Seo present

1,251 views

Published on

การบรรยาย เรื่อง Search Engine Optimization ณ. ศูนย์เซรามิก จ.ลำปาง

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
110
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ต้องการจะสร้าง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
 • หารูป flow biz มาใส่
 • http://www.strategicprofits.com/iwareport/TheAllianceFactor.pdf
 • Seo present

  1. 1. Internet Marketing การตลาดบน อินเตอร์เน็ต By Ratiwat Paresri :http://ratiwat.wordpress.comBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 1
  2. 2. Search engine optimization (SEO) By Ratiwat Paresri :http://ratiwat.wordpress.comBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 2
  3. 3. อะไรที่ท ำา ให้ธ ุร กิจ ประสบความ สำา เร็จ มีลกค้า ู ตอบสนองความต้องการข้อลูกค้าได้ ได้เงินBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 3
  4. 4. แล้ว ธุร กิจ บนอิน เตอร์เ น็ต ล่ะ มีลกค้า ู ตอบสนองความต้องการข้อลูกค้าได้ ได้เงินBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 4
  5. 5. ใครก็อ ยากมีค นเข้า ร้า น เยอะๆ  เพราะนันหมายถึงว่าเรามีโอกาสเปลี่ยนจากค้นเข้า ่ ร้านเป็นลูกค้าของเราได้ ซึ่งนันหมายถึง เงิน ้  ถ้าเว็บไซต์มคนเข้าเยอะๆ เราก็สามารถเปลี่ยนปริมาณ ี ค้นเข้านั้นให้เป็น เงิน ได้เช่นกัน ปริม าณคนเข้า ร้า น/เว็บ Traffic เครื่อ งมือ เปลี่ย น Traffic ให้เ ป็น เงินBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 5
  6. 6. ผู้เ ยี่ย มชมเว็บ บนอิน เตอร์เ น็ต มา จากไหน  Direct เข้ามาตรงๆ  จากเครื่องมือค้นหาทางอินเตอร์เน็ต (Search Engine) ซึ่งเกิดจากการค้นหาของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้วเจอ เว็บของเรา  จากการซือพืนทีโฆษณา Banner, Pay Per Click ้ ้ ่ (โฆษณาแบบจ่ายต่อคลิ๊ก)  Referrer เข้ามาผ่านลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆ, จากเว็บ บอร์ด, จาก blog, จาก Social bookmark และอื่นๆ ทีเราไปฝากลิงค์ไว้ ่  อื่นๆ เช่น email marketingBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 6
  7. 7. ทำา ไมต้อ ง Search Engine  Search engine คือเว็บทีช่วยในการค้นหาหน้าเว็บไซต์ ่ ในอินเตอร์เน็ต  ตัวอย่างของ Search engine ทีเรารู้จักน เช่น ่ ั Google, Yahoo, MSN, Sanook และอื่นๆ  ปัจจุบัน มีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือง ่ เมือมีการหาข้อมูลผ่าน Search Engine ก็จะได้ข้อมูลที่ ่ รวดเร็วทันใจ ตอบสนองความต้องการข้อลูกค้าได้  ถ้าเว็บไซต์ของเรา ติดในหน้าผลลัพธ์การค้นหาของ Search Engine ในอันดับต้นๆ ก็จะเป็นเข้าถึงกลุ่มเป้า หมายใหม่ๆได้เพิมขึ้น โดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึงนับ ่ ่ วันจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนือง ่By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 7
  8. 8. By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 8
  9. 9. By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 9
  10. 10. By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 10
  11. 11. ถ้า พูด ถึง Search Engine ต้อ ง Google  อะไรคือสิ่งที่ทำาให้ Google เป็นยักษ์ใหญ่ใน อินเตอร์เน็ต  อะไรคือสิ่งสำาคัญที่สุด ทีทำาให้ Google ได้เงินเยอะ ่ ขนาดนี้  อะไรคือสิ่งสำาคัญที่สุดในการทำาธุรกิจบน Search Engine  อะไรคือสิ่งสำาคัญที่สุด ทีทำาให้ Google รู้ความ ่ ต้องการของลูกค้า?  ????????????????????????????By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 11
  12. 12. Google มหัศ จรรย์บ นโลกไอทีBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 12
  13. 13. อะไรคือ สิง สำา คัญ ในโลกของ Search ่ Engine  การค้นหา  คำาค้นหาBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 13
  14. 14. Keyword Keyword แปลไทยว่า คำา สำา คัญ แต่ผม ขอเรียกว่า คำา ค้น หา ละกัน เป็นคำาที่บอกความต้องการของผูค้นหา ้ ว่าต้องการอะไร Keyword เป็นสิ่งสำาคัญที่สุดในโลกของ การค้นหาใน Search EngineBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 14
  15. 15. ทำา ความเข้า ใจกับ Search Engine  การใช้งาน Google นั้น เราเริ่มต้นด้วยการพิมพ์ คำา ค้นหา ในช่อง แล้วกดปุ่ม ผลลัพธ์ของคำาค้นหานั้น ก็ จะปรากฏอย่างรวดเร็ว โดยหน้าผลการค้นหา จะแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ  ด้า นซ้า ยของหน้า เป็นผลลัพธ์ การค้นหาแบบปกติ  ด้า นขวาของหน้า ของผลลัพธ์การค้นหา ก็คือ ส่วน โฆษณา ที่เรียกกว่า Google AdwordsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 15
  16. 16. หน้า ผลลัพ ธ์ก ารค้น หาของ GoogleBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 16
  17. 17. ด้า นซ้า ยของหน้า เป็น ผลลัพ ธ์ก ารค้น หา แบบปกติ  ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติด้วยระบบว่า "เว็บไซต์ใดทีมความสอดคล้องกับคำาค้นหาของเรา ่ ี มากแค่ไหน" เราไม่สามารถทีจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ่ อันดับผลลัพธ์นี้ได้โดยตรง  อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้วิธีปรับแต่งเว็บไซต์ของ เราเพือให้สอดคล้องกับคำาค้นหาที่เราต้องการได้ ซึ่ง ่ วิธีนเราเรียกว่า Search Engine Optimization ี้ หรือ SEO ดังนั้นเว็บไซต์ของเราก็สามารถขึ้นมาอยู่ ในอันดับต้นๆของผลลัพธ์การค้นหาได้By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 17
  18. 18. ด้า นขวาของหน้า ของผลลัพ ธ์ก ารค้น หา ก็ค ือ ส่ว นโฆษณา  หรือที่เรียกกว่า Google Adwords  ซึ่งสามารถทำาให้ธุรกิจของเรา ปรากฏอยูบน Google ่ ได้อย่างง่ายได้ ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที  จะพูดถึงกันในช่วงต่อไป...By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 18
  19. 19. อัน ดับ ผลการค้น หา คือ อะไร ??  ทำา ไมต้อ งอัน ดับ ต้น ๆ??  ทำา ไมอัน ดับ จึง สำา คัญ ??  นิสัยของคนใช้งาน Search Engine ทัวไป มักไม่ ่ เปิดดูผลการค้นหาทีลึกๆ เห็นที่ 1-3 ก็คลิ๊กเลยทันที ่ โดยไม่สนใจ  คุณว่าจริงหรือเปล่า?By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 19
  20. 20. ภาพประกอบ Heatmap แสดงการคลิ๊กในหน้าเว็บ GoogleBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 20
  21. 21.  คนส่วนใหญ่มกจะสนใจข้อมูลในอันดับแรกๆ ซึ่งแสดงใน ั ส่วนสีแดง และมีคนคลิ๊กน้อยมากในส่วนสีนำ้าเงินเข้ม จาก การวิจัยพบว่า มีโอกาสเพียง 50% เท่านัน ที่จะมีคนอ่าน ้ ข้อมูลทีตำ่ากว่าลับดับที่ 5 บนหน้า Search Engine ่By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 21
  22. 22. อัน ดับ ผลการค้น หา คือ อะไร ?? ดังนัน การทีเว็บเรามีอันดับในคำา ้ ่ ค้นหาอยู่ในอันดับต้นๆ ก็หมายถึงผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Traffic) ของ เราก็จะมีมากขึ้นด้วยนันเอง ่By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 22
  23. 23. ข้อ ดีข องเว็บ ไซต์ท ี่ม ีอ น ดับ ผลการค้น หา ั สูง ๆ  เพิมอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ ่  เพิมความเชื่อมันให้ตราสินค้า บริการ และภาพรวม ่ ่ ของเว็บไซต์  เพิมอัตรา Conversion rate เปลี่ยนจากผู้ชม ่ เว็บไซต์ เป็น ลูกค้าทีซอสินค้าหรือบริการของเรา ่ ื้ Turn Traffic to CustomerBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 23
  24. 24. แล้ว เราจะทำา อย่า งไรให้เ ว็บ เรามีอ น ดับ ดีๆ ั  อย่าเพิงใจร้อน สิครับ !!! ่  เดี๋ยวเรามาทำาความเข้าใจกับ อันดับของผลการ ค้นหา กันให้ชัดๆกันก่อน  อะไรนะ แล้วทีอธิบายเมือกี้ล่ะ ่ ่By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 24
  25. 25. ผลด้า นซ้า ยของหน้า เป็น ผลลัพ ธ์ก าร ค้น หาแบบปกติ  ซึงได้มาจากการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติด้วยระบบว่า ่ "เว็บไซต์ใดมีความสอดคล้องกับคำาค้นหามากแค่ไหน“  ซึงระบบจะเป็นตัวกำาหนดว่า ผลการค้นหาบนสุด คือ ่ ผลลัพธ์ทมความสอดคล้องกับคำาค้นทีใช้ค้นหามาก ี่ ี ่ ทีสุด และอันดับต่อๆมาก็สอดคล้องในอันดับรองลงมา ่  เมือเว็บเรามีความสอดล้องกับคำาค้นหา จึงทำาให้เราได้ ่ อันดับดีๆ ดังนั้น อันดับผลการค้นหาที่ว่าจะ เปลี่ยนแปลงไปตาม “คำา ค้น หา” หรือ “Keyword” ที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตใช้ ในการค้นหานั่นเองBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 25
  26. 26. ทำา อย่า งไรให้เ ว็บ ของเรา จะมี ความสอดคล้อ งกับ คำา ค้น หานั้น ? นี่คอคำาถามสำาคัญ... ื ด้วยคำาถามนี้ เราจึงเข้ามาสู่กระบวนการทำา SEO หรือ ที่เรียกว่า Search Engine OptimizationBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 26
  27. 27. Search Engine OptimizationBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 27
  28. 28. Search Engine Optimization (SEO) เป็น วิธ ีก ารพัฒ นาปริม าณและ คุณ ภาพของผู้เ ข้า เยี่ย มชม เว็บ ไซต์ (Traffic) ทางเสิร์ชเอนจิน ในลักษณะธรรมชาติ โดยผ่านทางเป้าหมายของคำา ค้น หา ทีตองการ ่ ้By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 28
  29. 29. Search Engine Optimization (SEO)  การทำาให้เหมาะสมสำาหรับ Search engine (คำา แปล)  เป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ เว็บไซต์ของเรา ติด อัน ดับ ต้น ๆ ของหน้าผลลัพธิ์ ในคำา ค้น หาที่เ ราต้อ งการ  เวลาทีคนค้นหาในเว็บ Search engine ด้วย คำา ่ ค้นหา ทีต้องการค้นหาแล้วจะปรากฏลิงก์ของเว็บไซต์ ่ ของเรา ติดในอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหา (Search Engine Result Pages - SERPs)By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 29
  30. 30. การจัด อัน ดับ การค้น หาแต่ล ะ Search Engine  ระบบประมวลผลและจัดอันดับการค้นหา (อัลกอริทม) ึ่ ของเสิร์ชเอนจิน มีความแตกต่างกันไปในแต่ละเสิร์ช เอนจิน ดังนัน เราจึงเห็นอันดับของเว็บเราแตกต่างกัน ้ ในแต่ละเสิร์ชเอนจิน  ปรับแต่งเว็บเราจะ “ถูกโฉลก” กับ เสิร์ชเอนจิน  เพือให้ง่ายต่อความเข้าใจเกี่ยวกับการทำา SEO นัน ่ ้ เราต้องทำาความเข้าใจว่าอัลกอริทมของเสิร์ชเอนจิน ึ นันๆทำางานอย่างไร และ คำาๆไหนทีผู้เยี่ยมชมมีความ ้ ่ ต้องการทีจะค้นหา เพื่อช่วยเลือกเว็บเพจทีตอบสนอง ่ ่ ความต้องการและความสนใจของผู้ทำาการค้นหาBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 30
  31. 31. Search engine optimization (SEO) แปลว่า "การเลือกทางเลือกทีดีทสุดในเสิร์จเอนจิน" คือ ่ ี่ กระบวนการที่ทำาให้เว็บไซต์ หรือ ชื่อเว็บไซต์ ปรากฏอยู่ใน ตำาแหน่งทีดที่สุดของผลการค้นหาผ่าน เว็บเสิร์ชเอนจิน ่ ี (Search Engine) ด้วย Search Keyword ทีเกียวข้อง ่ ่ กับ ธุรกิจ ข้อมูล เนื้อหา บทความ สินค้าและบริการ ทีนำา ่ เสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยรักษาให้อยู่ในตำาแหน่งทีดี ่ ทีสุดเสมอ (ปกติจะพยายามทำาให้อยู่ในหน้าแรกของการ ่ ค้นหา) ซึ่งการทำา SEO นั้นจะประกอบไปด้วย การปรับปรุง- เพิมคำาสำาคัญ (คีย์เวิร์ด) ในหน้าเว็บไซต์ การปรับแต่งหน้า ่ เว็บไซต์ให้มขนาดเล็ก การใช้ meta tag และวิธีอื่นๆ ี ควบคู่กันไปBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 31
  32. 32. กระบวนการทำา SEO 1. เริ่มต้นด้วยการค้นหาและกำาหนด คำา ค้น หา ทีเรา ่ ต้องการให้เว็บเราติดอันดับ 2. ปรับ แต่ง เว็บ ไซต์ข องเรา ตามกระบวนการ SEO เพือให้เว็บไซต์ของเรามีความสอดคล้องกับคำาค้นหานัน ่ ้ ให้มากทีสุด แต่ต้องคำานึงถึงคนทีเข้ามาอ่านเนีอหา ่ ่ ้ เว็บไซต์เป็นหลัก 3. สร้างความสอดคล้องกับคำาค้นหา จาก ภายนอก เว็บ ???By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 32
  33. 33. การค้น หาและกำา หนด คำา ค้น หา ที่เ รา ต้อ งการให้เ ว็บ เราติด อัน ดับ  Keyword กุญ แจสำา คัญ ความสำา เร็จ (ตำานาน กูไม่บอก)  Keyword เป็นคำาตอบของ ปริมาณและคุณภาพ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Traffic) ดังนั้น การเลือ ก Keyword จึง เป็นขั้นตอนสำาคัญ ในการทำา SEOBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 33
  34. 34. 1. เลือ ก Keyword อย่า งไร  ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ททำาอยู่ ี่  ต้องคำานึงถึง ปริมาณการค้นหา (Search Volume) คงไม่มคนอยากติดอันดับ 1 ในคำาทีไม่มี ี ่ ใครค้นหาหรอกใช่ไหม  ต้องคำานึงถึง ปริมาณคู่แข่ง ทีเราสามารถแข่งขันได้ ่ ปริมาณคู่แข่ง ดูเบื้องต้นจากปริมาณ Page result ซึ่งจะบ่งบอกถึงความนิยมต่อคำาค้นหานัน พูดบ่อย ้ กล่าวถึงบ่อย มีสินค้าและบริการเยอะ แต่นนก็ ั้ หมายความว่า มีการแย่งชิงอันดับในหน้าผลลัพธิ์ พร้อมๆกับเราเยอะขึ้นด้วยเช่นกันBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 34
  35. 35. 2. ปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา ตามกระบวนการ SEO  คำานึงถึงคนทีเข้ามาอ่านเนี้อหาเว็บไซต์เป็นหลัก (User ่ Experience)  ควรออกแบบเว็บไซต์ให้มี Navigation สำาหรับเชื่อม โยงทั่วถึงกันแต่ละหน้า เพื่อให้ Robot ของ Search Engine สามารถ Crawl ได้อย่างทัวถึง ่  ควรใช้ Title Tags ทีมีสวนประกอบของคำาค้นหาอยู่ ่ ่ ด้วย  ควรใช้ Header Tags สำาหรับหัวข้อทีสำาคัญ ่By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 35
  36. 36. 2. ปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา ตามกระบวนการ SEO  ควรจัดทำาเนือหาทีชัดเจน มีการเน้นจุดต่าง ๆ ทีเป็นข้อมูล ้ ่ ่ สำาคัญ ด้วยการใช้ตัวอักษรตัวหนา (Bold) ตัวเอียง (Italic) หรือขีดเส้นใต้ (Underline) ตามความเหมาะ สม  ควรใช้ Title Tags สำาหรับ Hyperlinks และ Alt Tags สำาหรับรูปภาพ  ควรควบคุมปริมาณการเชื่อมโยง (Hyperlinks) ไม่ควร เกิน 100 Links ต่อหนึ่งหน้า  ควรควบคุมขนาดการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ (ทัง Text้ และ Images และ Multimedia ทังหมด) ให้มีขนาดที่ ้ เหมาะสม  ควรจัดทำา Sitemap ของเว็บไซต์By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 36
  37. 37. 2. ปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา ตามกระบวนการ SEO  ถ้าเป็นไปได้...  ตั้งชื่อโดเมนให้สอดคล้องกับคำาค้นหาทีเราต้องการ ่  ตั้งชื่อโฟล์เดอร์ให้สอดคล้องกับคำาค้นหาทีเราต้องการ ่  ตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับคำาค้นหาทีเราต้องการ ่By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 37
  38. 38. 3. สร้า งความสอดคล้อ งกับ คำา ค้น หา จาก ภายนอกเว็บ  เราสามารถสร้างความสอดคล้องของเว็บเรา กับ คำา ค้นหาที่ต้องการ จากเว็บอื่นๆได้  โดยการทำาให้ลิงค์ของเรา* ไปปรากฏในเว็บไซต์ ต่างๆ กระบวนการนีเรียกว่า การสร้างลิงค์กลับ ้ BackLink นันเอง้  เราสามารถสร้าง Backlink ได้มากมาย ยิ่งมากยิงดี ่ แต่ก็มข้อควรระวัง** ี  มีวิธีการสร้าง Backlink มากมาย แล้วแต่จะเลือก ใช้***By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 38
  39. 39. การสร้า ง Backlink ทำา ให้เ ว็บ เรามีค วาม สอดคล้อ งกับ คำา ค้น หาได้อ ย่า งไร ?  การสร้าง Backlink ให้สอดคล้องกับคำาค้นหาทีเรา ่ กำาหนดนัน ต้องทำาให้ถูกรูปแบบ ถึงจะได้ประโยชน์ ้ สูงสุด  รูปแบบของลิงค์ทให้ประโยชน์สูงสุดควรจะมีสวน ี่ ่ ประกอบดังนี้ ควรจะมี Keyword ใน text link <a href=“http://www.aaaaa.com” title=“keyword”>keyword</a> ถ้าเป็นรูปภาพ ควรจะมีคำาอธิบายภาพ Image ALT Tag <a href=“http://www.aaaaa.com/images/logo.gif” title=“keyword”> <img src=“http://www.aaaaa.com” alt=“keyword”></a>By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 39
  40. 40. จะให้ล ง ค์ข องเราอยู่ใ นเว็บ ไซต์ข องคนอืน ิ ่ ได้อ ย่า งไร?  การขอแลกลิงค์กับเว็บอื่น  ด้วยการทำา Web Directory Submission ประชาสัมพันธ์กับสารบัญเว็บไซต์  โพสข้อความในเว็บบอร์ด และมีลิงค์ของเราอยูด้วย ่  โพสข้อความใน blog ตัวเอง  โพส comment blog ตัวเองและคนอื่น  ฯลฯ อื่นๆอีกมากมาย ทีจะทำาให้มี Backlink กลับมา ่ หาเว็บเราBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 40
  41. 41. ยัง มีร ายละเอีย ดด้า น SEO อีก มากมายให้ศ ก ษา ึ เพิม เติม ่  ทำาความเข้าใจเพิ่มจากในหนังสือ  หาอ่านในเว็บบอร์ดต่างๆ เช่น www.thaiseoboard.com , forums.sem.or.th  ใช้ Google ในการค้นหาความรู้ต่างๆ ซึ่งเราจะได้รับ ข้อมูลต่างๆมากมาย  การทำา SEO ยังมีเครื่องมือช่วยเหลือ ในการทำางาน มากมายให้เราเลือกใช้ มีทงแบบเสียตัง และแบบฟรี ซึง ั้ ่ ก็สามารถหาได้ใน Internet นีเอง ่  วิชา SEO เป็นวิชาที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ใน อนาคต และจำาเป็นอย่างมากในการทำางานในด้าน Internet Marketing ดังนันควรหมันศึกษาเพิมเติม ้ ่ ่ เรื่อยๆครับBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 41
  42. 42. คำา ถามBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 42
  43. 43. เยี่ย มชมบริษ ท Google ัBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 43
  44. 44. Pay Per Click Google AdwordsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 44
  45. 45. Google AdwordsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 45
  46. 46. ผู้เ ยี่ย มชมเว็บ บนอิน เตอร์เ น็ต มา จากไหน  Direct เข้ามาตรงๆ  จากเครื่องมือค้นหาทางอินเตอร์เน็ต (Search Engine) ซึ่งเกิดจากการค้นหาของผู้ใช้งาน อินเตอร์เน็ตแล้วเจอเว็บของเรา จากการซื้อ พื้น ที่โ ฆษณา Banner, Pay Per Click (โฆษณาแบบ จ่า ยต่อ คลิก ) ๊  Referrer เข้ามาผ่านลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆ, จากเว็บ บอร์ด, จาก blog, จาก Social bookmark และ อื่นๆ ที่เราไปฝากลิงค์ไว้  อื่นๆ เช่น email marketingBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 46
  47. 47. Pay Per Click (โฆษณาแบบจ่า ยต่อ คลิ๊ก )  พื้นทีลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ทีมผู้มาลงโฆษณาไว้กับ ่ ่ ี Google และบอก Google ให้แสดงโฆษณาเมือมีคน ่ ค้นหาด้วย คำาค้นหา ตามทีต้องการ ่  เช่น เมือเราค้นหาคำาว่า “โรงแรมเชียงใหม่” ก็จะมีผล ่ การค้นหาปกติปรากฏขั้นด้านซ้ายมือ และมี ผู้ สนับสนุน ปรากฏด้านขวามือ ซึ่งผลการค้นหาแบบ ผู้ สนับสนุน นี่เอง คือการโฆษณาแบบ Pay Per Click ทีเรียกว่า Google Adwords ่By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 47
  48. 48. ประโยชน์ข อง Google Adwords  เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 80%  เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำา  มีความยืดหยุ่นสูง (เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย)  จ่ายค่าโฆษณาเมือมีคนคลิ๊กโฆษณาแล้วเท่านั้น ่  กำาหนดงบประมาณค่าโฆษณาได้  ส่งลูกค้าไปยังหน้าเว็บทีต้องการได้ ่  โฆษณาปรากฏเมือลูกค้ากำาลังต้องการ ่  วัดผลโฆษณาได้งายและรวดเร็ว ่By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 48
  49. 49. Google แสดงโฆษณาที่ใ ดบ้า ง  Search Engine ของ Google  Google Properties เว็บไซต์ทเป็นของ Google ี่ เช่น gmail, youtube, froogle  Search Network เครือข่ายการค้นหาข้อมูลของ Google ที่นอกเหนือจาก search engine ของ google เช่น ask.com, sanook.com  Content Network เครือข่ายเนือหาของ Google ้ (เว็บ ไซต์พ น ธมิต รของ Google ทีม เ นือ หา ั ่ ี ้ เดีย วกับ โฆษณาของเรา)By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 49
  50. 50. คำา ถามBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 50
  51. 51. Google Adsense เครื่อ งมือ เปลี่ย น Traffic ให้เ ป็น เงิน by GoogleBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 51
  52. 52. ใครก็อ ยากมีค นเข้า ร้า น เยอะๆ  เพราะนันหมายถึงว่าเรามีโอกาสเปลี่ยนจากค้นเข้า ่ ร้านเป็นลูกค้าของเราได้ ซึ่งนันหมายถึง เงิน ้  ถ้าเว็บไซต์มคนเข้าเยอะๆ เราก็สามารถเปลี่ยนปริมาณ ี ค้นเข้านั้นให้เป็น เงิน ได้เช่นกัน ปริม าณ คนเข้า ร้า น/เว็บ Traffic SEO/PPC เครื่อ งมือ เปลี่ย น Traffic ให้เ ป็น เงินBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 52
  53. 53. Google Adsense คือ อะไร  โปรแกรมโฆษณาสินค้าทีทาง Google จัดแสดง ่ โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา  โดยเราต้องสมัครทำา adsense กับทาง Google  เมือสมัครผ่าน ก็สามารถนำาโฆษณาแบบ Google ่ Adsense ไปติดในเว็บทีเราเป็นเจ้าของได้ ่  Google จะจ่ายค่าตอบแทนให้เรา เมือมีคนคลิ๊ก ่ โฆษณาในเว็บไซต์ของเราBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 53
  54. 54. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง Adsense และ Adwords  โฆษณาทีทาง Google ส่งให้ Adsense ในเว็บไซต์ ่ ของเรา คือโฆษณาของ Adwords ในส่วนทีระบุ ่ โฆษณาเป็น Content Network นันเอง ่  รายได้จากค่าโฆษณา Adsense ก็จะแปรผันกับ ราคาประมูล Keyword ของ AdwordsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 54
  55. 55. รูป แบบโฆษณาของ Google Adsense  ดูจากเว็บ  มีทงแบบ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ั้  สามารถเลือกขนาดได้หลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับ โครงสร้างเว็บของเรา  เปลี่ยนสีของกรอก พืนหลัง ตัวหนังสือได้ ้  เปลี่ยนรูปแบบกรอบได้By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 55
  56. 56. ข้อ ควรระวัง ในการทำา Adsense  อย่าทำาผิดกฏของ Google Adsense  อย่าทำาผิดกฏของ Google Adsense  อย่าทำาผิดกฏของ Google Adsense  อ่าน Policy ให้ละเอียด จะได้ไม่ทำาผิดกฏของ AdsenseBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 56
  57. 57. ทำา Adsense อย่า งไร ให้ไ ด้ต ัง  ทำาเว็บทีมเนื้อหา ่ ี  เอา Adsense มาติด  ทำาให้คนเข้าเว็บมากๆ  เมือคนสนใจโฆษณาทีทาง Google ส่งมา ่ ่  แล้วเค้าคลิ๊กโฆษณานัน้  เราก็ได้ตังBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 57
  58. 58. ทำา Adsense อย่า งไร ให้ไ ด้ต ัง เยอะๆ  ก็ทำาเยอะๆสิ  หา traffic ให้เยอะๆ  ทำาเว็บให้เยอะๆ  ก็จะมีคนเห็น ads เยอะ  มีคนสนใจเยอะ  ก็มคนคลิ๊กเยอะ ี  ก็ได้ตังเยอะๆBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 58
  59. 59. ใครก็อ ยากมีค นเข้า ร้า น เยอะๆ  เพราะนันหมายถึงว่าเรามีโอกาสเปลี่ยนจากค้นเข้า ่ ร้านเป็นลูกค้าของเราได้ ซึ่งนันหมายถึง เงิน ้  ถ้าเว็บไซต์มคนเข้าเยอะๆ เราก็สามารถเปลี่ยนปริมาณ ี ค้นเข้านั้นให้เป็น เงิน ได้เช่นกัน ปริม าณ คนเข้า ร้า น/เว็บ Traffic SEO/PPC เครื่อ งมือ เปลี่ย น Traffic ให้เ ป็น เงินBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 59
  60. 60. ดูต ัว อย่า งเว็บ ที่ต ิด Google AdsenseBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 60
  61. 61. คำา ถามBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 61
  62. 62. Affiliate Marketing เครื่อ งมือ เปลี่ย น Traffic ให้เ ป็น เงินBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 62
  63. 63. Affiliate Marketing คือ อะไร  การทำาการตลาดโดยอาศัยตัวแทนโฆษณา  โดยเว็บเจ้าของสินค้าจะจ่ายค่าตอบแทนหรือคอม มิสชั่นให้กบตัวแทน เมือตัวแทนเหล่านันสามารถ ั ่ ้ แนะนำาคนเข้ามาทีเว็บเจ้าของสินค้า แล้วทำาตาม ่ เงื่อนไขทีเจ้าของสินค้าได้กำาหนดไว้ เช่น ซื้อของ, ่ สมัครสมาชิก, สมัครบริการBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 63
  64. 64. รูป แบบของ Affiliate Marketing  เว็บไซต์ที่มีระบบ Affiliate Marketing ของตัวเอง – รับสมัครตัวแทนได้โดยตรง – เช่น amazon.com, allposters.com  เว็บไซต์ที่อาศัยระบบ Affiliate Marketing จากเว็บไซต์ Affiliate Provider ซึ่งทำาหน้าที่เป็นคนกลาง – เราต้องสมัครเป็นตัวแทนกับเว็บไซต์ที่เป็น Affiliate Provider – จากนั้นก็เลือกสมัครเป็นตัวแทนสินค้าที่เราต้องการขายผ่านระบบของ affiliate provider จึงจะสามารถโฆษณาสินค้าที่ต้องการได้ – เว็บที่อาศัย Provider เช่น wallmart.com, toysrus.com – เว็บที่เป็น Provider เช่น cj.com, clickbank.com, linkshare.comBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 64
  65. 65. วิธ ก ารทำา Affiliate Marketing ี  Email marketing  Blogging marketing  Article marketing  Video marketing  Search engine marketing *  Pay per click marketing **  ซึงทังหมด ก็คือ การหา Traffic เพื่อส่งให้เว็บเจ้าของ ่ ้ สินค้านันเอง ซึ่งเราสามารถทำาได้หลายวิธี หรือใช้ ่ หลายๆวิธีรวมกันก็ได้By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 65
  66. 66. การทำา Affiliate marketing เว็บเจ้าของสินค้า / ตัวแทน 3 ส่ง สิน ค้า 2 สนใจซื้อ สิน ค้า ลูกค้า LinkID 4 1 จ่า ยค่า คอมมิส ชั่น เข้า มาเว็บ เรา ปริม าณ คนเข้า เว็บ /บล็อ ก TrafficSEO/PPC เครื่อ งมือ เปลี่ย น Traffic ให้เ ป็น เงินBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 66
  67. 67. การทำา Affiliate marketing เว็บเจ้าของสินค้า / ตัวแทน 3 ส่ง สิน ค้า 2 สนใจซื้อ สิน ค้า 4 LinkID จ่า ยค่า คอมมิส ชั่น ลูกค้า PPC 1 เราลงโฆษณา PPC ไว้ท ี่ คนหาข้อ มูล ใน Search Search Engine Search engine Engine เครื่อ งมือ เปลี่ย น Traffic ให้เ ป็น เงินBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 67
  68. 68. คำา ถามBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 68
  69. 69. SEO Agenda  What’s SEM, SEO ?  Search Engine Algorithm?  Search Engine Market Share  Internet User  Social Marketing  Social Bookmarking  SEO Tools  SEO Tips  SEO FAIL  Why’s SEO?By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 69
  70. 70. What’s SEM ?  คือ การทำาการตลาด ผ่าน Search Engine เช่น Google, Yahoo, Bing  SEM มี 2 ประเภท – SEO (Search Engine Optimization) – PPC (Pay Per Click)By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 70
  71. 71. Search Engine Algorithm ?  หลักการทำางาน มี 2 แบบหลักๆ – On page-Factor ปรับแต่งเว็บได้เองเช่น title keyword h1 url เป็นต้น – Off page-Factor ไม่สามารถปรับแต่งเว็บได้เอง เช่น pagerank, indexed, SERPs เป็นต้นBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 71
  72. 72. Keyword in Title Tag Keyword in Heading tags, H1, H2 and H3 Keyword URL Keyword in Alt tags Keyword Density 5-10% “ On page-Factor “ Keyword Image File Names Keyword in LinksBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 72
  73. 73. Web Page Optimization Process การปรับแต่งเว็บไซต์ของเราด้วยเทคนิคต่างๆให้ติดอันดับต้นๆ ของ Search Engine ต่างๆ Analysis – Website Review & Competition Analysis – Reporting Rankings – Keyword Identification – Business review & update Setup SEO – On-Page Optimization – Manual Submission Link Building – Link Building – Sitemap SEO Maintenance – Analysis and Tweaking – Campaign Tracking – ReportingBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 73
  74. 74. เว็บ Social Media แบ่งตามหมวด  หมวดการสื่อ สาร (Communication) Blogs: Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox Internet forums: vBulletin, phpBB Micro-blogging: Twitter,Plurk, Pownce, Jaiku Social networking: Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply Social network aggregation: FriendFeed, Youmeo Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com  หมวดความร่ว มมือ และแบ่ง ปัน (Collaboration) Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint Social bookmarking: Delicious, StumbleUpon, Stumpedia, Google Reader, CiteULike Social news: Digg, Mixx, Reddit Opinion sites: epinions, Yelp  หมวด มัล ติม ีเ ดีย  (Multimedia) Photo sharing: Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug Video sharing: YouTube, Vimeo, Revver Art sharing: deviantART Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Skype Audio and Music Sharing: imeem, The Hype Machine, Last.fm, ccMixter  หมวดรีว ิว และแสดงความคิด เห็น (Reviews and Opinions) Product Reviews: epinions.com, MouthShut.com, Yelp.com Q&A: Yahoo Answers  หมวดบัน เทิง (Entertainment) Virtual worlds: Second Life, The Sims Online Online gaming: World of Warcraft, EverQuest, Age of Conan, Spore (2008 video game) Game sharing: MiniclipBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 74
  75. 75. หลัก การเบือ งต้น SEO ้  onpage and off page ในการทำาเว็บ การปรับ onpage โดยหลักๆแล้วจะเป็นประมาณนี้ ชื่อ domain อันนี้จะเรียก onpage ก็ได้ เพราะมีส่วนของการค้นหาเหมือนกัน ชื่อ ดีเข้าก้บเนื้อหาก็มีส่วนช่วย (ยำ้าว่ามีส่วนแต่ไม่ใช้ทงหมด) ั้ <title>Title เปรียบสะเหมือนชื่อ ร้าน และ detail พวก keyword(คำาค้นหา) อื่นๆใส่ไปด้วย </title> ตรงนี้สำาคัญมาก <meta name=”description” content=”เป็นรายละเอียด ลงลึกถึงกลุ่มเป้า หมายเว็บอาจใส่คำาจำาเพราะ หรือ อธิบาย Title ด้านบน”/> <meta name=”keywords” content=”keyword,คีย์วิร์ด,เป็นคำาค้นหา หรือคำาหัวใจของเว็บเรา,คันด้วยเครืองใหม่ลูกนำ้า”/> ่ การใส่รปควรแซก alt เพื่อบอกรายละเอียดของรูป เช่น <img src=”logo.jpg” ู alt=”รายละเอียด” /> การใส่ลงค์ควรใส่ Title เพื่อแสดงรายละเอียดลิงค์ เช่น <a href=”url.com” ิ title=”รายละเอียด”>ข้อความ</a> การจัดหมวดหมูหลักหมวดหมูย่อยโดยการกำาหนด H เช่น ่ <h1>คอมพิวเตอร์</h1> <h2>ประวัติคอมพิวเตอร์</h2> </h2>อุกกรณ์คอมพิวเตอร์</h2> </h3>HDd</h3> </h3>Mornitor</h3>By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 75
  76. 76. ธรรมชาติข องผูเ ข้า ชมเว็บ (Web ้ Visitors)  • รีบ เร่ง ใจร้อ น  • ไม่ช อบคิด  • เบื่อ ง่า ย หน่า ยเร็ว  • ความจำา สั้น  • ชอบดูผ ่า นๆ ไม่ช อบอ่า นละเอีย ด  (Scan , not read)  • ระแวงBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 76
  77. 77. ประเภทของเว็บ ไซต์ และ การสร้า งรายได้ด ้ว ย เว็บ ไซต์ด ว ยวิธ ีก ารต่า ง ๆ ้  ประเภทของเว็บไซต์ – Online store จำาหน่ายสินค้า – Online service provider ให้บริการออนไลน์ – Online Brochure & Catalog เว็บให้ข้อมูลองค์กร สินค้าบริษัท – Portal Website เว็บท่า รวมบริการต่าง ๆ สาระ บันเทิง – Online Publisher / Content site เว็บข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ – Online mall แหล่งซื้อขายสินค้า รายได้จากคอมมิชชั่น ค่าประกาศ และโฆษณา – Online Community เว็บชุมชนออนไลน์ – Affiliate Marketer เว็บที่สร้างรายได้จากการเป็นนาย หน้าออนไลน์By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 77
  78. 78. การสร้า งรายได้จ ากเว็บ ไซต์ด ้ว ยวิธ ีก าร ต่า ง ๆ  รายได้จากยอดขายสินค้าหรือบริการ  ส่วนแบ่งจากค่า commission  รายได้จากค่าโฆษณา และประกาศ  รายได้จากค่าสมัครสมาชิกและค่ากิจกรรมBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 78
  79. 79. Keywords  Keyword (คีย เ วิร ์ด ) ทีก ลุ่ม เป้า หมายของเรา ์ ่ มองหา  และตรงกับ สิน ค้า และบริก ารของเราคือ อะไร ?  ค้น หาจุด เด่น ของสิน ค้า หรือ บริก ารของตนเอง  กำา หนดเป็น คีย เ วิร ์ด ์By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 79
  80. 80. การประชาสัม พัน ธ์เ ว็บ ไซต์  •Link Building  •Search Engine Marketing  •Google Display Network  •Search Engine Optimization  •Email Marketing  •Social Media MarketingBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 80
  81. 81. Google PageRank  ระบบการวัดค่า Link Popularity ของ Google  จดเป็นสิทธิบัตร  ค่า PageRank ตั้งแต่ 0-10  แต่ละหน้าเว็บมีค่า PageRank ทีแตกต่างกัน ่  ดูค่า PageRank ได้โดยติดตั้ง Google Toolbar :Toolbar.google.comBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 81
  82. 82.  ทำา อย่า งไรผู้ป ระกอบการจึง จะสามารถเข้า ถึง กลุ่ม ลูก ค้า เป้า หมาย ทัง ในประเทศไทยและต่า งประเทศ ้ ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและทัว ถึง ด้ว ยงบประมาณที่ ่ อาจมีจ ำา กัดBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 82
  83. 83. Related KeyWordBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 83
  84. 84. Keyword Analysis Google trendsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 84
  85. 85. Google trends (ต่อ )By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 85
  86. 86. Google insightsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 86
  87. 87. Google insights (ต่อ )By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 87
  88. 88. PPC (Pay Per Click)By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 88
  89. 89. Google AnalyticsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 89
  90. 90. Why SEO ?  ทำาเว็บ ดูดแค่ไหน แต่ไม่มคนเข้า ก็เท่านัน ! ี ี ้  มีเว็บ แต่ไม่มยอดขาย เอ๊ะ ยังไงกัน ? ี  เว็บอื่นเค้ามีลูกค้าเยอะจัง เว็บเรา ทำาไมเงี๊ยบ เงียบ บบ ?  มีแต่คนบอก ก็ลองทำา SEO ดูสิ แล้ว SEO คืออะไร อ๊ะ ? – เทคนิค SEO คือ คำา ตอบ !By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 90
  91. 91. Facts  ทุกวันนี้ คนที่เข้ามาดูเว็บ (traffic) ส่วนใหญ่ มา จาก Search Engine กันทั้งนัน ้  • เว็บทีเพิ่งเปิดใหม่ ก็สามารถโด่งดังเป็นทีรู้จักได้ ่ ่ อย่างรวดเร็วผ่าน Search Engine  ลองนึกถึงตัวเรา เวลาเราจะซื้ออะไรสักอย่าง ออนไลน์ เราเริ่มต้นจากที่ ไหน ถ้าไม่ใช่ Search Engine  โชคดี ทีทุกๆคนสามารถทำา SEO ได้ โดยไม่ต ้อ งมี ่ ค่า ใช้จ ่า ย !By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 91
  92. 92. What is SEO ?  Search Engine Optimization  "ปรับแต่ง" เว็บไซต์ให้ถูกใจ Search Engine  Google, Bing, YahooBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 92
  93. 93. เว็บ แบบไหนที่ Google ชอบ ?  เว็บทีมเนือหาดีๆ บทความดีๆ ทีไม่ซำ้าใคร (unique ่ ี ้ ่ content)  เว็บทีมการอัพเดทอยูอย่างสมำ่าเสมอ (active) ่ ี ่  เว็บทีมการลิ้งมาจากเว็บไซต์อื่นๆ (backlink) ่ ี  เว็บทีมการปรับแต่งโครงสร้าง HTML ทีได้มาตรฐาน ่ ี ่ (on‐page)  เว็บทีมี Keyword อย่างพอดี ไม่เยอะ หรือ น้อยเกิน ่ ไป  Etc..By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 93
  94. 94. ทำา ความเข้า ใจกัน ก่อ น ..  Google ไม่สามารถอ่าน รูปภาพ หรือ flash ได้  Google ไม่สนใจว่าเว็บเราจะสวยงามแค่ไหน  Google ไม่ชอบเว็บทีมเนือหาซำ้ากับเว็บอื่น ่ ี ้ (duplicate)  Google ไม่ชอบเว็บทีเข้าข่ายผิดกฎหมาย (18+) ่  Google ไม่มการรับเงิน ในการทำาอันดับบน ี GoogleBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 94
  95. 95. สิง สำา คัญ พื้น ฐาน ที่จ ะทำา ให้ Google ่ ถูก ใจเว็บ เรา  อัพเดทบทความ (content) อยู่สมำ่าเสมอ อย่าให้ ขาด  โพสลิ้งของเว็บเรา ในเว็บลงประกาศ หรือ เว็บบอร์ด ต่างๆ ควรจะเป็น เว็บทีมเนือหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เรา ่ ี ้  ถ้าเป็นเว็บลงประกาศ เช่น pramool.com ก็ควร เลือก category ทีเหมาะสมกับเว็บไซต์ของเรา ่  เรียนรู้การทำา SEO จากเว็บไซต์ต่างๆ (Google ดู สิ)By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 95
  96. 96. อย่า ลืม !  การใช้เทคนิค SEO เป็นการลงทุนในระยะยาว ทำา แค่วัน สองวัน อาจจะไม่เห็นผล  แต่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง และ สมำ่าเสมอ  ทีสำาคัญ คือ ต้องไม่เป็นการ SPAM ่  การเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์ คือ“การเปิดร้าน ขายของให้กับคนทังโลก” ้  ทุกๆคนบนโลกอินเตอร์เน็ตคือ ลูกค้าของคุณBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 96
  97. 97. วิเ คราะห์ส ถิต เ ว็บ ด้ว ย Google ิ Analytics  สมัคร Gmail  สมัคร Analytics  http://google.com/analyticsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 97
  98. 98. Keywords  วิเคราะห์ Keyword ทีต้องการทำาให้ติดอันดับ ่  หา Search Volume ด้วย Google Adwords Keywords Tool  http://adwords.google.com  ดูจำานวนคู่แข่ง  --โพสประกาศขายสินค้าสร้าง Traffic และ Back LinkBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 98
  99. 99. Search Engine การพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปที่นำาเทคนิค SEO ไป ใช้สามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้  Competitive Landscape รู้จักตนเอง กำาหนดเป้าหมาย และศึกษาคู่แข่ง  Keyword Selection วิเคราะห์คำาค้นหา(Keyword) ของ กลุ่มเป้าหมาย  Site Architecture ออกแบบโครงสร้าเว็บไซต์  Content Development การจัดทำาเนื้อหาเว็บไซต์  Linking Strategies กลยุทธ์การเชื่อมต่อเว็บไซต์ (Links)  Analysis & Reporting วิเคราะห์และประเมินผล  SEO Business Analysis วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ เทคนิค SEOBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 99
  100. 100. By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 100
  101. 101. เมื่อพิจารณาขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์จะพบว่าส่วนที่เกียวข้องกับเทคนิค ่ Search Engine Optimization (SEO)จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ Site Architecture, Content Development และ Linking Strategies1. Site Architecture โครงสร้า งเว็บ ไซต์ – Hosting จะต้องมีความเสถียร หากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ เปิดปกติแล้ว Web Crawlers เข้ามาเก็บข้อมูลในขณะนั้นพอดีก็ จะส่งผลต่อการจัดทำาดัชนี (Index) – Domain ของเว็บไซต์ที่มีการจดทะเบียนมานานจะส่งผลต่อความ น่าเชื่อถือ – Sitemap ของเว็บไซต์ควรทำาให้ถูกต้องสมบูรณ์เนื่องจาก Web Crawlers จะสามารถเข้ามาเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น และทำาให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ได้ สะดวกBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 101
  102. 102. 2. Contents เนื้อหาข้อมูลเว็บเพจ · Unique Content and Frequency of change หมายถึงเนื้อหาไม่ควรซำ้ากับของเว็บไซต์อนและมีการปรับเปลี่ยน ื่ เนื้อหาอยู่เป็นประจำา · Keyword Formatting หากข้อความใดภายใน Content ที่เป็น Keyword ควรเน้นเป็นพิเศษ เช่น การใช้ Tag <B> หรือ <Strong> · การแทรก Keyword ที่ควรแทรกไว้ใน Tags ต่างๆดังนี้ § Title Tag - <TITLE></TITLE> § Head Tag - <H1></H1>,<H2></ H2>,<H3></H3> § Meta Keyword Tag § Meta Description Tag § Image ALT Tag · Density of Keywords ควรระวังไม่ให้มี Keywordแทรกอยู่เกิน 5 % ของเนื้อหาทั้งหมดบนหน้าเว็บเพจเนื่องจาก Search Engine จะถือว่าเป็น SpamBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 102
  103. 103. 3. Links การเชือมต่อของเว็บไซต์ ่ กรณ๊ศึกษษกับเว็บทางการศึกษา - ดูเฉพาะ Link จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ตนเองเท่านั้น เนื่องจากการ Link จากเว็บไซต์ตนเองไป เว็บไซต์อื่นหรือที่เรียกว่า Outbound Link จะทำาให้ส่งผลเสียต่อ การจัดอันดับของ Search Engine · Inbound Link คือ Link จากเว็บไซต์อื่นในรูป Textที่เป็น Keyword · Link from Similar Sites คือ Link จากเว็บไซต์อนที่ ื่ Executive Journal 109 มีเนื้อหาคล้ายกัน · Links from .edu and .gov คือ Link จากเว็บไซต์ การศึกษาหรือหน่วยงานราชการ · Number of Backlinks คือ จำานวน Link จากเว็บไซต์อน ื่ · Anchor Text of Internal Links คือ Anchor Text ที่เป็น Links ไปยังเว็บเพจต่างๆ ภายในเว็บไซต์By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 103
  104. 104. Google Webmaster toolBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 104
  105. 105. Google Webmaster tool (ต่อ )By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 105
  106. 106. Keyword AnalysisBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 106
  107. 107. Software Search Engine optimization www.submitexpress.comBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 107
  108. 108. Keyword AnalysisBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 108
  109. 109. Google AdwordsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 109
  110. 110. Analysis วิเคราะห์ก่อนลงมือทำาBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 110
  111. 111. Analysis Domain เกมส์ปลูกผัก.com http://www.xn--12caa6hg1a3a2b5d0d9cvh.com/ การออกแบบโดเมนที่ดีให้เป็นชื่อ keyword name.com godaddy.com enom.comBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 111
  112. 112. – Competition Analysis games.narak.com - เกมส์ ปลูกผัก เกมส์ชาวนา เกมส์ทำาสวน game.zubzip.com - เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก เกมส์ปลูกผลไม้ เกมส์ฟาร์ม game.siamha.com - เกมส์ ปลูกผัก เกมปลูกผัก รวมเกมส์ปลูกผัก game.mwake.com - เกมส์ ปลูกผัก เกมปลูกผัก gamecenter.kapook.com - เกมส์ ปลูกผัก เกมปลูกผัก เกมส์ปลูกผักออนไลน์ game.sanook.com - เกมส์ ปลูกผัก วิเคราะห์คู่แข่งการลงมือทำาเอามาเปรียบเทียบข้อมูล เกมส์ป ลูก ผัก .com - เกมส์ป ลูก ผัก เกมปลูก ผักBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 112
  113. 113. Setup SEOBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 113
  114. 114. – On-Page Optimization การออกแบบโครงสร้างเว็บ W3CBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 114
  115. 115. ออกแบบให้ถูกหลัก w3c และให้น่าเล่น DesignBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 115
  116. 116. Title Tag <title>เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก</title>By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 116
  117. 117. Description <meta name="Description" content="แหล่งรวมเกมส์ปลูกผัก เกมส์ ปลูกผัก เกมปลูกผัก เกมส์ปลูกผักทำาสวนครัว มีเกมส์ปลูกผักทุกชนิด ให้ เล่น ทังผักบุ้ง ผักชี กระหลำ่าปลี ผักคะน้า และผักตบ "> ้ ตั้งชื่อให้น่าคลิ้กแล้วน่าเข้าไปอ่านข้อมูล Keywor <meta name="keywords" content="เกมส์ปลูd ก, เกมปลูกผัก"> กผัBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 117
  118. 118. ALT Image ( alternate text ) <img src=“The-Farmer.gif" alt=“เกมส์ปลูกผัก The farmer"> ใส่ alt และ title link เป็น keyword Title Link <a href=”../The-Farmer.php" title="เกมส์ปลูกผัก The-Farmer>เกมส์ปลูกผัก The-Farmer</a>By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 118
  119. 119. Keyword Density แนะนำา เกมส์ย อดฮิต เกมส์ ปลูกผัก The Farmer, เกมส์ปลูกผัก Gardener, เกมส์ปลูกผัก Happy, เกมส์ ปลูกผัก Flower, เกมส์ปลูกผัก Growing, เกมส์ปลูก ผัก Plantasia, เกมส์ ปลูกผัก FruitFantasy, เกมส์ปลูกผัก Potato, เกมส์ปลูกผัก CelticVillage, เกมส์ ปลูกผัก FarmFrenzy ให้มีคำาที่เราต้องการค้นหาในเว็บซ้ำ้ากันได้ 5-10% ไม่ควรใส่เยอะจะถูกกล่าวหาว่าคุณทำา SpamBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 119
  120. 120. SEO Maintenance – Analysis and Tweaking – Campaign Tracking – Reporting หลังจากทำาเสร็จแล้ววัดผลตามขั้นตอน ถ้าอันดับ ยังไม่ขึ้นให้ย้อนกลับไปทำาจากขั้นตอนแรกๆBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 120
  121. 121. Result Report รายงานผลการทำา SEO การปรับแต่งเว็บไซ้ต์ของเราด้วยเทคนิคต่างๆให้ติดอันดับต้วิรๆ ของ • รายงานผลของคีย ์เ น ์ด • อัน ดับ ผลการค้น หาใน Search Engine Search Engine ต่างๆ • กราฟแสดงผลการเปลี่ย นแปลง แบบเห็น ชัด ก่อนทำาหลังทำาควรมี stat เก็บไว้เพือดูอนดับต่างๆ ่ ัBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 121
  122. 122. “ Social Marketing ” E-Mail Marketing Free Viral Marketing Social Network Hi5 Twitter Faceboo kBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 122
  123. 123. Forums Classifieds Directory Submissions “ Social Bookmarking ” Blogging Search Engines SubmissionsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 123
  124. 124. “ SEO Tools “ “ Web Site “ เครื่องมือต่างๆบางส่วนที่ใช้ Google Analytics Webmaster tools Google, Yahoo, Bing Auto Pligg “ Program ” GSiteCrawler Web CEO PaRaMeter Excel ImacroBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 124
  125. 125. “ SEO Tools “ เครื่องมือในการ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เว็บ Webmaster toolsBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 125
  126. 126. Auto Pligg “ SEO Tools “ http://www.pliggo.net/ เครื่องมือโปรโมทลิ้งค์แบบอัตโนมัติBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 126
  127. 127. Plugin ff ตั้งให้ทำางานแทนเรา “ SEO Tool s “ ImacroBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 127
  128. 128. “ SEO Tools “ เอาไว้รายงานผล SERPs ส่งเมล์ได้อกด้วย ี Web CEOBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 128
  129. 129. PaRaMeter “ SEO Tools “ เครื่องมือเช็ค pagerank ทีล่ะมากๆBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 129
  130. 130. โปรแกรม gen sitmap ทำาเป็นไฟล์ .xml GSiteCrawler “ SEO Tools “By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 130
  131. 131. “ SEO Tools “ สูงสุดสู่สามัญต้องใช้ excel ควบคู่ไปด้วย ExcelBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 131
  132. 132. O D Content O W3C G Accessibility Usability Sticker Design ADS Sitemap Tools Tracking Link Robots.txt Report ทำาแล้วดีมากต่อ SEO SEO RecommenDBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 132
  133. 133. สิ่งที่ไม่ควรทำา Copy FAIL Content Duplicate . Iframes , JS Server Hidden Text & Links Spam Doorway PagesBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 133
  134. 134. SEO Process ออกแบบ/วางโครงสร้างเว็บ โปรโมทเว็บ เก็บสถิติ /รายงานผล ระยะในการวัดผลจาก Keyword 1-3 เดือน ขั้นตอนในการทำางานของ SEO ตั้งแต่เริ่มทำาเว็บแบบคร่าวๆBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 134
  135. 135. Tips ทริปเทคนิกบางส่วนเอามาให้นำาไปใช้งานกันครับBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 135
  136. 136. Backlink เทคนิกการสร้าง Backlink จาก wiki ต้องใส่ลิ้งค์เว็บเราที่ เกี่ยวข้องกับบทความของ wiki จริงๆเค้าถึงจะไม่ลบออกBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 136
  137. 137. LoadContent โปรแกรมดูดบทความอัตโนมัติ (ไม่แจกใช้คนเดียว)By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 137
  138. 138. AutoPost โปรแกรม autopost content (ไม่แจกใช้คนเดียว)By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 138
  139. 139. Link wheel เทคนิคใหม่ที่กำาลังได้รบความนิยมอย่างมาก ัBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 139
  140. 140. Auto Pligg โปรแกรมช่วยในการโปรโมทเว็บไซ้ต์By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 140
  141. 141. Why’s SEO? เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ต้นทุนตำ่า มีอัตราการเติบโต Internet สูง ไม่ต้องจ่ายเงินเมื่อถูกคลิก ได้เปรียบคู่แข่ง UIP / Pageview เสือนอนกิน เงินBy Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 141
  142. 142. SEO?By Ratiwat Paresri http://csit.psru.ac.th/~neuron ; nfuzzy0@gmail.com;089-7044189 142

  ×