Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

It101 14 2

9,154 views

Published on

x

Published in: Law
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

It101 14 2

 1. 1. www.emust.edu.mn Мэдээллийн Технологийн хэрэглээ - I ВИРТУАЛ ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМ, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ Код: U.IT101 Лекц-14
 2. 2. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn IT101- Мэдээллийн Технологийн хэрэглээ - I Сэдэв: Бизнесийн стратеги 2
 3. 3. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Агуулга: 01 02 01 Бизнесийн страгтегийн аргууд Маркетинг, зах зээл судлал02 Бизнесийн стратеги, зорилго/үнэлгээ03 3 Бизнесийн удирдлагын систем04
 4. 4. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn "Бизнесийн стратеги" гэдэг нь байгууллагын бизнесийн хөгжлийн урт хугацааны хэтийн төлөвлөгөө юм. Үүний гол зорилго нь бусад байгууллагуудтай өрсөлдөх чадварыг нь нэмэгдүүлэх, түүний эргэн тойронд болж байгаа аливаа өөрчлөлтөд дасан зохицох боломжтой болгох явдал юм. 1. Бизнесийн стратегийн арга /Business strategy techniques/
 5. 5. 5 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 5 •Байгууллагын оршин тогтнолт, үйл ажиллагааны тайлбар гэх мэт Байгууллагын үзэл баримтлалын тодорхойлолт •Байгууллагынн эцсийн байрлалыг тодорхойлно Байгууллагын зорилгын тодорхойлолт •Байгууллагын зах зээл дэх байр суурийг тодорхойлох. Байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлох •Байгуулгын ирээдүйн өөрчлөлтөд дасан зохицох, даван туулах боломжийг тодорхойлох. Бизнесийн стратегийг тодорхойлох Байгууллагуудын бизнесийн стратегийг ашиглах алхмуудыг доор харуулав.
 6. 6. 6 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 1.1 Бизнесийн мэдээллийн шинжилгээний аргууд /Business information analysis techniques/ Бизнесийн стратегийг тодорхойлохын тулд байгуулгын бүрэн хүчин чадлыг ойлгож, түүний өнөөгийн нөхцөл байдал, байр суурийг шинжлэх нь чухал юм. Бизнесийн стратегийг тодорхойлоход өгөгдөл боловсруулах дүн шинжилгээ хэд хэдэн аргуудыг байдаг. 6
 7. 7. 7 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn (1) SWOT (Давуу тал, сул тал, боломж, аюул занал) шинжилгээний арга Байгууллага нь цаашдын үйл ажиллагаагаа амжилттай үргэлжлүүлэхийн тулд судалгаа шинжилгээ хийх шаардлага байнга тулгардаг. Үүний нэг нь Маркетингийн гадаад дотоод орчны хүчин зүйлсийг судлан шинжлэх судалгааны арга буюу SWOT шинжилгээний арга байдаг. 7 S = Давуу тал (дотоод) W = Сул тал (дотоод) O = Боломж (гадаад) T = Аюул занал (гадаад)
 8. 8. 8 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Уг аргачлалын дагуу судалгааг хийхдээ бодитой, үнэн зөвөөр дүгнэх хэрэгтэй. Өөрийнхөө давуу, сул талууд болон боломж, аюулыг судалснаар цааш хийх үйл ажиллагаагаа тодорхойлон төлөвлөнө. Энэхүү судалгааны аргаар байгууллага өөрийн давуу сул талаа өрсөлдөгчтэйгөө харьцуулан тодорхойлдог. SO нь тухайн байгууллагын бусдаас ялгарах онцлог давуу талын стратеги болно. Учир нь дотоод давуу тал, гадаад давуу тал буюу боломжийг харьцуулан нийлүүлж нэгдсэн стратеги барих арга замыг хайх загвар юм. Эсрэгээр нь WT нь аюулын матриц болно. Үүнээс зайлсхийх арга замыг боловсруулах хэрэгтэй. 8
 9. 9. 9 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn SWOT шинжилгээ нь маркетингийн төлөвлөгөө болон хямралын менежментийн бодлогыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг. Энэ нь бизнесийн стратеги боловсруулахад тохиромжтой шинжилгээний арга юм. 9 Боломж Аюул занал Давуу тал Манай байгууллагын давуу тал ямар боломжийг авчрах вэ? Манай байгуулага давуу талаа ашиглан нийгмийн аюул заналыг хэрхэн даван туулах вэ? Сул тал Боломжийг ашиглан сул талиа хэрхэн арилгах Манай байгуулагын султалыг ашигласан ямар нэгэн аюул занлыг хэрхэн даван туулах вэ?
 10. 10. 10 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn (2) Бүтээгдэхүүний багцийн менежмент /PPM (Product Portfolio Management)/ PPM (Бүтээгдэхүүний багцийн менежмент) нь бизнесийн шинжилгээ хийх "од", "саалийн үнээ", "асуултын тэмдэг" болон "нохой" гэсэн аргуудтай. Тэнхлэг дээр зах зээл дэх эзлэх хувь болон зах зээлийн эдийн засгийн график өсөлт тэдгээрийг хүснэгтэд тусгасан. Дөрвөн ангилал тус бүрт менежментийг хуваарилаж, бизнес эрхлэгчид, бүтээгдэхүүний хамгийн үр дүнтэй, үр ашигтай хослолыг дүн шинжилгээ хийж болдог. 10
 11. 11. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Ангилал Тодорхойлолт Од /Star/ Бизнесийн байгууллагууд, бүтээгдэхүүнүүд хэрэгтэй боловч хөрөнгө оруулалт шаарддаг. Бизнесийн байгууллагууд болон бүтээгдэхүүнүүдэд ашгийн норм өндөр хурдтай, өндөр түвшинд хүрсэн ч, зах зээл дээр өөрсдийн байр суурийг хадгалахын тулд хөрөнгө шаардлагатай байдаг. Саалийн үнээ /Cash cow/ Бизнесийн байгууллага, бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бага хөрөнгө оруулалттай ч ашигтай ажилладаг. Хөгжил гүйцсэн бизнесийн байгууллагууд болон бүтээгдэхүүнүүд томоохон зах зээлд эзлэх хувь маш бага хөрөнгө оруулалтын (сан) төлбөр нь ашгийн өндөр хурд байна. Шинээр хөрөнгө оруулалтаас аль болох зайлсхийх хэрэгтэй. Асуултын тэмдэг /Question Mark/ Бизнесийн байгууллагууд болон бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд нь үр ашигтай биш, харин нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг ирээдүйд өсөх төлөвтэйг тооцоолж байна. Өсөлтийн хурд өндөр байгаа боловч томоохон хөрөнгө оруулалт (сан) нь бага зах зээлд эзлэх шаардлагатай байна. Бизнесийн байгууллагууд болон бүтээгдэхүүний хувьд ирээдүйд өсөх хандлагатай байна, тэдгээрийг "од" болгон хувиргах стратеги шаардлагатай байдаг. Нохой /Dog/ Бизнесийн байгууллагууд болон бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд ихэнхдээ эргүүлэн татах гэсэн боломж бага байдаг. Бизнесийн байгууллагууд болон бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд буурч, хөрөнгө оруулалтын бага гадаад урсгалыг, хөрөнгө оруулалтын бага дотоод урсгал аль аль нь байдаг ба хорогдсон байна. Түүнээс гадна хөрөнгө оруулалтын илүү орлоготой байх хандлагатай байна, энэ нь бизнесийн байгууллагууд болон бүтээгдэхүүнүүд доош хэмжээгээр эсвэл татгалзах шаардлагатай байж болох юм.
 12. 12. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 12 Өндөр→Зах зээлийнөсөлт→Бага Од Хүлээгдэж буй өсөлт→Дэмжих Асуултын тэмдэг Эрчимжүүлэх өрсөлдөөн→Хүмүүжүүлэх Саалийн үнээ Хөгжил гүйцсэн талбар /тогтмол ашиг→Ургац хураалт Нохой Идэвхгүй /буурч байгаа →Буцаан авах Том→Зах зээлд эзлэх хувь→ Жижиг
 13. 13. 13 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 1.2 Бизнес стратегийн нэр томъёонууд /Terms related to business strategy/ Бизнесийн стратегид хэрэглэгддэг нийтлэг нэр томъёог дор нэгтгэн харуулав. 13
 14. 14. 14 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn (1) Өрсөлдөх чадвар/Competitive superiority/ "Өрсөлдөх чадвар" нь өрсөлдөгч байгууллага дээр өөрийн давуу эрхэнд нийцүүлэн тухайн байгууллагын харилцан уялдаатай байр суурийг олох юм. Энэ нь олон төрлийн хэрэгслээр мэдээлэл авах боломжтой орчин үеийн нийгэмд бусад байгууллагуудыг дуурайсан олон ялгаатай стратегиуд байж болно. 14
 15. 15. 15 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Өрсөлдөөнд илүү үнэ цэнэтэй захиалагчийг хангах тулд, энэ нь олон хүчин зүйлсийг хослуулах замаар өрсөлдөх давуу талыг нь бизнесийн стратеги боловсруулах шаардлагатай байна. Эдгээрийн дотор хямд үнээс гадна тусдаа загвар, чанар, үйлдвэрлэлийн систем, брэнд гэсэн хүчин зүйлүүд орно. 15
 16. 16. 16 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn (2) Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж /Customer satisfaction/ "Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж", бас "CS" гэж нэрлэдэг энэ нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэсний дараах үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшин юм. "CS менежмент" нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид гол анхаарлаа хандуулдаг удирдлагын арга юм. CS менежмент захиалагч талаас нь байгууллагын үнэ цэнийг бүрдүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн мэдрэмж өгч байгууллагын менежмент хувь нэмэр оруулдаг гэсэн санаан дээр тулгуурласан байдаг. 16
 17. 17. 17 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn CS менежментэд, эрэлт хэрэгцээ болон үйлчлүүлэгчдийн санал бодол тэдний хэрэгцээ, зан байдалд дүн шинжилгээ цуглуулсан байна. Үүний үр дүнд тодорхой хэрэглэгчдийн сэтгэлд нийцэх үйлчилгээ болно. Энэ мэдээлэл нь хангах шаардлагатай гэсэн үйлчилгээг өргөжүүлж, багасгасан байх ёстой үйлчилгээг арилгах зэргээр ашиглаж байна. 17
 18. 18. 18 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Бүтээгдэхүүнийг сонгож үед хэрэглэгч CS менежментээр эхэлдэг. Энэ нь хэрэглэгчийн маш олон өрсөлдөгч байгууллагын бүтээгдэхүүнийг сонгох, солих шаардлагатай үед давтан худалдан авалт хийхэд бүх аж ахуйн нэгжийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Энэ нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн мэдээлэлтэй байхыг дэмждэг, зөвхөн бүтээгдэхүүний биш чанарыг хангах, үүнээс гадна борлуулалтын дараах үйлчилгээ нь дараачийн арга хэмжээ байдаг. 18
 19. 19. 19 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn (3) Холбоо /Alliance/ "Холбоо" гэдэг байгуулгын хоорондох холбоо харилцаа болон хамтын ажиллагаа юм. "Нэгдэх" гэдэг нь хамтарч байгаа тэдгээр хөрөнгийн холбоо хэлхээс сайтай байдаг, зөвхөн тодорхой салбарт хамтран эзэмших ямар нэгэн хөрөнгийн харилцаатай түүний дотор холбоонуудын янз бүрийн хэлбэрүүд байдаг. 19
 20. 20. 20 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Сүүлийн жилүүдэд тэдгээр хамтын ажиллагаа болон холбоо харилцаа олон байгуулгад түгээмэл болж байна. Зорилго нь цаана энэ холбоонд нэмэгдэх шаардлагагүй байгууллагын өрсөлдөөнийг арилгах, тэдгээр судалгааны зардлыг багасгах явдал, хэд хэдэн байгууллагуудын хоорондын ачааллыг хуваалцах хөгжил юм. 20 Холбоо нь дараах хэлбэртэй байж болно.
 21. 21. 21 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Нэгдэл ба худалдан авалт /M&A (Mergers and Acquisitions)/ "M&A" ерөнхий нэр томъёо нь байгууллагыг "нэгдэх ба худалдан авах". "Худалдан авалт" гэдэг нь байгуулгыг бүхэл бүтэн эсвэл хэсэгчлэн худалдан авах, "нэгдэх" гэдэг нь олон байгуулагуудаас нэг байгуулага үүсэх юм. Энэ хэлбэр нь аль нэг байгуулгыг үргэлжлүүлэх бусад нь оршин тогтнол дуусгах үед "шингээх төрөлд нэгдэх" холбоонд бас орно. M&A зорилго нь шинэ үйлдвэрлэл, зах зээл, бизнесийн харилцаа холбоо, байгуулгын зохион байгуулалт, бизнесийн гэх мэт нэвтэрч орох зэрэг багтана. 21
 22. 22. 22 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Хувьцаат компанийн нэгдэл /Integration through a holding company/ "Хувьцаат компани" нь тэр байгууллатай зорилго нь бусад хувьцаат компанийн хувьцааг их хэмжээгээр агуулдаг бөгөөд тэдгээр байгууллагууд дээр хяналт тавих юм. Хувьцаат компаниар дамжин интеграцийн зарим давуу тал нь үргэлж бүрэн бүлгийн ашиг эрэлхийлэх нь бизнесийн стратеги боломжтой байгаа бөгөөд, энэ нь шийдвэр гаргах үйл явцыг хурдасгаж болох юм. 22
 23. 23. 23 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Хөрөнгийн оролцоо /Capital participation/ "Капитал оролцоо" гэж байгууллагынхаа хувьцааг худалдан авах замаар нөгөө байгууллагынхаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлэж, хувьцаа эзэмшигч болохыг хэлнэ. Капитал оролцоо нь бусад байгуулгын эзэмшиж байгаа хөрөнгө зэрэг хамтын ажиллагааны харилцааг дэмждэг, гэхдээ энэ нь байгуулгын менежментийн талаар шийдвэр гаргах эрх олгохгүй. 23
 24. 24. 24 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Холбоо харилцаа /Tie-up/ "Холбоо харилцаа" нь бизнесийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байсан байгуулгын хоорондох хамтын ажиллагааг хэлнэ. Харилцаа холбоо нь хог хаягдлыг дахин боловсруулах хоршоо гэх мэт тэдэнтэй технологи хуваалцах (Жишээ нь гэх мэт OEM үйлдвэрлэл) борлуулалтын холбоо харилцаа, үйлдвэрлэлийн холбоо харилцаа зэрэг тодорхой чиглэлээр хязгаарлагдмал ажиллагаанаас гадна өргөжиж байна. 24
 25. 25. 25 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Холбоо харилцааны хэлбэр /Forms of alliances/ 25 Хэлбэр /Form/ Капитал харилцаа Холбооны зэрэг M&A Yes Хүчтэй Сул Хувьцаат байгууллагаар дамжих интеграц Хөрөнгийн оролцоо Харилцаа холбоо No
 26. 26. 26 Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn (4) Бизнесийн гүйцэтгэл зохион байгуулалт /Business execution organization/ Японы хөрөнгийн байгууллагууд, хамгийн дээд шийдвэр гаргах байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал төлөөлөгчийн захирал хэн болох, түүнчлэн гадаад ертөнцөд байгууллагыг төлөөлөгч болон бизнесийн гүйцэтгэлийг хариуцсан хүн нь хамгийн өндөр үзүүлэлтэй нь хүн удирдлагын үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэдэг. АНУ-д дараах байдлаар, бизнесийн байгууллагыг гүйцэтгэлээр нь ангилсан байна. 26
 27. 27. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn ● Гүйцэтгэх захирал CEO (Chief Executive Officer) "Гүйцэтгэх захирал" байгууллагын төлөөлөгчөөр удирдах үүрэгтэй. ● Үйл ажиллагааны ахлах мэргэжилтэн COO (Chief Operating Officer) Гүйцэтгэх захирлын дагуу "эрхэлсэн орлогч" бизнесийн үйл ажиллагааг хариуцдаг. 27
 28. 28. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 28 Мэдээллийн ахлах мэргэжилтэн CIO (Chief Information Officer) CIO нь мэдээлэлтэй холбоотой хамгийн их үүрэг хариуцлагатай ажилладаг. ● Санхүү хариуцсан захирал CFO (Chief Financial Officer) "CFO" нь хөрөнгийн худалдан авалт гэх мэт санхүүгийн асуудал хариуцсан, санхүүгийн удирдлага.
 29. 29. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 1. 3 Оффисын хэрэгслүүдийн ашиглах /Use of office tools/ 29 Бүрэн хэмжээний бизнесийн системийг ашиглан, техникийн оффис хэрэгслүүд (програм хангамжийн багц) бизнесийн стратегид ашиглаж болно. Оффисын хэрэгслүүдэд хүснэгт, мэдээллийн сан бүрдүүлэх программ хангамж зэрэг орно. Эдгээр програм хангамжийг ашиглан, өгөгдлийг үр ашигтай хүснэгт, графикаар бий болгох, түүвэрлэлт хйих, эрэмбэлэх, их хэмжээний өгөгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх боломжтой юм. Сүүлийн үед ийм өгөгдлийг агуулах болон нэмэх зэрэг систем нь бизнесийн стратегийн мэдээллийн санд хадгалагдаж байгаа өгөгдлийг хэрэглэх зорилгоор ашиглагдаж байна.
 30. 30. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn ● Баримт боловсруулах програм хангамж /Word processing software/ 30 "Баримт боловсруулах програм хангамж" хялбар унших бичиг баримтыг үүсгэх болон хэвлэх боломжийг олгодог бөгөөд ийм баримт бичиг бий болгох, засварлах, хэвлэх зэрэг үйл ажиллагаа нь төрөл бүрийн байдаг.
 31. 31. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn ●Хүснэгт боловсруулах програм хангамж /Spreadsheet software/ 31 "Хүснэгт болосруулах програм хангамж“ нь хүснэгт бий болгох, график үүсгэх, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх зэрэг янз бүрийн үйл ажиллагаатай.
 32. 32. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn ●Танилцуулах програм хангамж /Presentation software/ 32 "Танилцуулга програм хангамж" бий болгох, танилцуулах материал гүйцэтгэх, үзүүлэн таниулах материалын дотор нь зурагтай, график, хүснэгт, зураг, оруулах гэх мэт үйл ажиллагаа нь янз бүрийн байдаг.
 33. 33. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn ●Өгөгдлийн сангийн програм хангамж /Database software/ 33 "Өгөгдлийн сангийн програм хангамж" гэдэг нь тусгайлсан зориулалтаар нь нэгжид хуваагдан төрөл бүрийн өгөгдөл (мэдээлэл) зохион байгуулж, нэг газарт тэднийг хамтад нь хадгалдаг. Энэ өгөгдөл удирдаж, үр ашигтайгаар ажиллуулах боломж олгодог.
 34. 34. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 2. Маркетинг, зах зээл судлал /Marketing/ 34 Маркетинг гэдэг нь худалдан авагчийн хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн борлуулах үйлдвэрлэлийн бүтцийг бий болгох үйл ажиллагаа юм. Маркетингийн үйл ажиллагааны нэг хэлбэр нь  Зах зээлийн судалгаа  Борлуулалт /бүтээгдэхүүн/ худалдан авах төлөвлөгөө  Борлуулалтын урамшуулал  Харилцагчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа гэх мэт
 35. 35. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 2.1 Маркетингийн судалгаа /Market Research/ 35 "Зах зээлийн судалгаа" нь байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй боловсронгуй болгож чадах зах зээлийн талаарх төрөл бүрийн мэдээллийг цуглуулах явдал юм. Зах зээлийн судалгаанд ашигладаг маш олон аргууд байдаг. Үүнд:  Интернет ашиглан судалгаа хийх  Судалгааны асуулгыг шуудангаар тарааж, цуглуулах  Хэрэглэгчдийг цуглуулж хэлэлцүүлэг хийх гэх мэт
 36. 36. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 36 Судалгааны бусад аргуудтай харьцуулахад интернэт ашиглан зах зээлийн судалгаа хийснээр богино хугацаанд, бага зардлаар асар их хэмжээний мэдээллийг цуглуулж байна. өгөгдөл удирдаж, үр ашигтайгаар ажиллуулах боломж олгодог. Аль ч арга нь зах зээлийн судалгааны явцад олж авсан мэдээлэлд шинжилгээ хийж дараа дараагийн стратегийн гол түлхүүр болгоход ашиглагдана.
 37. 37. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 2.2 Борлуулалт/бүтээгдэхүүн/худалдан авалтын төлөвлөгөө (Sales/product/purchase planning) 37 Энэ төлөвлөгөөн дэх стратегийн үйл ажиллагаанууд нь эрэлт нийлүүлэлтийн таамаглал болон зах зээлийн судалгаа шинжилгээний үр дүнд суурилан хэрэгжинэ.
 38. 38. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Sales Planning/Борлуулалтын төлөвлөгөө/ 38 Борлуулалтын төлөвлөгөө нь ямар төрлийн бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг хэнд хэрхэн борлуулахыг төлөвлөнө. Борлуулалтын төлөвлөгөөг тодорхойлсны дараагийн бүтээгдэхүүн болон худалдан авалтын төлөвлөгөөг боловсруулна. Борлуулалтын төлөвлөгөөг дараах 4W2H-г үндэслэн хийдэг.
 39. 39. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 39 4W2H Тайлбар What /юу/ Ямар бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг борлуулахыг тодорхойлох How much /хэд/ Борлуулалтын хэмжээг тооцох замаар үнийг тодорхойлох Where /хаана/ Аль мужийг сонгохоо тодорхойлох Whom /хэнд/ Бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг ямар төрлийн хэрэглэгчидэд борлуулахаа төлөвлөх How /хэрхэн/ Борлуулалтын ямар арга ашиглахаа тодорхойлох Who /хэн/ Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэн борлуулахыг тодорхойлох
 40. 40. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 40 • Бүтээгдэхүүн төлөвлөлт/Product Planning/ Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт нь хэрэглэгчийн хэрэгцээг мэдсэнээр зах зээл дээр ашиг олох боломжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг төлөвлөх явдал юм. Бүтээгдэхүүний төлөвлөлтийг тодорхойлохдоо зах зээл дээрх эргэлтийн бүтээгдэхүүний бүтэц, хэмжээг шинэ бүтээгдэхүүнд тусгана.
 41. 41. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 41 • Худалдан авалтын төлөвлөлт /Purchase Planning/ Худалдан авалтын төлөвлөлт нь худалдан авалтын төлөвлөгөөний зорилтуудад хүрэхийн тулд ямар нөхцөлд хаанаас юу худалдан авахыг төлөвлөнө. Худалдан авалт нь хэвийн санхүүжилт олох авахад борлуулалт болон ашигт маш их нөлөө үзүүлнэ. Бараа материал хэтэрхий бага байгаа нь хомсдол үүсэх аюултай. Бараа материал хэтэрхий их байгаа нь нөөцийн илүүдэл үүсэх аюултай.
 42. 42. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 42 Борлуулалтын урамшуулал гэдэг нь бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг борлуулахдаа худалдагч, худалдан авагчдын худалдан авах хүсэл эрмэлзлэлийг нэмэгдүүлэх зар сурталчилгаа болон байгууллагат ажил явуулахыг хэлнэ. Борлуулалтын урамшуулалд байгууллагын дотоод ажилчид, борлуулагчид, худалдан авагчид гэх мэт биеэ даасан зорилтот бүлгүүд рүү чиглэсэн санаачлага маш чухал. 2.3 Борлуулалтын урамшуулал /Sales promotions/
 43. 43. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 2.4 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа /Customer satisfaction surveys/ 43 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа гэдэг нь хэрэглэгч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хэр сэтгэл хангалуун байгааг тоон утгаар илэрхийлэх судалгаа юм. Энэ судалгааг дараа дараагийн бизнес болон бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх стратегиудад ашиглах боломжтой. Судалгааны аргууд нь санал асуулгын маягт бөглөх, ярилцлага болон хэлэлцүүлэх хийх гэх мэт хэлбэртэй байж болно.
 44. 44. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 44 Судалгааны арга Онцлог Асуулгын судалгаа Зах зээлийн чиг хандлага эрэлт нийлүүлэлтэнд дүн шинжилгээ хийх олон хариуг цуглуулах боломжийг олгоно. Ярилцлага/ хэлэлцүүлэг Тодорхой болон үнэн зөв хариулт олж авах, хувь хүний хэрэгцээ болон үнэлгээнд шинжилгээ хийх боломжийг олгоно.
 45. 45. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 45 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг судлагдсаныг тодорхойлох Судалгааны аргыг тодорхойлох Асуулгын анкетын загвар болон ярилцлагын сэдвийг тодорхойлох Судалгаа хийх Судалгааны үр дүнд шинжилгээ хийх Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь дараах дүрмээр судлагдана.
 46. 46. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 3. Бизнесийн стратеги, зорилго/үнэлгээ (Business strategy and goal/evaluation) 46 Бизнесийн стратегийн төлөвлөнө гэдэг нь зорилго тодорхойлох үнэлгээ хийх явдал юм. Энэ нь мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд маш чухал. Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх дараах аргууд байна.
 47. 47. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 3.1 Тэнцвэртэй үнэлгээний арга /Balanced scorecard (BSC)/ 47 Байгуулагын зорилго болон стратегийг тодорхой болгохдоо гүйцэтгэлийг зөвхөн тоон утгаар илэхийлэхгүйгээр тэнцвэртэйгээр үнэлэх арга юм. Энэ аргыг бизнесийн стратегийн төлөвлөх, гүйцэтгэх, удирдах арга болгон ашиглаж байна. Тэнцвэртэй үнэлгээний арга нь санхүүгийн, хэрэглэгчийн, бизнесийн үйл ажиллагааны, суралцах болон хөгжих гэсэн 4 хэтийн төлөвөөл үнэлнэ.
 48. 48. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 48 Хэтийн төлөв Тайлбар Санхүү /Financial/ Борлуулалтын хэмжээ, ашигт ажиллагаа, энгийн ашиг гэх мэт санхүүгээ амжиллтай байлгах зорилгодоо хүрэхийн тулд ашигладаг. Хэрэглэгч /Customer/ хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, хэрэгцээ шаардлагын хэлбэрүүдийг хангах зорилгыг хэрэгжүүлэхэд ашиглагдана. Бизнесийн үйл ажиллагаа /Business process/ Санхүүгийн зорилгодоо хүрэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилгодоо хүрэхийн тулд ямар үйл ажиллагаа явуулахыг шинжлэх үед ашиглагдана. Суралцах болон хөгжих /Learning and growth/ Хэрхэн ажилчдыг сургах, ажиллах орчин бий болгох зэрэг хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд ашиглагдана.
 49. 49. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 3.2 Амжилтын шийдвэрлэх хүчин зүйл/Critical Success Factor (CSF)/ 49 Өрсөлдөгч копаниудаас ялгарах хүчин зүйл. Олон хүчин зүйлээс хамгийн чухал амжилтын хүчин зүйлийг тодорхойлох энэ аргыг бизнесийн стратегийн үнэдсэн арга болгон ашиглаж байна.
 50. 50. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 3.3 Чанарын инженерчлэл /Value Engineering (VE)/ 50 Бүтээгдэхүүний чанарыг алдагдуудахгүйгээр зардалыг бууруулах арга юм. Энэ нь тухайн бүтээгдэхүүний түүхий эдийг сайжруулах, хөгжүүлэх процесст хяналт тавих явдал юм. Энэ аргыг хэрэглэснээр зөвхөн зардал буурахгүй бүтээгдэхүүний уран сэтгэмж нэмэгдэж, зорилгоо биелүүлэх үйл ажиллагааг байнга сэдэлжүүлж өгнө.
 51. 51. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 4. Бизнесийн удирдлагын систем /Business management systems/ 51 Бизнесийн удирдлагыг үр ашигтай хэрэгжүүлэхийн тулд, бизнесийн удирдлагын стратегит нийцсэн системийг бий болгох шаардлагатай байна. Бизнес талаасаа өгөгдлийг удирдах дараах аргууд байна.
 52. 52. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 4.1 Борлуулалтын автоматжуулалт/Sales Force Automation/ 52 Борлуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулахад компьютерийг ашиглах процесс. Борлуулалтын үйл ажиллагааг оновчтой болгох, стандартчлах үйл ажиллагаа нь борлуулалтын арга барил, хэрэглэгчдийн мэдээлэл, хэрэглэгчидтэй хйисэн гэрээ хэлэлцээрийн түүх гэх мэтээр зохион байгуулагдан зохиогдсон байдаг.
 53. 53. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 4.2 Хэрэглэгчийн харилцаа холбооны удирдлага/Customer Relationship Management/ 53 Энэ арга нь зөвхөн борлуулалтын үйл ажиллагаа ч биш байгууллага хэрэглэгчийн харилцаа холбоог нэмэгдүүлэх SFA аргыг өргөтгөсөн арга юм. Ерөнхийдөө электрон худалдаа эсвэл факс, телефон утсыг компьютертэй холбогдсон CTI (Computer Telephony Integration) Компьютер болон телефоны нэгдэл) системд ашиглагдана.
 54. 54. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 4.3 Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний удирдлага /Supply Chain Management/ 54 SCM нь харилцагчийн захиалга, түүхий эдийн нийлүүлэлтээс эхлээд бараа материалын хяналт, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг удирдахад интернет болон компьютерийг ашигладаг нэгдсэн удирдлага юм. Түүхий эдийн байгууллагауд, үйлдвэрийн цех, бөөний худалдаачид, гэрээт борлуулагчид, жижиглэнгийн худалдаачид, үйлчилгээний комданиуд зэрэг нь борлуулалтын гинжин хэлхээнд оролцоно. Энэ арга нь эдгээр талуудын хооронд арилжаалагдсан мэдээллийг нэгтгэн, нийлүүлэлтийн сүлжээг удирдахаас гадна илүүдэл нөөцийг бууруулах, түгээлтийн зардалыг багасгах үр нөлөөтэй.
 55. 55. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 55
 56. 56. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 4.4 Чанарын гинжин хэлхээний удирдлага /Value Chain Management/ 56 VCM нь хэрэглэгчийн хэрэгцээг бүхэлд хангах процессыг оновчтой болгох арга юм. Байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх хэд хэдэн хэлбэр байна. • Нийлүүлэлтийн • Үйлдвэрлэлийн • Борлуулалтын • Үйлчилгээний Энэ нь бизнесин стратегийг сайжруулах, үйл ажиллагааны чиг үүргийн дагуу бүлгүүдэд ангилан ажлыг илүү үр дүнтэй болгох зорилготой.
 57. 57. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn 57
 58. 58. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn Нэмэлт материал 58 1. Applied Information Technology Engineer Examination 2. http://www.wikihow.com 3. http://shontko.blog.gogo.mn/read/entry110675 4. http://www.tftcentral.co.uk/specs.htm 5. http://support.dell.com/support/edocs/monitors/2408WFP/e n/UG/about.htm
 59. 59. Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ www.emust.edu.mn АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА 59

×