Die Afrikaner: 15 - 21 Maart 2013

1,485 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
375
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Die Afrikaner: 15 - 21 Maart 2013

  1. 1. Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 15 - 21 Maart 2013 Jaargang 44 Nr. 2055 PRYS R6-00 Genoeg betaal! Ons is nie melkkoeie nie! Volksnasionalistiese partye in Europa - soos die Nasionale Volksparty van Duitsland (NPD) - is lankal keelvol daarvoor om die spit af te byt om hulp te verleen aan lidstate van die Europese Unie. Dit is die belastingbetalers wat die las moet dra wanneer hulp aan lande soos Griekeland, Italië, Spanje, Ciprus en vele ander gegee moet word. Die NPD hou binnekort in Bonn en Frankfurt vergaderings met die tema: “genoeg betaal! Ons is nie ‘n melkkoei vir Europa nie! In Suid-Afrika sorg ‘n skrale 1,5 miljoen belastingbe- talers vir 84% van die totale inkomstebelasting om 52 miljoen inheemse en tot 10 miljoen uitheemse inwoners te bedien. Die HNP sê: vryheid vir die Afrikanervolk in sy eie vaderland” Mynbouplanne gaan land tot stilstand rukDie bykans onbeperkte mag van die ANC- peteer weens die dalende rand en krediet- die mineraalsektor (SIMS-verslag) wat ver- minister se toestemming te kry indien ‘nregime om in die mynbedryf in te meng, graderingsvooruitsigte wat glad nie roos- lede jaar bekend gestel is. Indien die aan- beherende aandeel verhandel word.waarvoor in ‘n wetsontwerp vir Mineraal- kleurig is nie; arbeidskoste; gewelddadige duidings in die verslag gevolg word, dan is ‘n Mynkenner is in die media aangehaalen Petroleumbronontwikkeling voorsiening stakings en die algehele produksiekoste wat steenkool glo ‘n strategiese mineraal. wat meen die aandele van gelyste maat-gemaak word, gaan die land se ekonomie aansienlik hoër as dié van ander lande is. Besluite wat by die ANC se Bloemfontein- skappye sal effektief ophou om verhandel-finaal verwoes. Belastingtoegewings, gespesialiseerde vaar- konferensie geneem is, toon aan dat die baar te wees, terwyl Suid-Afrika se vermoë Die konsepwetgewing is verlede jaar in dighede en kwalifikasies (byvoorbeeld in- ANC ystererts, steenkool en olie en basisme- om fondse uit die land se kapitaalmark teDesember deur die kabinet goedgekeur en genieurs) asook ‘n effektiewe doeane-ad- tale soos koper, nikkel, platinum, chroom, bekom vir mynontwikkeling en -produksietydens die vakansie op 27 Desember in die ministrasie elders maak verskeie ander lan- vanadium, mangaan, uraan, natuurlike gas, in essensie op sal hou om te bestaan. Diestaatskoerant vir kommentaar gepubliseer. de, wat nie eens oor Suid-Afrika se mine- skaliegas, fosfate, kalium en gips as strate- beoogde wet slaan glad nie ag op die be- Die minister van mineraalsake kry rale rykdom beskik nie, ‘n baie aantrekli- giese minerale beskou. Indien daar na die hoefte om die tekort op die betalingsbalansingevolge die beoogde wetgewing haas ker opsie. Suid-Afrika se minerale rykdom lengte van die lys gekyk word, dan dui dit te verminder nie.onbe-perkte magte om van tyd tot tyd word op $2,5 triljoen gestel, wat van die tot selfs meer staatsinmenging as wat die Nog een van die remskoene in die be-ingevolge kennisgewing in die staatskoer- rykste reserwes ter wêreld is. SIMS-verslag in vooruitsig gestel het, word oogde wet is dat sosio-ekonomiese verant-ant bekend te maak: Die wetgewing vereis verder dat enige per- in die media gewaarsku. woordelikheid vir gemeenskappe heelte- wat die persentasie bevoordeling vol- soon wat geoormerkte minerale (‘n term Nog ‘n vereiste wat gestel word, is dat toe- mal op mynmaatskappye afgeskuif word.gens mineraalkommoditeit moet wees; wat nie gedefinieer word nie) wil uitvoer, stemming vooraf van die minister bekom Die minister het ook ten opsigte hiervan wat die prys van sodanige persentasie is die minister se geskrewe toestemming moet moet word indien enige belange van ‘n ge- haas onbeperkte magte om die vereistes hier-– ook ten opsigte van ontwikkelingsbehoef- kry. Die bepaling is waarskynlik veral ge- lyste maatskappy verhandel word. Die wets- omtrent af te dwing.tes; rig op steenkool- en ysterertsuitvoere. ontwerp verander boonop die definisie van Die wetsontwerp sal die ANC-regime inge- watter vlak van bevoordeling vereis word. Strategiese minerale is ‘n nuwe term wat ‘n gelyste maatskappy om dié in te sluit wat volge sogenaamde “vry draende belange”Bevoordeling word gedefinieer as die trans- in die wetsontwerp ingeskryf is en minerale op die Johannesburgse Aandelebeurs gelys in nuwe eksporasie- en produksieregte informering, waardetoevoeging of die verwer- sal insgelyks van tyd tot tyd deur die minis- is, maar ook dié wat in ‘n buitelandse juris- staat stel om ‘n aansienlike aandeel in veralking van ‘n mineraal tot ‘n hoër waarde- ter in die staatskoerant as strategies verklaar diksie gelys is. die petroleumbedryf te bekom.produk. word. Ingevolge die vorige wetgewing (die Wet Dit wil voorkom asof daar heel opportu- Binne hierdie raamwerk sal dit maar op- Die beoogde wet kan tot ‘n mate herlei word op Mineraal en Petroleumbronontwikke-draand gaan vir Suid-Afrika om te kom- tot die ANC-verslag oor staatsingryping in ling van 2002) was dit net nodig om die Vervolg op bladsy 12 Andries Breytenbach op Oudtshoorn Koerante wat intekenare Staan op in verset nie bereik nieDr VD Wassermann maar die aanslag op die Afrikaner se kul- die ware Afrikaner vir oorlewing hom tuur, veral ons taal, en die breinspoeling met alle mag verset. Hierdie verset moet Weens ‘n wekelange staking van poskantoorwerkers in Pretoria enDie huidige regime is doelgerig, op ‘n wy- van ons kinders in staatskole, wek blyk- binne die wet en op oordeelkundige Johannesburg het baie intekenare geklase wat neerkom op haatdraendheid, besig baar minder kommer. Laasgenoemde be- wyse, gebaseer op diepgaande kennis, ge- dat hulle nie koerante gekry het nie.om die Afrikanervolk te onderploeg. Baie hoort uiters ontstellend te wees vir ons skied. Dit is elke patriot se plig om twy-van ons volksgenote is skynbaar onbe- ouers omdat ‘n geskiedenis van Suid- felmoedige volksgenote met die nodige Tydens hierdie staking het die poskantorewus daarvan en selfs nie bekommerd oor Afrika opgedis word wat grootliks vals is inligting wakker te skud en te begeester nie eers posstukke ontvang nie sodatwat werklik aan die gebeur is nie. en ons kinders vervreem van hul volk en tot verset. Ernstige pogings om die koer- van die koerante Dit was die boodskap van mnr Andries hulle eie volkshelde. Selfs privaatskole, ant Die Afrikaner op groot skaal te ver- ook hier by Die AfrikanerBreytenbach, leier van die HNP, tydens insluitend die CVO-skole, word gedwing sprei, sal hierin ‘n groot hulp wees. se kantoor begin ophoop het.’n inligtingsvergadering op Oudtshoorn. om die leerplanne van die staatskole te volg. As voorsitter van die Boere-Afrikaner- Die redaksie van Die AfrikanerDie vergadering is deur die plaaslike stryd- Die pogings van die regering om die volksraad het mnr Breytenbach die ver- vra verskoning daarvoor.raad van die HNP op die dorp gereël en grond van die Afrikaner te onteien, moet gadering eerstehands meegedeel hoe die Die poskantoorwerkers het daremword dit al ’n jaarlikse instelling om dié beskou word as die finale stap om die regime op bedenklike wyse druk uitoefen ten einde laaste begin werkvergadering te reël wanneer mnr Brey- volk die nekslag toe te dien, want ‘n volk op oorsese verteenwoordigers om nie en hopelik het u noutenbach die Suid-Kaap besoek. sonder ‘n grondgebied kan nouliks voort- amptelik kennis te neem van die pogings die agterstallige koerante begin kry. Die moorde wat plaasvind en die ver- bestaan, het mnr Breytenbach gesê. tot selfbeskikking vir die Afrikaner nie.arming van die volk deur die sogenaamde Teen al die voorgaande negatiewe aksies Ons vertrou dat dit nou beter sal gaan.“regstellende aksie” is aan almal bekend, van die regime teen die Afrikaner moet Vervolg op bladsy 12
  2. 2. 2 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Maart 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Waarom klou aan onwerkbaarhede?Na byna 20 jaar is dit vir seker die grootste deel vanons volk duidelik dat daar vir die Afrikaner geen plek isin die Suid-Afrika wat deur die ANC regeer word nie. Ons is vreemdelinge in ons eie land. Ons verdwaalna bekende plekke omdat plek- en straatname veran-der word. Ons kruip weg agter maksimale beveiligings-netwerke omdat feitlik geen gesin daarop aanspraakkan maak dat hy nog nie ‘n slagoffer van misdaad wasnie. Ons kinders word van ons vervreem deur vreem-de leerplanne wat in die skole op hulle afgeforseerword. Ons grond, waarvoor ons met bloed geoffer het,word beskou as gesteel en word van ons weggeneem.Ons word van ons regmatige brood en botter ontneemdeur “affirmative action”, en ons word tot ‘n nuwe armoe-deklas belas, sodat die staat nog meer geld kan morsen korrupsie kan pleeg. Vir byna 20 jaar is daar mense wat probeer het omiets aan hierdie sake te doen. Ten spyte van klein ensoms feitlik betekenislose suksessies, is daar in diegeheel net agteruitgang te sien, en verslegting van dieAfrikaner se posisie in die land. Gevaarlike persepsies oor landbou Geen wonder nie dat daar steeds meer stemme beginopgaan van mense en instansies wat die lig begin sienen besef dat daar behoefte aan verandering is. Met In ’n onlangse TV-debat in die be- die beginsels van markverwante opvolging van Uhuru, in terme waar- sprekingsprogram Fokus (SABC- pryse, van gewillige verkopers en van Blankes van die grond verjaagdaardie verandering word bedoel dat die Afrikaner nie kanaal 2) is die bewering ander- gewillige kopers, en van regsgel- is. In ons geval word dit geleidelikso kan aangaan nie, en dat daar beweeg moet word na maal gemaak dat Blankes grond by dige prosesse oorboord gegooi. gedoen, maar die uitwerking gaaneen of ander vorm van selfbeskikking. Die Boere-Afri- die Swart volke “gesteel” het. Hier- Daar word nou aanvaar dat die ANC dieselfde wees: die vernietiging vankaner Volksraad, en die organisasies wat hulle onder- die patroon van haatspraak teen toekomstige grondonteiening op on- produktiewe landbou en die gevolg-steun, is seker op die voorpunt van hierdie beweging, Blanke boere duur nou al etlike jare regmatige wyse sal kan afdwing. like tekort aan genoegsame voedselen wil dan ook die uiteindelike doelwit sien as volkome voort. Daarmee saam word die fik- Dit gooi meer vet in die vuur, want vir die bevolking.vryheid – onafhanklik van die ANC-Suid-Afrika, in ‘n sie volgehou dat Swartes net 13% die hawelose, werklose massas sal In die hele debat oor landbougrondeie vrye Volksrepubliek, met Gods Woord as basis. van die grond in Suid-Afrika besit en in hierdie program die geleentheid word daar nie realisties gekyk na Ander groepe of individue sal selfs met minder tevre- daarom moet grond in Suid-Afrika in sien om grond in landelike gebiede die werklikhede waarmee alle boerede wees, soos kulturele selfbeskikking, ‘n kantonstel- verhouding met die bevolkingsge- in te palm – al het hulle geen histo- in Suid-Afrika te doen het nie. Boeresel of gemeenskapsrade. talle “herverdeel” word. riese of wetlike reg daartoe nie. Net probeer ’n lewe maak in ’n land met wis- Waar daar op hierdie stadium nog niks van dié aard Daar word nou ook bykomende pro- soos in die plakkersdorpe, gaan ge- selvallige klimaatstoestande, met ui- paganda gemaak. Daar word gesê wetenlose agente toetree wat grond ters hoë risiko-faktore aan die in-is nie, kan enige van hierdie vorme dien as betekenis- Swartmense “het nie toegang tot aan die “armes” belowe, en selfs pla- setkant sowel as aan die bemar-volle tussenstap, om ons mense te beskerm en ons landbougrond nie”, en dat Swart- se vooruit aan hulle gaan “verkoop”. kingskant. Die voortdurende stygingwaardes so ver moontlik te bewaar. Maar solank enige mense ter wille van voedselseku- Die regering se traagheid om lan- in elektrisiteitstariewe, brandstof-instelling onderhorig is aan ‘n sentrale kommunistiese riteit hulle eie voedsel moet kan pro- delike beskerming op te knap en om pryse, minimumlone, vervoerkoste,bewind, wat die mag het om met die trek van ‘n streep duseer. Die argument rondom “voed- instandhouding, boukoste, kunsmis,enige ooreenkoms te verbreek, is dit maar steeds ‘n selsekuriteit” word sodoende ge- saad, vee-middels, sekuriteitsdien-uiters riskante situasie. Uiteindelik is volkome selfstandigheid, vryheid in ‘n kaap, klaarblyklik met die argument dat as Swartmense nie hul eie voed- PERSPEKTIEF ste, verpakking, watertariewe, belas- tings, heffings en dies meer, maakeie staat, met ‘n eie regering, die enigste waarborg vir sel produseer nie, hulle uitgelewer landbou een van die ingewikkeldsteoorlewing as volk, en die herstel van ons Christelike sal wees aan voedselskaarste. bedrywe in die land – veral gesienwaardes. Slegs daarin sal God weer geëer en geroem Hierdie simplistiese redenasies is vanuit die oogpunt van bestuurs- uiters gevaarlik. Emosies word deur kundigheid. Tegniese inligting is welkan word soos Hy dit verwag. Terwyl daar dan sodanige gedagtes en bewegings is, sodoende opgerui teen Blanke boe- Meinhard Peters maklik bekombaar, maar ervaring re en hul bedrywe. Dit word mak- en bestuursvermoë is skaars.is dit vreemd dat daar dan skielik weer ‘n sterk teen- liker gemaak vir radikale en rewolu- Die bestaande boerderygemeen-beweging kom om in te koop in die nuwe Suid-Afrika. sionêre faksies (in die ANC-gele- skappe behoort as ’n strategiese hulp-Skielik is daar mense wat behoefte het om hulle trou dere sowel as in die vakbonde) om Verbonde aan die Instituut vir bron van ons land beskerm en on-aan die Grondwet van Suid-Afrika te bewys – ‘n Grond- arbeiders in die landbou op te vor- dersteun te word. Hulle veiligheid be-wet wat alle euwels wat teen ons volk gepleeg word, Kultuur en Geskiedenis der om te staak. Die anargistiese hoort van die hoogste belang te wees.magtig en selfs aanspoor! stakings in die Kaap, wat ook met Hulle produksierisiko behoort be- Skielik vind vreemde gebeurtenisse plaas op plekke geweld gepaardgegaan het, is ’n perk te word op elke moontlike ma-waar beweer word dat dit iets vir ons volk moet bete- voorbeeld van die skade wat hierdie plaasaanvalle as prioriteitsmisdaad nier. Hulle bemarkinsprosesse be-ken. Soos by die Solidariteit Beweging se Akademia se propaganda aanrig. te verklaar, skep eweneens die at- hoort van staatsweë ondersteun tegradeplegtigheid waar die nuwe Suid-Afrikaanse saam- Mnr Bennie van Zyl, van TLU-SA, mosfeer waarbinne rewolusie-sto- word. Kritieke hulpbronne soos wa- wat hom goed van sy taak gekwyt kers hulle laakbare werk kan voort- ter en energie behoort net die bestegeflanste volkslied gesing word! Soos by Afriforum se het in die betrokke TV-debat, het sit. aandag te geniet. Dit is hoe die land-kongres waar dit sterk gestel word dat Afriforum oop is daarop gewys dat die hele propa- Die regering se eie syfers toon dat bou benader moet word in enigevir almal. Soos die FAK se nuwe Federale Netwerk ganda rondom landbougrond beleg- waar Blanke landbougrond oorge- verantwoordelike land wat begaan(waarbinne die Solidariteit Beweging ook weer ‘n groot gers afskrik om in die landbou te dra word aan Swart boere sowat ne- is oor voedselsekuriteit.rol speel) wat in sy grondslagdokument, nogal onder investeer. Dit is die direkte gevolg gentig persent van die nuwe boere Die ANC-regering stuur egter diedie opskrif “Waardes” verklaar: “Samewerking met die van die roekelose veldtog wat teen misluk. Die Swart boere verwag van teenoorgestelde boodskap uit; enbreë Afrikaanse en ander kultuurgemeenskappe; op- ons boere gemik is. die owerheid om hulle bedryfskoste, blykbaar wil die SABC dieselfde doen.bouende betrokkenheid in Suid-Afrika; aktiewe burger- Swartmense wat geen agtergrond instandhouding en verbeterings te Hulle is meer begaan daaroor om aanskap: deelname eerder as onttrekking...” oor die geskiedenis van ons land subsidieer. Die staat se reaksie is die eise van radikale opstandelinge Waarom sal mense en instansies na byna 20 jaar se het nie, glo maklik dat Blanke boere nou om die grond in staatsbesit te toe te gee, as om die land op ’n ver-mislukkings, nou skielik weer hunker om deel te word grond gesteel het; want dit is die hou – ’n duidelike poging om aan antwoordelike manier te bestuur.van hierdie bestel, wat selfs vanuit hulle kringe al be- boodskap wat die ANC deurgaans die probleem wat hulle self geskep Verder is hulle verknog aan ’n ideo- verkondig. En dit is dan ’n kort tree het te ontsnap, eerder as om die logie wat blind is vir die gevolge vanskryf is as die “falende staat”? na die roekelose eis dat Boere meer land se bestaande boere ten volle die sosialisme; al getuig die geskie- Ons moet ons eerder losser maak van die bestel in grond moet prysgee, hulle besig- te erken. denis van landbou in Rusland, Asië,plaas van hegter daaraan vasheg deur trou aan sy grond- heid met Swart werkers moet deel, Behou die owerheid die landbou- Suid-Amerika en Afrika luid van diewet te wil betuig, om deelname daaraan te bevorder of of dat boere van hulle plase verjaag grond, is hy met niks anders besig mislukking van daardie beleid.sy volkslied te sing. moet word. as met die nasionalisering van die Die debat oor grondbesit en die Laat ons ons nie weer laat mislei op dieselfde wyse Die manier waarop die ANC-be- landbou nie. Dit kom baie sterk oor- gevaarlike persepsies wat rondomas deur die ou NP en sy frontorganisasies nie. Hierdie wind hierdie kwessie hanteer speel een met Lenin en Stalin se landbou- die landbou opgewerp word, sal meerlyk op ‘n herhaling daarvan! volkome in die hande van die radi- beleid in die Sowjetunie na die re- aandag moet kry. Ons toekoms hang kale faksies, op dieselfde manier as wolusie van 1917. In Afrika was dit daarvan af. in Zimbabwe. Die regering het reeds immers ook die algemene beleid in
  3. 3. DIE AFRIKANER, 15 - 21 Maart 2013 3 SA se ekonomiese kreeftegangSuid-Afrika se werkloosheidskoers is argument in ‘n dokument, “wat is van die sogenaamde grondhervor-eerder bykans 36% as die sowat 25% Suid-Afrika se ‘regte’ werkloosheid- mingsbeleid dra verder daartoe by datwat aan die einde van verlede jaar aan skoers?” dat werkloses wat nie aktief werkgewers baie versigtig is.die publiek voorgehou is. werk soek nie óók bygereken moet Groot argwaan heers oor die ANC Die uitgebreide persentasie is deur word. wat by monde van hul sekretaris-ge-prof. Dorrit Posel, Daniela Casale, ‘n Werkgewers het op hul beurt aange- neraal, Gwede Mantashe, gedreig hetsenior navorsingsgenoot in ontwikke- dui dat hulle verwag dat die arbeids- dat die staat gaan ingryp by die ge-lingstudie en Claire Vermaak, ‘n do- mark in Suid-Afrika van April tot welddadige en anargistiese ‘beding-sent in ekonomie, bereken in hulle Junie in ‘n groot mate gaan stilstaan. ingsprosesse’ waarby Cosatubetoog dat die meting van werkloos- Die werwingsgroep, Manpower, se jong- betrokke is.Volgens Matashe gaanheid hersien moet word. Daarvolgens ste opname oor indiensnemingsvoor- daar glo bin-ne ‘n jaar niks van diemoet werkloses wat nie-aktief werk uitsigte toon dat werkgewers versig- eens magtige vakbondfederasie oor-soek nie, ingereken word by die werk- tig is omtrent indiensneming weens bly nie.loosheidskoers. die onlangse vlaag staking in die myn- Waarnemers en kenners van kommu- Sedert 1998 bereken Statistiek Suid- bou- en landbousektor. Dit het ‘n ne- nistiese strategie meen egter dat dieAfrika werkloosheid net ooreenkoms- gatiewe uitwerking gehad op baie be- ANC hierdie taktiek volg omdat daar gespeel het. “Een ding word gesê, maar agteraf word dietig die hoeveelheid werkloses wat ak- drywe se indiensnemingsplanne. veral in die buiteland ‘n baie nega- teenoorgestelde gedoen. Indien dit wel gebruik word astief werk soek. Die drie akademici daag Die styging in die minimum loon, tiewe ekonomiese reaksie gekom het dekmantel vir direkte staatsingry-ping dan is Suid-Afrikaegter die meriete van hierdie ‘streng’ strenger vereistes vir swart ekono- op die algehele wetteloosheid tydens binnekort ‘n totale totalitêre staat met ‘n kommunistiesemaatstaf uit en gee ‘n baie gangbare miese bevoordeling en die hersiening stakings én die rol wat Cosatu daarin elite aan bewind”, sê ‘n waarnemer. Boeremag-saak het Loots afgerem het in sy getuienis in die Boeremag-verhoor “hy sal alles in sy mag doen om enige inlig- getroud. Sy het in Augustus 2011 uit die gesê dat hy “moeg en siek en sat” oor die ting teen hom (Van Wyk) te fabriseer en huis getrek. MIE se werkwyse in die ondersoek na ’n hom in ’n slegte lig te stel...”. Loots het getuig hy het die polisie weens regse beweging was. Adv. Dries van Rensburg, vir die staat, het post-traumatiese stresversteuring in Okto- Hy beweer onder meer die MIE het die Loots gevra waarom hy eers 14 jaar later oor ber 2001 verlaat. Hy het getuig hy is uit die beskuldigdes uitgelok om misdade te pleeg. die waarheid in die hof kom getuig. Loots polisie weens stres ná ’n voorval waarin wa- Loots was die informant en J.C. Smit se het geantwoord adv. Paul Fick SC, ook vir pens gekry is wat volgens inligting bedoel hanteerder. Hy het getuig hy het te doen ge- die staat, het hom opdrag gegee om nie die was om die hanteerders van informante dood kry met Adriaan van Wyk (die vierde Boe- Boeremagsaak by te woon nie. Hy het dit te maak. remag-beskuldigde). Hy het getuig kol. Louis voorts nie bygewoon nie omdat hy gelukkig Dit is in die verdediging se aansoek dat ’n Kapt. Deon Loots Pretorius van die MIE het gesê hy wil Van getroud was met sy vrou, kol. Miranda spesiale aantekening in die hof se oorkonde Wyk, ’n kommando-majoor, as informant Loots, wat ook by die MIE werk, en ’n ge- gemaak word dat die beskuldigdes se regteDeon Loots, oudkaptein van die polisie vir die MIE verkry. Volgens sy getuienis lukkige verhouding met sy kinders gehad aangetas is.se misdaadintelligensie-eenheid (MIE) kon Pretorius dit nie regkry nie en het gesê het. Hy en sy vrou was tot 2008 gelukkig Die hofverrigtinge duur voort. Begraafplaas van 2 Voortrekkers skoongemaakDr. Müller Pretorius Dreyer getroud. Die Genootskap Oud-Pretoria het in die delik verweerde grafstene was die interessante dat op albei vorige eeu hierdie begraafplaas ontdek en daarna dit her- staan ”Een van de Voortrekkers 1836”. Hulle was egter al-In Van der Hoffweg wat deur die voorstede Hermanstad, stel en is daar ook op 17 November 1984 ‘n gedenkteken bei maar net kinders wat saam met hul ouers die GrootPretoria-Tuine, Daspoort, Booysens, Claremont, Kirkney opgerig. Trek meegemaak het.en Andeon loop, is daar die begraafplaas waar onder ande- Om fondse in te samel vir die restourasiewerk het die Ge- Blykbaar was altwee die egliede lief vir musiekmaak enre twee Voortrekkers begrawe lê. nootskap ook geskiedenis bustoere gereël. ‘n Bestuurslid was daar gereeld by hulle aan huis sangaande gehou. Dat Hulle is die egpaar Booysen: Jan Jonathan Booysen van die Genootskap, prof. H.C. Petrick, het baie moeite hulle gesiene inwoners was, word ook bevestig deurdat(1833-1880) en Christina Maria Dreyer (geb. Hermann, gedoen om veral uit te vind wie hierdie twee Voortrekkers twee voorstede na hulle of hulle familie vernoem is, naam-1832-1893). Na Jan Booysen se oorlye is sy weduwee met was, maar hy kon nie baie inligting bekom nie. Op die re- lik Booysens en Hermanstad. Hierdie grafte val nie onder die jurisdiksie van die mu- nisipaliteit of enige kultuurinstansie nie en word dus nie versorg nie. Daarom het mnr Quentin Meyer wat baie be- HNP-Dagboek langstel in die kultuur van die Afrikaner en hulle geskiede- nis dit sy roeping gemaak om sulke erfenisse te bewaar en in stand te hou. Hy is ook die organiseerder van die 2013 bakkiesblad (“Facebook”)-groep: Afrikaner Geskiedenis en hy het dus ‘n groep mense gekry om hom te help om hier- die grafte weer netjies te maak. Die skoonmaak van die begraafplaas het toe plaasgevind HNP Openbare vergadering Verwoerdburg Strydraad op Saterdag 9 Maart 2012. Deur hierdie instandhou- dingswerk van so ‘n begraafplaas word ons as Afrikaners Wolmaransstad Inligtingsvergadering weer herinner aan ons heldegeskiedenis en maak dit ons 19 Maart 2013 trots om deel van die Boerevolk te wees. 11 April 2013 De Hoeveweg 31 Doreen Lodge saal Eldoraigne Verwoerdburg Vredestr. 29 Tyd: 19:00 BRUWER Tyd: 19:00 MENLOPARK Vir meer inligting skakel: Vir meer inligting skakel: Mnr. Johan Wiesner 084 351 9200 Oogkundiges Mnr. Jaco Steyn 083 383 8023 Dr. Müller Pretorius 082 670 8658 Charlesstraat 496, Pretoria Mnr. Johan Steyn 083 235 0632 Mnr. Johannes van den Berg 012 335 8523 Tel. (012) 346 1038 Tot u diens vir Spreker: Mnr. Andries Breytenbach Brille, Kontaklense sonbrille en Kunsoë Leier van die HNP LW: Ons doen kleurvoorkeur ontledings Die spreker is mnr. Henk van de Graaf op die “INTUITIVE COLORIMETER” om persone met disleksie en leerprobleme te help.
  4. 4. 4 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Maart 2013 speel. Goeie rugbyspelers in die Transvaal word SarelDie HNP se klagte teen haatspraak opgeoffer vir Cheeky se spelers. Van hulle word aan ander provinsies geleen, ander word verkoop.Sarel het kennis geneem van die twee klagtes wat En toe maak die Kings hulle opwagting ― ’n oor-mnr Peet Joubert namens die HNP teen die ANC wegend blanke span met spelers vanoor die helese minister, Lulu Xingwana, gelê het. Die een van Super Suid-Afrika. Nie dat dié manne sleg speel nie. Hullehaatspraak en ’n tweede van crimen injuria. Mooi het tot nou toe verras. Maar wat het van Cheeky enso HNP! kie se aandrang vir en beloftes aan die swart spe- Sarel verneem dit was ’n hele ekspedisie om dié lers geword?klagte gelê te kry. Met die eerste besoek het diepersoon aan diens, toe hy die naam Xingwana op SE POLITIEKE DINGE Dit is duidelik rugbymanne was nie Voortrekkersdie verklaring sien, net nô, nô, nô gesê. Daarna nie. Hulle woord is nie hulle eer nie.was dit van bakboord na stuurboord. Maar mnrJoubert, self ’n oud-polisie offisier, het deurgedruk. Dit is eintlik ’n skande dat die publiek die regeer- Niks bly soos dit is nieders van die land moet aankla omdat hulle bloot Kry die kommentators opdragte?blatante rassistiese en lasterlike uitlatings maak. Sarel het al baie gewonder hoekom die moderne mens Sarel se vriend Isak was die afgelope naweek tog nie gevestigde dinge en gebruike kan los soos dit O gaats, Sarel het vergeet ― net Blankes kan so in sy skik met die uitslae op die rugbyveld. Dit is nie. En daarmee het Sarel dit glad nie teen teg-rassiste wees. Jammer! My fout. het goed gegaan met Suid-Afrika se spanne, met nologiese ontwikkeling en vooruitgang nie. Sarel is die gevolg dat die politieke ontvlugting van ons ou eintlik baie sterk ten gunste daarvan. Soos vinnigeWie besit hulle vroue? volkie toe ryklik beloon is. en moderne vervoer, hoogs-ontwikkelde implimen- Vra ek vir vriend Isak: Kry die kommentators voor- te in die landbou en dies meer.Die beledigende uitspraak van Lulu Xingwana teen af ’n lysie met name van watter swart spelers hulle Maar nou die dag toe is die sewe wonders vandie Calvinistiese mans het Sarel so ‘n bietjie laat in die Springbokspan moet inpraat? Dit wat Sarel die wêreld nie meer goed genoeg nie. Toe word Ta-dink. Toe dink ek so oor die ding. Daar word baie daar op die veld sien en die kommentaar wat hy felberg bygevoeg. En wie was die groot dryfveer?grappies vertel oor wie nou regtig baas in die Cal- van die uitsaaier hoor, is twee wêrelde. Een rede is “As a matter of fact” niemand anders as ene Des-vinistiese huwelik is. Daarom sê die meeste mans: seker maar omdat Sarel ’n rassis is, maar so waar mond nie.Ek is baas in die huis, daarom sal ek onder die bed as vet, as die opmerkings deur die kommentators Nou wys ’n vriend van Sarel daarop dat ook dieuitklim wanneer ék wil. nie oordoen is nie, dan weet Sarel nie so reg nie. Groot Vyf van Afrika wat op die Suid-Afrikaanse Sarel weet nie van Calvinistiese mans wat lobo- Self die liberale ou Isak stem saam. geldeenhede afgedruk word, na ses uitgebrei is.la betaal nie. Dis nou in ’n rasegte huwelik waar ’n Sê dié ingeligte bron dat die Afrika bobbejaan nouWitman met ’n wit vrou trou. Maar die kultuur van Die politieke skuif wat nie wou werk nie ook bykom.die Swarte is anders. Hy “koop” sy vrou (of vroueas ons na die goeie voorbeeld van die ANC se As daar nou een ou glipsie is wat by die rugby inge- As dit ontbreek aan ritmestaatshoof kyk) met lobola. Dit is betaling. Gaan glip het, dan is dit die samestelling van die rug-kyk maar wie pik die lande en wie lê in die koelte byspan daar onder in die vriendelike stad met die Party mense het goeie ritme. Hulle kan sing en mu-en bier drink. stadion met die kommunis se naam. Sarel praat siek maak en dans. nou van die Kings. Ander is nie so bevoorreg nie. Praat ons nou die En dan word die Calvinistiese man daarvan be- Ou Cheeky en kie het aangedring dat dié span dag oor toe ons nog jonk en mooi en jukkerig wasskuldig dat hy glo dat hy sy vrou en kinders besit en van die Oos-Kaap kans moet kry in die Super 15. en hoe lekker ons gedans het, toe sê Sarel se eendaarom met hulle kan maak wat hy wil. Die aandrang was dat swart spelers nie genoeg vriend: “By die dans het ek uitgesit. Ek het geen geleentheid kry nie, en hulle sou vir die Kings ritme nie. Ek kan nie eers aan ’n deur klop nie.” Woord en Wêreld Die vrees van HERE (1)Dié van U wat die moeite gedoen het gevolge vir jouself nie, maar ook vir jou self” beskou. Jy vat wie en wat jy kanom die Bybelteks waarmee ons vorige nageslag. God “besoek” hulle tot in die kry op die manier waarop jyself besluit.rubriek afgesluit is, te soek, het dit seker derde en vierde geslag, sê daardie Los verhoudings, geen verhoudings werkgevind in die eerste hoofstuk van waarskuwing ná die gebod dat jy slegs uit op troueloosheid en selfs op seks-Salomo se Spreuke: “Die vrees van die die een ware God mag dien. Die HERE misdaad soos die duisende verkrag-HERE is die beginsel van die kennis, raak diep bewoë oor hierdie saak. tings van kinders en volwasse vrouesotte verag wysheid en tug.” (Spr. 1: 7). Luister maar wat sê Hy in Deut. 5: 29: (en mans), waarvan ons daagliks hoor Salomo was, so vertel God se Woord “Ag, as hulle maar so ‘n hart gehad het en lees.ons, ‘n besonder wyse mens. Dit is dus om My te vrees en altyd my gebooie te ‘n Volk – en daar is ons Boerevolk niedie moeite werd om na sy raad te onderhou, dat dit met hulle en hul kin- van uitgesluit nie – wat God se beveleluister. Maar toe hy self vergeet het wat ders vir ewig goed kan gaan...” nie meer ernstig neem nie, kan niedie bron van sy wysheid was en hy Die oumense het altyd gesê: “’n Mens meer bestaan nie. Dit het die reg om tegereken het dat hy wel met sy eie insig sondig nooit alleen nie!” Tot vandag toe bestaan, verloor. Die heidense bewinden wysheid en mag die wêreld kan sien jy dit nog gebeur. Let maar op: as wat tans oor ons heers, maak asof hul-beheers, het dit met hom én met sy die ouers begin slordig raak met hulle le baie bekommerd is oor die morelenageslag verkeerd geloop. huisgodsdiens en hulle deelname aan Ds. LH Stavast verval wat by blank en swart tans sig- Dit is een waarskuwing in God se wet die kerk se aktiwiteite, en die Rusdag alwat hy verontagsaam het: “Ek, die HE- baar word. meer en meer ‘n dag van uitstappies enRE jou God, is ‘n jaloerse God wat die haar te ignoreer, om te maak of so ie- sport word, kan jy maar daarop reken Maar kyk wat hulle self doen in hullemisdaad van die vaders besoek aan die mand nie bestaan en geen reg het op dat die kinders en kleinkinders heel- kring. En dan word daar ewe skynheiligkinders, en aan die derde en aan die jou aandag of liefde nie. Daardie per- temal onbetrokke raak. rade en kommissies aangestel (en goedvierde geslag van die wat my haat...” soon bestaan eenvoudig nie meer vir Daar groei dan ‘n geslag op wat met betaal) om die euwel te ondersoek en(Ex. 20: 5; Deut. 5: 9). Om iemand te jou nie! Nou sê God is daardie gebod God en sy liefdesgebod glad nie meer te bekamp. Maar by die kern van diehaat, hou in dat jy wens en dat jy han- dat mense en volke (want Hy praat hier rekening hou nie. En so groei daar ‘n volk onheil kom niemand uit nie, ook nie diedel om van iemand ontslae te raak. Hy met die hele volk Israel) dat as jy Hom op wat al meer en meer verheidens, geloofsgemeenskappe wat op hierdieof sy moet nie meer jou lewenspad vervang met iets of iemand anders Hy wat “ander gode dien”. Die “ander go- kommissies dien (en verdien) nie.kruis nie. Dit hoef nie altyd te beteken dit verskriklik ernstig opneem.... Hy is de” het ‘n ander vorm van moraliteit. Daar- God se eie Woord en Wet word as ou-dat jy so iemand verwurg of doodskiet nie. “jaloers”! die moraliteit begin normaalweg in die tyds, bekrompe en dom afgemaak. Daar Die beste manier om jou haat vir ie- Daardie ignoreer van God en die af- kernbestaan van ‘n nasie: die huwelik is geen “Gods vrees” meer nie: “Godsmand te demonstreer, is om hom of skeep van sy diens het maar nie net en gesin. Seks word dan as iets “op sig- vrees is uit sy oë (Ps. 26: 1 ber. Totius).
  5. 5. DIE AFRIKANER, 15 - 21 Maart 2013 5 Wapentuiggeld Nkandla kos ‘n paleis vol geld is vermors12 Gripen-vegvliegtuie wat meer vanklik tot soveel as R10 miljardas ‘n dekade gelede tydens die om- gekos. Kontrakte is tussen 1997 enstrede wapentransaksie aangekoop 1998 deur die ANC-regime gesluitis, word gestoor. Die minister van om nuwe wapentuig aan te koop.verdediging het toegegee dat 12 Vier fregatte, vier maritieme heli-van die 26 Gripens wat indertyd kopters, drie duikbote, 25 Hawk-aangekoop is nou oor die langer en 26 Gripen-vegvliegtuie is aan-termyn gestoor word. gekoop teen ‘n koste wat tans op Die lugmag se begroting is verle- R70 miljard geraam word.de maand drasties met R1 miljard Die oud-bankier, skrywer enbesnoei, met die helikopter en veg- ‘aktivis’, Terry Crawford-Brownevliegtuig-eskaders wat die ergste ge- het intussen in sy reaksie op dieraak word. uitspraak dat die ANC nie geïm- Die vegvliegtuie het in die drie pliseer word as synde betrokke bymaande tussen 1 Julie en 30 Sep- korrupsie ten opsigte van die wa-tember 2012 net 173 uur gevlieg – pentransaksie as “onopreg” (oneer-dit is sowat twee uur vliegtuig per lik) beskryf. Die voorsitter van die ’n Lys is in die parlement bekend gemaak van die name van kontrakteurs en die bedrae watGripen per maand. Die lugmag het ondersoekkommissie oor die wa- hulle betaal is vir werk aan die Nkandla-woonkompleks van die Jacob Zuma-familie. Meer asboonop net ses gekwalifiseerde pentransaksie, regter Willie Seriti, R49 miljoen is tydens die projek aan konsultante betaal. 30,4% is vir die Nkandla-kontrakGripen-vlieëniers. is ná hierdie uitspraak deur Craw- as konsultasietarief geëis. Die norm is 18,5%. Volgens ‘n opposisielid is dit een ford-Browne se regsverteenwoor-van die grootste skandale van die dige ingelig dat sy kliënt voort sal handhawing van die wet en orde asook die grond- Een van die kernvraagstukke in die hele onder-wapentransaksie dat wapentuig ge- gaan met voorstelle aan die kom- wet. Seriti het onlangs ‘n kwaai skrywe aan Craw- soek is die kommissie se groot geheimhouding oorkoop is wat nie bekostig kan word missie totdat hy tevrede is omtrent ford-Browne gerig, waarin hy aangesê is om op te wapenaankoopdokumente en die aanvanklike wei-om gebruik te word nie. die kommissie se deursigtige han- hou met sy pogings om die kommissie te vertel wat ering dat Crawford-Browne dit te siene kan kry. Die Gripens het die regering aan- deling, aanspreeklikheid en die om te doen. Staatsadministrasie plof ineen Aanhaling: “Daar kan nie van my en my personeel ver-Die feit dat die ANC-regime vinniger geld van die vorige boekjaar. vorige jaar se skuld te vereffen, en 36 pro- wag word om in ‘n pondok te bly nie...ofuitgee as wat hy invorder, maak die in- Die OG het pas sy bevindings in ‘n ou- vinsiale departemente was in dieselfde di- om met lala-rederye te vlieg nie”, Luluploffing van die land onafwendbaar. Die ditverslag bekend gemaak, waarin onder lemma. Xingwana, minister van vroue, kinders enjongste verslag van die ouditeur-generaal meer bevind is dat 8 nasionale departe- Die OG het gewaarsku dat 7 nasionale mense met gestremdhede, toe sy aangevat(OG) toon ‘n duidelike agteruitgang in die mente en 43 provinsiale department se departemente en 31 provinsiale departe- is oor geldverkwisting.staatsadministrasie. totale uitgawes hul inkomste oorskry het. mente het die jaar met ‘n oortrokke bank- Dit het pas weer aan die lig gekom datonreëlmatige uitgawes van ‘n groot aantal 12 nasionale departemente en 49 provin- siale departemente kon nie teen jaareinde rekening afgesluit, maar het nie gemeld watter die skuldiges is nie. Slegs 117 uit Uitdaging:nasionale en provinsiale departemente in al hul finansiële verpligtinge nakom nie. 536 departemente en entiteite het skoon Gesoek: staatsinstansie waar daar die2011-2012 meer as R28,3 miljard beloop Van die 12 nasionale departemente het 9 oudits gekry. afgelope week nie korrupsie gepleeg is nie.het. Dit is aansienlik meer as die R22,1 meer as 10% van die huidige boekjaar ‘n Baie groot beloning is ter sprake.miljard van 2010–2011 en die R11 miljard (2012-2013) se begroting benodig om die Boeretaal nr. 2 Meinhard Peters iemand sê: Ek dink die punt word gemis hierso. Dit iemand oor sy besigheid en sê dan die volgende: herinner sterk aan die Engelse vorm: You are miss- Die produk moet reg gekos word. Dit is opsigtelik Uniekste? ’n Ervare joernalis skryf dat ’n bepaalde ing the point, here. Een probleem is dat die verkeerd, en natuurlik in navolging van die Engelse deel van die Oos-Vrystaat ”een van die uniekste Afrikaanse sinnetjie ’n passiewe vorm aanneem. costing. Dit sou steeds foutief wees om te sê: Die streke in ons land is” en daarom bewaar moet word. Die tweede probleem is dat dit anglisisties voorkom. produk moet reg geprys word – hoewel dit nogal dik- Om dit só uit te druk is beslis verkeerd. Die woord Die spreker sou beter gevaar het deur die aktiewe wels in die spreektaal voorkom. Die Afrikaanse uniek beteken onder andere sonder gelyke, enig in vorm te gebruik, miskien soos volg: Ons vergeet hier werkwoord, prys, beteken: om lof toe te swaai, of om sy soort, onvergelyklik of uitsonderlik. Iets kan nie van ’n belangrike punt (saak, insig, feit, ens.) Of dan: eer te betoon. beskryf word as unieker as iets anders, of as die Dit sou beter wees om te sê: Die produk se prys Dit gaan eintlik oor ’n ander saak, naamlik… uniekste nie. Die joernalis kon dus eerder geskryf moet reg wees. Of selfs: Die produkprys moet reg Hierdie interessante voorbeeld toon weer hoe ons het: een van die unieke streke in ons land. Tog sug- bepaal word. die Engelse vorm gans te maklik aanvaar in ons eie gereer Labuschagne en Eksteen se Verklarende spreektaal. Woordeboek (1993) dat unieker en uniekste gebruik Hierdie rubriek word opgestel deur die GHA. Ons kan word! Die HAT begaan egter nie daardie fout stel veral belang in lesers se ervaring van taalprob- ’n Storie wat gedra word. In Engels word daar dik- nie! leme, beskouings oor Afrikaans, navrae in verband wels gesê: Todays paper carried a story…. Ons moet egter versigtig wees om dit nie so in Afrikaans met woorde, en nuttige mededelings. Skryf gerus Baie spesiaal…? Die gesprek oor die woord uniek, aan boeretaal@afrikaans.org.za het ons ook herinner aan die gewilde gebruik van te gebruik nie. In ’n Afrikaanse radiogesprek word die woord spesiaal. Spesiaal het mos ook die onlangs aan iemand gesê: ’n Storie wat jy gedra NOTAS betekenis van besonders, of uitsonderlik. Mense sê het… byvoorbeeld: ”Hierdie resep van jou is baie spesi- Dit word natuurlik so uitgedruk in navolging van die Die rubriek, Boeretaal, word behartig deur die aal”, of ”Jy is vir my baie spesiaal”. Ons sal seker die Engels. Dit sou beter wees om die gesprek soos Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans. gebruik van spesiaal op hierdie manier nie kan volg aan te voor: In ’n berig wat jy gepubliseer het…; Verskillende skrywers se bydraes word gebruik afkeur nie. Maar as alles naderhand spesiaal is, of: Jy het onlangs verslag gedoen oor… Afrikaans by die opstel daarvan. word die trefkrag van die woord ondermyn. Kom ons het immers genoeg alternatiewe uitdrukkings, sodat Stuur redaksionele korrespondensie in verband gebruik ook ander woorde wat daardie gevoel net so ons nie die Engelse vorme klakkeloos hoef na te met die rubriek asseblief na: goed kan uitdruk. Soos: Jou resep is besonders of praat nie. Dit verg bietjie aandag en inspanning; meinhard.peters@gmail.com verrassend; en miskien: Jy is vir my kosbaar of jy is veral wanneer ons daagliks staatmaak op Engelse Selnommer: 082 9219706. Die publiek word gevra ’n besonderse mens. nuusbronne. om te skryf aan: boeretaal@afrikaans.org.za, maar lesers sal natuurlik ook direk aan Die Afrikaner kan Om die punt te mis. In ’n radiogesprek hoor ons Die verkeerde prys. Tydens ’n onderhoud praat skryf.
  6. 6. 6 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Maart 2013 Afrikanerliberalisme Liberalisme in die Perswese dr G.D. ScholtzSeker een van die opmerklikste ver- Hierdie stryd het dwarsdeur die res Ons hervat die reeks artikels uit die bundel onder redaksie vanskynsels in die hedendaagse lewe van van die negentiende eeu voortgeduur. prof P.S. Dreyer, Afrikanerliberalisme (1977) met die artikel vandie Afrikaanse volk is die feit dat sekere Die liberaliste het wel n belangrike oor-koerante wat opgerig is met die doel winning oor die konserwatiewes behaal dr. G.D. Scholtz oor “Liberalisme in die Perswese”.om die saak van die nasionalisme te pro- toe in 1854 met die verlening van npageer, tans gedagtes uitspreek wat konstitusie aan die Kaapkolonie blank In hierdie artikel wat ons in twee deel skryf dr Scholtz oor die beginduidelik aan die arsenaal van die libe- en nie-blank op die politieke terrein ge- van die liberalisme in die Kaapkolonie onder die sendeling van dieralisme ontleen is. Tot dusver het die li- lyk gestel is. Vir die Afrikaners was dit LMS, dr John Philip en hoedat Onze Jan Hofmeyr as Afrikaner daaropberalisme wat as merkteken “made in n grief wat hulle steeds besonder diep voortgebou het. Hy beklemtoon dat die liberalismeBritain” dra, en die nasionalisme wat in sou voel Die band tussen die libera- gelykstelling tussen die rasse en die nasionalisme skeidingSuid-Afrika ontstaan het, mekaar volko- lisme en die pers het voortgeduur. Name uitgesluit. Wat deur die een as be- die dood van Fairbairn het Saul So- tussen die rasse voorgestaan het.ginsel aanvaar is, is deur die ander ver- lomon in sy plek getree. In sy koerant die beginsels van die liberalisme ver- mopolitisme wat lei tot saamwerk, saamwerp. Tussen die liberalisme en die na- The Cape Argus het die liberalisme sy werp. So was hulle bv. teen die verle- dans en saam trou” Die blad het voort-sionalisme kan daar werklik geen ver- grootste ondersteuner gehad. Net soos ning van die kiesreg aan die nie-blankes. gegaan:”Die kosmopolitisme lê ten grond-soening kom nie. Die stryd tussen die Fairbairn dit gedoen het, het Solomon ‘n Enkele voorbeeld van die standpunt slag van die kommunisme in Suid-Afri-draers van die liberale gedagte aan die die groot pleitbesorger van die nie-blan- van die Engelse pers in die Transvaal ka. Die kommunisme met sy anti-gods-een kant en die draers van die nasio- kes geword. Hy het selfs die Zoeloe-ko- kan hier aangehaal word. Nog in 1930 dienstige leerstellings ken geen kleur-nalisme aan die ander kant sal, so ver ning Ketswajo verdedig. So het hy teen het die Rand Daily Mail onder die op- skeidslyn nie, rasseverskil is vir hom uitn mens in staat is om in die toekoms in die werklikheid in gesê: “I think there skrif “The White Man must rule” ge- die bose”. Die blad het verder geskryf:te sien, voortduur totdat die oorwinning should be some forbearance; for al- skryf: ”White rule must predominate in ”Die Hofmeyr-liberalisme met al sy lo-van die een volkome is en die neder- though this great military power has last- Africa. European interests cannot be sub- giese konsekwensies en sy kreet vanlaag van die ander net so volkome is. ed so long, there is no frontier which ordinated to those of the natives. It is sogenaamde verdraagsaamheid, is in Dit is juis, omdat die liberalisme en has been more peaceful or undisturbed not for the good of the natives them- Suid-Afrika met al sy kleurvraagstukkedie nasionalisme in so n onversoenlike than the frontier of Natal bordering on selves that white settlement should be n verderflike ideologie en n groot stapstryd met mekaar betrokke is, dat die Zululand ... I fail to discover ... the slightest checked or that the settlers should be in die rigting van kommunisme. Hierdieaanvaarding van sekere beginsels van evidence of an intention on the part of made to feel that they occupy an infe- kreet van verdraagsaamheid, soos diteersgenoemde deur sekere van die Afri- Cetewayo to invade or otherwise interfere rior position... It is European adminis- deur mnr. Hofmeyr vertolk word, lei totkaanse koerante so opvallend is; aan- with Natal”. tration that will bring about the gradual n kreet van gelykstelling, die kreet vanvaarding van die beginsels van die li- Omdat alles wat die klok in die Kaapko- civilisation of the native races, and die kommunis. Die Hofmeyr-kosmo-beralisme beteken vanselfsprekend ver- lonie geslaan het, volkome Brits was, nothing... must be done to undermine politisme is n magtige wapen in die han-werping van die beginsels van die na- het die Afrikaanse pers nie aan die in- it” . de van die vyande van die Afrikaner-sionalisme. Geen mens kan sowel li- vloed van die liberalisme op die duur Dit is daarom interessant om daarop dom; dis n positiewe gevaar vir dieberaal as nasionaal wees nie. Dit moet kon ontsnap nie. Dit kon gesien word in te let dat, toe hierdie gedagtes deur ‘n blanke beskawing in Suid-Afrika”.eenvoudig as n onomstootlike feit aan- die optrede van J.H. (Onze Jan) Hof- Engelse blad uitgespreek is, dit juis die Met die algemene verkiesing van 26vaar word. meyr wat na 1880 al hoe meer as die moment was dat liberalisme op Suid- Mei 1948 het die Afrikaanse nasiona- Die vraag ontstaan dus onvermydelik: leier van die Afrikaners begin optree Afrikaanse bodem nuwe lewe ontvang lisme hierdie liberalisme van Hofmeyrhoe het dit moontlik geword dat koer- het. Hy het heel duidelik n klap van die het. Slegs enkele weke na die artikel n swaar nederlaag toegedien. Toe hyante en tydskrifte wat met die doel op- liberalisme weg gehad. Dit het ook tot van die Rand Daily Mail, het J.H. Hof- enkele maande daarna oorlede is, hetgerig is om die beginsels van die na- uiting gekom in die nuwe koerant Ons meyr met ‘n toespraak wat hy in Jo- hy waarskynlik gewanhoop aan die toe-sionalisme te verkondig, vandag begin- Land wat in 1892 gestig is. Hierdie koe- hannesburg gehou het, na vore getree koms van die liberalisme. En as Hof-sels van die liberalisme kan verkondig? rant het onder die redakteurskap van as die groot leier van die liberalisme. meyr na byna dertig jaar uit sy graf konDie beantwoording van hierdie vraag adv. F.S. Malan op die gebied van die ras- Hy het verwys na die skool wat hy in Kaap- opstaan: wat sou hy sien? Tot sy ver-verg dat n mens die geskiedenis kort- severhoudinge n gematigde liberale stad bygewoon het, die South African rassing sal hy sien dat daar n nuwe par-liks moet raadpleeg. standpunt ingeneem. College. Dié skool het hom gekenmerk ty, byna suiwer Engelssprekend in sy Die liberalisme en die pers het hul In die twee republieke, die Transvaal en deur “the way in which the men whom samestelling, gevorm is wat die begin-verskyning in Suid-Afrika op dieselfde die Vrystaat, het die liberalisme nooit it has inspired and trained had played sels van die liberalisme volledig aan-moment gemaak. In 1824 is in Kaap- enige ingang kon vind nie. Hier het on- their part in upholding the banner of vaar het. Vir Hofmeyr sal beslis die groot-stad The South African Commercial Adver- der dwang van omstandighede ook what one might call liberalism in public ste en aangenaamste verrassing dietiser begin waarvan John Fairbairn die Afrikaanse koerante ontstaan - in die Vry- life and South African politics. Liberalism feit wees dat in sekere van die Afri-redakteur was. Hy was die skoonseun van staat eers De Tijd en daarna De Ex- is merely the projection into public life kaanse koerante sommige van die li-die welbekende sendeling dr. John Phi- press en in die Transvaal De Volks- of what most of us have come to regard beralistiese beginsels wat hy voorge-lip wat die vader van die liberalisme in stem. Hierdie koerante het enige vorm as the finest flower of sportmanship. We staan het, tans openlik verkondig word.Suid-Afrika genoem kan word. So het van die liberalisme afgewys. Hulle het have become accustomed in this coun-eintlik n dubbele huwelik tot stand ge- n onvervalste Afrikaanse nasionalisme try to appeal to prejudice and privilege n Mens het hier inderdaad met n uiterskom --- dié van Fairbairn met die dogter verkondig. naked and unashamed, but there is a eienaardige feit te doen. Die koerantevan dr Philip en dié van die pers met As gevolg van die Tweede Vryheids- rising tide of liberalism in our country wat opgerig is met die doel om die be-die liberalisme. Tussen die Engelse pers oorlog aan die begin van die twintigste especially in the universities today.” ginsels van die Afrikaanse nasionalis-en die oorgrote meerderheid van die eeu het die nasionalisme hom vir goed Tot sy dood op 4 Desember1949 was me te verkondig en te propageer --- diéAfrikaners het daar onmiddellik n groot in die harte van die meerderheid van Hofmeyr die onbetwiste leier van alle beginsels wat in die Nasionale party be-geestelike kloof ontstaan. Die rede hier- die Afrikaners ingewortel. Hulle was aanhangers van die liberalisme. As so- liggaam is --- het die pad van n Hert-voor was die benadering van die ras- vasbeslote om hul identiteit as volk te danig is hy deur alle aanhangers van zog, n Malan, n Strijdom en n Ver-severhoudinge. Die aanhangers van die handhaaf, hoe moeilike die omstandig- die Afrikaanse nasionalisme teenge- woerd verlaat en volg nou die pad vanliberalisme het reeds vroeg daarop begin hede ook mog wees. Hierdie identiteit staan. n Enkele voorbeeld kan hier aan- n Hofmeyr. Om die feit te verbloem dataandring dat daar tussen blank en nie- moes ook teenoor die nie-blanke meer- gehaal word. In 1937 het Die Burger hulle tans die beginsels van die libera-blank volkome gelykstelling sou wees. derheid gehandhaaf word. geskryf: “Mnr Hofmeyr is geen vertol- lisme, en nie meer die beginsels vanDaarvan wou die Afrikaners niks weet Die politieke eenwording van Suid- ker van die suiwer liberalisme wat die die Afrikaanse nasionalisme nie, ver-nie. So is in 1830 die eerste Afrikaanse Afrika op 31 Mei 1910 het saamgeval vryheid van die individu ten grondslag kondig, het hulle op n vernuftige plankoerant, De Zuid-Afri-kaan, gestig om met die bereiking van n uiterste laagte- het nie. Aangevuur deur die kleurling- besluit. Hulle het hulself die etiket vanonder meer die propagering van die li- punt in die posisie van die liberalisme. en kafferboeties en deur sy verdraag- verlig” omgehang en die mense watberalisme te bestry. Adv. Christoffel Onder die aanhangers van die libera- saamheid teenoor die sogenaamde on- voortgaan om die beginsels van die li-Brand het hierin aanvanklik die leiding lisme was daar geen groot leiersfiguur derdruktes en minderhede, het sy filo- beralisme te verwerp, is die etiket “ver-geneem. Tiperend vir die afstand tus- wat na vore kon tree nie. Dit het veroor- sofie ontaard tot niks minder as kosmo- kramp” omgehang. Die “verligtes” is diesen die Britse liberalisme aan die een saak dat die beginsels van die libera- politisme nie. Ons weet wat die prak- goeie Nasionaliste en die “verkramp-kant en die Afrikaanse konserwatisme lisme nog slegs deur n handjievol men- tiese uitwerking van hierdie kosmopo- tes” is eintlik geen Nasionaliste meeraan die ander kant is die mening wat se in en rondom Kaapstad verkondig is. litisme in Suid-Afrika is. In die afgelope nie. Wel het mnr. Andries Beyers, oud-Fairbairn oor die Voortrekkers gehuldig Dit het ook die twee Engelse dagblaaie tyd het ons herhaaldelik die uitwerking lid van die Tansvaalse Provinsiale Raadhet. Hy het die mening uitgespreek dat ingesluit. In die Transvaal waarheen die daarvan gesien op die naturelle, kleur- kon sê “Die Nasionale Party word baiehul verhuising uit die Kaapkolonie “no politieke swaartepunt besig was om te linge en die Asiate en die ergste vanloss” was. verskuif, het selfs die Engelse koerante Vervolg op bl. 7 alles op die blankes. Dit is hierdie kos-
  7. 7. DIE AFRIKANER, 15 - 21 Maart 2013 7 Vervolg vanaf bl 6 more and more, feel the dead weight of verwerp hom nou. Beskerm dan met vas- sê dat die witman in Suid-Afrika as wit- a lower civilization dragging them down te hand u blanke ras en u blanke be- man kan voortbestaan. Daarom sê ekdikwels misbruik deur liberales met to the level of their native environment, skawing met al die nodige maatreëls veg ons vir die behoud en uitbreidingsnaakse idees. Dis veral Afrikaanse koe- unless they abandon the country and wat u blanke voogdyskap van u eis en van ons land se tradisionele lewens-rantredakteurs wat op dié manier agter emigrate elsewhere, or unless they suf- u doelbewuste bestemming u toe ver- beskouing en beleid van apartheid, nl.die party probeer skuil, terwyl hulle vuur- fer themselves to be completely extir- plig”. dat daar oral waar dit prakties moontlikwerke los op konserwatiewe Nasiona- pated”. Hierdie woorde van genl. Hert- is, skeiding tussen blank en nie-blankliste. Hulle probeer agter mnr John Vorster zog behou hul waarde en betekenis tot Tien jaar later, met die algemene ver- moet wees. Dit is al manier om die blankeskuil en voorgee sy idees en hulle sn vandag toe. kiesing van 1948 het dr. Malan namens voortbestaan te beveilig en uiteindelikstem ooreen”. By die benaming “verkramp- die Nasionale Party in n manifes die n bloedige botsing tussen blank en nie-tes” vir behoudende Nasionaliste is dit In 1923 het genl. Smuts n wetsontwerp standpunte ten opsigte van die vernaam- blank te vermy”.lankal nie meer gelaat nie; hulle is ook by die Volksraad ingedien in verband ste vraagstukke uiteengesit. Wat die ras- Dr. H.F. Verwoerd het reeds as Minis-al die etiket van ”hensoppers” omge- met die beheer oor naturelle in die ste- sebeleid betref, is onder meer verklaar: ter van Naturellesake geopenbaar dathang, omdat hulle nie bereid is om van de. Daarin is ook voorsiening gemaak “Die algemene landsbeleid moet so op- hy ten opsigte van die rasseverhou-hul beginsels afstand te doen nie. vir die verkryging van eiendomsreg in gestel word dat dit die ideaal van uitein- dinge die beginsel van skeiding aan-Mense wat bereid is om vir hul begin- die stede en dorpe deur die naturelle. delike algehele apartheid op n natuur- vaar het. Op 5 Desember 1950 het hysels te stry, word “hensoppers” genoem! Genl. Hertzog het hom op 7 Februarie like wyse sal bevorder: Van die Bantoe is voor die Verteenwoordigende Naturelle-Kommentaar hierop is beslis oorbodig. sterk hieroor uitgespreek. Hy het ver- gesê: “Die beginsel van gebied-segre- raad verklaar: “Die uitgangspunt (in die Of die “verligte” koerantskrywers dit klaar: “Die naturel sal nou grond mag gasie tussen blankes en naturelle word verhouding tussen blank en nie-blank)nou wil erken al dan nie, dit staan een- koop in die lokasie... Die Wet op Kaffer- in die algemeen aanvaar... n Groter ver- kan wees: Moet die ontwikkeling vanvoudig soos n paal bo water dat hulle grondbesit van 1913 het bepaal dat die skeidenheid van ekonomiese bedry- die Bantoe- en die blanke gemeenskappevandag gedagtes verkondig wat reeds naturel in die blanke gebiede net n ty- wighede sal geleidelik tot stand ge- in die toekoms deurmekaar plaasvindin die dertiger- en veertigerjare uit die delike inwoner is en geen grondeienaar bring word om groter produktiwiteit en of geskei van mekaar sover praktiesmond van Hofmeyr gekom het en wat kan wees nie. Deur die Kaffers nou stabiliteit aan die reservate te bewerk- moontlik? Indien die antwoord deurme-deel van sy liberalistiese lewensbe- grond te laat kry in die lokasies, wyk stellig”. kaar is, dan moet daar duidelik besefskouing was. Dit is betreklik maklik om ons van daardie beginsel af”: So sukses- Hoewel hy minder as vier jaar lank word dat oral mededinging en botsingdie bewyse vir hierdie bewering te le- vol was genl. Hertzog met sy teenstand Eerste Minister was, het mnr. J.G. Strij- sal plaasvind ... In sulke botsings sal diewer. dat genl. Smuts die betrokke artikel te- dom nogtans steeds die groots moont- blanke minstens vir n lang tyd die bes- ruggetrek het. like skeiding tussen blank en nie-blank te daarvan afkom en die nie-blanke salHofmeyr was n besliste teenstander Nadat hy in 1924 Eerste Minister ge- bepleit. Op 14 September 1954 het hy op elke gebied die onderspit delf. Ditvan die segregasiebeleid van Hertzog word het, het genl. Hertzog op 25 Maart in Pretoria verklaar dat “namate om- moet noodwendig in hom n stygendesoos dit destyds genoem is. Die grond- 1925 in die Volksraad verklaar: “Ek hou standighede verander en die witman se verset en wrok veroorsaak. Nóg vir dieslag van hierdie beleid was skeiding blanke nóg vir die Bantoe kan so n toe-tussen blank en nie-blank op die verskil- stand n ideale toekoms bied”. Dr.lende terreine van die lewe. Die groot Verwoerd het voortgegaan: “Die enig-doel wat nagestreef is, was territoriale ste moontlike uitweg is die tweede alter-of gebiedskeiding. Reeds in 1931 , kort natief, nl. dat albei n ontwikkeling aan-nadat hy tot die politiek toegetree het, vaar geskei van mekaar ... Die huidigehet Hofmeyr in n boek oor die beleid van Regering glo aan die heerskappy (baas-segregasie geskryf: “Despite all the ener- skap) van die blanke in sy eie gebied,gy with which it sets out to promote and maar dan glo hy eweseer aan die heer-encourage the distinctive development skappy (baasskap) van die Bantoe inof the tribal native where it is possible, sy gebied”.it must take account also of the Euro- Dit was dr. Verwoerd wat die voet vanpeanised, detrebalised native in its midst – die Bantoe op die pad na selfbestuurand admit that he has come to stay. And geplaas het. Hy het met die Transkeihaving made that admission, it must begin. Toe hy op 23 Januarie1962 inmake the best of it, and of him, accept- Genl. J.B.M Hertzog die Volksraad aangekondig het dat dieing him as n co-worker in the building Transkei n eie regering gaan kry, hetup of South Africas economic life”. vandag vol ... dat gebiedsegregasie nie nood groter word, toekomstige geslag- hy gesê dat die stap aan die naturel allen die basis van segregasie moet te sonder twyfel ook op hul beurt baie openbaar “n groot magtige rykdom vanVyf jaar later, op 13 Augustus 1936, het wees nie, maar dat gebiedsegregasie verder in hul apartheidsmaatreël salHofmeyr hierdie gedagte in n lang toe- kanse vir sy eie verryking en van diens- die enigste gesonde politiek is wat ge- gaan as wat ons vandag kan doen. lewering binne hul eie gemeenskapspraak in Johannesburg herhaal. Hy volg kan word. Genl. Hertzog het voort- Uiteindelik mag hulle ter wille van self-het verwys na “the neccessity of recog- soos dit sal ontwikkel. Ek sien dat die po- gegaan: “Die lewe in daardie gebiede behoud en vrede tussen blank en nie- sisie mettertyd so gaan word dat juisnising the class of detribalised urban (wat vir die naturel beskikbaar gestel blank hulself verplig ag om totale apart-native as n permanent factor, of ac- die Bantoe wat kom werk en ervaring sal word) moet vir die naturel van so n heid teweeg te bring. As die kiesers dit kry in die blanke gebied, sal teruggaancepting the members of that class as aard wees dat dit vir hom aanlokliker dan wil aanvaar, sal dit n praktiese enco-workers in the building up of South om gebruik te maak daarvan vanweë sal wees om daar te woon as in die uitvoerbare beleid wees”. Op 26 Maart die menigte ander werksaamhede watAfricas economic life, and of showing agterbuurtes van die stede ... Al wat 1955 het mnr. Strijdom sy standpuntpractical sympathy with their aspira- gedurig daar sal ontstaan”. ons wil hê, is dat die naturel nie uitein- oor skeiding tussen blank en nie-blank Mnr. B.J. Vorster kon op wat sy voor-tions for conditions in which better living delik van al sy grond ontroof sal wees onomwonde gestel: “As die standpuntis possible”. Aan die einde van sy toe- gangers gedoen het, voortbou. Op n kon- en straatveërs van die beskawing in ingeneem moet word dat nyweheidsont- gres van die Afrikaanse Studentebondspraak het Hofmeyr verklaar: “Certain- die stede sal word nie” wikkeling onbeheers en sonder beper-ly the approach to the native policy wat hy op 1 Julie 1974 in Potchef- Dr D.F. Malan was net so oortuig daar- king moet voortgaan en naturelle-in- stroom toegespreek het, verklaar hywhich I have been adumbrating does van as genl. Hertzog dat daar duidelike stroming slegs uit vreemde gebiede on-call for vision, and imagination, and dat “u kan nie besin oor Suid-Afrika van skeidslyne tussen blank en nie-blank belemmerd toegelaat word, dan sal die vandag sonder om by afsonderlike ont-faith in no small degree. Whether in getrek moes word. Hy het op 8 No- Unie se stede later net klein stippeltjiesfact it will ensure the white mans posi- wikkeling uit te kom nie. Ek wil verder vember 1938 in een van die vernaam- wees omring deur miljoene nie-blankes. gaan om te sê van afsonderlike ontwik-tion in South Africa, will make South ste toesprake van sy lang politieke Watter hoop sal daar dan wees vir Suid-Africa safe for European civilisation, keling, dat hy nie net vandag wesenlik loopbaan in Bloemfontein sy standpunt Afrika se blankedom?.... Die Nasionale vir Suid-Afrika is nie, maar dat hy we-who shall say?” Hofmeyr het dus self baie helder en duidelik gestel. Hy het Party se beleid is dat, waar naturelle in-getwyfel of sy beleid die handhawing senlik is vir die Suid-Afrika van môre onder meer. gesê: “Ons volk moet kies. gedring het in blanke gebiede, hulle omdat...hierdie beleid nie ongedaanvan die blanke beskawing aan die suid- As die liberalisme reg is, volg hom dan weer uitgeskuif moet word om wrywingpunt van Afrika sou bevorder. gemaak kan word nie”. na. Gooi dan die deure van u land ope uit te skakel en billik die geleentheid Daar is so lank by hierdie saak stil-Diametraal die teenoorgestelde van die vir wie wil binnekom, blank of gekleurd, gegee moet word om hul eie gebiede te gestaan omdat dit nodig was om duide-beleid van Hofmeyr om maar Gods en maak dan van u land n markplein vir ontwikkel. Meer en meer moet gebruik lik aan te toon dat oor n besondere as-water oor Gods akker te laat vloei, was die wêreld in plaas van n tehuis vir u gemaak word van trekarbeid en nywer- pek van die rasseverhoudinge daar ndie van agtereenvolgende leiers van kinders. Doen dan weg met alle rasse- hede moet so na moontlik aan die re- diepe kloof bestaan tussen die beleiddie Nasionale Party. Reeds in 1911 het en kleurskeidslyne in die kerk en die servate opgerig word”. van die nasionaalgesinde Afrikaner engenl. Hertzog aan n Engelsspsrekende skool, in die Parlement en by die stem- In een van die laaste toesprake wat die van die liberale Hofmeyr. Die leiersgeskryf: “Ever since 1903 I have advo- bus, op u treine en trems en in u huis hy gehou het, het mnr Strijdom op 26 van die Nasionale Party was en is niecated segregation as the only perma- en aan u tafels. Roep Suid-Afrika op om Maart 1958 in Stellenbosch verklaar: bereid om toe te laat dat die aanwesig-nent solution of the question ... It is with hom af te keer van sy dwaalweg en om “Die Nasionale Party se ...groot ideaal heid van die Bantoe in die blanke ge-a feeling akin to horror that I look into in die naam van reg en geregtigheid te- is die behoud van die blankedom en sy biede as permanent aanvaar sal wordthe future with the question unsolved. rug te gaan op sy eie besoedelde voet- heerskappy in Suid-Afrika, want alleen nie. Dit is juis wat Hofmeyr geëis het.Our children and their posterity will spore. Maar as die liberalisme verkeerd n baie dom en oneerlike mens kan po- is, verwerp hom dan met beslistheid en litieke gelykstelling bepleit en dan nog

×