Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emocije i-ciljevi-ucenika-i-studenata pdf

2,246 views

Published on

 • Be the first to comment

Emocije i-ciljevi-ucenika-i-studenata pdf

 1. 1. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar.Na osnovu člana 25 Zakona o izdavačkoj djelatnosti zabranjeno je ucjelosti ili djelimično preštampavati ili neovlašteno umnožavati/foto-kopirati ovu knjigu.Prilikom citiranja odnosno navоđenja sadržaja iz ove knjige nužno jepoštovati APA-standarde, što znači da se direktno preuzeti tekst mora datipod znacima navoda sa oznakom stranice iz knjige, a više od 500 riječi uzodobrenje autora.Knjigu u tvrdom povezu B5-formata sa 196 tranicа možete navbaviti pocijeni od 30 KM (15 eura), na adresi distributera: IZDAVAČKA KUĆA SUZIĆ "BOOKS AND SOUNDS", D.O.O. Novice Cerovića bb, Banja Luka PIB: 402368130007 PDV broj: 402368130007 Matični broj: 11000967 Žrn: 56209900018986-87 (kod Razvojne banke Banja Luka) Tel-fax: 00387-51-307-821 E-mail: xbs@blic.net
 2. 2. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar. Dr Nenad Suzi} EMOCIJE I CILJEVI UČENIKA I STUDENATA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TT-centar Banja Luka, 2002. 2
 3. 3. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar. Dr Nenad Suzi} Emocije i ciljevi u~enika i studenata Izdava~: TT-centar Banja Luka Urednik: Dr Drago Brankovi} Recenzent: Dr Svetozar Milijevi} Lektor: Mr Biljana Pani}-Babi}CIP – Katalogizacija u publikacijiNarodna i univerzitetska bibliotekaRepublike Srpske, Bawa Luka159-942:371.212SUZI], NenadEmocije i ciljevi u~enika i studenata / Nenad Suzi} – Banja Luka :TT-centar, 2002 (Banja Luka : Trio-Print). – 205, 196 str. : ilustr. ;25 cmSlika autora. – Tira` 1000. – O autoru: str. 205. – Bibliografijauz sve radove. Nasl. str. pri{tampanog engleskog prevoda:Emotions and students’ goals / Nenad Suzi}. – Srp. tekst i engl.prevod {tampani u me|usobno obrnutim smjerovima. – Registar.- - Emotions and students’ goals / Nanad Suzi}ISBN 86-7554-003-5P.O.: EMOCIJE – Nastava – Polaznici, CIQEVI – Nastava –PolazniciMFN=000767Winisis-Biblio Štampa: Trio-Print, Banja Luka 3
 4. 4. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar. SADRŽAJ! ! EMOCIJE I CILJEVI U^ENIKA I STUDENATA !Atribucija ciljeva studenata ……………………………………… 9Ciljevi i emocije studenata ……………………………………….. 37Efikasnost interaktivnog u~enja u nastavi:eksperimentalna provjera ………………………………………... 85Emocionalna dimenzija motivacije u nastavi …………………... 131Kompetencije za XXI vijek ……………………………………… 157Indeks imena ……………………………………………………… 197Indeks pojmova …………………………………………………… 201O autoru …………………………………………………………… 205 4
 5. 5. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar. ! ! ! Predgovor ! Fspt!kf!obhpo!{b!ajwpupn!! b!qsfqp{obkfnp!hb!lbp!mkvcbw-! ubobupt!kf!ofhpo!{b!tns~v!! b!qsfqp{obkfnp!hb!! lbp!tusbi-!nsaokv-!bhsftjkv… ! Emocije i ciljevi djece i omladine su sve donedavno smatrani spo-rednim za efikasnost {kolskog u~enja i nastave, u mnogim slu~ajevima sutretirani kao ometa~i ili distraktori u {koli. Iskazivanje emocija je naj~e{}etretirano kao slabost ili ranjivost. Smatralo se da je pametnije emocijesa~uvati od javnosti. Tako su nastavnici tradicionalne {kole u~eni da svojeemocije ostave pred vratima prije nego {to u|u u u~ionicu, a od u~enika sutra`ili da ne pla~u, da prigu{e svoje emocije. Na taj na~in su na{e emocijevijekovima bile prognane iz {kole, a emocionalnost kao osnova motivacijeu~enika izmicala {koli i u~iteljima. Kada su u pitanju ciljevi u~enika, situacija je i danas nezavidna. Tekkrajem dvadesetog vijeka istra`ivanja su pokazala da se mo`e prepoznatikonzistentna struktura ciljeva u~enika i da je mogu}e povezivati nastavu i{kolsko u~enje sa ovim ciljevima. Kao {to je jabuka padala s drvetahiljadama godina prije nego {to je Njutn izra~unao gravitacionu konstantu,tako su i ciljevi na{e djece ~ekali nekoliko stotina godina da istra`iva~iotkriju njihovu strukturu i da im nastavnici odobre ulazak u {kolu. Igrakoja za dijete `ivot zna~i predstavlja naj~e{}i i najprioritetniji cilj djecemla|eg {kolskog uzrasta. Simptomati~no je da se pedago{ki zahtjevzasnovati nastavu na igri pojavio tek posljednjih decenija dvadesetog vijeka.^ini se da }e dvadeset prvi vijek tro{iti svoju prvu polovinu na traganje zaizvedbenim modelima koji }e zadovoljiti ove njutnovske zahtjeve, koji }ena}i odgovore na pitanja u relaciji motivacije i {kolskog u~enja. Kada analiziramo ~ovjekovo pona{anje, njegov odnos prema prirodi idrugim ljudima, njegovu istoriju, uo~i}emo da su emocije najuniverzalnijasvojstva homo sapiensa, da vrijede za sve religije, kulture i vremena. Sre}aili tuga koju osje}a Aborid`anin ili Kinez, Evropljanin ili stanovnik nekogplemena u afri~kom Dinderu, ne razlikuju se po dubini i intenzitetu.Nadamo se, strahujemo, radujemo se i do`ivljavamo trenutke bijesa bezobzira na boju ko`e, na jezik, kulturu ili religiju. Emocije nas ~inejednakim, bliskim i sli~nim, one su na{e univerzalno obilje`je. Od njihzavisi da li smo sretni i zadovoljni `ivotom, da li nam je `ivot ispunjen ili 5
 6. 6. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar.prazan. I pored svega toga, na{e {kole su “emocionalne pustinje”, kako birekao Flanders. Imamo li na to pravo? Zar nam nije “sveta du`nost”vratiti mali{anima ono {to im pripada: radost u~enja i dru`enja, ushi}enjeuspjeha i gor~inu poraza, izazov novog i susret sa gre{kom. Emocije su povezane sa ciljevima koje pojedinac ostvaruje ili nastojiostvariti. Zna~aj i vrijednosti koje pridajemo pojedinim ciljevima u namaproizvode emocionalna stanja koja prate realizaciju ovih ciljeva. Ovaemocionalnost diriguje na{im fiziolo{kim funkcijama, na{im akcijama iusmjeravaju na{e misli. Koliko miliona ljudi svake no}i ne spava zato {toim ne{to ne ide po planu, zato {to ne mogu ostvariti svoje ciljeve, kolikomladih Japanaca godi{nje izvr{i samoubistvo kada padnu na prijemnomispitu? [kola je prvo i pravo mjesto gdje }e se mladi ljudi upoznati sasvojim emocijama i kako rukovati njima, gdje }e nau~iti da analizirajusvoje ciljeve i razvijati strategije i akcije za njihovo ostvarivanje. U frontalnoj i predava~koj nastavi prepoznajemo jednu gotovoritualnu situaciju: nastavnik predaje ili demonstrira gradivo, a u~enicitreba da nau~e i ponove ispredavano. Nastavnik se orijenti{e na nekolicinunajboljih u razredu koji }e ponavljanjem ili na drugi na~in demonstrirati dasu savladali gradivo. Pitanje je {ta sa onima koji nisu zadovoljilinastavnikove kriterije – ni jedan u~enik ne mo`e zadovoljiti kriterije svihnastavnika. Da li }e u~enici imati osje}aj da nikada ne mogu u~initi ni{tadobro, da su ljudi druge klase, da nisu zna~ajni. Veliki broj u~enika u tommodelu gubi povjerenje u vlastite vrijednosti, u sebe, ne ostvaruje svojeciljeve nego neke maglovite koje mo`e prepoznati kao “{kolske” ilivanjske. Jasno je da }e tako akumulirana svijest o sebi, istorija vlastitog{kolskog uspjeha i neuspjeha pratiti gotovo sve ciljeve i mnoge emocije~ovjeka tokom cijelog `ivota. Prate}i savremenu literaturu, zaklju~io sam da kod nas nedostajuradovi o ciljevima i emocijama u~enika. Ono {to se intenzivno istra`ujeposljednjih decenija u svijetu, kod nas jo{ nije postalo predmetintenzivnijeg prou~avanja u uslovima {kolskog u~enja i pou~avanja.Istra`ivanja koja su provedena u posljednjih deset godina u svijetu,ponukala su me da se i sam pozabavim ovim pitanjima kako bih na{ojprosvjetnoj javnosti, a posebno studentima nastavni~kog smjera kojimapredajem na univerzitetu, ponudio saznanja do kojih sam i sam do{ao. U okviru tih saznanja su: - sistematizacija i klasifikacija ciljeva u~enika i studenata, - deskripcija pojedinih ciljnih kategorija, - pregled jednog broja zna~ajnijih nalaza o ciljevima u~enika, - vlastita istra`ivanja veze izme|u emocija i ciljeva mladih, - instrumente, njihovo ba`darenje kao i metodolo{ke postupke u istra`ivanjima koji }e biti orijentir studentima, 6
 7. 7. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar. - opservaciju ciljeva i emocija mladih u vidu projekcije kompeten- cija potrebnih za slobodan `ivot u XXI vijeku, - pedago{ke opservacije o ciljevima i emocijama u~enika i stude- nata, - neke probleme za budu}a istra`ivanja po`eljna u ovom kontekstu. Knjiga “Emocije i ciljevi u~enika i studenata” predstavlja zbornik odpet istra`ivanja koje sam proveo u {kolama i na fakultetima RepublikeSrpske. Neka od tih istra`ivanja su ve} objavljena u Podgorici i Beogradukao nau~ni radovi. Bilo je korisno i vrijedno “zasukati rukave” i upustiti seu ovu problematiku, posebno stoga {to se u dva istra`ivanja provjeravaefikasnost interaktivnog u~enja. Svako od ovih istra`ivanja je pri~a zasebe, ali sva zajedno imaju nit vodilju jer tretiraju emocije i ciljeve mladih. Posebnu zahvalnost za prevod tekstova na engleski jezik dugujem mrDragani Luki}-Domuz koja se nesebi~no trudila da zajedno sa mnomizna|e adekvatne semanti~ke i sintaksi~ke izraze za pojmove nove u na{ojstru~noj pedago{koj i psiholo{koj literaturi. Zahvalnost tako|er dugujemsaradnicima koji su pomogli u realizaciji eksperimentalnog istra`ivanjapod naslovom “Efikasnost interaktivnog u~enja”, i to: Miri Grbi} zaprevod na engleski jezik, direktorima {kola Marku Kopreni, PredraguDamjanovi}u i ^edi Male{evi}u, asistentici Tanji Stankovi}, pedagozimaTatjani Radinkovi}, Dragani Graoni} i Marijani Zrni}, nastavnicamageografije Goranki Adamovi}, Dragani [ukalo i Stani Mikodinovi}-Mitrovi}. 7
 8. 8. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar. INDEKS IMENAAinley, M. D.: 43, 44, 71Allen, J. D.: 23, 28, 49, 71Alexander, P. A.: 42, 44, 45, 71, 76Allport, G. W. (Olport): 11, 28, 38Ames, C.: 10, 11, 20, 21, 28, 42, 46, 71, 113Anderson, C. W.: 44, 74Archer, J.: 11, 28, 42, 66, 71Bandura, A.: 44, 45, 71Ban|ur, V.: 154Banse, R: 51, 74Barron, K. E.: 30, 73Barsalou, L.W.: 11, 28Batin-Pearson, S.: 93, 113Blumenfeld, P. C.: 10, 28, 46, 71, 75Boisvert, J.: 42, 72Bong, M.: 42, 71Bouffard, T.: 42, 72Brankovi}, D.: 154Brophy, J. E.: 43, 72Bujas, Z.: 83, 113Butler, R.: 11, 28, 43, 72Byrnes, J. P.: 180, 189Cantor, N.: 89, 114Carter, S. M.: 30, 73Carver, C.: 45, 72Church, M. A.: 41, 72Combs, A. (Kums): 38Covington, M. V.: 11, 18, 20, 24, 28, 29, 50, 72, 88, 113Csikszentmihalyi, M.: 152, 154Cvetkovi}, @.: 143Cox, M. T.: 10, 29, 31Debus, R. L.: 56, 74, 88, 89, 93, 103, 114De Groot, E. V.: 56, 76Deppe, R. K.: 83, 113DesJardins, M.: 10, 29Dowson, M.: 10, 11, 13, 23, 29, 43, 44, 47, 48, 56, 72, 93, 113Dweck, C. S.: 10, 29, 42, 72or|evi}, J.: 143 197
 9. 9. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar.Edgerton, R. B.: 14, 22, 23, 26, 29, 58Eisenberg, N.: 171, 189Elliot, A. J.: 11, 29, 41, 72, 73Erikson, E.: 160, 189Ervin, F.: 136, 154Farel, [.: 173, 189Farmer, H. S.: 24, 29Ferguson, T. J.: 51, 59, 60, 72, 73Fischer, A. H.: 51, 52, 74, 171, 189Fisher (Fi{er): 16, 73Ford, M. E.: 12, 23, 29, 46, 49, 73Fridlund, A. J.: 51, 73Fries, A. B. W.: 171, 189Garber, J.: 46, 76Garcia, T.: 89, 113Gardner, H.: 140, 154, 157, 163, 168, 182, 186, 190Goldschmidt, W. (Goldsmit): 14, 22, 23, 29, 58Goleman, D.: 138, 141, 142, 151, 154, 171, 189Haladyna, T. M.: 42, 76Harackiewicz, J. M.: 16, 30, 41, 56, 72, 73, 89, 113Harkins, S. G.: 12, 30Hartop, B.: 173, 189Havelka, N.: 143Hay, I.: 46, 73Healey, J.: 45, 74, 93, 113Herbart, J. F.: 153Hess, U.: 51, 74Hidi, S.: 42, 73Hill, K. G.: 89, 113, 114Hilsman, R.: 46, 76Holt, K.: 11, 30, 44, 75Horowitz, M. J.: 160, 189Hundt, G. M.: 18, 31Ili}, M.: 173, 189Jagacinski, C. M.: 20, 21, 30Jakobs, E.: 51, 52, 56, 57, 74, 171, 189Jenkin, J.: 46, 74Jetton, T. L.: 42, 71Kappas, A: 51, 74Kardash, C. M.: 93, 113 198
 10. 10. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar.Koci}, Lj.: 143Komenski, J. A.: 153Kulikowich, J. M.: 42, 71Kva{~ev, R.: 40, 74Larouche, C.: 43, 72Leake, D. B.: 10, 28, 29, 31Lee, O.: 44, 74Leggett, E. L.: 10, 29, 42, 72Lussier, C.: 93, 114Maehr, M. L.: 10, 11, 24, 29, 32, 42, 46, 72, 73, 74, 77Manstead, A. S. R.: 51, 52, 74, 171, 189Mark, V.: 136, 154Marsh, H. W.: 45, 46, 74, 88, 89, 93, 103, 113, 114Martin, A. J.: 88, 89, 93, 103, 114Maslow, A. H.: 11, 30McClelland, D. C.: 40, 49, 74McInerney, D. M.: 10, 11, 12, 13, 23, 29, 30, 43, 44, 47, 48, 56, 72, 93, 113Meece, J. L.: 11, 30, 44, 46, 66, 74, 75, 78Middleton, M.: 41, 75Midgley, C.: 41, 44, 75Milijevi}, S.: 38, 75, 154, 173, 189Miller, D. C.: 180, 189Murray, B.: 93, 114Mu`i}, V,: 54, 75Myers, D. G.: 57, 75, 133, 154Narayanan, S.: 10, 31Newman, R. S.: 93, 114Nicholls, J. G.: 10, 11, 20, 21, 30, 43, 44, 47, 75Nolen, S. B.: 11, 30, 42, 44, 75, 76Norem, J. K.: 89, 114Oakes, J. P.: 16, 17, 31Palek~i}, M.: 144, 154Parada, R. H.: 45, 74, 93, 113Patashnick, M.: 11, 30, 44, 75Petty, R. E.: 12, 30Pintrich, P. R.: 18, 21, 29, 32, 41, 43, 56, 72, 73, 74, 76, 78, 89, 113Plutchik, R.: 56, 76Pollak, S. D.: 171, 189Ram, L. A.: 10, 28, 29, 31Ramos-Ford, V.: 140, 154, 163, 190 199
 11. 11. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar.Rhodewalt, F.: 89, 114Robinson, N. S.: 46, 76Rolls, E. T.: 52, 76, 137, 155Rosenthal, R.: 58, 76, 179, 190Rowland, E.: 46, 76Sansone, C.: 42, 76Scheier, M.: 45, 72Schunk, D. H.: 21, 30, 44, 75, 77, 78, 113Seta, C. E.: 18, 31Seta, J. J.: 18, 31Shepperd, J. A. ([eperd): 13, 31Sherif, M. ([erif): 175, 176, 190Shih, S.: 44, 45, 76Skaalvik, E. M.: 41, 77Slavin, R. E.: 12, 31Stankovi}, T.: 51, 77Staub, E.: 46, 77Suzi}, N.: 18, 31, 45, 50, 51, 52, 58, 66, 77, 87, 114, 143, 145, 155, 161,173, 186, 190[apiro, E. L.: 137, 138, 140, 155Tajfel, H.: 16, 31Tangney, J. P.: 59, 60, 77Tauer, J. M.: 30, 73Ting, K.: 92, 93, 114Torrance, E. P.: 133, 155Treves, A.: 138, 155Tukey, J. W.: 94, 114Turner, J. C.: 16, 17, 30, 31Urdan, T. C.: 10, 11, 32, 44, 46, 75, 77Valenstein, E. S.: 136, 155Veroff, J.: 24, 32, 49, 77Vezeau, C.: 43, 72Vispoel, W.: 24, 29Wallace, M. L.: 93, 113Wentzel, K. R.: 12, 23, 24, 32, 47, 49, 50, 73, 78Wigfield, A.: 180, 190Wolters, C. A.: 41, 71Yeung, A. S.: 45, 74, 93, 113Zimmerman, B. J.: 44, 75, 78, 113Zvonarevi}, M.: 144, 155 200
 12. 12. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar. INDEKS POJMOVA !achievement goals: 18, 40aemulus: 160amigdala: 133, 134, 137AP-test: 91, 92atribucija ciljeva: 12, 18, 20, 23, 26BEL-indeks: 162, 163, 165, 175, 176, 182, 184, 192ciljevi izvr{enja: 18ciljevi u~enika: 39ciljevi u~enja: 10ciljno-vo|eno u~enje: 10, 27defanzivna o~ekivanja: 88, 93, 100, 101, 103, 104, 105, 110, 111defanzivni pesimizam: 88, 89DH-stil: 133dizajn nastave: 93emocije: 57, 105, 106, 139emocije, negativne: 60, 69, 105, 106, 110emocije, pozitivne: 59, 69, 105, 106, 110emocije u nastavi: 93, 105, 107emocionalna inteligencija: 131, 132, 137, 139emocionalna klima na ~asu: 143, 146emocionalna samosvijest: 141emocionalne kompetencije: 87, 140, 141, 151, 164, 171, 172, 186empatija: 141, 172emulacija: 160EQCM-skaler: 55, 57, 58, 80ESM (Experience Sampling Method): 152ETC - esej test o ciljevima: 15, 58, 83gaining favorable judgments from others: 11, 17, 26, 40, 46generalna evaluacija nastave: 93, 105, 110, 111goal-driven learning: 10grupna prezentacija: 93, 110hipokampus: 133, 137individualni ciljevi: 12, 17, 26interaktivno u~enje: 86, 87, 88, 107, 108, 111, 173, 174, 175, 187intrapersonalna sposobnost: 140izbjegavanje rada: 10, 11, 13, 26, 40, 43, 53, 64, 66, 69, 93, 100, 101,103, 104, 105, 110, 111 201
 13. 13. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar.izdvajanje bitnog od nebitnog: 97, 98, 110izbjegavanje izvr{enja: 11, 41izvr{enje kao cilj: 40, 41kognitivne kompetencije: 87, 164, 170, 186kompetencija: 160, 161kompetencije za XXI vijek: 87kompeticija: 160, 161konformisanje: 24korteks: 137kortizol: 138, 139LH-stil: 133limbi~ki prsten: 137limbi~ki sistem: 133, 137ljutnja: 59mastery goal orientation: 10, 11, 40, 41, 42, 56, 62, 161meta-pedagogija: 153minimiziranje napora: 11, 23, 43motivacija: 140, 144motivacija, unutra{nja: 152MSLQ-inventar: 56nasilje u {kolama: 45neuropeptidi: 137neurotransmiteri: 137obrazovni ishodi: 86, 87omiljenost kod drugih: 11, 15, 40, 46obilje`ja XXI vijeka: 150orijentaciju na izbjegavanje rada: 10orijentacija na izvr{enje: 11osobine nastavnika: 146pedago{ka futurologija: 158performance goals: 10, 11, 18, 41, 42, 43, 56, 66performance approach orientation: 11, 41, 68, 161performance avoidance orientation: 11, 41, 161performance orientation: 11, 41, 62, 161performativni ciljevi (ciljevi izvr{enja): 10, 13, 18, 40, 41, 42, 43, 56,59, 66, 161perzistencija: 93, 103, 104, 106, 107, 110, 111postignu}e: 10, 13, 15, 17, 40, 41, 105, 152QAC-skaler: 15, 34radno-akcione kompetencije: 87, 164, 176, 177, 186 202
 14. 14. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar.realizacija nastave: 93, 110reasoner: 10refleksivnost: 88, 89re`ni sistem: 137saglasnost sa grupom: 24salijentnost: 12, 14, 16, 17, 18, 61samocijenjenje: 11, 15, 40, 44, 45, 62, 68, 93, 104, 105, 110samoefikasnost: 41, 42, 44, 45samohendikepiranje: 44, 88, 89, 93, 99, 100, 101, 103, 104, 108, 110samokategorizacija: 17, 18samoregulacija: 41, 44, 45, 89, 140, 141samosvijest: 140, 141saradnja sa nastavnikom: 93, 104, 108, 111SEK – skaler za evaluaciju kursa: 91, 92self-categorization theory: 16self-concept: 44, 45, 46self-efficacy: 44self-esteem: 44, 45self-handicapping: 44self-koncept: 18, 44, 45, 46self-regulation: 44, 45self-worth: 11, 12, 17, 26, 40, 44, 62serotonin: 136, 138, 139shematsko predstavljanje: 97, 98, 110slika-o-sebi: 16, 45, 88smijeh: 51, 59social affilitation: 40, 46social approval: 11, 46social compliance: 11, 46social concern: 12, 40, 46social identity theory: 16social goals: 12, 40, 46socijalna briga: 12, 40, 46socijalna fleksibilnost: 11, 46socijalna odgovornost: 40, 46socijalna podr{ka: 11socijalna prihva}enost: 40, 46socijalna solidarnost: 11, 46socijalne kompetencije: 87, 140, 142, 164, 173, 174, 186socijalne sposobnosti: 141, 142 203
 15. 15. Knjiga je štampana pod naslovom:Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata.Banja Luka: TT-Centar.socijalni ciljevi: 11, 15, 40, 46, 59, 68socijalni motivi: 52socijalno priznanje: 46social responsibility: 40, 46social solidarity: 11, 46sposobnost: 160sram: 51, 59, 62SSDI-inventar: 91, 93{kolski uspjeh: 66, 68, 69, 169{kolsko postignu}e: 100tehnika punktiranja: 38teorija samo-kategorizacije: 16, 17teorija socijalnog identiteta: 16test vi{estrukih sposobnosti Hauarda Gardnera: 163, 168tradicionalizam: 144, 146tradicionalna {kola: 110, 132, 139, 170, 171, 172, 175, 180, 187tuga: 51u~e}a civilizacija: 131, 150, 151, 152, 158u~enje kao cilj: 20usvojenost ~injenica: 96, 98, 110vaspitanje emocionalnosti: 140work avoidance goals: 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 43, 53, 64zainteresovanost za gradivo: 93, 105, 106, 110zrenje kao cilj: 10, 11, 13, 18, 40, 41, 42, 43, 56, 62 204

×