Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ερευνητική Εργασία Α' Τάξη - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

4,733 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ερευνητική Εργασία Α' Τάξη - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

 1. 1. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ3ν ΔΠΑΛ ΒΟΛΟΤ
 2. 2. ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ΢:ΚΑΕΑΣΕΖ΢ ΒΑ΢ΗΛΖ΢Σ΢ΟΠΟΤΡΗΓΟΤ ΔΤΓΟΞΗΑΟΝΟΜΑΣΑ ΜΑΘΖΣΩΝ:ΑΓΓΔΛΟΤΚΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑΑ΢ΜΔΛΖ΢ ΢ΩΣΖΡΖ΢ΓΡΗΣΕΑΚΖ΢ ΗΩΑΝΝΖ΢ΓΖΜΟΤ ΒΑ΢ΗΛΖ΢ΓΖΜΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ΢ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΓΗΟΤΛΑΕΑΓΚΟΤΡΖ ΜΑΣΗΝΑΚΑΣΔΒΑ ΢ΟΦΗΑΚΟΣΗΝΑ΢ ΝΗΚΟ΢ΚΑΛΟΤΓΑΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑΛΗΩΣ΢ΟΤ ΒΑ΢ΩΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ ΔΦΖΣ΢ΑΣ΢ΑΝΖ ΒΗΟΛΔΣΑΦΔΪΕΟ ΑΡΜΑΝΣΟ
 3. 3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑΣη είλαη θαηλνηνκία?Ση είλαη επηρεηξεκαηηθόηεηα?Νεαληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη επηρεηξείλ.Ση είλαη επηρείξεζε?Ίδξπζε επηρείξεζεο.Δπηρεηξεκαηηθή εζηθή.Δξωηεκαηνιόγην.Πξνηάζεηο πξννπηηθέο.
 4. 4. Καηλνηνκία είλαη ε εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλπαξαγσγήο θαη ε κεηαξξχζκηζε ηεοπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελπαξαγσγή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ (ηηκή θαη πνηφηεηα) γηα ηεληθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλθαηαλαισηψλ.Η δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλζπληειεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεορψξαο.
 5. 5. Καηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαζε πεξηόδνπο ύθεζεοΗ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεηέλα λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πςειήοαβεβαηφηεηαο φπνπ ην κάλαηδκελη έρεηδπζθνιίεο λα πξνβιέςεη θαη άξα λα ζέζεηζηφρνπο. ΢ε ηέηνηεο πεξηφδνπο νθαηαλαισηήο δίλεη ηελ επθαηξία γηα αλάδεημελέσλ brands αθνχ πξνηηκάεη ζπλήζσοπξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ θαιή πνηφηεηα ζεπην πξνζηηέο ηηκέο. Γειαδή πξντφληα πνππξνζθέξνπλ <<value for money >> δει. αμίαζην ρξήκα.
 6. 6. Καηλνηόκεο δηαδηθαζίεο θαη e-επηρεηξείλΔλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζέβεηαηηελ κφξθσζε,ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαηεπεκεξεί ε θνηλσλία ζε ζπλάξηεζε κε ηελαχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη ρακεινίκηζζνί δελ νδεγνχλ θαηα αλάγθε ζηελαληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ δηφηη νρακειά ακεηβφκελνο εξγαδφκελνο έρεηπεζκέλν εζηθφ θαη δελ έρεη θίλεηξν λαεξγαζηεί.
 7. 7. Παξαδείγκαηα γηα παξέκβαζε θαηαιιαγή πνξείαοΣν 2011 εηζάγακε ηφλνπο θξέζθηαο ληνκάηαοαπφ φια ηα ζεκεία ηνπ πιαλήηε ηελ ίδηα ψξαπνπ ε δηθή καο παξαγσγή ήηαλ θαιχηεξεαπφ πιεπξάο πνηφηεηαο αιιά θαη ζηελ ίδηαηηκή κε ηελ εηζαγφκελε. Σφηε γελλάηαη ηνεξψηεκα : Γηαηί θάλακε ηηο εηζαγσγέο; Γηαηίδελ εμάγνπκε ηηο πνζφηεηεο πνπ κπνξνχκε;
 8. 8. - Σν 2011 ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεοπαξαηεξήζεθε κηα κείσζε ησλ εηζαγσγψλπεξίπνπ 10% θαη αληίζηνηρε αχμεζε ησλεμαγσγψλ. Οη Έιιελεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηηην λα πξνηηκνχλ ηα ειιεληθά πξντφληααθελφο βνεζνχλ ζηελ κείσζε ηνπειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπαθεηέξνπ ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο.
 9. 9. Δκπόξην θαη λεαληθήεπηρεηξεκαηηθόηεηα- Σν ειιεληθφ εκπφξην πηζηεχεη φηη ε λεαληθήεπηρεηξεκαηηθφηεηα ζα έπξεπε λα είρε ηεζείζην επίθεληξν ζρεηηθά κε ην πεξίθεκν λέναλαπηπμηαθφ πξφηππν πνπ πξέπεη λααθνινπζήζεη ε ρψξα. Απηφ κπνξεί λαεπηηεπρζεί κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία κηαολέαο γεληάο επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζαεκπινπηίζνπλ κε λέεο ηδέεο ηελ αγνξά.
 10. 10. - Η ζπγθέληξσζε ηεο απαζρφιεζεοζηηο ειηθίεο κέρξη 39 εηψλ είλαηζεκαληηθά πςειφηεξε ζην εκπφξην ζεζχγθξηζε κε ηελ ζπλνιηθή αιιά θαη ηεκε αγξνηηθή απαζρφιεζε.
 11. 11. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΟΡΙ΢ΜΟ΢• Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε αλαγλψξηζε κηαο επθαηξίαογηα δεκηνπξγία αμίαο θαη ε δηαδηθαζία ησλ δξάζεσλ πνπαθνινπζείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επθαηξία αλεμάξηεηακε ην εάλ ζρεκαηίδεηαη έλα εγρείξεκα ή φρη.• Η λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνινπζεί ηνλ παξαπάλσνξηζκφ κε ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αληίζηνηρεο ειηθηαθέονκάδεο πνπ είλαη 18-24 θαη 25-34.• Ο πξνεγνχκελνο επξχο νξηζκφο πεξηιακβάλεη πνιινχοηχπνπο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δελ πεξηνξίδεη ηελ έλλνηαζηε δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο.
 12. 12. ΣΤΠΟΗ ΝΔΑΝΗΚΖ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ΢• Οηθνλνκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα: αθνξά δξάζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέακε θχξην νδεγφ ηε δεκηνπξγία θέξδνπο θαη αληηζηνηρεί ζηελπιεηνςεθία λέσλ θαη παιαηψλ επηρεηξεκαηηψλ.• Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα: ρξεζηκνπνηεί επηρεηξεκαηηθέοδξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθήο αμίαο.• Γεκφζηα επηρεηξεκαηηθφηεηα: αλαθέξεηαη ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηοθαη νξγαληζκνχο θαη απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ηνπο ψζηε λαβειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα ηνπο.
 13. 13. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΩΝ ΝΔΑΝΗΚΖ΢ ΖΛΗΚΗΑ΢• Γηακνξθωηηθόο : αθνξά λένπο ειηθίαο 15-19 εηψλ θαηάηε κεηάβαζή ηνπο απφ ην ζπίηη ή ην ζρνιείν ζηελεξγαζία.• Αλζίδωλ : αλαθέξεηαη ζηελ ειηθία 20-25 εηψλ φπνπ νηλένη έρνπλ απνθνκίζεη θάπνηα εκπεηξία, δεμηφηεηεο θαηθεθάιαην ψζηε λα ηξέμνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε.• Αλαδπόκελνο : αθνξά ηελ θχξηα θαηεγνξία ησλ λέσλειηθίαο 26-29 εηψλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ αμηφινγεεπηρεηξεζηαθή εκπεηξία θαη πςειφηεξν επίπεδνσξηκφηεηαο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία.
 14. 14. ΝΔΑΝΗΚΖΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
 15. 15. • Η επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη κίααλαπηπζζφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα λένποαλζξψπνπο, πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγάιε αλεξγία.• Η αλεξγία ζηνπο λένπο (15-24) γηα ην 2010 ήηαλ 32,9%ζηελ Διιάδα, 21,5% ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 41,7%ζηελ Ιζπαλία θαη 18,4% ζηελ Ακεξηθή (ΟΟ΢Α-2011).
 16. 16. ΚΗΝΖΣΡΑ ΝΔΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑΤπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο λένη άλζξσπνη σζνχληαηζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κεηηο ζπλζήθεο δσήο, ηηο πξνζσπηθέο ζηάζεηο, πξνηηκήζεηο θαηζηφρνπο αιιά θαη ηα εηδηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο.Η επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο ε νπνία νδεγείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθήαλάγθε,φηαλ δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγίαεηζνδήκαηνο ή έιιεηςε άιισλ επηινγψλ εξγαζίαο.
 17. 17. ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ΢ ΢ΣΖΝΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗ΢Ζ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ• Οηθνλνκηθή επηδείλσζε• Τςειή γξαθεηνθξαηία• Πνιχπινθν θνξνινγηθφ – ινγηζηηθφ ζχζηεκα• Μείσζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ• Αχμεζε απαηζηνδνμίαο
 18. 18. Βαζκόο θαηλνηνκίαο πξνϊνληνοΣα απνηειέζκαηα ηνπ 2010 γηα ηελ θαηλνηνκία παξακέλνπλζηα ίδηα επίπεδα φπσο ηνπ 2009, δειαδή 13% ησλεπηρεηξήζεσλ αξρηθψλ ζηαδίσλ θξίλνπλ φηη ην πξντφλ /ππεξεζία πνπ ή ζα πξνζθέξνπλ είλαη εληειψο λέα γηαηνπο πειάηεο ελψ 2 ζηηο 3 επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ηαπξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ δελ ζααπνηειέζνπλ θαηλνηνκία ή πξσηνηππία γηα θαλέλαλπειάηε.
 19. 19. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Νέωλ ζηελνηθνλνκηθή θξίζεΗ απνδνρή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηνπο λένπο είλαη αθφκε ζε πξψηκνζηάδην, θαζψο κέρξη θαη ζήκεξα, ηα παξαδείγκαηα ηεο λέαοεπηρεηξεκαηηθφηεηαο αθνξνχζαλ ζπλήζσο επηρεηξήζεηο πνπ πξνυπήξραλ θαηαπιά πεξλνχζαλ ζηα ρέξηα ησλ λεψηεξσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.Μέζα απφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ είλαη δπλαηφλ λα θαηαπνιεκεζείην θαηλφκελν ηεο λεαληθήο αλεξγίαο.Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηοείλαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθθίλεζεο ηνπο.
 20. 20. ΢εκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπαληηκεηωπίδνπλ νη ειιεληθέοεπηρεηξήζεηο είλαη:- 49,8% έιιεηςε ξεπζηφηεηαο- 13,7% δπζθνιίεο δαλεηζκνχ- 11,7% γξαθεηνθξαηία- 8,5% αληαγσληζκφο- 6,4% παξεκπφξην- 4,1% αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
 21. 21. ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ• Ζ εθπαίδεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα απνηειεί ηδηαίηεξαζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ ππνζηήξημε ηωλ λέωλ αηόκωλπξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζζνύλ κε γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαηζπκπεξηθνξέο, ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηαωο εγρείξεκα θαη επηινγή εξγαζίαο ζην ζεκεξηλό αβέβαηνπεξηβάιινλ απαζρόιεζεο.Γηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε εθπαίδεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηαελζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε θαηεπίζεο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απηναμηνιόγεζε θαη ηε ζηάζε ηνποζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα.
 22. 22. ΑΝΩΣΑΣΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑΜνινλόηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελπξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηα ΑΔΗ ωζηόζν απνπζηάδεη έλαζπζηεκαηηθό θαη νινθιεξωκέλν πιαίζην ελίζρπζεο θαηπαξαθνινύζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο .Σα ΑΔΗ πξέπεη λα έρνπλ ζαθείο ζηόρνπο θαη πξνζδνθίεο ωο πξνο ηελεπηρεηξεκαηηθόηεηα, νη νπνίνη κπνξνύλ λα εμεηδηθεύνληαη ζε:• ΢αθή όξακα ηνπ ξόινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα γηαηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο.• Αλαιπηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελεπηρεηξεκαηηθόηεηα .• Γείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαοθαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηωλ ζρεηηθώλδηαδηθαζηώλ.
 23. 23. Πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο- ΢ε έλα πιαίζν πξνηάζεσλ εμφδνπ απφ ηελθξίζε πξνηείλεηαη ην ηξίπηπρνΔπηρεηξεκαηηθφηεηα-Καηλνηνκία-Δθπαίδεπζεζην managment σο βαζηθφ εξγαιείναλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ηεο ρψξαο. ΢επξφζθαηε έξεπλα ζε δείγκα 1.178 αηφκσλ ην81,6% δελ ζα ζπκβνχιεπαλ ζε θνληηλά ηνποπξφζσπα λα δεκηνπξγήζνπλ επηρείξεζειφγσ ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ πνπεπηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο.
 24. 24. ΢ρνιηθά πξνγξάκκαηαεπηρεηξεκαηηθόηεηαο- Δίλαη αλαγθαία ε πξνψζεζε ηεοεπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα ζρνιεία. Οη καζεηέοζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λακάζνπλ πσο ζηήλνπλ κηα επηρείξεζε, ηα είδεησλ επηρεηξήζεσλ, ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηαρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ Δ΢ΠΑ.Έλα ζρεηηθφ πξφγξακκα δηδάζθεηαη ζην 2νΔΠΑΛ Ν.Ισλίαο.
 25. 25. Δ Ρ Ω Σ Ζ Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Η Ο• ΢ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηελεπηρεηξεκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλπξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα.Σα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή θπθιηθψλδηαγξακκάησλ.
 26. 26. ΢πκκεηνρή Αλδξώλ Γπλαηθώλζηελ Έξεπλα.43%57%ΆλξαοΓπλαίθα
 27. 27. Ζιηθία96%4%15-2036-60
 28. 28. Με ηη ζα αζρνιεζείηε όηαλ ηειεηώζεηε ηνζρνιείν?47%25%27%ΓεκφζηνΔιεπζεξν επάγγεικαΔπηρείξεζε
 29. 29. Σνκέαο36%31%33%ΠξσηνγελήΓεπηεξνγελήοΣξηηνγελήο
 30. 30. Ασηό ποσ έτεηε ζθεθζεί σπάρτεη ήδε ήείλαη θάηη θαηλούργηo ?14%86%Γελ ππάξρεηΤπάξρεη
 31. 31. Εάλ είλαη θάηη θαηλούργηο κε ηη έτεηζτέζε;25%4%10%13%8%4%37%ΓεσξγίαΚηελνηξνθίαΔκπφξηνΤπεξεζίεοθνηλσληθήεπεηρεξεκαηηθφηεηαΓεπηεξνγελή ηνκέακεηαπνίεζεάιιν
 32. 32. Έτεηε δηθά ζας τρήκαηα;48%52%ΝαηΌρη
 33. 33. Θα πάρεηε δάλεηο;26%74%ΝαηΌρη
 34. 34. Γλφρίδεηε γηα ηα προγράκκαηαεπητορήγεζες από ηελ Ε.Ε;37%63%ΝαηΌρη
 35. 35. Οη γολείς ζας ζσκθφλούλ;84%16%ΝαηΌρη
 36. 36. Μπορούλ λα ζας βοεζήζοσλ;79%21%NαηΌρη
 37. 37. Το ζτοιείο ζας βοεζάεη ζε ασηή ηεζθέυε;70%30%NαηΌρη
 38. 38. ΢πκβνπιέο γηα έλα λένεπηρεηξεκαηηθό ζρέδην.• Βεβαηψζνπ φηη έρεηο αγάπε θαη πάζνο γηα ηελππεξεζία πνπ ζα πξνζθέξεηο.• Σζέθαξε ηελ εκθάληζή ζνπ , δεο ηνλ εαπηφ ζνπζε έλα θαζξέθηε.• Η ηηκηφηεηα,ε επζχηεηα,ε αθεξαηφηεηα,ελνκηκφηεηα & ε εηιηθξίλεηα είλαη νη θαιχηεξνί ζνπζχκκαρνη.
 39. 39. • Κάλε κηα ζπλεηδεηή θαη εηιηθξηλή πξνζπάζεηαλα θεξδίζεηο ηελ αγάπε θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλπειαηψλ ζνπ.• Γέο, νλεηξέςνπ, νξακαηίζνπ ηελεπηρείξεζε, αιιά θαη ηνλ εαπηφ ζνπ ζ’ απηήλ.• Να είζαη πάληα ζεηηθφο.• Έιεγμε,ηζέθαξε,κέηξεζε ηα πάληα.
 40. 40. Βηβιηνγξαθία• Αξρέο Οηθνλνκίαο Α΄Λπθείνπ• Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Γ΄ Λπθείνπ• Δγθπθινπαίδεηα Papuros Larousse• Γηαδίθηπν
 41. 41. ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΥΗ ΢Α΢!

×