Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ερευνητική εργασία Α' Τάξη - «Μέλι, το νέκταρ των θεών»

5,891 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ερευνητική εργασία Α' Τάξη - «Μέλι, το νέκταρ των θεών»

 1. 1. 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΤΣΙΣΛΟ΢ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢«Μέλι, το νέκταρ των θεών»ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΟΤ PROJECTΣο δεϑτερο τετρϊμηνο του διδακτικοϑ ϋτουσ2012-2013ΣΑΞΗΑ
 2. 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ1η ομάδα:ΒΑ΢ΙΛΗ΢ ΚΩΣΟΤΛΑ΢ΦΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΔΑΜΟ΢ΓΙΩΡΓΟ΢ ΔΡΟ΢Ο΢ΓΙΩΡΓΟ΢ ΔΗΜΟΤΑΓΓΕΛΟ΢ ΒΑΓΔΟΤΣΗ΢
 3. 3. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΜΕΛΙ΢΢ΩΝΗ κοινωνία των μελιςςών αποτελείται από τηνβαςίλιςςα, τισ εργάτριεσ και τουσ κηφήνεσ. Ο ρϐλοσ τησ βαςύλιςςασ εύναι να γεννϊ αβγϊ. Οι εργϊτριεσ κϊνουν ϐλεσ τισ δουλειϋσ. Οι κηφόνεσ παρϊγουν θερμϐτητα καιζεςταύνουν το γϐνο, αερύζουν την κυψϋλη τοκαλοκαύρι κουνώντασ τα φτερϊ τουσ
 4. 4. ΠΩ΢ ΟΙ ΜΕΛΛΙ΢΢Ε΢ ΥΣΙΑΦΝΟΤΝ ΣΟ ΜΕΛΙΗ πρώτη ϑλη του μελιοϑ εύναι το νϋκταρ απϐτο οπούο παρϊγεται το ανθϐμελο και τομελύτωμα. Οι ςυλλϋκτριεσ προςθϋτουν ςτομϋλι το μελύτωμα και το μεταφϋρουν ςτισκυψϋλεσ. Εκεύ το μοιρϊζουν ςτισ εργϊτριεσκαι ςτουσ κηφόνεσ. Σο υγρϐ πιπιλύζεταιπολλϋσ φορϋσ απϐ τισ μϋλιςςεσ μϋχρι ναςυμπυκνωθεύ και ςτο τϋλοσ το καλϑπτουν μεκερύ.
 5. 5. Ο τρύγος του μελιού Ο μελιςςοκϐμοσ με ϋνακαπνιςτόρι ζαλύζει τισ μϋλιςςεσκαι τισ αναγκϊζει να κατϋβουνςτον πϊτο τησ κυψϋλησ. ΢τη ςυνϋχεια παύρνει το τελϊρομε το μϋλι και με ϋναθερμαινϐμενο μαχαύρι αφαιρεύτο κερύ απϐ την κερόθρα. Βϊζει το τελϊρο μϋςα ςε ϋναπεριςτρεφϐμενο δοχεύο καιμϋςω τησ φυγϐκεντρησ δϑναμηστο μϋλι φεϑγει απϐ την κερόθρα. Σϋλοσ με ςότα απομακρϑνει ταςτερεϊ υπολεύμματα απϐ τομϋλι και γεμύζει τα βαζϊκια.
 6. 6. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΕΛΙΟΤ2η ΟΜΑΔΑ:ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΠΠΑ΢ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΡΟΤΣ΢ΟΤΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΠΑ΢ΦΟΤΔΗΜΑΣΘΑΙΟ΢ ΢ΕΪΣΑΝΗ΢
 7. 7. ΜΕΛΙΓΛΤΚΙΑ ΠΑΦΤΡΕΤ΢ΣΗΟΤ΢ΙΑ ΠΟΤΣΗΝΦΡΗ΢ΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕ ΢Ε ΔΙΑΥΟΡΑ ΥΑΓΗΣΑΑΛΛΑ ΚΑΙ ΢ΕΓΛΤΚΙ΢ΜΑΣΑ ΢Ε ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΤ΢΢ΚΟΠΟΤ΢
 8. 8. ΢ΣΟ ΜΕΣΑΒΟΛΙ΢ΜΟ ΢ΤΝΕΙ΢ΥΕΡΕΙ ΘΡΕΥΕΙΣΑ ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΑΣΟΤ ΢ΚΕΛΕΣΟΤ ΚΑΙΣΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ ΡΤΘΜΙΖΕΙΣΗΝ ΟΞΤΣΗΣΑΣΟΤ ΢ΣΟΜΑΦΙΟΤ ΕΦΕΙ ΑΝΣΙ΢ΙΠΣΙΚΕ΢ ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢ ΕΙΝΑΙ ΣΟΝΟΣΙΚΟ ΒΟΗΘΑΕΙ ΢ΣΗΝ ΓΡΗΓΟΡΟΣΕΡΗΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΗΣΗ΢ΤΓΕΙΑ΢ ΕΦΕΙ ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑ΢Η
 9. 9. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΕΛΙΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΟ΢ ΠΟΛΣΟ΢:χρηςιμοποιεύται ωσ φϊρμακο, εύναικρεμώδησ και ϊςπροσ ςαν γϊλα,εύναι ιςχυρϊ ϐξινοσ. Πλοϑςια πηγόβιταμινών και ανϐργανων ςτοιχεύων.Βοηθϊει ςτην δυςκοιλιϐτητα ςτισαντιςηπτικϋσ και μικροβιακϋσιδιϐτητεσ του οργανιςμοϑ
 10. 10.  ΠΡΟΠΟΛΗ: κολλητικό ουςύα.Φρηςιμοποιεύται ςτη θεραπεύατραυμϊτων και ςτην αντιμετώπιςητου ϋλκουσ. ΚΕΡΙ: εύναι μύγμα απϐ 300 ουςύεσ καιχρηςιμοποιεύται ωσ θεραπευτικόουςύα για αλοιφϋσ, δημιουργύακεριών και εύναι ςυςτατικϐ γιαπολλϊ φαρμακευτικϊ προώϐντα ΔΗΛΗΣΗΡΙΟ: χρηςιμοποιεύται γιατην φαρμακευτικό του δρϊςη καιπεριϋχει ουςύεσ ϐπωσ μελιτύνηαπαμύνη αςταμύνη ντοπαμύνη καιφωςφολιπϊςηΑ
 11. 11. ΧΡΗ΢Η ΜΕΛΙΟΥKILLER BEE3η ΟΜΑΔΑ:ΘΟΔΩΡΗ΢ ΚΟΤΝΟ΢ΝΙΚΟ΢ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ΢ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ ΚΑΙΣΑΣΖΗ΢ΔΗΜΗΣΡΗ΢ ΢ΣΑΜΑΣΑ΢ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢ ΦΑΛΚΙΑ΢
 12. 12. ΣΟ ΜΕΛΙ Ω΢ ΥΑΡΜΑΚΟ Ένα μεύγμα απϐ μϋλι και κανϋλα θεραπεϑει τισπεριςςϐτερεσ αςθϋνειεσ . Ωσ φϊρμακο, χρηςιμοποιεύτε για τηνεποϑλωςη των πληγών Με τη μορφόκαταπλϊςματοσ. Σο μϋλι περιϋχει το ϋνζυμοοξειδϊςη τησ γλυκϐζησ, το οπούο προϊγει τηνπαραγωγό υπεροξειδύου του υδρογϐνου, μιασουςύασ με όπιεσ αντιςηπτικϋσ ιδιϐτητεσ.
 13. 13.  Σο μϋλι δύνει ενϋργεια και ενιςχϑει τοανοςοποιητικϐ ςϑςτημα γιατύ εύναι πολϑ πλοϑςιοςε θρεπτικϊ ςυςτατικϊ. Πρώτα απϐ ϐλα, το μϋλι δεν αποτελεύται απλϊαπϐ ζϊχαρα. Εύναι ϋνα πλόρεσ προώϐν, το οπούοδύνει ενϋργεια αλλϊ δεν αυξϊνει την πιθανϐτηταςτη ςυνϋχεια να ϋχεισ υπογλυκαιμύα. Tο μϋλι εύναι πολϑ ξεχωριςτϐ επειδό εύναι κϊτιπολϑ περιςςϐτερο απϐ γλυκαντικό ουςύα.Περιϋχει πολλϋσ ϊλλεσ ουςύεσ πϋρα απϐ ταζϊχαρα και ϐλα αυτϊ τα ςυςτατικϊ προςφϋρουνεκτϐσ απϐ ενϋργεια και ϊλλα οφϋλη ςτονοργανιςμϐ.
 14. 14. ΣΟ ΜΕΛΙ Ω΢ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΟ To μϋλι αποτελεύ ϋνα πολϑτιμοςυςτατικϐ για την περιπούηςη καιφροντύδα του δϋρματοσ και τωνμαλλιών Σο μϋλι επειδό απορροφϊ καιδιατηρεύ ςτα μϐριϊ του νερϐαποτελεύ ενυδατικϐ παρϊγονταϐταν προςτεθεύ ςε ςωςτόαναλογύα ςτα καλλυντικϊδιατηρώντασ το δϋρμα δροςερϐ,λεύο απαλϐ και ελαςτικϐ.
 15. 15. ΘΕΣΙΚΕ΢ ΕΠΙΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΜΕΛΙΟΤ Βελτιώνει την κατϊςταςη ατϐμων με αλλεργικϋσ εκδηλώςεισ, να αποκτόςουνβαθμιαύα αντύςταςη. Έχει ευεργετικό δρϊςη ςτο προςτϊτη, βελτιώνει την θεραπευτικό αγωγό ςτηπροςτατύτιδα Επιφϋρει καταπληκτικϊ αποτελϋςματα κατϊ τησ ημικρανύασ, κατϊ του ϊγχουσ καιτησ νευρικϐτητασ. Βοηθϊει ςτην γρόγορη ανϊρρωςη αςθενών μετϊ απϐ εγχεύρηςη και ςε περιπτώςεισαλκοολιςμοϑ. ΢υντελεύ ςτην βελτύωςη αςθενών με γυναικολογικϊ καρκινώματα (με θεραπεύα ςεακτινοβολύα). Περιϋχει αντιβιοτικό ουςύα και επιδεικνϑει βακτηριοκτϐνο δρϊςη ςε μικρϐβια ϐπωσsalmonella. Επηρεϊζει την απϐθεςη λύπουσ του θυρεοειδοϑσ αδϋνα και γενικϐτερα λύπουσ ςτονοργανιςμϐ. Προςτατεϑει την ϐραςη, αυξϊνει την αυτοπεπούθηςη, βελτιώνει την διανοητικόεργαςύα. Εύναι πλοϑςια ςε κριςτύνη, ϋτςι επηρεϊζει θετικϊ την τριχοφυϏα και το χρώμα τωνμαλλιών. Περιορύζει ςημαντικϊ τα προβλόματα τησ εμμηνϐπαυςησ και τησ ςεξουαλικόσανικανϐτητασ. ΢υμβϊλλει ςε παθόςεισ, ϐπωσ κολύτιδα, αναιμύα, διαβότη, ηπατύτιδα, διϊρροιαεντερύτιδασ. Ενιςχϑει την λειτουργύα των ωοθηκών και του τυροειδοϑσ αδϋνα.
 16. 16. Ι΢ΣΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ4η ΟΜΑΔΑ:ΗΡΩΣΑ΢ΙΑΕΥΗ ΒΑΪΟΠΟΤΛΟΤΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΙΣ΢ΙΔΗΥΕΜΠΙ ΚΑΡΑΥΙΛΗΖΑΝΕΣΑ ΠΑΛΙΟΤ
 17. 17. ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑΠΡΟΪ΢ΣΟΡΙΑ:η μϋλιςςα εμφανύςτηκεςτον πλανότη τηνΣριτογενό περύοδο ςτηναρχό τησ Καινοζωικόσεποχόσ, δηλαδό πριν 65εκατομμϑρια χρϐνια, πολϑνωρύτερα απϐ τηνεμφϊνιςη του ανθρώπου
 18. 18.  ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ : τα ςτοιχεύα για αυτό τη χρονικόπερύοδο εύναι πϊρα πολλϊ και δεν θα αρκοϑςανγια την καταγραφό τουσ δεκϊδεσ βιβλύα. ΢τηνπερύοδο αυτό γύνεται φανερϐ ϐτι το μϋλι εκτϐσαπϐ τρϐφιμο ςαν αυτοϑςιο υλικϐ, εύχεπερύοπτο θϋςη ςτη λατρεύα, ςτην καταςκευόφαρμϊκων, αλοιφών, αρωμϊτων, ποτών καιαφεψημϊτων ενώ αρχύζει δειλϊ η εμπορύα τουαπϐ χώρα ςε χώρα.
 19. 19. ΜΕ΢ΑΙΩΝΑ΢: Η μελιςςοκομύα αναπτϑςςεταιςε ϐλη την Ευρώπη καιεμφανύζονται νϋοι τϑποικυψελών με τη χρόςη υλικώνκαταςκευόσ που αφθονοϑν ςτισκατϊ τϐπουσ περιοχϋσ. Οι αλχημιςτϋσ χρηςιμοποιοϑνϐλο και πιο πολϑ μϋλι ςτισςυνταγϋσ τουσ λϐγω τωνιδιοτότων του ςαν ςυςτατικϐ όωσ ςυνδϋςμου ανϊμεςα ςεαλχημιςτικϊ υλικϊ. Οι χριςτιανού εντϊςςουν τοκερύ ςτη λατρευτικό τουσπρακτικό, ενώ εύναι πϊραπολλϋσ οι γραπτϋσ αναφορϋστου μελιοϑ και τησ μϋλιςςασςτα εκκληςιαςτικϊ κεύμενα μεχαρακτηριςτικϐ παραλληλιςμϐτησ γλυκϑτητασ του μελιοϑ μετο λϐγο του Θεοϑ.
 20. 20. ΝΕΟΣΕΡΗ ΕΠΟΦΗ ΢τη νεϐτερη εποχό η πορεύα τησ μελιςςοκομύασ ςημαδεϑτηκεαπϐ δϑο "ανακαλϑψεισ" με αντικρουϐμενη επιρροό ςτηνανϊπτυξό τησ. Η πρώτη "ανακϊλυψη" εύναι η γενικευμϋνη διϊδοςη τησζϊχαρησ, που μεύωςε δραματικϊ τη χρόςη του μελιοϑ. Ημεταφορϊ τησ όταν πιο εϑκολη απϐ αυτό του μελιοϑ. Οιδυνατϐτητεσ παραγωγόσ τερϊςτιεσ. ΢τα φαρμακευτικϊςκευϊςματα η επικρϊτηςη τησ ζϊχαρησ όταν ολοκληρωτικό.Η ϊςκηςη τησ μελιςςοκομικόσ τϋχνησ περιορύςτηκε κατϊπολϑ και το μϐνο που κρϊτηςε μονοπωλιακϊ μϋχρι τηνανακϊλυψη τησ παραφύνησ (απϐ το πετρϋλαιο) όταν ηπαραγωγό κεριοϑ. Η δεϑτερη "ανακϊλυψη" εύναι η εφεϑρεςη τησ ςϑγχρονησκυψϋλησ με τα κινητϊ πλαύςια κηρηθρών.
 21. 21. ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΙΟΤ Η Αςύα εύναι η πρώτη περιοχό παραγωγόσμελιοϑ ςτον κϐςμο. Η Ευρώπη Βϐρεια και Κεντρικό Αμερικό.
 22. 22. Η μελισσοκομία στην Ελλάδα Η Ελλϊδα εύναι η Σρύτη χώρα ςτην Ευρώπη ωσπροσ τον αριθμϐ των μελιςςιών. Έχει τη μεγαλϑτερη πυκνϐτητα τωνμελιςςοκϐμων. Έχει τουσ περιςςϐτερουσ επαγγελματύεσμελιςςοκϐμουσ. Εύναι αυτϊρκησ ςε μϋλι μαζύ με την Ιςπανύα και τηΓαλλύα. Σο ελληνικϐ μϋλι ξεχωρύζει παγκοςμύωσ για τοϊρωμϊ του λϐγω του κλύματοσ και τησμελιςςοκομικόσ χλωρύδασ αλλϊ και γιατύ ηεπεξεργαςύα που υφύςταται εύναι μικρό.

×