Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ερευνητική Εργασία Α Τάξη - Οι επιπτώσεις των Νέων Τεχνολογιών στην υγεία

3,924 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ερευνητική Εργασία Α Τάξη - Οι επιπτώσεις των Νέων Τεχνολογιών στην υγεία

 1. 1. «Μια από τισ πιο ςοβαρέσ απειλέσ γιατην ανθρωπότητα ςτην εποχή μασ είναικαι η ρύπανςη παντόσ είδουσ. Ηηλεκτρομαγνητική ρύπανςη θαμπορούςε να είναι η πλέον επικίνδυνη,αφού δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή καιείναι πολύ δύςκολο να μετρηθεί»δρ Παν. Κωςταρϊκησ, διευθυντόσ ϋρευνασ ςτοΕρευνητικό Κϋντρο Δημόκριτοσ.Εφημερύδα «Σο ΒΗΜΑ» 10-12-2000
 2. 2. Μια κύρια ςύγχρονη απειλή για την δημόςιαυγεία είναι το τεχνητό ηλεκτρομαγνητικόνέφοσ. Αυτή η μη ιοντίζουςα ηλεκτρομαγνητικήρύπανςη είναι ιδιαίτερα ύπουλη, γιατίδιαφεύγει τον εντοπιςμό τησ από τισαιςθήςεισ μασ – μια ςυνθήκη που προκαλεί μιαπεριφρονητική ςτάςη ςε ςχέςη με τηνανάγκη για την προςωπική μασ προςταςία. Κιόμωσ, η φύςη του φαινομένου αυτού είναιτέτοια που κυριολεκτικά δεν υπάρχει μέροσνα κρυφτούμε”Δρ. Gerard Hyland, βιοφυςικόσ, Πανεπιςτόμιο Warwick, 2 φορϋσυποψόφιοσ βραβεύου Νόμπελ Ιατρικόσ
 3. 3. ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΕΥΨΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΕ΢ Αθαναςύου Δόμητρα Γκαντιϊ Φρύςα Δημούλη Βαλεντύνα Καμπανόπουλοσ Μιχϊλησ Κραβαρύτησ Δημότρησ Μηλιώνη ΢τϋλλα Μπιςκανϊτασ Απόςτολοσ Ντϊμο ΕμμανουϋλαΥΟΡΗΣΕ΢ ΢Τ΢ΚΕΤΕ΢ Ακριβούςη Ζωό – Ραφαϋλα Μαρό Αγγελικό ΢αρμϊ Μαρύα - Ελϋνη Σαςιού Γαβριϋλα – Δεςποινα Σςατςανϊκου Μαρύα - ΒαςιλικόGPS Ευαγγϋλου Γερϊςιμοσ Ρουςύτησ Δημότρησ ΢ϋγκλια Ωρτεμισ Σςιτρϊ Μαρύα - Αγγελικό
 4. 4.  Σι εύναι η ακτινοβολύα;• Η ακτινοβολύα εύναι ενϋργεια ςε μορφό κυμϊτων ό κινούμενωνυποατομικών ςωματιδύων• Διακρύνεται ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ ανϊλογα με την ενϋργεια και τηνεπύδραςό τησ ςτην ύλη: την ιοντύζουςα και τη μη-ιοντύζουςα. Από πού προϋρχεται;• Όλοι δεχόμαςτε ακτινοβολύα από ϋνα μεγϊλο ςύνολο φυςικών και τεχνητώνπηγών που βρύςκονται παντού γύρω μασ. Η ακτινοβολύα επιδρϊ ςτονοργανιςμό κατϊ τρόπο πολύπλοκο, ϊλλοτε ευεργετικϊ και ϊλλοτε βλαβερϊ,ανϊλογα με το εύδοσ, την ϋνταςό τησ και την ενϋργεια που μεταφϋρει. Πώσ αντιλαμβανόμαςτε την ύπαρξό τησ;• Ο ϊνθρωποσ αντιλαμβϊνεται την ύπαρξη μόνο μιασ πολύ μικρόσ περιοχόστου φϊςματοσ των ακτινοβολιών: το ορατό φωσ μϋςω τησ όραςησ και τισυπϋρυθρεσ ακτινοβολύεσ μϋςω τησ θερμότητασ.• Οι υπόλοιπεσ ακτινοβολύεσ όταν μϋχρι πρότινοσ ϊγνωςτεσ για τον ϊνθρωπο.Ο κόςμοσ τουσ ϊρχιςε να γύνεται αντιληπτόσ τον τελευταύο αιώνα, λόγω τησανϊπτυξησ τεχνητών μϋςων ανύχνευςόσ τουσ
 5. 5. ΙοντύζουςαΜη Ιοντύζουςα Φαμηλόςυχνη < 3 MHz Τψηλόςυχνη > 3 MHz
 6. 6.  Ραδιενϋργεια εύναι το φαινόμενο τησ εκπομπόσ ςωματιδύων όηλεκτρομαγνητικόσ ακτινοβολύασ από τουσ πυρόνεσ οριςμϋνωνχημικών ςτοιχεύων, που γι αυτό το λόγο ονομϊζονται ραδιενεργϊ.Από τα περύπου 2500 νουκλύδια που εύναι γνωςτϊ ςτην επιςτόμη,λιγότερα από 300 εύναι ραδιενεργϊ. Σα ϊτομα των ραδιενεργών ςτοιχεύων φϋρουν αςταθεύσ πυρόνεσ.Αυτό ςημαύνει πωσ μπορούν να διαςπαςθούν αυθόρμητα,απελευθερώνοντασ πυρηνικό ακτινοβολύα, που ςυνόθωσ λϋγεταιακτινοβολύα. Η ακτινοβολύα ςυνύςταται ςε ςωματίδια άλφα (ό ακτύνεσα), ςωματίδια βήτα (ό ακτύνεσ β) και ακτινοβολία γάμμα (ό ακτύνεσ γ).Η ακτινοβολύα γϊμμα φϋρει ςυνόθωσ την περιςςότερη ενϋργεια απότα προώόντα των ραδιενεργών διαςπϊςεων. Γενικϊ όλα τα προώόντατησ διϊςπαςησ μπορεύ να αποδειχτούν επικύνδυνα για την ιςορροπύατησ λειτουργύασ του ανθρώπινου οργανιςμού. Ο πυρόνασ του ατόμου του ραδιενεργού ςτοιχεύου εκπϋμποντασακτύνεσ α ό β μεταςτοιχειώνεται, δηλαδό υφύςταται αλλαγό ςτονατομικό του αριθμό, οπότε ο πυρόνασ που εξϋπεμψε το ςωματύδιοϊλφα ό βότα, μετατρϋπεται ςε πυρόνα κϊποιου ϊλλου χημικούςτοιχεύου.
 7. 7.  όλεσ οι ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ π.χ. ηλεκτρικϋσ κουζύνεσ,φούρνοι μικροκυμϊτων, τηλεορϊςεισ, πορτατύφ κ.α. αγωγού μεταφορϊσ ρεύματοσ Δ.Ε.Η μεταςχηματιςτϋσ Δ.Ε.Η υποςταθμού υποβιβαςμού τϊςησ Δ.Ε.Η μεταςχηματιςτϋσ ςυςκευών ηλεκτρικό εγκατϊςταςη ακινότων ηλεκτρικού πύνακεσ λϊμπεσ οικονομύασ ανιχνευτϋσ μετϊλλων ADSL
 8. 8.  κεραύεσ κινητόσ τηλεφωνύασ, ραδιοφώνου, τηλεόραςησ, CB, VHF μικροκυματικϋσ ζεύξεισ DVB-T ζεύξεισ δορυφορικϋσ επικοινωνύεσ δορυφορικό εκπομπό GPS επικοινωνύεσ TETRA κινητϊ και αςύρματα τηλϋφωνα ςυςκευϋσ CB, VHF ςυςκευϋσ ενδοεπικοινωνύασ (παρακολούθηςη βρεφών, κ.α.) wifi bluetooth φούρνοι μικροκυμϊτων ραντϊρ ςκαφών, αεροδρομύων και ελϋγχου ταχύτητασ ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ τηλεκατευθυνόμενα
 9. 9.  υπϋδαφοσ εξαιτύασ των ραδιενεργών του ςυςτατικών ραδιενεργό αϋριο ραδόνιο το οπούο ςυναντϊται κυρύωσ ςε υπόγειακτιρύων πυρηνικού αντιδραςτόρεσ μηχανόματα εκπομπόσ ακτύνων X όπωσ ιατρικϊ μηχανόματα καιϋλεγχοσ αποςκευών ανιχνευτϋσ καπνού φωςφορύζοντα ρολόγια αντικϋ γυϊλινα ςκεύη με χαρακτηριςτικό κύτρινη ό πρϊςινη ανταύγεια λιπϊςματα υποκατϊςτατα αλατιού οθόνεσ καθοδικού ςωλόνα ακτινοβολημϋνα τρόφιμα με ακτύνεσ γ ςυςκευϋσ μαυρύςματοσ τυχόν ραδιενεργϊ οικοδομικϊ υλικϊ όπωσ οπλιςμόσ ςκυροδϋματοσ,τςιμϋντο, τϋφρα, γρανύτεσ, παρκϋ
 10. 10. Σο 81% των Ελλόνων ανηςυχεύ για τισεπιπτώςεισ των τεχνητώνηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτην υγεύα τουΣο 75% θεωρεύ ότι οι αρχϋσ δεν τονπροςτατεύουν από τουσ πιθανούσκινδύνουσ (Ευρωβαρόμετρο 2010 [i]).Τπϊρχει τελικϊ λόγοσ ανηςυχύασ;[i] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_en.pdf
 11. 11. Σα τελευταύα χρόνια το φαινόμενο τησαώπνύασ ϋχει πϊρει διαςτϊςεισ επιδημύασ(ςτισ ΗΠΑ προβλόματα ύπνου αναφϋρει το62% του πληθυςμού[i]), παρόλο που πλϋονκοιμόμαςτε ςε αναπαυτικϊ ςτρώματα καιςε προςτατευμϋνο από τισ καιρικϋσςυνθόκεσ περιβϊλλον.
 12. 12.  μειωμϋνη ανοςοποιητικό αντύδραςη[iii] αυξημϋνα επύπεδα ορμονών ςτρεσ[iv] μειωμϋνη ικανότητα μϊθηςησ[v] μειωμϋνη ϋκκριςη ςεροτονύνησ[vi] (που ςχετύζεται μετην κατϊθλιψη και ϊλλα ψυχολογικϊ νοςόματα[vii]),λεπτύνησ[viii] (ορμόνησ που ρυθμύζει τοβϊροσ), μελατονύνησ (που προςτατεύει το DNA) καιαυξητικόσ ορμόνησ (που ςυντελεύ ςτην διατόρηςη τησμυώκόσ και οςτικόσ μϊζασ) μεγαλύτερη προδιϊθεςη εμφϊνιςησ καρκύνου[ix],καρδιακών προςβολών[x] και διαβότη[xi]
 13. 13.  [iii] Wright, C.E., Erblich, J., Valdimarsdottir, H.B., & Bovbjerg, D.H. (2007). Poor sleep the night before anexperimental stressor predicts reduced NK cell mobilization and slowed recovery in healthy women.Brain, behavior, and immunity, 21(3), 358-63 [iv] Vgontzas, A.N., Bixler, E.O., Lin, H., Prolo, P., Mastorakos, G., Vela-Bueno, A., et al. (2001). ChronicInsomnia Is Associated with Nyctohemeral Activation of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis: ClinicalImplications. J Clin Endocrinol Metab,86(8), 3787-3794. [v] Walker, M.P., Brakefield, T., Morgan, A., Hobson, J.A., Stickgold, R. (2002). Practice with sleep makesperfect: sleep-dependent motor skill learning. Neuron, 35(1), 205-11. [vi] Roman, V., et. al. (2006). Differential effects of chronic partial sleep deprivation and stress onserotonin-1A and muscarinic acetylcholine receptor sensitivity. Journal of Sleep Research, 15(4), 386-394. [vii] Serotonin--Serotonin Neurotransmitter overview, chemical imbalance and treatment --Serotonin Leveland Balance. http://www.anxiety-and-depression-solutions.com/ insight_answers/serotonin.php. [viii] Spiegel, K., Tasali, E., Penev, P., Cauter, E.V. (2004). Brief Communication: Sleep Curtailment inHealthy Young Men Is Associated with Decreased Leptin Levels, Elevated Ghrelin Levels, and IncreasedHunger and Appetite. Ann Intern Med, 141(11), 846-850. [ix] Sephton, S., Spiegel, D. (2003). Circadian disruption in cancer: a neuroendocrineimmune pathwayfrom stress to disease? Brain, behavior, and immunity, 17(5), 321-8. [x] Ayas, N.T., White, D.P., Manson, J.E., Stampfer, M.J., Speizer, F.E., Malhotra, A., et al. (2003). Aprospective study of sleep duration and coronary heart disease in women. Archives of internal medicine,163(2), 205-9. [xi] Spiegel, K., Knutson, K., Leproult, R., Tasali, E., & Cauter, E.V. (2005). Sleep loss: a novel risk factorfor insulin resistance and Type 2 diabetes. J Appl Physiol, 99(5), 2008-2019
 14. 14. Ομϊδα Εργαςύασ• Αθαναςύου Δόμητρα• Γκαντιϊ Φρύςα• Δημούλη Βαλεντύνα
 15. 15. ό απλϊ κινητό, ονομϊζεται κατϊ κύριο λόγοτο τηλϋφωνο που δεν εξαρτϊται απόφυςικό καλωδιακό ςύνδεςη με δύκτυοπαροχόσ τηλεφωνύασ και δεν εξαρτϊται απόκϊποια τοπικό αςύρματη ςυςκευό.
 16. 16. Πλεονεκτόματα:• Μπορεύσ να ςυνομιλεύσ με κϊποιον που μϋνει ςτηνϊλλη ϊκρη τησ γησ.Μειονεκτόματα:• Σο κινητό τηλϋφωνο εκπϋμπει ακτινοβολύα η οπούαδεν εύναι καλό για τον ϊνθρωπο.
 17. 17. Σα κινητϊ τηλϋφωνα εύναι φτιαγμϋνα από:• Πλαςτικό• Πολύτιμα μϋταλλα• Μικρο-ύνεσ• Γυαλύ• Μικροςκοπικϊ καλώδια
 18. 18. Σο κινητό ςασ τηλϋφωνο εκπϋμπει παλμικόαςύρματη ακτινοβολύα ςυχνότητασ 900-2100MHz την ώρα που μιλϊτε.΢ε stand by mode, ςτϋλνει ϋνα περιοδικόςόμα για να επικοινωνόςει με τηνκοντινότερη κεραύα κινητόσ τηλεφωνύασ,ενώ εκπϋμπει και ακτινοβολύα λόγω τωνηλεκτρονικών κυκλωμϊτων και τησμπαταρύασ.
 19. 19. Για πρώτη φορά ςτην ιςτορία,ένα μεγάλο μέροσ του πληθυςμούτοποθετεί για αρκετή ώρα την ημέραμια κεραία αςύρματησακτινοβολίασ δίπλα ςτο κεφάλι του.
 20. 20. Ο κύνδυνοσ εμφϊνιςησ καρκύνου τουεγκεφϊλου εύναι 20% μεγαλύτεροσ ςτουσπϊνω από δεκαετύα χρόςτεσ κινητώντηλεφώνων και 200% μεγαλύτεροσ ότανμιλϊνε κρατώντασ το τηλϋφωνο κυρύωσ απότη ύδια πλευρϊ του κεφαλιού.Η χρόςη κινητού τηλεφώνου καταςτρϋφειτα νευρικϊ κύτταρα.Bλϊβεσ ςτο DNA, λευχαιμύα και καρκύνοσ.
 21. 21.  Λόγω του λιγότερο ανεπτυγμϋνουανοςοποιητικού τουσ ςυςτόματοσ οιαναπτυςςόμενοι οργανιςμού εύναι πιοευϊλωτοι ςτισ επιπτώςεισ των τεχνητώνακτινοβολιών. Πολλού επιςτόμονεσ πλϋον ςυνδϋουν τηνμεγαλύτερη ϋκθεςη των παιδιών και τωνγονιών τουσ ςτισ αςύρματεσ ακτινοβολύεσ μετην ϋξαρςη των παιδικών κρουςμϊτωνκαρκύνου του εγκεφϊλου και τωνπροβλημϊτων νόηςησ και ςυμπεριφορϊσ.
 22. 22.  Απομακρύνετε το κινητό από το κεφϊλι ςασ κατϊ την διϊρκεια των κλόςεων,χρηςιμοποιώντασ ανοιχτό ακρόαςη ό καλώδιο hands-free. Μην ϋχετε το τηλϋφωνο ςτην τςϋπη ςασ όταν μιλϊτε από hands free, καθώστα γεννητικϊ όργανα εύναι ιδιαύτερα ευαύςθητα ςτισ αςύρματεσ ακτινοβολύεσ. Περιορύςτε το χρόνο ομιλύασ ςασ από κινητό τηλϋφωνο, χρηςιμοποιώντασ τοόταν εύναι πραγματικϊ απαραύτητο – επικοινωνόςτε καλύτερα με SMS Προτιμόςτε τισ ςταθερϋσ τηλεφωνικϋσ γραμμϋσ, ιδιαύτερα όταν κϊνετεκλόςεισ μεγϊλησ διϊρκειασ. Προτιμόςτε να κϊνετε κλόςεισ όταν ϋχετε ςόμα 3G καθώσ η εκπεμπόμενηακτινοβολύα του κινητού εύναι πολύ λιγότερη από ότι όταν ϋχετε ςόμα 2G. Αποφεύγετε να χρηςιμοποιεύτε το κινητό τηλϋφωνο ςε ςημεύα με κακόςόμα όπου το τηλϋφωνο εκπϋμπει ςε πλόρη ιςχύ για να ςυνδεθεύ (καλύτεροςόμα υπϊρχει ςυνόθωσ δύπλα ςτα παρϊθυρα). Αποφεύγετε τη χρόςη του κινητού τηλεφώνου ςτο αυτοκύνητο, ςε τρϋνα,πλούα, λεωφορεύα κλπ αφού η ακτινοβολύα του ανακυκλώνεται εςωτερικϊανακλώμενη ςτισ μεταλλικϋσ επιφϊνειεσ, ενώ καθώσ μετακινόςτε το κινητόεκπϋμπει ςε πλόρη ιςχύ γιατύ ςυνεχώσ προςπαθεύ να ςυνδεθεύ με τηνπληςιϋςτερη κεραύα.
 23. 23.  Η χρόςη ακουςτικού bluetooth δεν ςυνιςτϊται αφού αποτελεύ αςθενό αλλϊμόνιμη πηγό ακτινοβολύασ (εξαύρεςη: όταν μιλϊτε πολύ ςτο κινητότηλϋφωνο και ιδιαύτερα ςε χώρουσ με κακό ςόμα, εύναι προτιμότερο να ϋχετετο τηλϋφωνο μακριϊ και να μιλϊτε από το bluetooth). Μοιρϊζετε τον χρόνο ομιλύασ ςασ κρατώντασ το κινητό και από τισ δύοπλευρϋσ του κεφαλιού. Μην αφόνετε το τηλϋφωνο ανοιχτό δύπλα ςασ όταν κοιμϊςτε, αφού και ςεstand by ςτϋλνει ςόμα κϊθε λύγα λεπτϊ ςτην πληςιϋςτερη κεραύα κινητόστηλεφωνύασ (ςε 2G mode). Προτιμόςτε κινητϊ τηλϋφωνα ςτα οπούα η κεραύα εύναι εμφανόσ εξωτερικϊ(και όχι ενςωματωμϋνη εςωτερικϊ όπωσ ςυμβαύνει ςτα περιςςότερα μοντϋλα)γιατύ εκπϋμπει πιο αποτελεςματικϊ και με λιγότερη ιςχύ για να πιϊςει ςόμα. Αν χρηςιμοποιεύτε smartphone, ενεργοποιεύτε την δυνατότητα κατεβϊςματοσδεδομϋνων μϋςω του δικτύου κινητόσ τηλεφωνύασ, μόνο την ώρα που θϋλετενα περιηγηθεύτε ςτο ύντερνετ. Σα περιςςότερα applications, κατεβϊζουνςυνϋχεια δεδομϋνα όταν μπορούν, αυξϊνοντασ ςημαντικϊ την ακτινοβολύα πουεκπϋμπει το κινητό ςασ
 24. 24.  www.home-biology.gr el.wikipedia.org/wiki/Ραδιοςυχνότητα el.wikipedia.org/wiki/Κινητό_Σηλϋφωνο.
 25. 25. 361 150510152025303540ΗΛΙΚΙΕ΢15-1819-2526-3536-50
 26. 26. 05101520253015-18 19-25 26-35 36-50άνδπαργςναίκα
 27. 27. 370 1 0 0 13 2051015202530354015-18 19-25 26-35 36-50ΝΑΙΌΥΙ
 28. 28. 0246810121416182015-18 19-25 26-35 36-5010-1213-1516-20
 29. 29. 0510152025303515-18 19-25 26-35 36-50ναιόσι
 30. 30. 0246810121415-18 19-25 26-35 36-50<100 - 60> 60
 31. 31. 051015202515-18 19-25 26-35 36-50διαζκέδαζηανάγκηκαι ηα δςο
 32. 32. 02468101214161815-18 19-25 26-35 36-5010 κ΄ άνυ15 κ΄ άνυ18 κ΄ άνυ
 33. 33. 05101520253015-18 19-25 26-35 36-50ναιόσιίζυρ
 34. 34. Ομϊδα Εργαςύασ• Ακριβούςη Ζωό - Ραφαϋλα• Μαρό Αγγελικό• ΢αρμϊ Μαρύα – Ελϋνη• Σαςιού Γαβριϋλα –Δϋςποινα• Σςατςανϊκου Μαρύα – Βαςιλικό
 35. 35. Μερικϋσ από τισ φορητϋσ ςυςκευϋσ εύναι οι εξόσ: Κινητό τηλϋφωνο Αςύρματο τηλϋφωνο Αςύρματο δύκτυο Bluetooth Mp3 Mp4
 36. 36.  Αςύρματο τηλϋφωνο ό φορητό τηλϋφωνο εύναι το τηλϋφωνο με τοαςύρματο μικροτηλϋφωνο που επικοινωνεύ με τον ςταθμό βϊςεωνςυνδεμϋνο με ϋνα ςταθερό τηλϋφωνο γραμμό εδϊφουσ μϋςωραδιοκυμϊτων και μπορεύ μόνο να χρηςιμοποιηθεύ κοντϊ(χαρακτηριςτικϊ λιγότερο από 100 μϋτρα) του ςταθμού βϊςεων, όπωσκαι γύρω από το ςπύτι. Αντύθετα από ϋνα τυποποιημϋνο τηλϋφωνο, μιααςύρματη οικογϋνεια τηλεφωνικών αναγκών χρειϊζεται ηλεκτρικόενϋργεια κεντρικών αγωγών για να τροφοδοτόςει το ςταθμό βϊςεων.Σο αςύρματο μικροτηλϋφωνο τροφοδοτεύται από την μπαταρύα ηοπούα επαναφορτύζεται από το ςταθμό βϊςεων όταν ςυνδϋεται τομικροτηλϋφωνο με το ςταθμό βϊςεων όταν και όχι όταν εύναι ςεχρόςη. Τπϊρχουν επύςησ μερικού προηγμϋνα αςύρματα τηλεφωνικϊςυςτόματα που μπορούν να λειτουργόςουν χωρύσ δύναμη. ΢επερύπτωςη διακοπόσ λειτουργύασ δύναμησ, το τηλϋφωνο θαμετατραπεύ ςε ϋνα τυποποιημϋνο τηλϋφωνο που παύρνει τη δύναμότου από τη γραμμό εδϊφουσ. Εντούτοισ, ςε αυτόν τον τρόπο, μόνο ϋναμικροτηλϋφωνο που ςυνδϋθηκε ϊμεςα με τη βϊςη θα μπορούςε ναλειτουργόςει. Όλα τα αςύρματα μικροτηλϋφωνα δεν θαλειτουργούςαν.
 37. 37.  Σα αςύρματα τηλϋφωνα που ϋχουν επικρατόςει ςτην αγορϊ εύναι τύπου DECT(= Digital Enhanced Cordless Telecommunications) και εκπϋμπουν ςυνόθωσ ςεςυχνότητα 1900ΜΗz.Σο ακουςτικό του αςύρματου τηλεφώνου εκπϋμπει ακτινοβολύα μόνο τηνώρα που μιλϊτε, με ιςχύ ςυνόθωσ χαμηλότερη από την αντύςτοιχη τουκινητού τηλεφώνου, αφού η κεραύα με την οπούα πρϋπει να επικοινωνόςει(βϊςη αςύρματου τηλεφώνου) βρύςκεται ςε κοντινό απόςταςη (ςε αντύθεςημε την ςυνόθωσ μακρινό απόςταςη των κινητών τηλεφώνων από τισ κεραύεσκινητόσ τηλεφωνύασ). ΢ε αντύθεςη με τα ακουςτικϊ των αςύρματων τηλεφώνων που εκπϋμπουνπεριοδικϊ, οι βϊςεισ εκπϋμπουν ςυνεχώσ δημιουργώντασ και τηνμεγαλύτερη επιβϊρυνςη. Η ιςχύσ των βϊςεων κυμαύνεται ανϊλογα με το μοντϋλο τηλεφώνου. Μιατυπικό μϋγιςτη τιμό ιςχύοσ εύναι ~250mW λόγω των ιςχυρών περιοδικώνπαλμών (αντύςτοιχα για ϋνα κινητό τηλϋφωνο max=2W για GSM). ΢ύμφωνα με ϋρευνεσ [vii] τα αςύρματα τηλϋφωνα ευθύνονται για το 23% τησκαθημερινόσ μασ ϋκθεςησ ςε τεχνητϋσ αςύρματεσ ακτινοβολύεσ.
 38. 38.  Ο δεύτεροσ πιο ςυχνόσ τύποσ κεραύασ μϋςα ςτα ςπύτια εύναιτο μόντεμ του αςύρματου ύντερνετ (ό αλλιώσ αςύρματο ρούτερό Wi-Fi ό WLAN = Wireless Local Area Network). Σα αςύρματα μόντεμ -ρούτερ εκπϋμπουν ςυνεχώσακτινοβολύα ςυχνότητασ ςυνόθωσ 2400 ΜΗz και η ιςχύσ τουσκυμαύνεται ανϊλογα με το μοντϋλο. Μια τυπικό μϋγιςτη τιμόιςχύοσ εύναι τα 100mW. Για πολλούσ πλϋον η μεγαλύτερη πηγό ϋκθεςησ ςε αςύρματεσακτινοβολύεσ δεν εύναι οι κεραύεσ των μόντεμ-ρούτερ αλλϊ οικεραύεσ Wi-Fi (WLAN) που χρηςιμοποιούν τα desktop, laptop,tablet και κινητϊ για να ςυνδεθούν με τα μόντεμ ρούτερ. Αυτϋσ εύναι χαμηλότερησ μεν ιςχύοσ από τα μόντεμ ρούτερ,ωςτόςο η οφειλόμενη ςε αυτϊ ϋκθεςη ςε αςύρματεσακτινοβολύεσ εύναι ςυνόθωσ μεγαλύτερη λόγω τησ μικρότερησαπόςταςησ από το ςώμα μασ.
 39. 39.  Σα δύκτυα Wi-Max εύναι αςύρματα δύκτυα με πολύ μεγαλύτερηεμβϋλεια από τα αντύςτοιχα Wi-Fi. Κεραύεσ Wi-Max εγκαθύςτανται από τισ εταιρεύεστηλεπικοινωνιών ςε διϊφορα ςημεύα ςε κατοικημϋνεσπεριοχϋσ για να παρϋχουν αςύρματο ύντερνετ ςε ολόκληρεσπόλεισ ό τμόματα πόλεων (εμβϋλεια ςυνόθωσ >30χλμ). Οι ςυνδρομητϋσ υπηρεςιών WiMax θα μπορούν να ϋχουναςύρματη ςύνδεςη ςτο ύντερνετ ςε όποιεσ περιοχϋσκαλύπτονται, ωςτόςο την ακτινοβολύα των κεραιών θα τηνδϋχονται και οι μη ςυνδρομητϋσ. Ϋδη κεραύεσ Wimax ϋχουν εγκαταςταθεύ ςε Αττικό καιΘεςςαλονύκη για να καλύψουν περιοχϋσ όπου οι εταιρεύεσϋχουν ελλιπό ενςύρματα δύκτυα χαλκού ό οπτικών ινών, καθώστο κόςτοσ εγκατϊςταςησ WiMax εύναι πολύ πιο οικονομικό γιατισ εταιρεύεσ
 40. 40.  Ψσ αςύρματο δύκτυο χαρακτηρύζεται το τηλεπικοινωνιακό δύκτυο,ςυνόθωσ τηλεφωνικό ό δύκτυο υπολογιςτών, το οπούο χρηςιμοποιεύ,ραδιοκύματα ωσ φορεύσ πληροφορύασ. Σα δεδομϋνα μεταφϋρονται μϋςωηλεκτρομαγνητικών κυμϊτων, με ςυχνότητα φϋροντοσ η οπούα εξαρτϊταικϊθε φορϊ από τον ρυθμό μετϊδοςησ δεδομϋνων που απαιτεύται ναυποςτηρύζει το δύκτυο. Η αςύρματη επικοινωνύα, ςε αντύθεςη με τηνενςύρματη, δεν χρηςιμοποιεύ ωσ μϋςο μετϊδοςησ κϊποιον τύποκαλωδύου. ΢ε παλαιότερεσ εποχϋσ τα τηλεφωνικϊ δύκτυα όταν αναλογικϊ,αλλϊ ςόμερα όλα τα αςύρματα δύκτυα βαςύζονται ςε ψηφιακότεχνολογύα και, επομϋνωσ, κατϊ μύα ϋννοια, εύναι ουςιαςτικώσ δύκτυαυπολογιςτών.
 41. 41. Η κατϊχρηςη του bluetooth, τα κινητϊτηλϋφωνα αλλϊ και η χρόςη του αςύρματουτηλεφώνου ϋχουν δυςμενεύσ επιπτώςεισςτην υγεύα μασ όπωσ προειδοποιούν οιεπιςτόμονεσ.
 42. 42. ΚαρκύνοΛευχαιμύαΌγκοι ςτον εγκϋφαλοAlzheimersΑυτιςμόΑποβολϋσΓενετικϋσ ανωμαλύεσΑυτοϊνοςεσ αςθϋνειεσΠολλαπλό ςκλόρυνςηΣριχόπτωςη
 43. 43. Φρηςιμοποιώντασ ϋνα ακουςτικόBLUETOOTH, εκθϋτετε τον εγκϋφαλο, τααυτιϊ και τα μϊτια ςε ιςχύ. Μελϋτεσ ϋχουνςυνδϋςει την χρόςη του ΒLUETOOTHHEADSET με:• Σύφλωςη• Κώφωςη• Όγκοι του εγκεφϊλου• Πόνοσ ςτον αυχϋνα• Δερματικϊ εξανθόματα• Πονοκεφϊλουσ
 44. 44.  100μW/m2 εύναι το όριο που ϋχει προτεύνει για τουσεςωτερικούσ χώρουσ o Οργανιςμόσ ΑποτύμηςησΕπιςτημών και Σεχνολογιών του ΕυρωπαώκούΚοινοβουλύου (STOA) και η διεθνόσ επιςτημονικόομϊδα Bioinitiative Working Group, η οπούαςυνόψιςε τα μϋχρι ςόμερα δεδομϋνα απόπεριςςότερεσ από 2000 ϋρευνεσ για τισ επιπτώςειστων τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών πεδύων. Ωλλοι φορεύσ ϋχουν προτεύνει χαμηλότερα όρια :• 10μW/m2 : Ινςτιτούτο Βιολογύασ Κτιρύων Γερμανύασ• 1μW/m2 : Διεύθυνςη Δημόςιασ Τγεύασ ΢ϊλτςμπουργκ
 45. 45.  ΢ε δωμϊτια με βϊςεισ αςύρματου τηλεφώνου όμόντεμ – router τα επύπεδα αςύρματησακτινοβολύασ ςυνόθωσ εύναι μεγαλύτερα από1000μW/m2. Σο όριο των 100μW/m2 ξεπερνιϋται ςυχνϊακόμη και όταν η βϊςη του αςύρματουτηλεφώνου ό του μόντεμ βρύςκεται ςεδιπλανϊ δωμϊτια (δικϊ ςασ ό του γεύτονα). Η κοντινό χρόςη ςυςκευόσ desktop, laptop,tablet ό κινητού με ενεργοποιημϋνη τηναςύρματη λειτουργύα Wi-Fi ςυνόθωσ δύνειτιμϋσ ϋκθεςησ >1000μW/m2.
 46. 46. ΄Εχει καταντόςει ανυπόφορο μ’ αυτό την αςύρματη τεχνολογύα
 47. 47.  MP3 εύναι ςυντομογραφύα του MPEG Audio Layer 3. MPEG εύναι τα αρχικϊ του MovingPictures Experts Group, μύα οργϊνωςη που θϋτει τα διεθνό πρότυπα για τα ψηφιακϊαρχεύα όχου και εικόνασ. Η ςυγκεκριμϋνη τεχνολογύα ςυμπύεςησ εύναι προςτατευμϋνηδημιουργύα / ανακϊλυψη του Fraunhofer Institute ςτη Γερμανύα. Σο MP3 εύναι ψηφιακόαρχεύο,. Η ιδιαιτερότητα του MP3 εύναι ότι αποτελεύ ψηφιακό αρχεύο όχου, το οπούο ϋχειςυμπιεςτεύ χωρύσ να χϊςει ςε ςημαντικό βαθμό την αρχικό ποιότητα αναπαραγωγόσ.Φωρύσ αυτό την ςυμπύεςη το αρχεύο θα όταν περύπου 10 φορϋσ πιο μεγϊλο (γιαπαρϊδειγμα, πριν την ςυμπύεςη ϋνα αρχεύο όχου ϋχει μϋγεθοσ 30 MB, ενώ μετϊ τηνςυμπύεςη το μϋγεθοσ μειώνεται ςε 3 MB χωρύσ να ελαττώνεται αιςθητϊ η ποιότητααναπαραγωγόσ). Πριν την τεχνολογύα των MP3 τα αρχεύα όχου όταν τόςο μεγϊλα πουόταν πρακτικϊ αδύνατο να ανταλλαγούν μεταξύ υπολογιςτών ςυνδεδεμϋνων μϋςω τουδιαδικτύου . Με την ϋλευςη των MP3 ϋνασ υπολογιςτόσ με μόντεμ 56K μπορεύ νακατεβϊςει ϋνα MP3 (δηλαδό το ςυμπιεςμϋνο ψηφιακό αρχεύο όχου) μϋςα ςε λύγα λεπτϊ.Σα MP3 δεν εύναι η μόνη, ωςτόςο εύναι η πιο διαδεδομϋνη φόρμα για την ανταλλαγό καιτην ακρόαςη ψηφιακών αρχεύων όχου μϋςω του διαδικτύου. Mp4 εύναι ϋνα μικρό φορητό mp3-player. Εκτόσ από ςυμπιεςμϋνα αρχεύα όχου mp3, ταmp4-player μπορούν να αναπαρϊγουν επύςησ βύντεο φωτογραφύεσ και αρχεύα κειμϋνου.Σα ςυνόθωσ υποςτηριζόμενα μορφότυπα αρχεύων εύναι : jpeg και png (εικόνα) ,MTVκαι AMV(βύντεο) και BIF (κεύμενο). Για το ςκοπό αυτό διαθϋτουν μύα ϋγχρωμη οθόνηLCD ό OLED. Σα αρχεύα αποθηκεύονται ςε ϋναν ενςωματωμϋνο μύνι ςκληρό δύςκο,όπωσ ακριβώσ και ςτα mp4 - Player ,μπορούν να αποθηκευτούν και να εύναι διαθϋςιμαεκατοντϊδεσ ϊλμπουμ μουςικόσ ό φωτογραφύεσ και αρκετϊ αρχεύα βύντεο.
 48. 48. 024681012ΦύλοΑνηπαρΓςναίκα
 49. 49. 0246810121416Ηλικία15-1820-2525-3031-50
 50. 50. 024681012141616-18 20-25 26-30 31-50mp3mp4bluetoothαζύπμαηο δίκηςοκινηηο ηηλεθυνοΑζςπμαηό ηηλέθυνοςπολογιζηήρ
 51. 51. 024681012141615-18 20-25 25-30 31-50επικοινυνίατςσαγυγίαπληποθπηζηενημεπυζηκανένα από ηαπαπαπάνυ
 52. 52. 02468101215-18 20-25 25-30 31-50Ναιόσι
 53. 53. 02468101215-18 20-25 25-30 31-50κινηηό ηηλέθυνοαζςπμαηο ηηλέθυνοκανενα
 54. 54. 012345615-18 20-25 25-30 31-501-2 ηην μέπα3-4 ηην μεπαπαπαπάνυζςσνάκαθόλος
 55. 55. Ομϊδα Εργαςύασ• Καμπανόπουλοσ Μιχϊλησ• Κραβαρύτησ Δημότρησ• Μηλιώνη ΢τϋλλα• Μπιςκανϊτασ Απόςτολοσ• Ντϊμο Εμμανουϋλα
 56. 56.  Όλοι αναγνωρύζουμε ότι ςτισ μϋρεσ μασ η χρόςη των ΗΤδεν περιορύζεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ ανθρώπων.Πλϋον, βλϋπουμε ότι οι ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσχρηςιμοποιούνται από μαθητϋσ δημοτικού, φοιτητϋσ(όλων των κλϊδων), βλϋπουμε ότι με τον καιρό η χρόςητου Η/Τ ειςχωρεύ όλο και ςε περιςςότερα εργαςιακϊπεριβϊλλοντα, ςτο ςπύτι, ςτο γραφεύο, αλλϊ και μαζύ μασ- όπου πϊμε - φορητού υπολογιςτϋσ. Με το πϋραςμα του χρόνου και την ανϊπτυξη τηστεχνολογύασ, όλο και περιςςότερα πρϊγματα μπορούμενα κϊνουμε με τον Η/Τ: να ακούςουμε μουςικό, ναδούμε ταινύεσ, να ςερφϊρουμε με τισ ώρεσ ςτο διαδύκτυο,να παρϊγουμε εργαςύα, να διαβϊςουμε για κϊποιομϊθημα κλπ.
 57. 57.  Αυτό που ύςωσ δεν γνωρύζετε, εύναι ότι ηλανθαςμϋνη χρόςη του Η/Τ, μπορεύ ναεπιφϋρει ςοβαρϋσ επιπτώςεισ ςτην υγεύα τουχρόςτη. Όλοι μπορούν να αντιληφθούν ϋναπροφανό παρϊγοντα, ότι «πολλϋσ ώρεσμπροςτϊ από την οθόνη πειρϊζει ςτα μϊτια».Τπϊρχουν και πολλού ϊλλοι παρϊγοντεσ πουεπηρεϊζουν την υγεύα, όπωσ η ςτϊςη πουκαθόμαςτε, η θϋςη των χεριών, ο εξαεριςμόσκαι ο φωτιςμόσ του χώρου, η κατϊςταςη τωνςυςκευών του Η/Τ
 58. 58.  Αυτό το «πιϊςιμο» ακολουθεύται ςυνόθωσ απόϋντονουσ πόνουσ που γύνονται ανυπόφοροι μεοριςμϋνεσ κινόςεισ. Αν δεν τουσ δώςουμεςημαςύα το πιθανότερο εύναι ότι ςύντομα τοςημεύο του πόνου θα πρηςτεύ, θα μουδιϊζει, θαμυρμηγκιϊζει, ενώ κϊποια ςτιγμό θαςταματόςουμε να το νιώθουμε, θα μοιϊζει ναϋχει παραλύςει.
 59. 59.  Ώμοι, αυχϋνασ, πλϊτη• Πρόκειται για τα ςημεύα του ςώματοσ που ενοχλούνταιςυχνότερα και περιςςότερο από την πολύωρη χρόςη τουυπολογιςτό. Σο αύςθημα που νιώθουμε εύναι πόνοσ,δυςκινηςύα, «πιϊςιμο» και οφεύλεται ςτη λϊθοσ ςτϊςη τουςώματοσ μπροςτϊ ςτην οθόνη ΢την πρόληψη περιλαμβϊνονται:• Η ςωςτό ςτϊςη του ςώματοσ• Σα μικρϊ διαλεύμματα κατϊ τη διϊρκεια τησ δουλειϊσ ςτονυπολογιςτό• Σο stretching πριν, μετϊ και κατϊ τη διϊρκεια τησ δουλειϊσ• Σα εργονομικϊ ϋπιπλα γραφεύου• Και φυςικϊ η διατόρηςη τησ καλόσ φυςικόσ μασ κατϊςταςησ
 60. 60.  Σο ςύνδρομο αυτό ϋχει να κϊνει με μούδιαςμα και«μυρμόγκιαςμα» ςτην κϊτω πλευρϊ των δακτύλων,πόνο που «χτυπϊει» ψηλϊ ςτο χϋρι όταν τεντώνουμετουσ καρπούσ μασ, πόνο που μπορεύ να ςε ξυπνόςει τηνύχτα ό που χειροτερεύει το πρωύ, δυςκολύα ςτο ναςφύξουμε τη μπουνιϊ μασ ό ακόμα και ανικανότητα ναςυντονύςουμε τα δϊχτυλϊ μασ. Σο ςύνδρομο αυτόεπιβαρύνει το 2-3% του πληθυςμού, ενώ, ςε αντύθεςημε ό,τι θεωρεύτο παλαιότερα, δεν προκαλεύται απότον υπολογιςτό αλλϊ κυρύωσ από κληρονομικϊαύτια, από υπερβολικό βϊροσ του ςώματοσ, απόκϊποιο κϊταγμα ό ακόμα και από την εγκυμοςύνη.Η κακό χρόςη του υπολογιςτό απλϊ το επιβαρύνει
 61. 61.  Οι δυνατότητεσ χρόςησ του διαδικτύου δενςταματούν μόνο ςτην πληροφόρηςη. Σα τελευταύα χρόνια χρηςιμοποιεύται ευρύτατα ςτοεξωτερικό και για την παροχό υπηρεςιών ψυχικόσυγεύασ όπωσ η ψυχολογικό - ςυμβουλευτικόυποςτόριξη. Αυτό μπορεύ να γύνει με τουσ παρακϊτω τρόπουσ• Χυχολογικό υποςτόριξη μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου• Χυχολογικό υποςτόριξη μϋςω ζωντανόσ διαδικτυακόσςυνομιλύασ ό βιντεοκλόςεισ• Τποςτόριξη μϋςω Forum
 62. 62. 05101520253035404550ΗΛΙΚΙΑ15-2021-3536-5051-..
 63. 63. 37130510152025303540ΦΤΛΟΑΝΔΡΑ΢ΓΤΝΑΙΚΑ
 64. 64. 05101520253035404515-20 21-35 36-50 51-..NAIOXI
 65. 65. 010203040506070809015-20 21-35 36-50 51-..ΚΑΘΟΛΟΤΛΙΓΟΑΡΚΕΣΑΠΟΛΎΠΑΡΑ ΠΛ
 66. 66. 05101520253035404515-20 21-35 36-50 51-..1-45-78-10
 67. 67. 02468101214161815-20 21-35 36-50 51-..΢x.Επγ.ΦΤΥΑΓΧΠΛΗΡ ΤΛΚΕΠΙΚΟΙΠΑΡΑΠΑΝ
 68. 68. 051015202530354015-20 21-35 36-50 51-..NAIOXI
 69. 69. 02468101214161815-20 21-35 36-50 51-..ΕξάπηηζηΠονοκέθαλοΝεςπ.-Αϋπν.ΑπομόνυζηΌλα ηα Παπαπ.
 70. 70. Ομϊδα Εργαςύασ• Ευαγγϋλου Γερϊςιμοσ• Ρουςύτησ Δημότρησ• ΢ϋγκλια Ωρτεμισ• Σςιτρϊ Μαρύα - Αγγελικό
 71. 71. Σο GPS (Global Positioning System),Παγκόςμιο ΢ύςτημα Θεςιθεςύασ εύναι ϋναπαγκόςμιο ςύςτημα εντοπιςμού θϋςησ, τοοπούο βαςύζεται ςε ϋνα "πλϋγμα"εικοςιτεςςϊρων δορυφόρων τησ Γησ, ςτουσοπούουσ υπϊρχουν ειδικϋσ ςυςκευϋσ, οιοπούεσ ονομϊζονται "δϋκτεσ GPS".
 72. 72. Σο GPS ανακαλύφθηκε το 1930
 73. 73. Υορητϋσ ςυςκευϋσ GPS
 74. 74. Bραχιόλι με GPS υπόςχεται να βοηθόςειτουσ ηλικιωμϋνουσ με ΑλτςχϊιμερΜπαςτούνι με GPS για ηλικιωμϋνουσ
 75. 75.  Mύα απλό αλλϊ πολύ χρόςιμη ςυςκευό υπόςχεται ναλύςει το πρόβλημα των ατόμων με γεροντικό ϊνοιατα οπούα πολλϋσ φορϋσ χϊνονται από τουσ ςυγγενεύστουσ. Πρόκειται για ϋνα βραχιόλι με GPS. Οι ςυγγενεύσ τουηλικιωμϋνου του το φορϊνε και αν χϊςουν τα ύχνητου ενημερώνουν την αςτυνομύα η οπούα και τονβρύςκει μϋςω του ςόματοσ που εκπϋμπεται. Προσ το παρόν το βραχιόλι εύναι διαθϋςιμο μόνο ςτηΜαςςαχουςϋτη και τη Βοςτώνη των ΗΠΑ αλλϊ ηχρόςη του αναμϋνεται να επεκταθεύ.
 76. 76. Ϊνα «πανϋξυπνο» μπαςτούνι, που όχι μόνο βοηθϊτουσ ηλικιωμϋνουσ να περπατόςουν ςτο δρόμο, αλλϊκϊνει πολλϊ περιςςότερα πρϊγματα, όπωσ να παρϋχειτη δυνατότητα προςανατολιςμού τουσ μϋςωςυςτόματοσ δορυφορικόσ πλοόγηςησ GPS,παρουςύαςαν Ιϊπωνεσ ερευνητϋσ τησ εταιρεύασ Fujitsuςτην διεθνό ϋκθεςη κινητόσ τηλεφωνύασ "MobileWorld Congress" ςτη Βαρκελώνη, που μόλισολοκληρώθηκε.
 77. 77. 05101520253035404550ΗΛΙΚΙΑ15-2021-3536-5051-0…
 78. 78. 010203040506070809015-20 21-35 36-50 51-..ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ΢ΤΥΝΑΚΑΘΟΛΟΤ
 79. 79. 010203040506070809015-20 21-35 36-50 50-…NAIΌΥΙ
 80. 80. 010203040506070809015-20 21-35 36-50 51 +Ευρ 200€πάνυ από 200€
 81. 81. 051015202515-20 21-35 36-50 51-..ΠολύΑπκεηάΚαθόλος
 82. 82. 0246810121415-20 21-35 36-50 50-…NAIΌΥΙ
 83. 83. 02468101215-20 21-35 36-50 51-..ΠολύΑπκεηάΚαθόλος
 84. 84. 0246810121416182015-20 21-35 36-50 50-…NAIΌΥΙ
 85. 85. 0246810121416182015-20 21-35 36-50 50-…NAIΌΥΙ

×