Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duurzaamheid today

571 views

Published on

TWITTER: @sannebruijne

LINKED-IN: http://www.linkedin.com/in/sannebruijne

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Duurzaamheid today

  1. 1. Gemeenten,gemeenschapen duurzaamheidDe smaak van today is duurzaamheid. new shoes today denkt dat er iets ontbreekt in de gangbare benaderingen. Het ontbreekt soms aanEr liggen grote verwachtingen op dat vlak naar een duidelijke visie, en meestal aan een duurzamegemeenten toe. wilsbeweging. Van een ‘Trias Energetica’ naar een ‘Quartas Energetica’.Woonwijken en bedrijventerreinen moetenverduurzamen. Vooral de reductie van CO2 uitstooten de conversie naar duurzame energie brengendaarbij nieuwe uitdagingen naar voren.Overheden komen met regelgeving, en scheppenrandvoorwaarden waardoor burgers enondernemers de aantrekkelijke kanten zoudeninzien van de gewenste veranderingen. Degewenste resultaten worden echter vaak nietgehaald. Terwijl dan wel aan financiële entechnische voorwaarden is voldaan blijven deresultaten toch steken bij een marginale responsvan bewoners of ondernemers. De resultatenschijnen te staan of te vallen met de wil vanbetrokkenen.Kan het dan zijn dat mensen inderdaad niet willen?Heeft die ondernemer en burger hier dan geen Wij zijn ervan overtuigd dat wij die eerste stap ‘0’,belang bij? het stimuleren vanuit wilsbeweging, kunnen toevoegen. Onze kracht is het creëren enDe verandering van het klimaat, bijvoorbeeld, begeleiden van duurzame beweging.vraagt van ons een inspanning om minder fossielebrandstoffen te gebruiken. Voor de overheid een Duurzame ontwikkeling is immers een zaak van onsreden om regelgeving te maken, en dus te werken allemaal.vanuit het moeten naar het doen van Van moeten naar willen naar doen.duurzaamheid.Overheidsorganisaties ervaren echter dagelijks hoemoeilijk het is om de burger, om ons, vanuit ‘hetmoet’ mee te nemen. Reclamespotjes, met vervegepresenteerde overtuigingen, politiekebevlogenheid, ambtelijke visie, en besparings-campagnes lopen immers allen vast als de burgerof de ondernemer niet ‘echt wil’.
  2. 2. Duurzame bewegingen Binnen een organisatie komen dan aspecten als good governance, transparantie, accountability en• moeten en willen het voldoen aan regelgeving (compliance) naar voren.• investeren en exploiteren Soms wordt die druk als te veel ervaren, maar• leefbaarheid en veiligheid; ondernemend vanuit organisatie-kernwaarden als• energiebesparing en woonlasten; duurzaamheid ontstaan juist nieuwe kansen voor de onderneming waardoor men beter aansluiting kan• duurzaamheid en wijkecologie; vinden bij de samenleving van today.• onderwijs integratie en ouderen participatie; Wat wij doen• gemeenschappelijkheid en ondernemerschap; • Visie en strategieontwikkeling: begeleiding bij het• (her)gebruiken en creëren; ontwikkelen van een duurzame wijkvisie of gemeentelijke organisatie;• bewoners en eigenaars; • Concepting naar realiseerbare oplossingen:Bewegen naar duurzaam ‣ Vertalen van een duurzame wijkvisie naarOnze focus ligt op het bewust maken hoe belangrijk een uitvoeringsgericht wijkontwikkelings-duurzaamheid is. Geef zo bewoners de programma (zoals analyses, programma-verantwoordelijkheid terug of liever deel deze met ontwikkeling, klankbordgroepen,hen voor een leefbare wijk; die veilig is, die stakeholders, samenwerkingsverbanden, enenergiezuinig en duurzaam is, die een financieringsvormen);gemeenschap is. ‣ Ontwikkeling en begeleiding van deEr is een creatieve klasse, en er is een duurzame verduurzaming van de eigen organisatie opklasse. Wij helpen deze graag te vinden om samen technisch en sociaal-organisatie niveau;de wilsbeweging te creëren. Gelukkig zien wij Duurzaam is immers meer dan milieuzorgduurzaamheid als waarde en ideaal bij steeds meer alleen: Van ‘Bedrijf Interne Milieuzorg (BIM)’mensen. Ook steeds meer ondernemers ervaren die naar ‘echt’ duurzaam.duurzaamheidskanteling, en worden • Services en Projectondersteuning:geconfronteerd met vragen, of soms zelfs eisen, die Conceptualisatie, ontwikkeling, uitvoering enmensen en stakeholders aan de houding en individuele of teambegeleiding;activiteiten van hun bedrijf of organisatie stellen. • GreenWaves en actie - Daadwerkelijk meewerkenBij het bereiken van een verdere beweging naar en doen: Wijk gerichte energiebesparings-duurzaamheid speelt zeker ook regelgeving een rol. projecten: Uitvoering en/of begeleiding vanRegelgeving brengt ieder immers steeds opnieuw concrete energiebesparings- en conversie-direct in contact met onze collectieve normen over projecten, gedragsveranderingen, stimulering vanduurzaamheid en erdoor wordt men zich bewust gemeenschapszin, begeleiding van campagnes;van de verandering die zich in de samenlevingvoltrekt.
  3. 3. Voorbeelden van ons werk Vormen die wij gebruikenSchoolcampagnes: Inzet van schoolprojecten waar Meningspeiling door enquêtes ofkinderen klimaat maatregelen bedenken en ouders bewonersonderzoeken; Ideeënonderzoekuitnodigen om mee te denken en daadwerkelijk te (kwalitatief) om ideeën, argumentaties engaan doen. We hebben hier brede ervaring mee redeneringen te achterhalen. Dit kan verder vorm krijgen via panels, groepsdiscussies, ideeën- of klachtenformulieren; Ali B., een van de oprichters van ‘ Jij Maakt Uit ‘, op scholen- Door een schouw worden de sociale, technische campagne. en/of economische analyse over de (on) mogelijkheden op een rij gezet. Zo voeren wij een wijkschouw uit naar energiebesparing en conversie- mogelijkheden voor duurzame energie binnen eenop Nederlandse basisscholen. In het project ‘Jij wijk, gemeenschap of bedrijvencollectief;maakt uit ‘ ontwikkelden al meer dan 1000 kinderen Informatiemarkten om partijen te informeren overduurzaamheidsideeën, namen ze mee naar huis, en en te laten reageren op het vraagstuk in kwestie,legden ze aan burgemeesters en schooldirecteurenvoor. over te ontwikkelen plannen, denkbare alternatieven, over de tussenresultaten van deWijkklimaat markten; op straat in de wijk of een samenwerking in de loop der tijd; bijvoorbeeld eenwijklocatie. Lokale en regionale aanbieders wordt informatiebus, tentoonstellingen, TV ende mogelijkheid geboden om in de campagne radioprogramma’s e.d.;mee te doen, en hun producten aan bewoners enbedrijven te tonen. Klankborddialogen met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, deskundigen en/ofE-gaming; waar een internet community ontstaat raadsleden. Een dergelijke groep fungeert als deen een klimaat hoofdstad creëert en dit vertaalt sparringpartner voor de professionals die voorstellennaar concrete acties. uitwerken en het tussentijds ontvangen van commentaren;Stadsomroep; een specifiek lokaal radio of televisieprogramma met aandacht voor klimaat- Werkplaatsen waar deskundigen enverandering in de stad. belanghebbenden samen aan denkbare oplossingen en de weg naar die oplossingen toeWijkridders; een groep enthousiaste mensen (bij werken, ingezet van een eerste verkenning tot envoorkeur met deelname uit de wijk) die elke maand met uitvoering. De vorm van de werkplaats wordtspontane en prikkelende acties uitvoeren in de wijk altijd in aansluiting met de doelgroep gevonden.en aandacht vragen voor klimaat, concrete Werkplaatsen kunnen bestaan uit stadsgesprekken,verbeteringen realiseren en ideeën van inwoners symposia, werkconferenties, ontwerpteams,ophalen. ideeënateliers, scenario-workshops, brainstorms, spelsimulaties;De Riddersvan Nu
  4. 4. Duurzaamheidscases met Gemeenten• Procesbegeleiding wijkontwikkeling Helmond West voor Gemeente Helmond en Provincie Noord-Brabant.• CO2 reductie door energiebesparing: conceptualisatie, ontwikkeling en uitvoering van wijkgerichte energiebesparingsprojecten voor Gemeente Amersfoort, Leidschendam-Voorburg, Zeist en gemeentelijke milieudiensten.Contact: Sanne Bruijne +31(0)6 4419 4785 sanne@newshoestoday.com Maarten Swinkels +31(0)6 3016 3839 maarten@newshoestoday.com Igor Byttebier +32(0)4 7580 3556 igor@newshoestoday.comDuurzaamheid is voor ons het nemen van verantwoordelijkheid voor een leefbare planeet en voor elkaar. Dit is een vande grote thema’s van deze tijd. De weg naar duurzaamheid wordt aanlokkelijk en ‘echt’ als dit ook gedragen wordtmet de wil en de waarden van mensen. We zien veel organisaties, zowel in bedrijfsleven als bij overheden, hiermeeworstelen.  new shoes today helpt zoeken naar oplossingen waarbij duurzame idealen, doelen en financiëlehaalbaarheid samenkomen. Vaak is een ontwikkelpad nodig waarin duurzame idealen meer en meer aan de basiskomen te staan van ondernemen, zijn, denken en doen. Wij vinden de ‘lokale helden’ en veroorzaken samen debeweging en maken deze groots. new shoes today b.v. btw: nl808101821B01 World Trade Center tel: +31(0) 10 – 2056939 kvk: 28083386 0000 Postbus 30006 fax: +31(0) 10 - 2055645 rabobank: 1055.61.029 NL-3001 DA Rotterdam info@newshoestoday.com iban: nl46rabo0105561029 The Netherlands www.newshoestoday.com swift: rabonl2u

×