Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02ใบสมัครพนักงานราชการ

8,281 views

Published on

ใบสมัครพนักงานราชการ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนาดีวิทยา สพม.33 (สุรินทร์)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

02ใบสมัครพนักงานราชการ

  1. 1. ใบสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนนาดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 *************** ลำดับที่สมัคร.......... 1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ เชื้อชาติ..................สัญชาติ....................ศาสนา....................เกิดวันที่..........เดือน............................พ.ศ............. อายุ..............ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............หมู่........ตาบล..................................ซอย................................. ถนน..............................................อาเภอ.....................................จังหวัด............................................................ รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ .................................................... สถานภาพ  โสด  หย่าร้าง  สมรส ชื่อ-สกุลคู่สมรส....................................................................ศาสนา.......................... อาชีพ...................................................สถานที่ทางาน........................................................................................... โทรศัพท์. ............................................. 2. ประวัติการศึกษา ปีที่สาเร็จ คะแนน ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบัน การศึกษา เฉลี่ย ปริญญาโท ปริญญาตรี ม.6 ม.3 3. ประสบการณ์การทางาน ระยะเวลา ชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่งหรือประเภทงานที่ทา จากปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. 4. บุคคลอ้างอิง 4.1 ..............................................................................สถานที่ทางาน.................................................... โทรศัพท์ .................................... 4.2 ............................................................................สถานที่ทางาน....................................................... โทรศัพท์ .....................................
  2. 2. 5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (เขียนเครื่องหมาย  ในหน้าหลักฐาน)  5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป  5.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขา วิชาเอกและหลักฐานที่ระบุว่าเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จ การศึกษาก่อนปีการศึกษา 2536 หรือไม่น้อย 18 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นไป พร้อมสาเนาจานวน 1 ชุด  5.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ  5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาจานวนอย่างละ 1 ฉบับ  5.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ  5.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ  5.7 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)  5.8 แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)  5.9 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร (.................................................) วันที่............เดือน............................พ.ศ................ ผลการตรวจสอบหลักฐาน  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง (ระบุ).................................................................................. ลงชื่อ..................................................ผู้รับสมัคร (.................................................) วันที่............เดือน............................พ.ศ.............

×