Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sony move into music ont

427 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sony move into music ont

  1. 1. Sony’s move into musicBy Eric Quintane, Univercity of Lugand and Joeri Mol, The University of Melbourne ในปี 1960 Harvey Schein ประธาน บริษัท CBS International พยายามที่จะหาบริษัทอัดเสียงญี่ปุ่นมาร่วมทุน เพื่อที่จะรุกตลาดในประเทศญี่ปุ่น Harvey Schein ติดต่อ นาย AkioMorita (ซึ่งเป็นผู้รักษาการแทนประธานบริษัทของ Sony) ซึ่งแสดงความผิดหวังอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบริษัทอัดเสียงญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่า Harvey Schein ได้ยินว่านาย Akio Morita ตอบรับที่จะตั้งบริษัท Joint Venture ขึ้นมาแทนที่ Sony ซึ่งในเวลานั้นบริษัท Sony สนใจแค่อุตสาหกรรมเพลงเท่านั้น ซึ่งต้องลงแรงอย่างหนักในการผลิตในอุตสาหกรรมนั้น อย่างไรก็ตามการพูดคุยก่อให้เกิดรวดเร็วในการตัดสินใจจัดตั้งบริษัท Joint Venture ขึ้นมาในเดือนมีนาคม ปี 1968 ภายใต้ชื่อ บริษัท CBS/ Sony เงินลงทุน720 ล้านเยน บริษัท CBS/ Sony สำานักงานใหญ่อยู่ที่โตเกียว และอยู่ภายใต้การนำาของนาย Norio Ohga ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนร้องเพลงโอเปร่า โดยเป็นการย้ายมาจากตำาแหน่ง Director of Manufacuring Planning ที่ Sony สำาหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมเพลงญี่ปุ่น บริษัท CBS/ Sony เกิดจากการแตกบริษัทออกมา ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นการช่วยนาย Ohga ทางอ้อม เกี่ยวกับวัฒนธรรมการปฏิบัติในอุตสาหกรรมเพลงญี่ปุ่น และการกระตุ้นพนักงานแต่ละคนของบริษัทให้มีอิสระอย่างเต็มที่จะเป็นการก่อให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าการได้รับคำาสั่งจากบริษัท การประสบความสำาเร็จในเรื่องดังกล่าวเกิดมากกว่าการจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมเพลง บริษัท CBS/ Sony จะจัดหาคนที่ไม่มีประสบการณ์ ที่มีความสดใหม่ทางด้านความคิด มากไปกว่านั้น พนักงานที่ย้ายมาจากบริษัท Sony ถูกเรียกร้องให้เปลี่ยนสถานะงาน เพื่อที่จะก่อให้เกิดความคิดที่ว่าพนักงานเหล่านั้นเป็นพนักงานบริษัท CBS/ Sony ไม่ใช่บริษัท Sony เดิม โดยการเน้นยำ้าความรับผิดชอบ และความจงรักภักดีกับบริษัทใหม่ เจตนาดังกล่าวเพื่อที่จะเพิ่มความผูกพันที่มีกับองค์กรใหม่ การเลิกระบบวัฒนธรรมการจ้างงานแบบเก่าๆ ที่จะพบได้บ่อยในบริษัทข้ามชาติในญี่ปุ่นในเวลานั้น การกระทำาดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มการสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคล โดยเป็นการตัดสินใจร่วมของผู้บริหารบริษัท CBS/ Sony การที่บริษัท Sony เข้ามาในอุตสาหกรรมเพลงไม่เพียงแต่สร้างความตกใจให้กับคู่แข่ง แต่ยังเป็นการแตกส่วนงานที่สำาคัญ สำาหรับวัฒนธรรมองค์กร เนื่องมาจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลต้องทบทวนปรัชญาบริษัททั้งองค์กรใหม่ Sony มีวัฒนธรรมในการทำางานมาอย่างยาวนาน (ดูแนวทางตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ได้ในเรื่อง “The Creation of Sony”ที่ส่วนที่ 3 ของหนังสือ) ในเวลาเดียวกัน การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท Sonyสะท้อนแนวปฏิบัติในวงการธุรกิจญี่ปุ่นในเวลานั้น ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นความคิดจินตนาการพนักงานในแต่ละคนภายใต้การดูของ Ohga ที่ CBS/ Sony ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมในการบริหารที่ Sony จะเน้นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่มากกว่าการคิดสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้งลึกลงไปในแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ Ohga มองหา ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่บ่อยครั้งไม่ยืดหยุ่น และยุ่งยากล่าช้า ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคในเรื่องความรวดเร็วในการเจอโอกาสใหม่ๆ ไม่เพียงแต่ที่ CBS/ Sony เท่านั้น
  2. 2. แต่รวมถึงทั้งองค์กรของ Sony เริ่มมีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร หาก Sony ต้องการที่จะรักษาสถานะผู้พัฒนาอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าการนำาวัฒนธรรมใหม่ดังกล่าวมาใช้จะมีจุดมุ่งหมายที่สูงส่ง แต่การจะทำาให้บรรลุผลยังคงห่างไกลจากความเจ็บปวดและการดำาเนินการอย่างตรงไปตรงมาในขณะที่ Sony ต้องการที่จะรักษารูปลักษณ์/ ลักษณะที่มีประโยชน์บางอย่างของวัฒนธรรมองค์กรคนญี่ปุ่นเอาไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องละทิ้งวัฒนธรรมบางอย่างเพื่อที่จะตอบสนอง Vision ใหม่ ดังนั้น Sony จึงพยายามที่จะรักษาคงแนวความคิดเรื่องบริษัทแบบครอบครัวไว้ ซึ่งหลักการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการทำางานระหว่างบริษัทลูกที่มีความเป็น International ได้อย่างดี อย่างไรก็ตามลักษณะวัฒนธรรมทางธุรกิจอื่นๆของคนญี่ปุ่น Sony จะเริ่มใช้น้อยลง เพื่อที่จะสนับสนุนความลึกลงไปทางด้านความคิด Sony จึงตัดสินใจที่จะเคลียในเรื่องความรู้สึกพิเศษในการจ้างพนักงานที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น โดยการผสมผสานและ well-balanced ในคนทำางาน Sony หวังว่าจะเป็นการนำาทางให้คนห่างไกลจากคำาว่า groupthink associated ของกลุ่มพนักงานเก่าๆ ตัวอย่างของเรื่องดังกล่าว CBS/ Sony เป็นบริษัทแรกในญี่ปุ่นที่เริ่มการจ้างงานดังกล่าว ในตอนที่สัมภาษณ์ ผู้สมัครงานจะไม่บอกชื่อสถาบันการศึกษาที่จบออกมา Sony เชื่อว่าการออกแบบเป็นพิเศษในโปรแกรมการพัฒนางาน รวมถึงส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงานใหม่ของ Sony ที่ใช้ทั้งพนักงานระดับล่างและระดับผู้จัดการ จะใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือนแรกของการทำางานใน Production line การเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำาเร็จ และการปรับใช้วัฒนธรรมในองค์กรบ่อยครั้งที่ Sony ติดต่อบุคคลภายนอกมีหลายครั้งที่ Sony แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต้อนรับ Trojan Hourse เพื่อปรับปรุงในองค์กรจากคนภายนอก ซึ่งสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับการปฏิบัติแบบกิจวัตรประจำาวันจากภายในองค์กร การเข้ามาในอุตสาหกรรมเพลงหมายความว่า Sony มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักที่เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นบริษัทที่เน้น Creative Industry หลักการทำางานตามแนวความคิดสร้างสรรค์ค่อยๆแผ่ขยายไปยังส่วนที่เหลือขององค์กร อุตสาหกรรมเพลงบ่อยครั้งก่อให้เกิดพรสวรรค์ที่ Sony หนึ่งในตัวอย่างคือ HarveySchein หลังจากการจัดตั้งบริษัท CBS/ Sony Harvey Schein ได้กลายมาเป็น CEO Sonam (SonyNorth America) ระหว่างการเป็นประธาน Harvey Schein แนะนำาการบริหารงานแบบตะวันตกแบบใหม่ให้กับ Sony การตำาหนิดุว่า หรือ การตบโต๊ะพบได้บ่อยระหว่างการประชุมHarvey Schein ทำาให้ Sony ตระหนักถึงความต้องการสร้างกำาไร อย่างเช่น เขาจะระมัดระวังเกี่ยวกับกระบวนการประหยัดต้นทุน และเขาจะแนะนำาการควบคุมงบประมาณจากการบริหารต้นทุน ยิ่งไปกว่านั้นเขาตระหนักอย่างยิ่งยวดว่า Sony ควรให้ความสำาคัญกับการสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้น Harvey Schein ดีใจที่มีส่วนสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว Akio Morita ได้สร้างความพยายามที่จะโน้มน้าวถึงความสำาคัญในการที่จะรักษาทัศนคติให้ยาวนาน โดยการกล่าวว่า “Chasing short-term profit will consume all wehave built-up over the years” เมื่อ Betamax ได้รับการแนะนำา และ Sonam ได้รับคำาสั่งจาก Sonyสำานักงานใหญ่ ให้ออกแผนการตลาดโดยใช้เงินทุนไม่จำากัด Harvey Schein ไม่สนใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น เราจะไม่เคยรู้ไม่ว่าจะขาดค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดนำา
  3. 3. ไปสู่การสิ้นสุดของ Betamax แต่ภาพดังกล่าวจะเน้นยำ้าความแตกต่างพื้นฐาน ระหว่างความคล้ายกันของ Morita กับ Harvey Schein ในด้านธุรกิจ1 หารือถึงวิธีการวัฒนธรรมองค์กรของโซนี่การเปลี่ยนแปลงในแง่ของการย้ายไปสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ พูดคุยถึงความสำาคัญของความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายในการตระหนักและรักษาวัฒนธรรมองค์กรรุ่นใหม่ของโซนี่2 คุณสามารถทำาให้การประเมินผลที่มีความหมายของกระบวนการของการขัดเกลาทางสังคมขององค์กรสำาหรับผู้มาใหม่ที่Sony เป็นกระบวนการนี้มุ่งสู่ความสมำ่าเสมอหรือต่อความหลากหลายของการรักษาคำาตอบของคุณ3 คุณสามารถอธิบายการปะทะกันระหว่างฮาร์วีย์ Schein และอาคิโอะโมริตะในแง่ของการปะทะกันของบรรทัดฐานที่แตกต่างกันและค่าที่โซนี่ควรรวม ? แสดงให้เห็นถึงคำาตอบของคุณ

×