Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013

1,197 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
181
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013

  1. 1. Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 15 - 21 Februarie 2013 Jaargang 44 Nr. 2051 PRYS R6-00 ‘n Staatsrede - HNP-leier stel sy standpunt Stel jou eie volksidentiteit eerste, stel die Afrikanervolk eerste! Die politieke wil om ‘n volk imperialisme met die oog op met ‘n eie identiteit, ‘n eie land die tot stand bring van een staat en ‘n eie politieke stelsel tot vir die hele Afrika en een stand te bring en te bestuur vol- wêreldstaat teengestaan word gens Bybels Protestantse be- sodat ons volk binne die na- ginsels, behoort die vertrekpunt tuurlike lewenskringe van ge- te wees waarop volksnasiona- sin, familie en volk besker- lisme tot sy reg kom. ming, veiligheid en vooruitgang “Die HNP se Program van kan geniet.” Beginsels is nie net dié van die politieke party nie, maar geld Daarom kan die Afrikanervolk vir die Afrikanervolk”, sê die in beginsel nie deelneem aan leier van die party, mnr. Andries die multi-kulturele en veelras- Breytenbach. Die Beginsels er- sige reënboognasie en sy struk- ken as “Grondslag”: “Die Hei- ture wat in 1994 onwettig tot lige Skrif, die onfeilbare Woord stand gebring is om die Afri- van God…”, waarna in die be- kaner van sy soewereiniteit, sy ginsels en uitgangspunte die vaderland en sy toekoms te ver- Een van die slagspreuke van Duitsland se Nasionale Party (NPD): Vryheid “Soewereiniteit van God” vreem nie.” soos volg in Artikel 3.1 ver- is die reg om vir ander te sê wat hulle nie wil hoor nie, George Orwell. woord word: Dit is baie gepas in ‘n land waar ‘n muilbandwet beoog word om die euwels “In die uitleef van sy strewe van die ANC-regime toe te smeer. (in die Grondwet van ’n toe- owerheid sy gesag van God ont- kanerowerheid”, waar laasgenoem- komstige Afrikanerstaat), in die vang en in die eerste plek aan God de beginsel soos volg uiteengesit optrede van die Party en sy verantwoording skuldig is vir die word: leiers en lede moet die Drie- manier waarop hy sy dienswerk uit- “Aangesien die staat die openbare enige God erken en verheerlik voer. In die tweede plek is die regsgemeenskap is, is dit met inag- word as die soewereine God, owerheid ook verantwoording skul- neming van die feit dat die ower- die Skepper, Onderhouer, Her- dig aan die volk wat hom daarstel.” heid se taak en gesag nie onbeperk skepper en Voleinder van alle Let wel wat die“doel” is waarom so is nie en ook nooit in absolutisme dinge tot wie se diens almal op ‘n Gelykmaking met ‘n soge- ‘n staat gevestig word – om “al die mag ontaard nie, die taak van die alle lewensterreine geroep word naamde eenvormige nasie in opdragte vervat in die Woord van owerheid om: en van Wie alles verwag word Suid-Afrika laat sodanige iden- God om die goeie te doen en die en van Wie alles en almal wat titeit verlore gaan en beteken a. die publieke reg te handhaaf en deurwerking van die kwaad te bestaan, afhanklik is.” vernietiging. So ‘n gelykskake- die veelheid van regsbelange binne stuit” na te kom. In hierdie Artikel Die inleiding van die ANC- ling is gedoem tot mislukking sy grondgebied in ewewig te hou; (Volks-)identiteit is uniek is die owerheid “in die eerste plek regime se grondwet is die sleu- net soos die land onder ‘n kom- aan God verantwoording ver- b.volgens Christelike norme ’n soos jou hand-/vingeraf- tel tot ‘n kommunistiese staat se munistiese bestel tot niet ge- openbare orde te handhaaf waar- drukke! skuldig” vir die “manier waarop hy uitgangpunt, waarin die blanke gaan het. ‘n Staatsrede wat ge- binne die Afrikanervolk sy roe- sy dienswerk uitvoer”, en in die verantwoordelik gehou word rig is op die nasie se doel, is om ping, taak en ideale kan uitleef; mee strydig is, met alle geoor- tweede plek “verantwoording skul- vir al die “onreg van die ver- bepaalde groeperinge en ras- c. te waak teen elke vorm van vreem- loofde middele bestry word.” dig aan die volk wat hom daarstel.” lede” en dit sogenaamd regge- groepe te probeer paai met de oorheersing − hetsy dit geeste- Die geweldsmisdade en korrup- maak moet word op die Afri- groot beloftes, terwyl die Afri- lik, polities, ekonomies, kultureel sie wat tans dien as die hoofken- kanervolk se rekening. “Die kanervolk die veronderstelling of fisies is; merke van Suid-Afrika onder die valsheid van die inleiding is dat is (soos die ANC-grondwet en d. onderworpe daaraan dat die soe- kommunistiese bewind van die dit eintlik groter verdeeldheid Freedom Charter dit uitspel) wereiniteit van die staat eerbiedig ANC-regime is terminale simpto- skep, eerder as om te heel”, sê dat dit polities en ekonomies ge- word, volle burgervryheid aan die me van ‘n nie-Christelike mnr. Breytenbach. regverdig is dat die Afrikaner- volk te verseker; samelewing wat oor die rand van “Nasionale Identiteit” kom volk aan die korste ent trek. e. op alle lewensterreine hulp aan die afgrond tuimel. hierna in Artikel 3.2 aan die Hierdie onregte kan slegs reg- die volk of gemeenskappe te gee Binne die raamwerk van die HNP orde, wat insgelyks van groot gestel word in “’n eie soewe- Wees wie jy is, sê die NPD sodat selfstandigheid bevorder en se Beginsels kan volksnasionalisme belang is omdat ons deel is van reine Afrikanerstaat in ‘n eie vir die Duitse volk. Dit geld staatsafhanklikheid vermy word; opgebou en uitgebrei word sodat die die Afrikanervolk, met ‘n eie Afrikanervaderland onder ‘n óók vir die Afrikanervolk. f. die onafhanklikheid en onparty- welstand en welvaart van die Afri- identiteit en ‘n eie volksnasio- eie Afrikanerowerheid” met ver- digheid van die regbank te hand- kanervolk tot sy reg kom. Daarom nalisme: wysing na Artikel 4 in die haaf en te eerbiedig; en het die HNP as vryheidsbeweging Hierdie Artikel sluit aan by “Aangesien dit God behaag Beginsels. Hierin word dit ge- g. noulettend te waak teen enige die taak om die volk te inspireer tot Artikels 5 en 6 wat onderskeidelik het om ’n verskeidenheid van stel: skending van die soewereiniteit en vryheid. Daarom word Afrikaners handel oor die: “Verantwoorde- volkere en nasies in aansyn te “ Die HNP streef na die vesti- onafhanklikheid van die Afrikaner- opgeroep: om as volk vry te wees likheid van die burgery” en “Die roep, moet: ging van ’n eie, soewereine Afri- vaderland en moet alles wat hier- in ons eie vaderland! verantwoordelikheid van ‘n Afri- kanerstaat in ’n eie Afrikaner- a. die nasionale identiteit van die vaderland onder ‘n eie Afri- Afrikaner as Witman, Afrikaner kanerowerheid. Sodanige staat en Christengelowige noulettend sal gevestig word met die doel bewaar word; Skokkende Die aanloop tot Waarom trou dat die staat al die opdragte ver- b. die kultuuropdrag van die vat in die Woord van God om onthullings oor Majuba en die nie uit die volk langs Christelik-nasionale die goeie te doen en die deur- Boeremagsaak slag self mode moet weg geskied; en werking van die kwaad te stuit, c. die anti-Christelike en anti- sal nakom. gaan nie nasionale strewe na ras- en kul- Daarom word die reg van die Lees binne: bl. 3 bl. 5 bl. 10 turele eenvormigheid, die uit- owerheid om die swaard te dra, wissing van alle grense en die erken en aanvaar omdat die
  2. 2. 2 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Dit woel maar in die ANCDie nadeel van ’n weekblad soos Die Afrikaner, is dathy soms net-net ’n gebeurtenis van belang mis, en datdaarom soms so ’n bietjie gespekuleer word. Gelukkig het Die Afrikaner ’n rekord van meer as 40jaar oud, dat sy bespiegelings meestal baie naby aandie kol is. Die rede is dat sy personeel politieke oplei-ding gekry het by politieke denkers, soos dr. AlbertHertzog, en mnre. Jaap en Willie Marais, en omdat vandie personeel nog goed kan onthou hoe gesoute engesiene joernaliste soos Beaumont Schoeman, en selfsZB du Toit later, die politiek kon lees en ontleed. Daarom kan ons in hierdie uitgawe nie eerstehandskommentaar lewer oor die ANC-staatshoof se ope-ningstoespraak in die parlement nie, aangesien diekoerant geskryf en gedruk word terwyl die toespraakaan die gang is. Sedert die ANC aan bewind gekomhet, noem hulle dit ook heel grootdoenerig ‘n “State ofthe Nation Address”, om te kan meeding met die Yanksse manier van doen. Die verskil is net dat die wêreld en Weerstand, protes en versetsy markte nie sit en asem ophou oor wat Zuma te sêhet nie. Is weerstand, protes en verset stemreg wat julle wil hê nie, dit is benadeel. Ons beleef werklik sleg- Die ANC is egter so voorspelbaar, dat ons kan aan-neem dat Zuma niks nuuts in die “staatsrede” te sê deel van die Afrikanervolk se grond- my land wat julle wil hê!” te tye: oues van dae word op diegehad het nie. Dit sal seker die afskop wees van die waardes? Daar is nogal by ge- President Kruger se woorde het gruwelikste wyse vermoor, aan-bestel se algemene verkiesing van volgende jaar. leentheid na die Afrikanervolk ver- getuig van sy bereidheid tot weer- valle op plase is wreed en weer-Daarom sal die politieke retoriek weer sterk gehoor wys as “’n spul mislukte opstan- stand en verset, al sou dit verg dat sinwekkend, die ekonomiese om-word sodat die ANC-bewind se vrot dienslewering ver- delinge”. So negatief hoef dit nie ’n oorlog aangeknoop word met standighede dwing talle Blankesberg kan word agter clichés soos werkverskaffing, grond- gesien te word nie. Maar dit is so die sterkste militêre mag van daar- tot ’n werklose bestaan, volksge-hervorming, “affirmative action” en transformasie op dat ons volk meermale in sy ge- die tyd. note word bedelaars op straat, sko-talle terreine, maar veral sport, onderwys en ekonomie. Aan die een kant wil die regime werk skep, maar aan skiedenis, sedert die vroegste tye Die gees van die Vryheidsoorloë le word verdring deur ander rasse,die ander kant maak hy fatale foute, soos geblyk het uit van die Vryburgers, dikwels in pro- het beslis deurgewerk in die Afri- en ons taal word oral vertrap.sy eensydige en onbillike verhoging van minimumlone tes en in opstand was - teen om- kanerpolitiek van die Twintigste Eeu. Dit is voorspelbaar dat hierdievir plaaswerkers. Nou vind daar afleggings in die land- standighede en owerhede wat ons Dit verklaar generaal Hertzog se omstandighede die Afrikanervolkbou plaas instede dat daar indiens geneem word. regte en vryheid misken het. onwrikbare standpunt by Nylstroom tot groter verset en weerstand sal Grondhervorming bly op die bewind se agenda, ten Die vryheidsin van die Afrikaner- en De Wildt in 1912 dat Suid-Afri- beweeg – soos dit ook was in diespyte daarvan dat 95 persent van sy sogenaamde volk het deur die geskiedenis tel- ka se belange eerste gestel moes geval van Slagtersnek en die Grootgrondhervormingsprojekte klaaglike mislukkings was,en dat die meeste van die ingediende grondeise van kens gemanifesteer in dade van word, bo die belange van die Brit- Trek van 1834-1838; en weer indie verlede, vals eise was. weerstand, opstand en protes. Die 1880 en 1899. Dit is natuurlik so dat opposisiepartye sal probeer Groot Trek is dan ook in sulke ter- Die Afrikanervolk sou vandag konmunt slaan uit die ANC se mislukkings.Hulle moetegter ook meedoen aan die stemmejag, onder veral me beskryf, naamlik as ’n ware protesbeweging, terwyl die Britse PERSPEKTIEF saamstem met iets wat die Ro- meinse leier en denker, Marcusdie swart bevolking. owerheid dit inderdaad ’n rebellie Aurelius, eeue gelede neergepen In die verlede het ons al gewys op die ooreenkomste genoem het. Een van die tragiese het: “Boosheid? Dis dit wat jy dik-tussen die ANC en die DA. In terme van hulle beleid, is gebeure wat die trek voorafge- deur wels sien. Hou dan vir elke ge-daar nie juis verskil nie. Die DA is ook ten gunste van“affirmative action”, transformasie en naamsverande- gaan het, was die Slagtersnek-re- Meinhard Peters beurlikheid hierdie gedagte byder-rings. Hulle glo net dit moet “beter geïmplementeer bellie van 1815. hand. Oral, bo en onder, sal jy die-word”, met ander woorde hulle wil die ANC se misluk- Tog getuig Piet Retief se manifes selfde dinge ondervind – geskie-kings op dié gebiede laat slaag, wat hom ’n groter nie net van ’n roekelose gees van Verbonde aan die Instituut vir deniswerke uit die ou tyd, die mid-gevaar maak vir die Witman as die ANC self. rebellie en ongehoorsaamheid Kultuur en Geskiedenis deltydperk en die onlangse ver- Die ANC wil sy grondhervormingsplanne ondersteun nie; maar wel van die Trekkers se lede is vol daarvan. Daar is niksdeur ’n veldtog ter herdenking van die NaturellenGrond Wet van 1913, wat grondbesit tussen die verskil- wanhoop in die staat se vermoë se Empire. Daarmee het hy die nuuts nie…”lende bevolkingsgroepe probeer orden het. Hieroor stem om rus en orde aan die Oosgrens handskoen neergewerp vir die Em- Ja, die boosheid is niks nuuts nie.die DA heelhartig saam. Selfs Landbouweekblad (8 te verseker en hulle verlange om pire-gesindes en die Jingo’s. Sy En die behoefte om weerstand teFebruarie) haal die DA leier, Helen Zille, se rubriek SA hulself te regeer in ’n eie vader- bereidheid tot weerstand en ver- bied en om te protesteer is soToday aan, om hierdie feit te beklemtoon. “Daarom land. set het gelei tot die stigting van die groot soos dit altyd was. Indienmoet 1913-wet herdenk word” lui die opskrif, na die Ons volk kom uit die Protes- Nasionale Party in 1914. Afrikanerwaardes vir ons erns is,woorde van Helen Zille. Dan skryf Zille: “1913 is ’n tantse tradisie, waarin die woord Die jaar 1914 het egter nog ’n dan is dit ook natuurlik dat onsdatum wat alle Suid-Afrikaners moet herdenk om diéwet se tragiese gevolge beter te verstaan en maniere “protes” reeds ingebou was. Maar daad van verset opgelewer, toe volk in protes en in verset sal wees,te vind vir ’n betekenisvolle herstelproses.” Dit is tog die Afrikanervolk se lewe van “pro- die Botha-regering Suidwes-Afri- gegewe die huidige omstandig-niks anders nie as wat die ANC sê en doen nie? tes” was nog altyd gegrond op ’n ka binnegeval het. Dit het voorma- hede waarin ons vryheid ons ont- Nou is daar weer allerhande woelinge in die ANC. sin vir beskawing, orde en reg. lige Boerestryders tot opstand be- neem word.Zuma het nou wel die sogenaamde Mangaung-konfe- Die Boereleiers wat die Paarde- weeg, en het ongelukkig uitgeloop Die tye verg egter wysheid enrensie oorleef, maar hy sit steeds met heelwat proble- kraalgelofte in 1880 afgelê het, en op ’n mislukte rebellie. geduld van ons. Wysheid om dieme. Gerugte van kabinetskommelinge kan dalk net sy daarna die wapen teen die Britse In 1924 het generaal Hertzog se regte vorm van verset of weer-probleme vererger. As Tokyo Sexwale werklik die trek-pas sou kry, kan hy dalk net sy skatte inspan om ’n magte opgeneem het, getuig van Nasionale Party egter die bordjies stand te kies; en geduld om op diemeer suksesvolle opposisie teen die ANC daar te stel dieselfde gesindheid. Na die oor- by die stembus verhang – en so- regte tyd en op die regte wyse opas wat Lekota met sy Cope kon regkry. winning by Majuba is daar op die doende getoon dat die politieke stryd te tree. By vergaderings en byeen- Dit sal die pad vir die DA baan om inderdaad te vor- mees beskaafde manier omge- baie effektief as middel tot weer- komste onder Afrikaners hoor mensder, en dalk met meer vasberadenheid en kundigheid, gaan met die Zuid-Afrikaansche stand en verset aangewend kon dikwels dat emosies losbars teeninderdaad te kan toevoeg tot ons probleme, in plaas Republiek se lewensbelange, met word. alles wat vandag gebeur. Maar ’ndaarvan dat ’n DA-regering ons probleme sal oplos. die welsyn van al sy burgers, met In den brede is die gees van weer- pad van weerstand en verset ver- Dalk is die gesig van ’n DA-regering volgende jaarreeds te vroeg. Maar geen party regeer ooit in ewig- diplomatieke bande en die ekono- stand en verset deel van ons murg eis altyd ewewigtige denke, bere-heid nie, en dit sal ook die geval met die ANC wees. miese ontwikkeling van die jong en bloed; maar dit staan altyd in denering van vraagstukke, en oor- Intussen raak die Zuma-bewind al hoe meer sensitief Boererepubliek. spanning met die Afrikaners se sterk deelkundige dade.oor sy beeld in die buiteland, en aksies in dié verband Tog is die regering en die ZAR neiging om volgens hulle oortui- Ons kan die weg van protes,soos wat die Volksraad uitvoer, help om die druk op destyds weer deur die bose plan- gings gehoorsaam aan die ower- weerstand en verset egter nie ver-hom te hou. ne van Rhodes, Jameson en Mil- hede te wees en binne die grense my nie – net soos Kruger in 1899 Ons sal daarom die druk vir ons reg op vryheid ook ner gedwing tot die keuse tussen van die reg op te tree. en dr Verwoerd in 1960 dit ook niemoet verhewig. Tussen al sy eie probleme, sal Zumanie graag ’n wesenlike Afrikanerprobleem wil hê nie en toegee of verset. President Kru- Vandag beleef ons daardie span- kon vermy het nie. Sedert 1966 issou dit vir hom dalk ’n maklike oplossing wees om van ger het tydens samesprekings met ning besonder intens. ’n Vyande- ons weer voor die keuse gedwing:die Afrikaners ontslae te raak. Lord Alfred Milner dit meteens in- like politieke mag regeer die land, ingee, weggee en oorgee - of vol- Dit hang egter van onsself af hoe hard ons daardie gesien en verklaar: “Dis nie die en Afrikaners word oral bedreig en gehoue weerstand en verset?druk op hom maak!
  3. 3. DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 3Boeremag: saak Huldeblyk - Ettiene Jacobus (“Ettiene”) le Roux Dit is met groot hartseer en liefde en agting onthou, nieUittreksel uit: Voice of Russia leedwese dat die Boere- net vir sy getroue vriend-8 Augustus 2012 Afrikanervolksraad moet af- skap en uitmuntende bydrae skeid neem van ‘n geliefde as volksraadslid nie, maar“Although all aspects of the en gewaardeerde vriend, ook as ‘n voorbeeld van on-Rivonia trial were criticized Volksraadslid en opregte volks- verdrote toewyding en loja-by different human rights or- genoot. Ettiene le Roux het liteit. Sy geloof, volhardingganizations, some basic ru- oor etlike dekades diep spo- en deurgaans positiewe ge-les of fair game were exer- re getrap in die geskiedenis sindheid onder moeilike om-cised there. The Boermag van ons volk. Vir die liefde standighede, was vir almaltrial arouses many more questions, but human rights vir sy volk, het hy etlike jare wat hom geken het ‘n voor-groups are totally silent. van sy lewe in die gevange- beeld en inspirasie. Ons die- “This trial will also make the Guinness Book of Records. nis uitgedien. pe meegevoel en gebede ver-It has taken the system ten years to bring procedures to the Ons sal Ettiene altyd met gesel sy familie.final verdicts,... Almost all of the defenders have alreadyspent ten years in prison awaiting their verdicts. There isno precedent in the world for such judicial misbehavior.”Oud-intelligensieman se onthullings skok“Die skokkende onthulling deur n voorma- Afrika eis dat die kommandostelsel onmid- die Tempe-wapendiefstal asook honderde son.lige lid van die regime se intelligensie ge- dellik heringestel word en sal n petisie aan ander gevalle is ter sprake. “In effek het die ANC-regime teen hulselfmeenskap, Deon Loots, in n verklaring wat die president van Suid-Afrika stuur wat dit “Die vraag is natuurlik hoekom? Die oorlog gevoer! Was hulle aandadig aan ter-in die Boeremagsaak bekend geword het, spoedeisend eis”, het hy gesê. antwoord is veelvuldig: Finansiële hebsug reur! Het hulle lewensverlies veroorsaak!dat die kommandostelsel gestop is op In behoudende kringe word die mening in die veilgheidsdienste, maar veral die Moet die ANC-regime in die beskuldigde-sterkte van vervalste inligting deur die in- onder meer gehuldig dat die “sogenaamde Boe- verdagmaking van die vryheidstrewe van bank staan! Maar... ten einde die Boere-telligensie gemeenskap is skokkend en laak- remag n skepping van die ANC se intelli- die behoudende Boerevolk ten einde die volk te onderdruk en die land te plunder,baar. gensiedienste (SAPD)” is en verwoord dit NP-verraad te kon implementeer en ten was geen opoffering te veel vir die ANC/ “Die gevolge van die ontbinding van die soos volg (waarvan die hooftrekke gegee einde daarna die onwettige ANC-beheer te SAKP nie!”kommandostelsel was dat aanvalle en moorde word): “Een lid van die SAPD (uit dui- behou. Hierdie aanslag word aktief onder-op plase in felheid en frekwensie toege- sende wat betrokke is) kon nie meer met sy steun deur Naspers, die Broederbond, Bewyse is in die parlement ingelewer datneem het”, het die president van die Ver- gewete saamleef nie! Hopelik sal nog do- Stellenbosch, politieke partye en die sus- die land se intelligensie en spioenasiedienstekennersbeweging van Suid-Afrika, mnr. minos begin val. terskerke. sedert 2005 nie meer hul jaarverslae binneBen Geldenhuys, in ‘n persverklaring gesê. “Die manipulasie begin en stop egter nie “Wat is die oplossing? Moenie niks doen die wetlike vasgestelde tyd aan die parle-“Gevolglik kan die blaam vir hierdie aan- by die sogenaamde Boeremag nie. Die nie. Gooi jou gewig in by bewese vryheids- ment lewer nie. Vir die vier van die afge-valle en moorde geplaas word op die per- meeste sogenaamde "regse tereurdade" het gerigte organisasies soos die HNP en die lope agt jaar is geen verslag oor die gel-sone verantwoordelik vir die vervalste inlig- hul oorsprong by die ANC-regime se intel- VVK. Ontbloot die kommunistiese regime digheid of wettigheid van die departementting, aangesien die enigste weerstand, die ligensiedienste (en vroeër die NP-regime). se wandade, die volksmoord en al die aan- van staatsveiligheid aan die parlement voor-kommandostelsel op laakbare wyse ont- Die 1994-bomme (waar Koekemoer, die dadige meelopers. Laastens, die vyand bin- gelê nie. Die ander vier jaarverslae is tussenbind is. polisie informant en provocateur, die bom- ne die stadspoorte (adder in eie boesem) is 18 maande en twee jaar laat ingedien. “Die Verkennersbeweging van Suid- me gemaak het), die teregstelling van Hani, veel gevaarliker as die vyand op die hori- Suid-Afrika ontaard in ’n ANC-diktatuurBelastingbetalers gaan veel meer op- lik gesê het nie. Laasgenoemde be- daar te hou. Dit sal Suid-Afrikaanse ting begin nie toe hy die nele oorlog en het glo be-dok vir die ontplooiing van 400 Suid- drag was glo net vir die tydperk vanaf belastingbetalers maandeliks nage- besluit geneem het. Die staande plan om as ‘n eenheid teenAfrikaanse troepe na die Sentraal Afri- 3 Januarie tot 31 Maart vanjaar. noeg R21 miljoen kos. komitee wat met die betrok- onwettige renosterjag op tekaanse Republiek as wat aanvanklik Vrae in die parlement het aan die lig Vrae is vroeër vanjaar gevra omdat ke aangeleentheid gemoeid tree, terwyl hulle spesialevoorgegee is. gebring dat daar nie ‘n begroting vir Zuma nie die nodige stappe gevolg het, is en volgens voorskrif in militêre opleiding op ‘n Jacob Zuma het in die parlement er- die ontplooiing van die troepe bestaan soos deur die grondwet vereis word, die saak geken moes wees, plaas in die Ellisras-omge-ken dat die oefening oor ‘n vyf jaar nie.Verder het Zuma aangedui dat om die troepe na die Sentraal Afri- is ook nie deur hom geraad- wing ondergaan.tydperk sowat R1,2 miljard gaan kos, daar ‘n ooreenkoms met dié Afrika- kaanse Republiek te stuur nie. Die pleeg nie. Die groep DRK-rebelle isen nie R65 miljoen soos hy aanvank- land is om die SA-troepe tot in 2018 parlement het nog nie eens met sy sit- Die feit dat 20 rebelle van tans in die hof, waar hulle die Demokratiese Republiek verskyn op aanklagte dat hul- van die Kongo (DRK) on- le saamgesweer het om die HNP-Dagboek langs in Noord-Transvaal aangekeer is (en nog ten minste twee rebelle gesoek DRK-regering omver te werp. Ondertussen is bekend ge- maak dat daar te min troepe 2013 word), hang hoogs waarskyn- lik saam met ‘n veel inge- wikkelder scenario as wat vir Suid-Afrika se grense is, want meer polisielede ver- rig BBP-beskermingsdiens. aan die publiek voorgehou In 2011-2012 het 6 340 po- word weens: lisielede in dié afdeling diens HNP Strydraad vergadering HNP openbare vergadering Die ontplooiing van SA- gedoen. Daarteenoor was slegs soldate oor ‘n tydperk van 1 050 lede van die weermag Wonderboom 7 Maart 2013 etlike jare aldaar, en op die landsgrense ontplooi. SA se leidende rol in die Die groot vraag wat ont- 28 Februarie Le Roux Saal Suid-Afrikaanse Ontwikke- staan, is of hierdie grense Oudtshoorn lingsgemeenskap. doelbewus onbewaak ge- Erastraat 70; Wonderboomhoewes In ‘n regeringspublikasie laat word. Die DRK-rebelle Tyd: 19:00 wat dateer uit 2008 is gesê: het inderdaad tot in Noord- Tyd: 19:00 “Suid-Afrika het verlede jaar Transvaal gevorder voordat Vir meer inligting skakel: homself daartoe verbind om hulle met groot fanfare aan- Vir meer inligting skakel: 044 279 1891 dr. Wassermann voormalige rebelle in die gekeer is. Die instroming 044 272 7374 mnr. Henry van Heerden DRK op te lei om deel te van sogenaamde ‘vlugtelinge’ 082 553 5120 Babs word van ‘n nuwe weermag.” uit ander Afrika-lande soos 082 553 5117 Eddie 082 742 5387 mev. Anna Herbst Die groep rebelle wat on- onder meer Zimbabwe duur (012) 335 8523/4 Johannes van langs aangekeer is, was glo al etlike jare. Na wat berig den Berg Die spreker is mnr Andries Breytenbach van plan om die DRK-re- word, is daar reeds 300 000 (Leier van die HNP) gering omver te werp deur DRK-’vlugtelinge’ in Suid- middel van ‘n konvensio- Afrika.
  4. 4. 4 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 Die sielkundige aanslag teen die Afrikanervolk (5)Meinard Peters word laat vaar. Die nuwe vyand is die “ver- Die vyfde fase (1994-??) word hierdie sosiale invloed treffend opge- regse ekstremiste”. Die “boeke van die verlede word toege- som:‘n Semantiese padkaart van In die tweede fase gedy die dubbelspraak en maak”. ‘n Vreemde volkslied en vlag word “In die vyandige omgewing van die stad, oor-ondermyning wartaal: selfbeskikking en medebeskikking, aan Afrikaners opgedwing. heers deur Engelse en Jode, wil die Afrikaner magsverdeling, nie magsdeling nie, plurale Die blankes van Suid-Afrika aanvaar een homself dikwels aanvaarbaar maak deur li-Die padkaart van die psigopolitiek, soos dit demokrasie, kantonstelsels, wegbeweeg van mens, een stem en ‘n grondwet waarin “geen beraal te dink en het dit al ‘n modeverskynselteen die Afrikaner aangewend is, kan vandag diskriminasie op grond van ras, kleur, geloof, geword om jouself as progressief voor tesonder moeite getrek word. etnisiteit, aanvaarding van saambestaan, be- taal, geslag of godsdiens” toegelaat word nie. doen. Die Afrikaner jongmens in die stad wil skerming van minderheids- en groepsregte, liberaal wees, want konserwatisme betekenDie eerste fase (1966 – 1974) ensovoort. “Rassisme” (‘n sonde van die blanke ras al- Hierdie fase was een van heroriëntering. vir hom ‘verkramp’ en verkramp beteken on- ”Grondwetlike hervorming” is die enigste leen) moet uitgeroei word. SkuldbelydenisDie Nasionale Party was nie langer geskik as nosel.” “beleid”. oor die verlede word geëis. Boetedoening en“die strydfront van die Afrikanerdom nie”, Dalk lê ‘n deel van die antwoord in die waar- vernedering volg. Daarmee saam “regstellen- neming van Whittaker Chambers, toe hy gesêmaar moes die “Suid-Afrikaanse nasie” ver- Die derde fase (1982-1990) de aksie” en “rekonstruksie” in die finale in- het:teenwoordig. Diegene wat “eksklusief Afri- Verandering en aanpassin is nou ‘n stansie: onderwerping en magteloosheid van “Die kommunistiese sameswering is anderskaans” wou wees, is “verkramp, is skuldig voldonge feit. Nuwe woorde word uitgedink, die blanke volk as “regmatige straf” vir die as enige ander een wat voorheen bekend was.aan “isolasie-denke” of hulle besit ‘n “laer- soos “gesamentlike besluitneming”, “inspraak”, “sonde van apartheid”. In die verlede is sameswering altyd beskou asmentaliteit”. “gesonde magsdeling”, “noodsaaklike hervor- iets geheims, iets bedeks; die eienaardigheid Die geskiedenis word herskryf en die Afri- Diegene wat hulle heeldag oor hulle taal ming”, “devolusie van mag”, “vreedsame skik- kaanse taal word aangeval; alles waarvoor die van kommunisme is dat byna elkeen weet wiebekommer, is die “wagters op Sionsmure””, king”, “pas aan of sterf”. hierdie mense is, wat die sameswering is en naam Afrikaner staan, sy monumente en sydie “super-Afrikaners” wat nie die son oor an- Die rigting van verandering en hervorming hoe dit werk, maar elkeen kyk dit deur die nasionale dae word verkleineer en vertrap.der wil laat skyn nie. is vasgelê, dit gaan net oor die tempo van ver- vingers omdat niemand sy eie oë wil glo nie. ’n Program van heropvoeding word ge- ”Ek sal die Engelse nie verneuk nie”, het andering. Valse hoop en valse versekerings loods, deur die media en in die skole, om die Dit is iets nuuts onder die son. Dit is sa-mnr. John Voerster op Heilbron gesê. Behou- word opgedis: “’n stelsel van ‘wigte en teen- meswering in die ope”. Afrikaner finaal sielkundig te ontwapen.dende Afrikaners is uitgeskel as “bobbejane” wigte’ sal alles in stand hou”. Die ineenstorting van die wil om te veg, Die radio en televisie word die instrumente moet genoem word as een van die belangrik-en “jukskeibrekers”. Dit was so omdat mnr. Die “onvermydelikheid” van “magsoor- van ‘n nuwe godsiensbeleid, ‘n nuwe politiekVorster se pad toe reeds deur die Rand Club in drag” word verkondig. Die “laaste blanke ver- ste faktore in hierdie verhaal, Dit kan kern- en ‘n nuwe kultuur – alles onder streng kontrole agtig aan die hand van die volgende woordeJohannesburg geloop het. kiesing” word gehou, “een mens, een stem” van die linkse bewindhebbers. van mnr. SED Brown in sy blad, The South Heel gou het die verligte koerantredakteurs word ook NP-beleid! Politieke oorgawe word African Observer (Maart 1974) geïllustreerbegin praat van “kontak” en “dialoog met an- opgedis as “verbreding van die demokrasie”. ‘n Sameswering in die ope word:derkleuriges. As almal dan “Suid-Afrikaners” is, Dit is merkwaardig dat hierdie patroon van “Die mense wat die Nasionale Party en ookwaarom nie? Die vierde fase (1990-1994) ondermyning aan die Afrikanervolk bekend dié van die blanke nasie op sy pad van die Daarop volg die kreet om “uitwaarts te Die kommunisme “is nie meer ‘n gevaar was. Vergelyk maar die referate van die Volks- dood – ja, dit is ‘n pad van die dood – geplaasbeweeg”, om in gesprek te tree met Afrika, nie”. kongres teen Kommunisme van die 1960’s, het is die mini-nasionaliste en die mini-om swart diplomate en gemengde sport te Vrylating van kommunistiese gevangenes toesprake by Rapportryersbyeenkomste, en so Afrikaners, insluitende mnr. Vorster, wat nieaanvaar, alles “sonder prysgawe van beginsels”. en terroriste volg. “Versoening” en “vrede” meer. Die vraag is dan waarom die kommu- langer bereid, gereed of in staat is om hulle Intussen word aan die VVO beloof: “Ons word gepredik. “Onderhandeling” en “skikking” nistiese sameswering en die gelmag onder- teen die wêreldmening en die rewolusionêrebeweeg weg van diskriminasie op grond van is die modewoorde. Die “nuwe Suid-Afrika” steunde aanslag teen die Afrikaner nie meer magte van links te verset nie. Hulle is daardievelkleur alleen”. en ‘n “nuwe era van vrede” word aange- doeltreffend teengestaan is nie? Afrikaners sonder die ingeboude sin vir iden- kondig, terwyl politieke geweld die hoogte Slegs ‘n klein kern van Afrikaners het inder- titeit of instink van hulle voorgangers om dieDie tweede fase (1974-1982) inskiet. daad die aanslag reg verstaan en kon hulle dinge wat die toets van die tyd deurstaan het, Die strydbyl van die verlede moet begrawe Daar is geen sprake meer van “groepsregte daarteen verset. Die breë lae van die volk, wie te bewaar en te handhaaf. Hulle is nie in staatword. Verhoudings moet “genormaliseer” en etniese verskille” nie. “Menseregte” en “de- se geheue spreekwoordelik kort is, was egter om – soos dr. Verwoerd, mnr. Stijdom en dr.word. Die gevolge van konfrontasie is te ver- die prooi van georganiseerde onkunde en de- Malan – die groot gevare waar te neem wat mokrasie” is die goue kalwers wat aanbid word.skriklik om aan te dink. “Die prys van stryd moraliserende propaganda. opgesluit lê in die versoekings van verstrooi- Die “onomkeerbaarheid van die hervorming” Die jeug was opsigtelik die slagoffers vansal te hoog wees om te betaal.”” word beklemtoon. ing wat inherent aan ons huidige retrogres- eenvoudige sosiale manipulasie, in ‘n artikel- siewe beskawing is nie.” Détente word die antwoord op konflik en Die SA Polisie en SA Weermag verskyn in reeks “Die jong stadsAfrikaners”, gepubliseergeweld. Die weerstand teen die kommunisme die beskuldigdebank. deur Die Vaderland vanaf 27 September 1971, (Slot volg) Woord en Wêreld Vergeet en vergewe (2)Om te vergewe en te vergeet is ‘n baie haar regering, haar media en haar kerk ders van Israel het gedoen wat ver-moeilike saak. Wie nie kan vergeet nie, ‘n gruwelike haat teenoor die Afrikaner keerd was in die oë van die HERE:het diep in sy hart ook nog nie vergewe en sy stryd vir vryheid gehad het. Die hulle het die Baäls gedien”. (vs. 10 ennie. Die bitterheid van die onreg en eerste foto wat wêreldwyd op die tele- 11).kwaad wat jou aangedoen is, bly nog visie oor haar verskyn het, was een met Toe is die nasie wat as Israel, volk vanmaar steeds brand in jou hart. Om eers Mandela wat vir haar gaan dankie sê God, bekend gestaan het, hulle identi-te vergeet en dan te vergewe is skyn- het vir al haar hulp in die terroriste oor- teit kwyt. Hul het godsdienstige, kultu-baar ‘n makliker manier. Ons sê: skyn- log teen ons volk! rele, sosiale en selfs biologiese bastersbaar, want dit los net so min ‘n prob- Daardie stuk geskiedenis is klaar “ver- geword! Karakterloos het hulle slaafsleem op. Dit veroorsaak juis meer geet”. Wel, dan hoef jy ook nie meer te die verfoeilike en onsedelike gebruikeprobleme vir die “vergeter”. Op die duur vergewe nie... Jy het immers klaar vre- van die heidenvolke rondom en tussenvernietig jou “vergeetagtigheid” jou iden- de gemaak met wat jy vandag nie meer hulle gevolg. Mens aarsel om die ver-titeit, jou reg om te bestaan. is nie: “Dat vrije, vrije volk zijn wij!” Jy het gelyking deur te trek na wat nog oor is Terwyl ek net my vorige rubriek klaar ge- Ds. LH Stavast klaar ingeskakel in die “nuwe SA”. Jy is van ons Afrikanervolk van vandag. Maarskryf het, draai ek my radio op die be- klaar uitgeskakel! Die heidendom het vergelyking is eintlik onvermydelik! Hetkende Afrikaanssprekende radio in Pre- pie beskikbaar is. Die omroeper het gewen. ons ontstaan nie ook die stempel gedratoria. By ‘n inbelprogram skakel ‘n luis- egter “vergeet” dat Die Afrikaner staan Kom ons lees nou in die boek, “Rig- van die Almagtige se voortdurende enteraar om asseblief die telefoonnom- vir dit waarvoor elke Boer sal staan of ters”, hoe dit verloop. In “Rigters” 2 lees dikwels verbasende handelinge metmer van Die Afrikaner te mag kry. (Hy val: die vryheid van sy volk. Hy is vas- ons onder meer: “En die volk het die ons nie?mis, soos ek, seker sy koerant wat hy gevang in die gedagte dat jy maar moet HERE gedien al die dae van Josua en Dat Van Riebeeck en nie die Roomsekan lees, toevou en vanaand weer ‘n probeer om binne die goddelose stelsel al die dae van die oudstes wat na Jo- Portugese hier geland het, is dit per on-keer kan oopmaak en by sy laaste kop- van die diktatuur van die heidendom ‘n sua nog in die lewe was, en al die groot geluk? Waar in die Portugese koloniespie Boeretroos nog ‘n skoot rustig kan paar voorregte vir die “minderheid” te werke gesien het wat Hy vir Israel ge- het ‘n volk ontstaan wat onder die vaan-lees!). Die omroeper is effens onver- mag kry. doen het”. (vs. 7). Pragtig, maar lees ver- del van die gebed “dat die ware Gere-hoeds gevang en beduie dat hy nie die Later die dag is daar ‘n program oor der: “En toe ook daardie hele geslag by formeerde Christelike religie gehandhaafnommer ken en dus nie vir die luiste- wêreldgebeure. Koningin Beatrix abdi- hulle vaders versamel is, staan daar ‘n en uitgebrei mag word”, sy bestandraar kan gee nie. keer! En daar bars dieselfde omroeper ander geslag na hulle op wat die HERE gevind het as net in die Afrikanervolk? As ‘n oud-radioman weet ek dat die te- uit in ‘n lofsang oor daardie “wonderlike en ook die werk wat Hy vir Israel ge- (Vervolg)lefoonnommer met ‘n druk van ‘n knop- vrou”! Hy het vergeet dat daardie vrou, doen het, nie geken het nie. En die kin-
  5. 5. DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 5Voorstel vir staatsrede: verbied stakings in landbouDie onstuimigheid waarin die land tans ver- spreek dat mnr. Zuma hom nie gaan laat Veral landbou moet gestabiliseer word na- “Die oplossing wat TLU SA daarvoor aankeer, en die gevolglike negatiewe ekono- bind deur kleinlike partypolitieke stand- dat die Regering die fout gemaak het om die hand doen, is dat landbou ook tot nood-miese implikasies daarvan, vereis staats- punte nie, en dat hy nie gaan toelaat dat die minimumlone met meer as 50% op te saaklike diens verklaar word, wat sal be-manskap in die staatsrede wat pres. Jacob volgende jaar se algemene verkiesing nou skuif. teken dat landbouwerkers ook in die ver-Zuma gaan lewer, het TLU SA in ‘n media- reeds gaan neerslag vind in propagan- “Ter wille van voedselsekerheid, en ter wille volg nie meer sal mag deelneem aan sta-verklaring gesê. Mnr. Louis Meintjes, TLU distiese uitsprake tydens sy staatsrede nie. daarvan dat uiters noodsaaklike buitelandse kings nie. Ons sou graag wil sien dat dieSA se president, het die vertroue uitge- “Wat die land nou nodig het is stabiliteit. valuta nie verlore gaan nie, mag ’n herha- president hierdie aankondiging in sy staats- ling van die gebeure by De Doorns nooit rede sou doen,” sê mnr. Meintjes.Vakbonde maak reg vir groter plaasonrus weer plaasvind nie.Vakbonde wat geaffilieer is by Cosatu is ‘n Werwingspan van sowat 30 stuks sal, eie politieke aspirasies binne die swart poli- Die vermindering van plaaswerkers gaanuitgedaag om ‘donasies’ te gee om plaas- na wat berig word, deur Santwu in die De tiek koester, het ‘n kwalik bedekte waar- intussen voort omdat boere nie die loon-werkers te werf om aan te sluit. Doorns-omgewing in die veld gestoot word. skuwing by ‘n mynfunksie kwytgeraak toe verhoging van R69,00 na R105,00 kan Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse Klere Sanctwu se sekretaris-generaal, Andre sy gesê het: “dis belangrik dat die sakesek- bekostig nie. Stygende insetkoste tenen Tekstiel Werkersunie (Sanctwu) bekend Kriel, meen dat al die vakbonde wat by tor, die regering en arbeid ag slaan op die opsigte van brandstofpryse en elektrisiteit-gemaak het dat die vakbond R1 miljoen uit Cosatu geaffilieer is onmiddellik sowat R26 wakker word oproep omtrent die onrus en stariewe is van die hoofredes waarom boe-sy ‘reserwes’ aan die Voedsel en Verwante miljoen kan monster vir ‘n werwingsfonds. die ‘bomme wat in Suid-Afrika wag om af re al hoe meer kyk na meganisering ofWerkersunie (Fawu) gaan gee. Mamphela Ramphele, wat blykbaar haar te gaan.” oorskakeling na alternatiewe produkte. SABC (ANCBC) skram weg van dokumentêre rolprent Dr. Müller Pretorius vestigators”) aan die ANC-regime voor- wanaangewend het. Hierdie geld is dan begin om ‘n dokumentêre film “Project gelê is, word aangetoon hoedat die NP- ook in oorsese bankrekenings inbetaal. Die Spear” te vervaardig om juis die vraag te In ‘n spesiale verslag wat deur Ciex, ‘n regering in die 70er, 80er en 90er jare van verslag getitel: “Operations on behalf of probeer beantwoord waarom daar niks ge- Verenigde Koninkryk speuragentskap (“in- die vorige eeu, belastinggeld gesteel het of the South African Government 1997- doen is om die geld te verhaal nie. Nadat 1999” openbaar dan dat Ciex deur die SA daar al ver gevorder was met die vervaar- Veiligheidsdienste versoek was om te on- diging van die rolprent het VollenhovenDie aanloop tot Majuba dersoek hoe hierdie diefstal van staatsgeld plaasgevind het en hoedat hierdie groot begin teenstand kry van die beheerraad van die SABC en is dit eintlik verbied ter- somme geld dan weer verhaal kan word, wyl dit beplan was dat dit teen SeptemberDr. Müller Pretorius die huidige Bronkhorstspruit deur die Boe- vanwaar dit in rekenings in die buiteland 2012 oor SABC2 uitgesaai sou word. Vol- remagte onder komdt. Frans Joubert gekon- versteek was. In die verslag was daar ‘n gens ‘n artikel wat in Noseweek van Feb-Die veldslae van die Eerste fronteer is. stategiese plan genaamd: “Project Spear” ruarie 2013, nommer 160, verskyn het, sêVryheidsoorlog 1880-1881 Joubert het nog eers die besluit van die wat aangetoon het hoedat dit gedoen kon Vollenhoven dat sy vas van plan is om hierdie nuwe ZAR-regering aan Anstruther gestuur word. dokumentêre film wel te laat verskyn alDie Engelse het in April 1877 die destydse en hom gevra om oor te gee, maar hy het Die verbasende is dat nadat hierdie ver- moet sy dit dan by die SABC koop en deurZuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) gean- geweier omdat hy gereken het dat die Boe- slag aan die ANC-regime voorgelê is het ‘n ander instansie laat vertoon.nekseer en toe het dat daar ‘n geleidelike re geen opposisie sou wees nie want hulle hulle niks daaraan gedoen om die gelde te Die vraag wat mens nou met reg kan vraverset onder die burgers van die ZAR opge- wou dan nie eens teen Sekekoenie geveg probeer terugkry nie. Nou ontstaan die is of die SABC self betrokke is by verduis-bou totdat hulle na die Gelofte van Paar- het nie. Daarop het die geveg uitgebreek en vraag waarom nie? Het die ANC hierin ‘n tering van belastinggeld en/ of is hulle sodekraal hul regering weer herstel het met binne ‘n kwartier was die slag gelewer. Ans- geleentheid gesien om op dieselfde wyse gedienstig aan die ANC-regime, dat hulleHeidelberg as setel. truther se mag is heeltemal verslaan. Daar hulleself met belastinggeld te verryk? Was nie wil hê dat hierdie skandes van die vo- Die gelofte het so gelui: In die teenwoor- het 56 soldate gesneuwel 21 was dodelik die hele “wapenskandaal” ‘n voorbeeld rige NP-regering én diê van die huidigedigheid van die Almagtige God, die kenner gewond en 69 ligter gewond. Net een Boer, van hoedat Thabo Mbeki, Jacob Zuma en ANC-regime aan die lig kom nie? Ons salvan alle harte, na wie ons biddend opsien Wilhelm Kieser is dood. Anstruther self het Shabir Schaik hierdie swak voorbeeld van baie graag wil hê dat hierdie film vertoonom Sy genadige hulp en ontferming, bring ‘n paar dae later gesterf aan ‘n wond wat hy die NP-regering nagevolg het. En is die word want dit sal ook bewys dat die HNPons, die burgers van die Suid Afrikaanse aan sy bobeen opgedoen het. korrupsie onder regeringslede en ANC- al die jare reg was toe ons beweer het datRepubliek, ‘n heilige verbond vir ons en Kenners reken dat hierdie slag eintlik die kaders wat ‘n mens nog steeds van hoor daar gekonkel is deurons kinders tot stand, wat ons dan ook met belangrikste slag in hierdie oorlog was net ‘n verdere navolging van hierdie onwet- die destydse Nasionale‘n plegtige eed besweer. omdat die Boere soveel moed geskep het tige wyse om met belastinggeld om te Party onder Vorster, Botha Dit is veertig jaar gelede dat ons vaders uit dat dit hulle in staat gestel het om ook die gaan? en de Klerk. Geen won-die Kaapkolonie gevlug het, om ‘n vrye en volgende slae, naamlik dié van Laingsnek, Sylvia Vollenhoven, joernalis en filmma- der dat die huidige re-afhanklike volk te word. Hierdie veertig Schuinshoogte en Majuba te wen en so weer ker het in die tydskrif Noseweek van gering ook so graag toe-jare was jare van smart en van lyding. Ons hulle vryheid teruggekry het. September 2010, nommer 131 die berig smeerwetgewing op diehet Natal, die Oranje-Vrystaat en die Suid oor hierdie saak gelees en het toe na raad- wetboek wil plaas nie.Afrikaanse Republiek gestig en driemaal Die slag van Laingsnek pleging van die grootbase van die SABChet die Engelse Regering ons vryheid ver-trap. En ons vlag wat ons vaders met trane Die Boere het die Britse garnisoene in Trans-en bloed gedoop het, het hulle op die grond vaal beleër en hulle het die Natalse grens ingegooi. Soos ‘n dief in die nag is onse vrye Januarie 1881 bewaak om te keer dat dieRepubliek deur hulle weggesteel. Ons kan Engelse versterkings na Transvaal konen mag dit nie verdra nie. stuur om die beleërde garnisoene te ontset. Herstigte Nasionale God wil dat ons eerbied vir ons vaders enons liefde vir ons kinders nou aan ons moet Genl. Colley het by Mt Prospect (deur die Boere Kokshoogte genoem) saamgetrek op Partyvoorskryf wat om te doen: om die erfenisvan ons vaders ongeskonde aan ons kinders pad na Transvaal met sy mag van byna 1400, met 6 kanonne, 3 vuurpylbuise en 2 44 ste Jaarkongresoor te gee. Daarom is ons hier bymekaarom mekaar die hand te gee, as manne, Gatlings. Hy wou reeds op 27 Januarie 1881 5 en 6 April 2013 ‘n aanval op die Boerestellings by Laings-broers, en plegtig te belowe om getrou te nek maak maar is deur ‘n swaar bui reën enbly aan ons land en volk, en met ons oë na digte mis verhinder en daarom is die sol-God gerig, saam te werk, tot die dood toe, date op 28 Januarie om 03:30 wakker ge- Tema:ter wille van die vryheid van onse Repub- maak, kamp afgeslaan en is met die opmarsliek. So help ons God Almagtig. begin. Kmdt-genl. Piet Joubert se verkenners het Witman, vat terug jou land!Die slag van Bronkhorstspruit die bewegings van die Engelse dopgehou Plek:Die Britse mag in Pretoria het toe vir kol. en daarom was hulle al vir ‘n moontlikeAnstruther van Lydenburg beveel om met aanval op 27 Januarie gereed en was hulle Die Willie Marais Afrikanersentrum,sy soldate na Pretoria te kom om die hoof- oor ‘n front van 3 km ontplooi om die Eloffsdal,stad te help beskerm. Hy was met ‘n rede- Britse aanval af te weer. Die Boere het dielik groot mag op pad na Pretoria toe hulle Pretoriaop 20 Desember 1880 in die omgewing van Vervolg op bl. 12
  6. 6. 6 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 Die Geloofsbelydenis van ‘n NasionalisVir nasionale doeleindes is die werking bywoner van sy land is nie. nis. Dit geld die karaktervorming van n heid op nasionale gebied meermalevan suggestie eenvoudig onmisbaar, Dit alles geld ook van die neiging on- hele versameling van mense. Dit is nie ook die ander dele van ons sedelike ka-en dit moet by ons nog veel meer ge- der Afrikaners self om Afrikaans as n slegs n saak van nasionale lewe en rakter nadelig beïnvloed. Aan die anderbruik word dan in die verlede die geval kombuistaal te behandel en dit te ver- dood nie; dit werk ook mee om n gees- kant, kan n egte nasionalisme gunstigwas. In n Europese land suggereer die ag, omdat dit nie Nederlands is nie. telike lewe of dood te veroorsaak. reageer op die res van ons morele we-hele omgewing aan die kind dat hy n Hierdie idee het al meer arme blankes Niks is so nodig vir n sedelike wese se.lid is van n selfbewuste volk. Monu- en niksnutse in ons land geproduseer as selfrespek nie, d.w.s. agting vir wat hoogs- Daar is ook ekonomiese, intellektuelemente en standbeelde van voorname dan te bereken is. Suggereer aan n te in homself is of behoort te wees; en en estetiese motiewe tot nasionalisme.manne herinner hom gedurig aan wat volk van jongs af, dat hulle n lae dia- ewe seker is dit, dat min dinge dit so Hulle is wel sekondêr vergeleke metlede van sy volk al gewees het. Mu- lek, n “koeterwaals,” of n patois praat, kan bevorder as n suiwer nasionale die diepere etiese en religieuse grond-seums en kunsprodukte bewaar die en hulle sal geneig wees om hul lewe gevoel. Want n egte nasionalisme is slae van ons volksbestaan, maar toghandwerk van sy voorouers as n voor- te slyt met skaamte vir hulself as die b.v. één van die kragtigste dryfvere tot van groot belang, sowel om hulself asbeeld vir die nageslag om na te volg of grote dryfveer om ander mense na te onselfsugtigheid aan die kant van die om die steun wat hul verleen aan watte verbeter. Sy taal word gebruik in alle aap, of om te versink in onverskil- indiwidu. In belang van sy volk leer hoër is. n Sekere mate van tydelike voor-kringe en by die plegtigste geleent- spoed is selfs nodig vir n volk om hul be-hede, sodat hy ongemerk begin te voel ter in staat te stel hulself in ander op-dat ook hy vir sulke plekke geskik en In hierdie slotgedeelte van dr. Tobie Muller se toespraak het hy sigte ruimer te ontwikkel. n Volk wat vanbestemd is. dit veral oor hoe suggestievan wat gesien en gehoor word die hand tot die mond leef, of wat ge- die Afrikaner aanspoor om sy taal te waardeer en daarom durig rondswerf en trek, moet noodwen-...Daarom is dit vir die Afrikanerkarak- self ook oral te gebruik en dit dan op sy beurt sy nasionalisme dig op n lae trap bly staan. Te veel sorgter baie nadelig, dat sy eie taal so op aanwakker en hom in tydelike sake is amper net so nadeligdie agtergrond geskuif word. Sy hele om- as weelde. En hoe sal n nasie van arm- laat besef dat hy anders is as die ander volke of nasies.gewing prent hom langsaam maar se- salige sukkelaars vir ander mense kanker in, dat hy iets laers is dan sy help? Daarom is die pogings, wat ge-Engelse landgenote en die uitlanders, maak word om die armblanke-klas opwaarmee hy in aanraking kom. As die ligheid. Ons ken almal die spreek- menigeen eers reg wat dit is om n self- te help, deur b.v. arbeidskolonies, so pry-Vlaming in die Franse Brussel kom, woord: ”Gee n hond n slegte naam!” Ook opofferende lewe te lei. Sy volk is te- senswaardig.dan is die tweetalige opskrifte op die om hierdie rede is dit, na my beskeie wens vir elke persoon die aangewese Maar die oorsaak van die armblanke-hoeke van die strate al genoeg om mening, so wenslik dat die Holl.-Afri- kring, waarin hy in die eerste plek sy euwel is ook nog te vinde in n anderhom te laat voel, dat hy net so goed is kanerkind op skool sal begin met Afri- roeping moet vervul. Hy is ook die bes- rigting. Die gebrek aan handelskapasi-as sy Waalse medeburger; terwyl die kaans te leer. Soos dit nou gaat, kan te instaat en mees geskik om die min- teit en ondernemingsgees by die Afri-Afrikaner, wat in die Kaap, Johannes- die eerste indruk op skool alleen wees der bevoorregte lede van sy volk op te kaner is sy grootste vyand in baie op-burg, Bloemfontein, of Durban kom, voel dat die Engelsman en Hollander tog hef. Om ander volke te kan influenseer sigte. Die smous en middelman loop dik-as n vreemdeling in sy eie land, en baie vernamer mense is dan ons. Hulle moet ons eers onsself wees. Want an- wels met die grootste gedeelte van syopenbare kennisgewings verkondig in kan skrywe wat hulle self praat; die der nasies het min respek vir n na- profyte weg, tot hul later so welvarendelke straat aan homself en die wêreld Afrikaner mag net skrywe soos ander aper, maar baie vir iemand wat met n is, dat hulle die boer uit sy plaas kandat hy gereken word as van minder be- mense praat. eie karakter en boodskap tot hulle kom. koop; of hy sink, deur sy skulde, tot dietekenis dan sy landgenote. Ongemerk Die “anti-kakiebeweging” is slegs n nu- Die beste nasionalis is ook die beste stand van n bywoner. Hoeveel dorpe ishet dit n verderflike uitwerking op sy we bewys, dat die Afrikaner soms be- wêreldburger. En as dit ooit daartoe daar nie, in streke waar 90 persent vanselfrespek en lei tot n morele, sowel as gin te protesteer teen alles wat sugges- mag kom, dat alle nasies sal verenig of die blanke bevolking Holl.-Afrikanerstot n nasionale, verslapping met verrei- ties en assosiasies meebring wat federeer tot één groot wêreldstaat, dan is, waar die besighede en winkels al-kende gevolge op elke gebied. En nadelig werk op sy nasionale selfre- sal so n staat dan alleen kan bloei, mal in hande is van die andere? Sulkewaar dit nie tot papheid lei nie, wek dit spek. wanneer dit gegrond is op die weersyd- mense, wat ongelukkig dikwels gn sim-n gevoel van ontevredenheid en bitter- Eweas n indiwidu, so gebruik n na- se respek van die selfstandige nasio- patie met ons volk het nie, kry deur dieheid in hom op, wat die vriendskaplike sie ook in die begin hul taal net om te naliteite wat dit uitmaak. n Hollands-Afri- handel meermale soveel invloed insamewerking tussen die twee blanke voorsien in hul dringendste behoeftes. kaanse nasionale gees is vir ons nie hande, dat hul nie alleen die toon oprasse belemmer. Die invloed van sug- Maar later kom daar n tyd, dat hul hoë- slegs die beste waarborg van die wy- die dorp aangee nie, maar ook die be-gestie is so groot op n volk, dat voor- re estetiese en intellektuele belange ere Afrikaanse Unie-bewussyn nie, stier van opvoedings en ander sake indat sy taal nie tot sy regte kom in die begin te hê, en dan soek hulle n beter maar ook van n algemene mensheids- hul mag het. Eersteklas handelskole entoepassing op elke gebied en op alle en meer blywende uitdrukking vir hul bewussyn. onderwys in handelsvakke op die ge-plekke nie, sal n treurige gebrek aan fyner gevoelens deur n eie literatuur te wone skole is broodnodig in Suid-Afri-selfrespek en n bittere gevoel van on- skep. Eers gaat dit natuurlik n bietjie Godsdiens sluit moraliteit in. Daarom ka, sodat die seuns van ons volk ookreg saamwerk om die gesonde bloei swaar om die gesproke taal daarvoor is dit reeds hierom ook n godsdiens- op daardie gebied kan opgelei wordvan die Unie van Suid-Afrika te ver- aan te pas, maar dit kom gou in orde tige plig om nasionalis te wees. Buiten- om ons nasionale bestaan te handhaaftraag. Vir die Afrikaner wat in vreemde as die behoefte eers sterk genoeg ge- dien, vir die Kristen en Teïs wat geloof en te versterk. Hoe meer invloed ons intweetalige lande gesien het hoe anders voel word. Die merkwaardige vooruit- dat aparte volke ontstaan, nie deur n hande kry op kommersiële gebied, hoedie toestande dikwels daar is, word dit gang in ons letterkundige produkte van blote toeval nie, maar met n sekere meer respek sal daar ook aan ons taalmoeilik om met kalmte te praat oor hoe die laaste jare gee reeds alle hoop vir doel, het elke bepaalde nasie sy roe- en tradisies betoon word deur mense,ons in Suid-Afrika somtyds behandel die toekoms en is die beste regvaar- ping en besondere taak om te vervul in wat nou so graag skimp op dieselfdeword. Voordat absolute gelyke regte in diging van die Afrikaanse-taalbewe- die wêreld. Uit hierdie oogpunt beskou “backveld boers” uit wie se sakke hulons land nie streng toegepas word nie, ging. Ook in die skilderkuns en musiek is papheid op nasionale gebied n re- so veel van hulle winste trek. Mense,is volkome weersydse respek en sa- is al n goeie begin gemaak en n meer ligieuse oortreding, d.w.s. n sonde. Dit wie se oë blind en wie se ore doof is virmelewing tussen die twee blanke rasse nasionale toon aangeslaan. is dus letterlik waar, en nie maar beeld- ons eise om beter toepassing vanpsigologies onmoontlik. Hoe eerder die Daar is in hierdie verband nog baie spraak nie, wanneer die Afrikaner sê, gelyke regte, sal gou genoeg wakkermense wat skimp op tweetaligheid, dit ander punte van ooreenkoms tussen dat die handhawing van sy taal vir hom word, wanneer die Holl.-Afrikaner, deurinsien, hoe beter sal dit wees vir die die wording en voortbestaan van n na- n deel van sy godsdiens is. Dit be- met hul op handelsgebied te konku-toekoms van ons land. Ons volk be- sie en n persoon; maar ek moet my hoort so te wees in elk geval. Elke na- reer, hul gevoeligste sintuig prikkel – nl.hoort dit nie langer te gedoog dat hul haas om na n end te kom. Uit wat voor- sie, nes elke persoon, neem n eien- hul sak.omgewing gebruik word om hul selfre- af gegaan is hoop ek egter, dat dit al aardige plek in in die wêreld, met diespek te krenk nie. Ons staatsdiens, ons begin te blyk het, dat die hele vraag- roeping om die wêreld van uit daardie Wat die intellektuele dryfvere tot na-skole, die publieke kennisgewings in stuk van nasionalisme baie meer is dan besondere standpunt en posisie ten sionalisme betref, volstaan ek met nons strate en die opskrifte op ons win- n blote gevoelsaak of n blote kwessie goede te beïnvloed. Vir n volk wat nie paar opmerkings, en wys allereers opkels, het al lank genoeg aan die wêreld van smaak. Inteendeel is dit deur en gewillig is om deur die lewe te dryf en die noue verband tussen n gesondeen aan ons verkondig, dat die Holland- deur n morele saak waarvoor niemand doelloos sonder karakter heen en weer volksgevoel en die opvoeding, deurdatse Afrikaner in Suid-Afrika twede viool die oog mag sluit nie. Onverskilligheid geslinger te word as die speelbal van n selfbewuste persoonlikheid sy ga-moet speel. Gelukkig begin ook hierin is hier eenvoudig pligsversuim. Gege- kragtiger nasies nie, staat daar net een wes en talente nie ten volle kan rea-langsamerhand verandering te kom. Ek we n groep mense met n sekere aard, ding om te doen, en dit is om te woek- liseer, as hulle nie geskerp, uitgelok enkan u nie sê hoe weldadig dit my aan- dan is dit tog duidelik dat hulle hulself er met die talente wat hy ontvang het, ontwikkel word nie. Sonder n sekeregedoen het, toe ek onlangs vir die eerste ten volle kan realiseer alleen volgens en te doen wat sy hand vind om te mate van kultuur en beskawing is ditmaal tweetalige opskrifte in ons trein die gesamentlike aard en natuur. Die doen met al sy mag. selfs moeilik om in die sedelike engesien het nie. Dit suggereer direk aan keuse om nasionalis te wees is dus n Ons geesteslewe is iets organies; ditn mens dat hy n seun, en nie n morele keuse van die diepste beteke- bestaan uit een stuk. Vandaar dat pap- Vervolg op bl. 7

×