Chuong 5g

341 views

Published on

Đồ họa

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chuong 5g

  1. 1. ÑOÀ HOÏA 3D CHIEÁU SAÙNG Giaûng vieân: Nguyeãn Vaên Tröôøng Hoïc vieän kyõ thuaät Quaân Söï
  2. 2. Nguoàn saùng Caùc thuoäc tính nguoàn saùng - phoå maøu (maøu saéc) I - vò trí L
  3. 3. Caùc loaïi nguoàn saùng Nguoàn saùng point Nguoàn saùng spot
  4. 4. Maøu saéc Maøu saéc ñöôïc keát hôïp töø 3 maøu cô baûn : red , green , blue 255 0 255 MAGENTA 255 255 0 CYAN 0 255 255 YELLOW 128 128 128 DARKGRAY 192 192 192 LIGHTGRAY 0 0 0 BLACK 255 255 255 WHITE 255 0 0 BLUE 0 255 0 GREEN 0 0 255 RED blue green red Maøu
  5. 5. Phoå maøu nguoàn saùng <ul><li>Maøu cuûa nguoàn saùng </li></ul>
  6. 6. Qui trình chieáu saùng Chieáu saùng töøng maët ña giaùc 1 1 1 2 2 3

×