Ahmed Deedat sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.

2,533 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ahmed Deedat sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.

 1. 1. www.islamski.comAhmed Deedat[TA KA@E BIBLIJA O MUHAMMEDUSALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM 1 www.islamski.com
 2. 2. www.islamski.comNaziv originala:What the Bible saysabout Muhammed(peace be upon him)Prijevod: E. K.Korektori: M. M. i ]. S.Obrada: S.Z.[TA KA@E BIBLIJA O MUHAMMEDU“Kažite vi Meni: {ta }e s vama biti ako je Kuran od Allaha, a vi u njega ne}ete davjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih1 posvjedo~io da je Kuran od Allaha kao{to su to Knjige prije njega.” (El-Kuran, 46: 10)Gospodine predsjedavaju}i, dame i gospodo! Tema ve~era{njeg predavanja “[taBiblija kaže o Muhammedu”, sallallahu alejhi ve sellem, bi}e bez sumnje iznena|enjeza mnoge od vas radi toga {to je predava~ musliman. Kako je do{lo do toga damusliman tuma~i proro~anstva iz jevrejskih i kr{}anskih svetih knjiga? Kao mlad~ovjek, prije trideset godina, ja sam odslu{ao religiozna predavanja kr{}anskogteologa, izvjesnog Rev. Hiten, u “Teatre Royal” (Kraljevsko pozori{te, Durban, JužnaAfrika).PAPA ILI KISIND@ER?Ovaj ~asni gospodin je tuma~io biblijska proro~anstva. Nastojao je dokazati da jekr{}anska Biblija predskazala nastajanje Sovjetske Rusije i zadnje dane (Kijametskidan). U odre|enim postavkama je oti{ao tako daleko, da je dokazao da njegova SvetaKnjiga, u svojim predskazivanjima, nije izostavila ~ak ni Papu. On je energi~no ina{iroko govorio, da bi uvjerio svoje slu{aoce, da je “Zvijer 666", spomenuta u KnjiziOtkrovenja - poslednja knjiga Novog zavjeta - bio Papa, koji je Kristov vikar na Zemlji.Nama muslimanima ne odgovara da ulazimo u kontraverznosti izme|u rimokatolika iprotestanata. Uzgred re~eno, poslednje kr{}ansko otkri}e kr{}anske Biblije, za ”Zvijer666", je dr. Henri Kisindžer2 Kr{}anski predava~i su dovitljivi i neumorni u njihovimnaporima da dokažu svoje tvrdnje. Predavanja Rev. Hitena su me navela da sezapitam; ako Biblija predskazuje toliko stvari - ne isklju~uju}i ~ak ni ”Papu" i “Izrael”, -tada mora biti ne{to kazano i o najve}em dobrotvoru ~ovje~anstva3 -^asnom PoslanikuMuhammedu (neka je na njega mir i spas). Kao mladi} krenuo sam u potragu zaodgovorom. Sretao sam sve{tenike, jedne za drugim, prisustvovao njihovimpredavanjima i pro~itao sve do ~ega sam mogao do}i, vezano za oblast biblijskih1 Ovo se odnosi na Mojsija. Vidi Jusuf Alijev komentar br. 4783/ uz ovaj stih.2 Kr{}anski egzegezisti daju progresivne broj~ane vrijednosti sa {estý, engleskom alfabetu i sabiraju kako bi dobilizbir 666.To jest A=6, B=12, C=18, D=24 itd. Progresija je sa 6-ticama, radi toga ý{to je Zvijer u Bibliji “666"Probajte to za dr. Kissinger.3 Pisac je upravo održao drugo predavanje u gradskoj vije}nici, Durban,10.12.1975, na temu - “Muhammed najve}i”.Knjiga na ovu temu je ve} iza{la. 2 www.islamski.com
 3. 3. www.islamski.compredskazivanja. Ve~eras }u vam govoriti o jednom dijalogu sa domineom4 Holandskereformisane crkve.SRETNO TRINAESTBio sam pozvan u Transvaal5 da održim predavanje povodom jedne sve~anosti. Znaju}ida je u toj pokrajini Republike, rasprostranjen jezik Afrikanera, pa ~ak i u momnarodu, osje}ao sam da trebam bar povr{no ovladati ovim jezikom, kako bi se me|uovim ljudima, bar malo, osje}ao kao “kod ku}e”. Otvorio sam telefonski imenik ipo~eo nazivati crkve u kojim se koristi jezik Afrikanera. Nazna~io bih sve{tenicima svojinteres za dijalog s njima, ali su svi odbili moju molbu s “uvjerljivim” isprikama. Broj13 je bio moj sretni broj. Trinaesti poziv donese mi zadovoljstvo i olak{anje. DomineeVan Heerden je pristao da se sretnemo u njegovoj ku}i, u subotu poslije podne, nadan moga odlaska u Transvaal. Do~ekao me je prijateljski na svojoj verandi. Kazao jeda bi volio, ako nemam ni{ta protiv, da nam se u diskusiji pridruži njegovsedamdesetogodi{nji punac, koji je iz slobodne države (Free state). Nisam imao ni{taprotiv toga. Nas trojica smo se smjestili u domineovu biblioteku.ZA[TO NI[TA?Postavio sam pitanje:“[ta Biblija kaže o Muhammedu?”Bez oklijevanja je odgovorio:“Ni{ta!”Pitao sam:“Za{to ni{ta? U skladu sa va{om interpretacijom, Biblija ima tako mnogo toga da kažeo nastanku Sovjetske Rusije i o Kijametskim danima, pa ~ak i o rimo-katoli~kom Papi?”Rekao je:“Da, ali o Muhammedu u njoj nema ni{ta!”Pitao sam ponovo:“Za{to ni{ta? Sigurno ovaj ~ovjek Muhammed, koji je odgovoran za stvaranje dru{tva,rasporostranjenog {irom svijeta i koje sa~injavaju milioni vjernika, koji na osnovunjegovog autoriteta vjeruju u:1)~udotvorno ro|enje Isusa (Isaa, alejhisselam)2) da je Isus Mesija63) da je oživljavao mrtve Božijom dozvolom, i da je lije~io one koji su ro|eni slijepi,kao i leprozne (gubavce), sve s Božijom dozvolom.Sigurno ova Knjiga mora ne{to kazati o ovom velikom vo|i, koji tako lijepo govori oIsusu i njegovoj majci Mariji (Merjemi)?" Stari ~ovjek iz Slobodne zemlje je odgovorio:“Sine moj, ~itao sam Bibliju poslednjih pedeset godina, i da u njoj ima pomena onjemu, ja bih to znao.”NIKO PO IMENU!Raspitivao sam se: “Po vama, zar nema na stotine proro~anstava vezanih za pojavuIsusa, spomenutih u Starom zavjetu?” Sve{tenik je uskliknuo: “Ne na stotine, nego nahiljade!” Ja rekoh: “Nemam namjeru prepirati se oko ”hiljadu i jedno" proro~anstvopomenuto u Starom zavjetu, vezano za dolazak Isusa jer ga je ve} sav muslimanskisvijet prihvatio bez svjedo~enja i jednog biblijskog proro~anstva. Mi muslimani,4 " Dominee" je ekvivalent za sve{tenika na afrikanskom.5 Jedna od provincija Južne Afrike.6 Rije~ ”mesija" dolazi i u arapskom i u hebrejskom od glagola “masaha” {to zna~i: trljati, masirati, pomazati.Religiozno zna~enje je “Onaj koji je pomazan” - sve{tenici i kraljevi su bili pomazani pri postavljanju na njihovepoložaje. 3 www.islamski.com
 4. 4. www.islamski.comprihvatili smo Isusa “de facto” tj. samo na osnovu Muhammedovog, sallallahu alejhi vesellem, autoriteta. A danas u svijetu ima ne manje od jedne milijarde Muhammedovih,sallallahu alejhi ve sellem, sljedbenika, koji vole, uvažavaju i duboko po{tuju ovogvelikog Božijeg Vjerovjesnika - Isusa Krista - bez potrebe da ih kr{}ani u to uvjeravajubiblijskom dijalektikom. Izme|u “hiljada” proro~anstava o kojim govorimo, možete limi re}i samo jedno u kojem je Isus spomenut po imenu? Termin Mesija, preveden kaoKrist, nije ime nego naziv7 Postoji li i jedno proro~anstvo koje kaže da }e Mesijino imebiti Isus; da }e ime njegove majke biti Marija; da }e se roditi u vrijeme vladavine kraljaHeroda, itd. itd.? Ne! Nema takvih detalja! Pa kako onda zaklju~ujete da se onihhiljadu proro~anstava odnose na Isusa?!"[TA JE PRORO^ANSTVO?Sve{tenik je odgovorio: “Vidite, proro~anstva su rije~i-slike ne~ega {to }e se desiti ubudu}nosti. Kada se ta stvar stvarno pojavi, mi vidimo u ovim proro~anstvima, živoispunjenje onoga {to je predskazano u pro{losti.” Ja sam rekao: “Ono {to vi u stvariradite je, da rezonujete, zaklju~ujete i sastavljate dva i dva.” On je rekao: “Da.” Rekaosam: “Ako je vama zadatak da hiljadu proro~anstava opravdate tvrdnjom o ispravnostii originalnosti Isusa, za{to mi ne bismo prihvatili potpuno isti pristup i za Muhammeda,sallallahu alejhi ve sellem?!8 Sve{tenik se složio s tim da je to fer prijedlog i razumanna~in pristupa problemu. Zamolio sam ga da otvori Ponovljeni zakon, poglavalje 18,stih 18, {to je on i uradio. Izgovorio sam napamet ovaj stih na jeziku Afrikanera, raditoga {to je bila moja namjera da malo vježbam jezik vladaju}e klase Južne Afrike9NI PROFEET SAL EK VIR HULLE VERWEK UIT DIE MIDDE VAN HULLE BROERS, SOOS JYIS, EN EK SAL MY WOORDE IN SY MOND LE, EN HY SY SAL AAN HULE SE ALLES WATEK HOM BEVEEL. (Ponovljeni zakon 18: 18)Prevod ovog stiha (sa engleskog) glasi: “Podignuti }u im proroka izme|u njihove bra}e,kao {to si ti. Stavi}u Svoje rije~i u njegova usta, da im kaže sve {to im zapovijedim.”VJEROVJESNIK SLI^AN MOJSIJU(Musau alejhisselam)Nakon recitovanja ovog stiha na afrikanskom, izvinuo sam se zbog mog nesigurnognaglaska. Sve{tenik me je uvjeravao da sam to uradio dobro. Raspitujem se: “Na kogase ovo proro~anstvo odnosi”? Bez imalo oklijevanja, odgovorio je: “Na Isusa”! Pitaosam: “Za{to Isus - njegovo ime ovdje nije spomenuto?” Sve{tenik na to odgovara:“Po{to su proro~anstva rije~i-slike ne~ega {to }e se desiti u budu}nosti, mi smatramoda ga rije~i ovog stiha adekvatno opisuju. Vidite najvažnije rije~i ovog proro~anstva su”Soos jy is" (likom na tebe) - kao {to si ti - kao Mojsije, a Isus je kao Mojsije." Ja pitam:“Na koji na~in je Isus bio sli~an Mojsiju?” Odgovor je glasio: “Na prvom mjestu, Mojsijeje bio JEVREJ, i Isus je bio, tako|e, JEVREJ; drugo, Mojsije je bio PROROK, a Isus jebio, tako|e, PROROK - radi toga je Isus sli~an Mojsiju, a to je ta~no ono {to je Bogprorekao Mojsiju - ”Soos jy is". Ja upitah: “Možete li zamisliti i jednu drugu sli~nostizme|u Mojsija i Isusa?” Sve{tenik re~e da on ne može smisliti ni jednu. Odgovorio7 Mesija, prevedeno kao Krist ne zna~i Bog. ^ak je neznabo ’ ac Kiru zvan “Krist” u Bibliji, (Isaija, 45:1)8 Muhammed je spomenut po imenu u pjesmi od Solomona, 5:6. Hebrejska rije~ koja je tamo kori{tena jeMahammudim. Zadnja slova IM je mno’ i na od uva ’ avanja slave i veli~ine. Bez “im” ime bi bilo Mahammudprevedeno kao “sveukupno privla~an” u Autorizovanoj verziji Biblije ili “Hvaljeni” - “vrijedan hvale tj.MUHAMMED”.9 Ako se ova knjiga prevodi na bilo koji drugi jezik, molim da se afrikanske rije~i promijene u lokalni dijalekat; i nepoku{avaj slobodni prijevod biblijskih navoda. Nabavi Bibliju na jeziku na koji se vr{i prijevod i prepi{i ta~no kakose rije~i javljaju u toj Bibliji. 4 www.islamski.com
 5. 5. www.islamski.comsam: “Ako su ovo jedina dva kriterija za otkrivanje kandidata za ovo proro~anstvo u”Ponovljeno zakonu 18:18:", onda u tom slu~aju, kriterij bi mogao odgovarati bilo komod slijede}ih biblijskih li~nosti poslije Mojsija; Samuel, Izaija, Ezekija, Danijel, Hosea,Joel, Malahija, Ivan Krstitelj itd. radi toga {to su svi JEVREJI I PROROCI. Za{to se toproro~anstvo ne bi odnosilo na jednog od ovih proroka, i za{to samo na Isusa? Za{topravimo od jednog ribu, a od drugog pticu?" Sve{tenik nije imao odgovora. Ja samnastavio: “Vidite, moji zaklju~ci su da je Isus najmanje sli~an Mojsiju, a ako grije{im,volio bih da me korigujete”.TRI RAZLIKETako u razgovoru rezonujemo zajedno: “Kao prvo Isus nije sli~an Mojsiju, radi toga, {toprema vama - ”Isus je bog", ali Mojsije nije bog, je li to ta~no"? Odgovorio je: “Da”.Rekao sam: “Radi toga Isus nije sli~an Mojsiju!”Drugo; prema vama - “Isus je umro za otkup ljudskih grijeha”, ali Mojsije nije moraoumrijeti radi grijehova svijeta. Je li to istina?" Ponovo je rekao “Da.” Rekao sam: “Raditoga Isus nije sli~an Mojsiju!Tre}e; prema vama - ”Isus je oti{ao u pakao na tri dana", a Mojsije nije morao tamo i}i.Je li ovo ta~no? Odgovorio je nevoljno: “D-a-a”. Zaklju~io sam: “Radi toga Isus nijesli~an Mojsiju! Ali sve{teni~e - nastavio sam - ovo nisu pravi dokazi istine, doku~iveistine; ovo su stvari uvjerenja na koje se i djeca mogu navesti. Prodiskutirajmo ne{toveoma jednostavno, veoma lagano: Recimo ne{to {to i mala djeca, ako bi bilisau~esnici diskusije, ne bi imali problema da shvate, ho}emo li? Sve{tenik je bioveoma zadovoljan sugestijom.OTAC I MAJKA(1) “Mojsije ima oca i majku. Muhammed, tako|e, ima oca i majku. Ali, Isus je imaosamo majku, a ne i oca ~ovjeka. Je li to ta~no?” Rekao je: “Da” . Ja nastavih:“DAAROM IS JESUS NIE SOOS MOSES NIE, MAAR MUHUMMED IS SOOS MOSES!” {tozna~i: “Radi toga Isus nije kao Mojsije, ali je Muhammed kao Mojsije.” (Do sada je~italac shvatio da sam koristio afrikanski jezik, samo radi prakticiranja. Prekinut }unjegovu upotrebu u daljnjem toku ove pri~e.)(2) “Mojsije i Muhammed su se rodili na normalan, prirodan na~in, tj. iz fizikalne vezeizme|u ~ovjeka i žene a Isus je stvoren posebnim ~udom. Sjetit }e te se da nam jere~eno u Jevan|elju po Mateju, 1:18“Ali prije nego se zajedno nastani{e, pokaza se da je za~ela po Duhu Svetome.”A Sv. Luka nam kaže da kada su joj lijepe vijesti, o ro|enju svetog sina, najavljene,Marija je rezonovala:“Kako }e to biti - re~e Marija An|elu - jer se ja ne sastajem s mužem? ”Duh sveti si}i }ena te" - odgovori joj An|eo - “Sila Previ{njega zasjeni}e te.” (Luka, 1:34,35)^asni Kuran potvr|uje Isusovo ro|enje plemenitijim i uzvi{enijim rije~ima. Uodgovoru na njeno logi~no pitanje:“O moj Gospodaru, kako }u imati dijete, kad me ni jedan mu{karac nije dodirnuo?”- “Eto tako”, -re~e - “Allah stvara {to On ho}e. Kada ne{to odlu~i, On samo rekne:”Budi" - i ono bude.10 (^asni Kuran 3:47)Bogu nije nužno da posije sjeme u ~ovjeka niti u životinju. On to samo poželi i topostane stvarnost. Ovo je muslimansko poimanje Isusovog ro|enja." (Kada samuporedio Kuransku i biblijsku verziju Isusovog ro|enja, ~elniku Biblijskog udruženja una{em najve}em gradu, i kada sam ga upitao: “Koju verziju bi vi voljeli dati svojoj10 Molim da otvorite ~asni Kur ’ a n, 3:42 i 19:16 gdje se govori o Isusovu ro|enju; pro~itaj sa komentarom i upozorisvoje kr{}anske prijatelje o visokom polo’ a ju koji Isus i njegova majka imaju u Islamu 5 www.islamski.com
 6. 6. www.islamski.comk}erki, Kuransku ili biblijsku verziju?” ^ovjek je pognuo glavu i odgovorio:“Kuransku.” Da skratim, rekao sam domineu: “Je li ta~no da se Isus rodio ~udotvorno,nasuprot prirodnom ro|enju Mojsija i Muhammeda?” On je odgovorio ponosno: “Da” Aja sam na to rekao: “Radi toga Isus nije sli~an Mojsiju, nego je Muhammed sli~anMojsiju.” A Bog kaže Mojsiju u knjizi “Ponovljeni zakon 18:18" ”KAO [TO SI TI" (sli~antebi, kao Mojsije), a Muhammed je sli~an Mojsiju."BRA^NE VEZE(3) “Mojsije i Muhammed su oženjeni i imaju djecu, ali Isus ostaje neženja cijelogživota. Je li ovo ta~no?” Sve{tenik je odgovorio: “Da”. Ja sam rekao: Radi toga Isus nijesli~an Mojsiju, ali je Muhammed sli~an Mojsiju."ISUS ODBA^EN OD SVOG NARODA(4) “Mojsije i Muhammed su prihva}eni kao proroci u svome narodu, u njihovomživotnom vijeku. Bez sumnje, Jevreji su Mojsiju zadali beskrajne brige gun|aju}i udivljini, ali kao nacija, prihvatili su Mojsija kao Božijeg poslanika, koji je njima poslan.Arapi su, tako|er, u~inili Muhammedov život nemogu}im. Veoma mnogo je pretrpio odnjihovih ruku. Nakon 13. godina poslanstva u Mekki, morao je napustiti svoj rodnigrad. Ali prije njegove smrti, arapska nacija ga je u potpunosti prihvatila kao AllahovaVjerovjesnika. Prema Bibliji -“K SVOJIMA DOE (Isus), I SVOJI JE (istinitu svjetlost) NE PRIMI[E.” (Ivan, 1:11)Pa ~ak i danas, nakon dvije hiljade godina, njegov narod - Jevreji - kao cjelina,odbacuju ga. Je li ovo istina?" Sve{tenik je odgovorio “Da. A ja sam kazao: ”Radi togaIsus nije sli~an Mojsiju, ali je Muhammed sli~an Mojsiju."“DRUGA^IJE RE^ENO” KRALJEVSTVO(5) “Mojsije i Muhammed su bili poslanici, kao {to su bili i kraljevi. Pod Poslanikom jasmatram ~ovjeka koji dobije božansku objavu, kao uputu ljudima, a on tu uputuprenosi drugim Božijim stvorenjima, onakvu kakvu je dobio bez ikakvog dodavanja ilioduzimanja. Kralj ima mo} da ostavi u životu ili osudi na smrt svoje podanike. Nebitnoje da li osoba nosi krunu ili ne, ili da li je ona ikada oslovljena kao kralj ili vladar; ako~ovjek ima pravo na izricanje smrtne kazne - on je kralj. Mojsije je imao takvo pravo.Sje}ate li se Izraelca koji je otkriven kako uzima drva za loženje, na dan subotnji, aMojsije je odredio njegovo kamenovanje do smrti? (Brojevi, 15:36) Postoje i drugizlo~ini, tako|e spomenuti u Bibliji, za koje je Jevrejima odre|ena smrtna kazna, naMojsijevu zapovijed. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je, tako|e, imao pravo naizricanje presude na život kao i smrtne presude nad svojim narodom. Postoje, tako|e,u Bibliji primjeri osoba, kojima je dat samo dar proro~anstva, ali oni nisu bili u prililcida primjenjuju svoje direktive. Neki od ovih ~asnih ljudi, koji su bili bespomo}ni uo~itom i tvrdokornom odbijanju njihove poruke, bili su proroci: Lot (Lut a.s.), Jonah(Junus a.s.), Danijel, Ezra i Džon baptis (Ivan Krstitelj ili Jahja a.s.). Oni su mogli samoprenijeti poruku, ali nisu mogli sprovoditi zakon. Sveti poslanik Isus, nažalost, spada utu kategoriju. Kr{}ansko jevan|elje to jasno potvr|uje: Kada je Isus dovu~en predrimskog kralja Pontius Pilata, optužen za pobunu, Isus se ubjedljivo odbranio i odbaciolažnu optužbu. Isus odgovori:“MOJE KRALJEVSTVO NE PRIPADA OVOME SVIJETU. KAD BI MOJE KRALJEVSTVOPRIPADALO OVOME SVIJETU, MOJI BI SE DVORANI BORILI DA NE BUDEM PREDAN@IDOVIMA. ALI MOJE KRALJEVSTVO NIJE ODAVDE.” (Ivan, 18:36)Ovo je uvjerilo Pilata da Isus, mada nije bio u punoj mentalnoj kontroli, nije opasan zanjegovu vladavinu. Isus je samo polagao pravo na duhovno kraljevstvo; drugimrije~ima, on je samo polagao pravo na poslanstvo. Je li to ta~no?" Sve{tenik jeodgovorio: “Da”. Ja sam kazao: “Radi toga Isus nije sli~an Mojsiju, ali je Muhammed 6 www.islamski.com
 7. 7. www.islamski.comsli~an Mojsiju.”NEMA NOVIH ZAKONA(6) “Mojsije i Muhammed su donijeli nove zakone i pravila za svoje narode. Mojsije, nesamo da je dao deset zapovijedi Izraelcima, nego i veoma obiman obredoslovni zakon,radi upute svoga naroda. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, dolazi naroduogrezlom u barbarstvu i neznanju. @enili su svoje ma}ehe; zakopavali svoje žive k}eri;pijanstvo, brakolomstvo, idolopoklonstvo i kocka su svakodnevna pojava. Gibbonopisuje pred islamske Arape u svom ”Pad i propast Rimske imperije" kao: “Ljudskezvijeri, skoro bez osje}aja, te{ko se razlikuju od ostalih životinjskih stvorenja.” Jedvada je bilo i{ta da se uo~i kao razlika izme|u “~ovjeka” i “životinje”, bili su životinje uljudskom obliku. Od ovog niskog barbarizma, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,ih je uzdigao, prema rije~ima Thomasa Carlyslea, “u bakljono{e svjetlosti i u~enja.” Onkaže: “ZA ARAPSKU NACIJU JE TO BILO ROENJE IZ MRAKA U SVJETLOST. ARABIJA JEPO PRVI PUT O@IVJELA POMO]U TOGA; SIROMA[NI STO^ARSKI NAROD, LUTAJU]INEPRIMJE]EN KROZ SVOJE PUSTINJE, OD SAMOG STVARANJA SVIJETA VIDI DANEUO^LJIVO POSTAJE UO^LJIVO, MALO JE NARASLO U SVJETSKU VELI^INU. JEDNOSTOLJE]E NAKON TOGA, ARABIJA JE BILA U GRANADI S JEDNE STRANE, A U DELHIJUS DRUGE STRANE. BLJESKAJU]I U SR^ANOSTI I SJAJU, I SVJETLOSTI GENIJA,ARABIJA OBASJAVA VELIKI DIO SVIJETA...” ^injenica je da je Muhammed, sallallahualejhi ve sellem, dao svome narodu zakon i red, koji nisu imali nikada prije. [to se ti~eIsusa, kada su Jevreji postali sumnji~avi u to da bi on mogao biti varalica kojipoku{ava da iskvari njihova u~enja, Isus se potrudio da ih uvjeri da on nije do{ao sanovom religijom - nema novih zakona niti novih pravila. Navodim njegove vlastiterije~i:“NEMOJTE MISLITI DA SAM DO[AO UKINUTI ZAKON I POSLANIKE. NE DOOH DA IHUKINEM, VE] DA IH OSTVARIM. JER, ZAISTA, KA@EM VAM DOK OPSTOJI NEBO IZEMLJA, NI JEDNA JOTA, NI JEDNA KOVR^ICA SLOVA IZ ZAKONA SIGURNO NE]ENESTATI, A DA SE SVE NE OSTVARI.” (Matej, 5:17,18)Drugim rije~ima, on nije do{ao sa novim zakonima ili propisima; do{ao je samo daupotpuni stare zakone. To je ono {to je on jasno stavio do znanja Jevrejima - osim akonije govorio drsko, poku{avaju}i navesti Jevreje da ga prihvate kao od Boga poslanog~ovjeka, i pod izgovorom poku{ao nametnuti im novu religiju. Ne! Ovaj Božiji Poslanikse ne bi nikada poslužio takvim sredstvima da podvali Božiju vjeru. On je samoupotpunjavao zakone. On je praktikovao Mojsijeve Zapovijedi, po{tovao subotu. Nitijedan Jevrej nije upro prst u njega govore}i:“Za{to ne posti{?”, ili “Za{to ne pere{ ruke prije nego {to komada{ hljeb?”, dok su oveoptužbe uvijek iznosili protiv njegovih apostola (u~enika), ali nikada protiv Isusa. To jezbog toga {to je on kao dobar Jevrej uvažavao zakone poslanika prije njega. Ukratko,on nije stvorio novu religiju, i nije donio novi Zakon, kao {to su Mojsije i Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem.Je li ovo istina?" - pitao sam sve{tenika, a on je odgovorio:“Da.”Rekao sam:“Radi toga Isus nije sli~an Mojsiju, ali je Muhammed sli~an Mojsiju.”KAKO SU ONI UDALJENI(7) “Obojica, Mojsije i Muhammed, su umrli prirodnom smr}u, a po kr{}anskimizvorima Isus je nasilno ubijen, na krstu11 Je li to istina?" Sve{tenik re~e: “Da.” Ja11 Pi{i za ”Was Christ Cruciffied" od istog pisca. Besplatno na zahtjev.ý 7 www.islamski.com
 8. 8. www.islamski.compotvrdih: “Zbog toga Isus nije sli~an Mojsiju, ali je Muhammed sli~an Mojsiju.”NEBESKI DOM(8) “Obojica, Mojsije i Muhammed, sallallahu alejhi vesellem, su pokopani u zemlji,ali po vama, Isus se odmara na nebu. Je li ta~no?” Sve{tenik se složio. Ja sam rekao:“Radi toga Isus nije sli~an Mojsiju, ali je Muhammed sli~an Mojsiju.”ISMAIL - PRVENACPo{to se sve{tenik bespomo}no sagla{avao sa svakom ta~kom, ja sam rekao:“Sve{teni~e, ovo {to sam ja u~inio do sada je samo radi dokazivanja jedne ta~ke izcijelog proro~anstva - tj. dokazivanje fraze ”KAO [TO SI TI" - sli~an tebi - “kao Mojsije”.Proro~anstvo je mnogo vi{e od ove jedne fraze, koja glasi: “PODIGNU]U IM PROROKAIZMEU NJIHOVE SABRA]E, KAO [TO SI TI...” Naglasak je na rije~ima: “Izme|unjihove sabra}e.” Mojsije i njegov narod Jevreji su ovdje oslovljeni kao rasni entitet, akao takvi, njihova “sabra}a” bi bez sumnje bili Arapi.Vidite, sveta Biblija govori oIbrahimu, alejhisselam, (Abrahamu) kao “Božijem prijatelju.” Ibrahim ima dvije žene -Saru i Hadžeru. Hadžera je rodila Ibrahimu sina - njegovog prvenca -“...A Abram12 SINU [TO MU GA RODI HAGARA NADJENU IME JISMAEL.” (Ismail,alejhisselam) (Postanak, 16:15)“Uzme zatim Abraham SVOGA SINA, Jismaela...” (Postanak, 17:23)“A NJEGOVU SINU Jismaelu bija{e trinaest godina kad ga obreza.” (Postanak: 17:25)Sve do dobi od trinaest godina Ismail, alejhisselam, je bio JEDINI sin, sjemeIbrahimovo, alejhisselam, kada je ratifikovan savez izme|u Allaha, dželle {anuhu, iIbrahima, alejhisselam, Bog daruje Ibrahimu, alehisselam, drugog sina sa Sarom, poimenu Isak (Ishak, alejhisselam), koji je bio mnogo mla|i od njegovog brata Ismaila.ARAPI I JEVREJIAko su Ismail i Ishak, obojica sinovi istog oca, onda su oni bra}a. I tako su djecajednog SABRA]A djeci drugog. Ishakova djeca su Jevreji, a Ismailova djeca su Arapi -tako su oni jedni drugima SABRA]A. Biblija potvr|uje:“I pred licem drugih on }e stan podi}i.” (Postanak, 16:12)“Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima.” (Postanak, 25:17)Ishakova djeca su sabra}a Ismailove djece. Na sli~an na~in Muhammed, sallallahualejhi ve sellem, poti~e od Izrael}anske sabra}e, zato {to je on porijeklom od Ismailasina Ibrahimova. Ovo potvr|uje poslanstvo u kojem se kaže:“PODIGNU]U IM POSLANIKA IZMEU NJIHOVE BRA]E” (Ponovljeni zakon, 18:18)Ovdje poslanstvo izri~ito napominje da dolaze}i poslanik, koji }e biti kao Mojsije, nesmije izrasti od “djece Izraelske” ili “izme|u njih samih”, nego od njihove sabra}e.MUHAMMED STOGA POTI^E OD NJIHOVE SABRA]E!RIJE^I U USTIMAProro~anstvo se nastavlja dalje:“...I STAVI]U SVOJE RIJE^I U NJEGOVA USTA...”[ta to zna~i kada se kaže: “Stavit }u moje rije~i u tvoja usta?” Vidite, kada sam tražiood vas (od sve{tenika), da otvorite Ponovljeni zakon, poglavlje 18, stih 18, i ako samvas ja zamolio da ~itate, i ako ste vi ~itali; da li bih ja stavljao moje rije~i u va{a usta?Sve{tenik je odgovorio: “Ne.” Ali, ja sam nastavio: “Ako bih vas ja u~io arapski jezikkoji vi ne poznajete, i ako bih vas ja zamolio da ponavljate za mnom ono {to jaizgovorim, tj.12 Prema Bibliji Abrahamovo ime je bilo Abram prije nego {to ga je Bog promijenio u Abraham.ý 8 www.islamski.com
 9. 9. www.islamski.comKul huvAllahu ehad,1. Reci: “On je Allah - Jedan!Allahus-Samed,2. Allah je uto~i{te svakom!lem jelid ve lem juled,3. Nije rodio i ro|en nije,ve lem jekun lehu kufuven ehad.4. i niko Mu ravan nije! (^asni Kuran, 112:1-4)Ne bih li ja stavljao ove rije~i stranog jezika, koje niste ~uli a izgovarate ih, u va{austa?" Sve{tenik se saglasio da je to doista tako. Na identi~an na~in, ja sam rekao rije~iobjavljene u ^asnom Kuranu, objavi dostavljenoj Muhammedu, sallallahu alejhi vesellem, od Svemogu}eg Boga. Historija nam kaže da je Muhammed, sallallahu alejhi vesellem, imao ~etrdeset godina. Bio je u pe}ini, tri milje sjeverno od grada Mekke. To jebila 27. no} muslimanskog mjeseca ramazana. U pe}ini mu melek Džibril nare|uje nanjegovom maternjem jeziku: “IKRE” - {to zna~i: “^itaj!” ili “Proglasi!” ili “Recituj!”.Muhammed je prestravljen i u svojoj zbunjenosti odgovara: “Ma ene bi karižin,” {tozna~i: “Ja ne znam ~itati!” Melek mu nare|uje i drugi put, s istim rezultatom. Po tre}iput melek nastavlja: “Ikre, bismi Rabbikellezi halek.” Sada Muhammed shvata, ono {tose od njega zahtijeva je da ponavlja! Da oproba! I on ponavlja rije~i, onako kako sustavljene u njegova usta:Ikrež bismi Rabbikellezi halek.1. ^itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,Halekal-insane min žalek.2. Stvara ~ovjeka od ugru{ka!Ikrež ve Rabbukel-Ekrem.3. ^itaj, plemenit je Gospodar tvoj,Ellezi žalleme bil kalem.4. koji pou~ava peru,žAllamel-insane ma lem jažlem.5. koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna." (^asni Kuran 96: 1-5)Ovo je prvih pet ajeta koji su objavljeni Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, kojisada zauzimaju po~etak 96. sure Kurana ^asnog.VJERNI SVJEDOKOdmah po odlasku meleka, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je požurio ku}i,prestravljen i sav oznojen, zatražio od svoje voljene žene Hatidže “da ga pokrije”.Legao je gledaju}i u nju. Nakon {to je do{ao sebi, objasnio joj je {ta je vidio i ~uo.Ona ga je uvjerila u svoje pouzdanje u njega, i da Allah, dželle {anuhu, ne bi nikadadozvolio da mu se desi neka stra{na stvar. Da li su ovo ispovjedi varalice? Da li bivaralice, kada bi ih Allahov melek suo~io sa Porukom od Najuzvi{enijeg, prestra{eni,prestravljeni i preznojeni, tr~ali ku}i i to priznali svojim ženama? Svaki kriti~ar moževidjeti da njegove reakcije i ispovjedi potje~u od jednog po{tenog, iskrenog ~ovjeka,~ovjeka od istine -"EL - EMIN" - Po{teni, Pouzdani, Povjerljivi. U naredne dvadeset i trigodine njegovog poslani~kog života, rije~i su “stavljane u njegova usta”, a on ih jeizgovarao. One su imale neizbrisiv uticaj na njegovo srce i um: i kako je obim ~asnihspisa (Kurana ^asnog) rastao to je bivao pisan na palminom li{}u, na životinjskimkožama i ple}kama: i u srcima njegovih vijernih u~enika (tj. pamtili su ih napamet).Prije njegove smrti, ove rije~i su poredane redosljedom kakav mi danas nalazimo uKuranu ^asnom. Rije~i (Objave) su u stvari stavljene u njegova usta, ta~no onakokako je predskazano u proro~anstvu, kao {to smo ve} naveli u diskusiji: 9 www.islamski.com
 10. 10. www.islamski.com“I STAVI]U SVOJE RIJE^I U NJEGOVA USTA.” (Pon. zakon, 18:18)NEPISMENI POSLANIKMuhammedovo, sallallahu alejhi ve sellem, iskustvo u pe}ini Hira, kasnije poznatojkao Džebelun-nur - Planina svjetlosti, i njegovo reagovanje na prvu Objavu je ta~noispunjenje drugog biblijskog proro~anstva. U knjizi Izaija, poglavlje 29. stih 12, ~itamo:“KNJIGA (el-Kitab, el-Kuran, ^itanje, Recitiranje) KOJA SE DAJE ^OVJEKU KOJI NEUMIJE DA ^ITA.” “EN-NEBIJJIL-UMIJJ” {to zna~i:“...vjerovjesnika koji ne zna da ~ita i pi{e..., (^asni Kuran 7:158)GOVORE]I, ^ITAJ OVO, JA TE MOLIM." (Rije~i “ja te molim”, se ne nalaze u hebrejskimmanuskriptima: usporedi sa rimo-katoloi~kim “Dauay Version”, i tako|e se “RevisedStandard Versions”) “I ON RE^E: JA NISAM U^EN.” (Rije~i: “ja nisam u~en” su ta~anprijevod rije~i: “MA ENE BI KARIžIN” (tj. ja ne znam ~itati ni pisati, a to su rije~i koje jeMuhammed, sallallahu alejhi ve sellem, dva puta ponovio “Svetom Duhu”(?) - melekuDžibrilu, kada mu je komandovao: “IKRE” -^ITAJ!) Dopustite mi da citiram stih, bezprekida, kako stoji u “King James Version” ili u “Autoriziranoj verziji”, kako jepopularnije poznata:“ILI KAO KNJIGA KOJA SE DAJE ^OVJEKU KOJI JE NEPISMEN, GOVORE]I: ^ITAJ OVO,JA TE MOLIM, A ON ODGOVORI: JA NISAM U^EN”ili po hrvatskom prijevodu Biblije:A dade li se kome ko ne zna ~itati govore}i: “^itaj to!” - On }e odvratiti: “Ne znam~itati.” (Izaija 29:12)Treba uo~iti da nije bilo arapske Biblije13 u {estom vijeku kr{}anske ere, kada je živioMuhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i propovijedao! Osim toga, on je bio potpunonepismen i neobrazovan. Ni jedno ljudsko bi}e ga nije podu~ilo ni rije~i. Njegov u~iteljje bio Stvoritelj -“Ve ma jentiku žanil-heva.3. On ne govori po hiru svome-in huve illa vahjun juha.4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,žallemehu {edidul-kuva.5. u~i ga jedan ogromne snage.” (^asni Kuran 53: 3-5)Bez ikakve ljudske poduke, on je natjerao mudrace da se stide.VA@NA OPOMENA“Vidite”, rekao sam sve{teniku, “kako proro~anstvo pokriva Muhammeda, sallallahualejhi ve sellem, kao rukavica. Ne moramo rastezati proro~anstva, kako bismoopravdali njihovo ispunjenje kod Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.” Sve{tenikje odgovorio: “Sva va{a izlaganja dobro zvu~e, ali su ona bez ishoda, radi toga {to mikr{}ani imamo Isusa Krista ”otjelovljenog" boga, koji nas je oslobodio robovanjagrijehu!" Upitao sam: “Nije važno? Bog nije tako mislio. On se potrudio da se Njegoveopomene zabilježe. Bog je znao da }e biti ljudi kao {to ste vi, koji }e lakoumno, veselootpisati njegove rije~i, zato se On koristio u Pon. zakon 18:19, stra{nom opomenom:”A ne bude li tko poslu{ao Mojih rije~i, {to ih prorok bude govorio u Moje ime, taj }eodgovarati preda Mnom." Zar vas ovo ne prestravljuje? Svemogu}i Bog prijeti osvetom!Mi crkavamo od straha kada nam zaprijeti kakav propalica, a vi ne strahujete od Božije13 Danas postoje Arapske Biblije u ~etrnaest raznih spisa i dijalekata, vezanih samo za Arape. Vidi “The Gospels inmany tongues” - “Jevan|elja u mnogim jezicima”, mo ’ e se dobiti od Biblijskog udru ’ enja. 10 www.islamski.com
 11. 11. www.islamski.comopomene?! ^udo nad ~udima! U Pon. zakonu, poglavlje 18, stih 19, imamo daljnjeispunjenje prora~anstava o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem! Uo~ite rije~i:“...MOJIH RIJE^I, [TO IH PROROK BUDE GOVORIO U MOJE IME.” U ~ije ime govoriMuhammed, sallallahu alejhi ve sellem? otvorio sam Kuran ^asni, prijevod Jusuf Alija,114. poglavlje, “suretun-nas” ili Ljudski rod - poslednje poglavlje, i pokazao muformulu na vrhu poglavlja: “Bismillahir-rahmanir-rahim, a {to zna~i: ”U IME ALLAHA,MILOSTIVOG, SAMILOSNOG. I svako poglavlje unazad 112, 111, 110... je imalo istuformulu i isto zna~enje na svakoj strani, radi toga {to je kraj svih sureta kratak i svakizauzima od prilike jednu stranicu.“A {ta je proro~anstvo zahtijevalo?” “...KOJE ]E ON GOVORITI U MOJE IME,” a u ~ijeime govori Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem? “U IME ALLAHA MILOSTIVOG,SAMILOSNOG.” Proro~anstvo se ispunjava u Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,doslovce! Svako poglavlje ^asnog Kurana, izuzev devetog po~inje formulom:“Bismillahir-rahmanir-rahim, U IME ALLAHA MILOSTIVOG, SAMILOSNOG. Muslimanzapo~inje svaki ispravan posao ovom ~asnom formulom. Ali kr{}ani zapo~inju: ”U imeoca, sina i duha svetog."14 Vezano za Ponovljeni zakon, poglavlje 18, dao sam vam vi{eod 15 razloga za{to se ovo proro~anstvo odnosi na Muhammeda, sallallahu alejhivesellem, a NE na Isusa.KRSTITELJ PROTIVRIJE^I ISUSUU Novom zavjetu, vi{e puta, nalazimo da su Jevreji o~ekivali ispunjenje proro~anstva“JEDAN KAO MOJSIJE” - vidi Ivan 1:19-25. Kada je Isus tvrdio da je Vjerovjesnik(Mesija) poslan Jevrejima, Jevreji su se po{li zapitkivati, a gdje je Ilija? Jevreji su imaliparalelno proro~anstvo, da prije dolaska Mesije, Ilija mora do}i prvi u svom drugomdolasku. Isus je potvrdio ovo jevrejsko uvjerenje:“...ON IM ODVRATI: ”BEZ SUMNJE, ILIJA IMA DO]I I SVE POSTAVITI OPET NA SVOJEMJESTO. ALI VAM KA@EM DA JE ILIJA VE] DO[AO, SAMO GA ONI NE POZNADO[E,NEGO POSTUPI[E SA NJIM KAKO IM SE PROHTJELO. TAKO ]E I SIN ^OVJE^IJI MORATIOD NJIH MNOGO TRPJETI." (Matej 17:11-13)Prema Novom zavjetu, Jevreji nisu bili ti koji bi progutali rije~i bilo kojeg mogu}egMesije. U svom istraživanju pro{li su kroz izuzetne pote{ko}e, kako bi prona{li svogpravog Mesiju. A ovo potvr|uje Ivanovo Jevan|elje:“A OVO JE IVANOVO SVJEDO^ANSTVO, KAD MU @IDOVI IZ JERUZALEMA POSLA[ESVE]ENIKE I LEVITE DA GA UPITAJU: TKO SI TI? ON PRIZNADE; NE ZANIJEKA;PRIZNADE: ”JA NISAM MESIJA. (Ivan, 1:19,20)(Ovo je jedino bilo prirodno, jer ne mogu postojati dvojica Mesija u isto vrijeme. Ako jeIsus bio Krist, onda Ilija nije mogao biti Krist!) “DAKLE, [TO - UPITA[E GA - JESI LIILIJA?” NISAM, ODGOVORI." (Ivan 1:21) (Ovdje Ivan Krstitelj protivrije~i Isusu! Isuskaže da je Ivan “Ilija”, a Ivan negira ono {to mu je Isus pripisao. Jedan od DVOJICE(Isus ili Ivan), Bože oprosti, definitivno ne govori ISTINU. Na osnovu li~nog Isusovogsvjedo~anstva, Ivan Krstitelj je bio jedan od najve}ih izraelskih poslanika; “ZAISTA,KA@EM VAM, IZMEU ROENIH OD @ENA NIJE USTAO VE]I OD IVANA KRSTITELJA.”(Matej 11:11)Mi muslimani znamo Ivana Krstitelja kao hazreti Jahja, alejhisselam. Mi ga po{tujemokao stvarnog Allahovog poslanika. ^asni prorok Isus je nama poznat kao Isa,alejhisselam, koji je, tako|e, cijenjen kao najmo}niji Poslanik poslan od Svemogu}eg.kako mi muslimani možemo pripisati laži bilo kojem od njih? MI ostavljamo ovaj14 Kr{}anski teolozi su nemarni ~ak i u imenu Boga. Radi toga {to “Bog” nije ime, i “otac”, tako|e, nije ime. Kako jenjegovo ime? Vidi “Muhammed - the natural Successor to Christ” od istog autora, mo ’ e se dobiti besplatno.J evreji su o~ekivali jednog Mesiju a ne dvojicu. 11 www.islamski.com
 12. 12. www.islamski.comproblem, izme|u Isusa i Ivana, kr{}anima da ga razrije{e, jer njihovi “sveti spisi” supuni neslaganja, koje oni obja{njavaju kao “nejasne Isusove izreke"15 Mi muslimanismo, zaista, zainteresovani za poslednje pitanje postavljeno Ivanu Krstitelju od stranejevrejske elite:“JE SI LI (O^EKIVANI) PROROK? ”NE", ODVRATI.(Ivan 1:21)TRI PITANJAMolim vas da uo~ite tri razli~ita i odvojena pitanja, a na koja je on dao tri nagla{ena“NE” kao odgovore. Da rekapituliram:1) Jesi li ti Krist?2) Jesi li ti Ilija?3) Jesi li ti Prorok?Ali, u~eni ljudi kr{}anstva nekako ovdje vide implicitno samo dva pitanja. Da bi u~inilidvostruko jasnim da su Jevreji definitivno imali T-R-I posebna proro~anstva u svojimglavama, kada su ispitivali Ivana Krstitelja, pro~itajmo prigovore Jevreja u stihovimakako slijede: “ZAPITA[E GA DALJE: ZA[TO TI ONDA KRSTI[, AKO TI NISI: a) KRIST b) NI ILIJA c) NIPROROK? (Ivan, 1:25) Jevreji su o~ekivali ispunjenje TRI posebna proro~anstva: jedan, dolazak KRISTA, dva,dolazak ILIJE i tri, dolazak TOG PROROKA.“TAJ PROROK”Ako pogledamo bilo koju Bibliju koja je skladna ili ima unakrsne reference, tada }emona}i na marginama, gdje se javljaju rije~i “prorok” ili “taj prorok” u Ivan,1:25, da seove rije~i odnose na proro~anstvo iz Ponovljeni zakon, 18:15 i 18. A da je “taj prorok”- “prorok kao Mojsije” - “KAO [TO SI TI”, pokazali smo poraznim dokazima da je to bioMuhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a ne Isus! Mi muslimani ne negiramo da je Isusbio “Mesija”, rije~ koja je prevedena kao “Krist”16 Mi ne osporavamo “hiljadu i jednoproro~anstvo” ~iju mnogobrojnost kr{}ani potvr|uju u Starom zavjetu, predskazuju}idolazak Mesije. Ono {to mi kažemo, jeste da se Ponovljeni zakon 18:18 NE odnosi naIsusa Krista, nego je to eksplicitno proro~anstvo o ~asnom Poslaniku Muhammedu,sallallahu alejhi ve sellem! Sve{tenik se u~tivo rastao sa mnom, rekav{i da je to bilaveoma interesantna diskusija i da bi on želio da do|em jednog dana i obratim senjegovoj kongregaciji s istom temom. Dekada i po je pro{la, a ja jo{ uvijek ~ekam natu privilegiju. Vjerujem da je sve{tenik bio iskren kada je to ponudio, ali predrasudete{ko umiru, a ko bi želio da izgubi svoje ovce?!OTROVNI TESTKristovim jaganjcima kažem: za{to ne primijene taj otrovni test, koji je sam Gospodarželio da primijenite, na bilo kojeg pretendenta na proro~anstvo? On je rekao:“POZNA]ETE IH PO NJIHOVIM RODOVIMA. ZAR SE S TRNJA BERE GRO@E, ILI SDRA^A SMOKVE? TAKO SVAKO DOBRO STABLO RAA DOBRIM RODOM. SVAKOSTABLO AKO NE RAA DOBRIM RODOM, SIJE^E SE I BACA U OGANJ. DAKLE:PREPOZNAT ]ETE IH PO NJIHOVIM RODOVIMA.” (Matej, 7:16-20)15 Vidi “Times” magazin, decembar 30. 1974, ~lanak “How true is the Bible?” - “Kako je istinita Biblija?” I pi{i zabesplatnu kopiju “50 000 Errors in the Bible” - “50 000 gre{aka u Bibliji” - reprodukcija iz kr{}anskog magazina“AWAKE!”, SEPTEMBAR 8, 1957.16 Kako je rije~ Mesija transmutirana u Krist? Pi{i za gornju knji ’ icu, refrena 13. 12 www.islamski.com
 13. 13. www.islamski.com Za{to se bojite primjeniti ovaj tekst na Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem,u~enja? Na}i }ete u poslednjoj Božijoj Objavi - ^asnom Kuranu - istinsko ispunjenjeu~enja Mojsija i Isusa, {to }e svijetu donijeti prijeko potrebni mir i sre}u. “AKO BI ^OVJEK KAO MUHAMMED PREUZEO ZAPOVJEDNI[TVO MODERNOG SVIJETA,ON BI USPIO U RAZRJE[ENJU NJEGOVIH PROBLEMA I DONIO MU PRIJEKO POTREBNIMIR I SRE]U.” (George Bernard Shaw)NAJVE]I !U nedjeljniku “TIME” od 15. jula 1974., prenesena je selekcija mi{ljenja raznihhistori~ara, pisaca, vojnih li~nosti, poslovnih ljudi i drugih, na temu: “Ko su bilihistorijski velike vo|e?” Neki su rekli da je to bio Hitler; drugi su rekli; - Gandi, Buda,Lincoln i sli~no. Ali Jules Masserman, SAD psihoanaliti~ar, postavlja stvari ispravnodaju}i korektne kriterije, na osnovu kojih prosu|uje. On je rekao: “Vo|e morajuispuniti tri funkcije:1) Osigurati dobrobit vo|enih,2) Osigurati socijalnu organizaciju u kojoj se ljudi osje}aju relativno sigurnim,3) Osigurati ih odre|enim brojem uvjerenja”.S gornja tri kriterija, on je pretražio historiju i analizirao - Hitlera, Pastera, Cezara,Mozesa, Konfu~ija i mnoge druge, i kona~no zaklju~io: “LJUDI KAO [TO SU PASTER ISALK SU VOE U PRVOM SMISLU. LJUDI KAO GANDI I CONFU^IJE, S JEDNE STRANE, IALEKSANDAR, CEZAR I HITLER, S DRUGE STRANE, SU VOE U DRUGOM I MO@DATRE]EM SMISLU. ISUS I BUDA SPADAJU SAMO U TRE]U KATEGORIJU. MO@DA JENAJVE]I VOA SVIH VREMENA BIO MUHAMMED, KOJI JE KOMBINACIJA SVE TRIFUNKCIJE. u manjem obimu MOJSIJE JE URADIO ISTO.” U skladu s objektivnimkriterijima postavljenim od profesora ^ika{kog univerziteta, za kojeg vjerujem da jeJevrej, - ISUS I BUDA su izvan slike “velikih vo|a ~ovje~anstva”, ali ~udnomkoincidencijom grupira Mojsija i Muhammeda zajedno, daju}i time daljnju težinuargumentu da ISUS nije kao MOJSIJE, ali je MUHAMMED kao MOJSIJE: Ponovljenizakon, 18:18. “KAO [TO SI TI” - Kao MOJSIJE! U zaklju~ku, zavr{avam s navodomkr{}anskog ~asnika, komentatora Biblije, slijede}i navod njegovog Gospodara:“KONA^NI KRITERIJ ISTINSKOG PROROKA JE MORALNI KARAKTER NJEGOVIHU^ENJA.” (prof. Dummelow)“PREPOZNA]ETE IH PO NJIHOVIM RODOVIMA.” (Isus Krist)DOI DA REZONUJEMO ZAJEDNO“RECI: ”O SLJEDBENICI KNJIGE, DOITE DA SE OKUPIMO OKO JEDNE RIJE^I I NAMA IVAMA ZAJEDNI^KE: DA SE NIKOME OSIM ALLAHU NE KLANJAMO, DA NIKOGA NJEMURAVNIM NE SMATRAMO I DA JEDNI DRUGE PORED ALLAHA, BOGOVIMA NE DR@IMO!PA AKO ONI NE PRISTANU, VI RECITE: “BUDITE SVJEDOCI DA SMO MI MUSLIMANI!”(^asni Kuran, 3:64)“SLJEDBENICI KINJIGE” je respektabilan naziv dat Jevrejima i Kr{}anima u ~asnomKuranu. Muslimanu je ovdje nare|eno da pozove: “O sljedbenici knjige” - O u~eniljudi! O ljudi koji tvrdite da ste primili božansku Objavu. ^asne spise; hajde da sesakupimo oko zajedni~ke platforme “da se nikom osim Allahu ne klanjamo”, radi toga{to niko osim Njega nije vrijedan molitve, a ne radi:“...JER JA, JAHVE BOG TVOJ, BOG SAM LJUBOMORAN. KA@NJAVAM GRIJEHE OTACA -ONIH KOJI ME MRZE - NA DJECI DO TRE]EG I ^ETVRTOG KOLJENA.” (Izlazak 20:5)Nego zato {to je na{ Gospodar i onaj koji bdije nad nama, na{ Hranitelj i Skrbitelj, 13 www.islamski.com
 14. 14. www.islamski.comdostojan svake hvale, molitve i odanosti. Ukratko Jevreji i Kr{}ani bi se složili sa sva triprijedloga, sadržana u Kuranskom ajetu. U stvarnosti oni to ne rade. Poreddoktrinarnih propusta o jedinstvenosti Jednog Istinitog Boga, (Allaha, subhanehu vetežala) tu je i pitanje posve}ivanja sve{tenstva (Me|u Jevrejima je bilo tako|enasljedno), kao da bi obi~no ljudsko bi}e - Coen ili papa ili sve{tenik ili brahmanmoglo polagati pravo na superiornost, bez obzira na njegovu u~enost i ~istotu života,ili bi moglo stajati izme|u ~ovjeka i Boga, u nekom specijalnom smislu. ISLAM NEPRIZNAJE SVE[TENSTVO! Islamska vjera nam je ovdje data u orahovoj ljusci:“Recite: ”Mi vjerujemo u Allaha i u ono {to se objavljuje nama, i u ono {to jeobjavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jažkubu, i unucima, i u ono {to je datoMusau i Isau, i u ono {to je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi nepravimo nikakve razlike me|u njima, i mi se samo Njemu pokoravamo." (^asniKuran, 2:136)Položaj muslimana je jasan. Musliman ne tvrdi da ima religiju samo za sebe. Islam nijesekta ili etni~ka religija. Po tom shvatanju ove religije su jedna, jer je Istina jedna.“TO JE RELIGIJA KOJU SU PROPOVJEDALI SVI RANIJI POSLANICI.”(Vidi ^asniKuran, 42:13)To je bila istina nau~avana svim inspirisanim Knjigama. U biti to je svjesnost Božanskevolje i Plan i radosno pot~injavanje toj Volji i Planu. AKO IKO @ELI DRUGU RELIGIJUOSIM NJE, ON JE PRITVORAN PREMA SVOJOJ VLASTITOJ PRIRODI. KAO [TO JEPRITVORAN PREMA BO@IJOJ VOLJI I PLANU. Takav ne može o~ekivati uputu, jer onnamjerno odbacuje tu uputu. 14 www.islamski.com
 15. 15. www.islamski.comHalid Tuli}ISLAM I DRUGE VJERE 15 www.islamski.com
 16. 16. www.islamski.comZahvala pripada samo Allahu, Slavljen je i Uzvi{en, i neka je blagoslov i spas Njegov naposljednjeg Poslanika Njegova i one {to ga slijedi{e na Istini i sve ostale BožijePoslanike i one koji ih slijedi{e na Uputi.^ovjekovo je da se kad - tad upita: “Zbog ~ega sam se na{ao na ovoj kugli zemaljskoj izbog ~ega mi je mrijet a radije ne bih? Pametnom je jasno da to zacijelo ima nekismisao, samo od koga ga saznati i kako ga dose}i? Svakom razumnom koji se zagledau nebo osuto sazvjež|ima ili se zgrane nad tvonicom {to neprestano djela i u tijelunjegovu a on ni habera nema, jasno je da iza toga stoji Tvorac, a Stvaranje je njegovoposigurno s odre|enim ciljem, ali kako ga otkriti? Svemogu}i nije pustio ljude dalutaju, ve} im je slao Objave putem poslanika, ljudi obi~nih i smrtnih, poznatih popravednosti, istinoljublju, kako bi im ljudi lak{e povjerovali kada Objava po~ne silaziti.Dostavlja~ Objava od Boga je melek (an|eo) Džibril (Gabrijel) i svi su Božiji Poslanicipozivali u istu vjeru, jer je taj poziv dolazio iz istog izvora, poziva{e u predavanje(Predavanje-Islam; Predani-Muslim) Jednom Bogu (Allah). Lanac Poslanika po~inje sprvim ~ovjekom Ademom (Adam), a zavr{ava s Muhammedom, sallallahu alejhi vesellem, preko kojeg je tokom 23 godine do{la poslednja Božija Objava ~ovje~anstvu, aime joj je“Knjiga koja se ~ita” (Kuran). Poslanici koji su prethodili Muhammedu bili su od jevrejskog naroda: Musa (Mojsije)~ija se objava zove Tevrat (Tora; Stari zavjet) i njegov brat Harun (Aron), zatim Davud(David) ~ija se objava zove Zebur (Psalmi Davidovi), i sin mu Sulejman (Solomon) idrugi Poslanici, a oni koji su neposredno prethodili posljednjem Poslaniku bili suZekerijja (Zakaria) i sin mu Jahja (Ivan Krstitelj) i Isa (Isus), neka je na sve njihblagoslov Božiji i spas. Neki jevrejski sve}enici, me|utim, nisu htjeli prihvatitiposlanstva Jahje niti Isaa tako da Jevreji i dan-danas ~ekaju poslanika, jer nisu htjelipriznati niti Muhammedovo poslanstvo, kao ni neki od onih koji su prihvatili istinitostIsaova poziva, iako je dolazak posljednjeg Božijeg Poslanika najavljen i preko Musaa ipreko Isaa. Jevreji su o~ekivali da posljednji poslanik bude od loze drugog sinaPoslanika Ibrahima - Ishaka, od kojeg i sami poti~u, a ne od loze prvog mu sinaIsmaila, kojeg je Ibrahim skupa s majkom mu Hadžerom ostavio u Mekki i gdje jeskupa sa sinom obnovio Božiji Hram17 kojeg mi i danas hodo~astimo. Ismail se oženiome|u tamo{njim plemenima, i posljednji je Božiji poslanik Muhammed od njegoveloze. Sljedbenici Isaova poslanstva su držali vjeru neiskvarenom tri stolje}a nakon {toga je Allah uzdigao kod Sebe i sa~uvao od poku{aja ubistva od strane Rimljana. Zadnjinas Božiji Poslanik obavje{tava da }e Isa biti vra}en na Zemlju pred kraj ovogdunjaluka, u vrijeme Mehdije ~ija }e vojska do}i do Rima. Tada se pojavljuje iDedždžal (Antikrist) koji }e pozivati ljude da povjeruju u njega kao Boga. Isa ga ubija iubija svinju i prelama krst, {to }e uvjeriti kr{}ane da prime Islam. Treba ovdjenapomenuti da ovaj dolazak Isaa na Zemlju ne zna~i poslanstvo, jer on ne dolazi snovom Objavom Božijom, nego s novom odre|enom zada}om - ubistvo Dedždžala idokazivanje istinitosti Islama. U ~etvrtom stolje}u nakon Isaa po~elo je vjerovanje unjegovu božanstvenost. Rimski car koji je tada pre{ao u kr{}ansku vjeru naredio jespaljivanje svih knjiga koje govore da je Isa samo ~ovjek i Poslaniki Božiji iproganjanje svih onih koji ne vjeruju u Isaovo Božanstvo. Tako danas sve razli~ite17 Kaba 16 www.islamski.com
 17. 17. www.islamski.comkr{}anske crkve pozivaju u vjerovanje u “Trojstvo”, tj. u tri osobe koje su sadržane ujednoj osobi(?!): Otac- Sin - Duh Sveti. “Otac” bi trebalo da predstavlja Boga, “Sin”Njegova sina - Isaa, a “Duh Sveti” meleka Džibrila - prenosioca objava. Ako upitatekakvog kr{}anskog sve}enika da vam objasni kako to da tri može da bude jednakojedan, ili kakav je to Bog koji jede i pije i spava i biva razapet na križu (ko se ondabrine za Kosmos?) Odgovore vam da je to tajna koja }e biti obja{njena na drugomsvijetu. Stoga nije ~udo da mnogi ljudi na kr{}anskom Zapadu danas ni sami ne znajukakvoj vjeri pripadaju. Na{a je odgovornost pred Bogom da ih pozovemo Istini. To jebio cilj islamskih vojni kroz povijest - upoznati ~ovje~anstvo s Istinom, ne sile}i nikogau nju. Danas Zapad, bar za sada, ne pravi otvorene smetnje pozivu u Islam, isvakodnevno ulazi u na{u vjeru veliki broj ljudi. Jedna kr{}anska sekta koja se i daljedrži kroz vjekove izvornog vjerovanja u Jednog Boga i smatra Isaa samo Poslanikom i~ovjekom jesu “Unitaristi” (Jednobo{ci). Mnogi su ameri~ki predsjednici njimapripadali, kao i mnogi poznati u~enjaci. Za vrijeme osmanske carevine, nalazili suskloni{ta u njoj i podr{ke od progona onih {to vjrova{e u “trojstvo”. Iz razgovora smnogim mladim ljudima na Zapadu, li~no sam bio uvjeravan da je mali broj mladihljudi koji se jo{ drže vjerovanja u “trojstvo”.Problem dana{njih Jevreja i Kr{}ana je {to su se zagubili originali Objava njihovihPoslanika, a u jedinu sa~uvanu Božiju Objavu - Kuran, ne žele da povjeruju. Na namaje prevoditi Kuran na sve jezike i neumorno je dijeliti, jer i onom ko je ~ita u prijevodubiva jasno da joj autor nije ~ovjek. Dok su prija{njim Poslanicima davana od Boga~udesa kako bi im ljudi povjerovali, zadnjem je Božjem Poslaniku dat Kuran kaonajve}i dokaz. I sam Kuran opetovano poziva sve ljude i džine da se sakupe i sastavene{to sli~no njemu. Danas kr{}ani posjeduju 76 verzija o životopisu Isaovom, apriznaju od njih samo ~etiri, iako se i ove me|usobom u mnogo ~emu suprotstavljaju.Ove životopise nazivaju Evan|eljima (Indžil), kako se zvala Objava poslana po Isau,iako je malo u tim životopisima ostalo od izvorne Objave. ^ak ni u ta ~etiri, kod njih,priznata životopisa, nema ni{ta {to bi upu}ivalo u božanstvenost Isaovu, jer se “SinBožiji” može shvatiti preneseno, a i sam se Isa obra}a u tim životopisima svom narodusa: “Djeco Božija”. S druge strane, ~injenica je da je Isa ro|en bez oca, po AllahovojOdredbi, ne zna~i da je on Božiji sin. Prvi ~ovjek Adem, stvoren je i bez oca i bezmajke, i niko za njeg ne tvrdi da je Božiji sin, kao {to niko ne tvrdi za Havvu (Evu) da jeBožija k}i. Jedan od nepriznatih Isaovih životopisa je životopis koji je zapisan odstrane njegova u~enika Barnabe. Dok se od ~etiri priznata životopisa, samo jedanpripisuje Isaovom u~eniku (Matijino Jevan|elje) i u njemu nema spomena “trojstva”.Ivanovo Jevan|elje koje se pripisuje Isaovom sljedbeniku Ivanu Ribaru, o~ito da nijenjegovo jer stil odgovara kakvom filozofu iz drugog stolje}a. To je jedino Jevan|elje ukojem se direktno spominje Isusovo “Božansko” porijeklo. Druga dva Jevan|elja sepripisuju u~enicima u~enika. Barnabino Jevan|elje se sa~uvalo u grobu svoga autora,~iji je grob prona|en u petom stolje}u. Odatle je dospio u Papinsku knjižnicu, a iz njeu Dvorsku knjižncu u Be~u, gdje se i sad nalazi. Kad je prvi put preveden na engleskijejzik i {tampan 1907. u Londonu, tajanstveno je nestao iz knjižara. Sa~uvane su samodvije kopije, jedna u Britanskom muzeju, a druga u Kongresnoj knjižnici u Va{ingtonu.Odatle je kri{om iznesen mikrofilm, {to je omogu}ilo njeno ponovno {tampanje. Uovom životopisu, Barnaba pripovjeda (str. 220) kako su plakali i tugovali za Isaomskupa sa njegovom majkom Merjemom (Marija), misle}e da su ga Rimljani razapeliskupa s razbojnicima. Me|utim, Isa se pojavio nakon tri dana i objasnio im kako jeAllah dao da Juda koji ga je odao Rimljanima, nali~i njemu, pa su razapeli Juduumjesto Isaa i da }e ova varka ostati do pojave Muhammeda, koji }e razjasniti istinu o 17 www.islamski.com
 18. 18. www.islamski.comIsau onima koji slijede Božiji zakon. I doista, Kuran veli za ovu zgodu:“Niti ga ubi{e, nit ga razape{e, ve} im se pri~ini.” (En-Nisaž :157).I u onom {to se danas naziva Starim zavjetom i Novim zavjetom iako sadrže tekpone{to od originalnog Starog, (Musau objavljenog) odnosno Novog, (Isau objavljenog)zavjeta, nalazimo pasuse koji upu}uju na dolazak Muhammeda (“Pohvaljeni”) kaoposlednjeg Božijeg Poslanika. U poglavlju “Ponovljeni zakon” iz Starog zavjeta nalazimo:“Podignut }u im poslanika izme|u njihove bra}e, kao {to si ti. Stavit }u Svoje Rije~i unjegova usta, da im kaže sve {to mu zapovjedim. A ne bude li tko poslu{ao MojihRije~i {to ih Poslanik bude govorio u Moje Ime, taj }e odgovarati preda Mnom.” (18:18)Bra}a Jevreja mogu biti samo Arapi, kao {to smo spomenuli, jer im je zajedni~kipredak Ibrahim, a poslije Musaa kojem se ovdje obra}a Bog, nije bilo poslanika kojinije bio Jevrej osim Muhammeda. S druge strane, prija{nji poslanici nisu prenosilirije~i doslovno, kako su im silazile od Džibrila, nego su prenosili narodu njihovozna~enje. Muhammedu je me|utim nare|eno da prenosi Objavu doslovno pisarima,kao {to se ovdje kaže:“Stavi}u Svoje Rije~i u njegova usta, da im kaže sve {to mu zapovijedim.”[to se ti~e Novog zavjeta, ~iji original ne postoji, kao {to je slu~aj i sa Starim zavjetom,ali kr{}ani danas zovu “Novim zavjetom” životopise poslanika Isaa, i kao {to smoranije spomenuli, priznaju vjerodostojnim od tih životopisa samo ~etiri: Matijino,Markovo, Lukino, Ivanovo, dok za sve ostale kažu da su proturena, ~ak i u timživotopisima za koje kažu da su vjerodostojni, nailazimo na ono na {to nas upu}ujeSvemogu}i u Kuranu:“A kada Isa sin Merjemin re~e: ”O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov Poslanik, davam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat, i da vam donesem radosnu vijest oPoslaniku ~ije }e ime biti Ahmed “Pohvaljeni”.(Es-Saff: 6)Ako pogledamo Ivanovo Jevan|elje, jedno od ~etiri priznata kod kr{}ana, na}i }emoovaj pasus u kojem se Isa obra}a svojim u~enicima:“Ako me volite držat }ete se mojih naredbi, a ja }u se moliti Ocu i On }e vam datidrugog Utje{itelja koji }e biti s vama zauvijek.” (14:15-16)“Ali Utje{itelj, koji je duh istine, koga }e Otac poslati u moje ime, potsjetit }e vassvemu {to sam vam govorio”. (14 : 26)“Kad vam on, duh istine do|e, vodit }e vas prema potpunoj istini, po{to on ne govoriod sebe, nego govori ono {to ~uje, i re}i }e vam o stvarima koje tek trebaju dado|u.”(16:13)Ako se povratimo originalnom gr~kom prijevodu, vidje}emo da rije~ “Utje{itelj” glasina gr~kom “Parakletos” dok “Pohvaljen” (kako Isa naziva Poslanika iza njega) se ugr~kom kaže “Praklete”. Osim zamjene slova, gr~ki su prevodioci sa izvornogarmejskog jezika jo{ dodali: “... koji je duh istine...”, sada{nja crkva veli da se to mislina Svetog Duha, koji predstavlja jednog od ~inioca trojstva u kojeg vjeruju: (Otac - Sin- Duh Sveti). S ovim tuma~enjem, da je “Utje{itelj” u stvari Duh Sveti, crkva upada unerazmrsivu proturje~nost, jer to zna~i da Svetog Duha nije bilo u vrijeme dok se Isaobra}a u~enicima, a s druge strane, kad Isa kaže da }e Otac poslati drugog“Utje{itelja”, ispada da ima vi{e “Svetih Duhova”. U isto vrijeme, nalazimo u povjestiranog kr{}anstva ve}i broj osoba koje su za sebe tvrdile da su obe}ani “Utje{itelj”, {tone bi bilo mogu}e ako se vjerovalo da je “Uje{itelj” Duh Sveti. Ne nailazimo na 18 www.islamski.com
 19. 19. www.islamski.comnagovje{taj dolaska poslednjeg Božijeg poslanika samo u kr{}anstvu. Pogledajmo usvete hinduske knjige za trenutak:U svetoj knjizi Hindusa “Bhavishya Purana” nalazimo:“Pojavit }e se duhovni U~itelj, stranac sa svojim drugovima. Zvat }e se ”Pohvaljeni"...O, ponosu ~ovje~anstva, stanovni~e pustinje! Okupio si veliku silu da ubije{ Sotonu, asam si za{ti}en od neprijatelja." (Khand 3, Adhya 3, Shalok 5-8).U svetoj knjizi stare perzijske vjere “Dasatir” (14) ~itamo:“Kad Perzijanci nisko padnu u }udore|u, rodit }e se ~ovjek u Arabiji ~iji }e sljedbenicioboriti njihov prijesto i vjeru. Naduti mo}nici Perzije bit }e savladani. Ku}a koja je bilasagra|ena, i u kojoj su mnogi kipovi postavljeni, bi}e o~i{}ena od njih, i ljudi }e senjoj usmjeravati za vrijeme molitve. Njegovi }e sljedbenici pokoriti gradove Perzije iokolo nje. Ljudi }e se izmije{ati me|u sobom. ^asni ljudi Perzije i drugi pridružit }e senjegovim sljedbenicima.”No i pored nagovje{taja o dolasku poslednjeg Božijeg Poslanika, neki su ga porekli.Stoga danas imamo na svijetu oko ~etvrtinu ljudstva koja prihvata posljednjeg BožijegPoslanika i slijedi poslednju Božiju Poruku, dok druga ~etvrtina ~ovje~anstva nazivasebe “kr{}anima”, premda nemaju zajedni~ke vjere, nego su podijeljeni na bezbrojnegrupe od kojih svaka vjeruje da je samo njeno vjerovanje ispravno i ~esto ~ak ratujume|u sobom, protestanti protiv katolika, katolici protiv pravoslavnih itd. Neki od njihvjeruju u “trojstvo”, drugi ne vjeruju, nego smatraju da je Isa samo Poslanik, a ne Bog,a najve}i ih dio i ne zna {ta vjeruje, niti zna da li bi se Bogu obra}ao za pomo} ilikakvom svecu. Veliki broj ljudi u onom {to se zove “kr{}anskom civilizacijom”, u stvarižedno je istine i traga za njom.[to se ti~e onih koji ne samo da ne priznaju Muhammeda, nego ni Isaa za BožijePoslanike, nego jo{ uvijek o~ekuju da im do|e neko od njihova jevrejskog roda, njihovbroj u ~itavom svijetu ne prelazi 15 miliona, ra{trkanih po ~itavom svijetu, najvi{e uSAD, ali su mo}ni zbog me|usobne brige i potpomaganja. Mnogi svjetski centri mo}isu u njihovim rukama, poput banaka i sredstava obavje{tavanja. ^ak su uspjeli uzpomo} kr{}anskog svijeta, koji je prema njima osjetio grižu savjesti zbog progona kojesu ~inili nad Jevrejima tokom povijesti, otmu od muslimana Palestinu i uspostavesvoju državu u njoj. Ona je otvorena svakom Jevreju svijeta da se doseli i živi u njoj. Ipo na{oj vjeri musliman smije da živi samo u muslimanskoj državi kojom vladajumuslimani. Na žalost, ve}ina muslimanskih država spremna je materijalno pomo}imuslimanskim manjinama koje žive u nemuslimanskim državama, ali im nije spremnadozvoliti da se nasele. To je dokaz da su njihovi vladari vi{e nacionalno usmjereninego islamski. Oni pak vladari ~ija je vjera ja~a, otvorit }e vrata bratu muslimanu, {toim je vjerska dužnost.Preostala polovica ~ovje~anstva jo{ uvijek se klanja kipovima i vjeruje u bezbrojnabožanstva, poput Hindusa, Budista, [intoista itd. ^ak i me|u muslimanima imaneznalica koji traže posrednika do Boga i ne shvataju}i da time ~ine neoprostiv grijeh,pripisivanje sudruga Allahu. Ima me|u ljudima i onih koji ne vjeruju ni u {ta i misle daje ~itav kosmos stvoren slu~ajno i sam po sebi. Takvi su ~ak imali i svoje države uvrijeme komunizma, ali su danas is~ezle. I na kraju da se upitamo: Kad bi ~ovjekvjerovao da je samo Jedan Bog i da Isa nije nego ~ovjek i poslanik Božiji, ali ne vjerujeu poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, poslednjeg Božijeg Poslanikaupu}enog ~ovje~anstvu niti se drži propisa koje je propisao, dali mu se takva vjeraprihvata kod Boga? Ovako odgovara Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na topitanje: 19 www.islamski.com
 20. 20. www.islamski.com“Tako mi Onog u ~ijoj je ruci du{a Muhammedova, koji god Jevrej ili Kr{}anin ~uje za mene, paumre ne povjeruju}i u ono {to mi je poslano, biva od drugova vatre.” Drugi može da upita: “Aoni koji ne ~uju za Islam?"18Odgovara Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:“^etvoro se požale Sudnjega Dana: gluhi {to ni{ta ne ~uje, nerazumni, od starosti posenilio i koumre ne ~uv{i za Islam. Pa veli gluhi: ”Gospodaru, do|e Islam, a ja ni{ta ne ~ujem. I velinerazumni: “Gospodaru, do|e Islam, a ja ni{ta ne shvatam, a djeca se za mnom bacaju balegom.”A matuh kaže: “Gospodaru, do|e Islam, a ja ni{ta ne razumijem.” A onaj {to umrije ne ~uv{i zaIslam veli: “Gospodaru, ne do|e mi Tvoj Poslanik.” Potom se obavežu na poslu{nost, pa im senaredi da u|u u vatru. Onaj koji u|e bude mu hlad i spas, a koji ne u|e bude odvu~en u nju."19A {to se ti~e djece nemuslimanskih roditelja, veli Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vesellem:“Djeca mu{rika su posluga stanovnika dženneta."20Kad spomenusmo djecu, da vidimo {ta je s muslimanskom djecom. Kaže Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem:“Djeca vjernika su u džennetskom brdu, brine se o njima Ibrahim i Sara, dok ih ne povratiroditeljima Sudnjeg Dana.Sretne jedan od njih roditelja svoga pa ga uzme za odje}u i ne pu{ta gadok ih Allah ne uvede skupa u džennet."21I na posljetku važna napomena. Nije musliman svako ko sebe naziva muslimanom.Možda ste ~uli za razli~ite ~udne nazive: [ije, Ahmedije, Ismailije, Bekta{ije, Alevije,Behaije... Svi oni sebe nazivaju muslimanima, ali je njihova vjera sasvim razli~ita odna{e. Ahmedije i Behaije vjeruju u nova “poslanstva”. Bekta{ije i Alevije vjeruju utrojstvo. Ismailije vjeruju u sedam nepogre{ivih imama nakon Božijeg Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, a [ije u dvanaest! Rije~i tih imama smatraju objavom! ^ak ioni {to su poznati pod imenom “dervi{i” (sufije) vjeruju u nepogre{ivost svojih{ejhova, a ti {ejhovi ih podu~avaju kako je ono {to je stvoreno dio Boga! Svi ovi gorenavedeni vjeruju da Kuran ima svoje vanjsko zna~enje za obi~ne ljude, i tajnoskrovito zna~enje, koje samo oni znaju, pa }e vam onda tim svojim tajnim zna~enjimadokazivati ispravnost svoje vjere. No, Božiji nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,unaprijed upozorio da }e se njegova zajednica podijeliti u 73 skupine, 72 }e u vatru ajedna u džennet. Kad ga ashabi upita{e za džennetsku skupinu, odgovori im:“Zajednica... Koja se drži vjere moje i mojih drugova.”Ta se grupa zove “Ehli sunnetom”, po{to se pridržavaju sunneta - pravca BožijegPoslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Oni ~ine oko 90% od onih koji sebe zovumuslimanima. A veli Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:“Moj se ummet (zajednica) ne}e okupiti na zabludi.”Zamolimo Allaha Svemogu}eg da nas u~vrsti na ispravnoj stazi i sa~uva od zablude.Amin!18 Sahihul d ’ a mi ’ prvi dio KITABUL IMAN poglavlje propisi islama i zakletve br.1419 Tre}i dio KNJIGA O KIJAMETSKOM DANU, D@ENNETU I D@EHENNEMU, poglavlje Obra~un djece i onihkoji su ‘ivjeli izme|u dvije Objave, hadis br. 120 Hadis br. 3 isto poglavlje21 Hadis br. 2 isto poglavlje 20 www.islamski.com
 21. 21. www.islamski.com 21www.islamski.com

×