Die afrikaner 28 Maart - 4 April 2013

1,614 views

Published on

Lees in die uitgawe van 22 Maart tot 4 April 2013 van Die Afrikaner.

1) Skotte stem op 18 September 2014 vir vryheid;
2) Boere-Afrikaner Volksraad maak beswaar oor SAMRK se gesloer met antwoord;
3) NG Kerk wil eenheid hê met Hervormde Kerk;
4) Blanke Westerlinge weer aangekla;
5) Nog mislukkings by staatsinstellings;
6) Mans leef korter as vroue;
7) Vrouemonument vier 100 jaar se bestaan;
8) Rusland dreig die VSA met kernoorlog;
9) Inflasie styg steeds.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
383
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Die afrikaner 28 Maart - 4 April 2013

  1. 1. Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 22 Maart - 4 April 2013 Jaargang 44 Nr. 2056 PRYS R6-00 Vryheid! Onafhanklikheid! Datum van Skotse referendum bekend Die Skotse eerste minister, Alex Salmond (middel) het dit bekend gemaak dat 18 September 2014 die referendumdatum is waarop die Skotte kan besluit oor onafhanklikheid van Brittanje. Die kiesers moet die vraag beantwoord: “Moet Skotland ‘n onafhanklike land wees?” Saam met die Skotse held, William Wallace, (bo regs) in die rolprent, Braveheart, skreeu die Afrikanervolk, Vlaminge, Katelane, Baske en Suid-Tirolers vir die Skotte wat eeue onder die Britse hiel staan: “VRYHEID”. Ja, vir volksvryheid! SAMRK sloer met klag oor selfbeskikking Die Boere-Afrikaner Volksraad het die kaner Volksraad, mnr. Andries Breyten- haling onderneem om ‘n ondersoek- 19 Maart 2013) aan die betrokke organisasie gemeld: “KennisSuid-Afrikaanse Menseregtekommis- bach aan die SAMRK dat daar by die verslag omtrent die klag beskikbaar te word geneem van u versoek dat ons geduldig moet wees.sie (SAMRK) ingelig dat die klag om- voorneme gehou word. stel. Dié onderneming is nie nagekom ...Na ons oorwoë mening is vier maande voldoende omtrent die miskenning van die Boere- ’n Klag is verlede jaar deur die Boere- nie, waarna ‘n skrywe van haar ont- substansiële vordering te maak met die onderhawige onder-Afrikanervolk se reg op selfbeskikking Afrikaner Volksraad by die SAMRK vang is waarin sy erken het dat “our soek, veral indien die SAMRK dit met die erns bejeën wat u in u korrespondensie beweer.”verder geneem sal word indien daar gelê teen die ANC-regime se president team of reseachers and legal officers Vervolgens is versoek: “Ons nader nou die einde van Maartnie teen die einde van Maart op die en lede van die kabinet omdat hulle in have not finalised the assessment of en ons dring beleefd daarop aan dat die ondersoek teenklag gereageer is nie. stryd met die Grondwet én internasio- your complaint.” einde Maart afgehandel moet wees, of dat daar ten minste Die Volksraad het telkemale in skry- nale verdragsverpligtinge optree ten Mnr. Breytenbach sê die Volksraad “be- substansiële vordering gerapporteer moet word.”wes en van verhoë benadruk dat inter- opsigte van die Boere-Afrikanervolk skou dit as ‘n ernstige vergyp wanneer Juis omdat “(v)ersuim van ‘n regering om die bepalingsnasionale ooreenkomste vereis dat plaas- se reg op selfbeskikking. formele navrae oor die vordering van van internasionale verdrae na te kom, ‘n ernstige saak (is)”like remedies eers uitgeput moet wees Die klag is reeds vier maande gelede ‘n saak amptelik met onwaarhede be- is die SAMRK ingelig oor die voorneme om “teen dievoordat ‘n beroep op die internasio- gelê en daar is nie gehou by die onder- antwoord word. Dit skaad die geloof- einde van Maart” die aangeleentheid verder te voer. Dienale gemeenskap gedoen kan word. neming dat ‘n verslag daaromtrent teen waardigheid van die SAMRK en ons hoop is uitgespreek “...dat ons ‘n positiewe resultaat sal hêDit is juis hierdie weg wat gevolg die einde van Februarie afgehandel sal dring aan dat daar teen die betrokke om aan hulle te berig.”word, en dit blyk duidelik uit die skry- wees nie. ‘n Amptenaar van die beampte opgetree word.”we van die voorsitter van die Boere-Afri SAMRK, Ayanda Mdletshe het by her- Hy het voorts in ‘n skrywe (gedateer NG Kerk vra eenheid met Hervormde KerkDr. Müller Pretorius denisskrif. Nou het ons die situasie dat susterskerke (NG, Hervormd en Gere- die Belhar-belydenis al so te sê klaar formeerd) waarby die kerkleiers van hier-Dit word al meer duidelik dat die groot- deur die hele Nederduitse Gerefor- die kerke opgetree het. maar dat hulleste Afrikaanse kerk hom op sleeptou meerde Kerk aanvaar is as ‘n vierde be- eerder op mekaar “geskiet” het as omlaat neem het deur die liberale Engels- lydenisskrif saam met die ander drie oor eenheid te praat.Amerikaanse teologiese rigting van die belydenisskrifte. In sy artikel skryf prof. Niemandt dan:sogenaamde bevrydingsteologie waarin Prof. Nelus Niemandt, voorsitter van die “Maar ek sal ontrou aan ‘n lewenslange PANEELKLOPPERS / PANELBEATINGMartin Luther King van die VSA so ‘n Dagbestuur van die Algemene Sinodale oortuiging wees as ek nie weer ‘n keerbeslissende rol gespeel het in die vyf- Kommissie van die Nederduitse Gere- ‘n pleidooi lewer vir volle eenheid tus- MAJOR STRUCTURAL REPAIRERtiger- en sestigerjare van die vorige eeu. formeerde Kerk (NG Kerk), het in die sen ons twee kerke nie. Die bestaandeDit het daartoe gelei dat burgerregte aan Kerkbode van 15 Februarie 2013 ‘n plei- ooreenkoms tussen die NG Kerk en die 24 UUR-INSLEEPDIENSalle swartes in Amerika gegee is en dit dooi gelewer dat hulle en die Neder- NHKA lê hiervoor ‘n goeie basis...” 014-596 6727het ook ‘n groot invloed gehad op die duitsch Hervormde Kerk een moet word. Dit alles klink goed en op die oombliksogenaamde “struggle” in Suid-Afrika, Hy sê dat hy van kindsdae af baie met met die liberale rigting wat beide die IN BESIGHEIDwaar veral Albert Luthuli daardeur beïn- lidmate van die Hervormde Kerk te doen NHKA en die NG Kerk ingeslaan het,vloed is. Ook Allan Boesak was deur gehad het en dat hy altyd gewonder het behoort daar seker nie veel probleme te VIR 30 JAARdie bevrydingsteologie beïnvloed toe hy waarom hulle nie een kerk is nie. As wees om so ‘n eenheid te bewerkstelligdie Belhar-belydenis opgestel het wat student het hy ook onder andere ‘n by- nie. As dit gebeur en die liberale deel FABRIEKS GOEDGEKEURDE HERSTELLERdeur die destydse NG Sendingkerk (Kleur- eenkoms by die Universiteit van Pre- Dawesstraat 94, Rustenburg, 0300 Tel.: 014-596 6727linge) aanvaar is as ‘n vierde bely- toria gereël tussen die drie sogenaamde Vervolg op bladsy 11 johan@prontortb.co.za www.prontortb.co.za
  2. 2. 2 DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Daar val nog wiele afEnige instelling waarin die staat tans enige vorm van Billitonbeheer het, is skynbaar gewaarborg om te misluk. Ditis nog net die datum wat ingevul moet word op die ver-vallingsvorm. Die ergste is egter dat daardie instellings tans nogaan die gang gehou word deur verbruikers, ten spytevan die staat se onvermoë. Die laaste dae is verneem hoedat die SABC se wieleafval, terwyl daar weer by Eskom groot fout is en dieverbruiker weer eens gedreig word met beurtkrag. By die SABC, die sogenaamde openbare uitsaaier (inwerklikheid die His Masters’ Voice van die ANC-regi-me) het die voorsitter en die ondervoorsitter van dieraad bedank, en daarna sommer nog ‘n hele spulraadslede sodat daar uiteindelik net drie oor is. Nouoorweeg die Zuma-administrasie om sommer die heleSABC-raad af te dank en weer ‘n nuwe een saam te stel. Dit sal geen verskil maak solank dit maar net weer ‘nregerings-aangestelde raad gaan wees nie. Dit is in wese niks vreemds nie. Sedert TV se ont-staan in Suid-Afrika in die middel sewentigs van dievorige eeu, het die NP-regerings van Vorster, Botha enDe Klerk die TV skaamteloos misbruik tot hulle eie pro-pagandistiese voordeel en om die bevolking te beweeg Blanke Westerlinge al weer aangeklatot die uiteindelike oorgawe. Die ANC het goed hieruit geleer. Hulle doen dieself-de met die SAUK wat hulle SABC gedoop het. Veral Professor Sampie Terreblanche kry in die beskuldigde bank geplaas word. antwoordelikheidsin om vir die vol- dit elke keer reg om dwars teen die Dit is opvallend dat hierdie skuld- gende geslag te voorsien, sou daardie Afrikaanse deel van die TV word skaamteloos mis- strome in te swem. Soms klink dit of redenasie hardnekkig op Suid-Afri- geen suksesvolle Westerse ekono-bruik om hulle gevaarlike propaganda in ons eie taal in hy na regs swaai, soos in sy ka en ook op die Westerse wêreld mie kon wees nie.ons huise in te dra. Omdat mense maar te bly is dat onlangse boek, Lost in Transforma- toegepas word deur die liberale Dit is nie net groot korporasies ofhulle iets in Afrikaans kan sien, word die SABC 2 tion, maar meestal eindig hy by die ekonome. Hulle sluit eenvoudig hu- ryk magnate wat die Westerse eko-Afrikaanse nuus soos nektar opgedrink, terwyl dit die klassieke liberalis se gewildste lle oë vir ’n reeks opvallende werk- nomie gebring het waar dit vandagmees stelselmatige gif vir die volksiel denkbaar is. speelplek - daardie plek waar Afr- likhede. is nie; ook nie in Suid-Afrika nie. Meer nog, word van mense verwag om lisensiegeld ikaners, Blankes en Westerlinge tel- In die eerste plek word daar ge- Dink maar net aan die landbou indaarvoor te betaal, terwyl daar uit die reeds oorbelas- kens in die beskuldigde bank ge- swyg oor die stand van die ekono- Suid-Afrika, wat enersyds sorg virte belastingbetaler se kas ook nog miljoene in die SABC plaas word. miese ontwikkeling onder die nie- voedsel, en andersyds ook ’n ver-gepomp word om hom te laat oorleef. Die ANC-bewind In ’n radiopraatjie oor sy nuutste Westerse volke vóór die koloniale diener van valuta is deur sy omvang-moet die geld inpomp, want ‘n bankrot SABC sal hom boek wat binnekort verskyn, vra die era. Hoe het daardie volke hulself ryke uitvoere na ander lande. omstrede Sampie Terreblanche dat ontwikkel op die gebiede van vervoer, In Suid-Afrika het die geskiedenisontneem van sy breinspoelingsmeganisme. Blankes heropgevoed moet word vervaardiging, behuising, landbou, ’n ekonomiese eksperiment opgele- Die vraag dring hom weer eens op hoe lank ons dit oor die Westerse ekonomiese pres- mediese dienste, onderwys en maat- wer wat die argumente van die li-moet aanvaar en verplig-vrywillig ons geld moet oor- tasies, want hulle verdien glo nie die skaplike sorg? Daar was byna geen beraliste weerlê. Na die Groot Trekhandig sodat hulle ons met ons eie geld kan vernietig? posisie wat hulle tans in die wê- ontwikkeling nie! het Swartes en Blankes in die Trans- In die verlede het lisensiebetalers boikotaksies gevoer reldekonomie beklee nie. vaal en die Oranje-Vrystaat min ofoor minder redes as wat nou plaasvind. Dalk is ‘n groot- In sy nuwe boek kritiseer hy blyk- meer dieselfde uitdagings en min ofskaalse aksie nie nou nodig nie. Net soos die publiekmet hulle voete begin stem het en die Afrikaanse mu- baar die Weste se materialistiese, individualistiese en anti-sosiale fi- PERSPEKTIEF meer dieselfde geleenthede gehad. Die Trekkers het hier aangeland metsiek, teater, filmbedryf en selfs nou weer die letterkun- losofie – volgens die skrywer die ’n klompie vee, waens en handge-de tot nuwe hoogtes ondersteun het, moet hulle nou grondslag van die kapitalistiese stel- reedskap. Hulle het geen staatshulpdie SABC tot ondergang stilmaak deur lisensieweer- sel. Op die oog af het hy daarmee van enige aard gehad nie, en moes beslis ’n punt beet. Dit hang egter af deur huise, skole en boerderye oprig ophouding. hoe mens hierdie eienskappe van Meinhard Peters eie koste, en met hul eie karige mid- Dieselfde geld Eskom. Hy het, soos ‘n vorige keer, die kapitalisme gaan karakteriseer dele. Dieselfde patroon van ontwik-nie sy sin gekry met die verhoging in tariewe wat hy en hoe jy die oorsake daarvan gaan keling het nie in die stamgebiede vanaangevra het nie. Skielik is daar kwansuis ‘n tekort aan beskou. die Swart volke plaasgevind nie, nieopwekkingsvermoë, en word die verbruiker weer ge- Dit kom oënskynlik ooreen met kri- Verbonde aan die Instituut vir hier in Suid-Afrika nie, maar ook niedreig met beurtkrag. Dit kan hulle skynbaar niks skeel tiek wat dikwels vanuit regse kringe op die res van die vasteland nie.oor watter skade dit die ekonomie kan berokken nie. uitgespreek word. Maar dit kom ook Kultuur en Geskiedenis Militêre mag alleen is geen waar-Dit skeel hulle ook niks oor die ongerief en skade wat ooreen met die Marxistiese en kom- borg vir ekonomiese ontwikkelingJan Publiek daaronder moet ly nie. munistiese kritiek teen die Westerse nie, soos die geskiedenis van Zoe- Die jongste probleem wat voorgehou word, is dat van “imperialisme” en ekonomiese orde. In die tweede plek word daar ge- loeland onder Sjaka en Dingaandie kragsentrales nie genoeg steenkoolvoorrade het Terreblanche het soos alle liberale swyg oor die voordele wat die nie- aantoon, en later weer in die gevalnie. Daar is seker weer ‘n klomp wat staak en nie werk denkers ’n ernstige probleem met Westerse volke uit die koloniale era van die Sowjet-Unie. Die Blankes vannie. Dit is natuurlik ook ‘n vingerwysing na die ANC- die ongelykheid tussen die Wester- geput het. Op al die terreine wat Suid-Afrika het meer gehad as mi- se lewenstandaard en die lae le- hierbo genoem is, is hulle enorm litêre mag. Hulle het die verant-bewind self, wat hierdie toestande skep met sy belag- wenstandaard van “ontwikkelende” bevoordeel. Dit het deurgaans ge- woordelikheidsin gehad om selfver-like en ekonomies-onvriendelike arbeidswetgewing. (of agtergeblewe) lande, veral daar- manifesteer in die verbetering van sorgend te wees – en so het hulle Tog kan die verbruiker wel iets daaraan doen. In die die lande wat voorheen kolonies hulle lewensgehalte, maar ook in werkgeleenthede geskep vir die Swarteerste plek moet ons elektrisiteit tot die maksimum van Westerse moondhede was. hulle aanwas. volke wat nou kla dat hulle nie diebespaar. Nie dat dit sal help om die beurtkrag af te Wanneer jy die probleem eenmaal Die liberale ekonome weier om die geleentheid gehad het om te kon ont-weer nie, maar waarom sal ons met ons kosbare en as ’n onregverdige en onverdiende uitspattige geboortekoers onder “ag- wikkel nie.swaar verdiende geld vir Eskom ryk maak, sodat hy “ongelykheid” gedefinieer het, is dit tergeblewe volke” in verband te bring ’n Verdere les in hierdie verband isbelaglike bonusse aan sy onbekwame bestuurders baie maklik om die skuld daarvoor met hulle armoede en ellende. Dit is Zimbabwe. Daar het die swart heer-kan betaal? op die Weste en die kapitalisme te tog die een opvallende verband wat sers ’n ontwikkelde land met sy voor- Meer nog. Verbruikers kan hulleself speen van krag- projekteer. Volgens Sampie Terre- nagevors behoort te word, wanneer treflike landbousektor binne slegs tweeverbruik. Daar is deesdae heelwat geleentheid daartoe blanche is die geskiedenis van on- hul lewenstandaard met dié van Wes- dekades tot klaaglike armoede ge- gelykheid klaarblyklik die skuld van terlinge vergelyk moet word. reduseer.deur gebruik te maak van onder meer son- en wind- die Westerse moondhede omdat dit ’n Derde saak wat vanselfspre- Armoede in Suid-Afrika is na tweekrag, wat ook as hernubare energie bekend staan. met geweld en uitbuiting gepaard kend in die debat betrek moet word, dekades van ANC-beleid ook ’n groei- Kom ons gaan omsigtig met ons geld om, spaar dit gegaan het. is die kwessie van spaarsin, kapi- ende vraagstuk. Die vervanging vandeur van die staatsinstellings te weerhou, en koop lie- Ons sal moet wag vir die nuwe taalvorming en korporatiewe ont- blanke kundigheid in soveel sektorewer daarmee aandele in bv. Oranjekas, die Oranje Ny- boek om sy redenasie te volg; maar wikkeling. Die feit dat ’n paar groot het die ekonomiese posisie van onswerheid Ontwikkelingskorporasie (ONOK) en ander in- uit sy opmerking dat Blankes “her- maatskappye hulpbronne en mense land ernstig benadeel. Hierdie as-stellings, wat daarmee kan help om ons volksekono- opgevoed” moet word, en dat Blan- uitgebuit het, is wel een verskynsel pek behoort eerder ondersoek temie buite die bestel te vestig. Dit sal gelykertyd ook die kes nie werklik hulle posisie in die in die kapitalisme. Maar sonder die word, as die vrae oor dalende le-basis vorm van ons eie ekonomie wanneer ons weer ‘n ekonomiese lewe verdien nie, is dit selfversorgende gesin, die klein- en wenstandaard en groeiende armoe-vrye volk in ‘n onafhanklike, Godvresende staat gaan tog duidelik waarop hy afstuur. An- middelslagondernemer, die werks- de werklik beantwoord moet word.wees! dermaal moet die blanke Westerling etiek van die Westerling en sy ver-
  3. 3. DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 3 Vrouemonument eeufeesherdenking gehouDie Vrouemonument herinner vanjaar Onthou. Kronieke van vroue- en kin- Boeremark’n eeu lank Afrikaners aan die lyding, derlyding, 1899- 1902. Skyngevegte ( Adv Collin Steyn)moed en vaderlandsliefde van ons Die feeskomitee, onder leiding van ds. BoeresportBoerevroue en -kinders. Bertie de Lange doen ’n beroep op volks- Saterdagaand Die eerste geleentheid ter herdenking genote om die besondere geleenthede Seremoniële geleentheid –van 100 jarige bestaan van dié monu- te ondersteun. Voortrekkersment begin reeds op 12 April. Die kransleggings behoort die onder- Kranslegging by Konsentrasiekamp Hierdie historiese geleentheid behoort steuning van elke ware volksorganisas- steentjiesmet oorgawe ondersteun te word deur ie te geniet. 17 November 2013 Sondagoggendvolksgenote wat oor die lengte en breed- Hier volg ’n voorlopige en baie krip- Sonsopkoms-byeenkoms byte van die land aldaar byeen moet kom. tiese program wat aangebied word: Vrouemonument (Ds. Bertie de Die onthulling van die Vrouemonu- 12 April 2013 Oranje Meisieskoolment op 16 Desember 2013 “was méér byeenkoms by die Vrouemonument Lange)as ‘n volksaamtrek - dit was ‘n bede- 14 November 2013 Donderdagaand 21 tot 23 November Donderdag,vaart. Van oor die hele land het Afri- byeenkoms met ligte klassieke musiek Vrydag, Saterdagkaners in hul duisentalle saamgetrek 15 November 2013 Vrydagoggend Wynand Mouton Teater – Drama deurom die inwyding van die Nasionale AHI skole Entrepreneursoggend Deon OppermanVrouemonument by te woon”, skryf Vrydagmiddag 16 Desember 2013 Maandagprof. Andries Raath in sy samestellers- Boeremusiek-uitvoerings Optog vanaf Tweetoring Kerknota tot ‘n hele afdeling, “Die Nasio- Vrydagaand Erediens deur prof. Piet Straussnale Vrouemonument te Bloemfon- Musiekkonsert Optrede deur Wilna Snymantein”, wat ‘n derde beslaan van die boek, 16 November 2013 Saterdagoggend Formele Kranslegging Militêre fiasko ontbloot ANC-regime se onvermoëAanvoerders van die Suid-Afrikaanse inname van Bangui. Die Seleka-rebelle ondeurdagte militêre operasie in die omdat daar indertyd behoorlike beplanning, ondersteuning,Weermag het aangedui dat daar nie bestaan uit ongeveer 5 saamgevoegde Sentraal Afrikaanse Republiek het vroeg opleiding en toerusting was. Hy stem saam met uitsprake datsprake daarvan is dat die Suid-Afri- rebelle groepe. vanjaar wye kritiek ontlok toe dit in die die SAW-troepe op ‘n “selfmoord”-sending is aangesien hullekaanse troepe uit die mineraalryke Sen- Die president, Francois Bozize, het in- parlement aan die lig gekom het dat daar nie eens lugsteun het nie en voeg by dat dit skandalig is dattraal Afrikaanse Republiek (SAR) ont- tussen uit die land gevlug en het “ver- geen begroting vir die ontplooiing van hulle toerusting by én hulp van die Franse moet bedel.trek gaan word nie na ‘n uiters verne- dwyn” nadat hy kort tevore op ‘n vlug- die troepe bestaan nie. Jacob Zuma “Daar moet altyd onthou word dat die ANC-terrroriste nooitderende neerlaag vir die SAW-troepe tige besoek aan Suid-Afrika was. Na moes toe erken dat die oefening belas- die ou Weermag militêr sou kon aandurf nie. Dit was die ver-tydens ‘n staatsgreep in dié land. wat berig word, het hy glo na die De- tingbetalers oor ‘n vyf jaar tydperk (tot raad van die De Klerk’s wat die land aan die ANC oorhandig Dié besluit om glo nie “te hardloop nie” mokratiese Republiek van die Kongo en met 2018) sowat R1,2 miljard gaan het. Om nou die uitgelewerde soldate in die SAR as helde tesoos Jacob Zuma dit stel, volg ondanks gevlug. Die plundering van die hoofstad kos, en nie R65 miljoen soos hy aan- beskryf, help nie veel om te vergoed vir die feit dat Suid-die feit dat senior offisiere vroeër ge- het kort na die inname deur die rebelle vanklik aangedui het nie. Afrika se ‘grootdoenerige’ militêre rol in Afrika plat teen diewaarsku het dat nie nóg SAW-soldate begin en die sowat 600 000 inwoners sit Vrae is ook vroeër gevra omdat Zuma grond gevee is nie”, het hy opgemerk.ontplooi moet word nie. sonder elektrisiteit, water en basiese le- nie die nodige stappe gevolg het, soos Sowat dertien Suid-Afrikaanse soldate wensmiddele. deur die grondwet vereis word, om dieis dood en 27 ander is gewond toe hulledeur die rebelle vasgekeer is tydens ‘n Stokou Hercules C130 vragvliegtuie is uit Suid-Afrika gestuur om die gewon- troepe na die SAR te stuur nie. Die par- lement het nog nie eens met sy sitting Biltong uit die Bosveldstaatsgreep waarin die hoofstad, Bangui des en dooies te gaan haal. Oryx-heli- begin nie toe hy die besluit geneem het. Ysterberg strydraad van die HNP hetdeur hulle ingeneem is. Nagenoeg 400 kopters, Gripen-vegvliegtuie en twee Frankryk (wat een van die ANC-re- aan Die Afrikaner koerant drie rooibokke geskenk.SAW-soldate (die getal wissel na gelang Rooivalk-aanvalshelikopers is glo egter gime se ‘vennote’ was in die berugte wa-van die onderskeie media wat daaroor by verskillende lugmagbasisse op ‘n ge- pentransaksie) het aansienlike ekono- Fondse uit hierdie skenking gegenereer sal aangewendberig) het sonder enige lugsteun teen na- reedheidsgrondslag – seker om steun te miese belange in SAR, waarvan talle word om Die Afrikaner uit te bou.genoeg 3000 Seleka-rebelle (‘n ander verleen (het). Vroeër is berig dat 12 van gekoppel is aan die belangrike minerale Die skenker mnr Peet van Breda sal die bokke skietbron meld dat 5 000 rebelle ter sprake die 26 Gripen-vegvliegtuie - wat meer in dié land. en die vleis sal dan in Thabazimbi verwerk word.is) te staan gekom. as ‘n dekade gelede aangekoop is – per- ‘n Militêre strateeg het aan Die Afri- Reëlings sal getref word dat die verwerkte vleis Volgens die nuusagentskap, Reuters, het manent in ‘n stoor staan. Daar is trouens kaner gesê die vernederende neerlaag by die voornemende kopers afgegee word.die Franse soldate geweier om tussen- net 6 gekwalifiseerde vlieëniers om met van die ANC-regime se troepe teen ‘n Opskud: die winter is oppad. Bestel jou rooibok nou!beide te tree en is die SAW-troepe heel- die Gripens te vlieg. rebellemag sou nie met die ou Suid-temal eenkant toe gevee tydens die Die koste van die ANC-regime se Afrikaanse Weermag gebeur het nie Skakel Johannes van den Berg by: 012-3358523. Boeretaal nr. 3 Verbind tot; en verbintenis. Ons hoor dikwels dat intuïtief probeer om nie formeel te klink nie. Goeie gende woorde gerus beter leer ken en hulle meer ge- mense na woorde soek wanneer hulle die Engelse Afrikaans kan by tye wel formeel klink, maar dit is bruik: stagneer, wolhaarstorie, riemtelegram, rekla- begrip commitment wil gebruik. Dit is nou maar een- omdat dit nie in die alledaagse omgang gereeld me, skouspel, bondgenootskap, argiveer, klante, maal so dat goeie Afrikaanse woorde uit ons gebruik word nie. Die keuse om liewer ’n Engelse kliënte, waardering, behoefte, betrokkenheid, vas- alledaagse spreektaal verdwyn. Mense sê byvoor- woord te gebruik spruit dalk voort uit ’n vrees vir for- beslote te wees, toewyding en verbintenis. beeld: Ons is regtig committed. Dit kan ewe maklik maliteit. Gebruik ook die volgende: Iets op die proef stel, weergegee word deur te sê: Ons is regtig verbind Om te eksperimenteer. ’n Engelse uitdrukking wat die mog ‘t troffe-manier, te veel hooi op my vurk, en daartoe, of ons het ons verbind om dit te doen. ons in werkverband hoor is trial and error. Sprekers om ’n plegtige onderneming te gee. Dit kom voor asof taalsprekers meen dat die ge- vergeet dan van handige Afrikaanse woorde wat in bruik van die Engelse woord ’n sterker klem sal plaas daarvan gebruik kon word. Iemand wil met dié plaas as die Afrikaanse woord. As mens werklik ’n uitdrukking sê dat hy nie ’n vaste resep volg nie, in besluit wil beklemtoon, sou jy ook kon sê: Ons het werklikheid eksperimenteel te werk gaan. Hy let op Hierdie rubriek word opgestel deur die GHA. Ons plegtig onderneem; almal het plegtig onderneem; of na wat nie goed werk nie en leer dan uit sy foute. stel veral belang in lesers se ervaring van taalprob- ons het ons vas verbind. Om dit in Afrikaans uit te druk, kon die persoon gesê leme, beskouings oor Afrikaans, navrae in verband Nog ’n gedagte is om die woord toewyding meer te het: Ek eksperimenteer daarmee; dit is net ’n pro- met woorde, en nuttige mededelings. Skryf gerus gebruik. Mens kan mos sê: Ek het besluit om my toe beer-en-tref-proses; of: ons stel proefondervindelik aan boeretaal@afrikaans.org.za te wy aan hierdie saak. Onthou ook die uitdrukking: vas watter metode die beste werk. om vasbeslote te wees. Dan hoef jy jouself nie kort- Dit kan aanbeveel word om dié gedagte vanuit ’n NOTAS kort te commit nie! ander hoek te formuleer. Byvoorbeeld: Ons is besig (1) Die rubriek Boeretaal word behartig deur die Te veel commitments? Hierdie uitdrukking hoor om dit in die praktyk op die proef te stel. (Die spre- Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans. ons ook, wanneer mense bedoel dat hulle te veel ker of skrywer kan selfs wegdoen met die invoeging (2) Verskillende skrywers se bydraes word gebruik hooi op die vurk het. Die bekende uitdrukking om te in die praktyk, want hoe anders sal dit tog gedoen by die opstel daarvan. veel ysters in die vuur te hê, is ’n anglisistiese uit- kan word?) drukking. Een probleem met hierdie ouer idiome is Afrikaans het verder ook die mooi woord mog ‘t dat jongmense nie meer weet hoe dit voel om te veel troffe; dit val informeel en humoristies op die oor. Stuur redaksionele korrespondensie in verband met hooi op jou vurk te hê nie. Ons kan dit gewoonweg Byvoorbeeld: Ek kook op die mog ‘t troffe manier; sy die rubriek asseblief na: meinhard.peters@gmail.com so uitdruk: Ek het te veel verpligtinge, te veel take op werkstyl is mog ‘t troffe. Selnommer: 082 9219706. Lesers word gevra om hande, te veel afsprake, te veel pligte om te behar- te skryf aan boeretaal@afrikaans.org.za maar hulle tig. Of ook: ek is toegegooi met werk en verpligtinge. Woordeskat. Dit is belangrik dat ons die ryk woorde- sal ook direk aan Die Afrikaner kan skryf. Dit is interessant om daarop te let dat jongmense skat van Afrikaans aktief benut. Ons kan die vol-
  4. 4. 4 DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 verder dat sy jaarliks, as deel van haar Afrika uitreik-pro- Sarel jek, R800 000 aan die ANC se jeugliga skenk. Sy het klaarblyklik ook ’n aansienlike bydrae gemaak tot Julius Malema se regsfonds in sy saak teen AfriForum. Dit laat Sarel dink aan die vrou wat met haar pragtige Super witkop dogtertjie ’n vriendin van lank gelede in die winkel raakloop. Die vriendin het toe ’n baba in ’n kombersie in haar arms. Soos vriendinne maak, kyk sy toe na die ba- ba. Die skok was groot toe dit ’n swart baba is. Die dogtertjie wil toe ook die babatjie sien. Ewe kordaat sê SE POLITIEKE DINGE sy toe vir haar ma: Haai mamma ― apie! Alles stort in duieHitler-saluut net so erg soos apartheid rugby speel. Nee wat, ons arme wit kinders het geen In die Middelburg-omgewing in Oos-Transvaal is tydens plek meer in hierdie land nie. Het jy gesien hoe barbaars‘n Twintigjarige sokkerspeler in Griekeland, Giorgos die eksamen ’n vraestel aan graad 7-leerlinge (dit is nou toi-toi hulle op die pawiljoen?”Katidis, is lewenslank uit dié land se nasionale span ver- standerd 5 soos Sarel dit onthou) voorgelê met honderd “Ek het jou jare terug al gesê die ondergang van onsban nadat hy die Nazi-saluut gegee het tydens ’n liga- spel- en ander foute in die vraestel en die antwoordstel. ou volkie het by sport begin. John Vorster het daardiewedstryd. Die media berig dat die vraag- en antwoordstel deur ’n deur vir veelrassigheid oopgemaak en dit sal nooit op- Katidis het sy span se wendoel geskop en daarmee die taalspesialis van die onderwysdepartement in Oos-Trans- hou solank ons ’n sportmal volk bly nie.”wedstryd 2 – 1 gewen. Hy was so opgewonde oor dié vaal opgestel is.prestasie dat hy in vreugde sy regterhand in die lug ge- So word in een afdeling ’n vraag in ’n begripstoets oor Hoe erger die toestand in die land, hoe meer soek diesteek het wat beskou is as die Hitler-saluut. bye gevra oor die doen en late van ’n sekere persoon. Afrikaner ontvlugting in sport. Hoe meer ontvlugting in Katidis her verskoning gevra vir sy oordeelsfout en on- Die persoon word nooit in die begripstoets genoem nie. sport, hoe meer die vertrapping van ons Afrikaner-kunde oor wat dié teken beteken, maar helaas, dit was In die antwoordstel word die antwoorde vir vraag 6 ge- waardes. En die sirkel sal net aanhou en aanhou ente laat. gee, maar in die vraestel is nie ’n vraag 6 nie. Spelfoute aanhou. is baie. Baie daarvan is bloot agterlosig omdat die finale Sarel meen daar word te maklik ’n herrie gemaak oor dokument nie behoorlik geproeflees is nie.sake wat dikwels nie eers beplan of bedoel word nie. As mens nie meer blank wil wees nie Sulke slordige werk is onaanvaarbaar. Die boodskapSarel wonder of daar enigiets sou gebeur het as Katidis wat daarmee aan die leerlinge oorgedra word, is die vanin sy oomblik van glorie sy hand sou toegemaak het toe Sarel sien die sieklike idee by sommige verloopte onverantwoordelikheid.hy dit in die lug opgesteek het. Sou sy Griekse sportbase Afrikaners en ander liberale Suid-Afrikaners om ’n swar- As dit is hoe ’n taalspesialis se werk lyk, kan dit dan an-dit as die Swartmag-teken gesien het? Net dalk het tetjie aan te neem en groot te maak, is besig om al wyer ders as dat die druipsyfer van die leerlinge net vanKatidis dan kaptein van sy span geword! uit te kring. kwaad na erger gaan nie. Bekende rolprentsterre in Hollywood het dit ook ge- As daar geen standaard by die skoolkinders gekweekDie sportwêreld hou aan om te kruip doen. En natuurlik kan die media dit nie genoeg be- word nie, dan sal die land teen ‘n nog sneller pas ten klemtoon oor hoe wonderlik dit as voorbeeld is nie. Ook gronde gaan wanneer hulle groot is. Afrikaanse tydskrifte plaas tog te graag dié foto’s. Sarel weet net dit. Die blanke kinders moet uit hierdieWas vriend Isak ontsteld toe hy vir Sarel bel na afloop Een van die sterre (Sarel wonder hoekom word hulle gemors uitkom. Ons trots en standaard as Afrikanersvan die semi-finale in die universiteitsrugby. “Ek is nou sterre genoem ― as hulle tog maar eerder wil verskiet) laat ons nie toe dat ons kinders so verneder en vertrapkeelvol”, skree ou Isak oor die foon. Sarel het hom is Charlize Theron. moet word nie.probeer kalmeer, maar tog so lekker gekry oor ou Isak Nou het ’n berig op Sarel se tafel beland dat dié vrouse woede. Kyk, Isak mis nie ’n wedstryd wat saak maak van Boksburg een van die grootste privaat donateurs Dit laat Sarel dink aan die swart sakeman wat synie. van die ANC is. Die berig wil dit hê dat Theron vanaf winkel vir ’n wyle gesluit het. Toe plaas hy ’n kennisge- “Nou wat is nóú fout?”, wou Sarel weet. “Man, dis hier- 1996 tot 2008 $450 000, dit is R3,6 miljoen, aan die ANC wing op die deur: “This shop is not open because it isdie kommentators. ’n Mens sou sweer dit is net die geskenk het vir hulle verkiesingsveldtogte. Die berig sê closed”.Swartes (weer het Isak ’n ander woord gebruik) wat kan Woord en Wêreld Die vrees van HERE (2)“Waarom maak julle dominees altyd die “Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle te noem as ons nie in alle omstan-kerkgangers bang vir God? Julle praat ge- sal vir My seuns en dogters wees, spreek dighede, op alle terreine van ons bestaandurigdeur van die “vrees van die HERE”, die HERE, die Almagtige. Terwyl ons dan Godvresend leef nie.het ‘n troue kerklidmaat my eendag ge- hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons dan Niks is uitgesonderd van daardie voor-vra. “Die Bybel sê tog dat God ons Vader ons van alle besoedeling van die vlees én waarde nie. Ons huislike lewe, ons onder-is en wie maak nou gedurig kinders bang die gees reinig, en laat ons die heiligma- wys, ons sport en spel, ons politiek... allesvir hulle Pa?” king in die vrees van God volbring”. (2 staan onder daardie verhouding met God. Die goeie suster het die woordjie “van” Kor. 6: 18; 7: 1 vgl ook Ex. 4: 22; Ef. 1: 2; Hy is ons Vader, maar onthou Hy is onsvervang deur “vir” en dit maak die hele Joh 3: 3). Daarom slaan die gebod: “Eer Hemelse Vader! En dit beteken dat Hy al-saak anders. Gelowiges word nie opge- jou vader en jou moeder” allereers op ons le gesag besit oor alles in Hemel en oproep om te vrees “vir” die HERE nie, maar he-melse Vader. Ons aardse gesag staan aarde. En daardie gesag beteken nie netwel om te wandel in die vrees “van” die in opdrag van ons hemelse Vader oor dat Hy alle Mag en Krag besit nie, en datHERE. Juis omdat God die Vader is! ons. Hy daarom gevrees moet word, ons bangChristus leer ons om te bid: “Ons Vader Om in die “vrees van die HERE” te leef, vir Hom moet wees omdat Hy so kwaaiwat in die hemel is, laat U Naam geheilig is dan ‘n kenmerk van die ware geloof. As en so sterk is nie.word...” Na die ”Ons Vader” volg daar: Moses opdrag kry om ‘n Uitvoerende Ge- Maar ons vrees, eerbiedig en eer Hom“wat in die hemel is” sag aan te stel, is die voorwaarde dat dit omdat Hy ons Vader is. Hoe weet ons dit? En daarom gaan ons eerbiedig met Hom Ds. LH Stavast “bekwame manne wat God vrees” moet Omdat Hy sy Eniggebore Seun gegee hetom: “laat U Naam geheilig word”. Jy kry wees (Ex. 18:21 vv.) Van Job word gesê:ongelukkig ook deesdae mense wat van “Die man was vroom en opreg en God- sodat “ons kinders van God genoem kanen soms met God praat asof Hy sommer roep of kon aanroep nie. vresend en een wat afgewyk het van die word” (1 Joh, 3: 1). Ja, dit beteken dat ons‘n “hierjy” is. Die wet van die HERE sê Romeine 3: 18 haal Psalm 36: 2 aan, as kwaad” (Job 1: 1). En ondanks al die ram- in die wêreld dikwels misken sal word.dan dat hulle sy Naam “ydellik”, dit wil sê Paulus van ongelowige mense sê: “Daar pe, onheile en verdriet wat hom oorge- “Om hierdie rede ken die wêreld ons nie,“leeg, hol, sonder inhoud gebruik. is geen vrees van God voor hulle oë nie”. kom het, het hy vasgehou aan daardie omdat dit Hom nie geken het nie”, staan As u televisie in u huis het en uself ver- Hulle lewe asof God nie bestaan nie en “vrees van die HERE”. ook in dieselfde vers.plig voel om na allerlei Amerikaanse of as Hy bestaan dan hou hulle geen reke- ‘n Lewe met die God van alle lewe is dus As ons só daarna kyk, kry die bekendeBritse stories te kyk, sal u weet die Naam ning met God en sy gebod nie. Gelowige die kenmerk van iemand wat homself ‘n spreuk van wyle Jaap Marais weer ‘n die-van die Allerhoogste sommerso as ‘n vloek- mense is anders: omdat God hulle Vader gelowige of ‘n Christen wil noem. Dit geld per betekenis: “Stryd is lewe!” Mag diéwoord of ‘n stopwoord gebruik word. Die is, hou hulle rekening met Hom. Ja, soos tot vandag toe, ook in ons land, ons volk leuse ons strydkreet bly: “in die vrees vanspreker en na ‘n ruk ook die hoorder merk gehoorsame kinders, eerbiedig hulle sy en ons omstandighede. Ook die Afrikaner- die HERE”.nie eens op dat hulle die Allerhoogste aan- wil orals waar hulle gaan of staan. volk het geen reg om homself Christen-volk
  5. 5. DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 5 Nuwe lewe geblaas in propaganda Hoof van SAID onder skoot oor ANC-ikoon Dr. Müller Pretorius beskuldig dat hy ‘n werks- die SAID een van min staats-’n Britse koerant berig dat nie) aan die Noordwes Uni- aanbod by die SAID aan ‘n departemente waar dit nog‘n videospeletjie oor Robben- versiteit (vroeër bekend as George (Oupa) Magashula, sekere 28 jarige vrou sou redelik goed gaan en waareiland – as deel van die die PU vir CHO) ‘n ander kommissaris van die Suid- gedoen het waar sy R1 die dienslewering goed is.Mandela 27 kulturele projek vennoot. ‘n Verteenwoordi- Afrikaanse Inkomstediens miljoen per jaar sou verdien. Magashula (50) het voor-- binnekort bekend gestel gaan ger van laasgenoemde in- (SAID) se optrede gaan vol- Blykbaar wou Marimuthu die graads en nagraadse kwali-word. stansie word aangehaal oor gens die minister van finan- opgeneemde gesprek gebruik fikasies van die Universiteit Dié sogenaamde opvoed- die teikengroep van die spe- sies deur ‘n oudregter onder- om die hoof van SAID af te van Kaapstad en is van 2009kundige speletjie gaan jong- letjie wat glo 16 tot 25-ja- soek word. ‘n Sekere Panga- dreig om die ondersoek na sy in sy huidige pos. Ondermense glo oor apartheid in- riges is. nathan Marimuthu, ‘n ver- belastingsake te staak. andere was hy ook bestuur-lig. Die speletjie word Mandela 27 word gedeelte- oordeelde dwelmhandelaar Mens sal graag wil hoor wat der by Anglovaal Industries,beskryf as “ernstig” en word lik deur die Europese Unie wie se sake deur SAID on- hierdie ondersoek aan die lig Nampak, SA Brouerye enin die styl van ‘n grafiese befonds en sal ‘n webtuiste dersoek word, het Magashula sal bring want tot dusver was Telkom SA.vertelling aangebied. Dit is met ‘n interaktiewe tydsor-gebaseer op onderhoude met de met musiek, verhoog- Uitdaging Trojaanse perdvoormalige gevangenes. werk en gedigte asook 3D- Maphela Ramphela se bekommernis oor die Die videospeletjie word voorstellings van Mandela verskil van die ware feite Die soektog (met ‘n baie groot beloning) na wat aangebied word in dr. die staatsinstansie, waar daar sowat ‘n week drastiese daling in kommersiële boere isdeur Suid-Afrikaanse stu- se sel en ander plekke op die nogal ‘n groot sprong van haar bemoeienisdente met die hulp van die eiland aanbied. Pieter Möller se boek met lank geen korrupsie gepleeg is nie, duur on- Engels en Afrikaanse teks- verpoosd voort. kort tevore met haar voorvadergeeste se seën.“Serious Games” instituut Die Britse koerantberig gedeeltes, Die Mandela Le- Die ondersoekspan werk dag en nag, maar Sy meen dit is kommerwekkend (“worri-by die Coventry-universiteit haal die woordvoerder van gend/The Mandela Legend. kon nog geen sukses behaal nie. some”) dat daar 15 jaar gelede 100 000se tegnologiepark in Brit- die projek, Roger Friedman, Die gegewe dat Mandela Tot dusver het hulle nog net die oortjies van kommersiële boere was en nou is daar nettanje ontwikkel. Volgens die aan en gee ‘n baie liriese nooit geweld afgesweer het die korrupsie-seekoei bekyk. Dit blyk reuse 36 000.berig is die “Serious Ga- beskrywing van Nelson Man- nie, word in dié boek duide- ore te wees. Hy het ’n enorme aptyt en veror- Daar staan ‘n Trojaanse perd langs diemes” instituut (nie verwant dela en die ANC wat lynreg lik uitgewys. ber alles wat voorkom! korrupsie-seekoei in die groentetuin!Afrikanerliberalisme Liberalisme in die Perswese dr G.D. ScholtzHoewel hulle voorgee dat hulle die sienlik uitgebrei word. Hulle stede ding van die liberalistiese stand-beleid van die Nasionale Party moet ontwikkel word tot moderne punt. Hoe kan sulke mense nog In hierdie deel van dr G.D. Scholtz se artikel insteun, is dit uiters opmerklik dat sentrums. Die stede waar groot ge- beweer dat hulle die Nasionale Par- die bundel Afrikanerliberalisme onder redaksiedie koerantredakteurs wat hulself talle swartmense woon, moet self- ty steun wanneer hulle n stand- van prof. P. S. Dreyer skryf hy verder ooras “verlig” bestempel, hierdie groot bestuur oor hulle eie sake bekom punt onderskryf wat deur die he- “Liberalisme in die Perswese”. Hy het dit veralbeginsel verwerp en dat hulle op die vlak van stadsrade. Skakel- dendaagse Progressiewe Reformis- oor die “verligte” Nasionale Party koerantredak-saam met Hofmeyr bepleit dat die strukture met blanke plaaslike teparty gehuldig word omdat hulle teurs wat die liberalisme van Jan Hofmeyraanwesigheid van die Bantoe in owerhede moet hul inspraak ter die voortsetters is van beskouings gepropageer het. Hulle het dit veral gehad oordie blanke gebiede as permanent wille van hul eie belange waar- van Hofmeyr? die permanensie van die swart werkers in dieaanvaar moet word. As voorbeeld borg. Die politieke skakeling met Dat die Bantoe oral ordentlike en blanke gebied. Hierdeur het hulle miskienvan hierdie “verligtheid” kan ge- die tuislande verdien nog indrin- menswaardige behandeling moet ge- onbewus en onbedoeld die weg begin openneem word wat die hoofredakteur gende aandag. Verskillende weë niet, is n saak wat elke welden-van Die Transvaler geskryf het. In moet nog ondersoek word om die kende Afrikaner sonder meer sal vir swartmeerderheidsregering watn artikel het hy tien stellings ge- stadswartes op politieke vlak tot erken. Daarom gaan dit egter nie. toe in 1994 gekom het.noem waarmee alle lede van die hul reg te laat kom”. Die vorige leiers van die Nasionale die Nasionale leiers almal diep bekommerd oor die be-Nasionale Party dit dan eens be- Party het egter gewis nie sonder dreiging waaraan die blankes hulself blootstel wan-hoort te wees. Die sewende lui as Hierdie standpunt druis reël reg in rede dikwels so ernstig daarvoor neer daar geen doeltreffende skeiding tussen blankvolg: “Die swartmense in blanke teen wat alle leiers van die Nasio- gepleit dat daar skeiding tussen en swart bewerkstellig word nie. Dit is inderdaad diegebiede sal as n permanente toe- nale Party tot dusver verkondig het, blank en swart geskep moet word grootste tragedie in die geskiedenis van Suid-Afrikastand (sic) aanvaar moet word. Dit maar dit is in volkome ooreenstem- nie. In teenstelling tot mnr. Hof- dat die meerderheid van die blankes nie daarvan oor-hou die konsekwensie in dat waar ming met wat mnr. Hofmeyr steeds meyr wat van geen skeiding wou tuig kon word dat segregasie, apartheid of afsonder-swart werkers nie in nabygeleë tuis- verkondig het. Die “verligtheid” het weet nie en wat, soos aangetoon like ontwikkeling, wat as kern het behoorlike ge-lande gevestig kan word nie, hulle dus gelei tot die versaking van die is, in twyfel verkeer het of sy eie biedskeiding, die enigste manier is om die toekomsbehoorlike leef- en werktoestande Nasionale standpunt oor n baie standpunt die behoud van die blan- van die beskawing hier aan die suidpunt van Afrika temoet ontvang. Alle geriewe moet aan- belangrike saak en die aanvaar- ke beskawing sou waarborg, was beveilig nie. In stede van om dit dag in en dag uit net so luid te ver- kondig as waartoe hulle in staat is om alle Afrikaners HNP-Dagboek wakker te maak, stel die “verligte” koerantredakteurs hulle eenvoudig op die standpunt wat Hofmeyr reeds byna veertig jaar gelede al ingeneem het. Waarlik, 2013 hier word verligtheid sinoniem met verblindheid. Wan- neer gelees word wat hierdie “verligtes” skryf, word een feit baie duidelik. Dit is dat hul kennis van die ver- lede totaal ontoereikend is om n behoorlike oordeel HNP Hercules HNP Openbare vergadering oor die omvang en erns van die hedendaagse ras- Potchefstroom sevraagstuk uit te spreek. Wie die rassevraagstuk in Pannekoekdag Wolmaransstad HNP Inligtingsvergadering n behoorlike perspektief wil sien, moet nie alleen n 20 April 2013 grondige kennis van die geskiedenis hê nie, maar by Willie Marais 16 April 2013 11 April 2013 moet ook n studie maak van wetenskappe soos die Afrikanersentrum Frederickstr. 5 Doreen Lodge saal biologie, die antropologie, die etnologie, die sosiolo- Bailiepark gie, die sielkunde, ens. Geen “verligte” koerantredak- 8:00 - 12:00 Vredestr. 29 Tyd: 19:00 teur het al getoon dat hy oor hierdie mate van kennis Vir meer inligting Tyd: 19:00 beskik nie. Daarom kan hulle ook geen behoorlike skakel: Vir meer inligting skakel: oordeel oor die rassevraagstuk vel nie. mnr. Pieter Smits 072 203 1935 Vir meer inligting skakel: Die “verligte” koerantredakteurs - gelukkig behoort mev.Hansie Hartung Mnr. Jaco Steyn 083 383 8023 082 458 5117 of mnr. Johannes van den Berg nie almal tot hierdie tipe nie - sal deur die omstan- 012 335 8523 Mnr. Johan Steyn 083 235 0632 dighede tot die erkenning van een besondere feit ge- mnr. Johannes van den Berg dwing moet word. Dit is dat, indien daartoe oorge- 012 335 8523 gaan word om dié swartes in die blanke gebiede as Spreker: Mnr. Andries permanent te aanvaar , die beskawing aan die suid- Spreker: mnr. Die spreker is mnr. Louis punt van Afrika ten dode opgeskryf moet word. Om Breytenbach Andries Breytenbach van der Schyff Leier van die HNP Vervolg op bladsy 6
  6. 6. 6 DIE AFRIKANER, 22 - 4 April Maart 2013 Afrikanerliberalisme Liberalisme in die perswese dr G.D. Scholtz beste bewys van hoe die “verligtes” telike kultuur. En dit is nie maar uitwen- House and not worthy of the nation. IVervolg vanaf bladsy 5 totaal uit voeling met die werklikheid is dige kleursel nie, maar dieper lê n ask the House to look at this matter – in sodanige mate dat hulle nie eens geestelike aanlegverskil...” soberly and dispassionately and not tomense wat ten opsigte van kultuur- en kan sien dat hulle help om die toekoms Die tweede kom uit n verslag wat n be led by the false exploitation of senti-beskawingspeil hemelsbreed van me- van die blankes in Suid-Afrika te ver- kommissie van teoloë in 1974 voor die ments, however natural...”kaar verskil, naas mekaar te laat woon, nietig nie. Wat die “verligtes” voor- Algemene Sinode van die Nederduitse Dit was die houding van Hofmeyr watis om diegene wat op die hoogste peil staan, is inderdaad gevaarlike onkunde Gereformeerde Kerk gelê het. Daarin veroorsaak het dat die Verenigde Partystaan, op die duur na die laagste peil te en naïwiteit. is gekonstateer: “Dit behoort in norma- tot die einde van sy bewind in 1948 nikslaat sak. Daarteen het genl. Hertzog, Op nog n terrein is daar n skakel tus- le omstandighede wel nie tot die taak gedoen het om deur wetgewing n ver-soos reeds vermeld is, reeds in 1911 sen die houding van mnr. Hofmeyr en van die owerheid om hom met die vrye bod op gemengde huwelike te plaasgewaarsku. Moet die toestand so bly die van die “verligte” koerante. Dit gaan huwelikslewe van individue te bemoei nie. Eers nadat die Nasionale Party insoos die “verligtes” dit verlang, staan hier oor die omstrede vraagstuk van ge- nie. Tog is dit moontlik denkbaar dat die 1948 aan bewind gekom het, is in 1949dit eenvoudig vas dat Soweto oor Jo- mengde huwelike, dit wil sê tussen owerheid die aangaan van dergelike sodanige wetgewing aangeneem. Dit ishannesburg, Atteridgeville oor Pretoria, mense van verskillende rasseherkoms. huwelike in bepaalde omstandighede derhalwe nou al byna dertig jaar lankCato Manor oor Durban, New Brighton Dit is ook n saak waaraan n lang ge- kan verbied. Die ewewig in die stabilise- dat gemengde huwelike in Suid-Afrika nieoor Port Elizabeth en Langa oor Kaap- skiedenis verbonde is en wat hier kort- ring van verhoudinge in n veelrassige voltrek kan word nie. Daardeur word nstad gaan seëvier. En dit gaan wis en liks behandel moet word. en veelvolkige situasie kan deur die aan- euwel verhoed wat miskien reeds baieseker op bloedvermenging uitloop. Hier Sedert die eerste blankes hulle in gaan van rasgemengde huwelike ver- ernstige gevolge sou gehad het, indienhoef na slegs een voorbeeld verwys te 1652 aan die suidpunt van Afrika ge- steur word, en in hierdie omstandig- daar geen wetgewing daarteen be-word. Vandag word algemeen deur die vestig het, het hulle tussen hulle en die hede is die handhawing van die “vrede” staan het nie. Besware teen die betrok-historici aanvaar dat een van die ver- nie-blankes op verskillende terreine van in Bybelse sin van die woord, vir die ke wet kom hoofsaaklik net uit libera-naamste oorsake van die val van die die lewe skerp skeidslyne getrek. Daar owerheid belangriker as die vrye huwe- listiese kringe. Die argument wat mees-groot Romeinse Ryk gesoek moet word was in die eerste plaas n godsdiens- likskeuse van bepaalde individue. Die tal aangevoer word, is dat die wet nin die verdwyning van die Romeine in tige verskil; die blankes was Christene feit bly dan egter dat dit n buitenge- belediging vir die nie-blankes bevat.ander volke en rasse. Dr. K. Sprey, n en die nie-blankes heidene. Daar was wone maatreël is, en dat dit vanselfspre- Dit is egter merkwaardig dat daar uitersdeskundige op die gebied van die Ro- in die tweede plaas n kultuurverskil; kend sal wees dat hierdie verbod her- selde verneem word van nie-blanke be-meinse geskiedenis, skryf as volg oor die blankes was beskaaf en die nie- oorweeg kan word wanneer omstandig- sware teen die wet.hierdie saak:”Een ander gevolg van de blankes onbeskaaf. Daar was in die der- hede dit kan regverdig”. In die afgelope vier of vyf jaar het nperiode van roekeloze en onbeperkte de plaas n genetiese of rasseverskil; n Mens staan voor die feit dat dit die mens nou die opkoms van sekere “ver-exploitatie was de vergaande vermen- die blankes het tot die Indo-Europese Afrikaanse kerke was wat die voortou ligte” koerantredakteurs beleef. Saamging van de bevolking met andere ele- ras behoort en die nie-blankes tot ver- geneem het in die beweging ten gunste met hulle het ook sekere “verligte” teo-mente. De oorspronkelijke Italici moes- skillende ander rasse. Daar was in die van n verbod op gemengde huwelike. loë hul verskyning op die Afrikaanse to-ten sterk geslonken zijn, de bevolking vierde plaas n politieke verskil; die blan- Dit was hulle wat deur besluite daarop neel gemaak. Oor die saak van gemeng-van Rome en de handelssteden was heel kes was steeds ver in die minderheid aangedring het dat die politieke ower- de huwelike huldig hierdie teoloë n stand-gemengd. Een Engels geleerde heeft teenoor die nie-blankes. heid n verbod op gemengde huwelike punt wat diametraal die teenoorge-eens gezegd: ‘The Roman Empire fell Al hierdie verskille, wat almal van diep- sou plaas stelde is van die wat die Afrikaanse ker-because it ceased to be Roman “ gaande aard was, het veroorsaak dat Die vraagstuk van gemengde huwe- ke nou al so lank voorstaan soos hier- Om toe te laat, soos die “verligtes” dit die blankes al hoe meer verskil tussen like het veral in die dertiger jare van die bo aangetoon is. Die “verligte” teoloëwil hê dat die swartes as permanente hulle en die nie-blankes begin tref het. twintigste eeu besonder akuut geword. plaas hulle op dieselfde standpunt asinwoners van die blanke gebiede erken Dit was veral die Christelike godsdiens Op 12 November l936 het die Sinode wat mnr. Hofmeyr tydens sy lewe ge-moet word, is juis om die groot faktor wat hier die beslissende rol gespeel het. van die Kaapse NG Kerk die owerheid huldig het. Vir hulle is dit totaal verkeerdvan hul getalsmeerderheid die politieke Daar is gevoel dat n Christen hom nie versoek om n verbod op gemengde hu- dat daar n wet is wat n verbod op ge-verhoudinge ten volle te laat beheers. met n heiden in die huwelik moet be- welike te plaas. Hierdie voorbeeld is op mengde huwelike plaas, omdat dit danOmdat die swartes in die meerderheid geef nie. Dit was die kerk wat steeds 12 April 1937 deur die Vrystaatse kerk krenkend vir die nie-blankes sou wees.is, begin hulle nou al met al hoe luider daarop aangedring het dat dergelike gevolg. Ook die Nederduitsche Hervorm- Die “verligte” koerantdredakteurs enstemme te eis dat die politieke gesag huwelike nie toegelaat moes word nie. de Kerk en die Gereformeerde Kerk die “verligte” teoloë het mekaar reeds dieaan hulle oorgedra moet word. Twee uit- Hier hoef slegs twee Christelike uitsprake was teen gemengde huwelike gekant. hand gereik. Eersgenoemdes stel vanlatings van hoofman Gatsha Buthelezi oor hierdie belangrike saak aangehaal Die druk op die Regering oor hierdie hul koerante vir laasgenoemdes beskik-word hier aangehaal. Tydens sy be- te word. saak het so groot geword dat in 1938 n baar om die wet op gemengde huwe-soek aan Suid-Afrika in September 1976 Die eerste is afkomstig van prof. dr. kommissie van ondersoek aangestel is like aan te val en te kritiseer. Volgenshet dr. H. Kissinger ook n onderhoud J.D. du Toit (Totius). Op n kongres wat om daarop in te gaan en aanbevelings die “verligte” teoloë is dit gebiedend nood-met n nie-blanke afvaardiging gehad. die Federasie van Afrikaanse Kultuur- te doen. In sy verslag het die kommis- saaklik dat die betrokke wet herroepButhelezi het aan hom gesê: “I can vereniginge in 1944 gehou het, het sie meegedeel dat die naturelle teen moet word en dat daar geen verbod opassure you that the final Transkeian- prof. Du Toit verklaar dat die Afrikaners gemengde huwelike gekant was en die gemengde huwelike geplaas sal word nie.type of division of South Africa into semi- as Calviniste hulle steeds as “geroepe- meerderheid was daarom ten gunste Die “verligte” koerantredakteurs hetautonomous mini-states which can be nes” gesien het. Hulle het daarom steeds van wetgewing wat sulke verbintenisse reeds geopenbaar dat hulle oor sekeremanipulated by Pretoria will never take die standpunt gehuldig dat “uit die na- verbied. sake wat vir die nasionaalgesinde Afri-place ... Black people in South Africa turel geen Hollandse of Engelse Chris- Die Kleurlinge was ook teen gemengde kaners van die grootste betekenis is,want majority rule to be established as ten gemaak moet word nie. In die Chris- huwelike, maar was nie ten gunste van hulle standpunte huldig wat volkomea basic principle in a unified South Africa” telike kerk sal hy sy eie tipe verteen- n wetlike verbod daarop nie. Dit was van dié van die Nasionale Party afwyk “n Paar dae later het Buthelezi voor woordig” Prof. Du Toit het hieruit onder ook die geval met die Indiërs. Die be- en dat hulle menings huldig wat mnr.die studente van die Universiteit van meer afgelei dat “ons (mag) nie saam- vinding van die kommissie was dat daar Hofmeyr al soveel jare gelede verkon-die Witwatersrand verklaar: “Afrikaner- voeg wat God geskei het nie. In die plu- n verbod op gemengde huwelike deur dig het. Geestelik staan hierdie mannedom and Afrikaans culture are not like- riformiteit word die raad van God ver- wetgewing geplaas moes word. dikwels nie ver van hul Engelsspre-ly to survive in South Africa” Hy het die werklik. Die hoëre eenheid lê in Christus Van n wetlike verbod op gemengde kende kollegas nie. Terwyl daar in die ver-toekoms soos volg gesien: “The future en is geestelik van aard”. huwelike was mnr Hofmeyr n groot teen- lede n diepe kloof bestaan het tussenwill be a Black future, and we Blacks Prof. Du Toit het voortgegaan: “gevolg- stander; hy wou eenvoudig niks van so die beginsels van die Afrikaanse koe-want our future to begin now. We know lik wil ons geen gelykstelling en ook iets hoor nie. In sy hoedanigheid as Mi- rante aan die een kant en dié van diethere will be Whites in that future, but geen verbastering hê nie. Gelykstelling nister van Binnelandse Sake het hy op Engelse koerante aan die ander kant,they will not be the determinants and openbaar die Babiloniese plan van ge- 5 Desember 1936 in n verklaring gesê vind n mens tans dat daar van die kantthe oppressors. They will be liberated lykmaking, wat deur God in die vlakte dat “the Government is not prepared to van eersgenoemdes meermale n toe-Whites adapting to a Black mans world van Sinear verydel is. Gelykstelling waar introduce legislation for the purpose of nadering is tot laasgenoemdes. Terwylin a Black self-conscious continent”. geen gelykheid is nie, is mensewerk. prohibiting marriages between Euro- in die verlede n Engelse koerant slegs Die “verligte” koerantredakteurs is blyk- Gelykheid in die sin van dooie eenvor- peans and sections of the non-Euro- iets uit n Afrikaanse koerant aangehaalbaar salig onbewus daarvan dat, wan- migheid bestaan daar dan ook nie on- pean population” het om dit te kritiseer en aan te val, isneer hulle bepleit dat die swartes as n der die nasies nie. Ons vind op aarde Toe die Parlement kort daarna byeen- dit tans opvallend hoe dikwels uit diepermanente element in die blanke ge- kultuurvolke van verskillende range gekom het, het Hofmeyr kategories Afrikaanse koerante menings aange-biede aanvaar moet word, hulle die ei- naas wat ons kortheidshalwe natuur- verklaar dat “this is unnecessary legis- haal word om daarmee instemming tese van Buthelezi om n swart meerder- volke kan noem. Ons vind volke met n lation, it is dishonouring legislation, it isheidsregering en swart oorheersing des heidense kultuur naas dié met n Chris- legislation which is not worthy of this Vervolg op bl. 12te sterker maak. n Mens het hier die
  7. 7. DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 7 Atlas Verwe:Promosie ’n Verfvervaardiger en -handelaar met ‘n verskil PromosieAnita Morkel reekse in die pryslys word daar vir die ge- ouetehuis in Danville, waar sy betrokke moet word. Indien ‘n historiese gebou by- rief van klante ook ‘n reeks produkte is, bied byvoorbeeld elke drie maande ‘n voorbeeld gerestoureer word, moet ditAtlas Verwe in Derdepoortweg Silverton soos onder andere kwaste (waaronder verkoping aan van produkte wat gemaak inaggeneem word dat dit ‘n ou gebou metkan van Maandag tot Vrydag deur die kunskwaste ook tel), skuurpapier, verfrol- word. bepaalde vereistes ten opsigte van diepubliek besoek word om huishoudelike lers, verfverwyderaar, fotoplakwerkpro- Die demonstrasies is insgelyks ook baie verftipes is. Wanneer enige verfwerk aan-(oftewel dekoratiewe) verwe te koop. Die dukte (“scrap booking”) en verfspuitkan- goedkoop. Instansies vra ‘n nominale be- gepak word, is die voorbereiding van diegroot verrassing en bonus is dat stok- netjie te koop aangebied. drag en Sandy het onlangs slegs R50 per oppervlakte en die grondlae van deur-perdjie entoesiaste lapverf en ‘n volle Afslag van 15% tot 20% word aangebied kop gevra plus R50 vir ‘n decoupage be- slaggewende belang voordat die finalereeks produkte vir decoupage by Atlas op die lyspryse, waarby BTW dan ge- ginnerspakket toe sy ‘n demonstrasie by bolaag aangewend word.Verwe kan koop. voeg word. Wanneer mnr. Botha op sy Atlas Verwe se perseel in Derdepoort- “Die verfbedryf is besig om leeg te loop”, ‘n Stewige begronding ten opsigte van rustige manier praat, blyk dit hy is baie weg, Silverton gehou het. vertel mnr. Botha. Dit skep natuurlik diekennis en ‘n liefde vir sy werk straal uit goed op hoogte van konkurrente in die geleentheid vir diegene met die nodigedie eienaar, mnr. Chris Botha. Sy kuns- verfbedryf se pryse en kan met reg sê dat dryfkrag en werksetiek om tot die bedryftige en sjarmante vrou, Sandy, bied de- ’n Meester in hart en siel Atlas Verwe baie mededingende pryse toe te tree. Mense wat reken hulle is diemonstrasies by outehuise en skole van aanbied. “Ek doen baie graag besigheid regte stoffasie, hetsy jonk óf ouer is wel-die verskillende decoupage tegnieke. Die Niks word ontsien om te sorg dat Atlas met ons eie mense” sê mnr. Botha. Verwe se produkte van die allerbeste kom om hulle by sy personeel te voeg.huishoudelike (dekoratiewe) verf- en stok-perdjieprodukte word deur mnr. Botha gehalte is nie. Mnr. Botha beskik oor skei-vervaardig en hy is ook baie trots op die Kunsprodukte en -verwe kundige kennis vanweë sy BSc-graad enhoutgom wat hy ontwikkel het wat nie in het ‘n internasionale kursus in plastiekewater oplos nie. Die betrokke gom, Een van die leemtes wat deur Atlas voltooi. Ná 22 jaar by die bekende maat-Qualigrip houtgom, is ‘n baie bekostig- Verwe gevul word, is die behoefte aan skappy, Plascon, het hy in 1975 Atlasbare en ‘n gewilde verkoper. gespesialiseerde produkte vir decoupa- Verwe begin. ge werk en materiaalverf. Juis vanweë sy agtergrond ontwikkel hy Bekende kunswinkels word deur Atlas dan ook ‘n produk indien dit nodig is. Een Verwe van hierdie produkte voorsien. In so ‘n produk vir decoupage is tot 19 keer die netjiese verkope-afdeling kan die pro- getoets voordat hy finaal tevrede was, dukte van die rak gekoop word. ‘n Uit- vertel hierdie aangename besigheidsman. stalling van voltooide artikels toon die on- Die gewilde Qualigrip houtgom van Atlas eindige potensiaal van decoupage om Verwe is deur mnr. Botha in samewer- uiting aan elkeen se kunssinnigheid te king met die Duitse maatskappy, Hoechst, gee. (beter bekend as Clariant in Suid-Afrika) Die Franse woord, “découpage”, is ontwikkel. Hy werk tans op versoek uit afgelei van die woord “découper” – om die toneelwêreld aan ‘n gespesialiseerde op óf uit te knip. Dit is dan ook presies produk wat waarskynlik uiteindelik ook wat dit is: ‘n prent word uitgeknip en met wyer gebruik sal kan word. verskillende lae op ‘n oppervlakte vasge- Die feit dat die eienaar sy werk deeglik Mnr. Chris Botha met heg. Die verskillende produkte wat be- ken en geniet, klink asof dit bloot alle- Mnr. Chris Botha en Qualigrip houtgom nodig word om ‘n oppervlakte voor te daagse gegewens is. Dit is egter van die berei (byvoorbeeld om roes te verwyder) grootste lewenslesse en die allergrootste sy vrou, Sandy. tot die uiteindelike afronding daarvan resep vir ‘n suksesverhaal wat enigeenHuishoudelike (dekoratiewe) word deur Atlas Verwe vervaardig en ver- by mnr. Botha sal kan leer. Tans word onder meer iemand gesoek inverwe koop. Sy stokperdjie is houtwerk en hy het veral ‘n belangstelling in restourasiewerk die produksie-afdeling van Atlas Verwe. vanweë die “terapeutiese waarde” daar- Die kunsprodukte en demonstrasie daar-Unieke kleurkaarte Decoupage artikels van bied eweneens geleenthede aan men- van wanneer hy daarmee besig is, vertel hy. se wat bereid is om die tegnieke baas teDie verwe wat by Atlas Verwe op kleur- raak en ‘n passie daarvoor het.kaarte aangebied word, is uniek aange- Sy ouers was elkeen in hulle eie reg baie dinamies gewees aangesien sy ma Hy is al lankal verby die gewone aftreesien dit die werklike verf is wat ‘n klant ouderdom en begin nou daaraan dink omsien. Dit is met ander woorde nie gedruk- een van die eerste sewe vroue in Suid- Afrika was wat as ‘n kraamverpleegster sy besigheid te verkoop aan iemand mette kleurkaarte, waarvan die (drukkers-) net soveel geesdrif soos hy.ink tot misleidende kleure op papier kan opgelei is. Sy het die beroep op Bronk-lei nie. horstspruit beoefen, waar sy pa die heel Ná jare in die verfbedryf het mnr. Botha eerste motorhawe begin het. In die ver-besluit om die frustrasies van klante ten toonlokaal staan ‘n outydse koekblik Ligging van Atlas Verwe enopsigte van die verskille tussen die verf- waarop foto’s van sy ouers en hul tyd- genote gedecoupage is. Sodoende is kontakbesonderhedekleur: a) op ‘n kleurkaart, b) in die verf-houer en c) die uiteindelike oppervlakte dié houer uit mnr. Bothauit te skakel deur die werklike verf op sy “Daar is baie sluimerende talent onder se kindertyd en Skakel gerus Atlas Verwekleurkaart aan te bied. Die verfkleur op Afrikaners”, vertel mnr. Botha van sy doel- die van Maandag tot Vrydag by:Atlas Verwe se kleurkaart is inderdaad wit om hierdie kunsprodukte a) self te for-die kleur wat uiteindelik binnens- of bui- muleer, b) bekostigbaar te hou en c) die praktiese bruikbaarheid daarvan aan die (012) 804 6737/8tenshuis op die mure of ander oppervlak-tes verkry word. publiek oor te dra. of 804 7791; Benewens die bestaande wye reeks verf- Die gewildheid van decoupage deur al Herinneringe is metkleure op die kleurkaart kan klante gerus die jare word deur mev. Sandy Botha toe- faks (012) 804 6209; geskryf aan onder meer die bekostigbaar- decoupage verewigook vra dat ‘n spesiale kleur vir hulle ge-meng word. heid én die haas onbeperkte gebruiksmoont- likhede daarvan. Terloops, dit is ‘n kuns- foto’s e-posadres: vorm wat al sedert die 18de eeu in Italië saamgevoeg tot ‘n atlaspaints@paintcrafts.co.za.Gebruikersvriendelike pryslys ontstaan het. “Dit kan op amper enige kunstige herinnering wat hyén pryse oppervlakte gebruik word”. Verskillende in sy hande kan vashou. Die perseel kan van decoupage tegnieke op emmers, ou melk- Tans lees hy En drie maal kraai dieVerskillende hoeveelhede verf, van so kanne,’n koekiehouer, ‘n bliktrommel, ‘n haan van die waardige Afrikanerskrywer, Maandag tot Vrydag bymin as 50 ml tot soveel as 200 liter kan groot plat klip, ‘n palmsaadomhulsel, glas- HS van Blerk, oor die Ossewabrandwag- Derdepoortweg 353, Silvertonaangekoop word. ‘n Baie sistematiese bakke en ander oppervlaktes, bewys dat tydperk, en verwys na die brandende Afri- besoek word.pryslys bied die onderskeie verfreekse dit werklik die geval is. kanernasionalisme desjare wat in 1949met ‘n kort beskrywing van elke verf se Sandy hou dan ook demonstrasies by daartoe gelei het dat nagenoeg 250 000 Die eienaar, mnr. Chris Botha,gebruike aan. Van die verfreekse wat ouetehuise en skole, waar nuwe horison- mense die inwyding van die Voortrekker-onder andere aangebied word, is: mo- ne vir oud en jonk geopen word. Sy kan monument bygewoon het. kan by 082 920 6785dern, metaal en perlemoen (“mother of in die praktyk daarvan getuig dat kinders geskakel word.pearl”) vir huishoudelike en kunsverwe. met leer- en fisiese gestremdhede asook Wenke en geleenthede Benewens die wye verskeidenheid verf- bejaardes die decoupage baasraak en dit stel hulle in staat om sinvol kreatief te Spesifikasies is baie belangrik en be- Promosie wees, maar ook om geld te genereer. Die teken wat gedoen wil word, gespesifiseer Promosie

×