt.  Đảm bảo chất lƣợng nƣớc đầu ra đạt quy chuẩn xả thải theo quy định hiện hành của pháp luật;  Diện tích đất sử dụng tối thiểu, diện tích mặt bằng hệ thống xử lý rất nhỏ, bằng 50% so với công nghệ truyền thống, phù hợp với điều kiện diện tích hạn hẹp;  Nƣớc sau quy trình xử lý có khả năng tái sử dụng: tƣới cây, dội bồn cầu, giải nhiệt thiết bị;  Chi phí xây dựng thấp.  Quá trình bảo trì bảo dƣỡng dễ dàng;  Hòa hợp với các công trình hiện hữu;  Hệ thống đƣợc thiết kế theo dạng modul, dễ dàng cải tạo, nâng công suất xử lý. Nhƣ c iểm củ c ng nghệ  Nhân viên vận hành cần đƣợc đào tạo về vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải ứng dụng công nghệ vi sinh bám dính kết hợp lơ lửng;  Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý có thể bị ảnh hƣởng nếu một trong những công trình đơn vị trong hệ thống không đƣợc vận hành đúng các yêu cầu kỹ thuật;  Bùn sau quá trình xử lý cần đƣợc thu gom và xử lý định kỳ. THIẾT BỊ - VẬT TƢ – HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH 1. Thiết bị ộng lực  Thiết bị chính sử dụng trong công trình đƣợc tính toán an toàn về công suất, số lƣợng thiết bị dự phòng;
 41. 41. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 36  Các thiết bị chính nhƣ máy bơm, máy thổi khí,… có xuất xứ từ các nƣớc tiên tiến trên thế giới;  Thiết bị đƣợc lựa chọn trong công nghệ có thể chịu đƣợc tính ăn mòn cao khi pH thay đổi trong khoảng rộng (từ 4 – 10), hoạt động ổn định trong môi trƣờng nƣớc thải, phù hợp với điều kiện môi trƣờng Việt Nam. 2. Vật tƣ lắp ặt cho c ng trình  Vật tƣ lựa chọn lắp đặt có thể chịu đƣợc tính ăn mòn cao khi pH thay đổi từ 4– 10, bền trong môi trƣờng nƣớc thải;  Vật tƣ sử dụng đảm bảo theo các quy chuẩn kỹ thuật, TCVN, có sẵn trên thị trƣờng, thuận tiện trong quá trình bảo trì sửa chữa hay thay thế. 3. Hệ thống iện iều khiển  Nguồn điện cung cấp cho các bơm, máy thổi khí… và cho toàn tủ điện đƣợc tính toán phù hợp với nhu cầu sử dụng của hệ thống;  Các thiết bị nhƣ bơm, máy thổi khí,… đƣợc vận hành ở 3 chế độ: tự động (Auto), tay (Manual) và không hoạt động (Off). 4. Nh n c ng lắp ặt thiết bị - ƣờng ống – hệ thống iện  Các vật tƣ, thiết bị lắp đặt ở công đều có kỹ sƣ giám sát, chỉ đạo và đội ngũ nhân công (thợ cơ khí, thợ điện, thợ môi trƣờng) lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, chuyên lắp đặt thiết bị môi trƣờng;  Thiết bị vật tƣ đƣợc lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn quy định, đúng kỹ thuật, đúng theo thiết kế đƣợc chủ đầu tƣ phê duyệt, đảm bảo trạm xử lý hoạt động ổn định và không bị hao mòn tuổi thọ thiết bị;  Thực hiện các công việc cơ khí (lắp đặt các máy móc thiết bị, hàn và gia cố hệ thống đƣờng ống…), lắp đặt hệ thống điện điều khiển (đi đƣờng dây điện, lắp tủ điện điều khiển…).
 42. 42. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 37 5. Cung cấp – nu i cấ – vận hành hệ thống  Cung cấp bùn vi sinh đúng chủng loại cho Hệ thống xử lý nƣớc thải nhà hàng khách sạn;  Cung cấp chủng vi sinh vật đặt chủng xử lý nƣớc thải.  Bổ sung dƣỡng chất định kỳ để vi sinh vật phát triển tốt (trong trƣờng hợp nƣớc thải thiếu dinh dƣỡng);  Nhân viên vận hành có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao, đƣợc trang bị đầy đủ các dụng cụ kiểm tra mẫu nƣớc thải trong quá trình vận hành;  Lấy mẫu thƣờng xuyên để phân tích các chỉ tiêu: pH, COD, BOD, TSS, Nitơ tổng, Photpho tổng, Coliform. Trên cơ sở kết quả phân tích, nhân viên vận hành đƣa ra nhận xét, đánh giá và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để cho khả năng phát triển của vi sinh vật và chất lƣợng nƣớc thải đầu ra là tốt nhất. CHI TIẾT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH A. PHẦN XÂY DỰNG STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH SỐ LƢỢNG ĐƠN VỊ 1 Bể iều hò kỵ khí 1 Bể V= 2x3x1 m Vật liệu: Đáy bê tông, tƣờng gạch B. PHẦN THIẾT BỊ STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƢỢNG ĐƠN VỊ *** Bể tách mỡ
 43. 43. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 38 1 - Vật liệu: Inox 304 1 HT - Thông số: dày 2 mm, V = 0.5 m3 - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tƣơng đƣơng *** Bể điều hòa 2 Song chắn rác th 1 Bộ - Vật liệu: Inox 304 - Kích thƣớc khe 5mm - Xuất xứ: Việt Nam 3 Thiết bị dò mực nƣớc 1 Bộ - Thông số: Phao, dây, giá… - Xuất xứ: Nhật hoặc tƣơng đƣơng 4 Bơm nƣớc thải 1 Bộ - Q=10-15 m3/h, H=3-10m - Thông số: 220V/380V - Xuất xứ: Nhật hoặc tƣơng đƣơng *** Bể MBR 5 Bể MBR 1 Bộ- Vật liệu: CT3
 44. 44. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 39 - Thông số: 2m x 2m x 2,5m - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tƣơng đƣơng 6 Má thổi khí 2 Bộ - Q=0,5-5m3/phút, H=3-10m - Thông số: 380V/50Hz - Xuất xứ: Nhật hoặc tƣơng đƣơng 7 Hệ thống ph n phối khí 1 HT - Thông số: đĩa, van, co, tê... - Xuất xứ: Đài loan và Việt Nam 8 Màng MBR 3 Bộ - Thông số: kích thƣớc lỗ màng: 0,1µm - Xuất xứ: Titanjin Mo Timo Membrance 9 Giá lắp ặt màng MBR 1 Bộ - Thông số: Inox 304 - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tƣơng đƣơng 10 Bơm hút nƣớc từ bể MBR 2 Bộ - Thông số: Q=10-15 m3/h - Xuất xứ: Đài Loan hoặc tƣơng đƣơng
 45. 45. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 40 11 Bồn chứ bùn 1 Bộ - Thông số: Nhựa, V=1m3 - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tƣơng đƣơng 13 Vi sinh ử lý nƣớc thải 1 HT 14 Hệ thống iện iều khiển 1 HT - Cung cấp nguyên liệu - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống điều khiển - Xuất xứ: Đức 15 Hệ thống ƣờng ống c ng nghệ 1 HT - Cung cấp nguyên liệu + lắp đặt đƣờng ống kỹ thuật + Các công việc cơ khí Dự án có tính khả thi cao vì công tác khảo sát của dự án dựa trên nhu cầu thực tế của Nhà hàng.
 46. 46. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 41 CHƢƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG 3.1. Kế hoạch quản lý chất thải Nƣớc thải: phƣơng án xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Nhà hàng bao gồm nƣớc thải từ hoạt động vệ sinh, nƣớc thải từ nhà bếp đƣợc tập trung xử lý sơ bộ. Cụ thể nhƣ sau: Khí thải, Tiếng ồn: Cách âm bằng vật liệu xây dựng bê tông cốt thép, vật liệu cách âm. Không sử dụng máy móc gây ồn. Chất thải rắn: Rác thải sinh hoạt Nhà hàng đã ký hợp đồng với khu đô thị Nam Thăng Long để quản lý, hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý hằng ngày theo quy định. Tần suất thu gom là 1 lần/ngày, thời gian thu gom từ 09h-10h mỗi ngày bằng phƣơng tiện xe chuyên dùng, xe tay. Với mục tiêu quản lý môi trƣờng nhằm theo dõi, phòng chống, khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi đến môi trƣờng, đặc biệt là phòng chống các sự cố về môi trƣờng có thể xảy ra để bảo vệ môi trƣờng sinh thái, bảo vệ cuộc sống cộng Bể lọc dầu mỡ Hệ thống thoát nƣớc Nƣớc thải từ nhà vệ sinh Bể tự hoại 3 ngăn Hố lắng Nƣớc thải bồn rửa, pha chế Song chắn rác
 47. 47. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 42 đồng dân cƣ và nhân viên trực tiếp sản xuất. Một số công trình xử lý môi trƣờng nhà hàng đã, đang và sẽ thực hiện đƣợc trình bày trong bảng sau: Bảng 13. Kế hoạch quản lý chất thải Nguồn phát sinh chất thải Loại chất thải và tổng lƣ ng, lƣu lƣ ng Biện pháp quản lý, ử lý Kinh phí dự kiến hàng năm Thời gi n thực hiện Trách nhiệm thực hiện Hoạt động kinh doanh Nƣớc thải sinh hoạt 9,3 m3 /ngày Nƣớc thải nhà vệ sinh: Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc của thành phố. 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn bộ công ty Nƣớc thải nhà bếp: dẫn qua bể thu lọc vớt dầu mỡ thải rồi dẫn vào xử lý sơ bộ tại hầm tự hoại 3 ngăn. 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn bộ công ty Nhà hàng cam kết đến đợt làm báo cáo giám sát chất lƣợng môi trƣờng định kỳ 6 tháng cuối năm 2015 chất lƣợng nƣớc nếu không đạt tiêu chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT cột B thì nhà hàng cam kết sẽ tiến hành đi vào xây dựng hệ 170 triệu đồng Cam kết sẽ thực hiện Ban giám đốc
 48. 48. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 43 thống xử lý nƣớc thải với công nghệ phù hợp. Thời gian hoàn thành hệ thống xử lý nƣớc thải dự kiến trong 60 ngày làm việc. Chất thải rắn sinh hoạt, 8kg/ngày Thu gom, phân loại và lƣu trữ tại khu lƣu giữ chất thải các loại, ký hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn công ty Chất thải rắn nguy hại, 01 kg/tháng Thu gom, phân loại và lƣu trữ tại khu lƣu giữ chất thải nguy hại, giao cho khu đô thị quản lý 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn công ty Khí thải nhà bếp Lắp đặt hệ thống hút khói bụi cục bộ có film lọc, bẩy dầu bố trí trên khu vực bếp nấu 10 triệu đồng Thƣờng xuyên Toàn công ty 3.2. Kế hoạch quản lý các vấn ề m i trƣờng kh ng liên qu n ến chất thải Ngoài việc giám sát chất lƣợng môi trƣờng không khí và chất lƣợng nƣớc thải tại Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng, các yếu tố sau cần đƣợc giám sát: Bảng 14. Kế hoạch quản lý các vấn ề m i trƣớng kh ng liên qu n ến chất thải Vấn ề môi trƣờng Biện pháp quản lý, ử lý Kinh phí dự kiến hàng năm Thời gi n thực hiện Trách nhiệm thực hiện
 49. 49. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 44 Vấn ề môi trƣờng Biện pháp quản lý, ử lý Kinh phí dự kiến hàng năm Thời gi n thực hiện Trách nhiệm thực hiện Nhiệt thừa  Xây dựng, lắp đặt hệ thống thông gió cho các khu vực hoạt động của nhà hàng  Trồng cây xanh xung quanh nhà hàng làm mát không khí tự nhiên đồng thời tạo mỹ quan 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn công ty Tiếng ồn (từ máy móc thiết bị, từ phƣơng tiện vận tải)  Ấn định thời gian hoạt động hợp lý.  Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy.  Không vận chuyển quá tải, hạn chế bóp kèn.  Khu vực hoạt động đƣợc bố trí cách biệt với khu vực văn phòng.  Có kế hoạch kiểm tra theo dõi bảo trì máy móc thiết bị (kiểm tra độ mòn chi tiết, bôi trơn, thay thế các chi tiết hỏng...) 10 triệu đồng Suốt thời gian hoạt động kinh doanh – Dịch vụ Toàn Công ty 3.3. Kế hoạch ứng phó sự cố Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng đƣợc trình bày trong bảng sau: Bảng 15. Kế hoạch ứng phó sự cố. STT Loại sự cố có thể ả r Biện pháp ứng phó Trách nhiệm
 50. 50. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 45 thực hiện 1 Phòng ngừa khả năng cháy nổ và an toàn PCCC  Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy;  Kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị giám sát các thông số kỹ thuật;  Trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy; Toàn công ty 2 Sự cố về vệ sinh và an toàn lao động  Thƣờng xuyên phổ biến kiến thức an toàn lao động  Đảm bảo các yếu tố tiếng ồn và điều kiện lao động Ban giám đốc 3 Sự cố sét đánh Lắp đặt hệ thống an toàn chống sét; Ban giám đốc 4 Sự cố chập điện Các Moteur điện đều có hộp che chắn bảo vệ Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống đƣờng dây điện trong toàn bộ nhà hàng. Hộp cầu dao phải kín, cầo dao phải tiếp điện tốt; Toàn công ty 3.4. Kế hoạch qu n trắc m i trƣờng Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng đƣợc thực hiện để phục vụ công tác quản lý nhằm đảm bảo rằng mọi tác động của Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng sẽ đƣợc kiểm soát. Đây là chƣơng trình giám sát lƣu lƣợng/tổng lƣợng thải, giám sát những thông số ô nhiễm đặc trƣng cho chất thải của công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành.
 51. 51. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 46 Bảng 16. Kế hoạch quan trắc môi trƣờng Nội dung qu n trắc Điểm qu n trắc Th ng số qu n trắc Tầng suất qu n trắc Kinh phí dự kiến Trách nhiệm thực hiện Quan trắc chất lƣợng không khí  01 điểm tại cổng  01 điểm tại khu vực nhà ăn.  01 điểm tại chụp hút nhà bếp  Độ ồn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, Bụi, CO, NO2, SO2 06 tháng 01 lần 5 triệu đồng/năm Ban giám đốc Quan trắc chất lƣợng nƣớc thải 01 vị trí tại hố ga của nhà hàng pH, COD, BOD, TSS, tổng photpho, tổng nitơ, Coliform 06 tháng 01 lần 5 triệu đồng/năm Ban giám đốc Giám sát chất thải rắn thông thƣờng Khu vực lƣu trữ chất thải các loại Khối lƣợng thải và chứng từ chuyển giao chất thải 06 tháng 01 lần 5 triệu đồng/năm Ban giám đốc Giám sát chất thải rắn nguy hại Khu vực lƣu trữ chất thải nguy hại Khối lƣợng thải và chứng từ chuyển giao chất thải 06 tháng 01 lần 10 triệu đồng/năm Ban giám đốc Chế ộ báo cáo: Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng và kết quả giám sát môi trƣờng đƣợc lƣu giữ tại Nhà hàng và định kỳ gửi báo cáo bằng văn bản về Phòng Tài Nguyên Môi Trƣờng quận Bắc Từ Liêm và Chi cục bảo vệ môi trƣờng thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát. Tần suất báo cáo tối thiểu là 6 tháng/lần (trƣớc ngày 15/ 6 và ngày 15/12 hàng năm).
 52. 52. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 47 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ - CAM KẾT 1. Kết luận Trong quá trình hoạt động, Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng đã nhận dạng và đánh giá đƣợc các tác động từ quá trình hoạt động của Nhà hàng cụ thể nhƣ sau: - Nƣớc thải sinh hoạt của công ty đƣợc xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn, nƣớc thải sau xử lý có các thông số đều đạt tiêu chuẩn so với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT Cột B trƣớc khi thải ra hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực. - Các chỉ tiêu phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí trong cơ sở, chất lƣợng không khí xung quanh và khí thải tại nguồn đều đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế TCVSLĐ 3733:2002/QĐ-BYT, QCVN 05:2013/BTNMT. - Chất thải sinh hoạt đƣợc giao cho khu đô thị Nam Thăng Long quản lý, hợp đồng xử lý theo đúng quy định Pháp Luật - Chất thải nguy hại tại công ty không nhiều nên đƣợc thu gom, chứa vào thùng riêng và để vào vị trí cố định riêng biệt trong công ty. Khi khối lƣợng chất thải này nhiều, công ty sẽ thuê đơn vị chức năng đến vận chuyển và xử lý theo đúng yêu cầu của Luật môi trƣờng. - Thực hiện tốt các biện pháp về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động trong công ty - Có các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong công ty Nhìn chung, qua kết quả giám sát cho thấy chất lƣợng môi trƣờng của công ty tƣơng đối tốt, các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc cơ sở thực hiện đầy đủ. 2. Kiến nghị Công ty kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cùng với công ty theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trƣờng phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty
 53. 53. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 48 nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của công ty mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trƣờng khu vực. 3. Cam kết Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trƣờng trong thời gian Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng cam kết sẽ thực hiện:  Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trƣờng nhƣ đã thực hiện trong suốt thời gian vừa qua.  Chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đạt QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt.  Chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục đƣợc đơn vị thu gom có chức năng thu gom, vận chuyển.  Chất lƣợng môi trƣờng không khí và tiếng ồn khu vực xung quanh đạt tiêu chuẩn:  QCVN 05:2013/BTNMT về chất lƣợng không khí xung quanh.  QCVN 26:2010/BTNMT tiêu chuẩn tiếng ồn khu vực xung quanh.  Chất lƣợng vi khí hậu, môi trƣờng không khí, tiếng ồn trong khu vực cơ sở sẽ đạt tiêu chuẩn Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 3733/2002/TC-BYT của Bộ Y tế;  Cam kết thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trƣờng định kỳ 1 năm 2 lần:  Kỳ 01: ngày 15 tháng 06  Kỳ 02: ngày 15 tháng 12 gửi về Phòng Tài nguyên & Môi trƣờng Quận Bắc Từ Liêm và chi cục Bảo vệ Môi Trƣờng theo quy định.  Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động của Nhà hàng.
 54. 54. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 49 - Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trƣờng nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng để xử lý nguồn ô nhiễm này. Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động nếu vi phạm các quy định về môi trƣờng. Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2015 Nhà hàng Hải Sản Bào Ngƣ Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngƣ Thịnh Vƣợng Giám đốc ĐỖ THỊ ĐÀO
 55. 55. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Hải Sản Bào Ngư Ah Yat - Công Ty TNHH Bào Ngư Thịnh Vượng 50 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các văn bản liên quan Phụ lục 1.1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến sự hình thành cơ sở Phụ lục 1.2. Bản sao các văn bản về xử lý vi phạm về môi trƣờng (nếu có) Phụ lục 1.3. Bản sao các phiếu kết quả phân tích về môi trƣờng, hợp đồng xử lý về môi trƣờng (nếu có) Phụ lục 1.4. Bản sao các văn bản khác có liên quan (nếu có) Phụ lục 2: Các hình, ảnh minh họa (trừ các hình, ảnh đã thể hiện trong bản đề án)

×