SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
Morning ConferencePresented by Ext. Sorawit Boonyathee
     20 December 2012
Chief Complaint
•  ผู้ป่วยชาย อายุ 68 ปี
•  อ่อนแรงซีกซ้าย 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล
•  Arrived at ER 14.30 น.
•  Vital Sign แรกรับ
  – Blood Pressure   127/77 mmHg
  – Pulse rate     84 /min
  – Respiratory rate  20 /min
  – Oxygen Sat     99 % (Room Air)
จาก CHIEF COMPLAINT และ VITAL SIGN แรกรับ
        TRIAGE ?
Triage
• Emergency

• เนื่องจากผู้ป่วยสงสัยภาวะ Stroke และ On set อยู่ในช่วงที่
 สามารถ Activated Fast track ได้
หลังจากนั้นจะต้องประเมินเบื้องต้นอย่างไร ?
Primary Survey
• Airway
  – Can talk, no stridor, dysarthria
• Breathing
  – Clear and equal breath sound both lungs, O2 sat 99%
• Circulation
  – BP 127/77 mmHg, PR 84 /min, no external bleeding
• Disability
  – E4V5M6, pupil 3 mm RTLBE
การวินิจฉัยแยกโรคและการส่งตรวจเบื้องต้น ?
Stroke ?
• Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS)
   “F A S T”
  – Facial Droop
  – Arm Drip
  – Speech Problems
  – Time

• Risk Assessment for Stroke
  – 1 problem = risk 72%   3 problems = 85%
Differential Diagnosis
• Stroke -> Ischemic or Hemorrhage
• Stroke mimic
  – Hypoglycemia or hyperglycemia -> DTX = 130 mg%
  – Syncope / Presyncope
  – Seizures and postictal state
  – Intracranial Mass (Space occupying lesion)
  – Functional hemiparesis (Psychiatric Disease/Syndrome)
  – Encephalopathy
  – Migraine
Laboratory Investigation for Stroke Fast Tract
• DTX
• CBC with platelet -> Decrease Platelet
• BUN, Cr, Electrolyte
  – High BUN (Uremic encephalopathy)
  – Hyponatremia
•  Coagulogram -> INR and PT Prolong ?
•  Electrocardiogram -> AF or Myocardial Infarction ?
•  Cardiac Enzyme
•  Chest x-ray
ข้อมูลประวัติผู้ป่วย
และการตรวจประเมินทางระบบประสาท ?
History Taking
• 2 hrPTA (12.30 น.) ขณะกาลังนั่งรับประทานอาหาร ผู้ป่วยมี
 อาการอ่อนแรงแขนขาซีกซ้าย ปากเบี้ยวด้านซ้าย มีอาการพูด
 ไม่ชัด
• ไม่มีอาการหน้ามืดหรือเป็นลม ไม่มีอาการชักเกร็งแขนขา
 รู้สึกตัวดีตลอดเวลา
• ไป รพช. (13.00 น.) ประเมิน Motor power Lt side = 0
• และ (13.30 น.) ประเมิน Motor power Lt side = III -> Refer
Physical Examination
• Vital Sign :
  – BP 127/77 mmHg, PR 84 /min, RR 20 /min, O2 Sat 99 % (RA)
• HEENT :
  – No pale conjunctivae, no icteric sclerae, no carotid bruit
• Heart :
  – Totally irregular, PMI at Lt 6th ICS MCL,
   PSM Grade III at LPSB + apex, DRM Grade II at Apex
• Lungs :
  – Clear and Equal Breath sound both lungs, no adventitious sound
Physical Examination (Cont.)
• Abdomen :
  – Soft, not tender
• Extremities :
  – No edema, no deformity, capillary refill < 2 sec
Physical Examination (Cont.)
• Neuro Exam:
 – E4V5M6, Pupil 3 mm RTLBE, Good Orientation
 – Motor power   V  III+
           V   II+
 – Reflex 2+ all
 – Sensory Intact
 – Cranial Nerve -> Full EOM, Facial Weakness Lt UMNL,
  Dysarthria
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)

•  1a. level of consciousness          0
•  1b. Question (Age and month)         0
•  1c. Commands (Open/closed eyes, Grip hand)  0
•  2 Best Gaze (Horizontal EOM)         0
•  3. Visual Field               0
•  4. Facial Palsy               Lt 1
•  5. Motor Arm                 Lt 1
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)

•  6. Motor Leg                  Lt 2
•  7. Limb Ataxia (Finger to nose, Heel to knee)  0
•  8. Sensory                   0
•  9. Best Language (name object, read, writing)  0
•  10. Dysarthria                 1
•  11. Extinction/Neglect             0
•  Summary NIHSS Score in this Patient       5
NIHSS and Patient Outcomes
• Total scores range from 0-42 with higher values representing
 more severe infarcts
  –  >25 Very severe neurological impairment
  –  15-24 Severe impairment
  –  5-14 Moderately severe impairment
  –  <5   Mild impairment
  –  Adams, HP, et al. (1999). Neurology: 53: 126-131.
• A 2-point (or greater) increase on the NIHSS administered
 serially indicates stroke progression. It is advisable to report
 this increase.
NIHSS and Patient Outcomes
• Initial score of 7 was found to be important cut-off point
   – NIHSS >7 demonstrated a worsening rate of 65.9%.
   – NIHSS <7 demonstrated a worsening rate of 14.8% and were almost twice (1.9x) as likely
    to be functionally normal at 48 hours (45%).
   – (DeGraba et al.,1999)
•  NIHSS <5 most strongly associated with D/C home
•  NIHSS 6-13 most strongly associated with D/C to rehab
•  NIHSS >13 most strongly associated with D/C to nursing facility
•  (Schlegel et al., 2003)
•  Likelihood of intracranial hemorrhage:
   – NIHSS > 20 = 17% likelihood
   – NIHSS < 20 = 3% likelihood
   – (Adams et al., 2003)
หลังจากได้ประวัติและตรวจร่างกายแล้ว
    จะต้องทาอะไรต่อ ?
CT Scan
• Hyperdense MCA
• Loss of Insular ribbon at Rt MCA territory,
จากผล CT SCAN ดังกล่าว สรุปการวินิจฉัยว่า
 อย่างไร และ จะให้การรักษาอย่างไรต่อไป ?
Diagnosis and Management
• Dx : Acute Ischemic Stroke (Right MCA)
• Management in Emergency Department :
  – Candidate for rtPA ?
  – Controlled Blood Pressure ?
Lab Result
EKG
Chest X-ray
Lab result
•  CBC -> no anemia, no leukocytosis, platelet adequate
•  BUN, Cr and Electrolyte -> within normal limited
•  Coagulogram -> no PT or PTT prolong
•  EKG -> Atrial Fibrillation rhythm, no ST – T change seen
•  CXK -> Cardiomegaly, no infiltration seen
Check Indication and Contraindication
          for rtPA used
• Indication for IV rtPA
  – Clinical diagnosis of ischemic stroke causing a measurable
   neurological deficit
  – non-contrast CT showing no hemorrhage or well-established
   acute infarct
  – Time of onset well established to be less than 4.5 hours
Check Indication and Contraindication
          for rtPA used
• Contraindication
  – Prior stroke or head trauma within 3 months
  – Recent myocardial infarction within 3 months
  – GI Hemorrhage or GU hemorrhage within 21 days
  – Major surgery within 14 days
  – Arterial puncture at a noncompressible site within 7 days
  – SBP > 185 or DBP > 110 mmHg, or aggressive treatment (IV
   medication) to achieve
Check Indication and Contraindication
          for rtPA used
• Contraindication
  – CT finding suggesting ICH, SAH, or hypodensity > 1/3 of cerebral
   hemisphere
  – Suspicious of subarachnoid hemorrhage (Even if CT negative)
  – Seizure at onset
  – Hx. of intracranial hemorrhage or aneurysm or AVM or brain tumor
  – Platelet < 100,000
  – Heparin use within 48 hours with PTT > 40 (or exceeding upper limits)
  – Oral anticoagulant use with INR > 1.7
  – Known bleeding diathesis or other major disorder ass. with increased
   bleeding
  – Glucose < 50 or > 400 mg/dl
Check Indication and Contraindication
          for rtPA used
• Additional Contraindication for patient treated
 between 3 - 4.5 hours
  – Age > 80 years
  – History of Prior Stroke and Diabetes mellitus
  – Any anticoagulant use prior to admission (Even if INR < 1.7)
  – NIHSS > 25 (Because suggestion to hemorrhage preferable)
  – CT findings involving more than 1/3 of the MCA territory
In this Patient
• Candidate for rtPA -> Yes (3 hours -> 15.08 น.)
• Blood Pressure -> 110/60 mmHg
 (No need to controlled before start rtPA)
• Start rtPA (Dose 0.9 mg/kg) BW 44 kg
  – Total dose of rtPA -> 39.6 mg
  – 10% of total dose -> 3.96 mg IV bolus in 1 minute
  – 90% of total dose -> 35.64 mg IV drip in 1 hour
PROGRESS CASE
Progress Case
• NIHSS Score (After treatment completed)
  – 1 hours -> 4 points
  – 6 hours -> 2 points
  – 12 hours -> 0 points
• Work up cause (Risk for embolism, atherosclerosis)
  – Echocardiogram -> RHD, Mild MS and MR, No clot, good LV
  – Lipid profile and FBS -> normal -> Start Simvastatin + diet
   control
  – รอนัด Doppler carotid ultrasound
Progress Case
• Start Enoxaparin SC bridging Warfarin
 due to CHA2DS2 Vasc Score = Stroke (2) Age (1) -> 3
                     Condition                   Points
 C Congestive heart failure (or Left ventricular systolic dysfunction)         1
   Hypertension: blood pressure consistently above 140/90 mmHg (or treated
 H                                           1
   hypertension on medication)
 A2 Age ≥75 years                                    2
 D Diabetes Mellitus                                  1
 S2 Prior Stroke or TIA or thromboembolism                       2
   Vascular disease (e.g. peripheral artery disease, myocardial infarction, aortic
 V                                           1
   plaque)
 A Age 65 – 74 years                                  1
 Sc Sex category (i.e. female gender)                          1
Progress Case
• Discharge with Warfarin (2) 1 tab PO OD
 Keep (INR 2-3)
Thank you

More Related Content

What's hot

Acute coronary syndrome updates 2012
Acute coronary syndrome updates 2012Acute coronary syndrome updates 2012
Acute coronary syndrome updates 2012
jerilyn Asal
 

What's hot (20)

Managing acute coronary syndromes
Managing acute coronary syndromesManaging acute coronary syndromes
Managing acute coronary syndromes
 
Advanced hfref pearls
Advanced hfref pearlsAdvanced hfref pearls
Advanced hfref pearls
 
Syncope 2017
Syncope 2017Syncope 2017
Syncope 2017
 
Critical Care Summit Egypt 2015 Common Arrhythmias in the ICU
Critical Care Summit Egypt 2015 Common Arrhythmias in the ICUCritical Care Summit Egypt 2015 Common Arrhythmias in the ICU
Critical Care Summit Egypt 2015 Common Arrhythmias in the ICU
 
Meurin a story of heart failure
Meurin a story of heart failureMeurin a story of heart failure
Meurin a story of heart failure
 
NSTEMI
NSTEMINSTEMI
NSTEMI
 
Approach to palpitation [autosaved]
Approach to palpitation [autosaved]Approach to palpitation [autosaved]
Approach to palpitation [autosaved]
 
Atrial arrhythmia in the critically ill patients
Atrial arrhythmia in the critically ill patientsAtrial arrhythmia in the critically ill patients
Atrial arrhythmia in the critically ill patients
 
New Concepts in the Assessment of Syncope
New Concepts in the Assessment of Syncope New Concepts in the Assessment of Syncope
New Concepts in the Assessment of Syncope
 
Palpitations
PalpitationsPalpitations
Palpitations
 
Workshop of Low Cardiac Output Management, 2018
Workshop of Low Cardiac Output Management, 2018Workshop of Low Cardiac Output Management, 2018
Workshop of Low Cardiac Output Management, 2018
 
Severly Elevated Blood Pressure : Dr Peter Andre Soltau
Severly Elevated Blood Pressure : Dr Peter Andre SoltauSeverly Elevated Blood Pressure : Dr Peter Andre Soltau
Severly Elevated Blood Pressure : Dr Peter Andre Soltau
 
Acute cardiovascular disorders
Acute cardiovascular disordersAcute cardiovascular disorders
Acute cardiovascular disorders
 
Introduction to EKG Interpretation
Introduction to EKG InterpretationIntroduction to EKG Interpretation
Introduction to EKG Interpretation
 
Acute Coronary Syndromes
Acute Coronary Syndromes Acute Coronary Syndromes
Acute Coronary Syndromes
 
Acute Heart Failure Syndromes
Acute Heart Failure SyndromesAcute Heart Failure Syndromes
Acute Heart Failure Syndromes
 
Neuro clinics 21- stroke case discussion
Neuro clinics 21- stroke case discussionNeuro clinics 21- stroke case discussion
Neuro clinics 21- stroke case discussion
 
Acute coronary syndrome updates 2012
Acute coronary syndrome updates 2012Acute coronary syndrome updates 2012
Acute coronary syndrome updates 2012
 
Autopsy conference
Autopsy conferenceAutopsy conference
Autopsy conference
 
Cardiology presentation 2 im 762012
Cardiology presentation 2 im 762012Cardiology presentation 2 im 762012
Cardiology presentation 2 im 762012
 

Viewers also liked

Ezzai.com still working on it
Ezzai.com still working on itEzzai.com still working on it
Ezzai.com still working on it
Aspiring-Venturer
 
ใบความรู้ที่ 2
ใบความรู้ที่ 2ใบความรู้ที่ 2
ใบความรู้ที่ 2
Nuunamnoy Singkham
 
Final Hypothesis and Outline
Final Hypothesis and OutlineFinal Hypothesis and Outline
Final Hypothesis and Outline
carolshi
 
Unixtoolbox zh cn
Unixtoolbox zh cnUnixtoolbox zh cn
Unixtoolbox zh cn
xdboy2006
 
Calibrado fotos
Calibrado fotosCalibrado fotos
Calibrado fotos
MauRo NaSs
 

Viewers also liked (20)

Doc
DocDoc
Doc
 
Pure Matters - Media Book
Pure Matters - Media BookPure Matters - Media Book
Pure Matters - Media Book
 
Ezzai.com Testing Link
Ezzai.com Testing LinkEzzai.com Testing Link
Ezzai.com Testing Link
 
Ezzai.com still working on it
Ezzai.com still working on itEzzai.com still working on it
Ezzai.com still working on it
 
ใบความรู้ที่ 2
ใบความรู้ที่ 2ใบความรู้ที่ 2
ใบความรู้ที่ 2
 
Final Hypothesis and Outline
Final Hypothesis and OutlineFinal Hypothesis and Outline
Final Hypothesis and Outline
 
Lucky
LuckyLucky
Lucky
 
Irene cumplido
Irene cumplidoIrene cumplido
Irene cumplido
 
Ezzai.com "Venture Lab 2012"
Ezzai.com "Venture Lab 2012"Ezzai.com "Venture Lab 2012"
Ezzai.com "Venture Lab 2012"
 
Unixtoolbox zh cn
Unixtoolbox zh cnUnixtoolbox zh cn
Unixtoolbox zh cn
 
CPG_Hypertension for Primary Health care unit
CPG_Hypertension for Primary Health care unitCPG_Hypertension for Primary Health care unit
CPG_Hypertension for Primary Health care unit
 
A Cry For Change
A Cry For ChangeA Cry For Change
A Cry For Change
 
2.1
2.12.1
2.1
 
Pureprintbrochure
PureprintbrochurePureprintbrochure
Pureprintbrochure
 
Xiaomeng
XiaomengXiaomeng
Xiaomeng
 
Blog
BlogBlog
Blog
 
Boot cd
Boot cdBoot cd
Boot cd
 
Calibrado fotos
Calibrado fotosCalibrado fotos
Calibrado fotos
 
Apresentação MB Design
Apresentação MB DesignApresentação MB Design
Apresentação MB Design
 
Aplicación del método Fuzzy Delphi
Aplicación del método Fuzzy DelphiAplicación del método Fuzzy Delphi
Aplicación del método Fuzzy Delphi
 

Similar to Conference_acute ischemic stroke

Stroke emergency treatment
Stroke emergency treatmentStroke emergency treatment
Stroke emergency treatment
PS Deb
 
Stroke treatment for 12th oct 00
Stroke treatment for 12th oct 00Stroke treatment for 12th oct 00
Stroke treatment for 12th oct 00
PS Deb
 
Stroke protocol .. Dina Ashraf (ZUHP team 2012-2013 )
Stroke protocol .. Dina Ashraf (ZUHP team 2012-2013 )Stroke protocol .. Dina Ashraf (ZUHP team 2012-2013 )
Stroke protocol .. Dina Ashraf (ZUHP team 2012-2013 )
Dina Ashraf
 

Similar to Conference_acute ischemic stroke (20)

SYSTEMIC HYPERTENSION
SYSTEMIC HYPERTENSIONSYSTEMIC HYPERTENSION
SYSTEMIC HYPERTENSION
 
stroke management
stroke management stroke management
stroke management
 
New ppta.pptx n
New ppta.pptx nNew ppta.pptx n
New ppta.pptx n
 
Stroke
StrokeStroke
Stroke
 
STROKE
STROKESTROKE
STROKE
 
Cerebral venous sinus thrombosis
Cerebral venous sinus thrombosisCerebral venous sinus thrombosis
Cerebral venous sinus thrombosis
 
Stroke emergency treatment
Stroke emergency treatmentStroke emergency treatment
Stroke emergency treatment
 
Congenital Heart Diseases in Children.pptx
Congenital Heart Diseases in Children.pptxCongenital Heart Diseases in Children.pptx
Congenital Heart Diseases in Children.pptx
 
CBP Hypertension Powerpoint preservation Ministry of Health and Child care Zi...
CBP Hypertension Powerpoint preservation Ministry of Health and Child care Zi...CBP Hypertension Powerpoint preservation Ministry of Health and Child care Zi...
CBP Hypertension Powerpoint preservation Ministry of Health and Child care Zi...
 
KUHS ESSAYS for final year students including answers
KUHS ESSAYS for final year students including answersKUHS ESSAYS for final year students including answers
KUHS ESSAYS for final year students including answers
 
Approach to Chest Pain
Approach to Chest PainApproach to Chest Pain
Approach to Chest Pain
 
Stroke treatment for 12th oct 00
Stroke treatment for 12th oct 00Stroke treatment for 12th oct 00
Stroke treatment for 12th oct 00
 
Cardiac emergencies in children.pptx
Cardiac emergencies in children.pptxCardiac emergencies in children.pptx
Cardiac emergencies in children.pptx
 
hypertension crisis junior hpt crisis pptx
hypertension crisis junior hpt crisis pptxhypertension crisis junior hpt crisis pptx
hypertension crisis junior hpt crisis pptx
 
Laporan kasus TBC paru Di rumah sakit rujukan .pptx
Laporan kasus TBC paru Di rumah sakit rujukan .pptxLaporan kasus TBC paru Di rumah sakit rujukan .pptx
Laporan kasus TBC paru Di rumah sakit rujukan .pptx
 
Aortic stenosis - case report
Aortic stenosis - case reportAortic stenosis - case report
Aortic stenosis - case report
 
Stroke
Stroke Stroke
Stroke
 
MR jaga JUMAT 9-9 (sudah FIX).pptx
MR jaga JUMAT 9-9 (sudah FIX).pptxMR jaga JUMAT 9-9 (sudah FIX).pptx
MR jaga JUMAT 9-9 (sudah FIX).pptx
 
2014 AHA/ACC Atrial Fibrillation Guidelines
2014 AHA/ACC Atrial Fibrillation Guidelines2014 AHA/ACC Atrial Fibrillation Guidelines
2014 AHA/ACC Atrial Fibrillation Guidelines
 
Stroke protocol .. Dina Ashraf (ZUHP team 2012-2013 )
Stroke protocol .. Dina Ashraf (ZUHP team 2012-2013 )Stroke protocol .. Dina Ashraf (ZUHP team 2012-2013 )
Stroke protocol .. Dina Ashraf (ZUHP team 2012-2013 )
 

More from Sorawit Boonyathee (7)

Congenital Heart Disease
Congenital Heart DiseaseCongenital Heart Disease
Congenital Heart Disease
 
Gastrointestional bleeding
Gastrointestional bleedingGastrointestional bleeding
Gastrointestional bleeding
 
Pediatrics basic and advance life support
Pediatrics basic and advance life supportPediatrics basic and advance life support
Pediatrics basic and advance life support
 
Hyperglycemic emergency
Hyperglycemic emergencyHyperglycemic emergency
Hyperglycemic emergency
 
Topic review penetrating_abdominal
Topic review penetrating_abdominalTopic review penetrating_abdominal
Topic review penetrating_abdominal
 
Topic review approach_arthritis
Topic review approach_arthritisTopic review approach_arthritis
Topic review approach_arthritis
 
Interesting csae antepartum_hemorrhage
Interesting csae antepartum_hemorrhageInteresting csae antepartum_hemorrhage
Interesting csae antepartum_hemorrhage
 

Recently uploaded

MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
Krashi Coaching
 
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
中 央社
 
會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽
會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽
會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽
中 央社
 

Recently uploaded (20)

“O BEIJO” EM ARTE .
“O BEIJO” EM ARTE            .“O BEIJO” EM ARTE            .
“O BEIJO” EM ARTE .
 
Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45
Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45
Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45
 
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptxPSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
 
Dementia (Alzheimer & vasular dementia).
Dementia (Alzheimer & vasular dementia).Dementia (Alzheimer & vasular dementia).
Dementia (Alzheimer & vasular dementia).
 
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
 
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
 
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
size separation d pharm 1st year pharmaceutics
size separation d pharm 1st year pharmaceuticssize separation d pharm 1st year pharmaceutics
size separation d pharm 1st year pharmaceutics
 
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
 
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
 
ANTI PARKISON DRUGS.pptx
ANTI     PARKISON     DRUGS.pptxANTI     PARKISON     DRUGS.pptx
ANTI PARKISON DRUGS.pptx
 
The Ball Poem- John Berryman_20240518_001617_0000.pptx
The Ball Poem- John Berryman_20240518_001617_0000.pptxThe Ball Poem- John Berryman_20240518_001617_0000.pptx
The Ball Poem- John Berryman_20240518_001617_0000.pptx
 
demyelinated disorder: multiple sclerosis.pptx
demyelinated disorder: multiple sclerosis.pptxdemyelinated disorder: multiple sclerosis.pptx
demyelinated disorder: multiple sclerosis.pptx
 
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdfMichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
 
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
 
會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽
會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽
會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽會考英聽
 
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community PartnershipsSpring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
 
Operations Management - Book1.p - Dr. Abdulfatah A. Salem
Operations Management - Book1.p - Dr. Abdulfatah A. SalemOperations Management - Book1.p - Dr. Abdulfatah A. Salem
Operations Management - Book1.p - Dr. Abdulfatah A. Salem
 
Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024
Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024
Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024
 

Conference_acute ischemic stroke

 • 1. Morning Conference Presented by Ext. Sorawit Boonyathee 20 December 2012
 • 2. Chief Complaint • ผู้ป่วยชาย อายุ 68 ปี • อ่อนแรงซีกซ้าย 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล • Arrived at ER 14.30 น. • Vital Sign แรกรับ – Blood Pressure 127/77 mmHg – Pulse rate 84 /min – Respiratory rate 20 /min – Oxygen Sat 99 % (Room Air)
 • 3. จาก CHIEF COMPLAINT และ VITAL SIGN แรกรับ TRIAGE ?
 • 4. Triage • Emergency • เนื่องจากผู้ป่วยสงสัยภาวะ Stroke และ On set อยู่ในช่วงที่ สามารถ Activated Fast track ได้
 • 6. Primary Survey • Airway – Can talk, no stridor, dysarthria • Breathing – Clear and equal breath sound both lungs, O2 sat 99% • Circulation – BP 127/77 mmHg, PR 84 /min, no external bleeding • Disability – E4V5M6, pupil 3 mm RTLBE
 • 8. Stroke ? • Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) “F A S T” – Facial Droop – Arm Drip – Speech Problems – Time • Risk Assessment for Stroke – 1 problem = risk 72% 3 problems = 85%
 • 9. Differential Diagnosis • Stroke -> Ischemic or Hemorrhage • Stroke mimic – Hypoglycemia or hyperglycemia -> DTX = 130 mg% – Syncope / Presyncope – Seizures and postictal state – Intracranial Mass (Space occupying lesion) – Functional hemiparesis (Psychiatric Disease/Syndrome) – Encephalopathy – Migraine
 • 10. Laboratory Investigation for Stroke Fast Tract • DTX • CBC with platelet -> Decrease Platelet • BUN, Cr, Electrolyte – High BUN (Uremic encephalopathy) – Hyponatremia • Coagulogram -> INR and PT Prolong ? • Electrocardiogram -> AF or Myocardial Infarction ? • Cardiac Enzyme • Chest x-ray
 • 12. History Taking • 2 hrPTA (12.30 น.) ขณะกาลังนั่งรับประทานอาหาร ผู้ป่วยมี อาการอ่อนแรงแขนขาซีกซ้าย ปากเบี้ยวด้านซ้าย มีอาการพูด ไม่ชัด • ไม่มีอาการหน้ามืดหรือเป็นลม ไม่มีอาการชักเกร็งแขนขา รู้สึกตัวดีตลอดเวลา • ไป รพช. (13.00 น.) ประเมิน Motor power Lt side = 0 • และ (13.30 น.) ประเมิน Motor power Lt side = III -> Refer
 • 13. Physical Examination • Vital Sign : – BP 127/77 mmHg, PR 84 /min, RR 20 /min, O2 Sat 99 % (RA) • HEENT : – No pale conjunctivae, no icteric sclerae, no carotid bruit • Heart : – Totally irregular, PMI at Lt 6th ICS MCL, PSM Grade III at LPSB + apex, DRM Grade II at Apex • Lungs : – Clear and Equal Breath sound both lungs, no adventitious sound
 • 14. Physical Examination (Cont.) • Abdomen : – Soft, not tender • Extremities : – No edema, no deformity, capillary refill < 2 sec
 • 15. Physical Examination (Cont.) • Neuro Exam: – E4V5M6, Pupil 3 mm RTLBE, Good Orientation – Motor power V III+ V II+ – Reflex 2+ all – Sensory Intact – Cranial Nerve -> Full EOM, Facial Weakness Lt UMNL, Dysarthria
 • 16. National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) • 1a. level of consciousness 0 • 1b. Question (Age and month) 0 • 1c. Commands (Open/closed eyes, Grip hand) 0 • 2 Best Gaze (Horizontal EOM) 0 • 3. Visual Field 0 • 4. Facial Palsy Lt 1 • 5. Motor Arm Lt 1
 • 17. National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) • 6. Motor Leg Lt 2 • 7. Limb Ataxia (Finger to nose, Heel to knee) 0 • 8. Sensory 0 • 9. Best Language (name object, read, writing) 0 • 10. Dysarthria 1 • 11. Extinction/Neglect 0 • Summary NIHSS Score in this Patient 5
 • 18. NIHSS and Patient Outcomes • Total scores range from 0-42 with higher values representing more severe infarcts – >25 Very severe neurological impairment – 15-24 Severe impairment – 5-14 Moderately severe impairment – <5 Mild impairment – Adams, HP, et al. (1999). Neurology: 53: 126-131. • A 2-point (or greater) increase on the NIHSS administered serially indicates stroke progression. It is advisable to report this increase.
 • 19. NIHSS and Patient Outcomes • Initial score of 7 was found to be important cut-off point – NIHSS >7 demonstrated a worsening rate of 65.9%. – NIHSS <7 demonstrated a worsening rate of 14.8% and were almost twice (1.9x) as likely to be functionally normal at 48 hours (45%). – (DeGraba et al.,1999) • NIHSS <5 most strongly associated with D/C home • NIHSS 6-13 most strongly associated with D/C to rehab • NIHSS >13 most strongly associated with D/C to nursing facility • (Schlegel et al., 2003) • Likelihood of intracranial hemorrhage: – NIHSS > 20 = 17% likelihood – NIHSS < 20 = 3% likelihood – (Adams et al., 2003)
 • 21. CT Scan • Hyperdense MCA • Loss of Insular ribbon at Rt MCA territory,
 • 22. จากผล CT SCAN ดังกล่าว สรุปการวินิจฉัยว่า อย่างไร และ จะให้การรักษาอย่างไรต่อไป ?
 • 23. Diagnosis and Management • Dx : Acute Ischemic Stroke (Right MCA) • Management in Emergency Department : – Candidate for rtPA ? – Controlled Blood Pressure ?
 • 25. EKG
 • 27. Lab result • CBC -> no anemia, no leukocytosis, platelet adequate • BUN, Cr and Electrolyte -> within normal limited • Coagulogram -> no PT or PTT prolong • EKG -> Atrial Fibrillation rhythm, no ST – T change seen • CXK -> Cardiomegaly, no infiltration seen
 • 28. Check Indication and Contraindication for rtPA used • Indication for IV rtPA – Clinical diagnosis of ischemic stroke causing a measurable neurological deficit – non-contrast CT showing no hemorrhage or well-established acute infarct – Time of onset well established to be less than 4.5 hours
 • 29. Check Indication and Contraindication for rtPA used • Contraindication – Prior stroke or head trauma within 3 months – Recent myocardial infarction within 3 months – GI Hemorrhage or GU hemorrhage within 21 days – Major surgery within 14 days – Arterial puncture at a noncompressible site within 7 days – SBP > 185 or DBP > 110 mmHg, or aggressive treatment (IV medication) to achieve
 • 30. Check Indication and Contraindication for rtPA used • Contraindication – CT finding suggesting ICH, SAH, or hypodensity > 1/3 of cerebral hemisphere – Suspicious of subarachnoid hemorrhage (Even if CT negative) – Seizure at onset – Hx. of intracranial hemorrhage or aneurysm or AVM or brain tumor – Platelet < 100,000 – Heparin use within 48 hours with PTT > 40 (or exceeding upper limits) – Oral anticoagulant use with INR > 1.7 – Known bleeding diathesis or other major disorder ass. with increased bleeding – Glucose < 50 or > 400 mg/dl
 • 31. Check Indication and Contraindication for rtPA used • Additional Contraindication for patient treated between 3 - 4.5 hours – Age > 80 years – History of Prior Stroke and Diabetes mellitus – Any anticoagulant use prior to admission (Even if INR < 1.7) – NIHSS > 25 (Because suggestion to hemorrhage preferable) – CT findings involving more than 1/3 of the MCA territory
 • 32. In this Patient • Candidate for rtPA -> Yes (3 hours -> 15.08 น.) • Blood Pressure -> 110/60 mmHg (No need to controlled before start rtPA) • Start rtPA (Dose 0.9 mg/kg) BW 44 kg – Total dose of rtPA -> 39.6 mg – 10% of total dose -> 3.96 mg IV bolus in 1 minute – 90% of total dose -> 35.64 mg IV drip in 1 hour
 • 34. Progress Case • NIHSS Score (After treatment completed) – 1 hours -> 4 points – 6 hours -> 2 points – 12 hours -> 0 points • Work up cause (Risk for embolism, atherosclerosis) – Echocardiogram -> RHD, Mild MS and MR, No clot, good LV – Lipid profile and FBS -> normal -> Start Simvastatin + diet control – รอนัด Doppler carotid ultrasound
 • 35. Progress Case • Start Enoxaparin SC bridging Warfarin due to CHA2DS2 Vasc Score = Stroke (2) Age (1) -> 3 Condition Points C Congestive heart failure (or Left ventricular systolic dysfunction) 1 Hypertension: blood pressure consistently above 140/90 mmHg (or treated H 1 hypertension on medication) A2 Age ≥75 years 2 D Diabetes Mellitus 1 S2 Prior Stroke or TIA or thromboembolism 2 Vascular disease (e.g. peripheral artery disease, myocardial infarction, aortic V 1 plaque) A Age 65 – 74 years 1 Sc Sex category (i.e. female gender) 1
 • 36. Progress Case • Discharge with Warfarin (2) 1 tab PO OD Keep (INR 2-3)