Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน     โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์1)           ปร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปกรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ครูสัญญาลักษณ์

9,632 views

Published on

 • Be the first to comment

ปกรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ครูสัญญาลักษณ์

 1. 1. รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์1) ประจาปีการศึกษา 2554 โดย นายเดชชาญภูมิ (สัญญาลักษณ์) โอบอ้อม ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์1) สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 ่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน ลาดับที.่ .../ 2555เอกสารเผยแพร่ ลาดับที่ / 2555

×