Die Afrikaner 1 - 7 Februarie 2013

1,728 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
137
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Die Afrikaner 1 - 7 Februarie 2013

  1. 1. Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 1 - 7 Februarie 2013 Jaargang 44 Nr. 2049 PRYS R6-00 Zuma-aanhitsing om Ja, vir onafhanklikheid! Boere te skiet: Video maak oorsee opslae Honderde mense het al gereageer op die In die jongste gebeure met die ter perse video van Jacob Zuma, wat toon hoe hy op gaan van Die Afrikaner is nóg ‘n blanke die ANC se eeufeesvieringe sing – “skiet man in die Kempton Park-omgewing deur die Boere!”. Dié YouTube-video het sopas swart terroriste binne die bestek van en- via die bakkiesblad (“Facebook”) groot op- kele dae vermoor. slae in Vlaandere gemaak. ‘n Bende bestaande uit vier terroriste het ‘n Vlaamse skrywer wys in ‘n onlangse mnr. Manfred Schmidt op die landbouhoe- berig daarop dat Zuma ook ‘n kinkel aan wes by Bredell, Kempton Park deur sy die liedjies gegee het deur te sing: “en die slaapkamervenster doodgeskiet. Dit is kabinet sal hulle (die Boere) platskiet”. slegs enkele kilometers van die plaas Oli- Dit beteken uiteraard dat die Suid-Afri- fantsfontein, waar Eddie Fouché vroeër kaanse regering, oftewel ANC-regime, dit sal deur vier terroriste vermoor is en sy werk- doen. Volgens bepaalde bronne wat die oor- gewer, mnr. Gert van Wyk, gewond is. spronklike teks laat vertaal het, het Zuma Mnr. Van Wyk was met die ter perse gaan gesing dat dit met “kanonne” gedoen sal van Die Afrikaner nog in ‘n bedenklike word. toestand. Die inligting het al ‘n draai in Rusland Dié swart moordbende(-s) opereer tans gemaak toe Russia Today vir die dr. Dan op plekke wat redelik naby aan mekaar Roodt aangehaal het toe hy tereg opge- geleë is, naamlik Muldersdrift, die Ver- merk het: stel jou voor dat ‘n blanke (staats- woerdburg-landbouhoewes en Bedfordview. hoof) dieselfde sou doen. Mev Fionna Finnis, ‘n rekenmeester, is Kort nadat die hoof van Genocide Watch, onlangs deur vier terroriste in Verwoerdburg prof. Gregory Stanton, verlede jaar ‘n be- vermoor, terwyl ‘n sakeman van Bedford- soek aan Suid-Afrika afgelê het, is ‘n ver- view, mnr. Shaun Lipshitz, vermoor is toe slag oor sy bevindinge op sy organisasie se hy op twee terroriste in sy huis gevuur het. webblad geplaas. Hierin het hy en sy me- Twee terroriste is op die toneel dood deskrywer opgemerk: “Aanhitsing tot tydens die aanval. volksmoord (is) n misdaad onder die In- Mnr. Desmond Botha van die Nooitge- ternasionale Konvensie oor die Voorko- dacht-gebied by Muldersdrift is slegs twee ming en Straf van die misdaad van volks- dae na mnr. André Becker in dieselfde Die groot vraag wat tans oorsee gevra word, is: sal die Skotse en moord, waarvan Suid-Afrika n staat-party omgewing by Elandsdrift vermoor. Sedert Katalaanse onafhanklikheidstemme die voorkoms van Europa hervorm? is” (direkte vertaling uit Engels). Die voor- September verlede jaar is daar reeds sewe Na eeue onder die hiel van onderskeidelik Engeland en Spanje is die vermelde video is ook op die blad vertoon. blankes in die Muldersdrift-omgewing hele wêreld se oë gerig op die verloop van hierdie twee volke se stryd Prof. Stanton het indertyd in die verslag vermoor (vergelyk ook berig op bl. 5). om onafhanklikheid. gesê dat Suid-Afrika teruggeskuif word na In nog ‘n terroriste-aanval is mnr. Gordon Daar word alom besef dat die invloed van hul uiteindelike verkryging van vlak 6 (uit ‘n moontlike 8 vlakke) wat Bazzard van Heuwelsig, Bloemfonrein onafhanklikheid óók buite die grense van Europa se uitkring. getipeer word as – dié vlak waartydens met messe doodgesteek. Die twee terro- Die ekonomiese krisis in Europa het volksnasionalisme aangeblaas voorbereiding vir ‘n volksmoord geskied. riste het sy vrou, Annette, verskeie mes- aangesien Katalonië baie welvarend is, maar sy belasting nie in die streek Al die tekens dat daar deur die ANC-re- wonde toegedien. teruggeploeg word nie. Trouens, daar moes pas weer om hulp van Spanje gime en sy onderskeie alliansie-vennote Die meule maal intussen stadig, maar gevra word. Skotland se aandeel in die Noordsee-olie sal ook een reggemaak (voorberei) word vir ‘n (vol- seker. Dit is nou meer as ‘n jaar nadat die van vele ekonomiese aspekte wees wat beding sal moet word. skaalse) volksmoord kan duidelik in die video-opname van Jacob Zuma in Bloem- Die Britte se David Cameron het toegestem tot die Skotte se referendum gebeure in die land en die regime se optre- fontein gemaak is toe hy al dansende ge- vir onafhanklikheid wat aanstaande jaar gehou word, maar intussen gaan de teen veral die Boere-Afrikaners gesien sing het: “skiet die Boere”. Laat ons hoop veldtogte daarteen onverpoosd voort. Die Spanjaarde het ook beloof dat word. Die ‘sigbaarste’ is die moorde op dat die video steeds sal bly opslae maak, hulle sterk teenstand teen Katalonië se onafhanklikheidstrewe gaan bied. blankes. Die ooreenkomste tussen die voor- veral ook oorsee – totdat genoeg mense Maar intussen hou die wêreld hulle in afwagting dop – óók die valle en die doelbewuste beplanning van daarvan kennis geneem het om die gety te volksnasionaliste in Vlaandere en Suid-Afrika. hierdie moorde spreek vanself. help draai. Verander Afrikaanse kerke hul houding teenoor ANC-regime?Dr. Müller Pretorius korrupsie, misdaad en veral geweldsmisda- gaung-konferensie het die regerende party ryking en korupsie, en sal dit in die toe- de. Ons sal moet weerstand bied teen plaas- skielik tot stilstand geknars - sy selfvol- koms waarskynlik meer gereeld doen - metIn die Kerkbode van 18 Januarie 2013 skryf moorde, swak plaaslike regering, ‘n wan- daanheid gesteur. En dit was die kerk wat die regering wat na verwagting minder ver-dr. Braam Hanekom, assessor van die vorige kelende onderwysstelsel en armoede. Ons dit gedoen het. Verskeie kerkleiers het draagsaam teenoor hierdie kwessies salAlgemene Sinode, in die rubriek, “Op die sal moet weerstand bied teen alle soorte naamlik ‘n verklaring uitgereik waarin die staan.”kerkstoep,” onder die opskrif: “Tyd om rassisme. Teen leuens en halwe waarhede ANC-regering ondubbelsinnig gemaan word Verder onder die rubriek, “Aktueel”, metweerstand te bied” die volgende: “Ek is vas wat aan ons opgedis word. Ons sal moet om tot sy sinne te kom wat selfverryking en die subhoof, “Kerk vs Regering”, en ‘n ver-daarvan oortuig dat ons land nie regop ge- weerstand bied teen drank- en dwelmmis- korrupsie betref. Om op te hou met dubbel- dere subhoof, “Hoekom doen die kerk danhou gaan word deur politici nie, maar deur bruik wat al groter afmetings aanneem. Ons pratery, om behoorlike onderwys te vestig niks?,” word kerkleiers aangehaal. Dr Isakdie burgerlike samelewing - in al sy moont- sal moet weerstand bied teen lae produkti- en om kennis te neem van die woede en Burger, president van die Apostoliese Ge-like gestaltes. Die kerk is een hiervan. ‘n witeit en swak werksetiek.” sinisme op plekke soos Marikana en De loofsending, sê dat die kerk sekerlik sy stemBolwerk sal gevorm moet word teen die In dieselfde uitgawe van die Kerkbode in Doorns. Of om opsy te staan vir iemand moet laat hoor “teen dit wat God-onterendkragte en magte wat ons wonderlike land die rubriek, “Aktueel”, skryf ‘n lidmaat Jan- wat beter kan regeer.” En verderaan: “Die Vervolg op bl 12bedreig... Ons sal moet weerstand bied teen Jan Joubert: “...in die week voor die Man- kerk het sy stem dik gemaak teen selfver-
  2. 2. 2 DIE AFRIKANER, 1 - 7 Februarie 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Dink nuut en positiefIn hierdie week “herdenk” ons ook weer die grootste ver-raderlike toespraak wat nog in Suid-Afrika se geskiede-nis gelewer is, naamlik die een wat FW de Klerk op 2Februarie 1990 gelewer het. In daardie Swart Vrydag-toespraak het hy aangekon-dig dat die ANC en die SAKP ontban word, en datNelson Mandela en ander terroriste vrygelaat gaanword, en dat daar met hierdie terroriste in onderhande-ling getree gaan word. Vandag sit ons met die gruwelike gevolge daarvan:plaasmoorde wat die 1 600-perk verbygesteek het, nog etli-ke duisende moorde op volksgenote in die stedelikegebiede, Afrikaanse skole wat uitgedun is en op die randvan finale uitwissing staan, ons Afrikaneruniversiteitewat onder ons uitgesteel is, ons mense wat verdwaalomdat ons vreemdelinge in eie land geword het waarons nie meer die plek- en straatname ken nie, en ‘n land Politieke stryd en Afrikanerwaardeswaar die ekonomie op ’n mespunt balanseer as gevolgvan “affirmative action”, grondroof en arbeidsonrus. Ons hoor dikwels dat Afrikaners politiek. Dit het veral beteken: sy grondslae, hy ook geen moti-Hulpbronne soos water gaan dalk binnekort totaal nie sin daarin sien om te behoort wegbeweeg van diskriminasie op vering sal hê om aan ’n vryheid-onbruikbaar word as gevolg van besoedeling en geen aan ’n Afrikaneroganisasie nie, grond van ras, en die aanvaarding stryd deel te neem nie.dienslewering nie. laat staan nog aan ’n party soos dat die samelewing in die toe- Daar is baie maniere om die Die Afrikaner is ’n koerant wat graag positief wil wees die HNP wat nie aan verkiesings koms ’n rasgemengde een moet grondwaardes van ons volk teen berig oor die suksesse wat ons volk se mense al deelneem nie. Baie goeie Afrika- wees. Afrikaners moes hul be- herontdek en te herbevestig. ’nbereik het, ten spyte van hierdie verraad van FW de ners wil weer wegstaan van die skouings verander en aanpas, so- Mens kan byna nie aan ’n aspekKlerk. Daarom gaan ons nie langer stilstaan by die nega- politiek as sodanig. Hulle wil die genaamd ter wille van oorlewing. van ons Afrikaans-nasionale stre-tiwiteit van hierdie ‘herdenking’ nie, behalwe om tog jaar- Afrikanersaak verkieslik op ander En natuurlik was die bitter vrugte we raak sonder om bewus te raakliks op hierdie dag vir FW de Klerk te sê dat daardie ver- maniere dien as deur politieke ak- daarvan die vernietiging van Afri- van waarde-oordele nie. Ons volks-raad van hom steeds in ons geheues gegraveer is en dat sies. Hulle glo nie dat enigiets op kanermag in Suid-Afrika. leiers het dit dan ook telkens in huldaar ’n dag gaan kom dat hy verantwoording sal moet die politieke terrein vermag kan Ons moet weer besef: die stryd uitsprake beklemtoon.doen, want hy was gewaarsku dat hierdie optrede vanhom die bloed in Suid-Afrika gaan laat vloei. Ons sien word nie. om grondwaardes is die ware poli- Dink maar aan president SJPdaardie bloed daagliks vloei, en sy aandeel daaraan kan ’n Verdere groep meen weer dat tieke stryd. Dit is die rede waarom Kruger se oproep om uit die ver-nie geïgnoreer word nie. politiek steeds saak maak, maar dit sin maak vir Afrikaners om by lede te neem wat goed en reg As na die resultaat van daardie dag se verraad gekyk dat dit nie kan werk indien dit net volksgerigte organisasies betrok- was, en om daarop die toekoms teword, sou mens wanhopig kon word. Elke dag ontvou op Afrikanerwaardes gegrond sou ke te raak en om steeds deel te bou. Wat is dit anders as ’nmeer bewyse van korrupsie, wanbestuur en onvermoë, ter- wees nie. beroep op grondwaardes vir onswyl dit daagliks al hoe duideliker word dat die blankes in Al hierdie groepe vergeet gerief- volkstryd?die algemeen nie welkom in die land is nie. Aan die ander kant is daar die mense wat weier om toe lik dat die politiek juis te make het met die betuiging van die grond- PERSPEKTIEF Dr. DF Malan het dit weer so ge- stel: “Glo in God, glo in jou volk,te gee, en skouer aan die wiel sit en bou aan ons eie waardes van ’n samelewing. Vir glo in jouself”. Sy uitgangspunt staanvolkshuishouding. As ons vandag na die groter prentjie die Afrikanervolk gaan dit om die vierkantig teen die liberale Afrika-kyk, sien ons tog merkwaardige prestasies wat die Afri-kanervolk die laaste jare behaal het. Al is ons dalk nie betuiging van die grondwaardes deur ners se opvattings. Dit stel ’n be-gelukkig met die alles en almal daarvan nie, maar ons van Afrikanerskap – en daarvoor Meinhard Peters paalde orde van waardes voor, enAfrikaanse musiek blom. Die Afrikaanse teater begin weer is ’n politieke stryd onontbeerlik. dit beklemtoon dat vertroue in onsherleef, dit gaan skielik weer goed met die Afrikaanse Dit is interessant dat die aanslag volk en vertroue in jouself ten nou-filmbedryf en daar is tekens van herlewing in die Afri- teen die Nasionale Afrikanerdom, Verbonde aan die Instituut vir ste verbonde is aan ons Christe-kaanse letterkunde. Dit is ‘n aanduiding dat ons volk tog wat onder dr. Verwoerd so sterk en Kultuur en Geskiedenis like geloof. Selfverloëning in die li-op ‘n stil, maar ferm manier die streep getrek het teen verenigd gestaan het, juis gerig berale sin van die woord, betekendie verdere vertrapping van ons taal en kultuur. As dit was teen die grondwaardes van dikwels verraad teenoor die eie.opgevolg kan word met ‘n nuwe “De la Rey”-liedjie, of Afrikanerskap. Die voorbereiding wees van ’n politieke beweging Selfverloëning in die behoudende“Ons vir jou” blyspel, gaan ons groot spronge maak om van daardie liberale aanslag was soos die HNP. Die feit dat ver- sin van opoffering vir jou eie, be-ons nasionalisme weer tot nuwe hoogtepunte te voer. lank voor die sluipmoord op dr. kiesings onder die huidige grond- teken nie die prysgawe van wie jy Daar is ook die volksekonomie wat gebou word. Be- Verwoerd vaardig, en onmiddellik wet nie tans binne die bereik van is of verraad teenoor jou eie volknewens die talle volkseie sakekamers, wat in ‘n Sake-Instituut saamgesnoer word, is daar ook reeds drie volks- na sy dood is dit in hoogste ver- enige volksorganisasie is nie, maak nie.banke, waarin al miljoene rand van ons mense se geld snelling geplaas. geen verskil aan die basiese keu- So het dr. DF Malan dit gesien,belê is, en nie meer toeganklik is vir die volksvreemde en Die Afrikanervolk se politieke se waarvoor ons staan nie. Daar- en so moet ons dit andermaal onsselfs volksvyandige instellings om teen ons te gebruik nie. mag was in die oë van ons vyande die keuse is een van ’n verbintenis eie maak. Ons grondwaardes be- Alhoewel stadig, is daar die volkseie skole en tuissko- ten nouste geassosieer met die tot die Afrikanervolk se hoogste hels in sy kern lojaliteit en trou aanle wat sinvolle alternatiewe is vir die breinspoeling van waardes waarvoor ons volk ge- waardes. wie en wat ons is – soos bepaalons kinders in die staatskole. Ons spog met ‘n volkseie staan het. Indien hulle die Afri- Dr. Albert Hertzog was volkome deur ons afkoms en ons ge-media, soos Die Afrikaner, Die Vryburger en ander, as- kaners se mag wou breek, moes reg toe hy in April 1969 in die Volks- skiedenis.ook verskeie gemeenskapsradiostasies wat nie skaam is hulle begin met die aftakeling van raad gewaarsku het dat die Afri- Die aanslag op ons volk blyom ons standpunte te verkondig nie. sy waardes – deur twyfel te saai kaners se mag in duie sou stort steeds ’n aanslag op ons grond- Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans, die Afrikaan- oor wat daardie waardes moet wanneer hulle die basiese begin- waardes: in ons kerke, in ons sko-se Geneeshere Vereniging, en ander beroepe maak hul-le los van die veelvolkige organisasies, en staan op hulle wees. sels wat ons volk sterk gemaak le, op die kampusse van Afri-kaan-eie gerespekteerde bene. Na 1966 het die kreet onmiddel- het, sou versaak. Sy profetiese in- se universiteite, in die verskillende Ons is dalk nog deel van Suid-Afrika omdat ons ID- lik opgeklink dat Afrikaners skielik sig is deur die NP se leiers in die vorme van vermaak, en in die massa-boekies so sê. Maar toenemend is mense besig om hulle uitwaarts moes beweeg, dat hulle wind geslaan. media.los te maak van daardie Suid-Afrika om ‘n nuwe, onaf- hul moes oopstel vir kontak en dia- Ons antwoord op die huidige kri- Ons het nie meer die staatsmaghanklike bestel daar te stel. Nou moet nog die politieke loog, dat Afrikanerskap onderge- sis kan ook nie anders wees as ’n ter ondersteuning nie, maar onsstap gegee word om daardie volkseie bestel ook polities skik gestel moes word aan Suid- stryd om grondwaardes nie. Dit sal ons hele volkskarakter opoffervas te maak sodat dit onaantasbaar kan wees teen ‘n Afrikanerskap. Daar is gewaarsku beteken natuurlik nie ’n kortpad wanneer ons toelaat dat ons vanvyandige bewind. teen isolasie-denke en die laer- na oorwinning in verkiesings bin- ons grondwaardes vervreem word. Daardie politieke aksies moet onverbiddelik staan op trekmentaliteit. Dr. Willem de Klerk ne die huidige bestel nie; maar dit En dan sal ons ook nie geestelikons volk se regte – Volksregte eerder as burgerregte of het beweer dat die “Verkrampte beteken wel dat die Afrikanervolk toegerus wees vir ’n nuwe vryheid-minderheidsregte, wat ons altyd aan die ANC-Suid- Afrikaners” net so gevaarlik is as versterk sal word om te werk aan stryd nie.Afrika sal koppel. Kom ons kyk na die positiewe sake in ons volk, raak die “Verligte Afrikaners”. ’n alternatiewe ideaal vir sy vry- Ons streef juis na vryheid om onsbegeester en help daarmee, en ons maak ons in ons Gaandeweg is die waardes van heid en sy eie toekoms. Dit is volkswaardes uit te leef en tedenke en optrede los van Zuma en Helen Zille se een- “Verligtheid” voorgehou as die immers duidelik dat wanneer die bevestig.heidstaat! eintlike grondslag vir die nuwe Afrikanervolk vertroue verloor in
  3. 3. DIE AFRIKANER, 1- 7 Februarie 2013 3 Bond van Onafhanklike Hervormde Kerke gestig Pont en homself geskryf) aan- met ‘n ope uitnodiging aan tee sal die reëlings tref. deel in verskillende komi- gebied, waarna die verga- ander onafhanklike/selfstan- Die steedsHervormers het tees wat sake van belang sou dering in debat getree het dige gemeentes om aan te eenparig gestem vir ‘n ver- bespreek met die oog op die met ‘n ope uitnodiging aan sluit. Die besluit is eenparig ruiming van hulle opset. opstel van studiestukke vir almal om deel te neem. Die geneem. Waar die drukgroep voor- die eerste vergadering van debat het by tye gespanne Die Bond het as komitee heen gerig was op spesifiek die Bond van Onafhanklike verloop en soms was die benoem die ampsdraers en lidmate, en in afgeleide sin kerke. gemoedere onstuimig. Dit lidmate van onafhanklike ge- NHKA-lidmate en gemeen- Die Bond van Onafhank- het niemand verhoed om met meentes wat op die steeds- tes, het die vergadering be- like Hervormde kerke sal vrymoedigheid en eerlikheid Hervormers komitee dien. sluit om hulle so te verruim tydens hul eerste vergade- eie oortuigings te lug nie. Die besluit is eenparig ge- dat onafhanklike gemeen- ring besluit oor teologiese op- Na deeglike besinning het neem. tes amptelik deel van die leiding, ‘n naam, embleem die volgende resultate ge- Die eerste vergadering van Konfessionele bond van steeds- en ander sake. Daar is reeds kristalliseer. die nuut gestigde Bond sal Hervormers kan wees. konsensus oor teologiese sake. Die onafhanklike/selfstan- plaasvind sodra alle relevante Die komitee is onbestrede Hierdie besluite sal waar- ‘n Bond van onafhanklike mers in Meyerspark. dige gemeentes teenwoor- studiestukke beskikbaar ge- herkies en hernoem tot die skynlik binnekort of teen Hervormde kerke het tot Dr. Malan Storm van die dig, het ‘n Bond van Onaf- stel en deur gemeentes ver- koördineringskomitee. Mei geneem word. stand gekom tydens ‘n by- Meyerspark-gemeente het ‘n hanklike Gemeentes gestig werk is. Die verkose komi- Die vergadering het ver- (Bron: Koers) eenkoms van steedsHervor- studiestuk (deur professor Buitensporige eise om boere uit te mergelDie beoogde verhoging vir R69 tot R105 verhoog gaan hulle produkte as in die wer ekonomiese aktiwiteit. Volgens mnr. Van de Graaf vakbonde weer ‘n geraasminimumlone van 50% vir word, doen die afgelope tyd verlede. Melkboere kry by- Sosiale aktiwiteite is die gaan die beoogde verhoging maak.”die landboubedryf kan tot die rondte. voorbeeld minder as drie verantwoordelikheid van tot ‘n bose kringloop lei. “Miskien moet die boer-soveel as 100 000 werksge- “Die staatsdiens sal dit nie jaar gelede. Terwyl produk- die staat, en nie dié van “Die werksmag gaan verminder derybedryf soos die myne pryse gedaal het, het ander boere nie. Dit geld vir enige word en diegene wat oorbly maak deur te sê 200 000 gaanleenthede in die slag laat bly. kan bekostig om sy ampte- insetkoste gestyg – soos besigheidsman. Die motor- se pligstate sal aangepas hul werk verloor en dan net Bespiegelinge dat die mi- nare ‘n verhoging van 50% byvoorbeeld Eskom-tarie- hawe-eienaar op die hoek is moet word dat hul produkti- 20 000 afbetaal”, het hy ge-nimumloon in dié bedryf te gee nie. Die boere kan dit we.”sê mnr. Henk van de nie verplig om behuising vir witeit sodanig moet wees antwoord oor Amplats sedeur die ANC-regime se de- eweneens nie bekostig nie. Graaf van die TLU SA. sy werksmense te gee nie,” dat dit steeds waarde vir ‘n voetwerk oor hul arbeids-partement van arbeid van Baie boere kry minder vir “Boerdery is ‘n 100% sui- het hy uitgewys. boer bied. Uiteraard sal die probleme. Eie gewin van ‘kommuniste’ ondergrawe landbouPogings om die landbou- alliansie-vennoot, Cosatu, kels van gewese en huidige tref poste en befondsing om terselfdertyd die voorsitter fondse van SACTWU se uit-sektor lam te lê, word ge- se magsbasis en inkomste senior vakbondleiers in ‘ka- frontorganisasies en/of swart van Lindiwe Wyne wat (na gemergelde pensioenfonds) be-dryf deur die politieke oog- vir hulle eie sakke uit te brei. pitalistiese’ organisasies is bemagtigingsorganisasies op berig word) hul druiwe van sit blykbaar ‘n 35% aandeelmerke om die ANC en sy Die verstrengelde tenta- opvallend – enersyds wat be- die been te bring. plase rondom Robertson in KWV. Die debakel oor die Vakbondleiers het reeds in kry, waar die lone tussen ‘verdwyning’ van SACTWU- die media aangedui dat hul R63 tot R75 per dag is. pensioenfondsgeld is een eise beslis nie by ‘n mini- Pieterse is glo ook die pre- van die vele korrupsie-hof- mumloon van R105 gaan sident van BAWASI (Black sake in Suid-Afrika. eindig nie. Van die vakbond- Association of the Wine Tokyo Sexwale besit Bloe- leiers wat die grootste aan- and Spirit Industry) wat die mendal en Oude Kelder, es stigters in die landbousek- doelwit het om swart eie- terwyl Vali Moosa Paarden- bevre Die enigste Afrikaanse weekblad wat skryf tor is, naamlik Tony Ehren- naarskap in die wynbedryf kloof in die hande gekry het. On lank oor Blanke- en Afrikanerbelange. reich en Nosey Pieterse, sit te bevorder. In TLU SA se jongste In- agter die arbeidsonrus wat “BAWASI ontvang R200 000 ternasionale Bulletin word B Die koerant met die suiwer boodskap van Afrikaner-nasionalisme! in die Wes-Kaap begin het. per maand van die SA Wyn- verwys na die rubriekskry- Die politieke agenda van bedryf Trust wat weer sy wer, Andrew Kenny, van Weeklikse rubrieke oor ekonomiese en kul- die ANC en sy alliansie-ven- fondse ontvang van die Wyn- Citizen wat tereg opmerk: noot, Cosatu (waarby ‘n me- sektor-kapitaliste (WOSA). “Vir sommige plaaswerkers turele sake. nigte vakbonde geaffilieer BAWASI is deel van Phetogo in Afrika is R69 per dag ‘n is) behels ook uitgebreide fi- Investments, wat ‘n BEE- fortuin. In Afrika, het meer Teken NOU in en wees ingelig ! nansiële aspekte. groep is met ‘n 27% aan- as die helfte van die bevol- Pieterse is in die media aan- deel in KWV. BAWASI en king ‘n inkomste van min- Intekengeld: R285 vir 12 maande gehaal, waar hy gesê het dat Phetego het ‘n lening van der as R8 per dag. In Kuba R142,50 vir 6 maande die regering met iets beters R120 miljoen van die Ny- is die gemiddelde inkomste Elektroniese koerant, R180 vir 12 maande as die R105 vorendag sal werheidsontwikkelingskor- R8 vir ‘n werksdag. Elke plaas- moet kom. “Ons was al ver- porasie wat nog belasting- werker is welkom om sy skeie kere in staat om dit reg geld is, R40 miljoen van werk te los wanneer hy wil, Stuur u intekengeld met onderstaande voltooide vorm aan: te kry, sonder veel moeite”, SAWIT (The Wine Bosses so die idee van ‘slawe-arbeid’ Die Afrikaner, Posbus 1888, Pretoria, 0001 het hy ‘beloof’ dat die loon Trust) en R40 miljoen van is nonsens.” selfs hoër sal wees. die KWV self,” berig die Kenny word ook aange- Tjeks word uitgemaak aan Die Afrikaner, maar internet-betalings of bank- Volgens Ehrenreich sal die media. haal oor die R1,7 miljoen inbetalings kan gedoen word by Absa, Rekeningnommer 020 800 801 regering moet toetree om Voorts word opgemerk: per jaar inkomste van die die “sosiale loon”, waaron- “Die Nasionale Bemagti- minister van landbou, Joer- Bewys van inbetalings moet gefaks word na (012) 335 8518 der lewensomstandighede te gingsfonds (belastinggeld) nat Pettersson, wat R3 300 verhoog en goedkoper ba- het R3 miljoen gegee om per dag is. Hierby kan ge- siese dienste te verskaf. Lindiwe Wyne op die been voeg word dat die minister Enkele van Tony Ehren- te bring.” van arbeid en haar ander Naam: ________________________________________ reich se inkomstebronne wat Oud-vakbondmanne wie ministeriële kollegas seker bekend is, is R20 000 per se name opduik, is die voor- min of meer dieselfde kry. Adres: ________________________________________ maand van die Kaapse stads- sitter van KWV, Marcel Die koudbloedige ‘kapita- raad, waar hy as ANC-lid sit Golding, wat voorheen die listiese’ rol van Cyril Rama- ________________________________________ én R30 000 per maand as adjunk-voorsitter van NUM phosa (‘n oud-leier van NUM) Wes-Kaapse sekretaris van was en ‘n direkteur van by Marikana se Lonmin-on- _______________ Poskode: _______________ Cosatu. KWV, Johny Copelyn, wat luste blyk uit die ondersoek Nosey Pieterse dien in ver- voorheen die sekretaris van wat aan die gang is. Dit is Telefoon: __________________ Selfoon: ________________ skillende vakbonde en or- Cosatu se tekstiel-vakbond opvallend dat soveel oud- ganisasies. Pieterse is aldus SACTWU was. Hosken Con- vakbondleiers welvarende be- e-pos: ___________________ Faks: _________________ die media die sekretaris van solidated Investments (HCI sigheidsmanne in Suid-Afri- die vakbond, Bawusa, en - grotendeels opgerig met ka word.
  4. 4. 4 DIE AFRIKANER, 1 - 7 Februarie 2013 Die sielkundige aanslag teen die Afrikanervolk (3)Meinhard Peters van swart volke deur hul eie mense in die res dikasie en die likwidasie van die witman af- University Christian Movement, SPROCAS, en van Afrika was nie ‘n onderwerp van bespreking gestem is, of dat minstens integrasie en gelykska- andere op kerklike vlak onder leiding van dieDie lang tyd waartydens daar al ‘n sielkundige nie. Net Suid-Afrika, Rhodesië en Suidwes- keling die so gehate praktyk van afsonderlike Suid-Afrikaanse Raad van Kerke.aanslag teen die Afrikanervolk aan die gang is Afrika (vroeër ook die gebiede onder Portugal ontwikkeling moet vervang”. Hierdie organisasies het die propaganda teenen die wyse hoe die aanslag aangevoer is, blyk se beheer) waar die blanke aan bewind was, Op die politieke terrein het Afrikanerleiers soos die Afrikanervolk en sy beleid van apartheid naduidelik uit die inligting in hierdie aflewering. moes ‘n internasionale slagveld van ‘n wêreld- mnr. Jaap Marais en dr. Albert Hertzog reeds binne en na buite in een koor voortgesit, metDie rol die Engesle pers én kerklui in die vendet- wye propaganda-aanslag word. sedert 1969 die volk van die berekende einddoel telkens ‘n nuwe hoek of ‘n nuwe offensief, watta word ook deur die skrywer uitgelig. Een van Teen die konsep van “apartheid” kon die kom- van swart oorheersing probeer oortuig. Teen in die meeste gevalle sorgvuldig gekoördineer isdie opvallendste aspekte wat bespreek word, is munistiese rewolusionêre bewegings en die hierdie leiers is een van die grootste haatveld- met die aanslae vanuit die buiteland. Hulle hoof-die gekombineerde aanslag van die Westerse Westerse geldmag hulle aanslag kombineer. Dit togte in die Suid-Afrikaanse perswese se taak was om die atmosfeer vir “verandering” engeldmag en die kommuniste. was ‘n alliansie wat deur Brittanje en die VSA geskiedenis van stapel laat loop, waarin die “hervorming” voor te berei: en dit is nie toeval- Raakpunte tussen die Afrikanervolk en die aangemoedig is en wat die Weste vir geen enke- Engelse pers en die Afrikaanse pers dieselfde lig nie dat dit juis die opdrag was wat die voor-Duitsers spreek uit die volgende: “’Rassisme’ is le oomblik ontstel het nie. Dat die Amerikaanse skeldtaal van veroordeling toegepas het. malige leier van die Suid-Afrikaanse Kommu-verklaar tot die wêreld se grootste sonde, State Department in die aanslag op die blankes nistiese Party, Braam Fischer, by geleentheidwaardeur al die gif en haat wat teen Nazi-Duits- van Suider-Afrika ‘n groot rol gespeel het, Die gebruik van veranderingsagente aan die selle van die SAKP gestuur het: “Dieland uitgespoeg is, ook op die Afrikaner uitge- spreek duidelik uit die bekendmaking van die klem moet geplaas word op die nodigheid virspoeg sou kon word.” Amerikaanse studie oor Rhodesië teen die begin In hulle poging om verandering te bewerkstellig, verandering, en deur volhardende propaganda van die dekade sewentig (die sogenaamde “Tar het die vyande van die Afrikaner van soge- sal die publiek se wil tot weerstand afgebreekDie sielkundige oorlog teen apartheid Baby”-opsie) asook uit die eis in 1976 deur dr. naamde agente van verandering gebruik ge- word.” (berig in Citizen, 27 Okt ’76). Henry Kissinger dat hy ‘n swart meerderheids- maak; sodra die een ontmasker word, word die Die metodes wat die Amerikaners gebruik het,Die jaar 1948 het ‘n glansende oorwinning oor regering in Suid-Afrika wou sien. volgende een voorgestoot. In die sestigerjare het was in hierdie opsig identies aan dié van diedie liberale politiek van Jan Hofmeyer, genl. Jan Hoe moes dit bewerkstellig word? Eenvoudig: die Amerikaner, Edwin Munger, so ‘n rol in kommuniste. Gedurende 1976 en 1980 het dieSmuts en hul Verenigde Party by die stembus deur die gebruik van elke moontlike middel van Suid-Afrika gespeel; en sy geskrifte was ‘n taam- invloedryke Rockefeller Foundation ‘n inten-opgelewer. Om die emosie van haat teen die sielkundige oorlogvoering en van politieke druk like goeie kompas van die beleid wat die Ame- siewe studie onderneem om doelwitte en aksiesAfrikanervolk op te jaag, het die kommuniste en wat in die arsenaal van hierdie supermoondheid rikaaanse State Department in die RSA wou voor te stel vir die VSA se beleidmakers tendie liberaliste in die beleid van apartheid of ras- beskikbaar was. Die klem sou geplaas word op bevorder. opsigte van Suid-Afrika. In ‘n spesiale verslag isseskeiding, soos deur die Nasionale Party- “verandering”. Voortdurend sou die kreet om Uitruilskemas en besoekers van oorsee was die gesê dat dit opgestel is om ‘n integrerende raam-regering geformuleer, ‘n gemeenskaplike teiken verandering opklink: aanvanklik in die Engelse kanaal waardeur allerlei invloede in die Suid- werk daar te stel vir aksie deur beide die VSA-van veroordeling gesien. Die kommuniste het pers, maar ook in toenemende mate in die Afri- Afrikaanse politiek, maar ook in die kerklike-, regering en die VSA se private organisasies, bv.die klem verskuif van die uitwissing van klas- kaanse pers, oor die radio en televisie, in die akademiese – en sakelewe ingevoer is. die sakelui. Een van die belangrikste doelwitteseverskille tot die uitwissing van rasseverskille. Afrikaanse kultuurorganisasies en in die Afri- Die besoek van senator Bobby Kennedy wat hulle in die verslag gestel het, was “to strength-Dit sou ‘n generator van konflik met die blanke kaanse kerke. Daar moes “wegbeweeg word van byvoorbeeld, en sy skakeling met NUSAS, was en the forces for change within South Africa,”Afrikanerregering word waarin al die skuld vir diskriminasie”, van “eksklusiewe Afrikaner- ‘n soortgelyke taktiek. Deur die Amerikaanse Vanuit Amerika en Brittanje het ‘n stroomgeweld en opstand op die beleid van apartheid denke”. Veral moes die vrees vir “isolasie” Field Service is jong Suid-Afrikaners na die besoekers gedurende die tagtigerjare na Suid-geprojekteer kon word. voortdurend opgejaag word. VSA gestuur om “’n beter begrip” vir Amerika Afrika gekom, met net een doel: om ‘n geleent- “Rassisme” is verklaar tot die wêreld se groot- Al hierdie aansprake en eise is daarop bereken te verwerf, maar om, wanneer hulle terugkeer heid te skep om apartheid te veroordeel en om teste sonde, waardeur al die gif en haat wat teen om Afrikaners wat bereid was om aan te pas, as kritiek teen die apartheidsbeleid uit te spreek. So eis dat die ANC erken moes word as ‘n wettigeNazi-Duitsland uitgespoeg is, ook op die Afri- “verlig”, “ewewigtig”, “progressief” en “modern” is daar ook gebruik gemaak van die United party. Een van dié gebeurtenisse was die besoekkaner uitgespoeg sou kon word. Teen die sesti- voor te stel, terwyl diegene wat nie wou saam- States South Afrika Leader Exchange Program van die sogenaamde Commonwealth Eminentgerjare het die VVO “apartheid” amptelik ver- gaan nie van ‘n “ossewa-mentaliteit” en van of USSALEP, en die Suid-Afrika Stigting om Persons Group on Southern Africa wat Suid-oordeel as “’n misdaad teen die mensdom”. “verstarde denke” beskuldig is. Dit moes dus die leiersfigure in die sakewêreld, in die joerna- Afrika gedurende 1986 besoek het en waarty- “Rassisme” en die “verfoeilike beleid van verdedigers van apartheid sosiaal isoleer en hul- listiek, in die akademiese wêreld en in die dens hulle drie keer toegelaat is om Nelson Man-apartheid” (“the abhorrent policy of apartheid”) le ongewild maak by die kieserspubliek. Afrikaanse kerke te beïnvloed om af te sien van dela in die Pollsmoor Gevangenis te besoek.het die skeld- en vloekwoorde teen die Afri- Die einddoel van die aanslag is inderdaad reg ‘n “dogmatiese houding” oor afsonderlike ont- Hulle verslag ná die besoek lees vandag soos ‘nkaner-Boer geword. ‘n uitskellery waaraan die ontleed deur skerpsinnige kultuurleiers en politi- wikkeling en om gaandeweg meer liberaal/pro- kwalik afgewaterde weergawe van die ANC-Engelse pers en die Engelse kerklui lustig kon ci. Prof. CK Oberholzer het byvoorbeeld in gressief te begin dink. SAKP se beleidstukke. “There can be no nego-meedoen. In talle geskrifte en toesprake is 1970 verklaar: Talle frontorganisasies het hul veranderings- tiated settlement in South Africa without theminagtend verwys na “Afrikaner-domination” “Vanuit ons posisie hier in die subkontinent van agente vir hierdie aanslag voorberei. Daar was, ANC” lui dit. En dit is presies die beleid waten “the White tribe of Africa”. Boweal moes die Afrika weet ons wat in die mou gevoer is en met naas die bogenoemdes, ook nog die South Afri- kort daarna deur die Nasionale Party-regering enAfrikaner in die beskuldigdebank geplaas word toenemender vete en venyn gevoer word, veral can Institute of International Affairs (geborg die Afrikaner Broederbond verkondig is, inslui-as die onderdrukker van die swartman. met watter gesindheid die draer van die blanke deur mnr. Harry Oppenheimer) die South Afri- tende die dringende afbreek van die beleid van Die werklike onderdrukking (en uitwissing) kultuur bejeën word. Wat so baie egter nie weet can Institute of Race Relations, NUSAS, die apartheid. nie, is dat die voortgesette raserny op die ab- Christelike Instituut van dr. Beyers Naudé, die (Vervolg) Woord en Wêreld Valsheid en WaarheidDie Here Jesus het in een van sy “Ek naaste bedreig. onsself of ander uit die moeilikheid te kry;is”-uitsprake gesê: “Ek is die weg en die Ons mag niemand se woorde verdraai vleiery om mense na die mond te spreek.waarheid en die lewe; niemand kom na en verkeerd aanhaal en die verkeerde Die feit is egter dat geen omstandig-die Vader behalwe deur My nie” (Joh. klem lê nie. Kyk hoe is Jesus se woor- heid kwaad in goed kan verander of die14: 6). In Joh. 8: 31-47 lees ons dat Je- de verdraai tydens sy verhore voor die leuen tot waarheid maak nie.sus van die duiwel sê:”...(dat) daar in Sanhedrin en voor Pilatus.hom geen waarheid is nie.” (Joh. 8: 44). Ons is kwaadstekers en lasteraars 3. Strenge waarheidseis teenoorHieruit is dit duidelik dat daar n ab- wat voor en agter hulle rug ons naaste valsheidsolute teenstelling tussen Jesus en die benadeel deur ons liefdelose optrede Ons moet positief die waarheid liefhêduiwel is. Die duiwel is vals en n leue- teenoor hulle. en opreg wees in wat ons sê en bely.naar, terwyl Jesus opreg en waar is. Die Sonder dat ons deeglike ondersoek Paulus roep ons ook op om die waar-duiwel is dus die simbool van valsheid doen, veroordeel ons ons naaste. Ons heid te praat (Ef. 4:15 en 25). Ons moeten Jesus is die simbool van waarheid, of mag wel beoordeel, maar dit mag nie so praat dat ons reg verstaan word ennog beter, Hy is self die waarheid. Dr. Müller Pretorius gegrond wees op skyn of vermoede dit te alle tye. Ons moet ons naaste se Waarheid en leuens is iets wat deur nie. vlug. naam en sy eer verdedig (Pred. 7:1) endie mense gepraat word met woorde en Ons let op drie sake wat uit hierdie ge- ek moet my naaste se gebreke verswygdaarom kry ons ook die derde en ne- 2. Die ware wese van die valsheid deelte na vore kom: 1) Die verskillende Alle lieg en bedrieg is eie werke van die en nie uitbasuin nie. Alleenlik deur diegende gebod wat ons waarsku teen diesonde wat deur woorde gepleeg word. vorme van valsheid, 2) Die ware wese Satan, want daar is geen waarheid in werking van die Heilige Gees sal onsIn die derde gebod word ons gewaar- van valsheid en 3) Die strenge waar- hom nie (vs 44). Die een oomblik is hy hiertoe in staat wees.sku om nie Gods Naam ydellik, dit wil sê heidseis teenoor valsheid. soos n brullende leeu wat soek wie hy Ja, ons moet weet dat Christus ook virgedagteloos of valslik, te gebruik nie. Dit kan verslind en die volgende oomblik ons valsheid aan die kruis gesterf - ditis dus n sonde direk teen God gepleeg 1. Regters, advokate, aanklaers en doen hy hom voor as n engel van die sal ons dan ook weer tydens Nagmaal-deur mense woorde terwyl die negende aangeklaagdes wat die waarheid ge- lig. As ons lieg en bedrieg is ons werk- vierings gedenk. Ons moet onthou datgebod ons waarsku teen valse (onwa- weld aandoen tuie van Satan en as ons ons nie be- valse lippe vir die HERE n gruwel is,re) woorde gerig teen ons medemens. Lidmate wat belydenis van geloof aflê keer nie dan gaan ons die ewige ver- maar God het n welbehae in die watDie Christen word dus opgeroep om te en valslik nie hulle beloftes nakom deur- doemenis in (Op. 21: 8). Daar is ver- getrou handel (Spr. 12: 22). Lees ookalle tye die waarhed na te jaag en die dat hulle nie lewende lidmate is nie. skillende soorte leuens: dié met bose Heidelbergse Kategismus Sondag 43.valsheid te vermy en daarvan weg te Verder word die welsyn en eer van die opset; ‘n noodleuen of wit leuen om
  5. 5. DIE AFRIKANER, 1 - 7 Februarie 2013 5 Muldersdrift: toonbeeld van skrikbewind teen blankesPieter Oosthuizen word as hoofkamp deur militêr- hulle hul huise oopsluit om in te jaag het wat in ‘n rooftog be- rasionele oorlogsone, waarbinne daar opgeleide terroriste. gaan of sodra hulle hul persele trokke was. Die rowers het veron- ‘n aandklokreël vir alle nie-inwo-Nadat Desmond Botha die jongste Sedert mnr Andries du Preez in binnery. geluk, en toe die polisie na hulle ners ingestel moet word en oortre-slagoffer in terreuraanvalle in die 2003 in die Kromdraai Renoster- Die terroriste skiet voor die voet woonplek toe gaan, kom hulle ders wat onwettig op eiendommeMuldersdrift-omgewing geword kamp saam met sy bruid aangeval enige blanke manspersoon wat hul- agter dat een van die rowerbende betrap word, moet summier teenhet, het sy dood verbasend genoeg is, het daar ‘n patroon ontstaan le gewaar. Daarna word klere, se lede ‘n vroulike lid van die opgetree word.die voorblad van ‘n Afrikaanse van groepe swart terroriste wat juwele en vuurwapens geroof SAPD was wat by die blitspatrol- Muldersdrift se misdaad is ‘n ter-dagblad gehaal. tussen 8 en 15 man sterk is, en voordat hulle die donker invlug. lie se radiobeheer gewerk het. En reurveldtog teen blankes. Die veiligheidsmaatskappy, Conserv, wat in die nag met militêre aan- In 2005 was daar reeds bykans ‘n hierdie vrou het haar vriende deur- Blankes in die gebied moet hul-wat in die area werk, reken dat dit valswapens summier op niksver- 100 sulke aanvalle oor ‘n vier maan- entyd op hoogte gehou van die self tot die tande toe bewapen endie 29ste geval van terreur teen moedende inwoners in die don- de tydperk aan die Wes-Rand aan- polisie se bewegings in die gebied probeer voorkom dat hulle enig-blankes in die gebied sedert Sep- kerte van die nag losbrand. Hier- geteken en het Johan Eybers se en die ligging van padblokkades. sins na donker buite hul woningstember verlede jaar is. die terroriste is almal in oorpakke berig in Rapport dit beskryf as ‘n Dit was reeds agt jaar gelede. moet beweeg. Volgens die SAPD se generaal geklee en dra voor die voet klap- mini-oorlog wat aan die Wes-Rand Nou, na agt jaar wil die SAPD- Groepe swaar gewapende inwo-Petros is die aanvalle in die gebied musse en handskoene. Dit is na- woed. generaal weer ‘n komitee op die ners moet die gebied patrolleer en‘n ‘bekommernis’ en het hy ‘n tuurlik soortgelyk aan spesmagte In die tydperk het navrae aan die been bring in die gebied? vreemdelinge uit die gebied hou.komitee in die gebied saamgestel wêreldwyd se voorkeurdrag, want lig gebring dat polisie-offisiere in Die feit is dat die afskaffing van Na ‘n dekade van gebrekkige po-wat “gereeld sal vergader”. daardeur word die forensiese ma- bevel weier om die polisieheli- die kommandostelsel duidelik ‘n lisiëring in Muldersdrift is dit dui- Die realiteit van Muldersdrift se teriaal wat hulle op die tonele mag kopters wat met miljoene rande se stap was om die weerloosheid van delik dat die SAPD se optrede interreurdade teen blankes is egter nalaat, geweldig beperk. Dit maak nagsigtoerusting toegerus is, te die blankes te verhoog en die ri- die gebied daaruit bestaan om diebaie meer skrikwekkend as wat dit moeilik om hulle te identifi- ontbied. Daar was ook bykans siko’s vir terroriste te verminder. aktiwiteite van die swart terroris-die meeste mense besef. seer met enige DNA-materiaal. geen polisiehonde beskikbaar om Van al die retoriek wat daar sedert te te vergemaklik en niks anders Muldersdrift is ‘n volskaalse ope- Die terroriste slaan gewoonlik die terroriste se spore in die nag te die afskaffing van die kommando- nie.rasionele gebied waarin daar ‘n toe wanneer blankes hulle honde volg nie. stelsel uit die owerheidsweë ge- En dan moet ons onthou dat self-lae-intensiteit terreuroorlog teen die laaste keer in die nag laat uit- Taakspanne van die polisie het vloei het, het daar niks gekom nie, verdediging in ‘n situasie waarblankes in die omgewing gevoer gaan en ook wanneer hulle honde vir ‘n paar jaar geen terroris ge- behalwe dat daar tonne en tonne daar geen wet en orde bestaan nie,word. Die terroriste se hoofbasis die oggend laat uitgaan. Individue vang nie. koerantpapier op die retoriek ge- beide noodsaaklik en ook moreelis die nabygeleë Diepsloot-plak- wat Sondagaande terugkeer van Tot op ‘n dag wat die blitspatrol- mors is. regverdigbaar is.kerskamp wat sedert 2003 gebruik die kerk af is ook ‘n teiken sodra lie ‘n vuurwa op die snelweg ge- Muldersdrift is ‘n volskaalse ope- ANC en vriende het belastinggeld tot vermorstens toe Te midde van ‘n politieke mod- Eskom en Transnet ‘geborg,’ het die ontwikkeling van die nuwe uit die skuld moet red en help om die media oopgevlek. dergooiery, waarin die Gupta-fa- volgens sommige bronne R25 rybewyskaart, sê Crawford-Browne. die sowat R8 miljard in staats- Die departement van openbare milie se New Age-koerant sen- miljoen gekos vir sowat 24 maal- Die departement van vervoer, amptenare se pensioengeld te ver- werke het in die 2011/12-boekjaar traal staan, is heel betekenisvol tye. Soos die skrywer, oud-ban- onder leiding van Mac Maharaj, vang. R65 miljoen spandeer aan huis- gesê: “die eintlike skandaal is die kier en wapenskandaal-veldtog- het in 1996 ‘n kontrak vir rybe- Die ANC-regime spandeer vol- verbetering vir ministers en adjunk- herleiding van miljoene rand se drywer, Terry Crawford-Browne wyse van R650 miljoen aan die gens die ouditeur-generaal nage- ministers belastinggeld na privaat maatskap- opmerk: elke keer as jy ‘n ligska- Prodiba-konsortium toegestaan. noeg R102 miljard om konsul- Die adjunk-minister van watersa- pye wat donasies aan die ANC en kelaar aansit, dan borg jy ‘n ont- Vir elke hernuwing ontvang Pro- tante te betaal om staatsamptenare ke, Rejoice Mabudafhasi, en vrien- Zuma-familie gee”. byt. diba R40,00. Die konsortium be- se werk te doen. Let wel dat hier- de gebruik Mvula Trust as ‘n front Volgens die Wes-Kaapse premier, Die premier van Sentraal-Trans- staan uit maatskappye in die Shaik- die nie eens die plaaslike ower- om vir Umbuntu Sima ’n staats- Helen Zille het New Age sedert vaal, Nomvula Mokonyane se sakeryk. heidsvlak se plundering insluit nie. tender van R30 miljoen te kry. Desember 2010 sowat R64,6 mil- kantoor, het bykans R700 000 Vermeende ingewikkelde geld- Swart konings en stamhoofde het En hierdie is maar net die oortjies joen van die ANC-regime gekry spandeer vir een so ‘n New-Age- wassery deur die Reserwebank en belastingbetalers die afgelope jaar van die seekoei! in die vorm van advertensie-in- ontbyt. die tesourie is deur intelligensie- nagenoeg R650 miljoen gekos. komste en ‘borgskappe’. New Age behoort aan die Indiër- agente aan die lig gebring, sê Die Nkandla-sage (onopgelos en New Age se berugte ontbytmaal- familie, die Gupta’s, wat baie nou Crawford-Browne. Daarvolgens net so brutaal ooglopend soos die tye, wat gemiddeld R1,2 miljoen bande met Jacob Zuma het. Die is baie van die geldwassery glo wapenskandaal): opgraderings met in borgskappe van Telkom, Trans- koerant is op die been gebring om deur die “Public Investment Com- belastinggeld aan Jacob Zuma se net en Eskom opgelewer het, is die ANC se beeld te poets. mission (PIC) gedoen wat die staat privaat woonkompleks ter waarde tans ook groot nuus. Benewens Schabir Schaik se maatskappye, se pensioenfonds bestuur. PIC van meer as R200 miljoen word in New-Age-‘borgskappe’ is daar tal- die Nkobi-groep, was by die wa- besit sowat 50% van die skuld- HNP le ander voorbeelde van belas- penskandaal betrokke en ontvang briewe wat deur die Suid-Afri- tinggeld wat in die sand verdwyn verskeie regeringskontrakte ter kaanse Nasionale Padagentskap (in privaat sakke en kele afgly). waarde van R10 miljard. Van die (Sanral) uitgereik is vir die om- Te veel om op te noem, maar hier kontrakte was die skepping van strede e-tolstelsel. Indien die e-tol- volg ‘n aanduiding. die N3-hoofweg tussen Johannes- projek nie slaag nie sê Crawford- New Age se ontbyte deur Telkom, burg en Durban as ‘n tolpad en Browne sal belastingbetalers Sanral HNP-Dagboek Het jy al Hoofkantoor jou Adresveranderings skoonma 2013 op Die • Die HNP-hoofkantoor is met ‘n landwye werwingsaksie besig. Afrikaner Skakel ons asseblief om u 5 Februarie ingeteken? om 18:00 posadres, telefoon- en Politieke kuieraand Moeders- selnommer, en e-posadres Kleinfontein dag is net Navrae: om die te kontroleer. Mnr Driaan Beyers draai. • Die belangstelling in die werksaamhede Tel. 071 234 8470 Mnr Johannes van den Berg van die HNP neem toe. (012) 335-8523 Teken haar • Reël asseblief vir ons ‘n vroegtydig Die spreker by al bogenoemde vergaderings is in op openbare- of inligtingsvergadering. mnr Andries Breytenbach Die (Leier van die HNP) Afrikaner. 012-335 8523
  6. 6. 6 DIE AFRIKANER, 1 - 7 Februarie 2013 Die Geloofsbelydenis van ‘n NasionalisHoewel daar in die laaste tyd so veel by nouer saamgevleg dan die van enige skouing te huldig nie; d.w.s. om dikwels king toeneem en die kompetisie metons oor nasionalisme gepraat en ge- groep mense: maar ‘n nasie kan hul ‘n byna identiese bestaan as die van immigrante al sterker word, daar geenskrywe is, waag ek dit tog om vanaand nooit word nie. En ewe-so kan ‘n klomp hul eie toe te skryf aan diere en dinge. middelweg tussen vooruit- en agteruit-nog iets daarby te voeg. Dit doen ek, mense, wat op ‘n baie lae trap van ont- So word die onderskeidingslyn tussen gaan is nie.omdat ek vir myself gevoel, dat die on- wikkeling staan, soos die Boesmans, die mens en sy omgewing gedeeltelik Botsinge met die Naturelle het ‘n noggelukkige tweespalk en stryd, wat teen- beswaarlik ‘n nasie word. ‘n Boesman- uitgewis, en is hy nie instaat om sy eie, groter rol in ons volksontwikkeling ge-woordig onder ons volk heers, somtydsdie strekking het om ons te veel op per-sone en te weinig op nasionale grond- Die toespraak van dr. Tobie Muller, “Die geloofsbelydenis van ‘n nasionalis” is op 24 Oktober 1913beginsels te laat let. Miskien kan dit dusgoed doen as ons alle persoonlikhede by ‘n byeenkoms van die Afrikaanse Taalvereniging te Stellenbosch gehou.opsy laat en probeer nagaan, hoe ge- (Let tog op die ou spelling en taal van die skrywer wat ons net so gelaat het. Redakteur)brekkig dan ook, wat die nasionalis eintlikgeloof, op watter grond hy sy geloof ba- Hiermee het hy die argument van genl. JBM Hertzog wat hy die vorige jaar met syseer, en wat die motiewe is wat hom toespraak oor “Suid-Afrika Eerste” by De Wildt aangevoer het, ʼn stap verder geneem.daartoe dring. Die toespraak is ʼn besondere baken in ons geskiedenis en behoort eintlik in elke Want as dit goed is om nasionalis te Afrikaner se boekversameling te staan.wees, dan is dit seker nog beter as onsinstaat is om aan onsself en aan ander In hierdie toespraak het Tobie Muller ʼn poging aangewend om die beginselgrondslagrekenskap te kan gee van die geloof en Afrikaner-nasionalisme te ontleed. Hy het begin deur die vrae te vra:gees wat ons besiel. Ook op nasionalegebied moet ons geloof ‘n redelike ge- • Wat glo ʼn nasionalis?loof wees. • Waarop baseer hy sy geloof? en Dit spreek egter vanself, dat by die be-handeling van sulk ‘n wye onderwerp ‘n • Wat is die motiewe wat hom daartoe dring?mens noodwendig veel wat belangrikis, sal moet weglaat en ander puntealleen terloops sal kan aanraak. Dat ons vir ons ‘n nasie beste kanvoorstel volgens die analogie van ‘n en nog minder ‘n nasionale selfbewust- speel dan die stryd met die Natuur. Netselfbewuste organisme, dit wil sê , as ‘n heid in enige hoë mate te ontwikkel nie. soos die persoonlikheidsgevoel van ‘npersoonlikheid, word taamlik algemeen Hy word met ander woorde, ‘n soort kindjie opkom, nie alleen deurdat hy dieerken. In Suid-Afrika, altans, behoort nie- van natuurmens. perke gevoel wat aan sy bewegings enmand inligting hieromtrent nodig te hê Met mense op ‘n hoë trap van beska- handelinge gestel word deur die dingena die treffende uiteensetting daarvan wing staan sake anders. Die prikkelings wat hom omring nie, maar veral deur inin Die Afrikaanse Nasie van prof. Brüm- van die natuur, --- droogtes, ongedierte, aanraking te kom met ander mense, somer nie. plae, ens. --- dien hier juis om die volks- het dit ook met ons nasie gegaan. Van Ek kan vanaand dus eenvoudig ver- karakter te laat groei. Sulke natuurkragte die begin af was die Boesmans en Hot-onderstel, dat ‘n groep mense dan eers is dan nie blote rampe waarvoor die tentots daar om hulle gedurig te laatmet reg ‘n nasie genoem kan word, mens moet buig, of wat hy probeer om voel dat hulle ‘n afsonderlike plek in-wanneer hulle gesamentlik bewus word met toormiddels te vermy nie, maar neem onder die bewoners van Suid-van hul selfstandigheid. My plan is om Tobie Muller. ‘n Inspirasie moeilikhede wat hy trag om te oorwin Afrika. En as daar gevaar was dat hullehierdie grondstelling te gebruik as ‘n sen- en te voorkom. En hoe meer ‘n groep dit sou vergeet, dan het die Hottentotstrale middelpunt, vanwaar ‘n mens ge- vir mense saamwerk om die natuur te be- en Boesmans gou weer hierdie besefrieflik ons volksaangeleenthede kan Jong Suid-Afrika heers, des te beter kans is daar dat hul- by hulle verskerp deur vee te roof enbeskou. Dit kan miskien ook dien om ‘n le ‘n nasionale selfbewustheid sal aan- mense te vermoor. Die latere Kaffer-sekere mate van eenheid en sisteem te stam staan teenoor ‘n beskaafde nasie kweek in die stryd om te bestaan. Die oorloë het nog meer bygedra om hier-bring in die bespreking van sake, wat meer of min in dieselfde verhouding bergkranse, wat ons voorouers moes die indruk te versterk, want hier moesop die oog nie te veel met mekaar te as’n kind van 4 of 5 jaar staan tot ‘n vol- oorworstel met remskoene en kettings, ons voorouers gesamentlik en in grotedoen het nie. wasse mens. Tensy die kind onder se- die bosse waardeur hulle ‘n weg moes getalle optree teen stamme, wat ster- Die faktore wat werksaam is by die kere gunstige invloede en omstandig- kap, die laers wat hulle moes optrek om ker en beter georganiseerd was dan dieoorsprong van ‘n nasie, is vir ons van hede kom te staan, soos die verkeer hulleself en vee teen roofdiere te be- Boesmans en Hottentots. In plaas vangroot belang, omdat hulle bly voortwerk met ander mense, kan dit nooit waarlik skerm, het alles bygedra om hul te laat met rowerbendes, het hul nou te doenin sy hele ontwikkeling. Vandaar die “mens” word nie. Die moontlikheid om voel, eendrag maak mag. Was Suid-Afri- gehad met vyandige leërs. Veral die mag-praktiese nut van kennis aangaande tot ‘n selfbewuste persoon te ontwikkel ka ‘n paradys, waar die mens nie in die tige Soeloestam, met sy militêre resji-die oorsake wat werksaam was vir die mag daar sluimer, maar dit sal nooit ver- sweet van sy aangesig sy bestaan hoef mente en strenge dissipliene het dieontluiking van die Afrikaanse nasie. werklik word, as die nodige uitwendige te vind nie, dan sou ons volk ‘n ander Voortrekkers genoodsaak om aaneenWant as ons duidelik insien wat gehelp prikkels ontbreek nie. aard gehad het, en betwyfel ek of ‘n na- te sluit tot een liggaam. Die gevare wathet om ons te maak wat ons is, dan sal Dit bring ons tot die bespreking van sionale gees ooit so gou onder ons sou hul deurgemaak het in hierdie stryd, dieons ook beter in staat wees om te sorg die belangrike faktore in die wording van ‘n ontwikkel het. Aan die ander kant is ek neerlae wat hul moes ly, en die oorwin-dat ons word wat ons moet wees. nasie. En hier is die ooreenkoms met seker dat, hoe meer ons ‘n gesonde na- nings wat hul ten slotte behaal het, Dit spreek vanself dat, om selfbewus die ontstaan van ‘n selfbewuste per- sionale selfbewustheid ontwikkel, hoe moes alles dien om by die uitgewe-te word, daar allereers iets moet wees soon opvallend, en, na dit my voorkom, meer sal ons mense ko-operatiewe kenes ‘n sterker volksbewussyn aan teom bewus van te kan word, en ook die ook leersaam. ondernemings op tou sit. kweek, dan daar by hul stamgenote toevermoë om tot selfbewustheid te kan Die eerste faktor van belang is die na- Laat ons tog nie vergeet nie, dat die nog bestaan het. Wanneer ons Din-kom. ‘n Mens kan nie van niks bewus tuurlike omgewing van ‘n groep mense. samehang tussen nasionale bewussyn gaansdag vier, dan gedenk ons gewisword nie; en ewemin kan ‘n gogga self- Die pogings wat hulle gesamentlik en die oorheersing van die natuur, van- aan een van die mylpale in die selfbe-bewus word. Net so gaan dit ook met ‘n moet aanwend om hulleself te hand- dag nog ‘n werklikheid is. Die arme blan- wuswording van die Suid-Afrikaansenasie. ‘n Versameling van mense moet haaf in ‘n bepaalde klimaat en land- kes is hier ‘n voorbeeld van. Dat hulle nasie. Die gedurige stryd van die begineers sekere gesamentlike ondervin- streek is ‘n middel, nie alleen om hul te dikwels dieper sink dan die naturelle en af aan met die inboorlinge het ook on-dings, belange, gewoontes, ens., hê, leer saamwerk nie, maar ook om hulle alle selfrespek verloor is ten dele te getwyfeld bygedra om die suiwerheidom hulle saam te bind tot ‘n organisme, te laat saam voel en bewus word dat wyte aan hul onbekwaamheid om hul- van ons ras te bewaar. Was die na-d.w.s. tot ‘n teleologiese eenheid, ‘n doel- hulle meer is dan die natuur buite hulle. self te handhaaf in die stryd om die na- turelle altyd vriendskaplikgesind, danmatige samewerking vir dieselfde ge- Een van die redes waarom by die na- tuur in steeds groter mate te beheers. sou ons vandag miskien ‘n basternasiemeenskaplike oogmerke. Maar ‘n or- tuurvolke ‘n nasionale selfbewustheid nie Dan word hulle amper gelyk aan die in Suid-Afrika gehad het.ganisme is, as sodanig, nog geen self- geredelik opkom nie, is waarskynlik juis diere en dinge om hul heen. Treurige En tog, hoe groot die invloed van diebewuste wese nie, en kan dit alleen omdat hulle nog alte min heerskappy het gevalle is seker aan die meeste van reeds behandelde faktore was op dieword, as die organisme van ‘n seker oor die natuur om hul heen. Daarom ons bekend, waar die kinders of klein- selfbewuswording van ons volk, hetsoort is en op ‘n bepaalde trap van ont- gevoel hul nog nie reg die afstand wat kinders van welgestelde mense die erfe- botsing met Engeland en die Engelse ‘nwikkeling staan. So bv. is die doelma- daar is tussen hulle en die dier of dinge nis van hul vaders totaal weggeboer veel diepgrypende uitwerking op onstige samewerking van ‘n swerm bye, of nie. So bestaat daar ook vir hulle geen het, grotendeels net omdat hulle nie ge-van ‘n miernes oneindig hegter en moeilikheid om ‘n animistiese wêreldbe- leer het dat in ‘n land waar die bevol- Vervolg op bl. 7
  7. 7. DIE AFRIKANER, 1 - 7 Februarie 2013 7 nie? Het hul ook nie, deur alle Kolo- ons van andere gely het, die haat teen - die bewussyn, nl. wat albei rasse hetVervolg vanaf bl 6 nialers te verdink van rebelle te wees, vyandige blanke of gekleurde landge- van hul gemeenskaplike belange enontstaan as ‘n nasie gehad.. Tot sover ons gewys, dat ons verwag word om note, en n bitter gevoel dat onreg ons pligte als medewerkers vir die heil vanhet die Boere maar geleer, dat hulle ‘n een nasie te wees nie? Wat baie van aangedoen word, dikwels die vernaam- dieselfde staat. Teenoor vreemde stateselfbewuste eenheid uitmaak teenoor ons self nie geweet het nie, het die ste dryfvere om ons volk bymekaar te deel Boer en Brit in hierdie Unie-be-al wat laer staan as hulleself. Dat hulle ook krygswet ons geleer, nl. dat ons een is hou. Maar nou dat ons n selfbewuste wussyn, en moet hul van harte saam-‘n selfbewuste eenheid uitmaak teenoor met die Republikeine en saam met hul- nasie geword het, is dit sedelike mo- werk om alles wat aan Suid-Afrika eieander blankes --- hulle gelyke --- dit was le moet ly of ons nou wil of nie. Asof tiewe wat ons saambind. n Egte nasio- is, te ontwikkel, haar handel uit te brei,die groot les wat hulle nog moes leer. ons een nasie was, het die vyand ge- nalisme, in plaas van rassehaat te be- haar wetgewing suiwer te hou, en haarTeenoor die naturelle was elke witman soek om ons almal saam te vertrap, teken, is net die teenoorgestelde daar- grense te verdedig. Daar is gelukkig neen, vanwaar hy ook kom. Die besef, met die gevolg dat ons as werklik een van. Die Hollands-Afrikaanse nasie wil toenemende aantal van ons Engelsedat die Hollandse Afrikaner ook onder uit die verdrukking tevoorskyn gekom sy eie indiwidualiteit bewaar en aan- landgenote, wat al meer begin te voel,die blankes ‘n eienaardige en selfstan- het. In smart en angs is ons nasie ge- kweek, nie ten nadele nie, maar met dat hulle Engelse Afrikaners en niedige plaas inneem, dit moes nog ge- baar geword, Die swaard het ons geboor- behulp en ten voordele van ander ras- Engelse in Suid-Afrika is nie. Ongelukkigbore word. Botsing met die naturelle se. En waar daar sprake is van n na- egter is daar ook baie andere, wat nikswas ook meestal net van lokale aard, sionale stryd, dan is dit die sedelike stryd voel vir die breëre Suid-Afrikaanseen het nooit ons hele ras tegelyk ge- van n selfbewuste organisme, wat met Unie-bewussyn nie. Hulle is òf Jingo-Im-raak nie. Ons ganse volk moes eers morele erns streef om uit die weg te ruim perialiste, òf mense, wat hier gn andersaam ly en stry eer dat ons nasie ten alles wat sy karaktervorming benadeel. belange het as om hul sakke te vul envolle kon ontluik. Hollandse Afrikaners Die egte Hollands-Afrikaanse nasiona- dan te laat vat nie. Hierdie soort mensemoes eers nog voel asof allemans lis sal maar te bly wees as ook sy En- kom natuurlik nie goed met die Hol-hand teen hulle almal was - dan alleen gelse medeburgers n eie selfstandige landse Afrikaners oor die weg nie. Ek issou hulle reg begryp, dat hulle werklik Afrikaanse indiwidualiteit aankweek, daar oortuig van dat, as die groep koe-een is, en dat hul ‘n eienaardige indi- omdat dit sal bydra tot die sedelike krag rantskrywers wat altyd oor rassehaatwidualiteit van hulle eie besit. van ons land. En dieselfde geld van die skree, self n bietjie meer van n Engels- Met die anneksasie van die Kaap het kleurlinge. Die verskillende nasionaliteite Afrikaanse nasionalisme sou aankweek,die stroom al begin te vloei na hierdie onder hulle sal dan eers hoogste be- hulle sal uitvind dat n Hollands Afri-kant toe. Die sigbare band met Holland lang wees vir ons samelewing, wan- kaanse nasionalisme nie rassehaat be-was gebreek en ons het opgehou om neer hulle meer nasionale selfrespek teken nie, maar dat dit juis help om dieHollanders in Suid-Afrika te wees. Die aankweek en al wat goed is in hul ver- vreedsame sedelike gemeenskap vanEngelsman het op meer dan een punt lede ontwikkel, in plaas van een of an- rasse teweeg te bring waarna elkemet die daad begin te toon dat hy baas der van die blanke rasse slaafs na te Christenmens verlang. En laat diegenewil wees, en het hom weinig gesteur aap. Wanneer die gekleurde bevolking wat so gemaklik praat oor die fusie ofaan die regte van ons taal en tradie- van Suid-Afrika eers insien, dat hulle samesmelting van die twee rasse, ont-sies, totdat ‘n deel van onse voorouers hul hoogste roeping vervul, nie deur te hou dat n fusie, wat tot stand sou kom- nes Israel van ouds - na die wildernis trag witmense te word nie, maar deur deur die prysgewing deur albei rassemoes trek om daar hulself te gaan die bes moontlike gekleurdes te wees, van hul indiwiduele karaktertrekke, nvinde. Maar dit was nog maar die be- Die NG Moedergemeente dan sal ook by hulle rassehaat en on- vloek vir Suid-Afrika sou wees. Want ditgin, en het ook nog slegs ‘n deel van Stellenbosch-kerkgebou, waar willige diensbaarheid plaas maak vir n sou beteken dat ons n kleurlose, slap-ons stam gegeld; en selfs hulle was dr. Tobie Muller sy intreepreek eie sedelike indiwidualiteit. Dan sal hul- pe uniformiteit in ons land sal kry, watnog maar halfryp. Die meerderheid, le vanself meer respek inboesem by hul nog vis nog vlees is, en wat die misken- in Afrikaans gelewer het.langsamerhand gewend geword aan blanke landgenote, en sal vrywing en ning sou wees van die vroeëre geskie-die verkragting van hul regte en die min- Die aandrang op Hollands as agterdog vervang word deur samewer- denis van albei rasse. Gelukkig egter is nogagting van hul taal, het mettertyd ver- kanseltaal lei tot sy bedanking. king en agting. Brit nog Boer papbroek genoeg om na soslap en hul indiwidualiteitsgevoel begin Oppervlakkig beskou, beleef ons teen- iets te streef. Want die geskiedenis vante verloor, totdat hul later amper meer temerk op ons voorhoofde geskrywe. woordig n teenstrydigheid. Aan die een die hele wêreld toon ons dat n kleurloseéén was met die Engelsman duskant, Maar ook by ons het die dood die lewe kant word oral uitgebasuin dat Hollandse eenvormigheid die swakste vorm vandan met hul broers oorkant Grootrivier. gevoed. Die puinhope van die twee Re- en Engelse Afrikaners nou een volk en eenheid is. Ons staat heet die Unie, nie Gelukkig, egter, het die nodige prik- publieke het die vrugbare bodem ge- een nasie begin te word en behoort te die Uniformiteit van Suid-Afrika nie. Enkels tot eenheid en selfbewustheid ook word waarin die nuwe Afrikaanse Nasie wees, terwyl, aan die ander kant, die dit sal n moreel sterke en gesonde een-nie lang weggebly nie. Die Transvaalse gewortel, van die Kaap tot in Kongo- Hollandse Afrikaners nog nooit te vore heid bly, alleen solank as die gemeen-Vryheidsoorlog van 1881 was maar ‘n land, en van Duits-Suidwes tot Brits- so sterk sy besluit uitgespreek het om skaplike Suid-Afrikaanse Unie-gees, waar-begin, en die Jameson-Inval van 1895 Oos-Afrika! nooit sy eie indiwidualiteit prys te gee in Boer en Brit moet deel, altyd geboremaar skrikmaak, vergeleke met die ont- Tot sover was ons nasionale bewus- nie. Nou weet ek wel dat vir die Jingo word uit die indiwiduele nasionalismesettende jare tussen 1899 en 1902. Die syn grotendeels negatief; na die oorlog Imperialis hier werklik n teenstrydig- wat aan ieder van hul eie is. Die Britseslag wat ons gedink het onmoontlik te het dit al meer positief begin word. heid is, en dat hy op alle moontlike Ryk sal des te sterker word, hoe meerwees, het eindelik geval; en die onder- Deur te leer in die skool van ellende dat wyse soek om ongemerk n eenheid te kragtige selfstandige nasionaliteite ditskeidslyn tussen Boer en Brit was met ons nog Hottentots, nog Kaffers, nog bewerk, wat sal beteken dat ons ten insluit. Want dan kan energie daarin stroombloed getrek. Tegelyk egter was die Engelse is, het ons eindelik uitgevind slotte moet opgelos word in n Engels- uit velerlei afsonderlike gekonsentreerdekloof tussen Kolonialer, Vrystater, Trans- dat ons onsself is. Maar persoonlikheid sprekende Suid-Afrikaanse volk. Maar kragpunte, in plaas van uitsluitend uitvaler en Nataller toegespoel deur ‘n is iets lewends. n Mens is nie so seer, vir die egte Hollands-Afrikaanse nasio- Engeland self. Die Liberale Party in Brit-vloed van wee en ellende. Die hele Afri- as wat hy persoon word nie. Daarom, nalis (eweas vir die egte Engels-Afrikaan- tanje sien dit al meer in, soos blyk uitkanerdom het gevoel, asof hulle verlate so gou n groep mense ontdek dat hulle se nasionalis) bestaan hier geen teen- hul strewe om ook aan Ierland self-was deur die ganse beskaafde wêreld. n selfbewuste nasie is, wil hul vanself strydigheid nie, dan alleen in woorde. bestuur te gee; en hul tel onder hul ge-Geen hand kon of wou die verlatelinge al meer dit wees. Sodra n mens kan sê Ek vrees dat die dubbelsinnigheid, wat ledere manne as Lloyd George, wat dieontruk aan hul ellende nie; maar in hul “ek is ek”, ontstaan daar ook die moont- teenswoordig in Suid-Afrika kleef aan ryk des te beter dien, omdat hy n vuri-ellende het hul ook as verlatelinge me- likheid om te sê “ ek wil n beter ek word.” die terme “Nasie” en “Volk” veel verwarring ger handhawer is van die nasionaliteitkaar vasgeklem en geleer ken soos Gn wonder dus, dat ons na die oorlog stig. Want hulle word gebruik beide om en taal van Wallis.nooit tevore nie. Waar hul vroeër, teen- meteens begin het om n dieper en die indiwidualiteit van Hollandse Afri-oor die naturelle, hul stamverwantskap breër opvatting te hê van ons volks- kaners aan te dui, en ook as benamin- Maar ek het genoeg gesê, om te laatgevoel het, het hul nou, teenoor Enge- bestaan. So gou ons werklik besef het ge vir die groter geheel, waarvan Hol- blyk, dat die Hollands-Afrikaanse na-land, leer besef dat hul lede van een dat ons iets is van onsself, kon ons ook landse en Engelse Afrikaners albei deel sionalisme, wat veral in die oorlog ge-nasie is. met vrymoedigheid skoolgaan by ouere uitmaak. Miskien sal die saak duideli- bore is, nie stry met, maar juis een van Net soos die persoonlikheidsgevoel nasies om te sien wat die roeping van ker word as ons “Unie-bewussyn” noem die onontbeerlike boustene is van dievan n kind beste ontwikkel, wanneer hy n nasie is. Vroeër kon ons alleen na-aap, die besef van Boer en Brit, dat hulle algemene Suid-Afrikaanse bewussynnie net met kinders alleen, maar ook omdat ons nie genoeg ingesien het dat nou, na die oorlog en die Unie, ge- waarin al die rasse binne ons Unie be-met volwassenes verkeer, so het ons ons iets van ons eie het nie; nou kan ons meenskaplike belange en pligte het, hoort te deel. Ek kom dus nou terug totnasionale selfbewussyn eers ten volle van ander leer hoe om ons eie talente om dit te onderskei van die indiwiduele ons eie Hollands-Afrikaanse nasiona-tevoorskyn getree toe ons, nie slegs met te ontwikkel op die beste selfstandige nasionaliteitsbewussyn wat ons as Hol- lisme en wys allereers daarop, dat so-Kafferstamme nie, maar met die mag- manier. In plaas van napraat, wil ons landse Afrikaners (of as Engelse Afri- dra n groep mense n selfbewustetige Britse nasie as geheel te gedoen nou saampraat en met ander nasies kaners) het. Tussen hierdie twee sfere nasie word, hul in die eerste plaas na-gehad het. En was die feit dat die groot- meewerk in die algemene taak van die van selfbewussyn behoef en behoort sionale selfrespek moet hê. Want sy fou-ste ryk op aarde nie n kleine ekspe- mensheid. daar gn teenstrydigheid te bestaan nie. te en gebreke voel n mens dan eersdiesie nie, maar n ontsaglike leër teen Maar dit alles beteken dat ons eers na Wanneer Boer en Brit in Suid-Afrika elk reg, as hy sy hoë roeping en plig as nons moes bring, nie juis die beste be- die oorlog die sedelike grondslae van hul eie indiwiduele bewussyn sterk ont- persoonlikheid besef.wys dat hulle ons respekteer en op ge- ons volksbestaan duidelik leer begryp wikkel, dan is dit juis die beste weg omlyke lyn stel met hul Europese vyande het. Vòòr die tyd was die smarte, wat n sterker Unie-bewussyn aan te kweek (Vervolg)

×