ÑOÀ HOÏA 2D CAÙC THUAÄT TOAÙN XEÙN HÌNH Giaûng vieân: Nguyeãn Vaên Tröôøng Hoïc vieän kyõ thuaät Quaân Söï
Xeùn ña giaùc Thuaät toaùn Sutherland-Hodegman
Baøi toaùn <ul><li>Input </li></ul><ul><li>Ña giaùc P </li></ul><ul><li>Output </li></ul><ul><li>P  W </li></ul>P P
Nöûa maët phaúng trong/ngoaøi <ul><li>Moãi caïnh chia maët phaúng ra laøm hai phaàn goàm : nöûa maët phaúng trong vaø n...
Nhaän xeùt <ul><li>Cöûa soå quan saùt laø giao cuûa caùc nöûa maët phaúng trong cuûa caùc caïnh. </li></ul>cöûa soå quan s...
Thuaät toaùn <ul><li>Duøng töøng caïnh cuûa cöûa soå laàn löôït xeùn ña giaùc. </li></ul><ul><li>böôùc 1 : Xeùn traùi </l...
Thuaät toaùn
Xeùn ña giaùc baèng caïnh traùi <ul><li>Input </li></ul><ul><li>Ña giaùc IN = {p 0 , p 1 , ... , p n-1 } </li></ul><ul><...
Thuaät toaùn xeùn ña giaùc baèng caïnh traùi <ul><li>böôùc 1 </li></ul><ul><li>OUT = {} </li></ul><ul><li>böôùc 2 </li></...
Tröôøng hôïp 1 p s OUT = {……………}
Tröôøng hôïp 2 p s i OUT = {……………}
Tröôøng hôïp 3 p s OUT = {……………}
Tröôøng hôïp 4 p s i OUT = {……………}
Ví duï <ul><li>Xeùn ña giaùc ABCDEF baèng cöûa soå hình chöõ nhaät. </li></ul>A B C D E F
Ví duï A B C D E F G Vì A ngoaøi, F trong Neân OUT = { G }
Ví duï A B C D E F G H Vì B trong, A ngoaøi Neân OUT = {G HB }
Ví duï A B C D E F G H Vì C trong, B trong Neân OUT = {GHB C }
Ví duï A B C D E F G H I Vì D ngoaøi, C trong Neân OUT = {GHBC I }
Ví duï A B C D E F G H I Vì E ngoaøi, D ngoaøi Neân OUT = {GHBCI}
Ví duï A B C D E F G H I J Vì F trong, E ngoaøi Neân OUT = {GHBCI JF }
Coâng thöùc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuong 4c

378 views

Published on

Đồ họa

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 4c

 1. 1. ÑOÀ HOÏA 2D CAÙC THUAÄT TOAÙN XEÙN HÌNH Giaûng vieân: Nguyeãn Vaên Tröôøng Hoïc vieän kyõ thuaät Quaân Söï
 2. 2. Xeùn ña giaùc Thuaät toaùn Sutherland-Hodegman
 3. 3. Baøi toaùn <ul><li>Input </li></ul><ul><li>Ña giaùc P </li></ul><ul><li>Output </li></ul><ul><li>P  W </li></ul>P P
 4. 4. Nöûa maët phaúng trong/ngoaøi <ul><li>Moãi caïnh chia maët phaúng ra laøm hai phaàn goàm : nöûa maët phaúng trong vaø nöûa maët phaúng ngoaøi . </li></ul>
 5. 5. Nhaän xeùt <ul><li>Cöûa soå quan saùt laø giao cuûa caùc nöûa maët phaúng trong cuûa caùc caïnh. </li></ul>cöûa soå quan saùt
 6. 6. Thuaät toaùn <ul><li>Duøng töøng caïnh cuûa cöûa soå laàn löôït xeùn ña giaùc. </li></ul><ul><li>böôùc 1 : Xeùn traùi </li></ul><ul><li>böôùc 2 : Xeùn phaûi </li></ul><ul><li>böôùc 3 : Xeùn döôùi </li></ul><ul><li>böôùc 4 : Xeùn treân </li></ul>
 7. 7. Thuaät toaùn
 8. 8. Xeùn ña giaùc baèng caïnh traùi <ul><li>Input </li></ul><ul><li>Ña giaùc IN = {p 0 , p 1 , ... , p n-1 } </li></ul><ul><li>Output </li></ul><ul><li>Ña giaùc OUT = IN  W </li></ul>
 9. 9. Thuaät toaùn xeùn ña giaùc baèng caïnh traùi <ul><li>böôùc 1 </li></ul><ul><li>OUT = {} </li></ul><ul><li>böôùc 2 </li></ul><ul><li>p : p 0 ... p n-1 </li></ul><ul><li>s laø ñænh keà tröôùc cuûa p </li></ul><ul><li>th1 : p beân trong, s beân trong </li></ul><ul><li>th2 : p beân ngoaøi, s beân trong </li></ul><ul><li>th3 : p beân ngoaøi, s beân ngoaøi </li></ul><ul><li>th4 : p beân trong, s beân ngoaøi </li></ul>
 10. 10. Tröôøng hôïp 1 p s OUT = {……………}
 11. 11. Tröôøng hôïp 2 p s i OUT = {……………}
 12. 12. Tröôøng hôïp 3 p s OUT = {……………}
 13. 13. Tröôøng hôïp 4 p s i OUT = {……………}
 14. 14. Ví duï <ul><li>Xeùn ña giaùc ABCDEF baèng cöûa soå hình chöõ nhaät. </li></ul>A B C D E F
 15. 15. Ví duï A B C D E F G Vì A ngoaøi, F trong Neân OUT = { G }
 16. 16. Ví duï A B C D E F G H Vì B trong, A ngoaøi Neân OUT = {G HB }
 17. 17. Ví duï A B C D E F G H Vì C trong, B trong Neân OUT = {GHB C }
 18. 18. Ví duï A B C D E F G H I Vì D ngoaøi, C trong Neân OUT = {GHBC I }
 19. 19. Ví duï A B C D E F G H I Vì E ngoaøi, D ngoaøi Neân OUT = {GHBCI}
 20. 20. Ví duï A B C D E F G H I J Vì F trong, E ngoaøi Neân OUT = {GHBCI JF }
 21. 21. Coâng thöùc

×