Zene letaci

127 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
127
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zene letaci

 1. 1. Пд сампг ппшетка, какп се „писала“ истприја ваздухпплпвства, жене су увек билеприсутне, а нарпшитп када су успеле да превазиђу пбишајне и културплпщке нпрме. Уппшетку стидљивп, а накпн Првпг рата у све већпј мери, мнпге жене су свпјимуспесима дппринеле, свака на свпј нашин, развпју ваздухпплпвства... Барпница је била прва жена пилпт (брпј дпзвпле 36 из 1910. гпд.), је прва прелетела Ламанщ 1911. гпдине. је 1932. гпдине прелетела Атлантик, дпк је 19 дана летела пд Енглеске дп Аустралије, а је једина жена нпсилац „Гвпзденпг крста“ и један пд најбпљих прпбних пилпта Луфтвафе...
 2. 2. И таман када су на неки нашин успеле да се избпре за равнпправнпст и у пвпм сегменту, заппшеп је Други светски рат и на први ппглед, у рату кап мущкпј „дисциплини“ за жене није билп места. Али су пне, пнакве каквима их је Бпг дап бпрбенима, успеле да се избпре за свпја права и дппринесу свпјим земљама... Знамп да су тпкпм Другпг светскпг рата у САД, жене биле маспвнп заступљене у фабрикама кпје су прпизвпдиле напружаое и впјну ппрему, пднпснп у ппзадини. Међутим, предвпђене легендарнпм , предратним пилптпм и каснијим генералпм америшкпг РВ, пднпснп првпм женпм кпја је летела брже пд звука, успевају да се избпре и пснујуИстприја нам каже да се за ту нпвпфпрмирану јединицу америшкпг РВ, пријавилп , пд кпјих је накпн здравствених прегледа и селективнпг летеоа услужбу билп . Истине ради, пне нису летеле на впјищтима гдесу Американци ратпвали. Оихпв ппсап је бип да у фабрикама, накпнпрпизвпдое, изврще прпбне летпве и да накпн тпга исппруше летелице дпваздухпплпвних база на даљу експлпатацију, пднпснп за трансппрт на Еврппскп иПацифишкп ратищте... Ппред пвпг задатка, врщиле су и задатке превпжеоа, вукле сумете,...
 3. 3. Прецизни ппдаци кажу да су летеле на свим, али буквалнп свим летелицама кпје субиле у упптреби у Америшкпм РВ. Статистика каже да су базирале нащирпм САД, да су летеле на . Јединицама суисппрушиле , при тпме прелетевщи нещтп маое пд . Накпн рата су све ппнеле .
 4. 4. Слишну улпгу кап и у САД, имале су жене у Британскпм РВ тпкпм Другпг рата, за щтаје везан и свпјеврстан курипзитет да су у Енглескпј, пбзирпм на недпстатак људствакпје је билп ангажпванп на пдбрани Пстрва, у састав РВ примане и жене савидљивим физишким недпстацима, укпликп су функципналнп мпгле да пбављајулеташке задатке, те је такп у саставу Краљевскпг РВ, летелп и некпликп жена сакраћпм нпгпм или пак са недпстајућим прстпм и сл...Нп, за разлику пд западних Савезника, где су жене на пвај нашин ушествпвале уантифащистишкпј бпрби, у СССР-у су жене летеле на праве бпрбене задатке... И тп уппшетку, у саставу мущких јединица, да би касније била пснпвана засебнајединица, и тп не ескадрила, нити пук.
 5. 5. Спвјетски државни и впјни врх, пбзирпм на шиоеницу да је ваздухпплпвни сппрт у СССР пре рата бип на врлп виспкпм нивпу и ппушени савезнишким искуствима из САД и Енглеске, дпнпси пдлуку и ппзива све жене пилпте да се прикљуше птачбинскпм рату. У први мах, намера им је била да жене „искпристе“ на исти нашин кап и западни Савезници, међутим, пбзирпм на бпрбенпст пвих жена, на резултате ппказане приликпм препбука за нпве типпве летелица у пднпсу на мущке кплеге и мпжда највище, на пснпву лишнпг пријатељства Стаљина и , дпнпси се пдлука да се пснује првп пук,а збпг великпг брпја жена, на крају и шитава ваздухпплпвна дивизија...И такп је настала 122. Мещпвита ваздухпплпвна дивизија, кпја је у свпм саставу имала3 пука, и тп: , кпји је бип напружан авипнима . Девпјке из пвпг пука извеле су и из , пднеле су . . Припаднице пвпг пука су летеле на . Изврщиле су , при тпме бацивщи на Швабе . Збпг свпјих заслуга, пвај пук је прпглащен и пдликпван је
 6. 6. , кпјије такпђе прпглащен херпјскпмјединицпм и преименпван у (пп реци Таман) . Кпмандир пвпг легендарнпг иппсебнпг пука је била . А ппсебан је бип ппвище ствари. Првп, . Извеле супрекп и нанепријатеља истресле . Летеле суна авипнима , такпщтп би приликпм дпласка наднепријатељске пплпжаје искљушилемптпр, а затим пппутједрилице, нешујнп и ппд пкриљемнпћи, избациле бпмбе на Швабе...
 7. 7. Збпг губитака кпје су ппднели, збпг фактпраизненађеоа кпје су им приређивале свакипута када би их бпмбардпвале, Немци су ихназвали „ “. Све дп краја рата, унемашким кругпвима се крилп да им губиткена фрпнту нанпсе жене и тп „Нпћне вещтице“.Пд 30 жена пилпта, кпје су накпн Другпга ратапрпглащене Херпјима СССР, из пве легендарнејединице, шак . Најбпљи пилпт пвејединице, била је , са пкп 1000 изврщених бпрбенихлетпва...
 8. 8. Треба јпщ рећи да се и межу женама пилптима у СССР-у, налазе и две кпје сузванишнп прпмпвисане у ваздущне аспве. Прва је мпскпвљанка . Рпђена је 1921. гпдине, и већ са 14 гпдина је ппшела да лети у аерп-клубу. Била је припадник и летела је на авипну . Изврщила је и имала . Пбпрена је 1943. гпдине у Украјини. Друга је кпја је биларпдпм из Смпленска. Била је у истпј јединици кап и Лидија и летела је на истпмавипну. Изврщила је и при тпме ппстигла . Када је ппгинула1943. гпдине, имала је 27 гпдина. Пбе су прпглащене Херпинама Спвјетскпг Савеза..
 9. 9. Инаше, п „Нпћним вещтицама“ су снимљена два филма, један из 1981.гпдине, пнакп класишан спвјетски, и прпщле гпдине серија пд 8 епизпда „Нпшныеластпшки“
 10. 10. Штп се тише нащих прпстпра, пбзирпм да смп у самим ппшецима ваздухпплпвствабили раме уз раме са светпм, није бащ да смп имали жене међу првим нащимваздухпплпвцима, али... Какп је ваздухпплпвствп наглп ппшелп да се развија, дпбримделпм и заслугпм , није се се мпралпдугп шекати да и кпд нас жене замене варјашу пилптскпм палицпм. Практишнп, прветри су биле .Пне су се пдазвале ппзиву Друщтва резервних впјних пилпта за щкплпваое жена кпјеби биле прпмпвисане у резервне пфицире Југпслпвенскпг Краљевскпгваздухпплпвства, и оих три су изабране међу мнпгим девпјкама из целе Краљевине.Тепријска настава је ппшела 1931. гпдине. Накпн вище пд гпдину и пп дананаставе, али и прпблема пкп избпра авипна за практишну пбуку, кпја је тиме ппстала прва жена пилпт уЈугпславији и на Балкану. Накпн ое, лащирала је Даница Тпмић, шији је муж инашебип Кпмандант легендарнпг 6. лпвашкпг пука, пукпвник Мипдраг Тпмић... Кпмисијасастављена пд пфицира из Кпманде ваздухпплпвства пред кпјпм је Даница пплагалаиспит је пценила да „кандидат (за резервнпг впјнпг пилпта) лети врлпмирнп, сталпженп и са вепма ретким сампппуздаоем“... За разлику пд ппменутеКристине, кпја је прва сампсталнп летела, и резервнпг впјнпг пилпта. Тп се збилп .
 11. 11. Успех пвих девпјака и рад у аерп клубпвима щирпм земље су наравнпдппринели све већем ангажпваоу жена у тпм сппрту, кап пилпта једрилица имптпрних авипна те кап падпбранки. Дп ппшетка рата пдщкплпванп је надесетине жена пилпта, кпје су све мпрале, у предвешерје рата, 1939. гпдинепрпћи впјни раздеп пбуке, кпји је пдржан у Смедеревскпј Паланци на тампщоемаерпдрпму. Треба ппменути те цуре: ,...
 12. 12. (10.04.1924-06.10.1990) је била једина жена кпја је тпкпм рата пбављала леташке задатке. Пилптажу је заврщила у Бпрпву у аерпклубу „Наща крила“ са непуних 15 гпдина. Када је избип Други светски рат, ппрпдица бежи пд устаща и настаоује се у Шапцу, пдакле се Марија пдазива ппзиву Врхпвнпг кпманде НПВЈ, упућенпгсвим ваздухпплпвцима кпји хпће да се прикљуше паризанскпм ваздухпплпвству. Накпнкраће пбуке у Паншеву, бива расппређена у , где је на задацимапревпжеоа и извиђаоа изврђила укупнп , летећи на и . Накпнрата, Марија прелази са пукпм у Скппље, где пстаје дп 1947. гпдине, када седемпбилище и заснива ппрпдицу. У нпвембру месецу исте гпдине за 4. класу ВВУ накпнпрегледа, пријављују се две девпјке. . Радмиласе пријавила кап првпбпрац и већ пфицир, дпк је Данијела већ била сппртски пилпт...Накпн гпдину и пп дана теприје, када је у априлу месецу 1949. гпдине требала даптппшне практишна пбука, нешијпм пдлукпм пве две цуре су удаљене сащкплпваоа, дпк су оихпви мущки класићи редпвнп заппшели са летеоем. Ирпнија једа је једина пд свих пплазника те 4. класе била већ сврщени пилпт управп Данијела...
 13. 13. Требалп је да прпђе нещтп маое пд 40 гпдина, дп те 1984. гпдине. Тада је у ШРПВВА примљена прва генерација жена, будућих впјних пилпта. Тп су биле . Следеће гпдине, примљена је јпщ једна класа у кпјпј су биле и . Заједнп са мущкарцима су „прпщле“ све разделе леташке пбуке, пплпжилезаклетву кап и сваки впјник, прпмпвисане у шин пптппрушника и дпбиле леташкезнакпве. Али ппет из неких разлпга те девпјке нису мпгле да сеактивирају, пднпснп да ппстану активни пфицири и пилпти у јединицама нащегРВ. Инаше, пне су и пре щкплпваоа на ШРП биле активне у свпјим матишним аерп-клубпвима те су се накпн пвпг разпшареоа вратиле у свпје клубпве, а је кап мптпрни пилпт и инструктпр на једрилицама, пстала у леппмсећаоу вище генерација ђака ВВГ , кпји су били кпд ое наједрилишарскпј пбуци. Најдаље је птищла , кпја је иданас пилпт у једнпј Швајцарскпј авип кпмпанији и капетан је на авипну СААБ2000.
 14. 14. Татјана Додевска, Мирјана Ивановић, Милена Цестник, Светлана Митровић, Прва генерација жена у ШРОА, Задар 1984. године
 15. 15. Ипак у саставу 204. ваздухпплпвне базе на аерпдпрпму Батајница, службују триљупке девпјке, кпје су свпје щкплпваое заппшеле 2007. гпдине и пкпншале га 2011.гпд. .Расппређене су у две ескадриле, и тп пптппрушнице и у 252. ескадрилу „Курјаци са Ущћа“, пбзирпм да лете на авипну . Дпк јепптппрушник у саставу 138. трансппртне ескадриле и лети нахеликпптеру ...

×