Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projectm6 2-2554

163 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projectm6 2-2554

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 5 ปี การศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน โปรแกรมช่วยในการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ชื่อผูทาโครงงาน ้ 1. นางสาวอรญา รชตะโสฬส เลขที่ 18 ชั้นม.6ห้อง13 2. นางสาวกัญจณ์ชญา สมหวังเลขที่ 27ชั้ น ม.6ห้อง13 3. นางสาวกัญญาภัค โพธิ ยา เลขที่ 28 ชั้นม.6ห้อง13 ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรี ยนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม .…… 1.อรญา รชตะโสฬส เลขที่ 18 2.กัญจณ์ชญา สมหวัง เลขที่ 27 3กัญญาภัค โพธิ ยา เลขที่28คาชี้แจง ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อโครงงาน โปรแกรมช่วยในการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์Project : The program helps to design furniture.ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาซอฟแวร์ชื่อผูทาโครงงาน ้1. นางสาวอรญา รชตะโสฬส เลขที่ 18 ชั้นม.6ห้อง132. นางสาวกัญจณ์ชญา สมหวังเลขที่ 27ชั้ น ม.6ห้อง133. นางสาวกัญญาภัค โพธิ ยา เลขที่ 28 ชั้นม.6ห้อง13ชื่อที่ปรึ กษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรี ยนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2555ที่มาและความสาคัญของโครงงานการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมในแง่ของศาสตร์ เชิงวิศวกรรมและหลักการทางศิลปะ ที่จะต้องคานึงถึงความแข็งแรง ความมันคง ปลอดภัย ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความสมดุล ความ ่กลมกลืนของรู ปทรงและสี สัน ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม ความรู ้ทางด้านการออกแบบ ่เฟอร์ นิเจอร์ จึงมีความสาคัญที่จะต้องหาวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการของผูซ้ื อให้ครองตลาดอยูตลอดไป ้หนังสื อเล่มนี้ได้รวบรวมและเรี ยบเรี ยงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสู ตรที่ใช้สอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปั จจุบน เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นแนวทางในการปฏิบติ เพื่อการ ั ัพัฒนาทักษะในการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ได้อย่างเป็ นระบบการออกแบบรู ปแบบของเฟอร์ นิเจอร์ น้ น อาจแบ่งรู ปแบบของการออกแบบได้เป็ นสามประเภท คือ ั การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ตามรู ปแบบดังเดิมที่มีอยู่ เช่น การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ในรู ปแบบไทย ,แบบจีน,แบบอังกฤษ,แบบฝรั่งเศส และแบบเมดิเตอเรเนียน เป็ นต้น ซึ่ งการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ รูปแบบนี้จะได้รับอิทธิ พลหรื อ ่แรงบันดาลใจมาจากเฟอร์ นิเจอร์ รูปแบบดั้งเดิมที่มีการใช้งานอยูในแต่ละยุคสมัย
  3. 3. 3 ่ การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ตามรู ปแบบของท้องถิ่น ซึ่ งจะเป็ นการออกแบบที่มีการนาวัสดุท่ีมีอยูในท้องถิ่นนั้นๆ ่มาเป็ นส่ วนประกอบหลักของชิ้นงาน เช่น ไม้ไผ่หรื อหวาย รวมไปถึงวิถีชีวตและรู ปแบบความเป็ นอยูของท้องถิ่น ินั้น เช่น ความเรี ยบง่ายในชีวตความเป็ นอยู่ ทาให้ไม่ตองการเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีรายละเอียดหรื อการตกแต่งมากนัก ิ ้เป็ นต้น การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ตามแบบสมัยนิยม ซึ่ งเป็ นการออกแบบตามความนิยมของยุคสมัย เช่น รู ปทรงหรื อการใช้สีของเฟอร์ นิเจอร์ มีการนาวัสดุอื่นๆ เช่น โลหะ เหล็ก พลาสติก กระจกสี มาใช้ในการตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ เพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม เป็ นต้น ซึ่ งการออกแบบผลิตภัณฑ์งานเหล็กอาจไม่ได้มีรูปแบบตายตัวหรื อยึดตามแนวทางใดแบบร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่อาจจะต้องมีการประยุกต์เพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าและการใช้งานในชีวตประจาวัน ิวัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาการออกแบบที่ได้คุณภาพ2.เพื่อช่วยให้การออกแบบง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ ว3.เพื่อสามารถวางแผนการออกแบบได้อย่างมีระบบ4.เพื่อให้ผมงานออกมาได้ผลดีที่สุด5.เพื่อให้คนในสมาชิกกลุ่มรู ้จกทางานเป็ นทีม ัขอบเขตโครงงานการนาโปรแกรมซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ มาช่วยใช้ในการออกแบบ ที่เดิมให้การวาดแบบซึ่ งไม่ค่อยคงทน และ ไม่ค่อยได้รูปลักษณ์ที่ตองการมากเท่าควร ้หลักการและทฤษฎี การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรู ปแบบจากความคิดออกมาเป็ นผลงาน ที่ผอื่น ู้สามารถมองเห็น รับรู้ หรื อสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่ วมกัน ่ ความสาคัญของการออกแบบ มีอยูหลายประการ กล่าวคือ1.ในแง่ของการวางแผนการการทางาน งานออกแบบจะช่วยให้การทางานเป็ นไปตาม ขั้นตอน อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง แผนการทางานก็ได้2. ในแง่ของการนาเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้น ความสาคัญในด้านนี้ คือ เป็ นสื่ อความหมายเพื่อความเข้าใจ ระหว่างกัน3. เป็ นสิ่ งที่อธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมาย
  4. 4. 4 ซับซ้อน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้อง และผูพบเห็นมีความเข้าใจที่ชดเจนขึ้น ้ ั ่ หรื ออาจกล่าวได้วา ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผูออกแบบได้ท้ งหมด ั 4. แบบ จะมีความสาคัญอย่างที่สุด ในกรณี ที่ นักออกแบบกับผูสร้างงานหรื อผูผลิต ้ ้ เป็ นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผูผลิตในโรงงาน ้ หรื อถ้าจะเปรี ยบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนันเอง่ วิธีดาเนินงาน 1.ประชุมวางแผน 2.ร่ างโครงร่ างโครงงาน 3.ค้นคว้าข้อมูล 4.วิเคราะห์ขอมูล ดาเนินการ ้ แนวทางการดาเนินงาน การนาโปรแกรมซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้งาน กับงานทางด้านการออกแบบโดยการจาลองแบบที่ เรี ยกว่าโมเดล มาลงในโปรแกรมซอฟแวร์ เพื่อที่จะช่วยอานวยความสะดวกในการใช้งานและสามารถเก็บรักษา แก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ -คอมพิวเตอร์ -โปรแกรมซอฟแวร์ ต่างๆ งบประมาณ 40,000บาท ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดั ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผูรับผิดชอบ ้ บ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ที่ 0 1 3 4 5 6 7 1 คิดหัวข้อโครงงาน / อรญา 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / อรญา 3 จัดทาโครงร่ างงาน / กัญญาภัค 4 ปฏิบติการสร้าง ั / กัญจณ์ชญา โครงงาน ,อรญา 5 ปรับปรุ งทดสอบ / กัญจณ์ชญา ,อรญา,
  5. 5. 5 กัญญาภัค6 การทาเอกสารรายงาน / อรญา, กัญญาภัค7 ประเมินผลงาน / กัญจณ์ชญา ,อรญา, กัญญาภัค8 นาเสนอโครงงาน / อรญา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ั -การออกแบบสามารถนามาประยุกต์กบซอฟแวร์ ได้อย่างลงตัว -ผลงานออกแบบสามารถใช้ได้จริ ง -สามารถนาโปรแกรมไปใช้ต่อได้ในเวลาต่อไป สถานที่ดาเนินการ -ที่บาน ้ -โรงเรี ยน -ห้องสมุด กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท่ีเกี่ยวข้อง -กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://www.prc.ac.th/newart/webart/design01.html https://sites.google.com/site/suphaluk0844922726/kar-xxkbaeb-phlitphanth/ngan-xxkbaeb- fexrnicexr http://www.softbizplus.com/decorate/1263-transform-living http://www.besthousegroup.com/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9 %8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9 %8C.html

×