Chuong 5b

320 views

Published on

Đồ họa

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 5b

 1. 1. ÑOÀ HOÏA 3D CAÙC PHEÙP BIEÁN ÑOÅI 3D Giaûng vieân: Nguyeãn Vaên Tröôøng Hoïc vieän kyõ thuaät Quaân Söï
 2. 2. Coâng thöùc bieán ñoåi
 3. 3. Bieán ñoåi Taper
 4. 4. Bieán ñoåi Twist
 5. 5. Bieán ñoåi Bend
 6. 6. Bieán ñoåi affine
 7. 7. Tính chaát <ul><li>Pheùp bieán ñoåi affine 3D chieàu </li></ul><ul><li>Baûo toaøn tính thaúng. </li></ul><ul><li>Baûo toaøn tính song song. </li></ul><ul><li>Baûo toaøn tính tæ leä. </li></ul>
 8. 8. Nguyeân lyù keát hôïp vaø phaân raõ <ul><li>Neáu T 1 , T 2 laø pheùp bieán ñoåi affine </li></ul><ul><li>Thì </li></ul><ul><ul><li>T = T 1 + T 2 laø pheùp bieán ñoåi affine </li></ul></ul><ul><ul><li>M = M 1 x M 2 </li></ul></ul>Moïi pheùp bieán ñoåi affine baát kyø ñeàu coù theå phaân raõ thaønh moät chuoãi caùc pheùp bieán ñoåi cô baûn.
 9. 9. Pheùp tònh tieán O x y z
 10. 10. Pheùp tònh tieán – Coâng thöùc
 11. 11. Pheùp tæ leä O x y z
 12. 12. Pheùp tæ leä – Coâng thöùc
 13. 13. Pheùp quay O x y z
 14. 14. Quay quanh truïc Oz O x y z
 15. 15. Quay quanh truïc Oz – Coâng thöùc O x y z P P’ Q Q’
 16. 16. Quay quanh truïc Oz – Coâng thöùc
 17. 17. Quay quanh truïc Ox O x y z
 18. 18. Quay quanh truïc Ox – Coâng thöùc
 19. 19. Quay quanh truïc Oy O x y z
 20. 20. Quay quanh truïc Oy – Coâng thöùc
 21. 21. Quay quanh truïc ñi qua goác <ul><li>Phaân raõ thaønh : </li></ul><ul><li>Quay quanh truïc Ox :  </li></ul><ul><li>Quay quanh truïc Oy :  </li></ul><ul><li>Quay quanh truïc Oz :  </li></ul><ul><li>Quay quanh truïc Oy : -  </li></ul><ul><li>Quay quanh truïc Ox : -  </li></ul>O x y z
 22. 22. Quay quanh truïc ñi qua goác O x y z
 23. 23. Quay quanh truïc ñi qua goác O x y z
 24. 24. Quay quanh truïc ñi qua goác O x y z
 25. 25. Quay quanh truïc ñi qua goác – coâng thöùc
 26. 26. Quay quanh moät truïc toång quaùt O x y z p 0 p 1
 27. 27. Quay quanh moät truïc toång quaùt

×