Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qamin

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qamin

 1. 1. Հովհաննես Թումանյան ՔԱՄԻՆ Նոր դպրոց 2.3դասարան mskh.am
 2. 2. -Ուուուո~ւ:
 3. 3. Քամին է, քամին,
 4. 4. Տես անզգամին,
 5. 5. Բերան չունի` փչում է,
 6. 6. Թևեր չունի` թռչում է,
 7. 7. Ձեռքեր չունի` քաշում է, Իմ փոքրիկին քշում է:
 8. 8. Կորի, դու քամի,Անպիտան քամի:
 9. 9. Մի վախի, ջանիկ,Փեշս պինդ բռնի,
 10. 10. Ես թող չեմ անի,Քամին քեզ տանի:

×