Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test

  1. 1. Работен лист Тема: „Общ преглед на червеи“:1. Опишете структурните особености на червеите: – симетрия – форма на тялото – телесна празнина – храносмилателна система – кръвоносна система – нервна система2. Решете следната тестова задача.Срещу римските цифри запишете верните отговори с арабските цифри:Белезите, посочени по-долу, са характерни за типовете:I. Плоски червеи ...........................II. Прешленести червеи ...................................................III. Общи белези ........................................Характерни белези:1. Имат кръвоносна система 8. По тялото има четинки2. Нямат задно черво и анус 9. Имат двигателни орани - параподи3. Имат протонефридии 10. Има паразитни видове4.. Тялото е сегментирано 11. Имат метанефридии5. Имат ганглийна нервна система 12. Имат дихателни органи6. Хермафродитни животни 13. Нямат кръвоносна система7. Разделнополови животни 14. Имат предно, средно и задно черво3. Запишете към кои тип и клас принадлежат:а ) детски глист б ) пиявица. в ).свинска тения..тип……………….. тип………………………….. тип………………клас ……………. клас. ……………. клас. …………….4. Опишете основните хигиенни правила за предпазване от заразяване от тении;. Работен лист Тема: „Общ преглед на червеи“:1. Опишете структурните особености на червеите:Представителите на тип………………. червеи имат удължено тяло разделено на членчета.Тялото на ……червеи е с листовидна и лентовидна форма. Храносмилателна система при плоските червеи е ……..а при останалите е …………….. Нервната система при червеите е …………. Протонефридиите са………….. органи при ……….. и кръгли червеи. За първи път кръвоносна система има при ………червеи2. Решете следната тестова задача.Срещу римските цифри запишете верните отговори с арабските цифри:Белезите, посочени по-долу, са характерни за типовете:I. Кръгли червеи ...........................II. Прешленести червеи ...................................................III. Общи белези ........................................Характерни белези:1. Имат ганглийна нервна система 8. Имат дихателни органи2. Имат предно, средно и задно черво 9. Имат двигателни орани - параподи3. Имат протонефридии 10. Има паразитни видове4.. Тялото е сегментирано 11. Имат метанефридии5. Имат кръвоносна система 12. По тялото има четинки6. Хермафродитни животни 13. Нямат кръвоносна система7. Разделнополови животни 14. Нямат задно черво и анус3. 3. Запишете към кои тип и клас принадлежат:а ) дъждовен червеи б ) кучешка тения. . в ). Свински глиститип……………….. тип………………………….. тип………………клас ……………. клас. ……………. клас. …………….4. Опишете основните хигиенни правила за предпазване от заразяване от детски глист.

×