Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Iuavcamp presentazione
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Ppp

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Ppp

 1. 1. З астапување и лобирање М-р Наташа Доковска Експерт по комуникации, застапување и лобирње
 2. 2. З астапување и лобирање Преглед на Презентација та Што е застапување, а што лобирање ? Што не е застапување/лобирање ? Зошто ни е потребно застапување? Алатки...начини...методологии Медиумите како главна алатка
 3. 3. З астапување и лобирање Дефиниција... <ul><li> Никогаш не се сомнева в дека една мала група на промислени, по светени граѓаните ќе можат да го променат светот.  ~ Маргарет Мид </li></ul>
 4. 4. З астапување и лобирање Дефиниција... Застапување е чин на тврде ње  во име на одредено прашање, идеја или личност. ( Википедија ). Застапување то  стапува на сцена во секое време , кога одредена  група сака да го поправи нефер однесувањето  или штетн ата  ситуација  која влија е на луѓето во заедницата.
 5. 5. З астапување и лобирање Дефиниција... Застапување е чин на тврде ње  во име на одредено прашање, идеја или личност. ( Википедија ). Застапување то  стапува на сцена во секое време , кога одредена  група сака да го поправи нефер однесувањето  или штетн ата  ситуација  која влија е на луѓето во заедницата.
 6. 6. З астапување и лобирање Дефиниција... Лобирањето   е активност строго насочена кон влијаење врз одлуките на законодавната и извршната власт, на централно и на локално ниво, т.е. влијаење врз носителите на власта да заземат одреден став или да гласаат на одреден начин, во корист на предметот на лобирање .
 7. 7. З астапување и лобирање Дефиниција... Во срцето на застапувањето лежи идејата за социјална правда, за еднаквост и за промена кон подобро . Застапувањето, а со тоа и лобирањето како негова алатка, не значи само голо влијание туку пред се, анализирање на проблемот, утврдување на причините за негово постоење и изнаоѓање на соодветно решение.
 8. 8. З астапување и лобирање Дефиниција... - застапување то  е активна промоција на причина или принцип. - застапување то  вклучува активности кои водат кон избран а цел. - застапување то  е еден од многуте можни стратегии, или начини  како да м у се пријде на проблемот. - застапување то  може да се користи како дел од  иницијатива на заедницата, вгнезден а со другите компоненти.
 9. 9. З астапување и лобирање Дефиниција... Застапување е  сет на вештини кои се користат да се создаде промена во јавното мислење и да се мобилизираат потребните ресурси и сили за поддршка на  одредено прашање, политика, или изборна единица.  Застапување то  бара да се зголеми моќта на луѓе то и групи те  и да се направи институции те  повеќе да одговора т на човековите потреби. Т о а се обидува да го прошири опсегот на избори, кои луѓето можат да ги имаат со зголемување на нивната моќ да дефинира ат проблеми, решенија, и да учествува во поширока општествена и политичка арена (Wallack, 1993). З астапување то  е процес  ...
 10. 10. З астапување и лобирање Што НЕ Е застапување Застапување то  не е директна услуга . Застапување то  нужно не вклучува  конфронтација или конфликт .
 11. 11. З астапување и лобирање Зошто  е потребно застапување то  ? Целта на систем от   н а застапување е да се добие поголема институција преку : - Поголема одговорност . - Промен а на својата политика. - Промена или подобр ување на примена на правила та.
 12. 12. Застапување и лобирање Некои мотивации  при застапување то : - За да се одговори - и ли да се  промен ат - нееднаквости те . -  Да се ​​создад ат нови  можности. -  Да се ​​изгради колективна моќ. -  Да се ​​направи светот поправедн о  место. Други причини?
 13. 13. Адвокативност и лобирање
 14. 14. Адвокативност и лобирање Кои се главните играчи во застапувањето? Индивидуалци (на пример, Џенет Connors, Елизабет  Меј ) Организации ( воглавно НВО и меѓународни меѓувладини организации ) Бизниси (на пример, Халифакс Стопанската комора,туристичката индустрија)  Владата (на пример, Општина  Аеродром )
 15. 15. Застапување и лобирање Алатки при застапување <ul><li>Најчести најапозната алатка при застапувањето е </li></ul><ul><li>формирање на мрежа или коалиција на застапување </li></ul><ul><li>Што е мрежа на застапување? </li></ul><ul><li>Група од индивидуи и/или организации кои работат заедно, со иста цел за постигнување на промена на политики, закони или програми за конкретна тема на застапување. </li></ul>
 16. 16. Застапување и лобирање Дефиниција... <ul><li>Што е коалиција на застапување? </li></ul><ul><li>Група од индивидуи и/или организации кои работат заедно, со иста цел за постигнување на промена ВО политики, закони или програми за специфична тема на јавно застапување. </li></ul><ul><li>Коалицијата најчесто е со кус рок, таа постои за одредена причина за да постигне некоја цел на одредено застапување. </li></ul>
 17. 17. Застапување и лобирање Со кого да се влезе во сојуз за да се направи застапување ? - Владини агенции -   Л окалната власт -  Бизнис асоциајции  (на п ример, туризам асоцијација, туристичката индустрија) -  Цркви -  училишта Други институции со моќ и влијание
 18. 18. Застапување и лобирање Вежба Работа во група 30 мин. подготовка на план за застапување
 19. 19. Застапување и лобирање Елементи на застапување А ктивност од луѓе и наменета за луѓе Засновано на права и потреби Менување на балансот/ рамнотежата на силите Влијание врз носителите на одлуки Поврзано со политика Инклузивност
 20. 20. Застапување и лобирање А ктивност од луѓе и наменета за луѓе Луѓето се во основата на секоја активност за застапување. Организациите кои застапуваат им овозможуваат на поединците и групите, кои инаку се маргинализирани, да учествуваат во процесот на креирање политики и преку него да ја сфатат и практикуваат својата моќ. Застапувањето не смее да стане дијалог на елитите , независно од нивото на нивната добронамерност и посветеност во решавањето на одредени прашања и проблеми.
 21. 21. Застапување и лобирање Засновано на права и потреби За стапувањето е секогаш за вредности и за праведна цел . При застапувањето како организација, во зависност од областа на делување, треба да се фокусирате на промена на законските решенија или процедури кои прекршуваат одредени права на конкретни поединци или групи или пак да предложите решенија кои ќе треба да решат реални проблеми на целните групи кои ги застапувате.
 22. 22. Застапување и лобирање Менување на балансот/ рамнотежата на силите Овој елемент е еден од најважните во процесот на застапување. Многу практичари го опишуваат застапувањето како игра во која немоќните добиваат доволно моќ за да влијаат врз моќните .
 23. 23. Застапување и лобирање Влијание врз носителите на одлуки Застапувањето по дефиниција подразбира стремеж за влијание во процесот на носење на одлуки . Притоа, тоа влијание треба да е насочено не само кон директните носители на одлуки туку и кон сите други кои можат да помогнат во остварувањето на целите на застапување како што се на пример, секундарна целна публика, неформални авторитети (кои можат да влијаат на носителите на одлуки) како и креатори на јавно мислење кои можат да влијаат на ставот на луѓето по одредени прашања.
 24. 24. Застапување и лобирање Поврзано со политика Последните две карактеристики се само доказ за фактот дека застапувањето е во блиска врска со политиката . Р ечиси без исклучок, застапувањето се занимава и со политика од аспект на влијанието кое што се постигнува во процесот на носење на одлуки. Во услови кога исполитизираноста е длабока во сите сегменти на македонското општество, многу граѓански организации, па и донатори, одбегнуваат инволвирање во активности кои би можеле да се карактеризираат како политички.
 25. 25. Застапување и лобирање Инклузивност Активностите за застапување, како активности кои бранат и промовираат вредности, треба да бидат отворени за сите кои ги поддржуваат соодветните цели на застапување. Постоењето на повеќе организации кои имаат иста мисија не смее да доведе до тенденција за монопол и ексклузивитет на поедини организации во застапувањето по одредени прашања. Таквиот пристап е ограничувачки. Пристапот кој промовира поголема отвореност во прибирањето поддршка гарантира поголема успешност во процесот на креирање промени на соодветни политики и пракси.
 26. 26. Застапување и лобирање Заклучок Р азлични организации на различен начин го дефинираат застапувањето како процес, а со тоа и неговите елементи. Што мислите вие, дали овие елементи се тие кои провејуваат низ сите активности кои се преземаат во духот на застапувањето? Или можеби има и други?
 27. 27. Застапување и лобирање Резултати кои се очекуваат од застапувањето Од застапувањето, како процес, генерално се очекуваат три резултати: 1. Промена на политика или пракса 2. Промена на систем 3. Демократска промена
 28. 28. Застапување и лобирање Промена на политика или пракса Во овој случај проблемот за кој се застапува се решава со донесување на закон, пропис, процедура или постапка. Имајќи во предвид дека тоа е основната цел на секоја кампања па дури и на помала иницијатива на застапување, ова е најдиректно видливиот резултат .
 29. 29. Застапување и лобирање Промена на систем Ова ниво на резултати не е насочено само кон промена на одредена политика или пракса, туку се фокусира на системот во кој институциите носат одлуки и креираат политики.  Ова ниво на очекувани резултати од застапувањето се фокусира на: Вклученост на граѓанските организации и групи во процесот на носење одлуки; Транспарентност во начинот на кој се носат одлуки; Отчетност на носителите на одлуки пред граѓаните и нивните застапници.
 30. 30. Застапување и лобирање Демократска промена Ова претставува највисокото ниво кон кое треба да се стреми секое застапување. На ова ниво на резултати граѓаните, пред се маргинализираните и обесправените, се свесни за своите права и моќ и истите делотворно ги користат да учествуваат во процесите на носење на одлуки на сите нивоа.
 31. 31. Застапување и лобирање Демократска промена Постигнувањето на ова, највисоко ниво на резултати, од застапувањето бара бројни активности и долго време . Остварувањето на ова ниво на резултати е многу тешко и често е потребно и повеќе од една генерација за да се постигне истото, затоа што се труди да промени културни убедувања, ставови кои се создадени преку долг и системски процес на истиснување на обичните граѓани од процесите на носење на одлуки.
 32. 32. Застапување и лобирање Демократска промена Едно силно и организирано граѓанско општество со постигнувањата на сите три нивоа на резултати се промовира себе си во успешен посредник преку кој луѓето можат да ги изразат своите мислења и ставови и да се организираат за решавање на проблемите кои ги мачат.
 33. 33. Застапување и лобирање Како да го започнете застапување то ? Постојат пет чекори кои се вклучени во застапување то  : 1. Јасно да се одред ат  прашањ ата кои  ќе се  застапуваат . 2. Да се н ајд ат   партнери и сојузници . 3. Направете п лан  на акции те . 4. Пре в зем е т е акција . 5. Оценете   ја вашата ак тивност .
 34. 34. Застапување и лобирање Јасно да се одред ат  прашањ ата кои  ќе се  застапуваат Т реба да  имате јасни идеја   Т реба да бидете во можност да добиете информации(податоци, докази) за прашањ ата кои ги поставувате . Ви треба поддршка од другите луѓе и групи за решавање на прашањето. Т реба да бидете во можност да се изјасн и т е  за ова прашање  на начин на кој го прави те   м ожно лобирање то  . Треба  да испраќаре прашањ а ко и  доведува ат до целта. В и треба цел.
 35. 35. Застапување и лобирање Најд ете  партнери и сојузници. ... <ul><li>Партнери и сојузници  за да ги зајакне те својата напори на неколку начини: -  Познавање на процесот. -  Познавање на  тема та . -  Пристап до процес от . -  Поставување на прашање на &quot;политичк ата &quot; агенда. -   О дноси и развој на мрежата. -  Пристап до информации. -   Е фикасен процес. -   Д оволно ресурси. -  Силн и  вештини. -   С пособности за соработка . </li></ul>
 36. 36. Застапување и лобирање Потенцијални партнери и сојузници вклучуваат: <ul><li>- Локалните луѓе кои ја делат вашата загриженост. -  Други групи кои работат на слични прашања. (Во зависност од проблемот и цел, тие можат да бидат локални, обласни, регионални, национални или меѓународни групи). -  истражувачи или професионалци кои работат во вашата област на интерес. -  локалните бизниси. - црква групи. -  Здравствен и  добротворни цели. -  Користење клубови. -  групи за застапување. -  за социјална правда и еднаквост во потрага по групи. -  синдикати, професионални и занает чиск и групи. </li></ul>
 37. 37. Застапување и лобирање Можете да се поврзете со потенцијални партнери  преку : <ul><li>- Зборувајќи со луѓето што ќе ги сретнувате на конференции, работилници и состаноци. </li></ul><ul><li>-  Зборувајќи за вашата група и најмување луѓе кои знаат за она што го правите.  </li></ul><ul><li>  Слушање што другите зборуваат за нивната група.  </li></ul><ul><li>Правење презентации на други групи, организации и агенции. </li></ul><ul><li>Волонтирање да учествуваат во комисии и работни групи. </li></ul><ul><li>Партнерството со други групи за да им помогнете во процесот на лобирање. </li></ul>
 38. 38. Застапување и лобирање Планирање на акција... <ul><li>Прво треба да се одлучи кој да лобира: - Дали прашањето е општинско, локално, или на национално ниво? - Кој има моќ да направи промена? - За кого е наменети ова решение  во моментов? - Што е синџирот на команда? - Кој е задолжен за развој на / спроведување на политика / програма / услугата? - Можете ли да ги идентификува сите сојузници меѓу политичарите или на државните службеници? </li></ul>
 39. 39. Застапување и лобирање Време е да одлучи каква  стратеги ја  /  кои средства ќе се корист ат во застапувањето /лобирањето : <ul><li>Н изок профил на застапување </li></ul><ul><li>а) Т ивк и  преговори </li></ul><ul><li>б) С редба  со државните службеници </li></ul><ul><li>в) Споделување на информации </li></ul><ul><li>г) Без јавни брифинзи </li></ul>
 40. 40. Застапување и лобирање Сред е н профил на застапување <ul><li>А) Продолжува ње  преговори </li></ul><ul><li>Б) Средба  со државните службеници </li></ul><ul><li>В) Јавни брифинзи </li></ul><ul><li>Г) “ Брифирање &quot; на опозицијата </li></ul><ul><li>Д) Делегација на комитети </li></ul><ul><li>Ѓ) Средби со избраните функционери </li></ul><ul><li>Е) Сојузи со други групи </li></ul><ul><li>Ж) Писма до избраните функционери / весници </li></ul>
 41. 41. Застапување и лобирање В исок профил на застапување <ul><li>-    јавни критики </li></ul><ul><li>-    P.R. и рекламни кампањи   </li></ul><ul><li>  -  дистрибуција на информации </li></ul><ul><li>-    писмо </li></ul><ul><li>    </li></ul><ul><li>- Демонстрации и собири </li></ul>  Демонстрации на фармери, Уругвај 2011
 42. 42. Застапување и лобирање Имплементација... <ul><li>Пред да се започне со спроведувањето на стратегија та за застапување, важно е да планирате за кој е  наменетам, кој што ќе направи и кога , врз основа на етапите кои се поделени на : 1. Подготовка; 2.   Р еализација на активностите; 3.   Монитпринг ; 4. Евалуација ; </li></ul>
 43. 43. Застапување и лобирање Евалуација... <ul><li>Проценка з а ваш е т о  застапување е важен начин да се учи од вашето искуство.  Токму затоа многу е важно самите да си ги поставите следниве прашања : - Од   к аде започн ав ме? -  Каде сме сега? -  Што работеше добро и  што ни помогна да  ги постигнеме нашите цели? -   Што е о на што може да се направи поинаку следниот пат, и зошто? -   Што е она што го научибме во овој процес ? </li></ul>
 44. 44. Застапување и лобирање Компоненти на квалитетно застапување ... <ul><li>- И справноста на причината. -  Моќта на застапниците (на пример, повеќе од нив е многу подобро од помалку). -   Т емелноста со која се залага истражуван прашања, опозицијата, и климата на мислење во врска со прашањетово заедницата. - Нивните вештина за користење на алатки за застапувањедостапни (вклучувајќи ги и медиумите). </li></ul><ul><li>И да не заборавиме, п ред сè,  тоа е изборот на ефективни стратегии и тактики. </li></ul>
 45. 45. Застапување и лобирање <ul><li>Најважната компонента на  </li></ul><ul><li>застапување то с е ... </li></ul>
 46. 46. Застапување и лобирање <ul><li>Меѓучовечките односи </li></ul>
 47. 47. Застапување и лобирање ЕУ институции <ul><li>Функционирањето н а ЕУ се темели врз неколку институции: </li></ul><ul><li>• Советот на Европската унија ( Законодавно Водечко одлучувачко тело на Европската унија , што ги претставува индивидуалните земји - членки) </li></ul><ul><li>• Европската комисија ( политичка независна институција која ги застапува и промовира интересите на ЕУ како целина) </li></ul><ul><li>• Е вропскиот парламент (избрано тело кое ги претставува граѓаните на ЕУ ) </li></ul><ul><li>• Европскиот суд на правда (го поддржува спроведувањето </li></ul><ul><li>н а Европското право) </li></ul><ul><li>И Европскиот ревизиски суд (го проверува Ф инансирањето на активностите на Унијата ) </li></ul>
 48. 48. Застапување и лобирање ЕУ институции... <ul><li>Сепак, најважни тела, преку или во кои граѓаните можат да го побараат своето право, да лобираат или да водат кампањи за застапување на одредени јавни прашање се </li></ul><ul><li>•  Европскиот Парламент, кој ги претставува граѓаните на ЕУ и е директно избран од нив • Советот на Европската Унија кој ги претставува индивидуалните земји членки • Европската Комисија, која ги застапува  и штити интересите на Унијата како целина. </li></ul>
 49. 49. Застапување и лобирање ЕУ институции... <ul><li>Во Брисел работат вкупно 15.000 лобисти </li></ul>
 50. 50. Застапување и лобирање ЕУ институции... Добра комуникација со Европратениците е важна Добра комуникација со Европратениците е важна
 51. 51. Застапување и лобирање ЕУ институции... <ul><li>Јавната критика кон лобистите се разгорува кога во јавноста се создава впечатокот дека политичарите дозволуваат да бидат „поткупени“ од страна на лобистите. </li></ul><ul><li>Н е само здруженија, организации и претпријатија испраќаат лобисти во Брисел. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Za da se uspee da se vospostavi kontaktot so mediumite mora da se izgradi strategija kako da im se prijde i kako da se razvivaat relaciite so odredeni mediumi. </li></ul>Застапување и лобирање Улогата на медиумите
 53. 53. <ul><li>Definirajte ja va{ata poraka! </li></ul>Застапување и лобирање Улогата на медиумите
 54. 54. <ul><li>Involvirajte gi i drugite, formirajte grupa na ~lenovi od va{ata NVO koja }e ja razviva mediumskata kampawa. Sekoga{ insistirajte pove}e ~lenovi da u~estvuvaat vo nea. </li></ul>Застапување и лобирање Улогата на медиумите
 55. 55. <ul><li>Determinirajte gi va{ite zada~i i celi. </li></ul><ul><li>Definirajte gi celite i zada~ite na va{ata organizacija. Imajte jasna pretstava za toa {to sakate da ostvarite. </li></ul>Застапување и лобирање Улогата на медиумите
 56. 56. <ul><li>Sozdadete poraka. </li></ul><ul><li>Podgotvete odgovori na mo`nite pra{awa za proektite vo koi ste involvirani. Istoto toa barajte go od site ~lenovi koi se vklu~eni vo vodeweto na mediumskata kampawa. Porakata mora da bide jasna, direktna i ednostavna. </li></ul>Застапување и лобирање Улогата на медиумите
 57. 57. <ul><li>Odredete je va{ata celna grupa. Dajte odgovor na pra{aweto na kogo mu se obra}ate, koe e nivnoto intelektualno i socijalno nivo. </li></ul>Застапување и лобирање Улогата на медиумите
 58. 58. <ul><li>Za da uspeete vo sopstvenata misija, proanalizirajte gi mediumite so koi bi trebalo da sorabotuvate, odnosno mediumite koi }e vi pomognat vo promocija na va{ite idei i proekti </li></ul>Застапување и лобирање Улогата на медиумите
 59. 59. <ul><li>Analizirajte gi site mediumi koi postojat vo va{eto opkru`uvawe i videte koi se nivnite mo`nosti. Odgovorete koj vid na medium najmnogu }e odgovori na va{ite barawa </li></ul><ul><li>Rzgledajte gi izvorite so koi raspolagate. Tie informacii mora da bidat opfateni, no ne mora da bidat limitirani. Treba da se ima odgovor za finansiskata konstrukcija na proektot, informacija za donatorot, za licata koi se involvirani vo proektot. </li></ul>Застапување и лобирање Улогата на медиумите
 60. 60. Застапување и лобирање Osnoven media plan <ul><li>Pred da zapo~nete da sorabotuvate so mediumite mora da imate nekoi predznaewa za niv </li></ul>
 61. 61. <ul><li>Pro~itajte za mediumite koi egzistiraat vo gradot vo koj `iveete, kako i za najtira`nite/najgledanite/najslu{anite mediumi vo zemjata. Zatoa gledajte kontinuirano televizija, slu{ajte radio, ~itajte vesnici </li></ul>Застапување и лобирање Osnoven media plan
 62. 62. Застапување и лобирање Osnoven media plan <ul><li>Opredelete se koj vid na medium najmnogu vi odgavara za lansirawe na va{ata poraka. Pred se, dali pove}e preferirate toa da bide kusa informacija ili pak dolga prikazna </li></ul>
 63. 63. Застапување и лобирање Osnoven media plan <ul><li>Otkrijte gi novinarite koi rabotele na problematiki sli~ni na va{ata, i ocenete ja nivnata rabota. </li></ul>
 64. 64. Застапување и лобирање Osnoven media plan <ul><li>Primer na sorabotlivost so mediumite: </li></ul><ul><li>Ona {to celo vreme treba da go imate na um e deka `enskite lobi grupi mora da etabliraat prijatelski odnosi so mediumite, {to podrazbira kontinuirano &quot;pothranuvawe&quot; na novinarot so informacii za deluvawe na Va{ata organizacija, redovno ispra}ajte gi biltenite i vlijaejte vrz novinarite po~esto da ve posetuvaat. </li></ul>
 65. 65. Застапување и лобирање Osnoven media plan <ul><li>Mediumskata kampawa e del od mediumskiot plan koj go postavuva oddelot za odnosi so javnosta. </li></ul><ul><li>Rabotata na PR- ot e razli~na od rabotata na media planerot. </li></ul><ul><li>Dokolku media planerot odlu~uva koga i kade }e bide objavena reklamata koja se odnesuva na kampawata, PR -ot se gri`i za drugo. </li></ul>
 66. 66. Застапување и лобирање Osnoven media plan <ul><li>PR-ot koga podgotvuva mediumska kampawa misli na nekolku raboti: </li></ul><ul><li>a) Kako }e vlijae vrz javnoto mislewe </li></ul><ul><li>b) Kako ke nametne liderskiot stav </li></ul><ul><li>v) Kako kampawata }e predizvika debata </li></ul>
 67. 67. [to e pres informacija <ul><li>Ovaa informacija predviduva informirawe na novinarite za Va{ata organizacija/ firma, koja {to odnapred treba da bide podgotvena vo standardizirana forma i da im bide podelena na novinarite pred po~etokot na pres-konferencijata. </li></ul>
 68. 68. [to e pres informacija <ul><li>Treba da bide dolga edna stranica, no vo nikoj slu~aj ne podolga od dve. </li></ul><ul><li>Informacijata mora da bide jasna, kusa i konkretna </li></ul>
 69. 69. [to e pres informacija <ul><li>Tuka treba da se odgovori na pette W pra{awa: Koj, Zo{to, Kade, Koga i [to. </li></ul>
 70. 70. [to e pres informacija <ul><li>KOJ : Koj e predmetot na prikaznata? Toa treba da bide definirano i objasneto. Pod KOJ mo`e da se podrazbere lice, grupa, nastan ili aktivnost. </li></ul>
 71. 71. [to e pres informacija <ul><li>[TO : [to se slu~ilo za {to mediumite treba da bidat informirani? Celtta e kako da se privle~e vnimanieto na ~itatelite, so {to bi se privleklo i vnimanieto na reporterite za da ja napravat prikaznata. </li></ul>
 72. 72. [to e pres informacija <ul><li>KADE : Dokolku stanuva zbor za nastan ili pres-konferencija mora da se dade odgovorot kade taa }e se odr`i. Treba da se bide konkreten so adresata i dokolku e potrebno da se napravi mini mapa so mesto polo`ba na lokacijata. Isto taka, bi bilo logi~no kako informacija da se stavi i podatokot dali vo blizina ima avtobuska stanica, so koj broj na avtobus se stasuva, kako i toa dali ima parking i kolku avtomobili mo`at da se parkiraat. Ova e biten podatok, so {to bi im se olesnila rabotata na novinarite, pred se, od elektronskite mediumi koi so sebe nosat pogolema tehnika. </li></ul>
 73. 73. [to e pres informacija <ul><li>Ovaa informacija predviduva informirawe na novinarite za Va{ata organizacija, koja {to odnapred treba da bide podgotvena vo standardizirana forma i da im bide podelena na novinarite pred po~etokot na pres-konferencijata. </li></ul>
 74. 74. [to e pres informacija <ul><li>KOGA: Koga }e se odr`i nastanot? Datata, denot, nedelata, kako i specifi~noto vreme mora da bidat obele`ani mnogu jasno i ~itko. Ne smee da ima predviduvawa, tuku isklu~itelno striktni informacii. </li></ul>
 75. 75. [to e pres informacija <ul><li>ZO[TO : Zo{to ova e tolku va`no? Pri~inata za informacijata mora da bide naglasena. Mora da se bide specifi~en, i da se bide zabele`liv. </li></ul>
 76. 76. [to e pres informacija <ul><li>Najdobro napi{an Press releases e onoj vo koj ima citati. </li></ul><ul><li>Re~enicite mora da bidat kratki i jasni. </li></ul><ul><li>Novinarot treba da mo`e so eden pogled vo Press releases da znae za {to stanuva zbor. </li></ul>
 77. 77. [to e pres informacija <ul><li>- Kako }e znam dali naslovot ili vodi~ot e dobar? </li></ul><ul><li>Mnogu ~esto vie nema da mo`ete da znaete dali informacijata koja }e im ja dadete na novinarite }e bide objavena onaka kako {to ste zamislile, odnosno ne znaete dali objektivno i celosno }e ja informirate javnosta. Zatoa, potrebno e postojano koga davate informacija da odgovorite na pette W pra{awa. Toga{, formulata za uspeh ste ja doprele i {ansite da ne ja pogodite celtta se mnogu pomali. </li></ul>
 78. 78. [to e pres informacija <ul><li>Kako vistinskata informacija da ja dadam na vistinsko lice? </li></ul><ul><li>Sekoga{ so vas da bide listata na novinarite koi pokrivaat temi od va{ata oblast na dejstvuvawe. Toa treba da bide lista na koja jasno treba da bide ispi{ano imeto na novinaror, mediumot kade {to toj raboti, kako i brojot na telefon/faks preku koj najbrzo }e mo`ete da go informirate. Isto taka, vo posledno vreme najprepora~livo e informirawe preku elektronska po{ta, bidej}i e taa najefitna, najbrza i istovremeno dostapna za pogolem broj na nejzini prima~i. </li></ul>
 79. 79. [to e pres informacija <ul><li>-[to dokolku gi nema posakuvanite reporteri? </li></ul><ul><li>Vo toj slu~aj informacijata so bekgraund za va{ata organizacija }e ispratite do urednikot na meduimot i od nego treba da dobiete odgovor na ona {to ve ineteresira za ponatamo{na sorabotka. Slednite pra{awa }e vi pomognat da se snajdete vo novonastanatata situacija: </li></ul>
 80. 80. [to e pres informacija <ul><li>Koj odlu~uva dali informacijata }e bide pokriena? (Ime na novinarot) </li></ul><ul><li>Koj odlu~uva vo slu~aj na otsutnost na odgovorniot? (Ime na novinarot) </li></ul><ul><li>Dali ima novinari koi se specijalizirani vo oblasta za koja sakate da informirate? (Ime na novinarot) </li></ul>
 81. 81. [to e pres informacija <ul><li>Koga e dedlajnot do koga treba da ja ispratite informacijata za da bide objavena najbrzo {to mo`e? </li></ul><ul><li>Kolku vreme odnapred e potrebno da se objavi informacijata za da bide zabele`ana od javnosta? </li></ul><ul><li>Koj vid na materijali se potrebni da gi dostavite za novinarot da ima pocelosna slika za va{ata rabota (bekgraund informacii, fotografii, kolor slajdovi, audio i video materijali). </li></ul>
 82. 82. [to e pres informacija <ul><li>[to u{te bi vi olesnilo? </li></ul><ul><li>Ne zaboravajte da gi soberete site telefonski broevi i broevite na telefaksovite. Isto taka nau~ete gi imiwata na sekretarkite i sprijatelete se so niv. </li></ul>
 83. 83. Press releases - Pra{awa i odgovori <ul><li>Pra{awata i odgovorite se isto taka del od Press releases i se odnesuvaat koga ~lenovi na NVO-i/firmi treba da dadat odgovr preku telefon. </li></ul><ul><li>Kako da se organizira toa? </li></ul>
 84. 84. Press releases - Pra{awa i odgovori <ul><li>Prvo treba da se pretstavite samite, a potoa da objasnite zo{to ste se javili i kakva informacija sakate da plasirate. </li></ul><ul><li>Dokolku sakate da porazgovarate so novinarot, prvo treba da go pra{ate dali ima slobodno vreme za razgovor. </li></ul><ul><li>Ako prifati da razgovara so vas, toga{ vedna{ dogovorete sredba. </li></ul><ul><li>Dokolku, pak, novinarot vi ponudi drug termin, prifatete go i dogovorete se za novoto vreme. </li></ul><ul><li>Bidete vnimatelni, takti~kni i strplivi, bidej}i vie barate va{ata informacija da bide plasirana. </li></ul>
 85. 85. Press releases - Pra{awa i odgovori <ul><li>[to zna~i “release date”? </li></ul><ul><li>Toa e datata koja e ozna~ena na Press releases i koja ozna~uva do koja data ili do kolku ~asot informacijata e pod embargo, a po koj period istata mo`e da bide objavena </li></ul>
 86. 86. Press releases - Pra{awa i odgovori <ul><li>Mo`e li da se iskoristat i drugi informacii vo Press releases ? </li></ul><ul><li>Sekako! </li></ul><ul><li>Vo ramkite na Press releases mo`e da stavat i bekgraund informacii za organizacijata, nekoj vesnik dokolku va{ata organizacija izdava, kako i bro{uri koi se izdadeni kako del od va{i proekti. Ima bezbroj pati{ta </li></ul>
 87. 87. Press releases - Pra{awa i odgovori <ul><li>[to da se pravi so tektsot koj treba da im se dade na novinarite da go objavat? </li></ul><ul><li>Edna{ pozitivno objaveniot tekst treba da se iskopira i da se iskoristi kako original. Kopirajte go tekstot, podelete im go na novinarite, a istovremeno stavete go vo odreden fajl kade {to }e go za~uvate. Koristete go vo sekoja naredna prilika. </li></ul>
 88. 88. Press releases - Pra{awa i odgovori <ul><li>Kako toj da se podgotvi? </li></ul><ul><li>Treba da bide na konvencionalna, biznis hartija. </li></ul><ul><li>Formatot da e A4 i da e bel list bez linii. </li></ul><ul><li>Tekstot ve}e objaven vo pe~atot treba da bide zalepen na ovaa bela hartija, no ise~ete gi podatocite koi govorat za datumot koga toj e izdaden. </li></ul>
 89. 89. Press releases - Pra{awa i odgovori <ul><li>Kako da se sostavat site delovi od informacijata? </li></ul><ul><li>Generalno, vie morate da gi stavite site informacii povrzani so tekstot, kako {to e avtor na tekstot, kade e objaven, koga... </li></ul><ul><li>No toa }e go napravite vo eden sloboden, bel agol, kade {to }e gi smestite site ovie infromacii iskucani na ma{ina ili na kompjuter. Nikako ne smeete toa da go storite napi{ano na raka. </li></ul>
 90. 90. INTERVJU <ul><li>Intervjuto kako `anr vo mediumite e najprifatliva forma za auditoriumot i toj najmnogu gi pameti intervjuata. </li></ul><ul><li>Bez razlika za kakov vid na medium stanuva zbor i bez razlika koj }e go vr{i intervjuto, osnoven princip e sekoga{ da se ima kontrola na situacijata. </li></ul>
 91. 91. INTERVJU <ul><li>Pred da se re{ite da se pojavite vo nekoj medium so intervju, treba da imate izgradeno strategija so mediumite i sami da procenite koga e dojdeno vremeto ona {to treba da i go soop{tite na javnosta, toa da go storite vo prvo lice ednina . </li></ul><ul><li>Tokmu zatoa, mora prethodno da gi znaete site elementi koi se povrzani so intervjuto, kako i auditoriumot komu mu se obra}ate. Isto taka, mora da znaete deka e razli~no da se podgotvuvate za televizisko intervju, od radio intervjuto. </li></ul>
 92. 92. INTERVJU <ul><li>Nervozata e zaedni~ka karakteristika i za novinarot i za intervjuiraniot. Iskustvata poka`uvaat deka za da go izbegnete toa, mora da pojdete podgotveni na intervju. Treba da bidete podgotveni deka mo`e da se slu~at nekoi nepredvidlivi raboti, da se postavat nezgodni raboti, da otka`e tehnikata... </li></ul>
 93. 93. INTERVJU <ul><li>Za da se podtgotvite za intervju prvo treba da znaete: </li></ul><ul><li>Za koja data i vo koe vreme toa e zaka`ano? </li></ul><ul><li>Kade }e se odr`i intervjuto? Mora to~no da znaete kade e mestoto na intervjuto, a isto taka raspra{ajte se dali vi e potrebna propusnica za vlez vo redakcijata. </li></ul><ul><li>Celoto ime na novinarot!!! Dokolku ne go znaete prethodno, obidete se da go doznaete pred da se sretnete so novinarot. Mnogu e va`no da vospostavite prijatelski odnos so reporterot. </li></ul>
 94. 94. INTERVJU <ul><li>[to o~ekuvaat od Vas? Zo{to tokmu vas ve pokanile za intervju? </li></ul><ul><li>Dali }e bide toa vo `ivo ili }e se snima? Koga }e se emituva? </li></ul><ul><li>Isto taka mnogu e va`no da znaete dali stanuva zbor za okrugla masa, ili pak }e bidete sami? Dokolku e okrugla masa, treba da znaete kolkumina }e u~estvuvaat, kolku }e trae... </li></ul><ul><li>Vnimavajte jasno da go izgovorite sopstvenoto ime i imeto na organizacijata koja {to ja pretstavuvate. </li></ul>
 95. 95. INTERVJU <ul><li>Za da imate uspeh vo davaweto na intervju, treba da go znaete slednovo: </li></ul><ul><li>Kako da se podgotvite za intervju? </li></ul><ul><li>Pred da sednete razmislete kako }e govorite. Sigurno i novinarot }e vi dade nekolku minuti da se podgotvite. Limitirajte go va{eto izlagawe na 3-4 va`ni to~ki i koncentrirajte se konkretno da odgovorite na niv. Odnapred podgotvete se so podatocite so koi treba da raspolagate i ~esto upotrebuvajte statistika, bidej}i auditoriumot saka da slu{a brojki. Ona {to e mnogu va`no, nemojte so vas da nosite listovi so zabele{ki, ili pak, da zapo~nete da zabele`uvate dodeka trae intervjuto. </li></ul>
 96. 96. INTERVJU <ul><li>[to treba da se znae za da se dade tv intervju? </li></ul><ul><li>Sekoga{ gledajte direktno vo novinarot. Nikoga{ nemojte da gledate vo kamerata ili vo tv monitorot. Vospostavete kontakt so sogovornikot. </li></ul>
 97. 97. INTERVJU <ul><li>[to treba da se znae za da se dade tv intervju? </li></ul><ul><li>Sekoga{ gledajte direktno vo novinarot. Nikoga{ nemojte da gledate vo kamerata ili vo tv monitorot. Vospostavete kontakt so sogovornikot. </li></ul>
 98. 98. INTERVJU <ul><li>Kako treba da izgledate za TV intervju? </li></ul><ul><li>Sekoga{ treba da se bide umeren. Nikoga{ ne treba da se nosat vpe~atlivi boi na oblekata, indiskretna {minka i glasno smeewe. Bidete prirodni, i samo taka }e uspeete da go privle~ete vnimanieto, a i da odgovorite na pra{awata. </li></ul>
 99. 99. INTERVJU <ul><li>Kako da po~nete? </li></ul><ul><li>Zapo~nete so trite glavni to~ki. Vo naj~est slu~aj }e imate nekolku minuti za podgotovka pred po~etok na intervjuto. Kako bekgraund treba da mu dadete informacii na novinarot. Mnogu e va`no, vo va{iot prv odgovor da gi spomenete trite glavni to~ki za koi imate namera da govorite. </li></ul>
 100. 100. INTERVJU <ul><li>[to dokolku novinarot ne ja poznava materijata za koja ste pokaneti da govorite? </li></ul><ul><li>Bidete qubezni, no bidete ubedlivi i &quot;svrtete ja vodata na va{ata vodenica&quot;. Naterajte go na novinarot da odi po vas, vodete go vie intervjuto. Se razbira, ne smeet da bidete arogantni, i neprijatni. Obidete se da mu objasnite na novinarot deka &quot;zalutal&quot;. ^esto kotristete gi zborovite: </li></ul><ul><li>Dozvolete mi da dodadam... </li></ul><ul><li>^esto se pra{uvam... </li></ul><ul><li>Toa ne e moe pole na dejstvuvawe, no znam deka... </li></ul><ul><li>Izgleda najva`na rabota e... </li></ul>
 101. 101. INTERVJU <ul><li>[to dokolku novinarot postavi pra{awe na koe ne sakate da odgovorite? </li></ul><ul><li>Vratete se na po~etokot od razgovorot. Koristete ja prikaznata so koja {to go zapo~navte intervjuto i zapo~nete da ja ilustrirate. Gleda~ite/slu{atelite gi pomnat prikaznite. </li></ul>
 102. 102. INTERVJU <ul><li>[to dokolku novinarot postavuva negativni pra{awa? </li></ul><ul><li>Ne odgovarajte so ist ton. Va{a cel e da gi aktuelizirate i promovirate trite to~ki na dejstvuvawe na va{ata organizacija. Nemojte vo nikoj slu~aj da zapo~nete da se branite. Vie morate da ostanete POZITIVNI. Ne smeete da dozvolite da ja zagubite bitkata. </li></ul><ul><li>[to dokolku nastane podolga ti{ina? </li></ul><ul><li>Ostanete so ti{inata. Nemojte da ka`uvate nepotrebni informacii. Nemojte da se pla{ite od ti{inata. Novinarot e odgovoren za toa! Ponekoga{ toa e tehnika koja ja {to ja koristat novinarite </li></ul>
 103. 103. INTERVJU <ul><li>[to dokolku ne znaete da odgovorite na pra{aweto? </li></ul><ul><li>Bidete gordi. Dokolku ne go znaete odgovorot ka`ete: <<Se izvinuvam, jas nemam informacija za toa, a bi mi bilo milo dokolku Vie mo`ete da mi pomognete.>> [tom }e go ka`ete toa, bidete sigurni deka informacijata brzo }e stasa do vas. </li></ul>
 104. 104. INTERVJU <ul><li>- Kolku dolg treba da trae odgovorot? </li></ul><ul><li>Toa treba da bide kus odgovor, so traewe od najmnogu 20 sekundi. No, treba da znaete deka treba da imate pokus odgovor za radio, a podolg za pe~aten medium. </li></ul>
 105. 105. INTERVJU <ul><li>Mo`e li da ka`ete ne{to a toa da ne bide slu{nato od slu{atelite? </li></ul><ul><li>Nikoga{!!! </li></ul><ul><li>Sekoga{ bidete vnimatelni dali e vklu~en mikrofonot ili ne. Vnimavajte {to zboruvate dodeka ste vo studio iako se u{te ne e zapaleno crveno svetlo. Ne upotrebuvajte zborovi koi se nedoli~ni, nitu pak zborovi koi ne se vo kontekst na intervjuto. </li></ul>
 106. 106. RADIO INTERVJU <ul><li>Vo mnogu zemji radioto e najdobar metod za da i se obratite na javnosta. Vo op{testvata kade {to pogolemiot broj od populacijata se nepismeni, sekakov obid za informirawe preku pe~aten medium }e bide bezuspe{en. Televizijata, pak, vo naj~est slu~aj e neprifatliva za vnatre{nosta na zemjata. Tokmu i zatoa radio intervjuto e naj~esta forma na informirawe vo vakvi slu~ai. </li></ul>
 107. 107. RADIO INTERVJU <ul><li>[to da se napravi dokolku novinarot nenajaven se javi i pobara telefonsko intervju? </li></ul><ul><li>Vo toj slu~aj pobarajte go imeto na novinarot koj be vara, negov telefonski broj, i pra{ajte do koga e krajniot rok za da se javite i dogovorete se so novinarot da mu se javite za nekolku minuti. Vo me|uvreme organizirajte se, videte {to e najva`no da ka`ete i koncentrirajte se na trite va`ni to~ki. Relaksirajte se i povikajte go novinarot za da go ka`ete ona {to treba da go ka`ete. </li></ul>
 108. 108. P ечате n izve{taj <ul><li>Ima pove}e i razli~ni metodi za implementacija na va{ata mediumska strategija. Opi{ani se na~inite na koi mo`ete da go implementirate va{iot proekt vo; </li></ul><ul><li>Dneven vesnik </li></ul><ul><li>Storija </li></ul><ul><li>Pismo do urednikot </li></ul><ul><li>Newsletter </li></ul><ul><li>Magazin </li></ul>
 109. 109. P ечате n izve{taj <ul><li>Dneven vesnik </li></ul><ul><li>Vo zavisnost od goleminata na kampawata, kako i od tira`ite na dnevnite vesnici, treba da go odberete i mediumot preku koj }e i se obratite na javnosta. No, ona {to treba da go znaete e deka so toj vesnik da imate izgradeno familijarni odnosi, temata za koja sakate da govorite da se sovpa|a so temite koi gi obrabotuva vesnikot. Istovremeno treba kontinuirano da bidete vo kontakt so novinarot koj ja pokriva va{ata tema, i postojano da go <<hranite>> so informacii za rabotata na va{ata organizacija, </li></ul>
 110. 110. P ечате n izve{taj <ul><li>Storija </li></ul><ul><li>Dokolku ste zainteresirani da bide objavena pogolema vest za rabotata na va{ata organizacija ili nastan, toga{ na novinarot ispratete mu pove}e bekgraund informacii za rabotata na organizacijata, za proektite dosega{ni, kako i za konkretniot nastan. Olesnete muja rabotata na novinarot za da mo`e toj poskoro da ja objavi informacijata. </li></ul>
 111. 111. P ечате n izve{taj <ul><li>Pismo do urednikot </li></ul><ul><li>Ova e mo`ebi edno od naj~itanite ~etiva vo sekoj vesnik. </li></ul><ul><li>Pretstavuva odli~na mo`nost da se oprobate kako pi{uva~ i vie direktno da i se obratite na javnosta. Za ova treba da brzo da reagirate </li></ul>
 112. 112. Elektronski medium и <ul><li>radio </li></ul><ul><li>televizija </li></ul><ul><li>internet </li></ul>
 113. 113. Elektronski medium и <ul><li>Kako da po~nam? </li></ul><ul><li>Kako da ja ispratam informacijata na TV? </li></ul><ul><li>[to da storam dokolku imam printana storija, a treba da se podgotvam za TV? </li></ul><ul><li>Koi se mo`nostite na radioto? </li></ul><ul><li>Internetot kako nova metoda na rabota </li></ul><ul><li>Koi se sli~nostite megu elektronskite I pe~atenite mediumi? </li></ul>
 114. 114. Убедувачко писмо <ul><li>Убедувачките писма се предлози во писмена форма кои им ги испраќате на репортерите и на уредниците за да ги поттикнете да покријат конкретни настани или идеи за приказни. </li></ul>
 115. 115. Убедувачко писмо <ul><li>Тие не ги содржат сите информации за приказната, туку онолку колку што е потребно за да привлечат интерес. </li></ul><ul><li>Медиумите секојдневно добиваат неколку понуди за приказни, така што убедувачките писма помагаат вниманието да се фокусира врз темата што вие сакате да се покрива. Но, за да ја постигнат главната намена, убедувачките писма мора да бидат добро напишани и кратки. Се разбира, тие треба да бидат проследени со директен контакт со определен новинар или продуцент. </li></ul>
 116. 116. Убедувачко писмо <ul><li>Убедувачките писма имаат една цел - да го поттикнат интересот на новинарот за вашата приказна. Убедувачките писма се особено корисни ако сакате некој од вашата организација да се појави на телевизија или во радиоемисија за да зборува за вашата работа. Како што пишувате соопштение за печат за да ги убедите новинарите да известуваат од настанот што го организирате вие, исто така пишувате и убедувачко писмо за продуцентот (или за уредникот), за да го убедите да интервјуира некого од вашата организација/компанија, за да и дадете профил на вашата тема. </li></ul>
 117. 117. Убедувачко писмо <ul><li>Како да напишете убедувачко писмо: </li></ul><ul><li>Писмото адресирајте го до продуцентот или до репортерот кого сакате да го заинтересирате. Обидете се да го адресирате до конкретно лице, наместо да ја ставите само функцијата. </li></ul><ul><li>Писмото започнете го со пасус што точно кажува зошто вашата приказна е интересна и важна. </li></ul><ul><li>Кога пишувате за одредена приказна или за поканување одреден гостин на радио или на ТВ-програмите, избегнувајте ги термините &quot;мора&quot; и &quot;треба&quot;. </li></ul>
 118. 118. Убедувачко писмо <ul><li>По првиот пасус треба да следи краток и конкретен опис на приказната и детали за контактирање со медиумскиот координатор на вашата организација. </li></ul><ul><li>Проследете го убедувачкото писмо со телефонски повик следниот ден или најдоцна еден ден потоа. </li></ul>
 119. 119. Убедувачко писмо <ul><li>Убедувачкото писмо треба да биде: </li></ul><ul><li>Не подолго од една страница; Во форма на писмо; </li></ul><ul><li>Креативно и возбудливо; </li></ul><ul><li>Директно и јасно; </li></ul><ul><li>Да не биде &quot;целата приказна&quot;; </li></ul><ul><li>Проследено со телефонски повик . </li></ul>
 120. 120. Медиумски настани <ul><li>Вашите редовни состаноци и специјални настани се идеални можности да стекнете нови членови и да се појавите во локалните медиуми. </li></ul><ul><li>За успех на ваквите настани, клучно е внимателно планирање и реализација.   </li></ul>
 121. 121. Медиумски настани <ul><li>Специјалните настани може да помогнат вашето име и името на вашата организација да се појават во вестите. </li></ul>
 122. 122. Медиумски настани <ul><li>Специјалните настани можат да бидат: </li></ul><ul><li>Прослава (на пример, годишнина) </li></ul><ul><li>Отворање нови деловни простории; </li></ul><ul><li>Најава за почнување нова програма или проект; </li></ul><ul><li>Претставување на резултатите по реализацијата на некој проект или програма; </li></ul><ul><li>Доделување награда; </li></ul><ul><li>Годишна програма (на пример доделување стипендија); </li></ul><ul><li>Настан за прибирање парични донации; </li></ul><ul><li>Спонзорирање некој локален или добротворен настан; </li></ul><ul><li>Говор на локална или на некоја друга позната личност. </li></ul>
 123. 123. Медиумски настани <ul><li>Вашите редовни состаноци и специјални настани се идеални можности да стекнете нови членови и да се појавите во локалните медиуми. </li></ul><ul><li>За успех на ваквите настани, клучно е внимателно планирање и реализација.   </li></ul>
 124. 124. Застапување и лобирање <ul><li>АКТИВНИОТ ГРАЃАНИН СЕКОГАШ Е ПРЕД СИТЕ, ДВИГАТЕЛ НА ОПШТЕСТВОТОТО, ИНДИКАТОР ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА !!! </li></ul>
 125. 125. ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО <ul><li>.   </li></ul>

Views

Total views

731

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×