Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

  1. 1. Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych INSTYTUT PÓŁNOCNY ul. Stabłowicka 147 bud. 2, wej. W3 (kampus Pracze) 54-066 Wrocław, Polska tel. 222-012-800, fax. 222-012-815 Wrocław 29.12.2018        Szanowny Pan   Marek Zagórski  Minister Cyfryzacji  ul. Królewska 27 00-060 Warszawa      Odnosząc się do treści zawartych w “​Projekcie ustawy o zmianie ustawy o                        wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych                  ustaw​” pomimo całego entuzjazmu wobec nowych technologii i cyfrowej rewolucji                    pragnę zauważyć, że niektóre obszary i skutki, na które będzie miała wpływ ta nowa                            technologia, zasługują na lepsze naświetlenie.   Po zapoznaniu się z Oceną Skutków Regulacji (OSR) oraz dotychczasowymi                    głosami w konsultacjach społecznych i branżowych, a także doniesieniami                  medialnymi, obiegowymi i naukowymi ekspertyzami w zakresie potencjalnych                skutków procedowanej ustawy dołączam nasze stanowisko w przedmiotowej                sprawie.  Najczęściej podnoszonym argumentem za szybkim i kompleksowym              usunięciem wszelkich barier w pokryciu Polski infrastrukturą telekomunikacyjną                nowej generacji (5G) jest konieczność nadążania za zmianami mającymi miejsce na                      świecie, m.in. transformowaniem się paradygmatów rozwoju gospodarczego i                społecznego w stronę idei takich jak ​Przemysł 4.0​ czy ​Smart City​.   Przed otwieraniem drzwi na oścież dla wykonawców tych idei i związanych z                        nimi rozwiązań technologicznych powinniśmy wpierw wyważyć stosunek w jakim                  stopniu dołączenie tych trendów ogranicza ​brak istnienia odpowiedniej                infrastruktury telekomunikacyjnej​, a w jakim stopniu ​inne regulacje lub całkowity                    ich brak​. Istnieje bowiem bardzo poważny problem z ulokowaniem kompetencji                    dotyczących ​planowania strategicznego oraz badania przyszłego oddziaływania              nowych trendów na Polskę.     Jako ​Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych (CRIS) ​przy Instytucie                Północnym, w związku z realizowanymi projektami, od 3 lat zabiegamy o to by                          zidentyfikować interesariuszy i osoby odpowiedzialne za przygotowanie warunków                rozwoju technologii SMART po stronie polskiego rządu. Nie otrzymaliśmy jeszcze                    m.in. odpowiedzi od Pani Wiceminister Rozwoju, a obecnie Minister                  Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie działań w obszarze rozwoju smart city,                      promocji polskich wysokich technologii, oraz ich udziału w transformacji miasta do                      nowego modelu tzw. ​Living City.     Problem z przepływem informacji oraz rzetelnością komunikacji urzędników                jest wg nas największym ograniczeniem w rozwoju polskiej innowacyjności.   1
  2. 2. Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych INSTYTUT PÓŁNOCNY ul. Stabłowicka 147 bud. 2, wej. W3 (kampus Pracze) 54-066 Wrocław, Polska tel. 222-012-800, fax. 222-012-815     Niestety pomimo udziału w licznych gremiach eksperckich, uczestnictwie w                  wydarzeniach branżowych, rozmowach m.in. z Panem Premierem Mateuszem                Morawieckim, uprzednią Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską, korespondencji              fizycznej, dystrybucji materiałów branżowych oraz nawiązywaniu kontaktu w social                  mediach (LinkedIn, Twitter, Facebook) ze wszystkimi osobami wypowiadającymi się                  w tych i zbliżonych kwestiach z ramienia rządu, nie udało się nam ustalić osoby (lub                              osób) jednoznacznie odpowiedzialnej za rozwój związanego również z 5G smart city.   Nasuwa to przypuszczenia o nieprzystającej do publicznych deklaracji                wyłącznie reaktywności działań polskiej administracji i rządu w obszarach                  przedstawianych jako kluczowe dla rozwoju Polski i Europy. Uniemożliwi to                    zrealizowanie zaleceń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, stworzenie warunków              oraz dostosowanie Polski do światowych trendów wskazywanych jako kluczowe w                    ciągu najbliższych dekad m.n. gwałtowna urbanizacja i smart city.   Nasza diagnoza wynika m.in. z braku istnienia jednoznacznego centrum                  kompetencyjnego w zakresie wspomnianych trendów technologicznych. Nie ma                także jakiejkolwiek platformy łączącej rozproszonych interesariuszy. Takie platformy                są najważniejszym czynnikiem kompleksowej przemiany schematu produkcji dzięki                telekomunikacji i technologiom cybernetycznym. Są też podstawą stworzenia sieci                  powiązań i przepływów w ramach smart city  Działania prowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie mogą                  wystarczać, gdyż opierają się praktycznie wyłącznie na jednym konkursie                  grantowym. Ministerstwo nie komunikuje się w sposób otwarty z innymi                    organizacjami funkcjonującymi na polu smart city.    Opracowywana od kilku, a procedowana w sejmie od 2 lat ustawa o ​Fundacji                          Platforma Przemysłu Przyszłości ​mająca w założeniu odpowiadać za edukację                  przemysłu w zakresie tzw. ​Przemysłu 4.0 jest tworzona w sposób zbyt opieszały w                          stosunku do potrzeb i ilości doniesień medialnych o priorytecie jakim jest szerokie                        włączenie technologii komunikacyjnych w łańcuchy produkcji. Osoby              odpowiedzialne za projekt ustawy nie ustosunkowały się do ​treści listu otwartego ze                        stycznia tego roku dotyczącego potencjału poszerzenia kompetencji tej instytucji                  także o technologię 5G oraz rozwój sztucznej inteligencji. Stanowią one integralną                      część koncepcji Przemysłu 4.0 i również nie mają dotychczas wystarczającego                    umocowania po stronie instytucji rządowych.     Konsolidacja kompetencji w ramach jednej instytucji stanowiłaby znaczną                oszczędność dla budżetu Państwa. Ze względu na deficyt dostępnych ekspertów                    oraz przenikanie się elementów 5G, Smart City, Przemysłu 4.0 i AI nie jest możliwe                            rozwijanie strategii i planu wdrożeń na tych obszarach bez integralnego podejścia                      do tych dyscyplin. Potrzebne jest stworzenie ośrodków skupiających się na nich                      kompleksowo. Zwłaszcza na polu projektowania i przewidywania ​przyszłych ich                  zastosowań​.   2
  3. 3. Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych INSTYTUT PÓŁNOCNY ul. Stabłowicka 147 bud. 2, wej. W3 (kampus Pracze) 54-066 Wrocław, Polska tel. 222-012-800, fax. 222-012-815     Dobrym przykładem podejścia, które może nas zainspirować, jest działanie                  rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który podszedł bardzo kompleksowo do                  wyzwań i szans jakie stwarza pojawianie się nowych technologii w stopniu                      niespotykanym do tej pory. Powołał on ​Ministerstwo Przyszłości​, ​Strategię dla                    Sztucznej Inteligencji do 2031 ​i ośrodki takie jak ​Fundacja Przyszłości​, które zajmują                        się integralnym rozwojem przyszłych technologii w kontekście państwa, a także                    edukacją społeczną w ich zakresie dzięki projektom demonstracyjnym. Możemy                  zrobić podobnie i skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych państw.    Z uwag zgłaszanych na etapie konsultacji społecznych chcemy przychylić się                    do wniosku:     1. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin “Jestem                      ZA”   O konieczności uzupełnienia projektu o prognozę wpływu na środowisko i następne                      skierowanie jego do konsultacji społecznych.     2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  O wskazanie na ile obecne normy promieniowania są przestrzegane oraz na ile                        wyższe normy są bezpieczne. A także o uzupełnienie dokumentu o kwestie                      krajobrazowe, które zostały całkowicie pominięte, podczas gdy Polska ratyfikowała                  Europejską Konwencję Krajobrazową,    3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  O propozycji podjęcia działania informująco-edukacyjne w celu budowania                świadomości społecznej podczas gdy potencjalna szkodliwość fal o wysokich                  częstotliwości nie została właściwie zidentyfikowana – nie wiadomo czy będzie                    bezpieczna dla krajowego środowiska.  A także wprowadzenie zapisu mówiącego o tym w jaki sposób zostanie wykazany                        brak negatywnego oddziaływania nowej technologii na środowisko gdyż Istnieją                  obawy, że fale milimetrowe mogą wiązać się z potencjalnym narażeniem owadów,                      pszczół, liści roślin, ptaków, kijanek, gryzoni i ludzkiej skóry na szkody biologiczne.                        Proponuje się zapis wykazujący brak szkodliwości podwyższonych limitów na                  organizmy żywe.    Nasze szczególne zaniepokojenie wzbudza fakt planowanego wywłaszczenia              miast z tzw. infrastruktury pionowej czyli m.in. latarni, znaków drogowych,                    przystanków, na rzecz operatorów budujących sieć 5G. Podobne regulacje w                    Stanach Zjednoczonych wzbudzają ogromne kontrowersje i ​sprzeciw władz                miejskich ze względu na związaną z tym w przyszłości niemożność samorządu do                       1 1 https://insidetowers.com/cell-tower-news-cities-protest-bill-allowing-new-5g-infrastructure-built-anywhere/ 3
  4. 4. Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych INSTYTUT PÓŁNOCNY ul. Stabłowicka 147 bud. 2, wej. W3 (kampus Pracze) 54-066 Wrocław, Polska tel. 222-012-800, fax. 222-012-815 partycypowania w gigantycznych profitach płynących z utrzymywania platform               2 informacyjnych .  3   Zyski z przetwarzania i udostępniania płatnie danych gromadzonych przez                  miasto stanowią coraz większą część dochodu samorządu w miarę pojawiania się                      nowej ekonomii opartej w dominującym stopniu o dane i informacje. Umowy                     4 podpisywane na okres wieloletni spowodują, że realnie miasta stracą na zawsze                      możliwość rozwoju własnych platform na rzecz telekomów lub innych właścicieli                    infrastruktury. Mogą również utracić bezpośredni, niezależny kontakt ze swoimi                  mieszkańcami za pomocą własnych platform na rzecz zewnętrznych podmiotów                  tzw. efekt vendor lock-in. Stoi to w sprzeczności z intencją Unii Europejskiej w                          zakresie rozwoju miast w stronę posiadania własnych platform zapewniających im                    suwerenność i konkurencyjność względem globalnych graczy takich jak np. Uber.    Jednoczesne zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę                infrastruktury 5G może spowodować lawinowe wprowadzenie nowej infrastruktury                bez czasu niezbędnego na zbadanie rezultatów i skutków jej funkcjonowania oraz                      wyartykułowanie głosu społecznego. Dopuszczalne poziomy pól            elektromagnetycznych mają być zmienione, jednakże obecnie nie precyzuje się w                    jakim stopniu, przenosząc tą kwestię do późniejszych opracowań. To nie świadczy                      dobrze o transparentności procesu legislacyjnego, zważywszy na to, że jest to                      obecnie już kwestia kluczowa z punktu widzenia nastawienia opinii publicznej. Fakt,                      że nie zostały w sposób jednoznaczny określone skutki przyrodnicze, krajobrazowe i                      zdrowotne infrastruktury nowego typu uniemożliwia rzetelną ocenę tego projektu.     Martwi nas przemawiający z OSR brak integralności oraz rozdźwięk między                    jednostkami kompetencyjnie odpowiedzialnymi za przygotowanie strategii oraz              występującym jako partnerzy przy zawieraniu tzw. Porozumienia dla 5G tj. Urzędem                      Komunikacji Elektronicznej (UKE) i Ministerstwem Cyfryzacji. Z uwag wniesionych                  przez UKE wynika, że występowały utrudnienia we wpływie na kształt projektowanej                      ustawy, przez co projekt strategii jest określany jako niekompletny przez ważną                      instytucję państwową związaną z aspektem technologicznym kluczowym do                działania 5G (jest nim dysponowanie pasmem, za co odpowiada UKE). Nasuwa to                        przypuszczenie, że uwagi zbierane w procesie konsultacji społecznych, a także te                      artykułowane przez kluczowych interesariuszy są pomijane lub ignorowane w                  procesie przygotowania prawa. Nie zostały zaznaczone w procesie procedowania                  ustawy żadne wnioski lobbingowe. Czy to znaczy, że nie ma lobbystów                      występujących w interesie np. firm telekomunikacyjnych, producentów              infrastruktury, dostawców sprzętu?    2 https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2017/10/18/city-platform/#20d6481854f0 3 https://www.tmforum.org/resources/exploratory-report/ig1156-city-as-a-platform-case-study-and-success- criteria-r17-0-1/ 4 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117311952 4
  5. 5. Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych INSTYTUT PÓŁNOCNY ul. Stabłowicka 147 bud. 2, wej. W3 (kampus Pracze) 54-066 Wrocław, Polska tel. 222-012-800, fax. 222-012-815 Niepokojące jest także brak planów ewaluacji realizacji tak ważnej strategii                    podniesionej do rangi strategicznej. Tak jakby ustawodawca miał zamiar wystrzelić                    rakietę i nie martwić się już o lot ani o jej lądowanie.     Musimy też zwrócić ze smutkiem uwagę na znaczący deficyt w informowaniu                      społeczeństwa o złożonych aspektach planowanych zmian technologicznych.              Niestety o dobiegającej końca drugiej rundzie konsultacji społecznych nie mówi                    niemal nikt włącznie z przedstawicielami rządu za nią odpowiedzialnymi. Z                    monitoringu mediów społecznościowych przeprowadzonego przez          oprogramowanie Brand24 w dniu 29.12.2018 wynika, że w morzu informacji                    krytycznych i wyrażających obawy, minister cyfryzacji odpowiedzialny za ustawę                  Marek Zagórski w zeszłym miesiącu tylko raz wspominał o technologii 5G i to w                            kontekście konferencji promocyjnej organizowanej przez niemieckiego operatora              telefonii komórkowej T-Mobile. Informacja pojawiła się jeszcze raz w kontekście                    planów na najbliższe miesiące na profilu Ministerstwa Cyfryzacji na amerykańskim                    serwisie społecznościowym:    https://twitter.com/MC_GOV_PL/statuses/1071016274048770048​. Jak widać dostęp        do informacji i sprawne jej użycie to nie tylko kwestia dostępnego pasma, jego                          prędkości i opóźnień.    Mimo naszego poparcia i pełnego przekonania o niezbędności wdrażania                  nowych technologii w celu rozwijania konkurencyjności naszej gospodarki,                zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentów o ​prognozę wpływu na                      środowisko i krajobraz oraz wskazanie w jaki sposób zostanie wykazany brak                      negatywnego oddziaływania nowej technologii na środowisko i wszelkie żywe                  organizmy.     Postulujemy przeprowadzenie ​szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej            przez media publiczne oraz powołanie osoby dysponującej odpowiednimi środkami,                  kompetencjami i uprawnieniami odpowiedzialnej za obszar szeroko rozumianej                przyszłości (smart city, 5G, AI i Przemysł 4.0).   Sugerujemy również otwarcie dialogu technologicznego ze wszelkimi stronami                transformacji idącej za nowymi metodami łączności mi.n. dostawcami sprzętu,                  oprogramowania, platform, integratorami usług, dostawcami mediów opartych o                infrastrukturę ICT, tak aby wyważyć ich wzajemne powiązania, możliwości i interesy.                      Potrzebne jest znalezienie balansu i optymalnego uzupełniania się między                  technologiami już znanymi, takimi jak światłowody, WiFi, a nowymi takimi jak 5G czy                          LiFi z troską o bezpieczeństwo, zdrowie i wygodę ich użytkowników. 5   Z wyrazami szacunku  Mateusz Jarosiewicz  5 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405428317300151 5

×