Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Интернет Трговија - пазар и решенија - Трговски центар

2,002 views

Published on

презентација на Трговски центар - www.tc.mk

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Интернет Трговија - пазар и решенија - Трговски центар

 1. 1. Интернет трговија – пазар и решенија
 2. 2. Содржина <ul><li>Зошто интернет трговија? </li></ul><ul><ul><li>Светски и регионални трендови </li></ul></ul><ul><ul><li>Интернет трговија во услови на рецесија </li></ul></ul><ul><ul><li>Алтернативен маркетинг </li></ul></ul><ul><ul><li>Потенцијал во Македонија </li></ul></ul><ul><li>Типови решенија </li></ul><ul><ul><li>Самостојна продавница </li></ul></ul><ul><ul><li>Сервисна инфраструктура </li></ul></ul><ul><ul><li>Споредбена анализа </li></ul></ul><ul><li>Искуства во Македонија </li></ul><ul><ul><li>Досегашен раст на пазарот </li></ul></ul><ul><ul><li>Улогата на Трговски центар </li></ul></ul><ul><ul><li>Очекувања за растот на пазарот и нови услуги </li></ul></ul><ul><li>Прашања и дискусија </li></ul>
 3. 3. Зошто интернет трговија? <ul><li>Светски и регионални трендови </li></ul><ul><ul><li>Минимален пад на развиените пазари, во почетокот на рецесијата </li></ul></ul><ul><ul><li>Сеуште во тек на рецесијата, растот продолжува со стапка од 10-20% годишно во развиените пазари (Forrester Research) </li></ul></ul><ul><ul><li>Интернет трговијата се движи кон 10% од вкупна малопродажба во САД и ЕУ </li></ul></ul><ul><ul><li>Позитивно регионално искуство е Хрватска, со приближно една милијарда евра обрт за 2009та </li></ul></ul><ul><ul><li>Прогнозиран стабилен(10-20%) раст за следните пет години ( Forrester research) </li></ul></ul>“ Најголем дел од растот во вупниот малопродажниот сектор во САД и ЕУ во наредните пет години ќе дојде преку Интернет ” Forrester Research Vice President and Principal Analyst Sucharita Mulpuru .
 4. 4. Зошто интернет трговија? <ul><li>Интернет трговија во рецесија </li></ul><ul><ul><li>Рецесијата дополнително ја потикнува интернет трговијата </li></ul></ul><ul><ul><li>Купувачите имаат можност за поекономично купување </li></ul></ul><ul><ul><li>Трговците работат со помал ризик и со намалени трошоци </li></ul></ul><ul><ul><li>При тешки услови интернет трговијата е оптимално решение </li></ul></ul>Comscore 2009
 5. 5. Зошто интернет трговија? <ul><li>Интернет маркетинг </li></ul><ul><li>Интернет трговијата идеално се надополнува со ефикасните методи на интернет маркетинг </li></ul><ul><li>Директен пристап до целната група </li></ul><ul><li>Алатки: социјални мрежи, рејтинг и коментари, Skype, Блог, Форум, SEO, платени огласи, итн. </li></ul><ul><li>Придобивки: грижа за корисници, двонасочна комуникација, брза промоција, ниски трошоци, мерливи резултати, таргетирање </li></ul>Преку marketingcharts.com и Nielsen
 6. 6. Зошто интернет трговија? <ul><li>Потенцијал во Македонија </li></ul><ul><li>52% од населението користи Интернет </li></ul><ul><li>500.000 членови на Facebook </li></ul><ul><li>1.200.000 платежни картички </li></ul><ul><li>Воспоставена инфраструктура </li></ul><ul><li>Кампања за промоција </li></ul><ul><li>Започната е брза експанзија во насока на светските трендови </li></ul>
 7. 7. Типови решенија <ul><li>Самостојна продавница </li></ul><ul><li>Основно решение за интернет трговија </li></ul><ul><li>Инвестиција: набавка на софтвер, интеграција со банка, огранизирање на логистика, креирање каталог . </li></ul><ul><li>Оперативни трошоци: ИТ поддршка, хостирање, месечна такса за процесирање. </li></ul>Параметар Вредности Инвестиција ~1000+ Евра Месечни трошоци ~100+ Евра Заштита од измами Банка Контрола на квалитет - Заштита на купувач - Маркетинг Изолиран Социјални медиуми Слаба интеграција Поддршка Неизвесна Квалитет на систем Неизвесен Капацитет Пропорционален со трошоци Развој Неизвесен
 8. 8. Типови решенија <ul><li>Сервисна инфраструктура – Трговски центар </li></ul><ul><li>Решение со интегрирани услуги и алатки за интернет трговија - виртуелен Трговски центар со посебни интернет продавници </li></ul><ul><li>Инвестиција: креирање на каталог. </li></ul><ul><li>Оперативни трошоци: месечна членарина. </li></ul>Параметар Вредности Инвестиција 0 Месечни трошоци Од 10 Евра Заштита од измами Банка, ТЦ систем Контрола на квалитет ТЦ мониторинг, контрола на процеси Заштита на купувач Систем за рекламации Маркетинг Заеднички со ТЦ и другите продавници Социјални медиуми Врвна интеграција Поддршка Професионална Квалитет на систем Проверен Капацитет Неограничен Развој Континуиран
 9. 9. Типови решенија Споредбена анализа Параметар Самостојна продавница Интегрирана ТЦ продавница Инвестиција ~1000+ Евра 0 Тековни трошоци ~100 Евра Од 10 Евра Заштита од измами Банка Банка, ТЦ систем за заштита Контрола на квалитет - ТЦ мониторинг, контрола на процеси и рекламации Заштита на купувач - ТЦ процес за рекламации Маркетинг Изолиран Синергија со ТЦ и другите продавници Социјални медиуми Слаба интеграција Максимална интеграција Поддршка Неизвесна – скапа $$$ Професионална Квалитет на систем Неизвесен Проверен Капацитет Пропорционален со трошоци Неограничен и веднаш достапен Развој Неизвесен Континуиран
 10. 10. tc.mk cvekjara.tc.mk elektroelement.tc.mk vero.com Сервиси: администрација, испорака, п роцесирање трансакции, поддршка, сигурност, рекламации Nevada Technomarket Трговци Интернет купувачи nevada.tc.mk apple.tc.mk technomarket.com televizori.tc.mk belatehnika.com Типови решенија Сервисна инфраструктура – концепт
 11. 11. Искуства во Македонија <ul><li>Досегашен раст на пазарот </li></ul><ul><ul><li>Процесирање трансакции со MasterCard, март 2009та </li></ul></ul><ul><ul><li>Појава на 3-4 интернет продавници, прва половина 2009та </li></ul></ul><ul><ul><li>Појава на Трговски центар www.tc.mk , декември 2009та </li></ul></ul><ul><ul><li>31 отворени продавници на ТЦ, април 2010та, што е над 60% од бројот на интернет трговци во Македонија. Присутни: Сет компјутери, Бујото хоумцентар, Драмски театар, Леонидас, Невада, Култура и други. </li></ul></ul><ul><ul><li>Кампања за развој и промоција на интернет трговијата помеѓу трговците и населението, со одличен почеток. </li></ul></ul><ul><ul><li>Искуството е охрабрувачко, луѓето сакаат да купат на интернет, но потребна е понуда и стимулација! </li></ul></ul>
 12. 12. Искуства во Македонија <ul><li>Улогата на Трговски центар </li></ul><ul><ul><li>Со ефикасно решение за трговците, значително се забрзува нивниот влез во интернет трговијата </li></ul></ul><ul><ul><li>Со квалитетен маркетинг го зголемува потенцијалниот промет на трговците. Се постигнува синергија во работењето. </li></ul></ul><ul><ul><li>Активно водење на кампања за развој на пазарот и свеста на населението </li></ul></ul><ul><ul><li>Овозможување врвни кориснички функционалности и услуга за посетителите </li></ul></ul><ul><ul><li>Константен развој и прилагодување </li></ul></ul>
 13. 13. Искуства во Македонија <ul><li>Очекуван раст и новини на пазарот </li></ul><ul><ul><li>Сегашната ситуација е почеток на брза експанзија(за три месеци 31 продавница и десетина во подготовка на ТЦ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Со своите партнери(НЛБ Тутунска, Акота, Глобко логистик, Курир,...), Трговски центар е двигател на развојот </li></ul></ul><ul><ul><li>Квалитативно подобрување на услугата и функционалностите: нови алатки, рафинирање на системот, поефикасна администрација, посилна промоција </li></ul></ul><ul><ul><li>Проширување со нови вертикални сегменти за: хотелиерство, билети за настани, транспорт </li></ul></ul><ul><ul><li>2010та ќе биде година на отскок за македонскиот пазар. За една година надоместуваме децениско заостанување </li></ul></ul>
 14. 14. Прашања и дискусија ? Благодарност до: АППРМ Проект за градење капацитет за претприемништво базирано на знаење Сојуз на стопански комори

×