wyniki ankiety
„Jak odczuwamy kryzys?”
Listopad 2008
Przebieg ankiety
• Odpowiedzi zbierane od 5 do 20 listopada
• ...w ród cz onków spo eczno ci „NewConnect All
the People” (...
Grupa docelowa ankiety
Zebrano 93 ankiet od:
– 61,3% m czyzn
– 38,7% kobiet
Grupa docelowa ankiety
Ankiet wype nia y g ównie osoby w wieku
25-34 lat (40,9%) oraz 35-44 lat (17,2%).
Wyniki s zbie ne ...
Grupa docelowa ankiety
Ankiet wype niali w wi kszo ci (69%)
mieszka cy najwi kszych miast
Subiektywne odczucia
Ankietowani uwa nie ledz doniesienia medialne
(78%). Mimo e na razie kryzys raczej nie
wp yn negatywn...
Rzeczywiste skutki
Ankietowani nie zaobserwowali w swojej firmie
nadzwyczajnej redukcji zatrudnienia (77%), czy
kosztów (5...
Zaufanie 1/2
W ród ankietowanych widoczny jest spadek
zaufania do instytucji finansowych w stosunku
do okresu „przed kryzy...
Zaufanie 2/2
Zaufanie do mediów uleg o mniejszym zmianom,
ale zarówno przed i po kryzysie by o ni sze, ni
zaufanie do inst...
Kiedy powróci koniunktura?
Ankietowani s zdania, e dobra koniunktura
powróci za 2-3 lata (44,7%). Pesymistów
uwa aj cych, ...
Kiedy b dziesz inwestowa ?
Ankietowani pomimo kryzysu i oczekiwanego
spadku poziomu ycia entuzjastycznie
podchodz do przec...
Szansa, czy zagro enie?
Ankietowani zapytani o postrzeganie kryzysu
podzielili si do równo na dwie du e grupy –
widz cych ...
Podsumowanie
Badanie zosta o przeprowadzone na specyficznej
grupie m odych, wielkomiejskich osób
zwi zanych z rynkami fina...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wyniki ankiety "Jak odczuwamy kryzys?"

2,541 views

Published on

Prezentacja z wynikami ankiety "Jak odczuwamy kryzys?" przedstawionej 26. listopada 2008 podczas spotkania NewConnect Club (ncclub.pl)

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,037
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wyniki ankiety "Jak odczuwamy kryzys?"

 1. 1. wyniki ankiety „Jak odczuwamy kryzys?” Listopad 2008
 2. 2. Przebieg ankiety • Odpowiedzi zbierane od 5 do 20 listopada • ...w ród cz onków spo eczno ci „NewConnect All the People” (http://newconnect.allthepeople.pl) • Celem ankiety by o zbadanie postaw i opinii zwi zanych z tzw. "kryzysem finansowym". • Wyniki ankiety mog by inspiracj do dyskusji podczas spotkania NewConnect Club organizowanego przez Gie d Papierów Warto ciowych oraz New Europe Events 26 listopada 2008
 3. 3. Grupa docelowa ankiety Zebrano 93 ankiet od: – 61,3% m czyzn – 38,7% kobiet
 4. 4. Grupa docelowa ankiety Ankiet wype nia y g ównie osoby w wieku 25-34 lat (40,9%) oraz 35-44 lat (17,2%). Wyniki s zbie ne z wynikami tegorocznej ankiety SII badaj cej profil inwestorów indywidualnych (26-35 lat - 36%, 36-45 lat - 20,5%).
 5. 5. Grupa docelowa ankiety Ankiet wype niali w wi kszo ci (69%) mieszka cy najwi kszych miast
 6. 6. Subiektywne odczucia Ankietowani uwa nie ledz doniesienia medialne (78%). Mimo e na razie kryzys raczej nie wp yn negatywnie na ich poziom ycia (42%), to spodziewaj si , e do tego dojdzie (34%). Zdania na temat wp ywu kryzysu na spadki nastrojów w miejscu pracy s podzielone.
 7. 7. Rzeczywiste skutki Ankietowani nie zaobserwowali w swojej firmie nadzwyczajnej redukcji zatrudnienia (77%), czy kosztów (58%). Ankietowani w ró nym stopniu odczuwaj utrudnienia w dost pie do kredytów. Wi kszo ci (66%) nie skusi o wysokie oprocentowanie lokat w bankach.
 8. 8. Zaufanie 1/2 W ród ankietowanych widoczny jest spadek zaufania do instytucji finansowych w stosunku do okresu „przed kryzysem”. A o 20% mniej osób „raczej ufa”, 14% wi cej osób „sama ju nie wie”, a oceny skrajne zmieni y si o kilkaset procent przy nadal niewielkich warto ciach.
 9. 9. Zaufanie 2/2 Zaufanie do mediów uleg o mniejszym zmianom, ale zarówno przed i po kryzysie by o ni sze, ni zaufanie do instytucji finansowych. Mo na powiedzie , e ankietowani z dystansem podchodzili do doniesie medialnych, a ten dystans ostatnio odrobin si zwi kszy .
 10. 10. Kiedy powróci koniunktura? Ankietowani s zdania, e dobra koniunktura powróci za 2-3 lata (44,7%). Pesymistów uwa aj cych, e poczekamy 5, a nawet 7 lat jest zdecydowana mniejszo – 7% i 3%.
 11. 11. Kiedy b dziesz inwestowa ? Ankietowani pomimo kryzysu i oczekiwanego spadku poziomu ycia entuzjastycznie podchodz do przeceny akcji – w wi kszo ci deklaruj , e inwestuj ju teraz (41,5%). Tylko 11,7% osób nie zamierza inwestowa .
 12. 12. Szansa, czy zagro enie? Ankietowani zapytani o postrzeganie kryzysu podzielili si do równo na dwie du e grupy – widz cych kryzys raczej jako zagro enie (29%) i widz cych kryzys raczej jako szans (29%).
 13. 13. Podsumowanie Badanie zosta o przeprowadzone na specyficznej grupie m odych, wielkomiejskich osób zwi zanych z rynkami finansowymi. Raczej spodziewaj si spadku poziomu ycia, podobnie jak ich firmy, z których cz obci a wydatki, ale na razie kryzys ich nie dotkn . Zaufanie do instytucji finansowych widocznie si obni y o z raczej wysokiego, a zaufanie do mediów jest raczej niskie do redniego z lekk tendencj spadkow . Ankietowani oczekuj powrotu dobrej koniunktury za 2-3 lata, wi c deklaruj , e inwestuj na GPW ju teraz.

×